Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie

2 SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK III...38 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA ROK V

3 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II 3

4 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne stopień I przedmiot: GRAMATYKA PRAKTYCZNA Kod Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 120 semestr 3 i 4 wykład ćwiczenia 90 KO 30 rodzaj Prowadzący zajęcia mgr Ewa Szymczyk-Goździk Odpowiedzialny za przedmiot mgr Ewa Szymczyk-Goździk Warunki wstępne Zaliczenie pierwszego roku. Formy zajęć ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Pogłębienie znajomości struktur gramatycznych języka angielskiego oraz zapoznanie się z wyjątkami i sposobami ich użyć w różnych kontekstach zdaniowych; umiejętność argumentowania wyboru zastosowań. -Noun(gender, number, case) -Articles -Adjective -Adverb -Relative clauses -Adverbial clauses realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO -Inversion W ramach kształcenia na odległość student będzie poszarzał swoją znajomość słownictwa języka angielskiego w oparciu o pracę z tekstem. Każdy tekst będzie realizowany pod innym kątem: słowotwórstwo, kolokacje, synonimy, antonimy, tłumaczenia. Wybrane teksty będą zaliczany ustnie z naciskiem na poprawność wymowy. Wykład, praca w grupach, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca z wykorzystaniem dostępnej literatury. W ramach kształcenia na odległość student będzie poszerzał wiedzę z zakresu słownictwa. Teksty do opracowań znajdują się w podręczniku Nancy Douglas, Reading Explorer 4, Heinle. W razie jakichkolwiek pytzań kontakt z wykładowcą na zajęciach, konsultacjach lub na maila: Podstawowa literatura Maciej Matasek, Gramatyka angielska dla zaawansowanych, HandyBooks Virginia Evans, CPE of English, Express Publishing E.Mańczak-Wohlefeld, Aniżegorodcew, Ewa Willim, A Practical Grammar of English, PWN Literatura uzupełniająca Martin Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press B.D.Graver, Adavnced English Practice, Oxford University Press 4

5 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny aktywności studenta na zajęciach, testów cząstkowych, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60%. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie dwóch semestrów. Zaliczenie semestru odbywa się na zasadzie wyliczenia średniej ocen. Każdy test zawiera pytania obejmujące zakres wiedzy nabytej w ramach kształcenia na odległość. Student zobowiązany jest do śledzenia platformy internetowej w celu uzyskania informacji na temat materiału, który będzie obowiązywać do danego testu. 5

6 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek: Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: JĘZYK PISANY Kod Skala ocen ECTS 4 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów ogółem, w tym 60 rok II wykład - ćwiczenia 30 semestr 3, 4 KO 30 rodzaj przedmiot podstawowy Prowadzący zajęcia Mgr Katarzyna Chwist mgr Anna Budkowska Odpowiedzialny za przedmiot mgr Anna Budkowska Warunki wstępne Praktyczne ćwiczenia mają na celu przećwiczenie na różnorodnym materiale różnych stylów językowych. Materiał jest dobierany na podstawie wywiadu ze studentami i w części dopasowywany do stylów niezbędnych dla studentów w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim. Formy zajęć Ćwiczenia. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Zdobywanie umiejętności w zakresie poprawnego stosowania słownictwa oraz struktur idiomatycznych, szczegółowe omówienie różnic pomiędzy parami lub całymi grupami wyrazów bliskoznacznych jak również doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji pisemnych dotyczących między innymi opisów, narracji, rozprawki oraz różnych typów listów w ramach praktycznych zajęć z języka angielskiego. Tworzenie szeregu związków znaczeniowych oraz kolokacji. Rozwiązywanie problemów oraz ich analiza. Kontynuacja ćwiczeń związanych z zagadnieniami: interpunkcji, stylu, organizacją i spójnością angielskich esejów formalnych. Specyfika pisania w języku angielskim oraz zasady i formy pisania For and Against Essay i Opinion Essay Umiejętności: Umiejętność w zakresie poprawnego budowania oraz wzbogacania elokwentnej wypowiedzi pisemnej, stosowania struktur idiomatycznych oraz poszerzenie słownictwa w ramach praktycznych zajęć. Umiejętność dostosowania stylu pisania do konkretnego tematu prac pisemnych posługiwanie się językiem formalnym, semiformalnym i nieformalnym oraz szeroką gamą słownictwa ze szczególnym naciskiem na synonimy oraz kolokacje w języku angielskim. Wyszukiwanie, rozwiązywanie i analiza różnych problemów w posługiwaniu się językiem pisanym. Ćwiczenie umiejętności korzystania z materiałów pomocniczych: podręczników, słowników różnego typu, itp. 1. Powtórzenie kwestii związanych ze stylem, spójnością i interpunkcją używaną w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pisania angielskich esejów formalnych. 2. Powtórzenie czym jest styl wypowiedzi i wykazaniu różnicy 6

7 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura miedzy stylem formalnym i nieformalnym, 3. Spójność logiczna i gramatyczna wypowiedzi: spójniki, przyimki, wyrażenia okolicznikowe, odpowiednie konstrukcje gramatyczne stosowane po niektórych z nich. a. Powtórzenie głównych zasad interpunkcji: przecinek, średnik, dwukropek oraz myślnik. b. Teoretyczne omówienie zasad pisania eseju For and Against -różnice pomiędzy pisaniem w języku polskim i angielskim, 4. Układ danego eseju, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Kompozycje pisemne z zakresu: Describing people- paragraph plan, topic sentences, adjectives describing physical appearance and personality, positive and negative qualities, use of variety of structures by linking sentences together, manner and mannerism, Describing places/buildings: name, location, sights, free-time activities, recommendations. Paragraph plan, narrative techniques, prepositional phrases and verbs, Describing objects: paragraph plan, vocabulary concerning opinion, size/weight, age, shape, colour, pattern, origin, material, special characteristics, suggested descriptions. Writing instructions/giving directions/describing processes: paragraph plan, sub headings, use of imperative,. Narrative stories: paragraph plan, time words, adjectives, tenses, techniques to begin and end a story, linking words, sophisticated adjectives and adverbs, flashback narration. W ramach treści programowych realizowanych przez platformę KO, studenci otrzymają dodatkowe materiały z zakresu omawianych tematów na zajęciach. Będą to materiały pomocnicze w formie ćwiczeń oraz teorii dotyczących danego działu słownictwa. Na platformie KO pojawią się również odesłania do literatury fachowej w celu przygotowania pewnych wskazanych przez prowadzącego informacji na zajęcia oraz ćwiczenia praktyczne mające na celu wzbogacenia słownictwa z zakresu omawianego tematu. Ćwiczenia z Język Pisany będą miały charakter krótkiego wstępu-dyskusji na temat konkretnych kompozycji pisemnych. Studenci otrzymują materiały do samodzielnego przygotowania w domu. Na zajęciach prezentowane są różne typy kompozycji pisemnych, oraz podstawowe plany ich tworzenia wymagające aktywności studentów. Wprowadzane są różne modele, w których zawarta jest teoria wraz z ćwiczeniami umożliwiającymi poszerzenie umiejętności pisania, skupiające się na stylu. Z każdego omówionego typu kompozycji pisemnych studenci piszą prace sprawdzające na każdych kolejnych zajęciach po omówieniu danego tematu. Studenci będą prezentować przygotowane na zajęciach ćwiczenia dotyczące kompozycji pisemnych jak również słownictwa na poszczególnych zajęciach, co będzie oceniane. Dodatkowe słownictwo będzie do samodzielnego opracowania. Wszystkie prace pisemne będą oceniane i analizowane na bieżąco w celu poprawy jakości stylu studentów. Słowniki jednojęzyczne. Słowniki dwujęzyczne. Słowniki frazeologiczne. Słowniki kolokacji. Słowniki synonimów i antonimów. 7

8 Materiały referencyjne. Literatura uzupełniająca Evans V., Successful Writing, Express Publishing, UK, Ociepa R., Szcześniak A., Angielskie Wyrazy Kłopotliwe, Egis, Bielsko-Biała Ociepa R., Szcześniak A., Angielskie Wyrazy Kłopotliwe. Ćwiczenia, Egis, Bielsko-Biała 2005 Matasek M., Synonimy, antonimy i kolokacje w języku angielskim -przykłady zastosowania oraz praktyczne ćwiczenia. Handybooks, Poznań Phillips C., Expand Your Vocabulary, Altravox Press, Włocławek, Thomas B.J., Intermediate Vocabulary, Longman, London Oxford Collocations Dictionary for students of English, Oxford University Press Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Dictionaries Fergusson R., The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms, Penguin Books 1992 Cory, H. Advanced Writing with English in Use. Oxford University Press Warunki zaliczenia Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W trakcie semestru studenci będą oceniani za pomocą testów z ćwiczeń na poszerzenie słownictwa, użycie kolokacji oraz synonimów i antonimów przerobionych i omówionych na zajęciach, aktywności oraz prac domowych (pisemnych). Dozwolone są dwie nieobecności (usprawiedliwione) w semestrze. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje obniżenie oceny końcowej. Studenci są zobowiązani do uzyskania oceny pozytywnej ze wszystkich testów sprawdzających. Jeżeli student otrzyma ocenę niedostateczną z któregokolwiek testu, zostanie wyznaczony termin poprawkowy. Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%), ocen z testów pisemnych (60%) oraz testu zaliczeniowego (20%). Ocena prezentacji przygotowanych przez studentów ćwiczeń do dyskusji na poszczególnych zajęciach. Obowiązkowe zaliczenie materiału ćwiczeniowego słownictwa w formie testu. Pisanie pracy na podany temat. Praca ze słownikiem. 8

9 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Angielska studia stacjonarne stopień I przedmiot: KONWERSACJE Kod Skala ocen ECTS 3 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 60 Wykład 0 Semestr 3 & 4 Ćwiczenia 60 KO rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Mgr Susanna Johnson Opowiedzialny za przedmiot Mgr Susanna Johnson Warunki wstępne > Students should have a good speaking skills and should work towards improvement. In fluency, grammar, pronunciation, vocabulary. > Students should have good speaking skills and should have improved in fluency, grammar, pronunciation and vocabulary. Formy zajęć > exercise and lecture Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: > At the end of the semester, students will be able to make professional style presentations on a variety of topics. > At the end of the semester students will be able to make professional style presentations and respond to interview questions on a variety of topics. > Lectures: Presentation of problems in speaking and presentation > Exercises: student presentations. realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania > The lectures are interactive (brain storming, question/ answer, etc...) > The exercises are completed individually, in pairs and in groups > Groups are asked to share their comments and/ or conclusions orally. Out of class preparation by students Prior to Classroom Activity: Students will listen and transcribe one whoknew? episode per week and listen to one episode per day. Students will read and listen to one bbc news selection per day from the learning center, and review the attached vocabulary as well. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Students should keep a journal and form their own course book comprised of their daily learning activities. 9

10 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Whoknew? and bbc words in the news nthenews/ > Exercises: 100% Selected exercises will be used for practice, and representative exercises will be graded for marks. > Any final examination follows the format of exercises. Final Exam: Presentation of a topic, without notes, to the class. 50% of final exam mark. ; followed by an Interview on any topic presented in class during the year. 50% of final exam mark > Sample question Tell me about Valentine s Day and how it began. 10

11 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek Filologia, przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA I KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MORFOLOGIA I SKŁADNIA Prowadzący zajęcia Dr Anita Buczek-Zawiła Kod Skala ocen ECTS 10 Miejsce w Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, programie studiów Rok i semestr studiów: II rok, semestr 3 i 4 Liczba godzin zajęć ogółem: 50 godzin, w tym 20 KO Rodzaj zajęć: przedmiot kierunkowy Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele kształcenia Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu morfologii (fleksyjnej oraz derywacyjnej) oraz składni języka angielskiego. Przedmiot ten ma pomóc studentom w osiągnięciu głębszej teoretycznej świadomości języka na poziomie analitycznym. Powinno to w efekcie przynieść skonsolidowanie wiedzy praktycznej wynikającej ze zrozumienia podstawowych zjawisk zachodzących w ramach systemu morfologicznego i związków frazowych w języku angielskim. W efekcie przyczynia się on zatem to osiągnięcia większej kompetencji językowej. Podstawowe treści A. MORFOLOGIA programowe* 1. Morphemes - the minimal units of sound and meaning as opposed words 2. Inflection vs. derivation (w całości KO) 3.Ways of forming new words 4. Morphological rules: examples of operation częciowo KO: forming Nomina Actionis, Nomina Essendi i Nomina Agentis 5. Novel formations in English (częściowo KO artykuły z Modern English Teacher) B. SKLADNIA 1. Składnia jako rozumienie struktury fraz i zdań danego języka, teorie adekwatności, kompetencji i performancji oraz akwizycji języka 2. Kryteria gramatyczności bądź niegramatyczności używanych struktur; dwuznaczność strukturalna, intuicje o struturze i gramatycznosci. 3 Kategorie syntaktyczne: - kategorie poziomu słów - kategorie frazowe: 5. Struktura drzewek frazowo zdaniowych: phrase structure rules i phrase strucutre trees 6. Functional categories in syntax: subject object prepositional object 7. Podstawowe kategorie gramatyczne: KO 8. Materiały ćwiczeniowe: KO, w tym: - different types of modifiers on the example of NP - recursiveness in syntax and the infinitude of language plus subcategorisation Stosowane metody, wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta formy i techniki z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie interaktywnych technik nauczania Podstawowa literatura V. Fromkin and R. Rodman Introduction to language, Havecourt 11

12 Warunki zaliczenia Brace College Publishers, ed. IV or V; rozdziały Syntax i Morphology B. Szymanek Introduction to Morphological Analysis (1989, 1998), Warszawa, PWN A. Radford Transformational Grammar (1988, 1992), CUP, Cambridge Ocena końcowa składa się z oceny obecności studenta na zajęciach, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego 12

13 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek: Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA I KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ĆWICZENIA Kod Skala ocen ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów ogółem, w tym 30 rok II wykład - ćwiczenia 30 semestr 3 i 4 KO - rodzaj przedmiot kierunkowy Prowadzący zajęcia Dr A. Buczek-Zawiła Odpowiedzialny za przedmiot Dr A. Buczek-Zawiła Warunki wstępne Zajęcia z Gramatyka opisowa i kontrastywna języka angielskiego są ćwiczeniami do wykładu. Formy zajęć Ćwiczenia do wykładu. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Poznanie podstawowych pojęć i mechanizmów morfologicznych w analizie fleksyjnej i derywacyjnej. Poznanie i analiza mechanizmów składniowych języka. Analiza porównawcza podstawowych elementów morfologicznych i składniowych w języku polskim i angielskim. Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie do analizy morfologicznej i składniowej. Umiejętności: Zdobycie podstawowych umiejętności w analizie morfologicznej zarówno w zakresie fleksji jak i słowotwórstwa: klasyfikacja morfemów oraz ich hierarchiczność w procesie słowotwórczym, cechy charakterystyczne poszczególnych typów morfemów, intuicyjne wyodrębnianie morfemów i ich charakterystyka, rozpoznawanie i analiza innych procesów słowotwórczych. Zdobycie podstawowych umiejętności w analizie składniowej: rozróżnianie i analiza części mowy i części zdania. Zdobycie umiejętności analizy różnych poziomów opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. Analiza grupy (phrase) poprzez fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz jej realności. MORFOLOGIA: Wprowadzenie pojęcia morfemu jako jednostki opisu w językoznawstwie. Morfem na tle innych jednostek różne poziomy analizy w językoznawstwie. Kryteria klasyfikacji morfemów i wynikająca z nich typologia. Wprowadzenie pojęć derywacja i fleksja. Umowność podziału. Morfemy, morfy i alomorfy. Hierarchiczna kolejność przyłączania morfemów przy zjawisku słowotwórstwa. Własności poszczególnych morfemów derywacyjnych dystrybucja i znaczenie. Ćwiczenie intuicyjnego podziału dłuższych struktur na morfemy. Procesy słowotwórcze typu concatenative: compounding, incorporation and affixation). Procesy słowotwórcze typu nonconcatenative: reduplication, conversion, back formation, internal modification). Word manufacturing: clipping, blending, 13

14 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania acronimization, analogical formation, borrowings and calques, coinage, morphological misanalysis false etymology, naming things. Morfologiczna typologia języków. Przykłady z języka tureckiego i Swahili. SKŁADNIA: Podstawowe pojęcia składni strukturalnej: części mowy i części zdania, poziomy opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. Tree diagram. Labelled tree diagram. Labelled bracketing. Pojęcie grupy (phrase). Fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz realności grupy. (word-level categories and phrase-level categories). Phrase markers (P-markers). Dominance. Precedence. Human terminology. Słowa jako kategorie frazowe. Podstawowe relacje pomiędzy kategoriami i ich reprezentacja graficzna. Pojęcie c-command. Zastosowanie c-command jako warunku na anafory. Związek między gramatycznością zdań a spełnieniem tego warunku. Single Mother Condition. No-crossing branches constraint. Wprowadzenie pojęcia small nominal phrase i konwencji X-bar. Rozróżnienie pomiędzy Complement i Adjunct. Testy pomagające ustalić charakter grupy przyimkowej. Graficzna reprezentacja grup rzeczownikowych zawierających poszczególne elementy. Complement clause i Restrictive Realtive Clause jako odpowiednio Complement i Adjunct. Składniki grupy rzeczownikowej występujące przed rzeczownikiem: Complement i Attribute. - Przygotowanie przez studentów ćwiczeń z podręczników i materiałów przygotowanych przez wykładowcę. Samodzielne opracowanie przez studenta zagadnień zadanych przez prowadzącego oraz ich prezentacja na zajęciach. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych - realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Radford, A Transformational grammar. Cambridge:CUP Szymanek, B Introduction to morphological analysis. Warszawa: PWN Literatura uzupełniająca Materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącego: ćwiczenia praktyczne (dodatkowe) do opracowywanego materiału. Bauer L., English Word-formation, Cambridge University Press, 1993 Downing, A. And P. Locke A University Course in English Grammar. London: Prentice Hall Gussman E., Rules and the lexicon studies in Word-Formation, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1987 Kaznowski, A. and E. Mioduszewska Exercises in English Structural and Trasnsformational Syntax. Warszawa: PWN Matthews, P Morphology. Cambridge: CUP Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Yule, G The study of language. Cambridge: CUP Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%), ocen z testów pisemnych (60%) oraz testu zaliczeniowego (20%). - 14

15 Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Morfologia: 1. Morfem na tle innych jednostek analizy w językoznawstwie. 2. Kryteria klasyfikacji morfemów i wynikająca z nich typologia. 3. Derywacja i fleksja. 4. Własności poszczególnych morfemów fleksyjnych oraz derywacyjnych. 5. Procesy słowotwórcze typu concatenative: compounding, incorporation and affixation). 6. Procesy słowotwórcze typu non-concatenative: reduplication, conversion, back formation, internal modification). 7. Word manufacturing: clipping, blending, acronimization, analogical formation, borrowings and calques, coinage, morphological misanalysis false etymology, naming things. SKŁADNIA: 1. Podstawowe pojęcia składni strukturalnej: części mowy i części zdania. 2. Poziomy opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. 3. Tree diagram. Labelled tree diagram. Labelled bracketing. 4. Pojęcie grupy (phrase). Fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz realności grupy. (word-level categories and phrase-level categories). 5. Phrase markers (P-markers). 6. Dominance. Precedence. Human terminology. Single Mother Condition. No-crossing branches constraint. 7. Pojęcie c-command. Zastosowanie c-command jako warunku na anafory. 8. Wprowadzenie pojęcia small nominal phrase i konwencji X-bar. Rozróżnienie pomiędzy Complement i Adjunct. Testy pomagające ustalić charakter grupy przyimkowej. 9. Complement clause i Restrictive Realtive Clause jako odpowiednio Complement i Adjunct. 10. Składniki grupy rzeczownikowej występujące przed rzeczownikiem: Complement i Attribute. 15

16 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA Kod x Skala ocen ECTS 5 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 45 wykład 30 semestr 3, 4 ćwiczenia KO 15 rodzaj przedmiot kierunkowy Prowadzący zajęcia dr Stanisław Zając Odpowiedzialny za przedmiot dr Stanisław Zając Warunki wstępne Wiedza z zakresu poetyki. Wprowadzenie do : usytuowanie literaturoznawstwa w nauce o literaturze. Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Celem jest przedstawienie wybranych prac z zakresu teorii literatury oraz przegląd najważniejszych pojęć i teorii literaturoznawczych. Przygotowanie studenta do kursu z metodologii i teorii literatury. Umiejętności: Wyposażenia studentów w narzędzia i warsztat literaturoznawcy i teoretyka pozwalający na samodzielną i fachową lekturę tekstów. Przygotowanie studentów do, prowadzenia badań literaturoznawczych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu poetyki, genologii i teorii dzieła literackiego oraz do interpretacji i analizy tekstów kultury. 1. Pojęcie terminu literatura; wyróżniki literatury. Literaturoznawstwo i jego działy. Przedmiot badań teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. 2. Stylistyka, styl dzieła literackiego. Język poetycki. Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych (eufonia, kakofonia, harmonia głoskowa, aliteracja). Leksykalna sfera wyborów stylistycznych. Sfera przekształceń semantycznych ich odmiany i funkcje. Składnia poetycka. Stylizacja. 3. Prozodia, formacje prozodyjne. Wersologia. Brzmieniowa organizacja wypowiedzi literackiej. Instrumentacja i rytmizacja wypowiedzi. Pojęcie metru, stopy metrycznej. Strofika, rodzaje strof. Rym i jego odmiany. Funkcje rymu. Wiersze sylabiczne. Tonizm. Sylabotonizm. 4. Genologia. Kryteria podziału na rodzaje i gatunki literackie. 5. Cechy kompozycyjne i stylistyczne liryki. 6. Epika i jej cechy rodzajowe. 7. Dramat jako jedna z odmian rodzajowych. Podstawowe elementy struktury utworu dramatycznego. 16

17 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO 1. Narodziny poetyki. 2. Poetyka opisowa, normatywna i historyczna. 3. Kategorie literackości tekstu fikcja literacka, obrazowość, uporządkowanie naddane. 4. Dzieło literackie i jego funkcje. 5. Komunikacja literacka. 6. Główne elementy struktury utworu literackiego. 7. Zagadnienie treści i formy, stylu i kompozycji, idei i tematu w dziele literackim. Metody podawcze, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, praca z tekstem, zastosowanie interaktywnych technik nauczania. Analiza wybranych tekstów kultury oraz opracowań naukowych (w grupach i indywidualnie) Materiały dydaktyczne wraz poleceniami do opracowania są umieszczone na platformie e-learningowej, do której studenci mają dostęp. Studenci kontaktują się z prowadzącym drogą mailową oraz w wyznaczonych dniach konsultacyjnych. Podstawowa literatura Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa Chojnacki, Poetyka. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa Literatura uzupełniająca Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa J. Faryno, Wstęp do literaturoznawstwa, cz. 1, Katowice R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Warszawa Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa R. Wellek, W. Austin, Teoria literatury, Warszawa M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Warszawa S. Eile, Światopogląd powieści, Warszawa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%) i oceny z egzaminu pisemnego (60%) oraz zadań wykonanych w ramach KO (20%). Przedmiot kończy się egzaminem w postaci pisemnej lub ustnej. Zagadnienie egzaminacyjne obejmują zakres materiału przeznaczony na kształcenie na odległość. Ponadto studenci przygotowują prace pisemne (lub odpowiedzi na konkretnie zadane pytania) oraz prezentacje wybranych zagadnień teoretycznych lub analizy tekstów literackich 1. Nauki pomocnicze w literaturoznawstwie (historiografia, tekstologia, bibliografia). 2. Główne elementy struktury utworu literackiego. 3. Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych (eufonia, kakofonia, harmonia głoskowa, aliteracja). 4. Leksykalna sfera wyborów stylistycznych (zróżnicowanie znaczeniowe, terytorialne, czasowe, żargon, prozaizmy, wulgaryzmy, biblizmy, związki frazeologiczne, zapożyczenia z języków obcych). 5. Sfera przekształceń semantycznych ich odmiany i funkcje. Składnia poetycka (inwersja, elipsa, paralelizm syntaktyczny, powtórzenie, anafora, epifora, parenteza, antyteza, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, anakolut, apostrofa). 17

18 6. Stylizacja. Sposoby nawiązywania do stylów literackich (pastisz, parodia, trawestacja). 8. Rym i jego odmiany. Funkcje rymu (eufoniczna, wierszotwórcza, semantyczna, stylistyczna, kompozycyjna). Wiersz wolny. Wiersze sylabiczne. Tonizm. Sylabotonizm. 9. Gatunki liryczne (hymn, oda, elegia, tren, epitafium, epitalamium, epigramat, fraszka, madrygał, sonet, triolet, poemat liryczny). Gatunki pograniczne (sielanka, ekologia, ballada, list poetycki, pieśń. 10. Gatunki epickie (epos, powieść, opowiadaniem nowela, szkic fizjologiczny), epicko-liryczne (powieść poetycka, poemat dygresyjny), pograniczne (esej, felieton, reportaż). 11. Gatunki dramatyczne (dramat antyczny, komedia rybałtowska, dramat liturgiczny, moralitet, misterium, dramat właściwy: mieszczański, romantyczny, psychologiczno-obyczajowy, współczesne formy dramatyczne: dramat naturalistyczny, symboliczny, ekspresjonistyczny, epicki, groteskowy). 18

19 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne stopień I przedmiot: HISTORY OF ENGLISH LITERATURE Kod Skala ocen ECTS 10 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 70 Wykład 45 Semestr 3, 4, Ćwiczenia KO 25 rodzaj kierunkowy Prowadzący zajęcia Professor dr Hélène SUZANNE Opowiedzialny za przedmiot Professor dr Hélène SUZANNE Warunki wstępne Reading comprehension and writing skills. Formy zajęć lecture, & distance learning Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: At the end of the academic year students will be able to give the literary characteristics of a text and its period. Umiejętności: students will develop reading and writing as well as analytical skills. They will be able to evaluate the role of literature in the development of national culture. Semester 1: From Old English literature to 18 th century Semester 2: 18 th - 20 th (including a survey ofpost-colonial literature) realizowane w ramach KO KO: Excerpts of texts will be either on the web page or their references as where to find them will be indicated on the page. (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki The lectures are interactive: information is given to students who are nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura then asked an analysis or supported opinion on a given point. Students are expected to take down notes of the lectures, and to take part in discussions when applicable. At the end of semester to they will take a comprehensive examination: short essay questions. Discussions and examination will take the texts in KO into account. English Literature. Norton Anthology, vol. 1 & 2 (Polonia University Library) Oxford Companion of English Literature. (Polonia University Library) Literatura uzupełniająca Sovereign Amity. Laurie Shannon. The University of Chicago Press, Norton Anthology of English Poetry (Polonia University Library) Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia S1: Attending lecture: 20% Checking KO: 80% S2: Final examination: 60% passed D Questions on the final examination will address both lectures and documents from KO. Sample questions: What is the role of Christianity in Old English literature (support your answer with examples from Beowulf) Stream of consciousness in literature: refer to one author with example from one of his/her work 19

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego Kod modułu: PNJA05_C1.1

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego modułu: 02-FL-JRT-S2-PNJA03

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Język angielski 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim English Language Course 3. Jednostka prowadząca przedmiot Studium Praktycznej Nauki

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia (02-FL-JRB-S1-PNJA05_C1.

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia (02-FL-JRB-S1-PNJA05_C1. Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SL p. 1 2 Element Nazwa modułu Typ modułu Opis Przekładoznawstwo w medycynie i technice obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA03) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA03)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. Program kształcenia, załącznik nr. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA 1. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki. forma prowadzenia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego (02-FL-RJ-S1-PNJA03)

Nazwa kierunku i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego (02-FL-RJ-S1-PNJA03) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Nazwa kierunku i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego 1. Informacje ogólne (02FLRJS1PNJA03)

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia) Aktualizacja 2015/2016 Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna w turystyce Information technology in tourism Kod Punktacja ECTS* 2

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki

Karta przedmiotu. FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki Karta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka opisowa: składnia Przedmiot w języku angielskim: Descriptive Linguistics

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Poetyka - opis przedmiotu

Poetyka - opis przedmiotu Poetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poetyka Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-POE-Ć-S14_pNadGenLUC83 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia polska Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Język angielski II - opis przedmiotu

Język angielski II - opis przedmiotu Język angielski II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski II Kod przedmiotu 09.0-WP-PEDP-JO2-A_pNadGenPBWC6 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia (studia niestacjonarne) CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kultura języka Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Language culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. Kultura języka Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Language culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu KJ w języku polskim Kultura języka Nazwa przedmiotu w języku angielskim Language culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II)

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) CEL PRZEDMIOTU C Nabycie podstawowej wiedzy związanej z historią

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo