Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie

2 SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK III...38 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA ROK V

3 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II 3

4 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne stopień I przedmiot: GRAMATYKA PRAKTYCZNA Kod Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 120 semestr 3 i 4 wykład ćwiczenia 90 KO 30 rodzaj Prowadzący zajęcia mgr Ewa Szymczyk-Goździk Odpowiedzialny za przedmiot mgr Ewa Szymczyk-Goździk Warunki wstępne Zaliczenie pierwszego roku. Formy zajęć ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Pogłębienie znajomości struktur gramatycznych języka angielskiego oraz zapoznanie się z wyjątkami i sposobami ich użyć w różnych kontekstach zdaniowych; umiejętność argumentowania wyboru zastosowań. -Noun(gender, number, case) -Articles -Adjective -Adverb -Relative clauses -Adverbial clauses realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO -Inversion W ramach kształcenia na odległość student będzie poszarzał swoją znajomość słownictwa języka angielskiego w oparciu o pracę z tekstem. Każdy tekst będzie realizowany pod innym kątem: słowotwórstwo, kolokacje, synonimy, antonimy, tłumaczenia. Wybrane teksty będą zaliczany ustnie z naciskiem na poprawność wymowy. Wykład, praca w grupach, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca z wykorzystaniem dostępnej literatury. W ramach kształcenia na odległość student będzie poszerzał wiedzę z zakresu słownictwa. Teksty do opracowań znajdują się w podręczniku Nancy Douglas, Reading Explorer 4, Heinle. W razie jakichkolwiek pytzań kontakt z wykładowcą na zajęciach, konsultacjach lub na maila: Podstawowa literatura Maciej Matasek, Gramatyka angielska dla zaawansowanych, HandyBooks Virginia Evans, CPE of English, Express Publishing E.Mańczak-Wohlefeld, Aniżegorodcew, Ewa Willim, A Practical Grammar of English, PWN Literatura uzupełniająca Martin Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press B.D.Graver, Adavnced English Practice, Oxford University Press 4

5 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny aktywności studenta na zajęciach, testów cząstkowych, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60%. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie dwóch semestrów. Zaliczenie semestru odbywa się na zasadzie wyliczenia średniej ocen. Każdy test zawiera pytania obejmujące zakres wiedzy nabytej w ramach kształcenia na odległość. Student zobowiązany jest do śledzenia platformy internetowej w celu uzyskania informacji na temat materiału, który będzie obowiązywać do danego testu. 5

6 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek: Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: JĘZYK PISANY Kod Skala ocen ECTS 4 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów ogółem, w tym 60 rok II wykład - ćwiczenia 30 semestr 3, 4 KO 30 rodzaj przedmiot podstawowy Prowadzący zajęcia Mgr Katarzyna Chwist mgr Anna Budkowska Odpowiedzialny za przedmiot mgr Anna Budkowska Warunki wstępne Praktyczne ćwiczenia mają na celu przećwiczenie na różnorodnym materiale różnych stylów językowych. Materiał jest dobierany na podstawie wywiadu ze studentami i w części dopasowywany do stylów niezbędnych dla studentów w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim. Formy zajęć Ćwiczenia. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Zdobywanie umiejętności w zakresie poprawnego stosowania słownictwa oraz struktur idiomatycznych, szczegółowe omówienie różnic pomiędzy parami lub całymi grupami wyrazów bliskoznacznych jak również doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji pisemnych dotyczących między innymi opisów, narracji, rozprawki oraz różnych typów listów w ramach praktycznych zajęć z języka angielskiego. Tworzenie szeregu związków znaczeniowych oraz kolokacji. Rozwiązywanie problemów oraz ich analiza. Kontynuacja ćwiczeń związanych z zagadnieniami: interpunkcji, stylu, organizacją i spójnością angielskich esejów formalnych. Specyfika pisania w języku angielskim oraz zasady i formy pisania For and Against Essay i Opinion Essay Umiejętności: Umiejętność w zakresie poprawnego budowania oraz wzbogacania elokwentnej wypowiedzi pisemnej, stosowania struktur idiomatycznych oraz poszerzenie słownictwa w ramach praktycznych zajęć. Umiejętność dostosowania stylu pisania do konkretnego tematu prac pisemnych posługiwanie się językiem formalnym, semiformalnym i nieformalnym oraz szeroką gamą słownictwa ze szczególnym naciskiem na synonimy oraz kolokacje w języku angielskim. Wyszukiwanie, rozwiązywanie i analiza różnych problemów w posługiwaniu się językiem pisanym. Ćwiczenie umiejętności korzystania z materiałów pomocniczych: podręczników, słowników różnego typu, itp. 1. Powtórzenie kwestii związanych ze stylem, spójnością i interpunkcją używaną w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pisania angielskich esejów formalnych. 2. Powtórzenie czym jest styl wypowiedzi i wykazaniu różnicy 6

7 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura miedzy stylem formalnym i nieformalnym, 3. Spójność logiczna i gramatyczna wypowiedzi: spójniki, przyimki, wyrażenia okolicznikowe, odpowiednie konstrukcje gramatyczne stosowane po niektórych z nich. a. Powtórzenie głównych zasad interpunkcji: przecinek, średnik, dwukropek oraz myślnik. b. Teoretyczne omówienie zasad pisania eseju For and Against -różnice pomiędzy pisaniem w języku polskim i angielskim, 4. Układ danego eseju, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Kompozycje pisemne z zakresu: Describing people- paragraph plan, topic sentences, adjectives describing physical appearance and personality, positive and negative qualities, use of variety of structures by linking sentences together, manner and mannerism, Describing places/buildings: name, location, sights, free-time activities, recommendations. Paragraph plan, narrative techniques, prepositional phrases and verbs, Describing objects: paragraph plan, vocabulary concerning opinion, size/weight, age, shape, colour, pattern, origin, material, special characteristics, suggested descriptions. Writing instructions/giving directions/describing processes: paragraph plan, sub headings, use of imperative,. Narrative stories: paragraph plan, time words, adjectives, tenses, techniques to begin and end a story, linking words, sophisticated adjectives and adverbs, flashback narration. W ramach treści programowych realizowanych przez platformę KO, studenci otrzymają dodatkowe materiały z zakresu omawianych tematów na zajęciach. Będą to materiały pomocnicze w formie ćwiczeń oraz teorii dotyczących danego działu słownictwa. Na platformie KO pojawią się również odesłania do literatury fachowej w celu przygotowania pewnych wskazanych przez prowadzącego informacji na zajęcia oraz ćwiczenia praktyczne mające na celu wzbogacenia słownictwa z zakresu omawianego tematu. Ćwiczenia z Język Pisany będą miały charakter krótkiego wstępu-dyskusji na temat konkretnych kompozycji pisemnych. Studenci otrzymują materiały do samodzielnego przygotowania w domu. Na zajęciach prezentowane są różne typy kompozycji pisemnych, oraz podstawowe plany ich tworzenia wymagające aktywności studentów. Wprowadzane są różne modele, w których zawarta jest teoria wraz z ćwiczeniami umożliwiającymi poszerzenie umiejętności pisania, skupiające się na stylu. Z każdego omówionego typu kompozycji pisemnych studenci piszą prace sprawdzające na każdych kolejnych zajęciach po omówieniu danego tematu. Studenci będą prezentować przygotowane na zajęciach ćwiczenia dotyczące kompozycji pisemnych jak również słownictwa na poszczególnych zajęciach, co będzie oceniane. Dodatkowe słownictwo będzie do samodzielnego opracowania. Wszystkie prace pisemne będą oceniane i analizowane na bieżąco w celu poprawy jakości stylu studentów. Słowniki jednojęzyczne. Słowniki dwujęzyczne. Słowniki frazeologiczne. Słowniki kolokacji. Słowniki synonimów i antonimów. 7

8 Materiały referencyjne. Literatura uzupełniająca Evans V., Successful Writing, Express Publishing, UK, Ociepa R., Szcześniak A., Angielskie Wyrazy Kłopotliwe, Egis, Bielsko-Biała Ociepa R., Szcześniak A., Angielskie Wyrazy Kłopotliwe. Ćwiczenia, Egis, Bielsko-Biała 2005 Matasek M., Synonimy, antonimy i kolokacje w języku angielskim -przykłady zastosowania oraz praktyczne ćwiczenia. Handybooks, Poznań Phillips C., Expand Your Vocabulary, Altravox Press, Włocławek, Thomas B.J., Intermediate Vocabulary, Longman, London Oxford Collocations Dictionary for students of English, Oxford University Press Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Dictionaries Fergusson R., The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms, Penguin Books 1992 Cory, H. Advanced Writing with English in Use. Oxford University Press Warunki zaliczenia Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W trakcie semestru studenci będą oceniani za pomocą testów z ćwiczeń na poszerzenie słownictwa, użycie kolokacji oraz synonimów i antonimów przerobionych i omówionych na zajęciach, aktywności oraz prac domowych (pisemnych). Dozwolone są dwie nieobecności (usprawiedliwione) w semestrze. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje obniżenie oceny końcowej. Studenci są zobowiązani do uzyskania oceny pozytywnej ze wszystkich testów sprawdzających. Jeżeli student otrzyma ocenę niedostateczną z któregokolwiek testu, zostanie wyznaczony termin poprawkowy. Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%), ocen z testów pisemnych (60%) oraz testu zaliczeniowego (20%). Ocena prezentacji przygotowanych przez studentów ćwiczeń do dyskusji na poszczególnych zajęciach. Obowiązkowe zaliczenie materiału ćwiczeniowego słownictwa w formie testu. Pisanie pracy na podany temat. Praca ze słownikiem. 8

9 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Angielska studia stacjonarne stopień I przedmiot: KONWERSACJE Kod Skala ocen ECTS 3 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 60 Wykład 0 Semestr 3 & 4 Ćwiczenia 60 KO rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Mgr Susanna Johnson Opowiedzialny za przedmiot Mgr Susanna Johnson Warunki wstępne > Students should have a good speaking skills and should work towards improvement. In fluency, grammar, pronunciation, vocabulary. > Students should have good speaking skills and should have improved in fluency, grammar, pronunciation and vocabulary. Formy zajęć > exercise and lecture Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: > At the end of the semester, students will be able to make professional style presentations on a variety of topics. > At the end of the semester students will be able to make professional style presentations and respond to interview questions on a variety of topics. > Lectures: Presentation of problems in speaking and presentation > Exercises: student presentations. realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania > The lectures are interactive (brain storming, question/ answer, etc...) > The exercises are completed individually, in pairs and in groups > Groups are asked to share their comments and/ or conclusions orally. Out of class preparation by students Prior to Classroom Activity: Students will listen and transcribe one whoknew? episode per week and listen to one episode per day. Students will read and listen to one bbc news selection per day from the learning center, and review the attached vocabulary as well. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Students should keep a journal and form their own course book comprised of their daily learning activities. 9

10 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Whoknew? and bbc words in the news nthenews/ > Exercises: 100% Selected exercises will be used for practice, and representative exercises will be graded for marks. > Any final examination follows the format of exercises. Final Exam: Presentation of a topic, without notes, to the class. 50% of final exam mark. ; followed by an Interview on any topic presented in class during the year. 50% of final exam mark > Sample question Tell me about Valentine s Day and how it began. 10

11 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek Filologia, przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA I KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MORFOLOGIA I SKŁADNIA Prowadzący zajęcia Dr Anita Buczek-Zawiła Kod Skala ocen ECTS 10 Miejsce w Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, programie studiów Rok i semestr studiów: II rok, semestr 3 i 4 Liczba godzin zajęć ogółem: 50 godzin, w tym 20 KO Rodzaj zajęć: przedmiot kierunkowy Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele kształcenia Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu morfologii (fleksyjnej oraz derywacyjnej) oraz składni języka angielskiego. Przedmiot ten ma pomóc studentom w osiągnięciu głębszej teoretycznej świadomości języka na poziomie analitycznym. Powinno to w efekcie przynieść skonsolidowanie wiedzy praktycznej wynikającej ze zrozumienia podstawowych zjawisk zachodzących w ramach systemu morfologicznego i związków frazowych w języku angielskim. W efekcie przyczynia się on zatem to osiągnięcia większej kompetencji językowej. Podstawowe treści A. MORFOLOGIA programowe* 1. Morphemes - the minimal units of sound and meaning as opposed words 2. Inflection vs. derivation (w całości KO) 3.Ways of forming new words 4. Morphological rules: examples of operation częciowo KO: forming Nomina Actionis, Nomina Essendi i Nomina Agentis 5. Novel formations in English (częściowo KO artykuły z Modern English Teacher) B. SKLADNIA 1. Składnia jako rozumienie struktury fraz i zdań danego języka, teorie adekwatności, kompetencji i performancji oraz akwizycji języka 2. Kryteria gramatyczności bądź niegramatyczności używanych struktur; dwuznaczność strukturalna, intuicje o struturze i gramatycznosci. 3 Kategorie syntaktyczne: - kategorie poziomu słów - kategorie frazowe: 5. Struktura drzewek frazowo zdaniowych: phrase structure rules i phrase strucutre trees 6. Functional categories in syntax: subject object prepositional object 7. Podstawowe kategorie gramatyczne: KO 8. Materiały ćwiczeniowe: KO, w tym: - different types of modifiers on the example of NP - recursiveness in syntax and the infinitude of language plus subcategorisation Stosowane metody, wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta formy i techniki z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie interaktywnych technik nauczania Podstawowa literatura V. Fromkin and R. Rodman Introduction to language, Havecourt 11

12 Warunki zaliczenia Brace College Publishers, ed. IV or V; rozdziały Syntax i Morphology B. Szymanek Introduction to Morphological Analysis (1989, 1998), Warszawa, PWN A. Radford Transformational Grammar (1988, 1992), CUP, Cambridge Ocena końcowa składa się z oceny obecności studenta na zajęciach, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego 12

13 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek: Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA I KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ĆWICZENIA Kod Skala ocen ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów ogółem, w tym 30 rok II wykład - ćwiczenia 30 semestr 3 i 4 KO - rodzaj przedmiot kierunkowy Prowadzący zajęcia Dr A. Buczek-Zawiła Odpowiedzialny za przedmiot Dr A. Buczek-Zawiła Warunki wstępne Zajęcia z Gramatyka opisowa i kontrastywna języka angielskiego są ćwiczeniami do wykładu. Formy zajęć Ćwiczenia do wykładu. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Poznanie podstawowych pojęć i mechanizmów morfologicznych w analizie fleksyjnej i derywacyjnej. Poznanie i analiza mechanizmów składniowych języka. Analiza porównawcza podstawowych elementów morfologicznych i składniowych w języku polskim i angielskim. Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie do analizy morfologicznej i składniowej. Umiejętności: Zdobycie podstawowych umiejętności w analizie morfologicznej zarówno w zakresie fleksji jak i słowotwórstwa: klasyfikacja morfemów oraz ich hierarchiczność w procesie słowotwórczym, cechy charakterystyczne poszczególnych typów morfemów, intuicyjne wyodrębnianie morfemów i ich charakterystyka, rozpoznawanie i analiza innych procesów słowotwórczych. Zdobycie podstawowych umiejętności w analizie składniowej: rozróżnianie i analiza części mowy i części zdania. Zdobycie umiejętności analizy różnych poziomów opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. Analiza grupy (phrase) poprzez fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz jej realności. MORFOLOGIA: Wprowadzenie pojęcia morfemu jako jednostki opisu w językoznawstwie. Morfem na tle innych jednostek różne poziomy analizy w językoznawstwie. Kryteria klasyfikacji morfemów i wynikająca z nich typologia. Wprowadzenie pojęć derywacja i fleksja. Umowność podziału. Morfemy, morfy i alomorfy. Hierarchiczna kolejność przyłączania morfemów przy zjawisku słowotwórstwa. Własności poszczególnych morfemów derywacyjnych dystrybucja i znaczenie. Ćwiczenie intuicyjnego podziału dłuższych struktur na morfemy. Procesy słowotwórcze typu concatenative: compounding, incorporation and affixation). Procesy słowotwórcze typu nonconcatenative: reduplication, conversion, back formation, internal modification). Word manufacturing: clipping, blending, 13

14 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania acronimization, analogical formation, borrowings and calques, coinage, morphological misanalysis false etymology, naming things. Morfologiczna typologia języków. Przykłady z języka tureckiego i Swahili. SKŁADNIA: Podstawowe pojęcia składni strukturalnej: części mowy i części zdania, poziomy opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. Tree diagram. Labelled tree diagram. Labelled bracketing. Pojęcie grupy (phrase). Fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz realności grupy. (word-level categories and phrase-level categories). Phrase markers (P-markers). Dominance. Precedence. Human terminology. Słowa jako kategorie frazowe. Podstawowe relacje pomiędzy kategoriami i ich reprezentacja graficzna. Pojęcie c-command. Zastosowanie c-command jako warunku na anafory. Związek między gramatycznością zdań a spełnieniem tego warunku. Single Mother Condition. No-crossing branches constraint. Wprowadzenie pojęcia small nominal phrase i konwencji X-bar. Rozróżnienie pomiędzy Complement i Adjunct. Testy pomagające ustalić charakter grupy przyimkowej. Graficzna reprezentacja grup rzeczownikowych zawierających poszczególne elementy. Complement clause i Restrictive Realtive Clause jako odpowiednio Complement i Adjunct. Składniki grupy rzeczownikowej występujące przed rzeczownikiem: Complement i Attribute. - Przygotowanie przez studentów ćwiczeń z podręczników i materiałów przygotowanych przez wykładowcę. Samodzielne opracowanie przez studenta zagadnień zadanych przez prowadzącego oraz ich prezentacja na zajęciach. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych - realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Radford, A Transformational grammar. Cambridge:CUP Szymanek, B Introduction to morphological analysis. Warszawa: PWN Literatura uzupełniająca Materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącego: ćwiczenia praktyczne (dodatkowe) do opracowywanego materiału. Bauer L., English Word-formation, Cambridge University Press, 1993 Downing, A. And P. Locke A University Course in English Grammar. London: Prentice Hall Gussman E., Rules and the lexicon studies in Word-Formation, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1987 Kaznowski, A. and E. Mioduszewska Exercises in English Structural and Trasnsformational Syntax. Warszawa: PWN Matthews, P Morphology. Cambridge: CUP Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Yule, G The study of language. Cambridge: CUP Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%), ocen z testów pisemnych (60%) oraz testu zaliczeniowego (20%). - 14

15 Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Morfologia: 1. Morfem na tle innych jednostek analizy w językoznawstwie. 2. Kryteria klasyfikacji morfemów i wynikająca z nich typologia. 3. Derywacja i fleksja. 4. Własności poszczególnych morfemów fleksyjnych oraz derywacyjnych. 5. Procesy słowotwórcze typu concatenative: compounding, incorporation and affixation). 6. Procesy słowotwórcze typu non-concatenative: reduplication, conversion, back formation, internal modification). 7. Word manufacturing: clipping, blending, acronimization, analogical formation, borrowings and calques, coinage, morphological misanalysis false etymology, naming things. SKŁADNIA: 1. Podstawowe pojęcia składni strukturalnej: części mowy i części zdania. 2. Poziomy opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. 3. Tree diagram. Labelled tree diagram. Labelled bracketing. 4. Pojęcie grupy (phrase). Fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz realności grupy. (word-level categories and phrase-level categories). 5. Phrase markers (P-markers). 6. Dominance. Precedence. Human terminology. Single Mother Condition. No-crossing branches constraint. 7. Pojęcie c-command. Zastosowanie c-command jako warunku na anafory. 8. Wprowadzenie pojęcia small nominal phrase i konwencji X-bar. Rozróżnienie pomiędzy Complement i Adjunct. Testy pomagające ustalić charakter grupy przyimkowej. 9. Complement clause i Restrictive Realtive Clause jako odpowiednio Complement i Adjunct. 10. Składniki grupy rzeczownikowej występujące przed rzeczownikiem: Complement i Attribute. 15

16 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA Kod x Skala ocen ECTS 5 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 45 wykład 30 semestr 3, 4 ćwiczenia KO 15 rodzaj przedmiot kierunkowy Prowadzący zajęcia dr Stanisław Zając Odpowiedzialny za przedmiot dr Stanisław Zając Warunki wstępne Wiedza z zakresu poetyki. Wprowadzenie do : usytuowanie literaturoznawstwa w nauce o literaturze. Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Celem jest przedstawienie wybranych prac z zakresu teorii literatury oraz przegląd najważniejszych pojęć i teorii literaturoznawczych. Przygotowanie studenta do kursu z metodologii i teorii literatury. Umiejętności: Wyposażenia studentów w narzędzia i warsztat literaturoznawcy i teoretyka pozwalający na samodzielną i fachową lekturę tekstów. Przygotowanie studentów do, prowadzenia badań literaturoznawczych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu poetyki, genologii i teorii dzieła literackiego oraz do interpretacji i analizy tekstów kultury. 1. Pojęcie terminu literatura; wyróżniki literatury. Literaturoznawstwo i jego działy. Przedmiot badań teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. 2. Stylistyka, styl dzieła literackiego. Język poetycki. Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych (eufonia, kakofonia, harmonia głoskowa, aliteracja). Leksykalna sfera wyborów stylistycznych. Sfera przekształceń semantycznych ich odmiany i funkcje. Składnia poetycka. Stylizacja. 3. Prozodia, formacje prozodyjne. Wersologia. Brzmieniowa organizacja wypowiedzi literackiej. Instrumentacja i rytmizacja wypowiedzi. Pojęcie metru, stopy metrycznej. Strofika, rodzaje strof. Rym i jego odmiany. Funkcje rymu. Wiersze sylabiczne. Tonizm. Sylabotonizm. 4. Genologia. Kryteria podziału na rodzaje i gatunki literackie. 5. Cechy kompozycyjne i stylistyczne liryki. 6. Epika i jej cechy rodzajowe. 7. Dramat jako jedna z odmian rodzajowych. Podstawowe elementy struktury utworu dramatycznego. 16

17 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO 1. Narodziny poetyki. 2. Poetyka opisowa, normatywna i historyczna. 3. Kategorie literackości tekstu fikcja literacka, obrazowość, uporządkowanie naddane. 4. Dzieło literackie i jego funkcje. 5. Komunikacja literacka. 6. Główne elementy struktury utworu literackiego. 7. Zagadnienie treści i formy, stylu i kompozycji, idei i tematu w dziele literackim. Metody podawcze, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, praca z tekstem, zastosowanie interaktywnych technik nauczania. Analiza wybranych tekstów kultury oraz opracowań naukowych (w grupach i indywidualnie) Materiały dydaktyczne wraz poleceniami do opracowania są umieszczone na platformie e-learningowej, do której studenci mają dostęp. Studenci kontaktują się z prowadzącym drogą mailową oraz w wyznaczonych dniach konsultacyjnych. Podstawowa literatura Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa Chojnacki, Poetyka. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa Literatura uzupełniająca Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa J. Faryno, Wstęp do literaturoznawstwa, cz. 1, Katowice R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Warszawa Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa R. Wellek, W. Austin, Teoria literatury, Warszawa M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Warszawa S. Eile, Światopogląd powieści, Warszawa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%) i oceny z egzaminu pisemnego (60%) oraz zadań wykonanych w ramach KO (20%). Przedmiot kończy się egzaminem w postaci pisemnej lub ustnej. Zagadnienie egzaminacyjne obejmują zakres materiału przeznaczony na kształcenie na odległość. Ponadto studenci przygotowują prace pisemne (lub odpowiedzi na konkretnie zadane pytania) oraz prezentacje wybranych zagadnień teoretycznych lub analizy tekstów literackich 1. Nauki pomocnicze w literaturoznawstwie (historiografia, tekstologia, bibliografia). 2. Główne elementy struktury utworu literackiego. 3. Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych (eufonia, kakofonia, harmonia głoskowa, aliteracja). 4. Leksykalna sfera wyborów stylistycznych (zróżnicowanie znaczeniowe, terytorialne, czasowe, żargon, prozaizmy, wulgaryzmy, biblizmy, związki frazeologiczne, zapożyczenia z języków obcych). 5. Sfera przekształceń semantycznych ich odmiany i funkcje. Składnia poetycka (inwersja, elipsa, paralelizm syntaktyczny, powtórzenie, anafora, epifora, parenteza, antyteza, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, anakolut, apostrofa). 17

18 6. Stylizacja. Sposoby nawiązywania do stylów literackich (pastisz, parodia, trawestacja). 8. Rym i jego odmiany. Funkcje rymu (eufoniczna, wierszotwórcza, semantyczna, stylistyczna, kompozycyjna). Wiersz wolny. Wiersze sylabiczne. Tonizm. Sylabotonizm. 9. Gatunki liryczne (hymn, oda, elegia, tren, epitafium, epitalamium, epigramat, fraszka, madrygał, sonet, triolet, poemat liryczny). Gatunki pograniczne (sielanka, ekologia, ballada, list poetycki, pieśń. 10. Gatunki epickie (epos, powieść, opowiadaniem nowela, szkic fizjologiczny), epicko-liryczne (powieść poetycka, poemat dygresyjny), pograniczne (esej, felieton, reportaż). 11. Gatunki dramatyczne (dramat antyczny, komedia rybałtowska, dramat liturgiczny, moralitet, misterium, dramat właściwy: mieszczański, romantyczny, psychologiczno-obyczajowy, współczesne formy dramatyczne: dramat naturalistyczny, symboliczny, ekspresjonistyczny, epicki, groteskowy). 18

19 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne stopień I przedmiot: HISTORY OF ENGLISH LITERATURE Kod Skala ocen ECTS 10 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 70 Wykład 45 Semestr 3, 4, Ćwiczenia KO 25 rodzaj kierunkowy Prowadzący zajęcia Professor dr Hélène SUZANNE Opowiedzialny za przedmiot Professor dr Hélène SUZANNE Warunki wstępne Reading comprehension and writing skills. Formy zajęć lecture, & distance learning Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: At the end of the academic year students will be able to give the literary characteristics of a text and its period. Umiejętności: students will develop reading and writing as well as analytical skills. They will be able to evaluate the role of literature in the development of national culture. Semester 1: From Old English literature to 18 th century Semester 2: 18 th - 20 th (including a survey ofpost-colonial literature) realizowane w ramach KO KO: Excerpts of texts will be either on the web page or their references as where to find them will be indicated on the page. (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki The lectures are interactive: information is given to students who are nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura then asked an analysis or supported opinion on a given point. Students are expected to take down notes of the lectures, and to take part in discussions when applicable. At the end of semester to they will take a comprehensive examination: short essay questions. Discussions and examination will take the texts in KO into account. English Literature. Norton Anthology, vol. 1 & 2 (Polonia University Library) Oxford Companion of English Literature. (Polonia University Library) Literatura uzupełniająca Sovereign Amity. Laurie Shannon. The University of Chicago Press, Norton Anthology of English Poetry (Polonia University Library) Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia S1: Attending lecture: 20% Checking KO: 80% S2: Final examination: 60% passed D Questions on the final examination will address both lectures and documents from KO. Sample questions: What is the role of Christianity in Old English literature (support your answer with examples from Beowulf) Stream of consciousness in literature: refer to one author with example from one of his/her work 19

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli A. Kontrola bieżąca (sprawdza postępy uczniów, zachęcając ich do dalszej systematycznej pracy, pozwala na uzupełnienie braków w wiedzy i skorygować błędy).

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Finanse i rachunkowość Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Przekład Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/13 w języku polskim Pisanie 3 w języku angielskim Writing 3 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/13 w języku polskim Pisanie 3 w języku angielskim Writing 3 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/13 w języku polskim Pisanie 3 w języku angielskim Writing 3 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Język angielski Kod przedmiotu PPA33 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym. C Prezentacja wielości znaczeń

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Anna Hycnar. ćwiczenia warsztatowe 90 h (A + B)

KARTA PRZEDMIOTU. nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Anna Hycnar. ćwiczenia warsztatowe 90 h (A + B) 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo