Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie

2 SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK III...38 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA ROK V

3 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II 3

4 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne stopień I przedmiot: GRAMATYKA PRAKTYCZNA Kod Skala ocen ECTS 6 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 120 semestr 3 i 4 wykład ćwiczenia 90 KO 30 rodzaj Prowadzący zajęcia mgr Ewa Szymczyk-Goździk Odpowiedzialny za przedmiot mgr Ewa Szymczyk-Goździk Warunki wstępne Zaliczenie pierwszego roku. Formy zajęć ćwiczenia, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Pogłębienie znajomości struktur gramatycznych języka angielskiego oraz zapoznanie się z wyjątkami i sposobami ich użyć w różnych kontekstach zdaniowych; umiejętność argumentowania wyboru zastosowań. -Noun(gender, number, case) -Articles -Adjective -Adverb -Relative clauses -Adverbial clauses realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO -Inversion W ramach kształcenia na odległość student będzie poszarzał swoją znajomość słownictwa języka angielskiego w oparciu o pracę z tekstem. Każdy tekst będzie realizowany pod innym kątem: słowotwórstwo, kolokacje, synonimy, antonimy, tłumaczenia. Wybrane teksty będą zaliczany ustnie z naciskiem na poprawność wymowy. Wykład, praca w grupach, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca z wykorzystaniem dostępnej literatury. W ramach kształcenia na odległość student będzie poszerzał wiedzę z zakresu słownictwa. Teksty do opracowań znajdują się w podręczniku Nancy Douglas, Reading Explorer 4, Heinle. W razie jakichkolwiek pytzań kontakt z wykładowcą na zajęciach, konsultacjach lub na maila: Podstawowa literatura Maciej Matasek, Gramatyka angielska dla zaawansowanych, HandyBooks Virginia Evans, CPE of English, Express Publishing E.Mańczak-Wohlefeld, Aniżegorodcew, Ewa Willim, A Practical Grammar of English, PWN Literatura uzupełniająca Martin Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press B.D.Graver, Adavnced English Practice, Oxford University Press 4

5 Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny aktywności studenta na zajęciach, testów cząstkowych, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60%. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie dwóch semestrów. Zaliczenie semestru odbywa się na zasadzie wyliczenia średniej ocen. Każdy test zawiera pytania obejmujące zakres wiedzy nabytej w ramach kształcenia na odległość. Student zobowiązany jest do śledzenia platformy internetowej w celu uzyskania informacji na temat materiału, który będzie obowiązywać do danego testu. 5

6 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek: Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: JĘZYK PISANY Kod Skala ocen ECTS 4 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów ogółem, w tym 60 rok II wykład - ćwiczenia 30 semestr 3, 4 KO 30 rodzaj przedmiot podstawowy Prowadzący zajęcia Mgr Katarzyna Chwist mgr Anna Budkowska Odpowiedzialny za przedmiot mgr Anna Budkowska Warunki wstępne Praktyczne ćwiczenia mają na celu przećwiczenie na różnorodnym materiale różnych stylów językowych. Materiał jest dobierany na podstawie wywiadu ze studentami i w części dopasowywany do stylów niezbędnych dla studentów w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim. Formy zajęć Ćwiczenia. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Zdobywanie umiejętności w zakresie poprawnego stosowania słownictwa oraz struktur idiomatycznych, szczegółowe omówienie różnic pomiędzy parami lub całymi grupami wyrazów bliskoznacznych jak również doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji pisemnych dotyczących między innymi opisów, narracji, rozprawki oraz różnych typów listów w ramach praktycznych zajęć z języka angielskiego. Tworzenie szeregu związków znaczeniowych oraz kolokacji. Rozwiązywanie problemów oraz ich analiza. Kontynuacja ćwiczeń związanych z zagadnieniami: interpunkcji, stylu, organizacją i spójnością angielskich esejów formalnych. Specyfika pisania w języku angielskim oraz zasady i formy pisania For and Against Essay i Opinion Essay Umiejętności: Umiejętność w zakresie poprawnego budowania oraz wzbogacania elokwentnej wypowiedzi pisemnej, stosowania struktur idiomatycznych oraz poszerzenie słownictwa w ramach praktycznych zajęć. Umiejętność dostosowania stylu pisania do konkretnego tematu prac pisemnych posługiwanie się językiem formalnym, semiformalnym i nieformalnym oraz szeroką gamą słownictwa ze szczególnym naciskiem na synonimy oraz kolokacje w języku angielskim. Wyszukiwanie, rozwiązywanie i analiza różnych problemów w posługiwaniu się językiem pisanym. Ćwiczenie umiejętności korzystania z materiałów pomocniczych: podręczników, słowników różnego typu, itp. 1. Powtórzenie kwestii związanych ze stylem, spójnością i interpunkcją używaną w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pisania angielskich esejów formalnych. 2. Powtórzenie czym jest styl wypowiedzi i wykazaniu różnicy 6

7 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura miedzy stylem formalnym i nieformalnym, 3. Spójność logiczna i gramatyczna wypowiedzi: spójniki, przyimki, wyrażenia okolicznikowe, odpowiednie konstrukcje gramatyczne stosowane po niektórych z nich. a. Powtórzenie głównych zasad interpunkcji: przecinek, średnik, dwukropek oraz myślnik. b. Teoretyczne omówienie zasad pisania eseju For and Against -różnice pomiędzy pisaniem w języku polskim i angielskim, 4. Układ danego eseju, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Kompozycje pisemne z zakresu: Describing people- paragraph plan, topic sentences, adjectives describing physical appearance and personality, positive and negative qualities, use of variety of structures by linking sentences together, manner and mannerism, Describing places/buildings: name, location, sights, free-time activities, recommendations. Paragraph plan, narrative techniques, prepositional phrases and verbs, Describing objects: paragraph plan, vocabulary concerning opinion, size/weight, age, shape, colour, pattern, origin, material, special characteristics, suggested descriptions. Writing instructions/giving directions/describing processes: paragraph plan, sub headings, use of imperative,. Narrative stories: paragraph plan, time words, adjectives, tenses, techniques to begin and end a story, linking words, sophisticated adjectives and adverbs, flashback narration. W ramach treści programowych realizowanych przez platformę KO, studenci otrzymają dodatkowe materiały z zakresu omawianych tematów na zajęciach. Będą to materiały pomocnicze w formie ćwiczeń oraz teorii dotyczących danego działu słownictwa. Na platformie KO pojawią się również odesłania do literatury fachowej w celu przygotowania pewnych wskazanych przez prowadzącego informacji na zajęcia oraz ćwiczenia praktyczne mające na celu wzbogacenia słownictwa z zakresu omawianego tematu. Ćwiczenia z Język Pisany będą miały charakter krótkiego wstępu-dyskusji na temat konkretnych kompozycji pisemnych. Studenci otrzymują materiały do samodzielnego przygotowania w domu. Na zajęciach prezentowane są różne typy kompozycji pisemnych, oraz podstawowe plany ich tworzenia wymagające aktywności studentów. Wprowadzane są różne modele, w których zawarta jest teoria wraz z ćwiczeniami umożliwiającymi poszerzenie umiejętności pisania, skupiające się na stylu. Z każdego omówionego typu kompozycji pisemnych studenci piszą prace sprawdzające na każdych kolejnych zajęciach po omówieniu danego tematu. Studenci będą prezentować przygotowane na zajęciach ćwiczenia dotyczące kompozycji pisemnych jak również słownictwa na poszczególnych zajęciach, co będzie oceniane. Dodatkowe słownictwo będzie do samodzielnego opracowania. Wszystkie prace pisemne będą oceniane i analizowane na bieżąco w celu poprawy jakości stylu studentów. Słowniki jednojęzyczne. Słowniki dwujęzyczne. Słowniki frazeologiczne. Słowniki kolokacji. Słowniki synonimów i antonimów. 7

8 Materiały referencyjne. Literatura uzupełniająca Evans V., Successful Writing, Express Publishing, UK, Ociepa R., Szcześniak A., Angielskie Wyrazy Kłopotliwe, Egis, Bielsko-Biała Ociepa R., Szcześniak A., Angielskie Wyrazy Kłopotliwe. Ćwiczenia, Egis, Bielsko-Biała 2005 Matasek M., Synonimy, antonimy i kolokacje w języku angielskim -przykłady zastosowania oraz praktyczne ćwiczenia. Handybooks, Poznań Phillips C., Expand Your Vocabulary, Altravox Press, Włocławek, Thomas B.J., Intermediate Vocabulary, Longman, London Oxford Collocations Dictionary for students of English, Oxford University Press Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Dictionaries Fergusson R., The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms, Penguin Books 1992 Cory, H. Advanced Writing with English in Use. Oxford University Press Warunki zaliczenia Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W trakcie semestru studenci będą oceniani za pomocą testów z ćwiczeń na poszerzenie słownictwa, użycie kolokacji oraz synonimów i antonimów przerobionych i omówionych na zajęciach, aktywności oraz prac domowych (pisemnych). Dozwolone są dwie nieobecności (usprawiedliwione) w semestrze. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje obniżenie oceny końcowej. Studenci są zobowiązani do uzyskania oceny pozytywnej ze wszystkich testów sprawdzających. Jeżeli student otrzyma ocenę niedostateczną z któregokolwiek testu, zostanie wyznaczony termin poprawkowy. Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%), ocen z testów pisemnych (60%) oraz testu zaliczeniowego (20%). Ocena prezentacji przygotowanych przez studentów ćwiczeń do dyskusji na poszczególnych zajęciach. Obowiązkowe zaliczenie materiału ćwiczeniowego słownictwa w formie testu. Pisanie pracy na podany temat. Praca ze słownikiem. 8

9 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Angielska studia stacjonarne stopień I przedmiot: KONWERSACJE Kod Skala ocen ECTS 3 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 60 Wykład 0 Semestr 3 & 4 Ćwiczenia 60 KO rodzaj podstawowy Prowadzący zajęcia Mgr Susanna Johnson Opowiedzialny za przedmiot Mgr Susanna Johnson Warunki wstępne > Students should have a good speaking skills and should work towards improvement. In fluency, grammar, pronunciation, vocabulary. > Students should have good speaking skills and should have improved in fluency, grammar, pronunciation and vocabulary. Formy zajęć > exercise and lecture Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: > At the end of the semester, students will be able to make professional style presentations on a variety of topics. > At the end of the semester students will be able to make professional style presentations and respond to interview questions on a variety of topics. > Lectures: Presentation of problems in speaking and presentation > Exercises: student presentations. realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania > The lectures are interactive (brain storming, question/ answer, etc...) > The exercises are completed individually, in pairs and in groups > Groups are asked to share their comments and/ or conclusions orally. Out of class preparation by students Prior to Classroom Activity: Students will listen and transcribe one whoknew? episode per week and listen to one episode per day. Students will read and listen to one bbc news selection per day from the learning center, and review the attached vocabulary as well. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Students should keep a journal and form their own course book comprised of their daily learning activities. 9

10 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Whoknew? and bbc words in the news nthenews/ > Exercises: 100% Selected exercises will be used for practice, and representative exercises will be graded for marks. > Any final examination follows the format of exercises. Final Exam: Presentation of a topic, without notes, to the class. 50% of final exam mark. ; followed by an Interview on any topic presented in class during the year. 50% of final exam mark > Sample question Tell me about Valentine s Day and how it began. 10

11 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek Filologia, przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA I KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MORFOLOGIA I SKŁADNIA Prowadzący zajęcia Dr Anita Buczek-Zawiła Kod Skala ocen ECTS 10 Miejsce w Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, programie studiów Rok i semestr studiów: II rok, semestr 3 i 4 Liczba godzin zajęć ogółem: 50 godzin, w tym 20 KO Rodzaj zajęć: przedmiot kierunkowy Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele kształcenia Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu morfologii (fleksyjnej oraz derywacyjnej) oraz składni języka angielskiego. Przedmiot ten ma pomóc studentom w osiągnięciu głębszej teoretycznej świadomości języka na poziomie analitycznym. Powinno to w efekcie przynieść skonsolidowanie wiedzy praktycznej wynikającej ze zrozumienia podstawowych zjawisk zachodzących w ramach systemu morfologicznego i związków frazowych w języku angielskim. W efekcie przyczynia się on zatem to osiągnięcia większej kompetencji językowej. Podstawowe treści A. MORFOLOGIA programowe* 1. Morphemes - the minimal units of sound and meaning as opposed words 2. Inflection vs. derivation (w całości KO) 3.Ways of forming new words 4. Morphological rules: examples of operation częciowo KO: forming Nomina Actionis, Nomina Essendi i Nomina Agentis 5. Novel formations in English (częściowo KO artykuły z Modern English Teacher) B. SKLADNIA 1. Składnia jako rozumienie struktury fraz i zdań danego języka, teorie adekwatności, kompetencji i performancji oraz akwizycji języka 2. Kryteria gramatyczności bądź niegramatyczności używanych struktur; dwuznaczność strukturalna, intuicje o struturze i gramatycznosci. 3 Kategorie syntaktyczne: - kategorie poziomu słów - kategorie frazowe: 5. Struktura drzewek frazowo zdaniowych: phrase structure rules i phrase strucutre trees 6. Functional categories in syntax: subject object prepositional object 7. Podstawowe kategorie gramatyczne: KO 8. Materiały ćwiczeniowe: KO, w tym: - different types of modifiers on the example of NP - recursiveness in syntax and the infinitude of language plus subcategorisation Stosowane metody, wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta formy i techniki z wykorzystaniem dostępnej literatury, zastosowanie interaktywnych technik nauczania Podstawowa literatura V. Fromkin and R. Rodman Introduction to language, Havecourt 11

12 Warunki zaliczenia Brace College Publishers, ed. IV or V; rozdziały Syntax i Morphology B. Szymanek Introduction to Morphological Analysis (1989, 1998), Warszawa, PWN A. Radford Transformational Grammar (1988, 1992), CUP, Cambridge Ocena końcowa składa się z oceny obecności studenta na zajęciach, oceny sposobu i jakości przygotowania opracowań w ramach KO oraz egzaminu pisemnego 12

13 Instytut Nauk Humanistycznych Kierunek: Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA I KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ĆWICZENIA Kod Skala ocen ECTS Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów ogółem, w tym 30 rok II wykład - ćwiczenia 30 semestr 3 i 4 KO - rodzaj przedmiot kierunkowy Prowadzący zajęcia Dr A. Buczek-Zawiła Odpowiedzialny za przedmiot Dr A. Buczek-Zawiła Warunki wstępne Zajęcia z Gramatyka opisowa i kontrastywna języka angielskiego są ćwiczeniami do wykładu. Formy zajęć Ćwiczenia do wykładu. Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Poznanie podstawowych pojęć i mechanizmów morfologicznych w analizie fleksyjnej i derywacyjnej. Poznanie i analiza mechanizmów składniowych języka. Analiza porównawcza podstawowych elementów morfologicznych i składniowych w języku polskim i angielskim. Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie do analizy morfologicznej i składniowej. Umiejętności: Zdobycie podstawowych umiejętności w analizie morfologicznej zarówno w zakresie fleksji jak i słowotwórstwa: klasyfikacja morfemów oraz ich hierarchiczność w procesie słowotwórczym, cechy charakterystyczne poszczególnych typów morfemów, intuicyjne wyodrębnianie morfemów i ich charakterystyka, rozpoznawanie i analiza innych procesów słowotwórczych. Zdobycie podstawowych umiejętności w analizie składniowej: rozróżnianie i analiza części mowy i części zdania. Zdobycie umiejętności analizy różnych poziomów opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. Analiza grupy (phrase) poprzez fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz jej realności. MORFOLOGIA: Wprowadzenie pojęcia morfemu jako jednostki opisu w językoznawstwie. Morfem na tle innych jednostek różne poziomy analizy w językoznawstwie. Kryteria klasyfikacji morfemów i wynikająca z nich typologia. Wprowadzenie pojęć derywacja i fleksja. Umowność podziału. Morfemy, morfy i alomorfy. Hierarchiczna kolejność przyłączania morfemów przy zjawisku słowotwórstwa. Własności poszczególnych morfemów derywacyjnych dystrybucja i znaczenie. Ćwiczenie intuicyjnego podziału dłuższych struktur na morfemy. Procesy słowotwórcze typu concatenative: compounding, incorporation and affixation). Procesy słowotwórcze typu nonconcatenative: reduplication, conversion, back formation, internal modification). Word manufacturing: clipping, blending, 13

14 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania acronimization, analogical formation, borrowings and calques, coinage, morphological misanalysis false etymology, naming things. Morfologiczna typologia języków. Przykłady z języka tureckiego i Swahili. SKŁADNIA: Podstawowe pojęcia składni strukturalnej: części mowy i części zdania, poziomy opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. Tree diagram. Labelled tree diagram. Labelled bracketing. Pojęcie grupy (phrase). Fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz realności grupy. (word-level categories and phrase-level categories). Phrase markers (P-markers). Dominance. Precedence. Human terminology. Słowa jako kategorie frazowe. Podstawowe relacje pomiędzy kategoriami i ich reprezentacja graficzna. Pojęcie c-command. Zastosowanie c-command jako warunku na anafory. Związek między gramatycznością zdań a spełnieniem tego warunku. Single Mother Condition. No-crossing branches constraint. Wprowadzenie pojęcia small nominal phrase i konwencji X-bar. Rozróżnienie pomiędzy Complement i Adjunct. Testy pomagające ustalić charakter grupy przyimkowej. Graficzna reprezentacja grup rzeczownikowych zawierających poszczególne elementy. Complement clause i Restrictive Realtive Clause jako odpowiednio Complement i Adjunct. Składniki grupy rzeczownikowej występujące przed rzeczownikiem: Complement i Attribute. - Przygotowanie przez studentów ćwiczeń z podręczników i materiałów przygotowanych przez wykładowcę. Samodzielne opracowanie przez studenta zagadnień zadanych przez prowadzącego oraz ich prezentacja na zajęciach. Sposób realizacji (nauczania) treści programowych - realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura Radford, A Transformational grammar. Cambridge:CUP Szymanek, B Introduction to morphological analysis. Warszawa: PWN Literatura uzupełniająca Materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącego: ćwiczenia praktyczne (dodatkowe) do opracowywanego materiału. Bauer L., English Word-formation, Cambridge University Press, 1993 Downing, A. And P. Locke A University Course in English Grammar. London: Prentice Hall Gussman E., Rules and the lexicon studies in Word-Formation, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1987 Kaznowski, A. and E. Mioduszewska Exercises in English Structural and Trasnsformational Syntax. Warszawa: PWN Matthews, P Morphology. Cambridge: CUP Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Yule, G The study of language. Cambridge: CUP Ocena końcowa składa się z oceny obecności na ćwiczeniach (20%), ocen z testów pisemnych (60%) oraz testu zaliczeniowego (20%). - 14

15 Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Morfologia: 1. Morfem na tle innych jednostek analizy w językoznawstwie. 2. Kryteria klasyfikacji morfemów i wynikająca z nich typologia. 3. Derywacja i fleksja. 4. Własności poszczególnych morfemów fleksyjnych oraz derywacyjnych. 5. Procesy słowotwórcze typu concatenative: compounding, incorporation and affixation). 6. Procesy słowotwórcze typu non-concatenative: reduplication, conversion, back formation, internal modification). 7. Word manufacturing: clipping, blending, acronimization, analogical formation, borrowings and calques, coinage, morphological misanalysis false etymology, naming things. SKŁADNIA: 1. Podstawowe pojęcia składni strukturalnej: części mowy i części zdania. 2. Poziomy opisu w składni: word, phrase (endo- and exocentric), clause (finite and non-finite), compound and complex sentence. 3. Tree diagram. Labelled tree diagram. Labelled bracketing. 4. Pojęcie grupy (phrase). Fonologiczne, morfologiczne, semantyczne i składniowe argumenty na rzecz realności grupy. (word-level categories and phrase-level categories). 5. Phrase markers (P-markers). 6. Dominance. Precedence. Human terminology. Single Mother Condition. No-crossing branches constraint. 7. Pojęcie c-command. Zastosowanie c-command jako warunku na anafory. 8. Wprowadzenie pojęcia small nominal phrase i konwencji X-bar. Rozróżnienie pomiędzy Complement i Adjunct. Testy pomagające ustalić charakter grupy przyimkowej. 9. Complement clause i Restrictive Realtive Clause jako odpowiednio Complement i Adjunct. 10. Składniki grupy rzeczownikowej występujące przed rzeczownikiem: Complement i Attribute. 15

16 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne, stopień I przedmiot: WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA Kod x Skala ocen ECTS 5 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 45 wykład 30 semestr 3, 4 ćwiczenia KO 15 rodzaj przedmiot kierunkowy Prowadzący zajęcia dr Stanisław Zając Odpowiedzialny za przedmiot dr Stanisław Zając Warunki wstępne Wiedza z zakresu poetyki. Wprowadzenie do : usytuowanie literaturoznawstwa w nauce o literaturze. Formy zajęć Wykład, kształcenie na odległość Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: Celem jest przedstawienie wybranych prac z zakresu teorii literatury oraz przegląd najważniejszych pojęć i teorii literaturoznawczych. Przygotowanie studenta do kursu z metodologii i teorii literatury. Umiejętności: Wyposażenia studentów w narzędzia i warsztat literaturoznawcy i teoretyka pozwalający na samodzielną i fachową lekturę tekstów. Przygotowanie studentów do, prowadzenia badań literaturoznawczych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu poetyki, genologii i teorii dzieła literackiego oraz do interpretacji i analizy tekstów kultury. 1. Pojęcie terminu literatura; wyróżniki literatury. Literaturoznawstwo i jego działy. Przedmiot badań teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. 2. Stylistyka, styl dzieła literackiego. Język poetycki. Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych (eufonia, kakofonia, harmonia głoskowa, aliteracja). Leksykalna sfera wyborów stylistycznych. Sfera przekształceń semantycznych ich odmiany i funkcje. Składnia poetycka. Stylizacja. 3. Prozodia, formacje prozodyjne. Wersologia. Brzmieniowa organizacja wypowiedzi literackiej. Instrumentacja i rytmizacja wypowiedzi. Pojęcie metru, stopy metrycznej. Strofika, rodzaje strof. Rym i jego odmiany. Funkcje rymu. Wiersze sylabiczne. Tonizm. Sylabotonizm. 4. Genologia. Kryteria podziału na rodzaje i gatunki literackie. 5. Cechy kompozycyjne i stylistyczne liryki. 6. Epika i jej cechy rodzajowe. 7. Dramat jako jedna z odmian rodzajowych. Podstawowe elementy struktury utworu dramatycznego. 16

17 realizowane w ramach KO (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO 1. Narodziny poetyki. 2. Poetyka opisowa, normatywna i historyczna. 3. Kategorie literackości tekstu fikcja literacka, obrazowość, uporządkowanie naddane. 4. Dzieło literackie i jego funkcje. 5. Komunikacja literacka. 6. Główne elementy struktury utworu literackiego. 7. Zagadnienie treści i formy, stylu i kompozycji, idei i tematu w dziele literackim. Metody podawcze, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury, praca z tekstem, zastosowanie interaktywnych technik nauczania. Analiza wybranych tekstów kultury oraz opracowań naukowych (w grupach i indywidualnie) Materiały dydaktyczne wraz poleceniami do opracowania są umieszczone na platformie e-learningowej, do której studenci mają dostęp. Studenci kontaktują się z prowadzącym drogą mailową oraz w wyznaczonych dniach konsultacyjnych. Podstawowa literatura Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa Chojnacki, Poetyka. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa Literatura uzupełniająca Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa J. Faryno, Wstęp do literaturoznawstwa, cz. 1, Katowice R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Warszawa Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa R. Wellek, W. Austin, Teoria literatury, Warszawa M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Warszawa S. Eile, Światopogląd powieści, Warszawa Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia Ocena końcowa składa się z oceny obecności na wykładach (20%) i oceny z egzaminu pisemnego (60%) oraz zadań wykonanych w ramach KO (20%). Przedmiot kończy się egzaminem w postaci pisemnej lub ustnej. Zagadnienie egzaminacyjne obejmują zakres materiału przeznaczony na kształcenie na odległość. Ponadto studenci przygotowują prace pisemne (lub odpowiedzi na konkretnie zadane pytania) oraz prezentacje wybranych zagadnień teoretycznych lub analizy tekstów literackich 1. Nauki pomocnicze w literaturoznawstwie (historiografia, tekstologia, bibliografia). 2. Główne elementy struktury utworu literackiego. 3. Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych (eufonia, kakofonia, harmonia głoskowa, aliteracja). 4. Leksykalna sfera wyborów stylistycznych (zróżnicowanie znaczeniowe, terytorialne, czasowe, żargon, prozaizmy, wulgaryzmy, biblizmy, związki frazeologiczne, zapożyczenia z języków obcych). 5. Sfera przekształceń semantycznych ich odmiany i funkcje. Składnia poetycka (inwersja, elipsa, paralelizm syntaktyczny, powtórzenie, anafora, epifora, parenteza, antyteza, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, anakolut, apostrofa). 17

18 6. Stylizacja. Sposoby nawiązywania do stylów literackich (pastisz, parodia, trawestacja). 8. Rym i jego odmiany. Funkcje rymu (eufoniczna, wierszotwórcza, semantyczna, stylistyczna, kompozycyjna). Wiersz wolny. Wiersze sylabiczne. Tonizm. Sylabotonizm. 9. Gatunki liryczne (hymn, oda, elegia, tren, epitafium, epitalamium, epigramat, fraszka, madrygał, sonet, triolet, poemat liryczny). Gatunki pograniczne (sielanka, ekologia, ballada, list poetycki, pieśń. 10. Gatunki epickie (epos, powieść, opowiadaniem nowela, szkic fizjologiczny), epicko-liryczne (powieść poetycka, poemat dygresyjny), pograniczne (esej, felieton, reportaż). 11. Gatunki dramatyczne (dramat antyczny, komedia rybałtowska, dramat liturgiczny, moralitet, misterium, dramat właściwy: mieszczański, romantyczny, psychologiczno-obyczajowy, współczesne formy dramatyczne: dramat naturalistyczny, symboliczny, ekspresjonistyczny, epicki, groteskowy). 18

19 Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia studia stacjonarne stopień I przedmiot: HISTORY OF ENGLISH LITERATURE Kod Skala ocen ECTS 10 Miejsce w rok i semestr studiów liczba godzin zajęć programie studiów rok II ogółem, w tym 70 Wykład 45 Semestr 3, 4, Ćwiczenia KO 25 rodzaj kierunkowy Prowadzący zajęcia Professor dr Hélène SUZANNE Opowiedzialny za przedmiot Professor dr Hélène SUZANNE Warunki wstępne Reading comprehension and writing skills. Formy zajęć lecture, & distance learning Cele i efekty kształcenia* Wiadomości: At the end of the academic year students will be able to give the literary characteristics of a text and its period. Umiejętności: students will develop reading and writing as well as analytical skills. They will be able to evaluate the role of literature in the development of national culture. Semester 1: From Old English literature to 18 th century Semester 2: 18 th - 20 th (including a survey ofpost-colonial literature) realizowane w ramach KO KO: Excerpts of texts will be either on the web page or their references as where to find them will be indicated on the page. (kształcenia na odległość) Metody, formy i techniki The lectures are interactive: information is given to students who are nauczania Sposób realizacji (nauczania) treści programowych realizowanych w ramach KO Podstawowa literatura then asked an analysis or supported opinion on a given point. Students are expected to take down notes of the lectures, and to take part in discussions when applicable. At the end of semester to they will take a comprehensive examination: short essay questions. Discussions and examination will take the texts in KO into account. English Literature. Norton Anthology, vol. 1 & 2 (Polonia University Library) Oxford Companion of English Literature. (Polonia University Library) Literatura uzupełniająca Sovereign Amity. Laurie Shannon. The University of Chicago Press, Norton Anthology of English Poetry (Polonia University Library) Warunki zaliczenia Warunki sprawdzenia wiedzy z zakresu objętego KO Przykładowe zagadnienia (ew. pytania) egzaminu/ zaliczenia S1: Attending lecture: 20% Checking KO: 80% S2: Final examination: 60% passed D Questions on the final examination will address both lectures and documents from KO. Sample questions: What is the role of Christianity in Old English literature (support your answer with examples from Beowulf) Stream of consciousness in literature: refer to one author with example from one of his/her work 19

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja EDYCJA I SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów SEGMENT I: Podstawy merytoryczne nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo