New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA, IB) : czasownik to be Zaimki osobowe Zaimki wskazujące Przymiotniki dzierżawcze Liczebniki 1-30 Nazwy państw Rozumienie ze słuchu: znajdywanie określonych informacji w tekście Mówienie: opisywanie ludzi i miejsc Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie ludzi I 1.1; II ; III ; IV ; V 8.1; opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem powtarza usłyszane liczby za nagraniem wypowiada liczebniki parzyste i porządkowe we wskazanej kolejności powtarza alfabet za nagraniem literuje imię wybranej osoby z klasy i podaje pełne nazwy literowanych przez kolegów/koleżanki imion uzupełnia brakujące informacje, dotyczące danych wskazanych osób na podstawie wysłuchanego nagrania i podanych nazw państw czyta dialog z podziałem na role zakreśla właściwe opcje w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi formami czasownika to be uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be zgodnie z kontekstem i przekształca je na prawdziwe w odniesieniu do własnej osoby pisze zdania pytające na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń pyta i odpowiada na podane pytania wyszukuje wskazane zaimki w przeczytanym tekście pisze zdania na podstawie podanych wyrazów i dopasowuje je do właściwych obrazków zapisuje usłyszane wyrazy dopasowuje właściwe litery do odpowiednich dźwięków w tabeli pisze prawdziwe odpowiedzi na podane pytania pisze prawdziwe zdania opisujące siebie, swoją rodzinę i przyjaciół Unit 1 Test zapisuje usłyszane liczby odpowiada na usłyszane pytania i zapisuje swoje odpowiedzi pisze dialog na podstawie podanych informacji układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania i dopasowuje je do właściwych odpowiedzi wskazuje prawdziwe i fałszywe informacje w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu pisze właściwe przymiotniki dzierżawcze na podstawie podanych zaimków uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zaimkami wskazującymi i dopasowuje je do odpowiednich obrazków New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1

2 Lekcja 2 (IC, ID) Unit 1 Test Czasownik have got Przedimki Liczebniki porządkowe Nazwy godzin, dni tygodnia i miesięcy Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście Czytanie: określanie głównej myśli tekstu Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych II ; IV 6.4; V 8.1; odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu podkreśla wskazany czasownik w przeczytanym i wysłuchanym dialogu i uzupełnia luki w tabeli odpowiednią formą tego czasownika uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanego czasownika have got na podstawie informacji zawartych w dialogu pyta i odpowiada na pytania o posiadanie podanych przedmiotów podkreśla przedimki w przeczytanym dialogu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem powtarza nazwy godzin pokazanych na obrazkach za nagraniem uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami na podstawie wysłuchanego nagrania pyta i odpowiada na pytania o godzinę na podstawie obrazków powtarza nazwy liczebników porządkowych za nagraniem odpowiada na podane pytania powtarza wyrazy za nagraniem, pisze właściwe przedimki przed podanymi rzeczownikami i wyjaśnia ich użycie pisze prawdziwe zdania na temat posiadanych przez siebie, członków swojej rodziny oraz przyjaciół przedmiotów czyta daty pokazane na obrazkach sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza nazwy dat za nagraniem pyta i odpowiada na pytania o datę podanych wydarzeń uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasownika have got zgodnie z kontekstem uzupełnia luki we fragmentach zdań odpowiednimi formami czasownika have got i dopasowuje je do ich zakończeń pisze pytania i odpowiedzi na podstawie analizy danych w tabeli i podanych wyrazów uzupełnia luki w tekście odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie kontekstu zdań rysuje wskazówki na zegarach na podstawie usłyszanych nazw godzin uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania i uzupełnia nimi luki w dialogu pisze nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności wyszukuje nazwy miesięcy w kratownicy i zapisuje je w odpowiedniej kolejności pisze pełne formy podanych liczebników porządkowych zapisuje liczebniki porządkowe w formie liczbowej pisze daty na podstawie wysłuchanego nagrania UNIT1 Friends and family New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 3 (1A) Unit 1 Test Forma dopełniacza s Liczba mnoga rzeczowników Nazwy członków rodziny Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych Rozumienie ze słuchu: znajdowanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem I 1.5; II 2.3; IV 6.4; V 8.1; uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami członków rodziny i odpowiednia formą dopełniacza uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy drzewa genealogicznego powtarza zdania za nagraniem i sprawdza w ten sposób poprawność wykonanego zadania uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny zgodnie z kontekstem słucha wymowy wyrazów w nagraniu dopasowuje podane imiona do odpowiednich nazw członków rodziny na podstawie wysłuchanego nagrania pyta i odpowiada na pytania o członków rodziny na podstawie analizy drzewa genealogicznego pisze właściwe nazwy członków rodziny na podstawie podanych informacji dopasowuje do siebie właściwe zdania, opisujące relacje rodzinne wskazuje właściwe wyrazy spośród podanych na podstawie ich wymowy i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem rozwiązuje krzyżówkę przekształca podane pary zdań, tworząc pojedyncze zdania za pomocą dopełniacza dopasowuje podane rzeczowniki w liczbie mnogiej do odpowiednich kategorii uzupełnia luki w zdaniach podanymi rzeczownikami w odpowiedniej formie liczby mnogiej Lekcja 4 (1B) Unit 1 Test : zdania twierdzące i przeczące Nazwy członków rodziny Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Pisanie: opisywanie ludzi i czynności Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji I ; II 3.3; III 5.1; IV 6.4; odpowiada na pytanie na podstawie ilustracji i sprawdza swoją odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi formami wskazanego czasownika w czasie present simple na podstawie przeczytanego tekstu i podanych informacji powtarza czasowniki za nagraniem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple wyszukuje przeczące formy czasowników w przeczytanym tekście na podstawie analizy tabeli uzupełnia luki w zdaniach przeczącymi formami podanych czasowników w czasie present simple pisze zdania twierdzące i przeczące, opisując własną rodzinę wyszukuje w tekście wskazane formy czasowników i na podstawie ich analizy wyjaśnia ich formę dopasowuje podane czasowniki do odpowiednich kategorii na podstawie ich wymowy wypowiada prawdziwe i fałszywe zdania na temat swojej rodziny i wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród wypowiedzianych przez kolegę/koleżankę pisze zdania na temat czynności wykonywanych przez odpowiednie osoby na podstawie informacji zawartych w tabeli układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3

4 przekształca podane zdania twierdzące na przeczenia Lekcja 5 (1C) Unit1Test Nazwy członków rodziny Słownictwo związane ze strukturą polityczną państwa Mówienie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu dopasowuje nagłówki do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami na podstawie kontekstu i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje podane zdania do odpowiednich osób na podstawie wysłuchanych wypowiedzi uzupełnia luki w tekście na temat Wielkiej Brytanii podanymi wyrazami nazywa członków rodziny królewskiej pokazanych na zdjęciu i opisuje ich relacje rodzinne rozmawia na temat struktury państwa polskiego, monarchii, wyrażając swoją opinię na ten temat uzupełnia luki w zdaniach właściwymi nazwiskami osób związanych z polityką Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych I ; II ; III ; IV ; Lekcja 6 (1D) pytania Zaimki pytające Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych uzupełnia dialog podanymi pytaniami na podstawie wysłuchanego wywiadu uzupełnia luki w pytaniach właściwymi operatorami pyta i odpowiada na podane pytania w czasie present simple powtarza zaimki pytające za nagraniem tłumaczy zaimki pytające na język polski uzupełnia luki w dialogu właściwymi zaimkami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem czyta dialog z podziałem na role pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń, pyta i odpowiada na te pytania New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4 Uczeń uzupełnia luki w regule gramatycznej odpowiednimi formami czasowników w czasie present simple pisze dalszy ciąg wysłuchanego i przeczytanego wywiadu odgrywa wywiad na forum pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i udziela prawdziwych odpowiedzi Unit 1 Test

5 I 1.5; II 2.3; IV ; V 8.1; uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach podanymi wyrazami pisze pytania i odpowiedzi na podstawie informacji zawartych w tabeli i podanych wyrazów uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania w czasie present simple dopasowuje podane odpowiedzi do pytań Lekcja 7 (1E) Uczeń Unit 1 Test Nazwy codziennych czynności : zdania twierdzące i przeczące Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem opisuje ilustracje i odpowiada na pytania związane z przedstawionymi na nich osobami dopasowuje nagłówki do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w nazwach codziennych czynności i sprawdza poprawność wykonanego zadania z tekstem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple zaznacza właściwe spośród podanych nazwy przedmiotów na podstawie przeczytanego tekstu rozmawia na temat życia Amiszów na podstawie informacji uzyskanych z przeczytanego tekstu, wyrażając i uzasadniając własną opinię pisze pytania, które chciałby zadać opisanym w tekście osobom na podstawie podanych wyrazów I ; II ; III ; IV 6.8; Lekcja 8 (1F) Zaimki osobowe Object pronouns (zaimki pełniące funkcję dopełnienia) Słownictwo i wyrażenia związane z udzielaniem podstawowych informacji na własny temat Słuchanie: znajdywanie w tekście określonych informacji Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form uzupełnia luki w dialogu na podstawie podanych informacji czyta dialog z podziałem na role zastępuje wskazane wyrazy w tekście odpowiednimi zaimkami dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie wysłuchanych dialogów uzupełnia luki w pytaniach podanymi wyrazami na podstawie wysłuchanych dialogów dopasowuje podane odpowiedzi do pytań i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pisze dialog między dwoma osobami, z których jedna jest po raz pierwszy w nowej szkole uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania uzupełnia luki w dialogu ułożonymi pytaniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Uczeń uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi zaimkami w funkcji dopełnienia odgrywa napisany wcześniej dialog na forum uzupełnia tabelę wymyślonymi przez siebie informacjami pisze dialog na podstawie wymyślonych przez siebie informacji Unit1Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

6 grzecznościowych I ; II ; IV ; V 8.1; uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu dopasowuje zaimki osobowe do zaimków pełniących funkcję dopełnienia uzupełnia luki w tekście odpowiednimi zaimkami zgodnie z kontekstem Lekcja 9 (1G) Przyimki Słownictwo i wyrażenia związane z udzielaniem podstawowych informacji na własny temat Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie nieformalnego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat), przekazywanie informacji i Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem I ; II ; III ; IV ; wskazuje właściwy cel napisania przeczytanych wiadomości spośród podanych opcji pyta i odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanych wiadomości uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami na podstawie przeczytanej informacji gramatycznej zaznacza właściwe przyimki w zdaniach spośród podanych opcji pisze wiadomość, w której udziela informacji na swój temat według podanych wskazówek wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej wiadomości zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie przeczytanej wiadomości dopasowuje fragmenty zdań do siebie uzupełnia luki w wiadomości odpowiednimi przyimkami zgodnie z kontekstem Uczeń czyta i wypowiada się na temat kolegi/koleżanki na podstawie przeczytanej wiadomości przez niego/nią napisanej sprawdza poprawność napisanej przez siebie wiadomości według podanych punktów Unit 1 Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

7 Lekcja 10 (Get ready for Matura 1) Uczeń Unit 1 Test Nazwy codziennych czynności Nazwy członków rodziny Forma dopełniacza s Liczba mnoga rzeczowników Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi czasownikami pyta i odpowiada na podane pytania na temat codziennych czynności dopasowuje podane zdania do odpowiednich tekstów odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej wypowiedzi poprawia błędy w zdaniach, popełnione przez osobę w wysłuchanym nagraniu prowadzi rozmowę z kolegą, którego będzie gościł w ramach wymiany szkolnej według podanych wskazówek uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny uzupełnia luki w zdaniach poprawna formą liczby mnogiej podanych rzeczowników uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple przekształca zdania twierdzące na przeczenia pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i krótkie odpowiedzi w czasie present simple zaznacza prawdziwe i nieprawdziwe informacje na temat egzaminu maturalnego w tabeli wskazuje właściwe odpowiedzi dotyczące egzaminu maturalnego spośród podanych opcji odpowiada na [pytania związane ze strukturą zadania dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje I ; II 3.3; IV ; Lekcja 11 Progress Test Unit 1. UNIT 2 My time ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 12 (2A) Nazwy hobby i zainteresowań Nazwy dyscyplin sportowych Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, opisywanie czynności Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i dopasowuje wybrane spośród nazw hobby i sportów do odpowiednich ilustracji powtarza nazwy hobby i sportów za nagraniem, sprawdzając poprawność wykonanego wcześniej zadania podaje nazwy czynności i sportów, które można wykonywać we wskazanych okolicznościach dopasowuje osoby do odpowiednich nazw sportów i czynności na podstawie wysłuchanych wypowiedzi uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem podpisuje obrazki, przedstawiające różne czynności i sporty uzupełnia luki w nazwach czynności i sportów podanymi wyrazami pisze prawdziwe zdania, dotyczące własnych preferencji związanych z New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7 pisze zdania na temat swoich zainteresowań przeprowadza ankietę na temat popularności sportów i hobby wśród uczniów klasy i opracowuje jej wyniki pisze krótki tekst na temat czynności wykonywanych przez siebie w czasie wolnym Unit 2 Test

8 I 1.5; II 2.3; III ; IV ; różnymi hobby i sportami na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple Lekcja 13 (2B) Unit 2 Test Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy dyscyplin sportowych Przysłówki częstotliwości Pisanie: opisywanie osób i czynności Mówienie: opisywanie osób i czynności I ; II ; III ; IV 6.4; odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu uzupełnia diagram podanymi przysłówkami częstotliwości w odpowiedniej kolejności uzupełnia zdania odpowiednimi przysłówkami częstotliwości na podstawie wysłuchanego nagrania przekształca podane zdania na prawdziwe w odniesieniu do własnej osoby pyta i odpowiada na pytania kwizowe, dotyczące sportu pisze zdania na temat czynności związanych ze sportem i częstotliwości ich wykonywania przez kolegę/koleżankę na podstawie udzielonych informacji w kwizie uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na swój temat pyta i odpowiada na pytania, dotyczące częstotliwości wykonywania wskazanych czynności na podstawie uzupełnionej wcześniej tabeli i wypełnia w niej luki na podstawie odpowiedzi uzyskanych od kolegi/koleżanki zakreśla poprawną spośród podanych opcji w regule gramatycznej opowiada o czynnościach wykonywanych przez siebie i kolegę/koleżankę na forum na podstawie przeprowadzonej wcześniej rozmowy pisze pytania skierowane do kolegów i koleżanek z klasy na temat częstotliwości wykonywania różnych czynności uzupełnia brakujące litery w przysłówkach częstotliwości uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania pisze zdania na podstawie podanych informacji zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu Lekcja 14 (2C) Nazwy dyscyplin sportowych Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności i przedmiotów komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu dopasowuje wskazane wyrazy z przeczytanego tekstu do ich definicji odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego wywiadu wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego wywiadu dopasowuje podane nazwy sportów do odpowiednich ilustracji zaznacza właściwe wyrazy w tekście spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu rozmawia na temat pokazanych na ilustracjach sportów, wyrażając opinie na ich temat pisze krótki tekst na temat ulubionego programu telewizyjnego lub popularnych zawodów przeprowadzanych w Polsce Unit 2Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

9 I 1.10; II ; III ; IV ; Lekcja 15 (2D) Czasownik modalny can dla określania umiejętności Przysłówki Mówienie: opisywanie czynności I 1.1; II ; III 4.1; IV 6.4; zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika can i innych podanych czasowników zgodnie z kontekstem zaznacza przysłówki w przeczytanym tekście na podstawie podanych informacji uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przysłówkami zgodnie z kontekstem zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat swoich umiejętności pyta i odpowiada na pytania o umiejętności na podstawie informacji zaznaczonych w tabeli i uzupełnia luki na podstawie odpowiedzi kolegi/koleżanki mówi o umiejętnościach swoich i kolegi/koleżanki na podstawie wcześniejszej rozmowy uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczna odpowiednimi formami czasownika can Unit 2 Test uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników i czasownika modalnego can na podstawie informacji zawartych w tabeli pisze pytania i prawdziwe odpowiedzi na podstawie podanych wyrazów pisze właściwe przysłówki na podstawie podanych przymiotników zakreśla w zdaniach właściwe przysłówki lub przymiotniki zgodnie z kontekstem pisze zdania na podstawie podanych wyrazów Lekcja 16 (2E) Nazwy części ciała Nazwy sportów ekstremalnych, określanie głównej myśli tekstu dopasowuje podane nazwy części ciała do odpowiednich miejsc na ilustracji powtarza nazwy części ciała za nagraniem pyta i odpowiada na pytania o nazwy wskazywanych na ilustracji części ciała odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu i wskazówki wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu wyszukuje nazwy części ciała w przeczytanym tekście Mówienie: opisywanie czynności dopasowuje podane czasowniki do obrazków i wyszukuje te czasowniki w New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9 opisuje wybrane sporty ekstremalne uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc czasowniki i tłumaczy je na język polski wyszukuje wskazane wyrazy w słowniki i podaje ich tłumaczenie Unit 2 Test

10 komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej I ; II ; III 4.1; przeczytanym tekście uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami w odpowiedniej formie zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami na podstawie nagrania dopasowuje przeczytane teksty do odpowiednich ilustracji Lekcja 17 (2F) Wyrażenia dotyczące opinii Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych Pisanie: wyrażanie opinii i poglądów I 1.5; II ; III 5.5; IV ; odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu dopasowuje podane wyrażenia do odpowiednich kategorii powtarza usłyszane wyrażenia za nagraniem i sprawdza w ten sposób poprawność wykonanego zadania podkreśla odpowiednie wyrażenia w wysłuchanym i przeczytanym dialogu wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanych dialogów uszeregowuje podane wyrazy, tworząc pytania i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pyta i odpowiada na podane pytania pyta i odpowiada na pytania dotyczące opinii rozmówcy na wskazane tematy pisze dialog na temat hobby według podanych wskazówek uzupełnia luki w tabeli podanymi wyrazami, tworząc poprawne wyrażenia odgrywa przygotowany dialog na forum Unit 2Test pisze zdania, wyrażając opinie na podane tematy dopasowuje fragmenty zdań do siebie, tworząc pytania i udziela prawdziwych odpowiedzi wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej rozmowy uzupełnia luki w dialogu podanymi czasownikami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pisze dialog na podstawie modelu i podanych wyrazów Lekcja 18 (2G) Tryb rozkazujący odpowiada na pytanie związane z przeczytanymi ogłoszeniami odpowiada na pytania i uzupełnia luki w tabeli na podstawie przeczytanych ogłoszeń wyszukuje przykłady trybu rozkazującego w przeczytanych tekstach wymyśla własny klub na podstawie podanych propozycji lub własnych pomysłów sprawdza poprawność Unit 2 Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Pisanie: opisywanie wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich, stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosować nieformalny styl wypowiedzi Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, proponowanie Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny I 1.5; II 3.3; III ; IV ; uzupełnia luki w zdaniach rozkazujących podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem tworzy notatki, potrzebne do napisania ogłoszenia, reklamującego wymyślony przez siebie klub pisze ogłoszenie, reklamujące klub na podstawie wcześniej wykonanych notatek uzupełnia luki w ogłoszeniu odpowiednimi formami podanych czasowników w trybie rozkazującym uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania rozkazujące pisze ogłoszenie dla jednego z podanych klubów na podstawie podanych wskazówek napisanego przez siebie ogłoszenia według podanych wskazówek Lekcja 19 Nazwy członków rodziny Nazwy codziennych czynności Nazwy części ciała Nazwy hobby i sportów Dopełniacz saksoński s Object pronouns (zaimki pełniące funkcję dopełnienia) Przysłówki częstotliwości Czasownik modalny can dla określania umiejętności Przysłówki Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosować nieformalny styl wypowiedzi Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny zgodnie z kontekstem dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc nazwy codziennych czynności uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami w funkcji dopełnienia zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w nazwach hobby podanymi czasownikami w odpowiedniej formie uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami części ciała pisze zdania na podstawie podanych wyrazów i przysłówków częstotliwości uzupełnia luki w zdaniach poprawną formą czasownika can i podanych przysłówków uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog wypowiada się na temat hobby na podstawie podanych wyrazów odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu pisze wiadomość na temat własnego profilu według podanych wskazówek odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej rozmowy wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanej rozmowy prowadzi dialog na temat hobby na podstawie wysłuchanego dialogu i wskazówek uzupełnia luki w nazwach hobby i sportów brakującymi literami uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami zgodnie z kontekstem, przekształca podane zdania za pomocą wskazanych przysłówków New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11 dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje Unit 2 Test

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Unit 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza Ewa Binek Limanowa, 31 sierpnia 2015 r. New VOICES 2 - KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer i temat 1. Kończy się lato, I.1.1), 7) podaje

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo