New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA, IB) : czasownik to be Zaimki osobowe Zaimki wskazujące Przymiotniki dzierżawcze Liczebniki 1-30 Nazwy państw Rozumienie ze słuchu: znajdywanie określonych informacji w tekście Mówienie: opisywanie ludzi i miejsc Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie ludzi I 1.1; II ; III ; IV ; V 8.1; opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem powtarza usłyszane liczby za nagraniem wypowiada liczebniki parzyste i porządkowe we wskazanej kolejności powtarza alfabet za nagraniem literuje imię wybranej osoby z klasy i podaje pełne nazwy literowanych przez kolegów/koleżanki imion uzupełnia brakujące informacje, dotyczące danych wskazanych osób na podstawie wysłuchanego nagrania i podanych nazw państw czyta dialog z podziałem na role zakreśla właściwe opcje w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi formami czasownika to be uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be zgodnie z kontekstem i przekształca je na prawdziwe w odniesieniu do własnej osoby pisze zdania pytające na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń pyta i odpowiada na podane pytania wyszukuje wskazane zaimki w przeczytanym tekście pisze zdania na podstawie podanych wyrazów i dopasowuje je do właściwych obrazków zapisuje usłyszane wyrazy dopasowuje właściwe litery do odpowiednich dźwięków w tabeli pisze prawdziwe odpowiedzi na podane pytania pisze prawdziwe zdania opisujące siebie, swoją rodzinę i przyjaciół Unit 1 Test zapisuje usłyszane liczby odpowiada na usłyszane pytania i zapisuje swoje odpowiedzi pisze dialog na podstawie podanych informacji układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania i dopasowuje je do właściwych odpowiedzi wskazuje prawdziwe i fałszywe informacje w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu pisze właściwe przymiotniki dzierżawcze na podstawie podanych zaimków uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zaimkami wskazującymi i dopasowuje je do odpowiednich obrazków New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1

2 Lekcja 2 (IC, ID) Unit 1 Test Czasownik have got Przedimki Liczebniki porządkowe Nazwy godzin, dni tygodnia i miesięcy Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście Czytanie: określanie głównej myśli tekstu Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych II ; IV 6.4; V 8.1; odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu podkreśla wskazany czasownik w przeczytanym i wysłuchanym dialogu i uzupełnia luki w tabeli odpowiednią formą tego czasownika uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanego czasownika have got na podstawie informacji zawartych w dialogu pyta i odpowiada na pytania o posiadanie podanych przedmiotów podkreśla przedimki w przeczytanym dialogu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem powtarza nazwy godzin pokazanych na obrazkach za nagraniem uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami na podstawie wysłuchanego nagrania pyta i odpowiada na pytania o godzinę na podstawie obrazków powtarza nazwy liczebników porządkowych za nagraniem odpowiada na podane pytania powtarza wyrazy za nagraniem, pisze właściwe przedimki przed podanymi rzeczownikami i wyjaśnia ich użycie pisze prawdziwe zdania na temat posiadanych przez siebie, członków swojej rodziny oraz przyjaciół przedmiotów czyta daty pokazane na obrazkach sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza nazwy dat za nagraniem pyta i odpowiada na pytania o datę podanych wydarzeń uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasownika have got zgodnie z kontekstem uzupełnia luki we fragmentach zdań odpowiednimi formami czasownika have got i dopasowuje je do ich zakończeń pisze pytania i odpowiedzi na podstawie analizy danych w tabeli i podanych wyrazów uzupełnia luki w tekście odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie kontekstu zdań rysuje wskazówki na zegarach na podstawie usłyszanych nazw godzin uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania i uzupełnia nimi luki w dialogu pisze nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności wyszukuje nazwy miesięcy w kratownicy i zapisuje je w odpowiedniej kolejności pisze pełne formy podanych liczebników porządkowych zapisuje liczebniki porządkowe w formie liczbowej pisze daty na podstawie wysłuchanego nagrania UNIT1 Friends and family New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 3 (1A) Unit 1 Test Forma dopełniacza s Liczba mnoga rzeczowników Nazwy członków rodziny Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych Rozumienie ze słuchu: znajdowanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem I 1.5; II 2.3; IV 6.4; V 8.1; uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami członków rodziny i odpowiednia formą dopełniacza uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy drzewa genealogicznego powtarza zdania za nagraniem i sprawdza w ten sposób poprawność wykonanego zadania uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny zgodnie z kontekstem słucha wymowy wyrazów w nagraniu dopasowuje podane imiona do odpowiednich nazw członków rodziny na podstawie wysłuchanego nagrania pyta i odpowiada na pytania o członków rodziny na podstawie analizy drzewa genealogicznego pisze właściwe nazwy członków rodziny na podstawie podanych informacji dopasowuje do siebie właściwe zdania, opisujące relacje rodzinne wskazuje właściwe wyrazy spośród podanych na podstawie ich wymowy i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem rozwiązuje krzyżówkę przekształca podane pary zdań, tworząc pojedyncze zdania za pomocą dopełniacza dopasowuje podane rzeczowniki w liczbie mnogiej do odpowiednich kategorii uzupełnia luki w zdaniach podanymi rzeczownikami w odpowiedniej formie liczby mnogiej Lekcja 4 (1B) Unit 1 Test : zdania twierdzące i przeczące Nazwy członków rodziny Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Pisanie: opisywanie ludzi i czynności Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji I ; II 3.3; III 5.1; IV 6.4; odpowiada na pytanie na podstawie ilustracji i sprawdza swoją odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi formami wskazanego czasownika w czasie present simple na podstawie przeczytanego tekstu i podanych informacji powtarza czasowniki za nagraniem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple wyszukuje przeczące formy czasowników w przeczytanym tekście na podstawie analizy tabeli uzupełnia luki w zdaniach przeczącymi formami podanych czasowników w czasie present simple pisze zdania twierdzące i przeczące, opisując własną rodzinę wyszukuje w tekście wskazane formy czasowników i na podstawie ich analizy wyjaśnia ich formę dopasowuje podane czasowniki do odpowiednich kategorii na podstawie ich wymowy wypowiada prawdziwe i fałszywe zdania na temat swojej rodziny i wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród wypowiedzianych przez kolegę/koleżankę pisze zdania na temat czynności wykonywanych przez odpowiednie osoby na podstawie informacji zawartych w tabeli układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3

4 przekształca podane zdania twierdzące na przeczenia Lekcja 5 (1C) Unit1Test Nazwy członków rodziny Słownictwo związane ze strukturą polityczną państwa Mówienie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu dopasowuje nagłówki do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami na podstawie kontekstu i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje podane zdania do odpowiednich osób na podstawie wysłuchanych wypowiedzi uzupełnia luki w tekście na temat Wielkiej Brytanii podanymi wyrazami nazywa członków rodziny królewskiej pokazanych na zdjęciu i opisuje ich relacje rodzinne rozmawia na temat struktury państwa polskiego, monarchii, wyrażając swoją opinię na ten temat uzupełnia luki w zdaniach właściwymi nazwiskami osób związanych z polityką Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych I ; II ; III ; IV ; Lekcja 6 (1D) pytania Zaimki pytające Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych uzupełnia dialog podanymi pytaniami na podstawie wysłuchanego wywiadu uzupełnia luki w pytaniach właściwymi operatorami pyta i odpowiada na podane pytania w czasie present simple powtarza zaimki pytające za nagraniem tłumaczy zaimki pytające na język polski uzupełnia luki w dialogu właściwymi zaimkami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem czyta dialog z podziałem na role pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń, pyta i odpowiada na te pytania New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4 Uczeń uzupełnia luki w regule gramatycznej odpowiednimi formami czasowników w czasie present simple pisze dalszy ciąg wysłuchanego i przeczytanego wywiadu odgrywa wywiad na forum pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i udziela prawdziwych odpowiedzi Unit 1 Test

5 I 1.5; II 2.3; IV ; V 8.1; uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach podanymi wyrazami pisze pytania i odpowiedzi na podstawie informacji zawartych w tabeli i podanych wyrazów uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania w czasie present simple dopasowuje podane odpowiedzi do pytań Lekcja 7 (1E) Uczeń Unit 1 Test Nazwy codziennych czynności : zdania twierdzące i przeczące Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem opisuje ilustracje i odpowiada na pytania związane z przedstawionymi na nich osobami dopasowuje nagłówki do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w nazwach codziennych czynności i sprawdza poprawność wykonanego zadania z tekstem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple zaznacza właściwe spośród podanych nazwy przedmiotów na podstawie przeczytanego tekstu rozmawia na temat życia Amiszów na podstawie informacji uzyskanych z przeczytanego tekstu, wyrażając i uzasadniając własną opinię pisze pytania, które chciałby zadać opisanym w tekście osobom na podstawie podanych wyrazów I ; II ; III ; IV 6.8; Lekcja 8 (1F) Zaimki osobowe Object pronouns (zaimki pełniące funkcję dopełnienia) Słownictwo i wyrażenia związane z udzielaniem podstawowych informacji na własny temat Słuchanie: znajdywanie w tekście określonych informacji Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku obcym zawartych w materiałach wizualnych Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form uzupełnia luki w dialogu na podstawie podanych informacji czyta dialog z podziałem na role zastępuje wskazane wyrazy w tekście odpowiednimi zaimkami dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie wysłuchanych dialogów uzupełnia luki w pytaniach podanymi wyrazami na podstawie wysłuchanych dialogów dopasowuje podane odpowiedzi do pytań i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pisze dialog między dwoma osobami, z których jedna jest po raz pierwszy w nowej szkole uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania uzupełnia luki w dialogu ułożonymi pytaniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Uczeń uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi zaimkami w funkcji dopełnienia odgrywa napisany wcześniej dialog na forum uzupełnia tabelę wymyślonymi przez siebie informacjami pisze dialog na podstawie wymyślonych przez siebie informacji Unit1Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

6 grzecznościowych I ; II ; IV ; V 8.1; uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu dopasowuje zaimki osobowe do zaimków pełniących funkcję dopełnienia uzupełnia luki w tekście odpowiednimi zaimkami zgodnie z kontekstem Lekcja 9 (1G) Przyimki Słownictwo i wyrażenia związane z udzielaniem podstawowych informacji na własny temat Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie nieformalnego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat), przekazywanie informacji i Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem I ; II ; III ; IV ; wskazuje właściwy cel napisania przeczytanych wiadomości spośród podanych opcji pyta i odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanych wiadomości uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami na podstawie przeczytanej informacji gramatycznej zaznacza właściwe przyimki w zdaniach spośród podanych opcji pisze wiadomość, w której udziela informacji na swój temat według podanych wskazówek wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej wiadomości zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie przeczytanej wiadomości dopasowuje fragmenty zdań do siebie uzupełnia luki w wiadomości odpowiednimi przyimkami zgodnie z kontekstem Uczeń czyta i wypowiada się na temat kolegi/koleżanki na podstawie przeczytanej wiadomości przez niego/nią napisanej sprawdza poprawność napisanej przez siebie wiadomości według podanych punktów Unit 1 Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

7 Lekcja 10 (Get ready for Matura 1) Uczeń Unit 1 Test Nazwy codziennych czynności Nazwy członków rodziny Forma dopełniacza s Liczba mnoga rzeczowników Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi czasownikami pyta i odpowiada na podane pytania na temat codziennych czynności dopasowuje podane zdania do odpowiednich tekstów odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej wypowiedzi poprawia błędy w zdaniach, popełnione przez osobę w wysłuchanym nagraniu prowadzi rozmowę z kolegą, którego będzie gościł w ramach wymiany szkolnej według podanych wskazówek uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny uzupełnia luki w zdaniach poprawna formą liczby mnogiej podanych rzeczowników uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple przekształca zdania twierdzące na przeczenia pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i krótkie odpowiedzi w czasie present simple zaznacza prawdziwe i nieprawdziwe informacje na temat egzaminu maturalnego w tabeli wskazuje właściwe odpowiedzi dotyczące egzaminu maturalnego spośród podanych opcji odpowiada na [pytania związane ze strukturą zadania dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje I ; II 3.3; IV ; Lekcja 11 Progress Test Unit 1. UNIT 2 My time ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 12 (2A) Nazwy hobby i zainteresowań Nazwy dyscyplin sportowych Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, opisywanie czynności Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i dopasowuje wybrane spośród nazw hobby i sportów do odpowiednich ilustracji powtarza nazwy hobby i sportów za nagraniem, sprawdzając poprawność wykonanego wcześniej zadania podaje nazwy czynności i sportów, które można wykonywać we wskazanych okolicznościach dopasowuje osoby do odpowiednich nazw sportów i czynności na podstawie wysłuchanych wypowiedzi uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem podpisuje obrazki, przedstawiające różne czynności i sporty uzupełnia luki w nazwach czynności i sportów podanymi wyrazami pisze prawdziwe zdania, dotyczące własnych preferencji związanych z New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7 pisze zdania na temat swoich zainteresowań przeprowadza ankietę na temat popularności sportów i hobby wśród uczniów klasy i opracowuje jej wyniki pisze krótki tekst na temat czynności wykonywanych przez siebie w czasie wolnym Unit 2 Test

8 I 1.5; II 2.3; III ; IV ; różnymi hobby i sportami na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple Lekcja 13 (2B) Unit 2 Test Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy dyscyplin sportowych Przysłówki częstotliwości Pisanie: opisywanie osób i czynności Mówienie: opisywanie osób i czynności I ; II ; III ; IV 6.4; odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu uzupełnia diagram podanymi przysłówkami częstotliwości w odpowiedniej kolejności uzupełnia zdania odpowiednimi przysłówkami częstotliwości na podstawie wysłuchanego nagrania przekształca podane zdania na prawdziwe w odniesieniu do własnej osoby pyta i odpowiada na pytania kwizowe, dotyczące sportu pisze zdania na temat czynności związanych ze sportem i częstotliwości ich wykonywania przez kolegę/koleżankę na podstawie udzielonych informacji w kwizie uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na swój temat pyta i odpowiada na pytania, dotyczące częstotliwości wykonywania wskazanych czynności na podstawie uzupełnionej wcześniej tabeli i wypełnia w niej luki na podstawie odpowiedzi uzyskanych od kolegi/koleżanki zakreśla poprawną spośród podanych opcji w regule gramatycznej opowiada o czynnościach wykonywanych przez siebie i kolegę/koleżankę na forum na podstawie przeprowadzonej wcześniej rozmowy pisze pytania skierowane do kolegów i koleżanek z klasy na temat częstotliwości wykonywania różnych czynności uzupełnia brakujące litery w przysłówkach częstotliwości uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania pisze zdania na podstawie podanych informacji zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu Lekcja 14 (2C) Nazwy dyscyplin sportowych Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności i przedmiotów komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu dopasowuje wskazane wyrazy z przeczytanego tekstu do ich definicji odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego wywiadu wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego wywiadu dopasowuje podane nazwy sportów do odpowiednich ilustracji zaznacza właściwe wyrazy w tekście spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu rozmawia na temat pokazanych na ilustracjach sportów, wyrażając opinie na ich temat pisze krótki tekst na temat ulubionego programu telewizyjnego lub popularnych zawodów przeprowadzanych w Polsce Unit 2Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

9 I 1.10; II ; III ; IV ; Lekcja 15 (2D) Czasownik modalny can dla określania umiejętności Przysłówki Mówienie: opisywanie czynności I 1.1; II ; III 4.1; IV 6.4; zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika can i innych podanych czasowników zgodnie z kontekstem zaznacza przysłówki w przeczytanym tekście na podstawie podanych informacji uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przysłówkami zgodnie z kontekstem zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat swoich umiejętności pyta i odpowiada na pytania o umiejętności na podstawie informacji zaznaczonych w tabeli i uzupełnia luki na podstawie odpowiedzi kolegi/koleżanki mówi o umiejętnościach swoich i kolegi/koleżanki na podstawie wcześniejszej rozmowy uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczna odpowiednimi formami czasownika can Unit 2 Test uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników i czasownika modalnego can na podstawie informacji zawartych w tabeli pisze pytania i prawdziwe odpowiedzi na podstawie podanych wyrazów pisze właściwe przysłówki na podstawie podanych przymiotników zakreśla w zdaniach właściwe przysłówki lub przymiotniki zgodnie z kontekstem pisze zdania na podstawie podanych wyrazów Lekcja 16 (2E) Nazwy części ciała Nazwy sportów ekstremalnych, określanie głównej myśli tekstu dopasowuje podane nazwy części ciała do odpowiednich miejsc na ilustracji powtarza nazwy części ciała za nagraniem pyta i odpowiada na pytania o nazwy wskazywanych na ilustracji części ciała odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu i wskazówki wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu wyszukuje nazwy części ciała w przeczytanym tekście Mówienie: opisywanie czynności dopasowuje podane czasowniki do obrazków i wyszukuje te czasowniki w New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9 opisuje wybrane sporty ekstremalne uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc czasowniki i tłumaczy je na język polski wyszukuje wskazane wyrazy w słowniki i podaje ich tłumaczenie Unit 2 Test

10 komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej I ; II ; III 4.1; przeczytanym tekście uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami w odpowiedniej formie zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami na podstawie nagrania dopasowuje przeczytane teksty do odpowiednich ilustracji Lekcja 17 (2F) Wyrażenia dotyczące opinii Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych Pisanie: wyrażanie opinii i poglądów I 1.5; II ; III 5.5; IV ; odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu dopasowuje podane wyrażenia do odpowiednich kategorii powtarza usłyszane wyrażenia za nagraniem i sprawdza w ten sposób poprawność wykonanego zadania podkreśla odpowiednie wyrażenia w wysłuchanym i przeczytanym dialogu wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanych dialogów uszeregowuje podane wyrazy, tworząc pytania i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pyta i odpowiada na podane pytania pyta i odpowiada na pytania dotyczące opinii rozmówcy na wskazane tematy pisze dialog na temat hobby według podanych wskazówek uzupełnia luki w tabeli podanymi wyrazami, tworząc poprawne wyrażenia odgrywa przygotowany dialog na forum Unit 2Test pisze zdania, wyrażając opinie na podane tematy dopasowuje fragmenty zdań do siebie, tworząc pytania i udziela prawdziwych odpowiedzi wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej rozmowy uzupełnia luki w dialogu podanymi czasownikami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pisze dialog na podstawie modelu i podanych wyrazów Lekcja 18 (2G) Tryb rozkazujący odpowiada na pytanie związane z przeczytanymi ogłoszeniami odpowiada na pytania i uzupełnia luki w tabeli na podstawie przeczytanych ogłoszeń wyszukuje przykłady trybu rozkazującego w przeczytanych tekstach wymyśla własny klub na podstawie podanych propozycji lub własnych pomysłów sprawdza poprawność Unit 2 Test New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Pisanie: opisywanie wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich, stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosować nieformalny styl wypowiedzi Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, proponowanie Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny I 1.5; II 3.3; III ; IV ; uzupełnia luki w zdaniach rozkazujących podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem tworzy notatki, potrzebne do napisania ogłoszenia, reklamującego wymyślony przez siebie klub pisze ogłoszenie, reklamujące klub na podstawie wcześniej wykonanych notatek uzupełnia luki w ogłoszeniu odpowiednimi formami podanych czasowników w trybie rozkazującym uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania rozkazujące pisze ogłoszenie dla jednego z podanych klubów na podstawie podanych wskazówek napisanego przez siebie ogłoszenia według podanych wskazówek Lekcja 19 Nazwy członków rodziny Nazwy codziennych czynności Nazwy części ciała Nazwy hobby i sportów Dopełniacz saksoński s Object pronouns (zaimki pełniące funkcję dopełnienia) Przysłówki częstotliwości Czasownik modalny can dla określania umiejętności Przysłówki Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosować nieformalny styl wypowiedzi Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny zgodnie z kontekstem dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc nazwy codziennych czynności uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami w funkcji dopełnienia zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w nazwach hobby podanymi czasownikami w odpowiedniej formie uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami części ciała pisze zdania na podstawie podanych wyrazów i przysłówków częstotliwości uzupełnia luki w zdaniach poprawną formą czasownika can i podanych przysłówków uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog wypowiada się na temat hobby na podstawie podanych wyrazów odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu pisze wiadomość na temat własnego profilu według podanych wskazówek odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej rozmowy wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanej rozmowy prowadzi dialog na temat hobby na podstawie wysłuchanego dialogu i wskazówek uzupełnia luki w nazwach hobby i sportów brakującymi literami uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami zgodnie z kontekstem, przekształca podane zdania za pomocą wskazanych przysłówków New Matura Solutions Elementary: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11 dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje Unit 2 Test

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test Alfabet Przedimek

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 Plan wynikowy

New English Plus 2 Plan wynikowy New English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Plan wynikowy

English Plus 2 Plan wynikowy English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik have got Forma dzierżawcza s Pisanie: opisywanie

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Wymagania edukacyjne

English Plus 1 Wymagania edukacyjne English Plus 1 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT Lekcja 1 Nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie Przyimki miejsca Lekcja 2 Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Forma dzierŝawcza s WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze ROZKŁĄD MATERIAŁU NAUCZANIA I WYMAGANIA (kryteria oceniania) grupa 1A1 oraz 1A2 rok szkolny 2016/17 program nauczania nr SGEE/2.1/2015 Lekcja, nr LEKCJA 1 STARTER UNIT VOCABULARY LEKCJA 2 STARTER UNIT

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Insight Intermediate Plan wynikowy

Insight Intermediate Plan wynikowy Insight Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Unit 1 Test Przymiotniki

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Starter Unit

Semestr I. Starter Unit WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK TREETOPS 3 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy

Steps in English 3 Plan wynikowy Steps in English 3 Plan wynikowy WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 (1A) Słownictwo związane z opisywaniem cech Czasy teraźniejsze i przeszłe Czytanie: znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI. POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST. (ocena db, bdb, cel)

WRZESIEŃ CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI. POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST. (ocena db, bdb, cel) Okres bezpodręczniko wy Lekcje: 1-8 Welcome Organizacja pracy na lekcjach angielskiego. Poznanie kryteriów oceniania What s your name? przedstawianie się. The alphabet. Alfabet angielski. Przedimek nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy

Plan dydaktyczno-wychowawczy Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 2 Klasy: 1a, 1d Rok szkolny 2014/2015 Liczba godzin: 120 Powtórzenie przed sprawdzianami: 6 godzin Omówienia sprawdzianów: 6 godzin Inne (sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy klasa I grupa AI-3 Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy klasa I grupa AI-3 Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy klasa I grupa AI-3 Rok szkolny 2014/2015 UNIT1 All about you ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo