UWAGI Instytucja STANOWISKO DSI Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan -Polska Telefonia Cyfrowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI Instytucja STANOWISKO DSI Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan -Polska Telefonia Cyfrowa"

Transkrypt

1 UWAGI Instytucja STANOWISKO DSI Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan -Polska Telefonia Cyfrowa Niezgodność Projektu Rozporządzenia z Ustawą Obowiązki w zakresie przekazywania informacji powinny być adekwatne oraz proporcjonalne do celu. Zakres informacji wymaganych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest nadmierny i niewspółmierny z obowiązkiem sporządzenia inwentaryzacji do realizacji, którego został zobowiązany Prezes UKE. Formularz wymaga bowiem od przedsiębiorców telekomunikacyjnych przekazania informacji na temat infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację, a nie tylko tej, która zapewnia lub umożliwia zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pragniemy także zwrócić uwagę na zakończone niedawno konsultacje (od 22 lipca do 30 września 2010 r.) brytyjskiego Regulatora OFCOM w sprawie nowego obowiązku raportowania informacji o infrastrukturze. Brytyjski Regulator zdaje sobie sprawę, każdy proces zbierania informacji nakłada na operatorów telekomunikacyjnych pewien ciężar. Dlatego OFCOM zamierza współpracować z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w celu wypracowania wydajnego oraz proporcjonalnego procesu, który zapewnia, że obowiązki spoczywające na OFCOM są spełnione, korzyści z Raportu osiągnięte, a jednocześnie zminimalizowane obciążenia po stronie operatorów. OFCOM zamierza bowiem w pierwszej kolejności wykorzystać dane znajdujące się w jego posiadaniu. A dopiero w dalszej kolejności pozyskiwać dodatkowe dane od operatorów. Uwaga nieuwzględniona zakres danych wynika z art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych1) (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.) Będą pozyskiwane dane o infrastrukturze, która umożliwia świadczenie usług dostępu do Internetu. Nie będą zbierane informacje od operatorów o ich np. systemie komutacyjnym, systemach zasilania, detalicznego wykorzystania każdego kabl,, włókna, pary w kablu czy zajętości łączówki. Zbierane będą takie dane,które każdy operator wykorzystuje w swojej działalności i które pozwolą UKE przygotować raport wymagany ustawą. UKE również będzie współpracował z operatorami. Formularze będą konsultowane np. z TP który posiada najwięcej infrastruktury w Polsce. Formularze będą wyposażone w słowniki,które ułatwią lokalizowanie adresów. Dodatkowo UKE dokona weryfikacji danych już posiadanych np. z rejestru pozwoleń radio9wych aby ujednolicić nazewnictwo. Taka zasada została także zapisana w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej Ustawa ), w której zawiera się delegacja do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy Prezes UKE może żądać od przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadanych przez nich informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i budynkach umożliwiających kolokację, tylko i wyłącznie w przypadku gdy dane uzyskane od państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej okażą się niewystarczające. Projekt UKE dostosuje swoje postępowanie do ustawy i zapyta o dane zgodnie z jej delegacją

2 Rozporządzenia w zaproponowanym w MSWiA brzmieniu nie spełnia jednak tej zasady. W dyspozycji Prezesa UKE już w chwili obecnej znajdują się informacje na temat infrastruktury telekomunikacyjnej (zbierane w ramach prowadzonych analiz rynkowych oraz np. rejestr pozwoleń radiowych dla stacji GSM, UMTS oraz CDMA) 1. Operatorzy sieci ruchomych składają do Prezesa UKE wnioski o pozwolenie radiowe na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych, które zawierają szczegółowe informacje o infrastrukturze podlegającej wnioskowi. Wykaz danych prowadzony przez UKE zawiera adresy, opisy lokalizacji, parametry techniczne, pasma oraz współrzędne geograficzne. Jest to ogólnodostępna baza danych, w której zawarte są i aktualne informacje dotyczące infrastruktury w Polsce. Ponadto, w dniu 20 lipca 2010 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzania: Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz Rozporządzenie z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr. 130 poz. 879 i 880), które nakładają na operatorów zgłoszenie wszystkich stacji bazowych (powyżej 15W eirp) do organów ochrony środowiska oraz sanepidu. Szereg informacji na temat infrastruktury znajduje się także w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych wydających pozwolenia na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej lub biorących udział w ich uzgadnianiu. Co więcej, należy zwrócić uwagę, iż zakres danych wymaganych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest szerszy niż zakres danych wymaganych od państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych czy przedsiębiorstw użyteczności publicznej, np. nie muszą podawać informacji o zasięgu węzła (odpowiedni punkt III.1.j w Formularzu nr 3), czy o występujących kolokacjach w węźle (III.1.g w Formularzu nr 3). To drugie jest akurat dość niezrozumiałe ze względu na fakt, iż to właśnie na obiektach przedsiębiorstw użyteczności publicznej często kolokowane są urządzenia różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i to właśnie oni mogą posiadać wiedzę na temat tych podmiotów i urządzeń. Ustawowa delegacja nakazuje przygotowanie raportu o sieciach, przy czym siec jest definiowana jako zbiór elementów powiązanych wzajemnymi relacjami topologicznymi. Dane przechowywane w bazie pozwoleń radiowych nie zawierają połączeń w ramach sieci ani przynależności stacji bazowych do określonej struktury sieci. UKE podejmie działania aby dane się nie dublowały UKE nie kontroluje danych zbieranych przez inne organy państwowe. Jeśli rejestry tworzone przez te organy w myśl rozporządzeń są rejestrami publicznymi zostanie dokonana ich ocena i przydatnoścć do wymagań rozporządzenia. Proces uzgodnienia w ZUD ach dotyczy infrastruktury pasywnej podziemnej a więc kanalizacji technicznej, wykopów, studni zasobników, lokalizacji kontenerów bez ich przeznaczenia szczegółowego. Tych informacji nie ma w zakresie danych, wymaganych rozporządzeniem. Z danych posiadanych przez UKE nie wynika, aby większość urządzeń była lokalizowana w obiektach JST. W przypadku ich umieszczenia, JST nie zna dokładnego przeznaczenia np. urządzeń SDH, ATM itp.

3 Przyjęcie Projektu Rozporządzenia w takiej formie będzie oznaczać, iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zmuszeni wielokrotnie składać te same dane do różnych państwowych baz danych wobec wymagań różnych, wzajemnie nie skoordynowanych aktów prawnych tego samego państwa, ponosząc przy tym koszty i narażając się na wysokie sankcje karne. 2. Brak możliwości przekazania informacji określonych w Załączniku nr 3 w terminie określonym w Ustawie. Przedsiębiorcy nie posiadają systemu informacji, którego format odpowiadałby formatowi określonemu w Projekcie Rozporządzenia. Zakres informacji wymaganych w Projekcie Rozporządzenia jest tak szczegółowy, że wymagałby stworzenia całego systemu zbierania informacji o sieci, jego weryfikacji i uaktualniania. Zebranie niektórych danych mogłoby się okazać całkowicie niewykonalne. W szczególności nie jest możliwe przekazanie wymaganych przez Projekt Rozporządzenia informacji w terminie określonym w Ustawie, tj. 30 dni kalendarzowych. Należy zwrócić uwagę, iż ilość tylko samych stacji bazowych w sieci każdego operatora sieci komórkowej wynosi kilka tysięcy sztuk. Samo wpisanie danych do formularza (gdyby przyjąć założenie, że operatorzy posiadają już wszystkie informacje określone w Formularzu, co oczywiście nie jest zgodne ze stanem faktycznym) zajęłoby więcej czasu niż przewiduje ustawa. Aby lepiej zobrazować problem wyobraźmy sobie, że żądanie informacji zostało przekazane w miesiącu październiku br. Oznaczałoby to, iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni otrzymaliby 21 dni roboczych po 8 godzin na przygotowanie przedmiotowego formularza, tj. 168 godzin roboczych. Zakładając, iż samo wpisanie danych do Formularza dla jednego węzła (np. stacji bazowej) wymagałoby ok. 1 godziny pracy i że operator posiada ok stacji bazowych, to oznaczałoby konieczność zaangażowania przynajmniej 30 osób pracujących na pełnym etacie przez cały miesiąc tylko i wyłącznie nad wpisaniem danych do Formularza. W rzeczywistości sytuacja będzie jeszcze bardziej czasochłonna, ponieważ wypełnienie niektórych pól Formularza będzie się wiązać z koniecznością pozyskania informacji z różnych źródeł, a nawet spisu z natury. Pozyskanie niektórych informacji może być dla operatorów bardzo skomplikowane lub nawet niemożliwe, np. podmiotów, których urządzenia są kolokowane w danym budynku. UKE dokona weryfikacji raportów wykonywanych na rzecz badania rynków lokalnych aby nie dochodziło do pytania o te same dane. Uwaga nieuwzględniona terminy przekazywania danych wynikają z art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych1) (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.)

4 Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne za przekazywanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji wymaganych Ustawą na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 3% przychodów. Wprowadzenie rozporządzenia w obecnym kształci narazi przedsiębiorców telekomunikacyjnych na wysokie kary pieniężne, ponieważ wykonanie obowiązku w sposób określony w Projekcie Rozporządzenia jest niewykonalne. 3. Wysoki koszt pozyskania oraz systemu weryfikacji wymaganych od przedsiębiorców danych. Ocena skutków regulacji do przedmiotowego Projektu Rozporządzenia całkowicie pomija kwestię kosztów pozyskania, przetworzenia i weryfikacji informacji. Tymczasem przygotowanie informacji w określonym przez Projekt Rozporządzenia formacie oraz o takim wysokim poziomie szczegółowości, indywidualnie dla każdego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej z osobna będzie wymagać bardzo wysokich nakładów pracy, a przez to będzie niesłychanie kosztowne. Do tego dochodzi także konieczność ustanowienia bardzo wnikliwych i kosztownych procedur weryfikacji informacji przed ich udostępnieniem ze względu na ryzyko związane z możliwymi sankcjami karnymi. Koszty te będą zdecydowanie niewspółmierne do ewentualnych pozytywnych efektów wynikających ze stworzenia inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. 4. Formularz jest nieprecyzyjny Formularz budzi poważne wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza w kontekście faktu, iż Projekt Rozporządzenia nie zawiera treści instrukcji wypełnienia Formularza. Informacja, że takowa instrukcja jest przewidziana znajduje się Projekcie Rozporządzenia, ale brak jest jej treści. Powoduje to sytuację, iż operatorzy nie są w stanie w sposób pełny odnieść się do poszczególnych pól Formularza. Pragniemy więc wskazać przykładowe wątpliwości z nim związane: a) Pole III.1.e. nie jest wystarczająco precyzyjne, czym jest węzeł, a jeżeli jest to BTS/NODEB, to czym jest liczba interfejsów dostępowych w węźle np. dla UMTS b) Pole III.1.h. - czy oznacza to obowiązek dokonania inwentaryzacji tzw. kolo kantów i ich instalacji na obiektach, władanych przez inne podmioty?; Jeśli tak, to należy wskazać, iż operatorzy posiadają mocno Uwaga nieuwzględniona takie informacje nie powinny znajdować się w OSR Każdy operator,który kontroluje swoja siec i sprzedaje w niej usługi telekomunikacyjne posiada te dane gdyż są one niezbędne do prowadzenia swojej działalności utrzymaniowej sprzedażowej czy planistycznej. Uwagi uwzględnione w toku prac zmieniono formularze, doprecyzowano określenia i instrukcję wypełniania

5 ograniczone możliwości podania informacji o kolokacji innych podmiotów; Taka sama uwaga odnosi się do pola III. 3b c) Pole III.1.j. - brak możliwości podania informacji dotyczącej zasięgu w proponowanej formie. 5. Zakres przekazywanych informacji a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Informacje na temat infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego są danymi wrażliwymi i podlegają szczególnej ochronie. Jednakże, zgodnie z Ustawą Inwentaryzacja ma być jawna i każdy ma mieć prawo wglądu do tej inwentaryzacji oraz otrzymania z niej wypisów i wyrysów, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa. Zdecydowana większość danych zawartych w Formularzu stanowi tajemnicę przedsiębiorcy. Trudno więc wnioskować, w jaki sposób zapewniona zostanie ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa z jawnością inwentaryzacji. W naszej ocenie istnieje także poważna wątpliwość, czy dostęp do tego typu informacji przez inne podmioty nie będzie miał negatywnego wpływu na konkurencję W treści rozporządzenia brakuje jednoznacznego wskazania czy dane o infrastrukturze dotyczą tylko sieci szerokopasmowej czy także łączy wąskopasmowych; 2. W 3 występują dwa pkt 3 ponadto sformułowanie inwentaryzacji podlegają możliwości zapewnienia dostępu nie jest poprawne, gdyż trudno jest zrobić spis możliwości; 3. w 3 pkt 4 projektu proponuje się usunąć wyrazy i inne lokalizacje Zgodnie z obecnym brzmieniem 3 pkt 4 projektu, inwentaryzacji podlegają budynki i inne lokalizacje umożliwiające kolokację. Tymczasem wśród obiektów objętych inwentaryzacją ustawa wymienia budynki umożliwiające kolokację bez innych lokalizacji (art. 29 ust. 1 i ust. 2). Tak więc projekt rozporządzenia rozszerza przedmiot inwentaryzacji o inne lokalizacje umożliwiające kolokację. Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji Zgromadzone dane zostaną poddane agregacji i dane identyfikacyjne Operatora nie będą udostępnianie Rozporządzenie dotyczy inwentaryzacji infrastruktury zapewniającej szerokopasmowego dostęp do Internetu Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona

6 Delegacja ustawowa do wydania omawianego rozporządzenia nie przewiduje rozszerzenia katalogu obiektów objętych inwentaryzacją i obowiązkiem dostarczania odpowiednich danych przez przedsiębiorców. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że pojęcie lokalizacje nie zostało zdefiniowane, a powszechne rozumienie tego słowa jest nieprecyzyjne. Zgodnie z przepisami ustawy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą zostać zobowiązani przez Prezesa UKE do przekazania w krótkim terminie (30 dni) bardzo dużej ilości danych. Z tego powodu rodzaj wymaganych danych nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych, a sformułowanie inne lokalizacje z pewnością takie spowoduje. W konsekwencji może to narazić na zarzut przekazania niepełnych danych, co zgodnie z Pt jest zagrożone bardzo wysoką karą (art. 209 ust. 1). Ponadto, zgodnie ze znaczeniem słownikowym, lokalizacja to umiejscowienie obiektu, a nie sam obiekt. Zatem z językowego punktu widzenia, sformułowanie budynki i inne lokalizacje jest niepoprawne. 4. w 5 ust. 2 pkt 2 proponujemy zmianę wartości z 8 Mbit/s na 6 Mbit/s, gdyż sporządza się już w tym zakresie informacje dla Prezesa UKE; 5. w 6 celowe jest precyzyjne i wyczerpujące ustalenie wymagań dotyczących elektronicznej formy przekazywania danych (język, struktura, interfejsy itp.) Uwaga nieuwzględniona, przedziały zostały określone w porozumieniu z UKE Uwaga częściowo uwzględniona Zgodnie z art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy, w rozporządzeniu powinien zostać określony elektroniczny format przekazywania danych. Kwestia ta została w projekcie potraktowana bardzo lakonicznie ( 6 Rozporządzenia). Ustalony został jedynie format XML, ale już struktura dokumentu nie została podana. W tym zakresie projekt rozporządzenia odsyła do nieistniejącego jeszcze Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), który ma być prowadzony przez Prezesa UKE. Takie potraktowanie sprawy wydaje się niewłaściwe zarówno z powodów formalnych, jak i merytorycznych.

7 Zgodnie z projektowanym brzmieniem rozporządzenia, faktycznego ustalenia formatu przekazywania danych dokona Prezes UKE (i to w trybie mało sformalizowanym). Natomiast ustawa wymaga, aby format przekazywanych danych został ustalony przez Ministra MSWiA w rozporządzeniu. Ustawa nie przewiduje możliwości dalszego delegowania tej specyfikacji. Ponadto należy zauważyć, że SIIS jeszcze nie istnieje, a zatem rozporządzenie odsyłając do tego systemu w istocie nie określa formatu, czyli nie wypełnia w tym zakresie przepisu ustawy. Analogiczne zastrzeżenia dotyczą interfejsu przekazywania danych jedyny opis to: interfejs internetowy SIIS. Aspekt praktyczny jest niemniej ważny. Zaproponowany format prezentowania danych wymaga czasochłonnego dostosowania systemów informatycznych do automatycznego ich generowania oraz aktualizowania, w przeciwnym wypadku wypełnienie formularzy będzie wymagało pracy ręcznej. Sposób przeprowadzenia całego procesu polegającego na utrzymaniu, dystrybuowaniu i aktualizowaniu danych nie jest w pełni sprecyzowany. Należy dodać, że z punktu widzenia PIIT proponowane tabele nie mają układu umożliwiającego przetwarzanie danych i ich obróbkę, jak ma to miejsce w przypadku danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, gdzie dane prezentowane są w formie listy z dodatkowymi parametrami opisującymi węzeł. Obowiązek przekazania przez operatorów i jst obszernych i szczegółowych danych w ściśle określonej formie (umożliwiającej automatyzację procesu przetwarzania) wiążę się z koniecznością zamówienia odpowiednich systemów informatycznych. Zakres koniecznych prac i ich koszt może być w wielu przypadkach znaczący. Oprócz istotnego obciążenia finansowego podmiotów zobowiązanych do dostarczenia danych, pojawia się problem czasu niezbędnego do przygotowania specyfikacji, przeprowadzenia procedur zamówienia, wdrożenia systemów a w określonych przypadkach przeprowadzenia audytu. Z tych powodów wymagania na interfejsy i strukturę przekazywanych danych powinny być ustalone jednoznacznie, formalnie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Odesłanie do opisu SIIS oznacza, że w chwili konsultacji rozporządzenia specyfikacja jest nieznana (wydaje się, że powinna podlegać konsultacjom jako wymagany element rozporządzenia).

8 Nie jest nawet znany termin jej opublikowania. Ponadto, bieżące modyfikacje SIIS będą oznaczały automatyczną zmianę wymagań dla formatu dostarczanych danych. Z opisanych powyżej powodów ustawodawca przewidział konieczność ustalenia formatu przekazywanych danych w rozporządzeniu. 6. w treści rozporządzenia brakuje definicji niektórych pojęć używanych m.in. w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w punkcie III.1.b przepływność łączna, brak wyjaśnienia co oznacza ta przepływność, jak również co oznacza zaalokowana na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej. Nie jest wyjaśnione czy należy sumować przepływności dla węzła czy też dla wszystkich łączy podległych, dla aktywnych czy też wolnych par łączy. b) w punkcie III.1.d brak wyjaśnienia podziału technologii na: światłowodową, kablową, radiową, optycznego łącza w wolnej przestrzeni. Brak definicji technologii optycznego łącza w wolnej przestrzeni". c) nie zostało zdefiniowane używane wielokrotnie pojęcie indywidualny odbiorca (np. zał. nr 3 formularz 3B pozycja III.1.j. pkt 8). W kontekście usług telekomunikacyjnych określone są takie pojęcia, jak użytkownik, użytkownik końcowy, abonent. Sformułowanie odbiorca usług pojawia się w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ale w kontekście usług świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej z wyraźnym wskazaniem, że nie jest to pojęcie tożsame z użytkownikiem końcowym ; Wg Izby przepisy projektu: a) radykalnie wykraczają poza delegację ustawową, b) nakładają na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki nie wynikające z ustawy, c) określają nierealne terminy dla wykonania obowiązków zagrożonych sankcją kary w wysokości do 3% rocznego przychodu, d) posługują się niejasnymi i nieprecyzyjnymi określeniami, e) przewidują zbieranie danych na cele nie objęte delegacją ustawową, w szczególności maja stanowić źródło pozyskania informacji dla projektu SIIS, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Uwaga nieuwzględniona zdefiniowano wyłącznie pojęcia nie zdefiniowane w innych aktach prawnych Uwagi nieuwzględnione zakres danych i terminy wynikają z art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych1) (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.). Wykraczające poza delegacje ustawową dane nie będą zbierane. Doprecyzowano występujące w rozporządzeniu określenia,

9 f) wychodzą poza inwentaryzację i odnoszą się także do klasyfikacji tzw obszarów białych, szarych i czarnych, co może mieć negatywny wpływ na realizowane projekty szerokopasmowe i wykorzystywanie funduszy unijnych. Izba w całości podziela załączone uwagi zgłoszone przez członków Izby. Projekt ma fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności dla kosztów ich działalności, zakresu odpowiedzialności oraz tajemnic prawnie chronionych. Niewątpliwie wymaga dalszej debaty i wnikliwego opracowania. W tych okolicznościach sprzeciw budzi pośpieszny tryb przygotowania Projektu oraz bardzo krótkie terminy na konsultacje społeczne. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na treść art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych, zwanej dalej Ustawą, bo z tych przepisów wynika zakres inwentaryzacji oraz zakres obowiązku przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 2. Zakres inwentaryzacji: Inwentaryzacją jest wyłącznie: a) przedstawienie pokrycia b) istniejąca infrastruktura telekomunikacyjną zapewniającą lub umożliwiającą zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu c) budynkami umożliwiającymi kolokację. W odniesieniu do pokrycia ustawodawca wskazuje jeszcze, ze odrębnie ma być zaznaczone pokrycie łączami światłowodowymi oraz sieciami bezprzewodowymi. Nie jest to więc powszechna inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych wraz z jej szczegółowymi parametrami i liczbą abonentów, jak wynika z Projektu, lecz jedynie przedstawienie pokrycia obszarów RP określonego rodzaju infrastrukturą, publicznymi sieciami i budynkami. Ewidentnie sprzeczne z ustawowo określonym zakresem inwentaryzacji jest przykładowo 3 pkt 3, który stanowi, że inwentaryzacji podlegają możliwości zapewnienia dostępu szerokopasmowego. Wszelkie informacje wykraczające poza ten cel jakim jest przedstawienie pokrycia, naruszają art. 29 ust. 1 ustawy. W szczególności, inwentaryzacja przedstawiająca zasięg nie wymaga: - podawania danych identyfikacyjnych właścicieli lub operatorów infrastruktury lub sieci, Uwagi częściowo uwzględnione. Usunięto zapisy mówiące o możliwości zapewnienia dostępu szerokopasmowego, jak również o białych, szarych i czarnych plamach.. Zgromadzone dane zostaną poddane agregacji i dane identyfikacyjne Operatora nie będą udostępnianie.

10 - podawania danych o działalności operatorów, zwłaszcza liczby odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców korzystających z usługi, - podawania większości danych (zwanych w Projekcie bliżej nieokreślonym pojęciem parametrów ) charakteryzujących infrastrukturę lub sieci, - klasyfikacji tzw. obszarów białych, szarych i czarnych, co nie jest przedstawieniem zasięgu ale już obróbką tych danych według określonych kryteriów. do klasyfikacji BSC trzeba tez podnieść, że Projekt zawiera regulację niezgodną z prawem wspólnotowym, a przez to niebezpieczną dla wydatkowania funduszy unijnych. Zgodnie z wytycznymi Komisji UW w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (dalej Wytyczne ): The Commission has consistently made a distinction between areas where no broadband infrastructure exists Or is unlikely to be developed In the near term (white areas), areas where only one broadband Network operator is present (grey areas) and areas where at least two or more broadband Network providers are present (black areas). Już proste zestawienie z definicjami zawartymi w projekcie ujawnia, ze Wytyczne odwołują się do infrastruktury szerokopasmowej, a projekt do oferowania szerokopasmowego dostępu do Internetu, czyli danych o zasięgu oferty detalicznej. Projekt nie definiuje przy tym pojęcia szerokopasmowego dostępu do Internetu, choć z jego zapisów wynika, że jest nim także dostęp poniżej 2 Mb/s. Ponadto, Wytyczne rozróżniają odrębne obszary BSC dla tradycyjnego dostępu szerokopasmowego oraz odrębne obszary dla sieci NGA, a Projekt posługuje się wyłącznie jedną klasyfikacją. Co więcej, klasyfikacja obszarów BSC wymaga uwzględnienia również wiarygodnych planów inwestycyjnych, a zgodnie z art. 29 ust.1 Ustawy inwentaryzacja to przedstawienie zasięgu wyłącznie istniejącej infrastruktury. Zbytecznym ograniczeniem jest również proponowana w Projekcie definicja obszaru / Według definicji obszarem jest wyłącznie: gmina, miasto oraz utworzone przez gminę sołectwa, osiedla, dzielnice i inne jednostki pomocnicze. Taka definicja będzie wykluczała wsparcie publiczne dla budowy infrastruktury szerokopasmowej na ewidentnie białych obszarach, stanowiących cześć gmin lub miast

11 (np. gmina jest obszarem czarnym, a niektóre wsie nie będące sołectwami w ogóle nie mają Internetu). 3. Zakres danych dostarczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Obowiązkiem przekazywania objęte się tylko te informacje, które są niezbędne Prezesowi UKE do wykonania obowiązku z art.29 ust.1 Ustawy ( adekwatnych do potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ). Ich zakres jest zatem determinowany zakresem inwentaryzacji, tj. ma przedstawiać zasięg określonego rodzaju istniejącej infrastruktury, sieci i budynków. Obowiązek dotyczy tylko danych posiadających przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a tym samym nie można żądać danych, które musieliby oni pokazywać z innych źródeł, np. od organów ewidencyjnych lub statystycznych. I najważniejsze- obowiązek przedsiębiorców telekomunikacyjnych ma charakter subsydiarny, tj. aktualizuje się dopiero wówczas, gdy dane pozyskane od podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pozyskane z innych źródeł, w tym będące już w posiadaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, okażą się niewystarczające. Prezes UKE powinien zatem wykorzystać w pierwszej kolejności te źródła danych, a następnie ustalić jakich danych brakuje by wykonać obowiązek inwentaryzacji z art. 29 ust.1 Ustawy. Wzór formularza przeznaczonego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych powinien uwzględnić tą subsydiarność. Przepisy zawarte w przełożonym do konsultacji Projekcie naruszają te zasady, w szczególności żądają danych nieadekwatnych do potrzeb wykonania obowiązku z art. 29 ust. 1 ustawy oraz pomijają subsydiarność obowiązku przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Uwaga nieuwzględniona. Zgromadzone dane zostaną poddane agregacji i dane identyfikacyjne Operatora nie będą udostępniane. UKE nie kontroluje danych zbieranych przez inne organy państwowe. Jeśli rejestry tworzone przez te organy w myśl rozporządzeń są rejestrami publicznymi zostanie dokonana ich ocena i przydatność do wymagań rozporządzenia. UKE dokona weryfikacji raportów wykonywanych na rzecz badania rynków lokalnych aby nie dochodziło do pytania o te same dane. UKE dokona weryfikacji danych już posiadanych np. z rejestru pozwoleń radiowych aby ujednolicić nazewnictwo..

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 3 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 1 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 2A

WZÓR FORMULARZA NR 2A Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 2 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Spała, 20 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r.

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE oraz Wstępne założenia

Bardziej szczegółowo

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, dnia 2011-05-26 PIIT/728/729/11 Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dotyczy: DDRT-WUD-6172-8/10 oraz DDRT-WUD-6172-10/10 Szanowni Państwo, W odpowiedzi konsultacje decyzji

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych,

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie.

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć - dotrzeć do niej, przyswoić,

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność:

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność: UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych KONFERENCJA "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Arleta Adamus, Agnieszka Ludwikowska Akademia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 17 marca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Sporządzanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o opinię Prezesa UKE w sprawie wykonywania planowanej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-696816-V/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji

Bardziej szczegółowo

Pan Senator Jan Wyrowiński. Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP. Szanowny Panie Senatorze, Warszawa, dnia 2010.08.

Pan Senator Jan Wyrowiński. Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP. Szanowny Panie Senatorze, Warszawa, dnia 2010.08. Warszawa, dnia 2010.08.05 PIIT/814/10 Pan Senator Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP Szanowny Panie Senatorze, W odpowiedzi na pismo dotyczące zagrożeń wdrażania ustawy

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną Przemysław Marcol Prezes Zarządu Fundacji FORCE

Aspekty prawne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną Przemysław Marcol Prezes Zarządu Fundacji FORCE Aspekty prawne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną Przemysław Marcol Prezes Zarządu Fundacji FORCE BIZNES Jakich dokumentów potrzebujemy przy świadczeniu usług drogą elektroniczną? 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Prąjekt z dnia 15 października 2013 r. zdnia 2013r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci

Prąjekt z dnia 15 października 2013 r. zdnia 2013r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach świadczonych za ich pomocą w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci zdnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r.

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Fundacja Republikańska ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 Stanowisko w sprawie aukcji 800/2600

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl sygn. DZP/K-574/2015 Szczecin, dnia 11.12.2015 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie.

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć - dotrzeć do niej, przyswoić,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji by Antoni Jeżowski, 2013 Etapy procedury budżetowania Dokumentacja budżetu zadaniowego zależy od etapu budżetowania, można mówić o: dokumentach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP

Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP Status po 7 miesiącach realizacji Warszawa, 21 maja 21 Agenda Komentarz Ogólny status realizacji zobowiązań Raport wykonania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu rozporządzenia MAC ws szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem Warszawa, 15 czerwca 2007 r. Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem W dniu 13 marca 2006 r. Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia. Projekt z dnia 9 lipca 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. Wnioski. (1).Wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Informacja o projekcie: Tytuł Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 1)

USTAWA. z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 1) Dziennik Ustaw Nr 106 8929 Poz. 675 675 USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) formy i zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2006 roku CPR- /12/06. Szanowny Pan Wiceprezes dr Maciej Rogalski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Warszawa, dnia 11 grudnia 2006 roku CPR- /12/06. Szanowny Pan Wiceprezes dr Maciej Rogalski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Telekomunikacja Polska S.A. Zarząd Spółki ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa www.tp.pl Warszawa, dnia 11 grudnia 2006 roku CPR- /12/06 Szanowny Pan Wiceprezes dr Maciej Rogalski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Nowe aspekty w świetle Megaustawy Wiesława Kwiatkowska Plan prezentacji Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

4Tel Partner Sp. z o.o.

4Tel Partner Sp. z o.o. 4Tel Partner Sp. z o.o. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona informacji. Dominika Piniewicz Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 przyjmuje Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Zatem dane, o których wspomniano mają dotyczyć rodzaju i zakresu działalności telekomunikacyjnej i sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

Zatem dane, o których wspomniano mają dotyczyć rodzaju i zakresu działalności telekomunikacyjnej i sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Uwagi TP S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej oznaczonego datą 4.01.2008 Dyspozycja

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE TESTY PRAWO ADMINISTRACYJNE WOJCIECH DROBNY Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo samorządowe... 11 Rozdział 1 Ustawa o samorządzie gminnym... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 maja 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH.

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. Problemy praktyczne i prawne w związku ze stanowiskami Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w CHEŁMIE PRZEDSIĘBIORCOM TELEKOMUNIKACYJNYM 1 Wstęp. W niniejszym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Katowice, 17 czerwca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ JST W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI Ustawa to zbiór czytelnych, jasnych zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Informacje ogólne Zlecający Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r.

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r. TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych 1 Warszawa, 28.07.2011 r. Stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) W dniu 14 lipca 2011 r. TP złożyła wniosek o zbadanie czy w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 111 PRZEGLĄ D PRAWA I ORZECZNICTWA Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo