PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO"

Transkrypt

1 PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO Numer Data 1/ŚT/ OT Nazwa (pieczęć jednmtk Serwer HP DL 180 2xQC, 48RAM, IOxHDD Charakterystyka Dostawca lub wykcawca RILBIG UD (sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE ul. Płowiecka 7, Warszawa I Wartość zrozłiczenia Kwota 1. Cen zakupu lub koszt wytworzenia 2. Koszty zakupu Nr i data dowodu dostawy , Inne Miejsce użytkowania lub przeznaczenia 2 Cł (z - jt C Z. RAZEM li. Wartość szacunkowa ,00 Uwagi: (podpisy zespolu przyjmuj ącego\ o"isyjph.pie ę nad przyj ętym środkiem trw m) Ilość katqczników Numer 0009/FZK/03115 Symbol KŚT 491 Numer inwentarzowy Stanowisko kosztów Data Polecerne ksi ęgowania r. Stawka amortyzacyjna Konto Winien 30% Kwota Konto Ma 1/ŚT/ , Zaksi ęgowano Idataj \ \ jpipis> Z ORYGINAŁEM

2 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. * 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony obraz trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zg łoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej ni ż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje si ę usunąć wadę najszybciej jak to mo żliwe, a w przypadku niemo żno ści szybkiego usuni ęcia wady, Us ługodawca zobowi ązuje si ę do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw.!?work around"). 4. P łatno ści za wykonane us ługi. 1) Z tytu łu niniejszej umowy Usługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (s łownie: osiemdziesi ąt tysi ęcy złotych), z ł brutto (s łownie: dziewi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy czterysta z łotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawc ę w dniu podpisania protoko łu odbioru modu łu. 2) Podane powyżej kwoty zostan ą powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały form ę pisemnego aneksu - pod rygorem niewa żno ści. USŁUGODAWCA: 11 USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr I - Specyfikacja Z ORGN ŁEM

3 Stworzenie innowacyjnego systemu IERP 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Obraz serwera dla us ługi ierp 365 UA" Celi zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonalną dla obrazu serwera dla usługi ierp 365 UA. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna ierp 385 UA jest usługą kierowan ą do firm ukrai ńskich. Podobnie jak w przypadku us ługi 1ERP 365 PL, usługa także będzie polegała na udostępnianiu serwera wirtualnego Microsoft Windows Serwer 2012 z zainstalowanym oraz przygotowanym do dzia łania systemem ierp 2.0 wraz z warstw ą ierp mini oraz systemem księgowym 1C Enterprise (moduł finansowoksięgowy). Na chwil ę obecną trwają zaawansowane rozmowy z firmą z Lwowa zainteresowan ą stworzeniem pakietu ksi ęgowego na platformie ierp dedykowanego dla Ukrainy. Je śli rozmowy przyniosą pozytywny rezultat z czasem w ofercie us ługi ierp 365 UA pojawi si ę również system ksi ęgowy ierp. System ierp 2.0 w us łudze ierp 365 UA domy ślnie będzie dzia łał w języku ukraińskim, choć można będzie uruchomi ć także język rosyjski. Nadto zostanie dostosowany do wymaga ń prawa ukrai ńskiego. Ukrai ński system 1C Enterprise b ędzie instalowany z dystrybucji dedykowanej dla Ukrainy. Z ORYGINAŁEM I\"

4 PROGRAM REGIONALNY NAZODOWA 5~fUA 9~ 0<4uwísZ.60 eic Poisi t$a EUROPDSA Nowa Iwiczna RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokó ł odbioru Obraz serwera dla us ługi ierp 365 UA" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE" Obraz serwera dla us ługi ierp 365 UA" zakupiony od RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE fakturą o numerze 04/05/2015. Odbieraj ący nie zg łasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu H i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG Z ORYC. NAŁEM - Q~- 0 Ç-~,,7A

5 Z ORYGINALEM UMO A NA DOSTARCZENIE Serwera sprz ętowego" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług!erp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawc ą" a IERP SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Dostarczenia serwera sprz ętowego wraz z oprogramowaniem. b. Uruchomienia serwera we wskazanej przez Us ługobiorc ę lokalizacji. c. Zapewnienia Us ługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do serwer wraz z oprogramowaniem wg. nast ępuj ącej specyfikacji: W projekcie zostanie zakupiony serwer UP DL 180 2xQC, 48GB RAM, 1OxHDD lub adekwatny. Szczegó łowa specyfikacja sprz ętu znajduje si ę w pkt Ze względu na umieszczenie serwera w kolokacji nie b ędzie koniczny zakup żadnych elementów dodatkowych. Ze względu na wykorzystanie serwera jako Hyperyisora zostanie zainstalowany na nim bezpłatne narz ędzie Microsoft Server HYPER-y. 2. Harmonogram 1.) Serwer, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zostać dostarczony do dnia 31 marca 2015 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony serwer trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 4. Płatności 1) Z tytułu niniejszej umowy Us ługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (słownie: siedemdziesi ąt tysięcy 1

6 złotych), z ł brutto (słownie: osiemdziesi ąt sześć tysięcy sto złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru serwera. 2) Podane powyżej kwoty zostan ą powiększone o kwot ę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. 5. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników b ędą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważno ści. USŁUGODAWCA: 1/ ~m 1= USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 Specyfikacja Z ORYGiNAŁEM _z14 2

7 Stworzenie innowacyjnego systemu 1ERP 2.0 oraz us ług ierp 365 PL oraz IERP 365 UA Specyfikacja dla Serwer sprz ętowy" Cel I zakres dokumentu Niniejszy dokument określa specyfikacj ę serwera sprz ętowego. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. SPECYFIKACJA Zostanie zakupione serwer jak w specyfikacji poni ższej lub adekwatny: HP DL18OR2 Procesor: 2xL5520 (16 logical processors) Kontroler: Bl bi (SATA) + P410 (SAS) Dyski: 2X2TB Server SATA, 2x300GB SAS, 4x72GB SAS, 2x36GB SAS RAM: 48GB DDR3 Na serwerze zostanie zainstalowany serwer Hyper-V - jest to narzędzie bezpłatne. P 200DNOŚĆ lorgnp ENA 6"

8 I PROGRAM REGIONALNY NAWCOS1RWa spmo "<4»wsze see Pcb WUAJR Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru serwera sprz ętowego Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE serwer sprz ętowy zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE fakturą o numerze 02/03/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie r ękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu IIi III Kodeksu cywilnego. IERP tt4t Z ORYGINAŁEM

9 Z ORYGINAŁEM UMOWA NA DOSTARCZENIE MODUŁU Trade - obsiuga magazynu z obslug ą partii i lokalizacji" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usiug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzib ą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawc ą" IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ z siedzib ą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jaros ława Szczepanika oraz Rafała D ługozim ę dalej zwan ą Usługobiorc ą". 1. Przedmiot Umowy Niniejszym Us ługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Dostarczenie rozwi ązania do standardowego obiegu ramek systemu ierp w zakresie modu łu Trade - obs ługa magazynu z obs ługą partii i lokalizacji". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu modu łu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Us ługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do systemu ierp poni żej opisane mechanizmy: W systemie zostan ą zaimplementowane dokumenty przychodowo-rozchodowe. Ka żdy z dokumentów wp ływaj ących na magazyn mo że być dokumentem przychodowym, rozchodowym b ądź przychodowo-rozchodowe (ostatnie dokumenty b ędą miały warto ść O i będą wykorzystywane do rozliczania produkcji). Wszystkie dokumenty b ędą działały w kontekście funkcjonalno ści nadrz ędnej itak dokumenty wydania wewn ętrznego b ędzie umo żliwiał wystawienie faktury sprzeda żowej, dokumenty przyj ęcia zewn ętrznego b ędzie umo żliwiał wystawienie faktury zakupowej przy czym b ędą to elementy innych funkcjonalno ści. W systemie będą także istniały dokumenty przesuni ęć lokalizacyjnych, które b ędą zmieniały lokalizacj ę towarów wewn ątrz magazynu i nie b ędą wyceniane. 2. Harmonogram 1.) Modu ł, o którym mowa w 2. pkt I ma zosta ć dostarczony do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

10 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie później niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Usługodawca zobowiązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Płatności za wykonane us ługi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wypłaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysokości zł netto (s łownie: pi ęćdziesiąt tysięcy złotych), zł brutto (słownie: sze śćdziesi ąt jeden tysi ęcy pi ęćset złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powyżej kwoty zostan ą powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. * S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 3) Z zastrzeżeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: 1 J Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja Z ORYGINAŁEM 1r-z

11 Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Modu ł trade obs ługa magazynów z obsług ą partii i lokalizacji" Autor: Jaros ław Szczepanik Cel I zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonaln ą oraz techniczn ą dla modułu trade - obs ługa magazynów z obs ługą partii i lokalizacji. Dokument ten Słu ży do ogólnego funkcjonalnego opisu funkcjonalności jakie maj ą zosta ć zaimplementowane i podania technicznej definicji rejestrów oraz dokumentów jakie b ędą wykorzystywane w danym module. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej Specyfikacja funkcjonalna W systemie zostaną zaimplementowane dokumenty przychodowo- rozchodowe. Ka żdy z dokumentem wpływaj ącym na magazyn może być dokumentem przychodowym, rozchodowym bądź przychodowo-rozchodowe (ostatnie dokumenty będą mia ły wartość o i będ ą wykorzystywane do rozliczania produkcji) Wszystkie dokumenty b ęd ą działa ły w kontek ście funkcjonalno ści nadrzędnej i tak dokumenty wydania wewn ętrznego b ędzie umożliwiał wystawienie faktury sprzeda żowej, dokumenty przyj ęcia zewnętrznego b ędzie umo żliwia ł wystawienie faktury zakupowej przy czym będą to elementy innych funkcjonalno ści. W systemie b ęd ą tak że istniały dokumenty przesuni ęć lokalizacyjnych, które b ęd ą zmieniały lokalizacj ę towarów wewn ątrz magazynu i nie b ędą wyceniane. Przykładowy dokument magazynowy - nag łówek -rn : Specyfikacja techniczna Rejestry RegType RTName trd_rt_regtype IOCATIONS Przesuni ęcia lokalizacyjne ALI INTERNAL INTERNAt. ORDERS Zlecenia wewn ętrzne AIL INTERNAL INVENTORY Dokumenty Inwentaryzacyjne ALI INTERNAI INTERNAL REVENIJES Przychody wewn ętrzne ALL INTERNAL INTERNAL outplows Rozchody wewnętrzne ALI INTERNAL INTERNAL REyENuES Korekty przychodów CORRECTION wewnętrznych Ali.?NTERNAI INTERNAI OUTFIOWS Korekty rozchodów CORRECTION wewnętrznych ALI INTERNAI Dokumenty: L trd_dt_ident RegType_ident DocType DocWRHCost D0cWRRD0cIE D0cWRHHeadIE Adj DocTraType DocWRHLinelEForce DocwRHHeadlsLine gid DocTypeCorr_ident DTName DTName_polish t rd_dt_regtype rru EE wrn, wnbypy 1 L i Przyk ładowy dokument magazynowy - linijki ZRYCNAŁEM ML O O o o O 1 O 83C8A073-84BF-430B-86C5- A9E3B101BEB2 Przesuni ęcie lokalizacyjne Przesuni ęcie lokalizacyjne LOCATIONS 1 PL O O o O O 1 5E011D98-EAOA-4E59-940E- o A4D D Przesuni ęcie lokalizacyjne Przesuni ęcie lokalizacyjne LOCATIONS 8 6 ER 1 1 o O O 1 o OFDC30E1-C73B-49DB-9A4F- EAAADD Przyj ęcie,e.,-

12 zewn ę trzne Przyj ę cie zewn ę trzne EXTERNAL RECEPTION ED 1-1 o o O 1 o 16AE42E-7D3C-4161-A2E0-- Wydanie D042D108CD5E 55 zewn ę trzne Wydanie zewn ę trzne EXTERNAL DELIVERY IRE 1 1 o o O 1 o 35ADB490-6AA9--4F B223E78CC8C Przychody wewn ę trzne Przychody wewn ę trzne INTERNAL REVENUES IOF 1-1 o O O 1 o F2805FA C3-80D2-4B54AEE03976 Rozchody wewn ę trzne Rozchody wewn ę trzne INTERNAL OUTFLOWS CED 1-1 o O O 1 O 3DEDFBA8-DE7B BFE588F788E9 Wydanie zewnę trzne Wydanie zewn ę trzne EXTERNAL DELIVERY 47 6 CER 1 1 o O O 1 o F A4ID-4BF OFO4B56FA7E4 Przyj ę cie zewn ę trzne Przyj ę cie zewn ę trzne EXTERNAL RECEPTION EDC 1-1 o 1 O 1 o C88C6AF1-ACFA F2- Wydanie 40E1AC1E4D58 55 zewn ę trzne - korekta Wydanie zewn ę trzne - korekta EXTERNAL DELIVERY 56 6 ER C 1 1 o i o 1 o D275E683-DD9F-4C Przyj ę cie 2A0121EF746D 56 zewnę trzne - korekta Przyj ę cie zewn ę trzne - korekta EXTERNAL RECEPTION Z ORYGINAŁEM JL 1 / 1

13 PROGRAM REGIONALNY WMOKWA JCA jnok ZowZe, Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru modu łu Trade - obs ługa magazynu z obs ługą partii i lokalizacji" Z dniem IERP SPÓ ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE modu ł Trade - obs ługa magazynu z obs ługą partii i lokalizacji zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE faktur ą o numerze 01/05/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG Z ORYGNAŁEM

14 Z ORYGINAŁEM UMOWA NA OSTARCZENIE MODUŁU Production - zarządzanie produkcj ą" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usiug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu I wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawcą" IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ z siedzibą w ZIMOWA NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepan ika oraz Rafała Długozim ę dalej zwan ą Us ługobiorc ą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Us ługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje si ę do: a. Dostarczenie rozwi ązania do standardowego obiegu ramek systemu ierp w zakresie modu łu Production - zarz ądzanie produkcj ą". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu modu łu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Us ługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do systemu ierp poni żej opisane mechanizmy: W obszar zarz ądzania produkcj ą wejdą następuj ące elementy: - s łowniki definicji technologii produkcyjnej, - s łowniki definicji maszyn i narz ędzi, - s łowniki definicji gniazd i wydzia łów, - słownik definicji wydajno ści dla krotek <czynno ści, gniazda>, - s łownik przypisania szczegó łowych zlece ń do harmonogramu oraz agregat harmonogramu produkcyjnego z wyliczeniem obci ążenia oraz zaj ęto ści gniazd, - s łownik kalkulacji ceny na podstawie definicji technologii, 2. Harmonogram 1.) Moduł, o którym mowa w 2. pkt I ma zosta ć dostarczony do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga arieksowania niniejszej umowy. 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru.

15 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemożności szybkiego usuni ęcia wady, Us ługodawca zobowiązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Platności za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Us ługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysokości zł netto (s łownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zł brutto (słownie: sze śćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powy żej kwoty zostaną powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. 5. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem * 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr I - Specyfikacja Z ORYGINAŁEM

16 Z ORYGINAŁEM \Q,/w \ Stworzenie innowacyjnego systemu IERP 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz 1ERP 365 UA Specyfikacja dla Moduł production - zarządzanie produkcją" Autor: Jaros ław Szczepanik Cel i zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikację funkcłonalną oraz techniczn ą dla funkcjonalności zarządzania produkcj ą. Dokument ten s łuży do ogólnego funkcjonalnego opisu funkcjonalności jakie mają zosta ć zaimplementowane I zdefiniowania słowników jakie będą wykorzystywane w zakresie tych funkcjonalności. Niniejszy dokument jest załącznikiem do umowy wykonawczej Specyfikacja funkcjonalna W obszar zarządzania produkcją wejdą następujące elementy: - słowniki definicji technologii produkcyjnej, - słowniki definicji maszyn i narz ędzi, - słowniki definicji gniazd i wydzia łów, słownik definicji wydajno ści dla poszczególnych czynno ści dla poszczególnych gniazd, - słownik przypisania szczegó łowych zlece ń do harmonogramu oraz agregat harmonogramu produkcyjnego z wyliczeniem obciążenia oraz zaj ętości gniazd, - słownik kalkulacji ceny na podstawie definicji technologii, Specyfikacja techniczna S łownik warto ści produktów liczonych z wykorzystaniem kalkulacji: ALTER / *BEGINOBJECTCONFIG CtJRR_yER=4 60DFCB1-CEDB-4cc CF4AD5A3091 PREyyER25Cl20Dl-4A9l l3O- 5ED144B80AB8 DESCRIPTION=Resize precision to decimal (16,4) for quantity, prices and yalues. drop colwun LastPriceNet. Add COLUMNs PriceNet, PurchaseDocDate. MODIFYRIGHT= END_OBJECTCONFIG* / TABLE dbo.prd_bom_calculationut [prdbomcalculationjdentj BIGINT NOT NtJLL [trdgoident) BIGINT (GCode3 VARCHAR(20) [GCodeTrd) yarchr(20) [GName] yarciiar(40) [prd BOM ident) BIGINT [prdbomparident] BIGINT [IsBomExpanded] BIT (isnew] BIT [leyel] INT [Quantity) DECIMAL NOT [yaluenet] DECIMAL [prd_prodcellgroup Symbol] VARCBAR (20) (prd_proddepartrnerit_symbol] VARCHAR (20) (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT BULL CONSTRAINT (prd_bomcalculationgid_df] DEFAULT (NEWID ) [SPID] INT BULI, CONSTRAINT prdbomcalculationspl DDF] [UM] yarchar(10) [WastePr] DECIMAL [PriceNetWithWaste] DECIMAL [yaluenetwithwaste] DECIMAL BULI, [Pric ęnet] DECIMAL [PurchaseDocDate] DATETIME (PurchaseDocld] BIGINT [PurchaseoocNumber] yarchar(40) BULL (Path] yarchar(4000) (PathPar] yarchar(4000) [qct] INT [OrderNuniber] yarchar(loo) BULL [Time] INT BULI, CONSTRAINT prdbomcalculationpk PRIMARY KEY CLUSTERED ((prd_ BOM _Calculation_ident] ASC) CONSTRAINT prd_bom_calculation_tjk UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_bom_calculation_ident] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_bom_calculation_gid_ix) ON (prd_bom_calculation_ut) ([gid] ASC); CREATE NONCLUSTERED INDEX fprd BOM CalculationSPlD IX] ON [prdbomcalculationut] ([SPID] ASC, [prd_bom_calculation_ident] ASC); S łownik nag łówków technologii produkcyjnych: ALTER / *BEGINOBJECTCONFIG CURR_yER=84FB EC1-4A98-8A8E D1A PREyyER=F653 F530-02F6--4 3C8-A6B8- OBEO25E1D6OA DESCRIPI"ION=Adding constraint MODI FYRIGHT= _.ENDOBJECTCONFIG* / TABLE dbo. prd_bomh_ut [prdbomłtident] BIGINT NOT BULI, [prd_bomh_symbol] yarci1ar(50) BULI, (trdgoident] BIGINT NOT (prd_bomh_desc) yarchar(500) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_bomh_giddf] DEFAULT(NEWIDO), [recid] BIGINT [Status] INT BULL [isdefault] BIT NOT CONSTRAINT [prdbomfiisdefaultdf] DEFAULT( (1)>, [Quantity] DECIMAL BULI, [Calcyalues] DECIMAL [CalcyaluesWithwaste] DECIMAL BULL COBSTRAINT [prd_bomfi_trd_go_fk] FOREIGN KEY ([trdgoident]) REFERENCES [trdgout] ([trd_go_ident)) CONSTRAINT (prdbomb_ck] CHECK ([dbo]. [prd BOMB ChecklsDefault_fn] ()(l)) CONSTRAINT prd BOMB PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prd BOMB ident] ASC) CONSTRAINT prd_bomh_uk UNIQUE NONCLUSTERED ((prd_bomh_symbol] ASC)

17 \ Ą )ZOR YG NAŁEM CREATE NONCLUSTERED INDEX [prd_bomh_gid_ix) ON [prd_bomh_ut) ([gid] ASC); CREATE NONCLUSTERED INDEX [prd_bomrtrd_goident_ix] ON [prdbomhut] ((trd_go_ident) ASC); S ł ownik linijek technologii produkcyjnej ALTER /*BEGINOBJECTCONFIG CURR_yER=75915BF4-814D-436A BCDA7 5AAC lad PREyyER644W7O4A-28A3--4E6C-B983-8O8DEEB15FCA DESCRIPTION=adding foreign key MODIFY_RIGHT _END_OBJECTCONFIG* / TABLE dbo prdbomlut [prdbomlident] BIGINT NOT NUI,L (prd_bomident) BIGINT NOT (prd_boml_ord) INT NOT (prd_boml_desc) VARCHAR(50) [gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT (prd_bomlgiddf) DEFAULT(NEWIDO), [Dm_X) INT (Dim_Y) INT (Dim_Z) INT (prd_prodcellgroup_ident) BIGINT [Status) INT [Waste] DECIMAL CONSTRAINT [prd_boml_prd BOMU FK] FOREIGN KEY ([prd_bomh_ident)) REFERENCES [prdbomhut] ((prd BOMU ident)) CONSTRAINT prd_boml_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prd_boml_ident] ASC) CONSTRAINT prd BOML UK UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_bomh_ident) ASC, (prd BOML ord) ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_boml_gid_ix) ON [prd_boml_ut] ((gid) ASC); Sł ownik urz ądze ń : ALTER /*BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=A29728DE-B6D5-400A-A AAAAC16BA PREy_yER8 6092DAE-EEAB--4A50-9c0 1 - BC D DESCRIPTIONProduction deyices MODI FY_RIGHT= END_OBJECT_CONFIG* / TABLE dbo prd_deyiceut [prd_deyice_ident] BIGINT NOT (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_deyice_giddf) DEFAULT (NEWID 0), [prd_deyice_symbol) yarchar(40) NOT (Name) VARCHAR(100) NOT (Description) yarchar(255) CONSTRAINT prd_deyice PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prddeyiceident) ASC) CONSTRAINT prd Deyice UK UNIQUE NONCLUSTERED ((prddeyicesyrnbol) ASC) S ł ownik gniazd produkcyjnych: ALTER /*BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=FA79B0E0-8B A5CF- 6CC91E1DEF4A PREyyER=BE5425E0-2EE A B35E61B DESCRIPTIONhone MODI FYRIGHT ENDOBJECTCONFIG* / TABLE dbo prd_prodcell_ut [prd_prodcell_ident] BIGINT NOT [prdprodcell_symbol) yarchar(20) NOT (naine] yarchar(50) NOT (description) yarchar(200) (prd_proddepartment_ident) BIGINT (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodcell_gid_df] DEFAULT(NEWIDO), (prd_prodcellgroup_ident) BIGINT CONSTRAINT prd_prodcells_pk PRIMARY KEY CLUSTERED (fprd_prodcell_ident) ASC) CONSTRAINT prd_prodcells_uk UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodcell_synnbol] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_prodcell_gid_ix) ON (prd_prodcell_ut) ((gid) ASC); S ł ownik przypisania urz ądzeń do gniazd produkcyjnych: ALTER / * BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=947A56F1-DABB-4E61-967B A54B6 PREyyER=EAD4D983-F1D7-4BA4-B E7AD30BB7 DESCRIPTION=Production Cell Deyices MODIFYRIGHT= ENDOBJECTCONFIG* / TABLE dbo.prd_prodcelldeyices_ut [prdprodcelldeyicesident] BIGINT NOT (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodcelldeyices_gid_dfj DEFAULT(NEWIDW, [prd_prodcell_ident) BIGINT NOT [prddeyiceident] BIGINT NOT CONSTRAINT prd_prodcelldeyices_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdprodcelldeyicesident] ASC) CONSTRAINT prd_prodcelldeyices_uk UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodcell_ident] ASC, (prddeyiceident) ASC) S ł ownik grup gniazd produkcyjnych: ALT ER /*BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=8016CC65-20C6-4F1B-84D E887F34 PREyyER=E048 1FEC-9FDE-47E6-9AAC- C7FFO9C31EFB DESCRIPTION=Group of production cells

18 MODIFY_RIGHT= ENDOBJECT_CONFIG*/ TABLE dbo prd_prodcellgrouput (prd_prodcellgroup_ident) BIGINT NOT [prd_prodcellgroup_symbol) yarchar(20) NOT [Naxne) VARCRAR(50) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodcellgroup_gid_df) DEFAULT(NEWIDO) CONSTRAINT prd_prodcellgroup_pk PRIMPRY KEY CLUSTERED ((prd_prodcel łgroupident) ASC) CONSTRAINT prd ProdCeliGroup UK UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodce11groupsymbo1) ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodcellgroup_gidx) ON (prdyrodcellgroup_ut) ((gid) ASC); S ł ownik wydzia ł ów produkcyjnych: ALTER / *BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=lC BF4-452E-ADBC- D5F1E2C4DAAB PREyyER=6ED6BD8E-2 9BB-4A5E-A5D4-1C3E0F95753F DESCRIPTIONProduction departmerit MODI FY_RI GHT END_OBJECT_CONFIG* / TABLE dbo prd_proddepartmentut [prdproddepartmentident) BIGINT NOT (prd_proddepartmentsyzubol] yarchar(20) NOT [name] VARCHAR(50) NOT [description] VARCRAR(200) (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prdproddepartmentgiddf) DEFAULT (NEWIDO) CONSTRAINT prd_proddepartxnent_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdproddepartmentident] ASC) CONSTRAINT prd_proddepartmentuk UNIQUE NONCLUSTERED ([prdproddepartmentsyrnbol] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_proddepartmentgidix) ON (prd_proddepartment_ut) ([gid] ASC); [prd_prodplan_ident] BIGINT NOT (prd_prodplarz_guid) UNIQUEIDENTIFIER NOT NJLL CONSTRAINT [prd_prodplan_guid_df] DEFAULT(NEWIDO), [trdgoident] BIGINT NOT (DateLiznit) DATETIME NOT (trd Order _ident) BIGINT NOT (Quantity) DECIMAL NOT (prd_proddepartment_ident) BIGINT [DataZamowieniaTowarow] DATETIME [app_dateorderms] DATETIME IappDateOrderTR] DATETIME (appdateorderml) DATETIME [app_dateorderm2) DATETIME [appconfirmdate] DATETIME [appconfirmquantity] DECIMAL (appreadyml) INT (app_readym2) INT (app_readyms] INT (appreadyml) INT (app_dateorderml[ DATETIME (app_readypak] INT (appdateorderpak) DATETIME [appcommentml) yarchar(500) [app_commentm2] yarchar(500) [appcommentms] yarciiar(500) [appcommentml] yarchar(500) [app_commentpak) yarchar(500) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodplan_gid_df] DEFAULT(NEWIDO), [trd_orderline_ident] BIGINT CONSTRAINT [prd_yrodplantrd_go_fk] FOREIGN KEY ((trdgoiderit)) REFERENCES [trd_go_ut] ([trd_go_ident)) CONSTRAINT prd_prodplan_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prd_prodplan_ident] ASC) CONSTRAINT prd - Prodelan_UK UNIQUE NONCLUSTERED (Eprd_ProdPlan~guid] ASC> CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodp1angid_ix] ON (prd_prodplan_ut] ([gid] ASC); S łownik obcia ż enia planu produkcyjnego: ALTER / * BEGINOBJECTCONFIG CURRyER755D77A E3D-BA44-30EDC PREyyER=BDA9Q3D6-EEE4-477A-9A9A- 85AEFF DESCRIPTION=Exuctjon production plan MODI FYRIGHT= _ENDOBJECTCONFIG* / TARLE dbo prdprodplanexecut [prdprodplanexecident] BIGINT NOT S ł ownik planu produkcyjnego: (prderodplanexecguid) ALTER UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT /*BEGINOBJECTCONFIG [prdprodplanexecguiddf] CURR_yER=D54DFF49-BCB A21l- DEFAULT(NEWIDW, 94E DE (prdprodplaniderit) BIGINT NOT PREy_yER=5?F48F94-CB AEQ7- [Quantity] DECIMAL NOT 91071F4AO972 [ExecDate] DATETIME NOT CONSTRAINT DESCRIPTIONAdd FK to trdgout [prdprodplanexecexecdatedf] MODIFYRIGHT= DEFAULT (GETDATE 0), END_OBJECT_CONFIG*/ [QuantityLoaded] DECIMAL [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT TABLE dbo.prd_prodplanut CONSTRAINT [prdprodplanexec_gid_df) RyGAŁEM

19 CONSTRAINT prd ProdP ł anexec PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdprodplanexecident] ASC) CONSTRAINT prd ProdPlanExec OK UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodplanexecguid] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodplanexecgidix] ON [prdprodplanexecut] ((gid] ASC); S ł ownik czynno ś ci produkcyjnych: ALTER 1* BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=3CE8E316-4B14-42D6-AF5D- 62B70A4C92FC PREyyER=98B5EEF4-7OO4-4FC1-AC9F- AAEC DESCRIPTION=Production Seryices MODIFYRIGHT= ENDOBJECTCONFIG* / TBLE dbo prdprodseryicesut [prdprodseryicesident] BIGINT NOT [prdprodseryicesriame] VARCHAR(50) NOT [prdprodseryicesdesc] yarchar(100) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTR2\INT [prd_prodseryicesgiddf] DEFAULT(NEWIDO), [Quantity] DECIMAL [WorkTime] INT [trdunident] BIGINT [Dim] CHAR(1) CONSTRAINT prd ProdSeryices PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdprodseryicesident] ASC) CONSTRAINT prd ProdSeryices UK UNIQUE NONCLUSTERED ((prdprodseryicesname( ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodseryicesgidix] ON (prdprodseryicesut) ([gid] ASC); ZA ORGNA.LE

20 PROGRAM REGIONALNY row Aflc "4zowszeo Ev~54,1 fu~ Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru modułu Production - zarz ądzanie produkcj ą" Z dniem IERP SPÓ ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE modu ł Production - zarz ądzanie produkcj ą" zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE faktur ą o numerze 02/05/2015. Odbieraj ący nie zg łasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG ZP ZGODNO ŚĆ Z O Liii-

dalej zwaną Usługodawcą"

dalej zwaną Usługodawcą UMOWA NA DOSTARCZENIE Podsystem ierp mini" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usiug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 z dnia 13.05.2014 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Cennika Wynajmu Sal Konferencyjnych w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w dniu 04.12.2013 r. pomi ędzy POLITECHNIKA GDAŃSKA I14 WILiŚ Politechniką Gda ń ską, Wydzia łem In żynierii Lądowej i Środowiska (WILi Ś PG) z P Sopocki Klub Żeglarski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.99.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 lipca 2015 r.. Wzór A w przypadku pobrania kaucji Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZWiK.ZP Włoszczowa, r.

WZWiK.ZP Włoszczowa, r. WŁ OSZCZOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄ GÓW I KANALIZACJI SP.2 ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa teljfax 41 39-43-680 NIP 6090071419, Regon 260733356 Są d Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 05.02.2014r. WZWiK.ZP.2.2.2014

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) Powiatem Ostrowieckim Zamawiającym Wykonawcą

UMOWA (PROJEKT) Powiatem Ostrowieckim Zamawiającym Wykonawcą UMOWA (PROJEKT) Zawarta w dniu. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Powiatem Ostrowieckim w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia r. Projekt Burmistrza Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia...2015r. w sprawie: podj ęcia działań zmierzaj ących do zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14 UMOWA Nr../PN/14 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... 2014 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514,

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwany dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. zwany dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Znak: Zawarta w dniu... r. w Olsztynie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16, 10-561 Olsztyn, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu.

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu. Miejscowość. Dnia Prosta umowa na usługę budowlaną Zawarta w dniu w.. pomiędzy: 1. Nazwa zamawiającego: Adres:. NIP, reprezentowaną przez: Imię i nazwisko: stanowisko: Imię i nazwisko stanowisko: w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...201... roku w Go ździe pomi ędzy Gmin ą Gózd, reprezentowan ą przez Dyrektora Zespo łu Ekonomiczno Administracyjnego Szkó ł w Go ździe na podstawie pe

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

23. Kk 20 "5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej

23. Kk 20 5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej UCHWAŁA NR 11.5- - RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia 23. Kk 20 "5 w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorz ądzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Zawarta w dniu...2011 r. w Opolu pomiędzy : zał. do SIWZ Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą: ul. Piastowska 14,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. I. WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER SRODOWISKA. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan WYSTØIENIE POKONTROLNE

MINISTER SRODOWISKA. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan WYSTØIENIE POKONTROLNE MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia4 grudnia 2015 r. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Pa ństwowych WYSTØIENIE POKONTROLNE Działaj ąc na podstawie upowa żnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

Wzór OFERTA PRZETARGOWA. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011r. w zakresie odśnieŝania i zwalczania gołoledzi oraz wywozu śniegu.

Wzór OFERTA PRZETARGOWA. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011r. w zakresie odśnieŝania i zwalczania gołoledzi oraz wywozu śniegu. Wzór... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Panią Monikę

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY CZ I ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY CZ I ZAMÓWIENIA Za cznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY CZ I ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy: Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Nawi zuj c do og oszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 06 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę monitorów DELL P2314H- 2 szt i DELL P2014H -2 szt, UPS APC 650CS w ilości -2 szt, baterie UPS APC RBC17-1 szt,

Bardziej szczegółowo

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2 UMOWA DOSTAWY nr /POKL/2013 zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Gmina Morawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, NIP: 657-222-77-36,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz o 4 10-44 U Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Kontrolę

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA

PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA Ruda Śląska, dnia 1 1. SIE. 2014 Rada Miasta Ruda Śląska w miejscu STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA DLA RADY MIASTA W SPRAWIE WNIOSKU HUTY POKÓJ" S.A. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Świdwin, dnia r. Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja Swidwin FK ZAPYTANIE OFERTOWE

Świdwin, dnia r. Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja Swidwin FK ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja 1 78-300 Swidwin Świdwin, dnia 10.12.2015r. FK.271.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiaj ącego: Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w dniu 27.02.2015 r. pomi ędzy 4j WILiŚ Politechnik ą Gda ń ską, Wydzia łem In żynierii Lądowej i Środowiska (WILi Ś PG) Saur Neptun Gda ńsk S.A. POROZUMIENIE 0 WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOTACJ CELOW Nr.../2014 r. Dotuj cym Powiatem O awskim Dotowanym ,00 z

UMOWA O DOTACJ CELOW Nr.../2014 r. Dotuj cym Powiatem O awskim Dotowanym ,00 z UMOWA O DOTACJ CELOW Nr.../2014 r. Zawarta w dniu...2014 r. pomi dzy Gmin Miejsk O awa, reprezentowan przez: - Franciszka Pa dziernika - Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie: - Danuty Rybarczyk - Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

U M O W A - projekt. 1. Przedmiot umowy

U M O W A - projekt. 1. Przedmiot umowy U M O W A - projekt Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o. o., mającym swą siedzibę w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATFUA 5POJNOSCI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE Ś RODKÓW UNII EJ W RAMACH EGO FUNDUSZU SPO ŁECZNEGO ZDOBYWAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - wzmacniamy integracj ę i aktywno ść społeczno-zawodową"

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w. pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Przekazującym, reprezentowaną przez:., na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo