PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO"

Transkrypt

1 PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO Numer Data 1/ŚT/ OT Nazwa (pieczęć jednmtk Serwer HP DL 180 2xQC, 48RAM, IOxHDD Charakterystyka Dostawca lub wykcawca RILBIG UD (sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE ul. Płowiecka 7, Warszawa I Wartość zrozłiczenia Kwota 1. Cen zakupu lub koszt wytworzenia 2. Koszty zakupu Nr i data dowodu dostawy , Inne Miejsce użytkowania lub przeznaczenia 2 Cł (z - jt C Z. RAZEM li. Wartość szacunkowa ,00 Uwagi: (podpisy zespolu przyjmuj ącego\ o"isyjph.pie ę nad przyj ętym środkiem trw m) Ilość katqczników Numer 0009/FZK/03115 Symbol KŚT 491 Numer inwentarzowy Stanowisko kosztów Data Polecerne ksi ęgowania r. Stawka amortyzacyjna Konto Winien 30% Kwota Konto Ma 1/ŚT/ , Zaksi ęgowano Idataj \ \ jpipis> Z ORYGINAŁEM

2 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. * 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony obraz trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zg łoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej ni ż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje si ę usunąć wadę najszybciej jak to mo żliwe, a w przypadku niemo żno ści szybkiego usuni ęcia wady, Us ługodawca zobowi ązuje si ę do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw.!?work around"). 4. P łatno ści za wykonane us ługi. 1) Z tytu łu niniejszej umowy Usługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (s łownie: osiemdziesi ąt tysi ęcy złotych), z ł brutto (s łownie: dziewi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy czterysta z łotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawc ę w dniu podpisania protoko łu odbioru modu łu. 2) Podane powyżej kwoty zostan ą powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały form ę pisemnego aneksu - pod rygorem niewa żno ści. USŁUGODAWCA: 11 USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr I - Specyfikacja Z ORGN ŁEM

3 Stworzenie innowacyjnego systemu IERP 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Obraz serwera dla us ługi ierp 365 UA" Celi zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonalną dla obrazu serwera dla usługi ierp 365 UA. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna ierp 385 UA jest usługą kierowan ą do firm ukrai ńskich. Podobnie jak w przypadku us ługi 1ERP 365 PL, usługa także będzie polegała na udostępnianiu serwera wirtualnego Microsoft Windows Serwer 2012 z zainstalowanym oraz przygotowanym do dzia łania systemem ierp 2.0 wraz z warstw ą ierp mini oraz systemem księgowym 1C Enterprise (moduł finansowoksięgowy). Na chwil ę obecną trwają zaawansowane rozmowy z firmą z Lwowa zainteresowan ą stworzeniem pakietu ksi ęgowego na platformie ierp dedykowanego dla Ukrainy. Je śli rozmowy przyniosą pozytywny rezultat z czasem w ofercie us ługi ierp 365 UA pojawi si ę również system ksi ęgowy ierp. System ierp 2.0 w us łudze ierp 365 UA domy ślnie będzie dzia łał w języku ukraińskim, choć można będzie uruchomi ć także język rosyjski. Nadto zostanie dostosowany do wymaga ń prawa ukrai ńskiego. Ukrai ński system 1C Enterprise b ędzie instalowany z dystrybucji dedykowanej dla Ukrainy. Z ORYGINAŁEM I\"

4 PROGRAM REGIONALNY NAZODOWA 5~fUA 9~ 0<4uwísZ.60 eic Poisi t$a EUROPDSA Nowa Iwiczna RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokó ł odbioru Obraz serwera dla us ługi ierp 365 UA" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE" Obraz serwera dla us ługi ierp 365 UA" zakupiony od RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE fakturą o numerze 04/05/2015. Odbieraj ący nie zg łasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu H i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG Z ORYC. NAŁEM - Q~- 0 Ç-~,,7A

5 Z ORYGINALEM UMO A NA DOSTARCZENIE Serwera sprz ętowego" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług!erp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawc ą" a IERP SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Dostarczenia serwera sprz ętowego wraz z oprogramowaniem. b. Uruchomienia serwera we wskazanej przez Us ługobiorc ę lokalizacji. c. Zapewnienia Us ługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do serwer wraz z oprogramowaniem wg. nast ępuj ącej specyfikacji: W projekcie zostanie zakupiony serwer UP DL 180 2xQC, 48GB RAM, 1OxHDD lub adekwatny. Szczegó łowa specyfikacja sprz ętu znajduje si ę w pkt Ze względu na umieszczenie serwera w kolokacji nie b ędzie koniczny zakup żadnych elementów dodatkowych. Ze względu na wykorzystanie serwera jako Hyperyisora zostanie zainstalowany na nim bezpłatne narz ędzie Microsoft Server HYPER-y. 2. Harmonogram 1.) Serwer, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zostać dostarczony do dnia 31 marca 2015 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony serwer trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 4. Płatności 1) Z tytułu niniejszej umowy Us ługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (słownie: siedemdziesi ąt tysięcy 1

6 złotych), z ł brutto (słownie: osiemdziesi ąt sześć tysięcy sto złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru serwera. 2) Podane powyżej kwoty zostan ą powiększone o kwot ę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. 5. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników b ędą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważno ści. USŁUGODAWCA: 1/ ~m 1= USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 Specyfikacja Z ORYGiNAŁEM _z14 2

7 Stworzenie innowacyjnego systemu 1ERP 2.0 oraz us ług ierp 365 PL oraz IERP 365 UA Specyfikacja dla Serwer sprz ętowy" Cel I zakres dokumentu Niniejszy dokument określa specyfikacj ę serwera sprz ętowego. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. SPECYFIKACJA Zostanie zakupione serwer jak w specyfikacji poni ższej lub adekwatny: HP DL18OR2 Procesor: 2xL5520 (16 logical processors) Kontroler: Bl bi (SATA) + P410 (SAS) Dyski: 2X2TB Server SATA, 2x300GB SAS, 4x72GB SAS, 2x36GB SAS RAM: 48GB DDR3 Na serwerze zostanie zainstalowany serwer Hyper-V - jest to narzędzie bezpłatne. P 200DNOŚĆ lorgnp ENA 6"

8 I PROGRAM REGIONALNY NAWCOS1RWa spmo "<4»wsze see Pcb WUAJR Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru serwera sprz ętowego Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE serwer sprz ętowy zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE fakturą o numerze 02/03/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie r ękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu IIi III Kodeksu cywilnego. IERP tt4t Z ORYGINAŁEM

9 Z ORYGINAŁEM UMOWA NA DOSTARCZENIE MODUŁU Trade - obsiuga magazynu z obslug ą partii i lokalizacji" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usiug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzib ą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawc ą" IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ z siedzib ą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jaros ława Szczepanika oraz Rafała D ługozim ę dalej zwan ą Usługobiorc ą". 1. Przedmiot Umowy Niniejszym Us ługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Dostarczenie rozwi ązania do standardowego obiegu ramek systemu ierp w zakresie modu łu Trade - obs ługa magazynu z obs ługą partii i lokalizacji". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu modu łu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Us ługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do systemu ierp poni żej opisane mechanizmy: W systemie zostan ą zaimplementowane dokumenty przychodowo-rozchodowe. Ka żdy z dokumentów wp ływaj ących na magazyn mo że być dokumentem przychodowym, rozchodowym b ądź przychodowo-rozchodowe (ostatnie dokumenty b ędą miały warto ść O i będą wykorzystywane do rozliczania produkcji). Wszystkie dokumenty b ędą działały w kontekście funkcjonalno ści nadrz ędnej itak dokumenty wydania wewn ętrznego b ędzie umo żliwiał wystawienie faktury sprzeda żowej, dokumenty przyj ęcia zewn ętrznego b ędzie umo żliwiał wystawienie faktury zakupowej przy czym b ędą to elementy innych funkcjonalno ści. W systemie będą także istniały dokumenty przesuni ęć lokalizacyjnych, które b ędą zmieniały lokalizacj ę towarów wewn ątrz magazynu i nie b ędą wyceniane. 2. Harmonogram 1.) Modu ł, o którym mowa w 2. pkt I ma zosta ć dostarczony do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

10 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie później niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Usługodawca zobowiązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Płatności za wykonane us ługi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wypłaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysokości zł netto (s łownie: pi ęćdziesiąt tysięcy złotych), zł brutto (słownie: sze śćdziesi ąt jeden tysi ęcy pi ęćset złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powyżej kwoty zostan ą powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. * S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 3) Z zastrzeżeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: 1 J Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja Z ORYGINAŁEM 1r-z

11 Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Modu ł trade obs ługa magazynów z obsług ą partii i lokalizacji" Autor: Jaros ław Szczepanik Cel I zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonaln ą oraz techniczn ą dla modułu trade - obs ługa magazynów z obs ługą partii i lokalizacji. Dokument ten Słu ży do ogólnego funkcjonalnego opisu funkcjonalności jakie maj ą zosta ć zaimplementowane i podania technicznej definicji rejestrów oraz dokumentów jakie b ędą wykorzystywane w danym module. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej Specyfikacja funkcjonalna W systemie zostaną zaimplementowane dokumenty przychodowo- rozchodowe. Ka żdy z dokumentem wpływaj ącym na magazyn może być dokumentem przychodowym, rozchodowym bądź przychodowo-rozchodowe (ostatnie dokumenty będą mia ły wartość o i będ ą wykorzystywane do rozliczania produkcji) Wszystkie dokumenty b ęd ą działa ły w kontek ście funkcjonalno ści nadrzędnej i tak dokumenty wydania wewn ętrznego b ędzie umożliwiał wystawienie faktury sprzeda żowej, dokumenty przyj ęcia zewnętrznego b ędzie umo żliwia ł wystawienie faktury zakupowej przy czym będą to elementy innych funkcjonalno ści. W systemie b ęd ą tak że istniały dokumenty przesuni ęć lokalizacyjnych, które b ęd ą zmieniały lokalizacj ę towarów wewn ątrz magazynu i nie b ędą wyceniane. Przykładowy dokument magazynowy - nag łówek -rn : Specyfikacja techniczna Rejestry RegType RTName trd_rt_regtype IOCATIONS Przesuni ęcia lokalizacyjne ALI INTERNAL INTERNAt. ORDERS Zlecenia wewn ętrzne AIL INTERNAL INVENTORY Dokumenty Inwentaryzacyjne ALI INTERNAI INTERNAL REVENIJES Przychody wewn ętrzne ALL INTERNAL INTERNAL outplows Rozchody wewnętrzne ALI INTERNAL INTERNAL REyENuES Korekty przychodów CORRECTION wewnętrznych Ali.?NTERNAI INTERNAI OUTFIOWS Korekty rozchodów CORRECTION wewnętrznych ALI INTERNAI Dokumenty: L trd_dt_ident RegType_ident DocType DocWRHCost D0cWRRD0cIE D0cWRHHeadIE Adj DocTraType DocWRHLinelEForce DocwRHHeadlsLine gid DocTypeCorr_ident DTName DTName_polish t rd_dt_regtype rru EE wrn, wnbypy 1 L i Przyk ładowy dokument magazynowy - linijki ZRYCNAŁEM ML O O o o O 1 O 83C8A073-84BF-430B-86C5- A9E3B101BEB2 Przesuni ęcie lokalizacyjne Przesuni ęcie lokalizacyjne LOCATIONS 1 PL O O o O O 1 5E011D98-EAOA-4E59-940E- o A4D D Przesuni ęcie lokalizacyjne Przesuni ęcie lokalizacyjne LOCATIONS 8 6 ER 1 1 o O O 1 o OFDC30E1-C73B-49DB-9A4F- EAAADD Przyj ęcie,e.,-

12 zewn ę trzne Przyj ę cie zewn ę trzne EXTERNAL RECEPTION ED 1-1 o o O 1 o 16AE42E-7D3C-4161-A2E0-- Wydanie D042D108CD5E 55 zewn ę trzne Wydanie zewn ę trzne EXTERNAL DELIVERY IRE 1 1 o o O 1 o 35ADB490-6AA9--4F B223E78CC8C Przychody wewn ę trzne Przychody wewn ę trzne INTERNAL REVENUES IOF 1-1 o O O 1 o F2805FA C3-80D2-4B54AEE03976 Rozchody wewn ę trzne Rozchody wewn ę trzne INTERNAL OUTFLOWS CED 1-1 o O O 1 O 3DEDFBA8-DE7B BFE588F788E9 Wydanie zewnę trzne Wydanie zewn ę trzne EXTERNAL DELIVERY 47 6 CER 1 1 o O O 1 o F A4ID-4BF OFO4B56FA7E4 Przyj ę cie zewn ę trzne Przyj ę cie zewn ę trzne EXTERNAL RECEPTION EDC 1-1 o 1 O 1 o C88C6AF1-ACFA F2- Wydanie 40E1AC1E4D58 55 zewn ę trzne - korekta Wydanie zewn ę trzne - korekta EXTERNAL DELIVERY 56 6 ER C 1 1 o i o 1 o D275E683-DD9F-4C Przyj ę cie 2A0121EF746D 56 zewnę trzne - korekta Przyj ę cie zewn ę trzne - korekta EXTERNAL RECEPTION Z ORYGINAŁEM JL 1 / 1

13 PROGRAM REGIONALNY WMOKWA JCA jnok ZowZe, Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru modu łu Trade - obs ługa magazynu z obs ługą partii i lokalizacji" Z dniem IERP SPÓ ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE modu ł Trade - obs ługa magazynu z obs ługą partii i lokalizacji zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE faktur ą o numerze 01/05/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG Z ORYGNAŁEM

14 Z ORYGINAŁEM UMOWA NA OSTARCZENIE MODUŁU Production - zarządzanie produkcj ą" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usiug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu I wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawcą" IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ z siedzibą w ZIMOWA NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepan ika oraz Rafała Długozim ę dalej zwan ą Us ługobiorc ą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Us ługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje si ę do: a. Dostarczenie rozwi ązania do standardowego obiegu ramek systemu ierp w zakresie modu łu Production - zarz ądzanie produkcj ą". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu modu łu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Us ługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do systemu ierp poni żej opisane mechanizmy: W obszar zarz ądzania produkcj ą wejdą następuj ące elementy: - s łowniki definicji technologii produkcyjnej, - s łowniki definicji maszyn i narz ędzi, - s łowniki definicji gniazd i wydzia łów, - słownik definicji wydajno ści dla krotek <czynno ści, gniazda>, - s łownik przypisania szczegó łowych zlece ń do harmonogramu oraz agregat harmonogramu produkcyjnego z wyliczeniem obci ążenia oraz zaj ęto ści gniazd, - s łownik kalkulacji ceny na podstawie definicji technologii, 2. Harmonogram 1.) Moduł, o którym mowa w 2. pkt I ma zosta ć dostarczony do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga arieksowania niniejszej umowy. 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru.

15 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemożności szybkiego usuni ęcia wady, Us ługodawca zobowiązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Platności za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Us ługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysokości zł netto (s łownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zł brutto (słownie: sze śćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powy żej kwoty zostaną powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. 5. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem * 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr I - Specyfikacja Z ORYGINAŁEM

16 Z ORYGINAŁEM \Q,/w \ Stworzenie innowacyjnego systemu IERP 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz 1ERP 365 UA Specyfikacja dla Moduł production - zarządzanie produkcją" Autor: Jaros ław Szczepanik Cel i zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikację funkcłonalną oraz techniczn ą dla funkcjonalności zarządzania produkcj ą. Dokument ten s łuży do ogólnego funkcjonalnego opisu funkcjonalności jakie mają zosta ć zaimplementowane I zdefiniowania słowników jakie będą wykorzystywane w zakresie tych funkcjonalności. Niniejszy dokument jest załącznikiem do umowy wykonawczej Specyfikacja funkcjonalna W obszar zarządzania produkcją wejdą następujące elementy: - słowniki definicji technologii produkcyjnej, - słowniki definicji maszyn i narz ędzi, - słowniki definicji gniazd i wydzia łów, słownik definicji wydajno ści dla poszczególnych czynno ści dla poszczególnych gniazd, - słownik przypisania szczegó łowych zlece ń do harmonogramu oraz agregat harmonogramu produkcyjnego z wyliczeniem obciążenia oraz zaj ętości gniazd, - słownik kalkulacji ceny na podstawie definicji technologii, Specyfikacja techniczna S łownik warto ści produktów liczonych z wykorzystaniem kalkulacji: ALTER / *BEGINOBJECTCONFIG CtJRR_yER=4 60DFCB1-CEDB-4cc CF4AD5A3091 PREyyER25Cl20Dl-4A9l l3O- 5ED144B80AB8 DESCRIPTION=Resize precision to decimal (16,4) for quantity, prices and yalues. drop colwun LastPriceNet. Add COLUMNs PriceNet, PurchaseDocDate. MODIFYRIGHT= END_OBJECTCONFIG* / TABLE dbo.prd_bom_calculationut [prdbomcalculationjdentj BIGINT NOT NtJLL [trdgoident) BIGINT (GCode3 VARCHAR(20) [GCodeTrd) yarchr(20) [GName] yarciiar(40) [prd BOM ident) BIGINT [prdbomparident] BIGINT [IsBomExpanded] BIT (isnew] BIT [leyel] INT [Quantity) DECIMAL NOT [yaluenet] DECIMAL [prd_prodcellgroup Symbol] VARCBAR (20) (prd_proddepartrnerit_symbol] VARCHAR (20) (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT BULL CONSTRAINT (prd_bomcalculationgid_df] DEFAULT (NEWID ) [SPID] INT BULI, CONSTRAINT prdbomcalculationspl DDF] [UM] yarchar(10) [WastePr] DECIMAL [PriceNetWithWaste] DECIMAL [yaluenetwithwaste] DECIMAL BULI, [Pric ęnet] DECIMAL [PurchaseDocDate] DATETIME (PurchaseDocld] BIGINT [PurchaseoocNumber] yarchar(40) BULL (Path] yarchar(4000) (PathPar] yarchar(4000) [qct] INT [OrderNuniber] yarchar(loo) BULL [Time] INT BULI, CONSTRAINT prdbomcalculationpk PRIMARY KEY CLUSTERED ((prd_ BOM _Calculation_ident] ASC) CONSTRAINT prd_bom_calculation_tjk UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_bom_calculation_ident] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_bom_calculation_gid_ix) ON (prd_bom_calculation_ut) ([gid] ASC); CREATE NONCLUSTERED INDEX fprd BOM CalculationSPlD IX] ON [prdbomcalculationut] ([SPID] ASC, [prd_bom_calculation_ident] ASC); S łownik nag łówków technologii produkcyjnych: ALTER / *BEGINOBJECTCONFIG CURR_yER=84FB EC1-4A98-8A8E D1A PREyyER=F653 F530-02F6--4 3C8-A6B8- OBEO25E1D6OA DESCRIPI"ION=Adding constraint MODI FYRIGHT= _.ENDOBJECTCONFIG* / TABLE dbo. prd_bomh_ut [prdbomłtident] BIGINT NOT BULI, [prd_bomh_symbol] yarci1ar(50) BULI, (trdgoident] BIGINT NOT (prd_bomh_desc) yarchar(500) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_bomh_giddf] DEFAULT(NEWIDO), [recid] BIGINT [Status] INT BULL [isdefault] BIT NOT CONSTRAINT [prdbomfiisdefaultdf] DEFAULT( (1)>, [Quantity] DECIMAL BULI, [Calcyalues] DECIMAL [CalcyaluesWithwaste] DECIMAL BULL COBSTRAINT [prd_bomfi_trd_go_fk] FOREIGN KEY ([trdgoident]) REFERENCES [trdgout] ([trd_go_ident)) CONSTRAINT (prdbomb_ck] CHECK ([dbo]. [prd BOMB ChecklsDefault_fn] ()(l)) CONSTRAINT prd BOMB PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prd BOMB ident] ASC) CONSTRAINT prd_bomh_uk UNIQUE NONCLUSTERED ((prd_bomh_symbol] ASC)

17 \ Ą )ZOR YG NAŁEM CREATE NONCLUSTERED INDEX [prd_bomh_gid_ix) ON [prd_bomh_ut) ([gid] ASC); CREATE NONCLUSTERED INDEX [prd_bomrtrd_goident_ix] ON [prdbomhut] ((trd_go_ident) ASC); S ł ownik linijek technologii produkcyjnej ALTER /*BEGINOBJECTCONFIG CURR_yER=75915BF4-814D-436A BCDA7 5AAC lad PREyyER644W7O4A-28A3--4E6C-B983-8O8DEEB15FCA DESCRIPTION=adding foreign key MODIFY_RIGHT _END_OBJECTCONFIG* / TABLE dbo prdbomlut [prdbomlident] BIGINT NOT NUI,L (prd_bomident) BIGINT NOT (prd_boml_ord) INT NOT (prd_boml_desc) VARCHAR(50) [gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT (prd_bomlgiddf) DEFAULT(NEWIDO), [Dm_X) INT (Dim_Y) INT (Dim_Z) INT (prd_prodcellgroup_ident) BIGINT [Status) INT [Waste] DECIMAL CONSTRAINT [prd_boml_prd BOMU FK] FOREIGN KEY ([prd_bomh_ident)) REFERENCES [prdbomhut] ((prd BOMU ident)) CONSTRAINT prd_boml_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prd_boml_ident] ASC) CONSTRAINT prd BOML UK UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_bomh_ident) ASC, (prd BOML ord) ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_boml_gid_ix) ON [prd_boml_ut] ((gid) ASC); Sł ownik urz ądze ń : ALTER /*BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=A29728DE-B6D5-400A-A AAAAC16BA PREy_yER8 6092DAE-EEAB--4A50-9c0 1 - BC D DESCRIPTIONProduction deyices MODI FY_RIGHT= END_OBJECT_CONFIG* / TABLE dbo prd_deyiceut [prd_deyice_ident] BIGINT NOT (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_deyice_giddf) DEFAULT (NEWID 0), [prd_deyice_symbol) yarchar(40) NOT (Name) VARCHAR(100) NOT (Description) yarchar(255) CONSTRAINT prd_deyice PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prddeyiceident) ASC) CONSTRAINT prd Deyice UK UNIQUE NONCLUSTERED ((prddeyicesyrnbol) ASC) S ł ownik gniazd produkcyjnych: ALTER /*BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=FA79B0E0-8B A5CF- 6CC91E1DEF4A PREyyER=BE5425E0-2EE A B35E61B DESCRIPTIONhone MODI FYRIGHT ENDOBJECTCONFIG* / TABLE dbo prd_prodcell_ut [prd_prodcell_ident] BIGINT NOT [prdprodcell_symbol) yarchar(20) NOT (naine] yarchar(50) NOT (description) yarchar(200) (prd_proddepartment_ident) BIGINT (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodcell_gid_df] DEFAULT(NEWIDO), (prd_prodcellgroup_ident) BIGINT CONSTRAINT prd_prodcells_pk PRIMARY KEY CLUSTERED (fprd_prodcell_ident) ASC) CONSTRAINT prd_prodcells_uk UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodcell_synnbol] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_prodcell_gid_ix) ON (prd_prodcell_ut) ((gid) ASC); S ł ownik przypisania urz ądzeń do gniazd produkcyjnych: ALTER / * BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=947A56F1-DABB-4E61-967B A54B6 PREyyER=EAD4D983-F1D7-4BA4-B E7AD30BB7 DESCRIPTION=Production Cell Deyices MODIFYRIGHT= ENDOBJECTCONFIG* / TABLE dbo.prd_prodcelldeyices_ut [prdprodcelldeyicesident] BIGINT NOT (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodcelldeyices_gid_dfj DEFAULT(NEWIDW, [prd_prodcell_ident) BIGINT NOT [prddeyiceident] BIGINT NOT CONSTRAINT prd_prodcelldeyices_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdprodcelldeyicesident] ASC) CONSTRAINT prd_prodcelldeyices_uk UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodcell_ident] ASC, (prddeyiceident) ASC) S ł ownik grup gniazd produkcyjnych: ALT ER /*BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=8016CC65-20C6-4F1B-84D E887F34 PREyyER=E048 1FEC-9FDE-47E6-9AAC- C7FFO9C31EFB DESCRIPTION=Group of production cells

18 MODIFY_RIGHT= ENDOBJECT_CONFIG*/ TABLE dbo prd_prodcellgrouput (prd_prodcellgroup_ident) BIGINT NOT [prd_prodcellgroup_symbol) yarchar(20) NOT [Naxne) VARCRAR(50) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodcellgroup_gid_df) DEFAULT(NEWIDO) CONSTRAINT prd_prodcellgroup_pk PRIMPRY KEY CLUSTERED ((prd_prodcel łgroupident) ASC) CONSTRAINT prd ProdCeliGroup UK UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodce11groupsymbo1) ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodcellgroup_gidx) ON (prdyrodcellgroup_ut) ((gid) ASC); S ł ownik wydzia ł ów produkcyjnych: ALTER / *BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=lC BF4-452E-ADBC- D5F1E2C4DAAB PREyyER=6ED6BD8E-2 9BB-4A5E-A5D4-1C3E0F95753F DESCRIPTIONProduction departmerit MODI FY_RI GHT END_OBJECT_CONFIG* / TABLE dbo prd_proddepartmentut [prdproddepartmentident) BIGINT NOT (prd_proddepartmentsyzubol] yarchar(20) NOT [name] VARCHAR(50) NOT [description] VARCRAR(200) (gid) UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prdproddepartmentgiddf) DEFAULT (NEWIDO) CONSTRAINT prd_proddepartxnent_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdproddepartmentident] ASC) CONSTRAINT prd_proddepartmentuk UNIQUE NONCLUSTERED ([prdproddepartmentsyrnbol] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX (prd_proddepartmentgidix) ON (prd_proddepartment_ut) ([gid] ASC); [prd_prodplan_ident] BIGINT NOT (prd_prodplarz_guid) UNIQUEIDENTIFIER NOT NJLL CONSTRAINT [prd_prodplan_guid_df] DEFAULT(NEWIDO), [trdgoident] BIGINT NOT (DateLiznit) DATETIME NOT (trd Order _ident) BIGINT NOT (Quantity) DECIMAL NOT (prd_proddepartment_ident) BIGINT [DataZamowieniaTowarow] DATETIME [app_dateorderms] DATETIME IappDateOrderTR] DATETIME (appdateorderml) DATETIME [app_dateorderm2) DATETIME [appconfirmdate] DATETIME [appconfirmquantity] DECIMAL (appreadyml) INT (app_readym2) INT (app_readyms] INT (appreadyml) INT (app_dateorderml[ DATETIME (app_readypak] INT (appdateorderpak) DATETIME [appcommentml) yarchar(500) [app_commentm2] yarchar(500) [appcommentms] yarciiar(500) [appcommentml] yarchar(500) [app_commentpak) yarchar(500) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT [prd_prodplan_gid_df] DEFAULT(NEWIDO), [trd_orderline_ident] BIGINT CONSTRAINT [prd_yrodplantrd_go_fk] FOREIGN KEY ((trdgoiderit)) REFERENCES [trd_go_ut] ([trd_go_ident)) CONSTRAINT prd_prodplan_pk PRIMARY KEY CLUSTERED ([prd_prodplan_ident] ASC) CONSTRAINT prd - Prodelan_UK UNIQUE NONCLUSTERED (Eprd_ProdPlan~guid] ASC> CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodp1angid_ix] ON (prd_prodplan_ut] ([gid] ASC); S łownik obcia ż enia planu produkcyjnego: ALTER / * BEGINOBJECTCONFIG CURRyER755D77A E3D-BA44-30EDC PREyyER=BDA9Q3D6-EEE4-477A-9A9A- 85AEFF DESCRIPTION=Exuctjon production plan MODI FYRIGHT= _ENDOBJECTCONFIG* / TARLE dbo prdprodplanexecut [prdprodplanexecident] BIGINT NOT S ł ownik planu produkcyjnego: (prderodplanexecguid) ALTER UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTRAINT /*BEGINOBJECTCONFIG [prdprodplanexecguiddf] CURR_yER=D54DFF49-BCB A21l- DEFAULT(NEWIDW, 94E DE (prdprodplaniderit) BIGINT NOT PREy_yER=5?F48F94-CB AEQ7- [Quantity] DECIMAL NOT 91071F4AO972 [ExecDate] DATETIME NOT CONSTRAINT DESCRIPTIONAdd FK to trdgout [prdprodplanexecexecdatedf] MODIFYRIGHT= DEFAULT (GETDATE 0), END_OBJECT_CONFIG*/ [QuantityLoaded] DECIMAL [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT TABLE dbo.prd_prodplanut CONSTRAINT [prdprodplanexec_gid_df) RyGAŁEM

19 CONSTRAINT prd ProdP ł anexec PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdprodplanexecident] ASC) CONSTRAINT prd ProdPlanExec OK UNIQUE NONCLUSTERED ([prd_prodplanexecguid] ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodplanexecgidix] ON [prdprodplanexecut] ((gid] ASC); S ł ownik czynno ś ci produkcyjnych: ALTER 1* BEGINOBJECTCONFIG CURRyER=3CE8E316-4B14-42D6-AF5D- 62B70A4C92FC PREyyER=98B5EEF4-7OO4-4FC1-AC9F- AAEC DESCRIPTION=Production Seryices MODIFYRIGHT= ENDOBJECTCONFIG* / TBLE dbo prdprodseryicesut [prdprodseryicesident] BIGINT NOT [prdprodseryicesriame] VARCHAR(50) NOT [prdprodseryicesdesc] yarchar(100) [gid] UNIQUEIDENTIFIER NOT CONSTR2\INT [prd_prodseryicesgiddf] DEFAULT(NEWIDO), [Quantity] DECIMAL [WorkTime] INT [trdunident] BIGINT [Dim] CHAR(1) CONSTRAINT prd ProdSeryices PK PRIMARY KEY CLUSTERED ([prdprodseryicesident] ASC) CONSTRAINT prd ProdSeryices UK UNIQUE NONCLUSTERED ((prdprodseryicesname( ASC) CREATE NONCLUSTERED INDEX [prdprodseryicesgidix] ON (prdprodseryicesut) ([gid] ASC); ZA ORGNA.LE

20 PROGRAM REGIONALNY row Aflc "4zowszeo Ev~54,1 fu~ Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru modułu Production - zarz ądzanie produkcj ą" Z dniem IERP SPÓ ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE modu ł Production - zarz ądzanie produkcj ą" zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE faktur ą o numerze 02/05/2015. Odbieraj ący nie zg łasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG ZP ZGODNO ŚĆ Z O Liii-

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE.2012. Rudna, 2012.08.01 ZAPYTANIE OFERTOWE Informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, 59 305 Rudna / tel. 076 746 70 84, Fax. 076 746 70 80, poczta elektroniczna (e-mail):

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5 " Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5  Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN Katowice, 19 wrze śnia 2014r. Wiceprezydent Miasta KATOWICE BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wp ł. 2014-09- 2 3 I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN BRM. ** Szanowny Pan Jerzy For er P w wodniczący Rady Miasta Katowice

Bardziej szczegółowo

.NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW

.NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW projektowanie dróg, mostów oraz obiektów in żynierskich nadzory, ekspertyzy.nosy A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW 40-467 Katowice, ul. 73 Pu łku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradall.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Erdman tel: (52) 362 92 54, e-mail: j.erdman@pwlech.com.pl

Jerzy Erdman tel: (52) 362 92 54, e-mail: j.erdman@pwlech.com.pl Bydgoszcz 18-11-2013 Zaproszenie do udziału w postępowaniu Na dostawę modułu komunikacji i konwersji danych Systemu obsługi zleceń CAD B2B System Handlowy Cyfrowa Platforma Komunikacyjna. 1. Program Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo