Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania:"

Transkrypt

1 Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania: 1. Opracowanie metodologii (know-how) zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną uwzględniającej aspekty finansowe oraz zorientowanej na optymalizację wykorzystania infrastruktury poprzez świadczenie podmiotom zewnętrznym efektywnych kosztowo usług telekomunikacyjnych oraz jej wdrożenie. 2. Przedmiot zamówienia Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko pomorskiego, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opracowania metodologii zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną i jej wdrożenie obejmującego sieć KPSI położoną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem. 3. Zakres prac i wymagań dotyczących dostawy wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji: Projekt powinien składać się z : - koncepcji, rozumianej jako stworzenie metodyki a następnie zamodelowanie na jej podstawie rozwiązania informatycznego, które pozwoli systematycznie monitorować wartość sieci oraz racjonalnie sprzedawać/zestawiać usługi klientom z uwzględnieniem kosztu zasobów użytych do ich świadczenia - wdrożenia, rozumianego jako dostarczenie i wdrożenie rozwiązania informatycznego implementującego metodykę i służącego do gromadzenia informacji na temat sieci telekomunikacyjnej operatora, wspierającego procesy związane z utrzymaniem, eksploatacją i rozbudową sieci, a także niezbędną sprawozdawczością na potrzeby własne operatora, organów kontrolnych oraz regulatora. - migracji danych o sieci ze źródeł papierowych w formatach elektronicznych które zostaną udostępnione przez Zamawiającego oraz z inwentaryzacji w terenie rzeczywistych danych o sieci. Wykonawca przygotuje scenariusze testowe dla testów akceptacyjnych migracji. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do oceny kompletności scenariuszy w terminie 10 dni roboczych od daty ich protokolarnego przekazania oraz do wprowadzenia dodatkowych scenariuszy testowych, - dokumentu określającego przez Wykonawcę parametrów sprzętu niezbędnego do zaimplementowania oferowanego oprogramowania. 1

2 Celem koncepcji będzie dostarczenie na potrzeby Zamawiającego niezbędnego know-how, które pozwoli na: opcjonalnie - opracowanie metodyki rozliczenia projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem aspektów własnościowych, podatkowych oraz środowiskowych. W szczególności niezbędne jest: o o o zdefiniowanie procedury gromadzenia niezbędnych danych w trakcie projektu inwestycyjnego oraz wypracowanie jednolitych zasad ich dostarczania i ładowania do systemu Paszportyzacji Sieci (w ramach zadania migracji danych). Określenie sposobu aktualizacji wartości poszczególnych urządzeń i środków trwałych, tak by informacja ta była dostępna w narzędziach informatycznych i procesach związanych z eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej Stworzenie zbioru wytycznych biznesowo-technicznych do budowy interfejsów informatycznych między systemem finansowo-księgowym a systemem Paszportyzacji Sieci opracowanie modelu danych zasobów infrastruktury sieciowej, które będą przechowywane w systemie Paszportyzacji sieci; o model musi umożliwić gromadzenie i przechowywanie informacji ilościowowartościowej o zasobach sieciowych w taki sposób, aby możliwe było systematyczne monitorowanie stopnia wykorzystania sieci na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych Opracowanie modelu danych usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej i określenie, w jaki sposób powinny być rejestrowane powiązania między usługami a zasobami infrastruktury (urządzeniami, kablami, węzłami, łączami, itp.) aby możliwe było prowadzenie analiz stopnia wykorzystania i rentowności poszczególnych elementów sieci Zdefiniowanie zasad (algorytmów) alokacji kosztów inwestycyjnych (będących częścią kosztu budowy/zakupu poszczególnych elementów sieci) do usług świadczonych za pomocą infrastruktury sieciowej, tak by możliwe było określenie na tej podstawie poziomu rentowności poszczególnych usług oraz ustalenie, jaka część przychodów z tytułu świadczenia tych usług powinna być przypisana do poszczególnych elementów sieci. Stworzenie modelu rekomendowanego procesu biznesowego wspierającego zamawianie i realizację usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury sieciowej o o o Wymaganiem dla procesu jest zapewnienie jednolitego i w jak największym stopniu automatycznego mechanizmu analizy kosztów realizacji projektowanych usług na etapie sprzedaży, tak by dokonywana w ten sposób ocena rentowności była podstawą do podjęcia decyzji o podpisaniu umowy na określonych warunkach Na analogicznych zasadach w procesie powinny być wbudowane mechanizmy (reguły) doboru zasobów sieciowych niezbędnych do realizacji usług określonego typu Proces ten należy następnie zaimplementować w narzędziu informatycznym Zdefiniowanie poziomów SLA usług i stworzenie podstaw do bieżącego raportowania ich utrzymania 2

3 Na zakończenie Dostawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego następujące produkty końcowe: 1. Dokument opisujący metodykę zarządzania danymi o infrastrukturze sieciowej i usługami świadczonymi za jej pomocą 2. Zbiór dokumentów opisujących modele danych dla poszczególnych modułów systemu informatycznego przeznaczone do wdrożenia 3. Opis modelu powinien zawierać co najmniej a. Zestawienie wszystkich typów obiektów, które mają być zarządzane w poszczególnych modułach b. Określenie zależności i powiązań pomiędzy zdefiniowanymi typami obiektów wraz z wyjaśnieniem (uzasadnieniem), dlaczego poszczególne powiązania zostały wprowadzone do modelu c. Określenie minimalnego zestawu parametrów dla każdego typu obiektu d. Określenie dla każdego z parametrów: i. Znaczenia biznesowego ii. Typu danych iii. Reguł biznesowych określających sposób wypełniania (np. zbiór dopuszczalnych wartości, słownik, algorytm wyliczania wartości, itp.) 4. Opis modelu procesu biznesowego wspierającego sprzedaż usług a. Graficzny model procesu (zbiór zadań, elementów decyzyjnych i powiązania między nimi) b. Określenie typu każdego zadania i. Manualne (wykonywane ręcznie przez użytkownika, który zarejestruje w systemie informatycznym wyniki swojej pracy) ii. Automatyczne (wykonywane przez system automatycznie) iii. Zwięzły opis czynności wykonywanych w poszczególnych zadaniach: na czym polega czynność i w jaki sposób powinna być wykonywana; dla zadań automatycznych powinien być zamieszczony opis operacji wykonywanej przez system iv. Model danych w systemie informatycznym (jakie dane wejściowe muszą być dostarczone do zadania aby mogło być wykonane oraz jakie dane mają być uzupełnione w wyniku realizacji zadania) 5. Opis interfejsów udostępnianych przez poszczególne moduły systemu informatycznego a. Interfejsy muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić współdziałanie wszystkich elementów składowych systemu zgodnie z metodyką i modelami danych opracowanymi w ramach produktów końcowych 6. Zestaw scenariuszy testów akceptacyjnych dla każdego z modułów systemu informatycznego 3

4 Wymagania dotyczące dostarczenia i wdrożenia systemu informatycznego zgodnie z opracowaną metodyką W ramach tej części projektu ma być wdrożony system informatyczny do ewidencji sieci telekomunikacyjnej i usług świadczonych z jej wykorzystaniem oraz wspierający zarządzanie procesami biznesowymi związanymi z budową i eksploatacją sieci. Szczegółowe wymagania odnośnie systemu oraz sposobu wdrożenia zostały przedstawione poniżej. Oferowane rozwiązanie informatyczne musi zawierać następujące moduły funkcjonalne: Moduł Paszportyzacji Sieci Moduł ten musi zapewniać ewidencję sieci oraz zasobów i infrastruktury, zarówno własnej jak i obcej (dzierżawionej od innych operatorów) obejmującej następujące technologie: Infrastruktura telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna) Obiekty telekomunikacyjne (budynki, maszty, wieże, szafki, kontenery, itp.) Kable i włókna światłowodowe oraz towarzyszące im urządzenia (złącza, przełącznice, zapasy, itp.) Optyczna siec transportowa DWDM, CWDM itp. Łącza radioliniowe Radiowa sieć dostępowa wykorzystująca pasmo 3,6-3,8 GHz oraz pasma otwarte (stacje bazowe i terminale końcowe) Sieć IP/MPLS Serwery, platformy usługowe Ewidencja sieci jest rozumiana jako możliwość zamodelowania i przechowania w systemie paszportyzacji informacji na temat: lokalizacji zasobów sieci, ich elementów składowych oraz atrybutów opisujących poszczególne jej zasoby. To także wiedza na temat topologii sieci, jej pojemności i wykorzystania poprzez zestawione połączenia. Ewidencja połączeń w węzłach sieci (krosów), połączeń międzywęzłowych a także związków logicznych pomiędzy zasobami poszczególnych technologii. Moduł paszportyzacji sieci musi udostępniać funkcjonalność przestrzennej prezentacji zasobów sieci w środowisku GIS na tle map cyfrowych, jak również możliwość prezentacji rozmieszczenia elementów sieci w pomieszczeniach, na tle planów pomieszczeń, stojaków, półek, itp. Moduł Paszportyzacji Sieci musi udostępniać otwarty interfejsu programistyczny API do wykorzystania w celu integracji z innymi elementami rozwiązania, a w szczególności do interakcji z modułem Ewidencji Usług oraz z modułem Biznes. Udostępniane API musi umożliwiać wykonywanie podstawowych operacji na zarządzanych obiektach, w tym tworzenie zasobów sieci na podstawie predefiniowanych wzorców, modyfikacja parametrów zasobów, usuwanie zasobów, zestawianie połączeń, oddziaływanie z zewnętrznym systemem w celu rejestracji i awarii i modyfikacji ich parametrów. 4

5 Moduł Zarządzanie awariami Moduł ten musi rejestrować zdarzenia awarii i planowanych odłączeń w kontekście poszczególnych zasobów sieci oraz dokonywać analizy ich oddziaływania na poprawną pracę skojarzonych elementów sieci oraz dostarczanych za ich pośrednictwem usług. Rejestracja czasu niedostępności usług i możliwość raportowania tych informacji. Moduł Ewidencji usług Moduł ten musi zapewniać ewidencję usług telekomunikacyjnych świadczonych poszczególnym klientom w powiązaniu z informacją o zasobach sieci wykorzystywanych przez poszczególne usługi. Model usług musi umożliwiać określenie, jaka część kosztu (np. rozumianego jako miesięczna utrata wartości) konkretnego elementu sieci używanego do realizacji danej usługi, ma być alokowana do budżetu usługi. Na tej podstawie system musi umożliwiać wizualizację i zapis w bazie danych, jaki fragment kosztu elementu sieci został alokowany do danej usługi. Moduł musi udostępniać otwarty interfejs programistyczny API do wykorzystania w celu integracji z innymi elementami rozwiązania, a w szczególności do automatycznego wykonywania operacji na usługach z poziomu procesów biznesowych poprzez zadania automatyczne wykonywane w ramach procesu, bez udziału użytkownika, w tym na przykład weryfikacja dostępności usługi w określonej lokalizacji, rezerwacja i zwalnianie zasobów zajmowanych przez usługę. Moduł Biznesowy Moduł ten musi zapewniać modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi zawierającymi zadania ręczne dedykowane do poszczególnych uczestników procesów oraz zadania wykonywane automatycznie, w tym umożliwiające interakcje z systemami zewnętrznymi pracującymi w architekturze SOA-EDA (Service-Oriented Architecture - Event-Driven Architecture). Moduł biznesowy musi sprawować kontrolę nad instancjami procesów biznesowych. Na podstawie odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia musi tworzyć instancje procesów odpowiednich typów oraz nadzorować przepływ sterowania, wywołując automatycznie zadania i kierując je do obsługi przez odpowiednich użytkowników. Moduł Biznesowy musi realizować automatyczny przepływów informacji pomiędzy modułem paszportyzacji i ewidencji sieci, jak również umożliwić samodzielne tworzenie nowych definicji procesów przez Zamawiającego (w ramach zakupionego oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów typu licencja czy dodatkowe lub inne oprogramowanie). Moduł Biznesowy musi udostępniać otwarty interfejs programistyczny na potrzeby integracji z systemami zewnętrznymi. Moduł Raportowy Oferowane rozwiązanie musi być wyposażone w moduł raportowy charakteryzujący się następującymi cechami: 1. Otwarty mechanizm raportowy umożliwiający samodzielne definiowanie nowych raportów oraz modyfikację raportów, które zostaną dostarczone w trakcie wdrożenia. 2. Raporty powinny umożliwiać wykorzystanie w sposób przekrojowy danych gromadzonych we wszystkich modułach wchodzących w skład systemu. W szczególności jeden raport może zawierać dane przechowywane w różnych modułach (np. procesy, usługi i urządzenia sieciowe) powiązane ze sobą według określonych kryteriów (zdefiniowanych w modelu danych, który zostanie opracowany w części koncepcyjnej projektu). 5

6 3. Musi istnieć możliwość przypisywania prawa do wykonania poszczególnych raportów określonym grupom użytkowników 4. Musi istnieć możliwość automatycznego wykonywania raportów off-line (cyklicznie co ustalony okres) i dystrybucji wyników do określonych grup użytkowników za pomocą poczty elektronicznej (mail z wynikiem raportu jako załącznikiem). Zakres wdrożenia Zakres prac i dostaw składających się na wdrożenie poszczególnych modułów oferowanego rozwiązania. Paszportyzacja Sieci 1. Migracja danych o sieci ze źródeł papierowych w formatach elektronicznych które zostaną udostępnione przez Zamawiającego oraz z inwentaryzacji w terenie przeprowadzonej przez Wykonawcę.. 2. Stworzenie modeli (biblioteki) urządzeń zgodnie z zasadami wypracowanymi w fazie koncepcyjnej. Modele zostaną wykorzystane w trakcie migracji danych oraz będą używane w trakcie eksploatacji systemu (do tworzenia nowych urządzeń za pomocą predefiniowanych wzorców ).Zamawiający samodzielnie może rozszerzyć zakres biblioteki i tworzyć nowe modele. 3. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez system Paszportyzacji wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie migracji danych oraz modelowania infrastruktury. 4. Udostępnienie mechanizmów integracji umożliwiających zbudowanie interfejsu z/do systemu finansowo-księgowego, który umożliwi przekazywanie z systemu FK do systemu Paszportyzacji informacji o aktualnej wartości urządzeń instalowanych sieci (w ramach procesu inwestycyjnego oraz procesu utrzymania sieci) a także umożliwi okresowe przekazywanie do systemu FK informacji o dokonanych w sieci instalacjach i deinstalacjach urządzeń (celem aktualizacji informacji o strukturze i wartości środków trwałych). a. Szczegółowe wytyczne odnośnie budowy interfejsu zostaną wypracowane w ramach metodologii zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną. b. Niniejsze wymaganie nie oznacza konieczności stworzenia i uruchomienia interfejsu, natomiast wymagane jest zapewnienia możliwości jego zbudowania po stronie systemu Paszportyzacji zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w ramach metodyki. Ewidencja usług 1. Zamodelowanie zestawu usług telekomunikacyjnych, które będą świadczone z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej przez Zamawiającego Zamawiający samodzielnie może rozszerzyć zakres zestawu usług i tworzyć nowe modele. 2. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez moduł Ewidencji Usług wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie zarządzania informacją o usługach świadczonych przez Zamawiającego. Biznes 1. Zaimplementowanie w narzędziu BPM procesu wsparcia realizacji usług telekomunikacyjnych 6

7 a. Zdefiniowanie przebiegu procesu w Edytorze Graficznym b. Określenie typu i wykonawców poszczególnych zadań c. Ustalenie zestawu parametrów dla poszczególnych zadań (zgodnie z modelem opracowanym w fazie koncepcyjnej) oraz skonfigurowanie reguł przekazywania danych pomiędzy kolejnymi zadaniami. Zamawiający samodzielnie może konfigurować parametry w poszczególnych zadaniach oraz tworzyć nowe zadania. d. skonfigurowanie mechanizmów (zadań w procesie) umożliwiających automatyczne pobieranie i modyfikowanie danych o usługach i infrastrukturze z wykorzystaniem API udostępnianych przez moduły Paszportyzacji Sieci i Ewidencji Usług. Zamawiający samodzielnie może konfigurować i modyfikować mechanizmy umożliwiających automatyczne pobieranie i modyfikowanie danych o usługach i infrastrukturze. 2. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez moduł Biznesowy wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie implementacji procesu. Raporty W ramach wdrożenia zostanie przygotowany następujący zestaw raportów: 1. Zestawienie obrazujące stopień wykorzystania poszczególnych elementów infrastruktury sieciowej 2. Zestawienie kosztów i aktualnej wartości (z uwzględnieniem amortyzacji) poszczególnych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 3. Zestawienie świadczonych usług z informacją o uzyskiwanych przychodach oraz kosztach (z uwzględnieniem kosztów operacyjnych oraz kosztów wykorzystania infrastruktury alokowanych do usług w sposób automatyczny, zgodnie z metodologią opracowaną w fazie koncepcyjnej) 4. Zestawienie świadczonych usług na poszczególnych elementach sieci w powiązaniu z klientami 5. Raport do UKE zawierający informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w posiadaniu operatora 6. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez moduł Raporty wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie implementacji procesu. Zakres wspólny dla wszystkich wdrażanych modułów 1. Wykonanie instruktażu stanowiskowego dla 12 użytkowników końcowych oraz 2 administratorów systemu 2. Dostarczenie instrukcji użytkownika i administratora systemu 3. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemu zawierającej: a. Opis przygotowanego modelu urządzeń b. Opis przygotowanego modelu usług 7

8 c. Dokumentacja zdefiniowanych procesów biznesowych d. opis funkcjonalny połączeń do systemu Internet/Intranet Zamawiającego wraz z przydzieloną adresacją i formułą zabezpieczeń systemu paszportyzacji oraz urządzeń przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich; e. instrukcję obejmująca procedurę odtworzeniową w obszarze instalacji systemu paszportyzacji; f. hasła dostępu do systemu paszportyzacji dla administratora systemu oraz użytkowników (w zalakowanej i opieczętowanej kopercie); Protokół z przeprowadzonych instruktaży stanowiskowych, który winien zawierać m.in. imię nazwisko trenera imiona i nazwiska uczestników i informację o przekazanych materiałach szkoleniowych w trakcie przeprowadzonego instruktażu z podziałem tematycznym. 1 Wymagania poza funkcjonalne 1.1 Ogólne 1) System musi spełniać następujące wymagania: a) trójwarstwowa architektura oprogramowania: klient serwer aplikacji - serwer bazy danych, b) możliwość pracy serwerów Systemu w środowisku wirtualnym, c) modułowy charakter architektury oprogramowania, pozwalający na stopniową rozbudowę funkcjonalności rozwiązania wraz ze zmieniającymi się wymaganiami Zamawiającego, d) tworzenie interfejsów w technologii WebServices zgodnych ze standardem SOA dla potrzeb integracji z innymi systemami, e) przechowywanie danych zorganizowane w oparciu o relacyjną bazę danych, wszelkie dane: pełna konfiguracja systemu oraz dane ewidencyjne i techniczne powinny być przechowywane w bazie, do której możliwy będzie również dostęp w trybie tylko odczyt niezależny od aplikacji, np. poprzez wykorzystanie narzędzi zapytań bazodanowych stron trzecich, f) obiektowa struktura bazodanowa odpowiadająca rzeczywistej strukturze obiektów podlegających ewidencji, g) równoczesny dostęp do danych w trybie edycji dla wielu użytkowników, praca transakcyjna z zastosowaniem długoterminowych transakcji oraz blokowania optymistycznego lub pesymistycznego (do wyboru) h) obsługa uwierzytelniania przy użyciu techniki SSO (Single Sign-On) -integracja z systemem uwierzytelniania zastosowanym u Zamawiającego (uwierzytelniania domenowego Windows Server), i) elastyczne definiowanie praw dostępu użytkowników i grup użytkowników na różnych poziomach (zapis, odczyt, brak dostępu) do danych (możliwość definicji uprawnień dostępu do danych z rozdzielczością do typu obiektu), 8

9 j) elastyczne przypisywania dostępności poszczególnych funkcji systemu oraz konfiguracji GUI do użytkownika lub grupy użytkowników. 2) Silniki GIS/bazy danych Systemu muszą: a) posiadać architekturę 64-bitową (w przypadku silnika bazy danych dopuszcza się również architekturę 32-bitową), b) wspierać mechanizmy backup i recovery, c) wspierać eksploatowane przez Zamawiającego: platformę sprzętową Intel Pentium lub AMD system operacyjny Windows Server 2012 R2; 64-bit, oraz terminale abonenckie wyposażone w system operacyjny Windows XP i wyższe. 2 Wymagania funkcjonalne 2.1 Ogólne wymagania funkcjonalne System musi: a) zapewnić graficzną komunikację z użytkownikiem (GUI), w polskiej wersji językowej, b) zapewniać przyznanie uprawnień administracyjnych więcej niż jednemu użytkownikowi, c) zapewnić inwentaryzację danych zorientowanych przestrzennie w zakresie sieci fizycznej, logicznej oraz wsparcia realizacji usług technicznych, d) zapewnić inwentaryzację i wspomaganie zarządzania siecią w zakresie: Infrastruktura telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna) Obiekty telekomunikacyjne (budynki, maszty, wieże, szafki, kontenery, itp.) Kable i włókna światłowodowe oraz towarzyszące im urządzenia (złącza, przełącznice, zapasy, itp.) Optyczna siec transportowa DWDM, CWDM Łącza radioliniowe Radiowa sieć dostępowa wykorzystująca pasmo 3,6-3,8 GHz oraz pasma otwarte (stacje bazowe i terminale końcowe) Sieć IP/MPLS Serwery, platformy usługowe e) zapewnić paszportyzację nowych typów urządzeń i technologii budowy sieci (bez konieczności rozwoju programistycznego poprzez rozwijanie modelu informacyjnego) oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. f) zapewnić prezentację: - zasobów sieci na mapie cyfrowej, - połączeń zestawionych w sieci na mapie, - topologii sieci i połączeń w węzłach sieci na dynamicznie generowanych schematach, - widoków pomieszczeń (floor plan), 9

10 - widoków i struktury urządzeń, g) zapewnić wprowadzanie informacji o zasobach sieci i modyfikację ich parametrów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. h) zapewnić definiowanie wszelkich kosztów dotyczących utrzymania i eksploatacji sieci np. w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego, odszkodowań, podatków, służebności, i) zapewnić definiowanie osobnych warstw struktury sieci m.in. ujmować jako osobne warstwy sieć, działki, studnie, zasobniki, rury ochronne, j) zapewnić rozszerzanie atrybutów w dowolny sposób np. w zakresie obejmującym wprowadzenie umów do działek, opłaty za umieszczenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. k) zapewnić wprowadzanie i przypisywanie w systemie zakresu danych obejmującego dokumenty odbiorowe sieci, l) zapewnić wprowadzenie i powiązanie z systemem paszportyzacji odrębnych systemów i zasobów informacji dotyczących sieci np. system informacji o jednostkach wojewódzkiego samorządu terytorialnego, m) zapewnić definiowanie połączeń w sieci na poziomie otworów kanalizacji, oraz włókien, n) zapewnić zestawianie połączeń w sieci (ręczne i automatyczne) na poziomie włókien, o) zapewnić wprowadzanie informacji o umieszczeniu kabli w zasobach kanalizacji, p) zapewnić kojarzenie zewnętrznych plików z inwentaryzowanymi zasobami, q) zapewnić inwentaryzację awarii zasobów kablowych optycznych, r) zapewnić wzbogacanie opisu ewidencjonowanych zasobów sieci o dowolne dane biznesowe powiązane z fizycznymi zasobami sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w tym: - położenie obiektów (przynależność terytorialna powiat, gmina, dzielnica, obręb, itp.) - informacje z katastru: numery działek, stan prawny działek, informacje o właścicielach w tym zakresie System powinien także umożliwiać integrację z danymi udostępnianymi przez Geoportal na stronie - certyfikaty i homologacje obiektów, - terminy przeglądów i gwarancji poszczególnych zasobów sieci, - informacje o osobach odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów, - informacje o wartości obiektów i terminy płatności zobowiązań, - informacje o przypisaniu obiektów do środków trwałych. s) zapewnić dołączanie zewnętrznych plików do obiektów sieci, zawierających przykładowo: wyniki pomiarów, specyfikacje techniczne, przedmiary, zgody, decyzje, pozwolenia, instrukcje użytkownika, szkice i mapki dojazdu do obiektów, zdjęcia obiektów, dokumenty z inwentaryzacji, odbiorów, badań itp. 10

11 t) zapewnić import okresowy danych z EGIB o działkach ewidencyjnych i granicach obrębów i gmin, u) zapewnić import z PRG granic powiatów, v) zapewnić dołączenie do działek danych na potrzeby wsparcia w zakresie odprowadzania podatków (długość zlokalizowanej sieci na terenie działki, powierzchnia do opłat, lokalizacja studni - ilość, zakres własnościowy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, powierzchnia do opłat, lokalizacja studni - ilość, zakres własnościowy z określeniem do jakiego podmiotu mają być odprowadzane podatki i inne opłaty związane z przebiegiem sieci przez daną nieruchomość, całość ww. informacji winna być powiązana dodatkowo z informacją o działkach) część danych możliwa do uzyskania w wyniku analizy przestrzennej powinna być uzupełniona automatycznie, w) generowanie raportów (bezpośredni automatyczny eksport danych, bez konieczność ręcznego wprowadzania zakresu danych) z poziomu aplikacji Systemu Paszportyzacji do systemu inwentaryzacyjnego prowadzonego przez UKE - Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS, SIRS) lub inny wymagamy przepisami prawa, x) wspierać różne układy współrzędnych (lokalne, krajowe, WGS84, EPSG:3857, itp.), w szczególności udostępniać możliwość zdefiniowania pracy w układzie PUWG 1992 oraz PUWG 2000 strefa 6, y) pozwalać na rezerwację zasobów dla celów planowania usług (z zablokowaniem i bez zablokowania zasobów dla innych użytkowników), wraz z informacją o rezerwującym i dacie zakończenia rezerwacji, z) automatycznie zwalniać zasoby w momencie wygaśnięcia/usunięcia rezerwacji, aa) udostępniać narzędzia i mechanizmy do rozbudowy modelu informacyjnego i tworzenia własnych bibliotek (szablonów i wzorców), bb) zapewniać wykonanie pełnego backupu w cyklach zdefiniowanych przez Zamawiającego oraz odtworzenia. 2.2 Szczególne wymagania w zakresie modelu danych i zarządzania danymi System musi: a) udostępniać mechanizmy pozwalające na bardzo szybkie i elastyczne rozbudowywanie istniejącego modelu danych o nowe definicje; w szczególności rozszerzanie istniejących definicji o kolejne atrybuty (cechy) opisujące ewidencjonowane zasoby oraz powinny zostać zaimplementowane co najmniej następujące mechanizmy odnoszące się do zarządzania modelem informacyjnym: - struktura urządzeń w ramach tego mechanizmu System powinien zapewniać tworzenie hierarchicznych struktur urządzeń (zapewniona możliwość grupowania, np. w ramach budynków, pomieszczeń, elementów infrastruktury itp.); System powinien zapewnić samodzielne definiowania (przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach) struktur urządzeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. - zawieranie urządzeń - w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać mechanizmy kontroli umieszczania urządzeń w poszczególnych lokalizacjach oraz pod-modułów urządzeń w modułach nadrzędnych, System ma umożliwiać modelowanie takiej hierarchii zawierania przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, 11

12 - wymagalność atrybutów - w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie atrybutów obowiązkowych (przypisywanych do obiektu przy jego kreacji) i opcjonalnych (których przypisanie może leżeć w gestii uprawnionego użytkownika lub wynikać z innych uwarunkowań); - składnie i słowniki wartości w ramach tego mechanizmu System ma udostępniać standardowy zestaw składni (typów obiektów), tzw. typów prostych (ciąg znaków, liczba całkowita, liczba rzeczywista, itp.), które mogą być rozszerzane o typy wyliczeniowe (np. dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa,..); System ma zapewniać budowanie przez Zamawiającego słowników dopuszczalnych wartości przyjmowanych przez dany atrybut; System ma zapewniać budowanie dopuszczalnych wzorców wartości przyjmowanych przez poszczególne atrybuty ewidencjonowanych obiektów przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. - referencje w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie przez Zamawiającego atrybutów przechowujących wskazania na inne ewidencjonowane obiekty przechowywane w bazie danych systemu; System ma zapewniać nawigację po takich atrybutach, w szczególności przy przeglądaniu parametrów obiektu ma zapewniać wyświetlenia parametrów obiektu wskazywanego przez ten obiekt. - obiekty wzorcowe w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie przez Zamawiającego wzorcowych obiektów zawierających predefiniowane ustawienia poszczególnych atrybutów, - struktury wzorcowe w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie przez Zamawiającego tzw. struktur wzorcowych, które w dalszej kolejności mogłyby być wykorzystywane do modelowania gotowych kompletów urządzeń, b) zapewnić przechowywanie informacji o obecnym stanie sieci oraz planowanych zmianach, c) zapewnić zarządzanie nazwami urządzeń w zakresie: - zgodności z założonym szablonem, - unikalności, - automatycznego nadawania nazw na podstawie cech obiektów oraz ich lokalizacji w topologii sieci, d) posiadać zaimplementowane reguły edycyjne zapewniające integralność danych we wszystkich warstwach (fizycznej, logicznej i usługowej) i uniemożliwiające modyfikację obiektów skutkującą dysfunkcją Systemu lub naruszeniem logiki budowy lub eksploatacji sieci telekomunikacyjnej. (np. uniemożliwiające: - zestawienie połączenia bez określenia jego przebiegu, węzłów końcowych i statusu, - zestawienie połączenia na wykorzystanych zasobach, - zestawienie połączenia gdy przepustowość istniejących zasobów jest niewystarczająca, - usunięcie węzła nadrzędnego którego zajętość jest różna od zera, - zmianę krosów w złączach wykorzystywanych przez aktywną, działająca bezawaryjnie usługę), 12

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo