Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania:"

Transkrypt

1 Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania: 1. Opracowanie metodologii (know-how) zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną uwzględniającej aspekty finansowe oraz zorientowanej na optymalizację wykorzystania infrastruktury poprzez świadczenie podmiotom zewnętrznym efektywnych kosztowo usług telekomunikacyjnych oraz jej wdrożenie. 2. Przedmiot zamówienia Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko pomorskiego, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opracowania metodologii zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną i jej wdrożenie obejmującego sieć KPSI położoną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem. 3. Zakres prac i wymagań dotyczących dostawy wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji: Projekt powinien składać się z : - koncepcji, rozumianej jako stworzenie metodyki a następnie zamodelowanie na jej podstawie rozwiązania informatycznego, które pozwoli systematycznie monitorować wartość sieci oraz racjonalnie sprzedawać/zestawiać usługi klientom z uwzględnieniem kosztu zasobów użytych do ich świadczenia - wdrożenia, rozumianego jako dostarczenie i wdrożenie rozwiązania informatycznego implementującego metodykę i służącego do gromadzenia informacji na temat sieci telekomunikacyjnej operatora, wspierającego procesy związane z utrzymaniem, eksploatacją i rozbudową sieci, a także niezbędną sprawozdawczością na potrzeby własne operatora, organów kontrolnych oraz regulatora. - migracji danych o sieci ze źródeł papierowych w formatach elektronicznych które zostaną udostępnione przez Zamawiającego oraz z inwentaryzacji w terenie rzeczywistych danych o sieci. Wykonawca przygotuje scenariusze testowe dla testów akceptacyjnych migracji. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do oceny kompletności scenariuszy w terminie 10 dni roboczych od daty ich protokolarnego przekazania oraz do wprowadzenia dodatkowych scenariuszy testowych, - dokumentu określającego przez Wykonawcę parametrów sprzętu niezbędnego do zaimplementowania oferowanego oprogramowania. 1

2 Celem koncepcji będzie dostarczenie na potrzeby Zamawiającego niezbędnego know-how, które pozwoli na: opcjonalnie - opracowanie metodyki rozliczenia projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem aspektów własnościowych, podatkowych oraz środowiskowych. W szczególności niezbędne jest: o o o zdefiniowanie procedury gromadzenia niezbędnych danych w trakcie projektu inwestycyjnego oraz wypracowanie jednolitych zasad ich dostarczania i ładowania do systemu Paszportyzacji Sieci (w ramach zadania migracji danych). Określenie sposobu aktualizacji wartości poszczególnych urządzeń i środków trwałych, tak by informacja ta była dostępna w narzędziach informatycznych i procesach związanych z eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej Stworzenie zbioru wytycznych biznesowo-technicznych do budowy interfejsów informatycznych między systemem finansowo-księgowym a systemem Paszportyzacji Sieci opracowanie modelu danych zasobów infrastruktury sieciowej, które będą przechowywane w systemie Paszportyzacji sieci; o model musi umożliwić gromadzenie i przechowywanie informacji ilościowowartościowej o zasobach sieciowych w taki sposób, aby możliwe było systematyczne monitorowanie stopnia wykorzystania sieci na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych Opracowanie modelu danych usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej i określenie, w jaki sposób powinny być rejestrowane powiązania między usługami a zasobami infrastruktury (urządzeniami, kablami, węzłami, łączami, itp.) aby możliwe było prowadzenie analiz stopnia wykorzystania i rentowności poszczególnych elementów sieci Zdefiniowanie zasad (algorytmów) alokacji kosztów inwestycyjnych (będących częścią kosztu budowy/zakupu poszczególnych elementów sieci) do usług świadczonych za pomocą infrastruktury sieciowej, tak by możliwe było określenie na tej podstawie poziomu rentowności poszczególnych usług oraz ustalenie, jaka część przychodów z tytułu świadczenia tych usług powinna być przypisana do poszczególnych elementów sieci. Stworzenie modelu rekomendowanego procesu biznesowego wspierającego zamawianie i realizację usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury sieciowej o o o Wymaganiem dla procesu jest zapewnienie jednolitego i w jak największym stopniu automatycznego mechanizmu analizy kosztów realizacji projektowanych usług na etapie sprzedaży, tak by dokonywana w ten sposób ocena rentowności była podstawą do podjęcia decyzji o podpisaniu umowy na określonych warunkach Na analogicznych zasadach w procesie powinny być wbudowane mechanizmy (reguły) doboru zasobów sieciowych niezbędnych do realizacji usług określonego typu Proces ten należy następnie zaimplementować w narzędziu informatycznym Zdefiniowanie poziomów SLA usług i stworzenie podstaw do bieżącego raportowania ich utrzymania 2

3 Na zakończenie Dostawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego następujące produkty końcowe: 1. Dokument opisujący metodykę zarządzania danymi o infrastrukturze sieciowej i usługami świadczonymi za jej pomocą 2. Zbiór dokumentów opisujących modele danych dla poszczególnych modułów systemu informatycznego przeznaczone do wdrożenia 3. Opis modelu powinien zawierać co najmniej a. Zestawienie wszystkich typów obiektów, które mają być zarządzane w poszczególnych modułach b. Określenie zależności i powiązań pomiędzy zdefiniowanymi typami obiektów wraz z wyjaśnieniem (uzasadnieniem), dlaczego poszczególne powiązania zostały wprowadzone do modelu c. Określenie minimalnego zestawu parametrów dla każdego typu obiektu d. Określenie dla każdego z parametrów: i. Znaczenia biznesowego ii. Typu danych iii. Reguł biznesowych określających sposób wypełniania (np. zbiór dopuszczalnych wartości, słownik, algorytm wyliczania wartości, itp.) 4. Opis modelu procesu biznesowego wspierającego sprzedaż usług a. Graficzny model procesu (zbiór zadań, elementów decyzyjnych i powiązania między nimi) b. Określenie typu każdego zadania i. Manualne (wykonywane ręcznie przez użytkownika, który zarejestruje w systemie informatycznym wyniki swojej pracy) ii. Automatyczne (wykonywane przez system automatycznie) iii. Zwięzły opis czynności wykonywanych w poszczególnych zadaniach: na czym polega czynność i w jaki sposób powinna być wykonywana; dla zadań automatycznych powinien być zamieszczony opis operacji wykonywanej przez system iv. Model danych w systemie informatycznym (jakie dane wejściowe muszą być dostarczone do zadania aby mogło być wykonane oraz jakie dane mają być uzupełnione w wyniku realizacji zadania) 5. Opis interfejsów udostępnianych przez poszczególne moduły systemu informatycznego a. Interfejsy muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić współdziałanie wszystkich elementów składowych systemu zgodnie z metodyką i modelami danych opracowanymi w ramach produktów końcowych 6. Zestaw scenariuszy testów akceptacyjnych dla każdego z modułów systemu informatycznego 3

4 Wymagania dotyczące dostarczenia i wdrożenia systemu informatycznego zgodnie z opracowaną metodyką W ramach tej części projektu ma być wdrożony system informatyczny do ewidencji sieci telekomunikacyjnej i usług świadczonych z jej wykorzystaniem oraz wspierający zarządzanie procesami biznesowymi związanymi z budową i eksploatacją sieci. Szczegółowe wymagania odnośnie systemu oraz sposobu wdrożenia zostały przedstawione poniżej. Oferowane rozwiązanie informatyczne musi zawierać następujące moduły funkcjonalne: Moduł Paszportyzacji Sieci Moduł ten musi zapewniać ewidencję sieci oraz zasobów i infrastruktury, zarówno własnej jak i obcej (dzierżawionej od innych operatorów) obejmującej następujące technologie: Infrastruktura telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna) Obiekty telekomunikacyjne (budynki, maszty, wieże, szafki, kontenery, itp.) Kable i włókna światłowodowe oraz towarzyszące im urządzenia (złącza, przełącznice, zapasy, itp.) Optyczna siec transportowa DWDM, CWDM itp. Łącza radioliniowe Radiowa sieć dostępowa wykorzystująca pasmo 3,6-3,8 GHz oraz pasma otwarte (stacje bazowe i terminale końcowe) Sieć IP/MPLS Serwery, platformy usługowe Ewidencja sieci jest rozumiana jako możliwość zamodelowania i przechowania w systemie paszportyzacji informacji na temat: lokalizacji zasobów sieci, ich elementów składowych oraz atrybutów opisujących poszczególne jej zasoby. To także wiedza na temat topologii sieci, jej pojemności i wykorzystania poprzez zestawione połączenia. Ewidencja połączeń w węzłach sieci (krosów), połączeń międzywęzłowych a także związków logicznych pomiędzy zasobami poszczególnych technologii. Moduł paszportyzacji sieci musi udostępniać funkcjonalność przestrzennej prezentacji zasobów sieci w środowisku GIS na tle map cyfrowych, jak również możliwość prezentacji rozmieszczenia elementów sieci w pomieszczeniach, na tle planów pomieszczeń, stojaków, półek, itp. Moduł Paszportyzacji Sieci musi udostępniać otwarty interfejsu programistyczny API do wykorzystania w celu integracji z innymi elementami rozwiązania, a w szczególności do interakcji z modułem Ewidencji Usług oraz z modułem Biznes. Udostępniane API musi umożliwiać wykonywanie podstawowych operacji na zarządzanych obiektach, w tym tworzenie zasobów sieci na podstawie predefiniowanych wzorców, modyfikacja parametrów zasobów, usuwanie zasobów, zestawianie połączeń, oddziaływanie z zewnętrznym systemem w celu rejestracji i awarii i modyfikacji ich parametrów. 4

5 Moduł Zarządzanie awariami Moduł ten musi rejestrować zdarzenia awarii i planowanych odłączeń w kontekście poszczególnych zasobów sieci oraz dokonywać analizy ich oddziaływania na poprawną pracę skojarzonych elementów sieci oraz dostarczanych za ich pośrednictwem usług. Rejestracja czasu niedostępności usług i możliwość raportowania tych informacji. Moduł Ewidencji usług Moduł ten musi zapewniać ewidencję usług telekomunikacyjnych świadczonych poszczególnym klientom w powiązaniu z informacją o zasobach sieci wykorzystywanych przez poszczególne usługi. Model usług musi umożliwiać określenie, jaka część kosztu (np. rozumianego jako miesięczna utrata wartości) konkretnego elementu sieci używanego do realizacji danej usługi, ma być alokowana do budżetu usługi. Na tej podstawie system musi umożliwiać wizualizację i zapis w bazie danych, jaki fragment kosztu elementu sieci został alokowany do danej usługi. Moduł musi udostępniać otwarty interfejs programistyczny API do wykorzystania w celu integracji z innymi elementami rozwiązania, a w szczególności do automatycznego wykonywania operacji na usługach z poziomu procesów biznesowych poprzez zadania automatyczne wykonywane w ramach procesu, bez udziału użytkownika, w tym na przykład weryfikacja dostępności usługi w określonej lokalizacji, rezerwacja i zwalnianie zasobów zajmowanych przez usługę. Moduł Biznesowy Moduł ten musi zapewniać modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi zawierającymi zadania ręczne dedykowane do poszczególnych uczestników procesów oraz zadania wykonywane automatycznie, w tym umożliwiające interakcje z systemami zewnętrznymi pracującymi w architekturze SOA-EDA (Service-Oriented Architecture - Event-Driven Architecture). Moduł biznesowy musi sprawować kontrolę nad instancjami procesów biznesowych. Na podstawie odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia musi tworzyć instancje procesów odpowiednich typów oraz nadzorować przepływ sterowania, wywołując automatycznie zadania i kierując je do obsługi przez odpowiednich użytkowników. Moduł Biznesowy musi realizować automatyczny przepływów informacji pomiędzy modułem paszportyzacji i ewidencji sieci, jak również umożliwić samodzielne tworzenie nowych definicji procesów przez Zamawiającego (w ramach zakupionego oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów typu licencja czy dodatkowe lub inne oprogramowanie). Moduł Biznesowy musi udostępniać otwarty interfejs programistyczny na potrzeby integracji z systemami zewnętrznymi. Moduł Raportowy Oferowane rozwiązanie musi być wyposażone w moduł raportowy charakteryzujący się następującymi cechami: 1. Otwarty mechanizm raportowy umożliwiający samodzielne definiowanie nowych raportów oraz modyfikację raportów, które zostaną dostarczone w trakcie wdrożenia. 2. Raporty powinny umożliwiać wykorzystanie w sposób przekrojowy danych gromadzonych we wszystkich modułach wchodzących w skład systemu. W szczególności jeden raport może zawierać dane przechowywane w różnych modułach (np. procesy, usługi i urządzenia sieciowe) powiązane ze sobą według określonych kryteriów (zdefiniowanych w modelu danych, który zostanie opracowany w części koncepcyjnej projektu). 5

6 3. Musi istnieć możliwość przypisywania prawa do wykonania poszczególnych raportów określonym grupom użytkowników 4. Musi istnieć możliwość automatycznego wykonywania raportów off-line (cyklicznie co ustalony okres) i dystrybucji wyników do określonych grup użytkowników za pomocą poczty elektronicznej (mail z wynikiem raportu jako załącznikiem). Zakres wdrożenia Zakres prac i dostaw składających się na wdrożenie poszczególnych modułów oferowanego rozwiązania. Paszportyzacja Sieci 1. Migracja danych o sieci ze źródeł papierowych w formatach elektronicznych które zostaną udostępnione przez Zamawiającego oraz z inwentaryzacji w terenie przeprowadzonej przez Wykonawcę.. 2. Stworzenie modeli (biblioteki) urządzeń zgodnie z zasadami wypracowanymi w fazie koncepcyjnej. Modele zostaną wykorzystane w trakcie migracji danych oraz będą używane w trakcie eksploatacji systemu (do tworzenia nowych urządzeń za pomocą predefiniowanych wzorców ).Zamawiający samodzielnie może rozszerzyć zakres biblioteki i tworzyć nowe modele. 3. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez system Paszportyzacji wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie migracji danych oraz modelowania infrastruktury. 4. Udostępnienie mechanizmów integracji umożliwiających zbudowanie interfejsu z/do systemu finansowo-księgowego, który umożliwi przekazywanie z systemu FK do systemu Paszportyzacji informacji o aktualnej wartości urządzeń instalowanych sieci (w ramach procesu inwestycyjnego oraz procesu utrzymania sieci) a także umożliwi okresowe przekazywanie do systemu FK informacji o dokonanych w sieci instalacjach i deinstalacjach urządzeń (celem aktualizacji informacji o strukturze i wartości środków trwałych). a. Szczegółowe wytyczne odnośnie budowy interfejsu zostaną wypracowane w ramach metodologii zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną. b. Niniejsze wymaganie nie oznacza konieczności stworzenia i uruchomienia interfejsu, natomiast wymagane jest zapewnienia możliwości jego zbudowania po stronie systemu Paszportyzacji zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w ramach metodyki. Ewidencja usług 1. Zamodelowanie zestawu usług telekomunikacyjnych, które będą świadczone z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej przez Zamawiającego Zamawiający samodzielnie może rozszerzyć zakres zestawu usług i tworzyć nowe modele. 2. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez moduł Ewidencji Usług wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie zarządzania informacją o usługach świadczonych przez Zamawiającego. Biznes 1. Zaimplementowanie w narzędziu BPM procesu wsparcia realizacji usług telekomunikacyjnych 6

7 a. Zdefiniowanie przebiegu procesu w Edytorze Graficznym b. Określenie typu i wykonawców poszczególnych zadań c. Ustalenie zestawu parametrów dla poszczególnych zadań (zgodnie z modelem opracowanym w fazie koncepcyjnej) oraz skonfigurowanie reguł przekazywania danych pomiędzy kolejnymi zadaniami. Zamawiający samodzielnie może konfigurować parametry w poszczególnych zadaniach oraz tworzyć nowe zadania. d. skonfigurowanie mechanizmów (zadań w procesie) umożliwiających automatyczne pobieranie i modyfikowanie danych o usługach i infrastrukturze z wykorzystaniem API udostępnianych przez moduły Paszportyzacji Sieci i Ewidencji Usług. Zamawiający samodzielnie może konfigurować i modyfikować mechanizmy umożliwiających automatyczne pobieranie i modyfikowanie danych o usługach i infrastrukturze. 2. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez moduł Biznesowy wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie implementacji procesu. Raporty W ramach wdrożenia zostanie przygotowany następujący zestaw raportów: 1. Zestawienie obrazujące stopień wykorzystania poszczególnych elementów infrastruktury sieciowej 2. Zestawienie kosztów i aktualnej wartości (z uwzględnieniem amortyzacji) poszczególnych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 3. Zestawienie świadczonych usług z informacją o uzyskiwanych przychodach oraz kosztach (z uwzględnieniem kosztów operacyjnych oraz kosztów wykorzystania infrastruktury alokowanych do usług w sposób automatyczny, zgodnie z metodologią opracowaną w fazie koncepcyjnej) 4. Zestawienie świadczonych usług na poszczególnych elementach sieci w powiązaniu z klientami 5. Raport do UKE zawierający informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w posiadaniu operatora 6. Przygotowanie, wykonanie i udokumentowanie scenariuszy testów akceptacyjnych potwierdzających spełnienie przez moduł Raporty wszystkich wymagań oraz zrealizowanie zadań wdrożeniowych w zakresie implementacji procesu. Zakres wspólny dla wszystkich wdrażanych modułów 1. Wykonanie instruktażu stanowiskowego dla 12 użytkowników końcowych oraz 2 administratorów systemu 2. Dostarczenie instrukcji użytkownika i administratora systemu 3. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemu zawierającej: a. Opis przygotowanego modelu urządzeń b. Opis przygotowanego modelu usług 7

8 c. Dokumentacja zdefiniowanych procesów biznesowych d. opis funkcjonalny połączeń do systemu Internet/Intranet Zamawiającego wraz z przydzieloną adresacją i formułą zabezpieczeń systemu paszportyzacji oraz urządzeń przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich; e. instrukcję obejmująca procedurę odtworzeniową w obszarze instalacji systemu paszportyzacji; f. hasła dostępu do systemu paszportyzacji dla administratora systemu oraz użytkowników (w zalakowanej i opieczętowanej kopercie); Protokół z przeprowadzonych instruktaży stanowiskowych, który winien zawierać m.in. imię nazwisko trenera imiona i nazwiska uczestników i informację o przekazanych materiałach szkoleniowych w trakcie przeprowadzonego instruktażu z podziałem tematycznym. 1 Wymagania poza funkcjonalne 1.1 Ogólne 1) System musi spełniać następujące wymagania: a) trójwarstwowa architektura oprogramowania: klient serwer aplikacji - serwer bazy danych, b) możliwość pracy serwerów Systemu w środowisku wirtualnym, c) modułowy charakter architektury oprogramowania, pozwalający na stopniową rozbudowę funkcjonalności rozwiązania wraz ze zmieniającymi się wymaganiami Zamawiającego, d) tworzenie interfejsów w technologii WebServices zgodnych ze standardem SOA dla potrzeb integracji z innymi systemami, e) przechowywanie danych zorganizowane w oparciu o relacyjną bazę danych, wszelkie dane: pełna konfiguracja systemu oraz dane ewidencyjne i techniczne powinny być przechowywane w bazie, do której możliwy będzie również dostęp w trybie tylko odczyt niezależny od aplikacji, np. poprzez wykorzystanie narzędzi zapytań bazodanowych stron trzecich, f) obiektowa struktura bazodanowa odpowiadająca rzeczywistej strukturze obiektów podlegających ewidencji, g) równoczesny dostęp do danych w trybie edycji dla wielu użytkowników, praca transakcyjna z zastosowaniem długoterminowych transakcji oraz blokowania optymistycznego lub pesymistycznego (do wyboru) h) obsługa uwierzytelniania przy użyciu techniki SSO (Single Sign-On) -integracja z systemem uwierzytelniania zastosowanym u Zamawiającego (uwierzytelniania domenowego Windows Server), i) elastyczne definiowanie praw dostępu użytkowników i grup użytkowników na różnych poziomach (zapis, odczyt, brak dostępu) do danych (możliwość definicji uprawnień dostępu do danych z rozdzielczością do typu obiektu), 8

9 j) elastyczne przypisywania dostępności poszczególnych funkcji systemu oraz konfiguracji GUI do użytkownika lub grupy użytkowników. 2) Silniki GIS/bazy danych Systemu muszą: a) posiadać architekturę 64-bitową (w przypadku silnika bazy danych dopuszcza się również architekturę 32-bitową), b) wspierać mechanizmy backup i recovery, c) wspierać eksploatowane przez Zamawiającego: platformę sprzętową Intel Pentium lub AMD system operacyjny Windows Server 2012 R2; 64-bit, oraz terminale abonenckie wyposażone w system operacyjny Windows XP i wyższe. 2 Wymagania funkcjonalne 2.1 Ogólne wymagania funkcjonalne System musi: a) zapewnić graficzną komunikację z użytkownikiem (GUI), w polskiej wersji językowej, b) zapewniać przyznanie uprawnień administracyjnych więcej niż jednemu użytkownikowi, c) zapewnić inwentaryzację danych zorientowanych przestrzennie w zakresie sieci fizycznej, logicznej oraz wsparcia realizacji usług technicznych, d) zapewnić inwentaryzację i wspomaganie zarządzania siecią w zakresie: Infrastruktura telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna) Obiekty telekomunikacyjne (budynki, maszty, wieże, szafki, kontenery, itp.) Kable i włókna światłowodowe oraz towarzyszące im urządzenia (złącza, przełącznice, zapasy, itp.) Optyczna siec transportowa DWDM, CWDM Łącza radioliniowe Radiowa sieć dostępowa wykorzystująca pasmo 3,6-3,8 GHz oraz pasma otwarte (stacje bazowe i terminale końcowe) Sieć IP/MPLS Serwery, platformy usługowe e) zapewnić paszportyzację nowych typów urządzeń i technologii budowy sieci (bez konieczności rozwoju programistycznego poprzez rozwijanie modelu informacyjnego) oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. f) zapewnić prezentację: - zasobów sieci na mapie cyfrowej, - połączeń zestawionych w sieci na mapie, - topologii sieci i połączeń w węzłach sieci na dynamicznie generowanych schematach, - widoków pomieszczeń (floor plan), 9

10 - widoków i struktury urządzeń, g) zapewnić wprowadzanie informacji o zasobach sieci i modyfikację ich parametrów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. h) zapewnić definiowanie wszelkich kosztów dotyczących utrzymania i eksploatacji sieci np. w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego, odszkodowań, podatków, służebności, i) zapewnić definiowanie osobnych warstw struktury sieci m.in. ujmować jako osobne warstwy sieć, działki, studnie, zasobniki, rury ochronne, j) zapewnić rozszerzanie atrybutów w dowolny sposób np. w zakresie obejmującym wprowadzenie umów do działek, opłaty za umieszczenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. k) zapewnić wprowadzanie i przypisywanie w systemie zakresu danych obejmującego dokumenty odbiorowe sieci, l) zapewnić wprowadzenie i powiązanie z systemem paszportyzacji odrębnych systemów i zasobów informacji dotyczących sieci np. system informacji o jednostkach wojewódzkiego samorządu terytorialnego, m) zapewnić definiowanie połączeń w sieci na poziomie otworów kanalizacji, oraz włókien, n) zapewnić zestawianie połączeń w sieci (ręczne i automatyczne) na poziomie włókien, o) zapewnić wprowadzanie informacji o umieszczeniu kabli w zasobach kanalizacji, p) zapewnić kojarzenie zewnętrznych plików z inwentaryzowanymi zasobami, q) zapewnić inwentaryzację awarii zasobów kablowych optycznych, r) zapewnić wzbogacanie opisu ewidencjonowanych zasobów sieci o dowolne dane biznesowe powiązane z fizycznymi zasobami sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w tym: - położenie obiektów (przynależność terytorialna powiat, gmina, dzielnica, obręb, itp.) - informacje z katastru: numery działek, stan prawny działek, informacje o właścicielach w tym zakresie System powinien także umożliwiać integrację z danymi udostępnianymi przez Geoportal na stronie - certyfikaty i homologacje obiektów, - terminy przeglądów i gwarancji poszczególnych zasobów sieci, - informacje o osobach odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów, - informacje o wartości obiektów i terminy płatności zobowiązań, - informacje o przypisaniu obiektów do środków trwałych. s) zapewnić dołączanie zewnętrznych plików do obiektów sieci, zawierających przykładowo: wyniki pomiarów, specyfikacje techniczne, przedmiary, zgody, decyzje, pozwolenia, instrukcje użytkownika, szkice i mapki dojazdu do obiektów, zdjęcia obiektów, dokumenty z inwentaryzacji, odbiorów, badań itp. 10

11 t) zapewnić import okresowy danych z EGIB o działkach ewidencyjnych i granicach obrębów i gmin, u) zapewnić import z PRG granic powiatów, v) zapewnić dołączenie do działek danych na potrzeby wsparcia w zakresie odprowadzania podatków (długość zlokalizowanej sieci na terenie działki, powierzchnia do opłat, lokalizacja studni - ilość, zakres własnościowy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, powierzchnia do opłat, lokalizacja studni - ilość, zakres własnościowy z określeniem do jakiego podmiotu mają być odprowadzane podatki i inne opłaty związane z przebiegiem sieci przez daną nieruchomość, całość ww. informacji winna być powiązana dodatkowo z informacją o działkach) część danych możliwa do uzyskania w wyniku analizy przestrzennej powinna być uzupełniona automatycznie, w) generowanie raportów (bezpośredni automatyczny eksport danych, bez konieczność ręcznego wprowadzania zakresu danych) z poziomu aplikacji Systemu Paszportyzacji do systemu inwentaryzacyjnego prowadzonego przez UKE - Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS, SIRS) lub inny wymagamy przepisami prawa, x) wspierać różne układy współrzędnych (lokalne, krajowe, WGS84, EPSG:3857, itp.), w szczególności udostępniać możliwość zdefiniowania pracy w układzie PUWG 1992 oraz PUWG 2000 strefa 6, y) pozwalać na rezerwację zasobów dla celów planowania usług (z zablokowaniem i bez zablokowania zasobów dla innych użytkowników), wraz z informacją o rezerwującym i dacie zakończenia rezerwacji, z) automatycznie zwalniać zasoby w momencie wygaśnięcia/usunięcia rezerwacji, aa) udostępniać narzędzia i mechanizmy do rozbudowy modelu informacyjnego i tworzenia własnych bibliotek (szablonów i wzorców), bb) zapewniać wykonanie pełnego backupu w cyklach zdefiniowanych przez Zamawiającego oraz odtworzenia. 2.2 Szczególne wymagania w zakresie modelu danych i zarządzania danymi System musi: a) udostępniać mechanizmy pozwalające na bardzo szybkie i elastyczne rozbudowywanie istniejącego modelu danych o nowe definicje; w szczególności rozszerzanie istniejących definicji o kolejne atrybuty (cechy) opisujące ewidencjonowane zasoby oraz powinny zostać zaimplementowane co najmniej następujące mechanizmy odnoszące się do zarządzania modelem informacyjnym: - struktura urządzeń w ramach tego mechanizmu System powinien zapewniać tworzenie hierarchicznych struktur urządzeń (zapewniona możliwość grupowania, np. w ramach budynków, pomieszczeń, elementów infrastruktury itp.); System powinien zapewnić samodzielne definiowania (przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach) struktur urządzeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. - zawieranie urządzeń - w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać mechanizmy kontroli umieszczania urządzeń w poszczególnych lokalizacjach oraz pod-modułów urządzeń w modułach nadrzędnych, System ma umożliwiać modelowanie takiej hierarchii zawierania przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, 11

12 - wymagalność atrybutów - w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie atrybutów obowiązkowych (przypisywanych do obiektu przy jego kreacji) i opcjonalnych (których przypisanie może leżeć w gestii uprawnionego użytkownika lub wynikać z innych uwarunkowań); - składnie i słowniki wartości w ramach tego mechanizmu System ma udostępniać standardowy zestaw składni (typów obiektów), tzw. typów prostych (ciąg znaków, liczba całkowita, liczba rzeczywista, itp.), które mogą być rozszerzane o typy wyliczeniowe (np. dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa,..); System ma zapewniać budowanie przez Zamawiającego słowników dopuszczalnych wartości przyjmowanych przez dany atrybut; System ma zapewniać budowanie dopuszczalnych wzorców wartości przyjmowanych przez poszczególne atrybuty ewidencjonowanych obiektów przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. - referencje w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie przez Zamawiającego atrybutów przechowujących wskazania na inne ewidencjonowane obiekty przechowywane w bazie danych systemu; System ma zapewniać nawigację po takich atrybutach, w szczególności przy przeglądaniu parametrów obiektu ma zapewniać wyświetlenia parametrów obiektu wskazywanego przez ten obiekt. - obiekty wzorcowe w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie przez Zamawiającego wzorcowych obiektów zawierających predefiniowane ustawienia poszczególnych atrybutów, - struktury wzorcowe w ramach tego mechanizmu System ma zapewniać definiowanie przez Zamawiającego tzw. struktur wzorcowych, które w dalszej kolejności mogłyby być wykorzystywane do modelowania gotowych kompletów urządzeń, b) zapewnić przechowywanie informacji o obecnym stanie sieci oraz planowanych zmianach, c) zapewnić zarządzanie nazwami urządzeń w zakresie: - zgodności z założonym szablonem, - unikalności, - automatycznego nadawania nazw na podstawie cech obiektów oraz ich lokalizacji w topologii sieci, d) posiadać zaimplementowane reguły edycyjne zapewniające integralność danych we wszystkich warstwach (fizycznej, logicznej i usługowej) i uniemożliwiające modyfikację obiektów skutkującą dysfunkcją Systemu lub naruszeniem logiki budowy lub eksploatacji sieci telekomunikacyjnej. (np. uniemożliwiające: - zestawienie połączenia bez określenia jego przebiegu, węzłów końcowych i statusu, - zestawienie połączenia na wykorzystanych zasobach, - zestawienie połączenia gdy przepustowość istniejących zasobów jest niewystarczająca, - usunięcie węzła nadrzędnego którego zajętość jest różna od zera, - zmianę krosów w złączach wykorzystywanych przez aktywną, działająca bezawaryjnie usługę), 12

13 - system ma informować użytkownika o błędzie. e) zapewniać odwzorowanie zmian w warstwie fizycznej sieci (np. dodanie nowej karty) po stronie warstwy logicznej (dodanie nowych portów), f) rejestrować pełną historię zmian, z zapamiętaniem co uległo zmianie, kto zmiany dokonał i kiedy, udostępnianych kontekstowo na formatkach dla poszczególnych elementów sieci, przy czym obiekty usunięte powinny być nadal dostępne w bazie danych, zaś w bazie danych do celów raportowych powinny być zapisywane co najmniej następujące informacje: - identyfikator modyfikowanego obiektu, - data dokonanej zmiany, - poprzednia wartość modyfikowanego atrybutu, - wartość obecna, - nazwa i profil użytkownika dokonującego zmiany, - nazwa i adres stacji roboczej z której ta zmiana została wykonana. 2.3 Szczególne wymagania w zakresie paszportyzacji sieci fizycznej System musi: a) system ma zapewnić zapisywanie szablonów i ewidencję wszystkich elementów sieci teleinformatycznej optycznej i miedzianej i ich atrybutów, w tym: - kanalizacji kablowej pierwotnej, kanalizacji wtórnej, mikro-kanalizacji, w tym studni i zasobników kablowych (wymiary ścian studni, otwory, dukty, itp.), złączek, terminatorów i osłon złączowych mikro-kanalizacyjnych, kontenerów, szaf, stojaków, półek z wyposażeniem (kart), urządzeń teleinformatycznych aktywnych i pasywnych, UPS i innych i ruchomych obiektów sieciowych, budynków (np. węzły sieciowe, skrzynki uliczne, budynki ze strukturą pięter i pomieszczeń), - kabli optycznych, tub, włókien, złączy optycznych, muf, patch-paneli i przełącznic ODF, - tras kablowych - urządzeń aktywnych teletransmisyjnych wraz z wyposażeniem (przełączników, routerów, urządzeń xwdm itp.), - urządzeń zintegrowanego systemu nadzoru i klimatyzacji wraz z wyposażeniem, - zestawów obiektów złożonych np. gotowych struktur urządzeń, b) wspierać reguły konfiguracyjne specyficzne dla dostawców sprzętu (np. zależność slot/karta), c) ma zapewniać modelowania kart typu half-size, a także konfiguracji karta-slot-karta, d) wspierać modelowanie wkładek SFP, e) zapewniać modelowanie półek wolnostojących, 13

14 f) zapewniać modelowanie zarówno frontowej, jak i tylnej strony urządzeń, g) udostępniać narzędzia pozwalające na łatwe uwzględnienie wymiany sprzętu (np. wymiana karty z zachowaniem wszystkich połączeń fizycznych, połączeń logicznych i usług) oraz jego realokacji, h) zapewnić modelowanie magazynów w celu odwzorowania cyklu życia urządzeń (np. w sytuacji przekazania karty do naprawy, karta nie powinna być kasowana z bazy danych), i) zapewnić modelowanie wewnętrznych struktur budynków, j) zapewnić dokumentowanie powiązania zasobów zasilania i klimatyzacji z urządzeniami aktywnymi, k) zapewnić modelowanie przebiegu okablowania wewnątrz lokalizacji sieciowych (kable, patchcordy, korytka kablowe, drabinki), l) zapewnić prezentację rozszyć włókien w obiektach terminujących kabel (ODF, mufa optyczna) oraz pełnych relacji światłowodowych w postaci graficznej, m) zapewnić odwzorowanie wstawiania urządzeń fizycznych (np. studnia, złącze) skutkujące automatyczną aktualizacją obiektów powiązanych (np. podział wykopu na 2 części), n) obrazować przekroje wykopów (układ rur i kabli) wraz z parametrami (np. grubość podsypki) podawanymi tekstowo lub tabelarycznie, o) zapewnić modelowanie rozkładu rur oraz kabli przechodzących przez daną studnię, p) zapewnić modelowanie technologii połączeń mikro-kanalizacji oraz technologii wdmuchiwanych włókien, q) zapewnić modelowanie pętli i zapasów kabla; długości zapasów powinny być uwzględnianie w określaniu długości kabla i włókna, r) zapewnić definiowanie szablonów kolorów i numeracji włókien i wiązek w kablu optycznym, s) zapewnić oznaczenie elementów infrastruktury jako należących do innego operatora (graficznie np. kolorem oraz parametrycznie np. nazwą właściciela), t) implementować model adresowy dostosowany do polskich zasad administracyjnych. 2.4 Szczególne wymagania w zakresie paszportyzacji sieci logicznej, usług technicznych i biznesowych System musi: a) zapewniać niezależne modelowanie usług technicznych (Resource Facing Services) i biznesowych (Customer Facing Services), w szczególności ma zapewnić planowania usług biznesowych w oderwaniu od usług technicznych (np. zamodelowania usługi biznesowej i jej przypisania do klienta jeszcze przed zbudowaniem sieci i wprowadzeniem do Systemu informacji o zasobach sieci, które będą realizowały tą usługę), b) zapewniać modelowanie łączy logicznych, co najmniej w technologiach: Ethernet, IP/MPLS i xwdm, w powiązaniu z zasobami fizycznymi sieci, c) automatycznie wyszukiwać dostępną trasę (pojemność) w zasobach logicznych w trakcie tworzenia nowego połączenia, d) zapewnić masowe tworzenie i modyfikację tras połączeń logicznych, 14

15 e) przypisanie tras protekcyjnych dla połączeń, f) zapewnić modelowanie zasobów dzierżawionych od innych operatorów w zakresie: - dzierżawy łączy/pojemności/ciemnych włókien/kolokacji, - przypisania daty zakończenia umowy dzierżawy, g) zapewnić modelowanie urządzeń własnych (np. switchy, routerów) z uwzględnieniem informacji o ich fizycznej lokalizacji, mapowania na zasoby fizyczne oraz ich szczegółowej konfiguracji, h) zapewnić modelowanie urządzeń obcych (np. switchy, routerów) bez informacji o ich fizycznej lokalizacji, mapowania na zasoby fizyczne i ich szczegółowej konfiguracji, i) zapewnić mapowanie połączeń logicznych pomiędzy urządzeniami sieci Zamawiającego i urządzeniami klientów/kontrahentów na zasoby fizyczne sieci, j) zapewnić konfigurację reguł technicznych, np.: - zależności pomiędzy technikami (np. Ethernet po xwdm), - usług dostępnych dla danego rodzaju urządzenia lub typu węzła sieciowego, k) automatycznie weryfikować poprawność konfiguracji usług i połączeń, l) zapewnić modelowanie transmisji zarówno jedno jak i dwukierunkowej z wykorzystaniem pojedynczego włókna, m) wspierać predefiniowanie grup długości fal xwdm zgodnie ze standardami branżowymi, n) wspierać rejestrację zarówno publicznych jak i prywatnych adresów typu IPv4 i IPv6, o) wspierać zarządzanie adresacją IP dla celów zarządzania switchami, p) zapewnić modelowanie połączeń VLAN i zarządzanie ich numeracją; powinny być wspierane domeny VLAN, q) zapewnić modelowanie połączeń typu VPN L2/L3 i MPLS włączając przypisanie numeracji VRF, RT/RD, przypisanie subinterfejsów, itp. r) zapewnić mapowanie wielu urządzeń fizycznych do pojedynczego urządzenia logicznego, np.: - porty fizyczne TX i RX na jeden logiczny interfejs, - wiele urządzeń fizycznych na jedno urządzenie logiczne (np. switche), - wiele kolejnych włókien i połączeń jedno relacja światłowodowa, s) zapewnić definiowanie usług, w tym definiowanie usług złożonych na podstawie usług elementarnych, t) zapewnić rejestrowanie usług technicznych w zakresie (co najmniej) usług: kolokacji, dzierżawy ciemnych włókien, dzierżawy długości fali (lambdy), Ethernet, VPN L2/L3, u) zapewnić przypisywanie usług istniejących i potencjalnych do klientów operatora, v) zapewnić mapowanie pomiędzy usługami biznesowymi, a technicznymi oraz umożliwiać powiązanie instancji usług z poszczególnymi zasobami sieciowymi użytymi do ich realizacji (np. włókno optyczne, port ODF, karta, router, itp.), 15

16 w) zapewnić projektowanie realizacji usług poprzez graficzne tworzenie schematu realizacji usługi, planowanie zasobów (przypisanie istniejących zasobów, planowanie nowych zasobów np. urządzenia CPE). x) zapewnić przypisanie do połączeń informacji o QoS oraz SLA do usług. 2.5 Szczególne wymagania w zakresie konwersji i eksportu danych System musi: a) zapewnić, poprzez wykorzystanie usług WMS i WFS, pobieranie map z zewnętrznych źródeł danych mapowych udostępnianych nieodpłatnie (np. Geoportal, Open Street Map) oraz wyświetlanie ich jako danych podkładowych - w tym wyświetlanie danych pobieranych z odrębnych, wskazanych warstw, b) zapewniać mechanizmy eksportu przetwarzanych przez System danych do formatów akceptowanych przez posiadaną przez Zamawiającego platformę GIS, c) zapewnić transformację w locie danych pobieranych z innych serwisów OGC (WMS, WFS) lub plików (np. SHP) z różnych układów współrzędnych do układu współrzędnych przyjętego przez Zamawiającego (np. PUWG 1992 oraz PUWG 2000 strefa 6), d) akceptować mapy terenu lub schematy w różnych formatach wektorowych, takich jak AutoCAD, Microstation, MapInfo, ESRI ArcGIS lub DXF, e) zapewniać automatyczne pozycjonowanie map wektorowych również dla map utworzonych w różnych układach współrzędnych: 1965, 1992, 2000, WSG84 i innym lokalnych, f) zapewniać wczytywanie do bazy danych i kalibrację (osadzenie w układzie współrzędnych) rastrowych i wektorowych plików mapowych, w szczególności map powykonawczych w formatach GeoTIFF, SHP i DXF/DWG, g) zapewniać możliwość eksportu wyników raportów o charakterze grafiki rastrowej do plików w formatach: WMF lub PNG lub TIF lub PDF lub JPG, h) zapewniać możliwość eksportu wyników raportów o charakterze grafiki wektorowej do plików w formatach co najmniej: WMF, DXF/DWG. 2.6 Szczególne wymagania w zakresie przetwarzania i analizy danych System musi: a) automatycznie śledzić topologię sieci optycznej poprzez fizyczne połączenia urządzeń (np. port TX patchcord port ODF włókno port ODF patch cord port RX), b) zapewniać pełne śledzenie powiązań pomiędzy warstwą fizyczną, logiczną i usługową np. poprzez wskazanie tras światłowodowych dla wybranej instancji usługi, c) obliczać bilans łącza światłowodowego z uwzględnieniem tłumienności złączy, spawów i długości włókien, d) zapewniać monitorowanie pojemności dostępnych włókien, e) automatycznie wyszukiwać trasy w sieci światłowodowej i proponować użytkownikowi ich wybór według określonych wag (np. najkrótsza ścieżka, najmniejsza liczba krosów w mufach); w trakcie wyszukiwania powinna zostać uwzględniona zajętość sieci w chwili wyszukiwania oraz połączenia (lub ich brak) wewnątrz muf optycznych, 16

17 f) zapewniać zestawianie planowanych łącz optycznych jedno- i wielo-włóknowych z wskazanego węzła do wskazanego węzła z możliwością wyboru jednej z proponowanych różnych tras, program powinien posiadać możliwość wykorzystania już pozostawionych a niewykorzystywanych łączy w całości lub ich fragmencie, g) zapewniać automatyczną weryfikację dostępności danej usługi we wskazanej lokalizacji lub danej relacji (punkt-punkt), h) zapewniać proces kwalifikacji usługi poprzez wyszukiwanie węzłów sieciowych o wymaganej pojemności/dostępnej przepływności w okolicy wybranego punktu, i) zapewniać rejestrację planowanych prac w sieci i identyfikację dotkniętych tymi pracami zasobów i usług, wraz z tworzeniem odpowiednich raportów o pracach i planach, j) zapewniać ewidencję uszkodzeń dowolnych elementów sieci, wyznaczać miejsce uszkodzenia łącza światłowodowego w oparciu o pomiar reflektometrem oraz zapewniać raportowanie usług zależnych dotkniętych awarią (RFS, CFS wraz z ich SLA), k) zapewniać określanie wpływu awarii danego elementu sieci na usługi dostarczane przez sieć, l) dostarczać informację o poziomie degradacji usługi (np. uszkodzenie całkowite, częściowa degradacja, brak wpływu); poziom wpływu awarii powinien być ustalony na podstawie analizy zapisów dotyczących protekcji, redundancji oraz działań Operatora, m) zwracać informację o wspólnych zasobach dla podanych usług i wizualizować skutki awarii na mapie, n) zapewniać śledzenie przemieszczenia urządzeń pomiędzy urządzeniami nadrzędnymi (półki, stojaki), lokalizacjami sieciowymi oraz magazynami (również wirtualnymi, jak np. naprawa ), o) zapewniać zarządzanie procesem ustanowienia służebności przesyłu w zakresie: - przechowywania i generowania pasa technologicznego (obliczanie powierzchni), - rejestracji historii zmian, - raportowania (lista działek ze służebnością, wielkość pasów technologicznych dla działek, itp.). 2.7 Szczególne wymagania w zakresie wizualizacji, edycji danych i raportowania System musi: a) zapewniać wizualizację i edycję zasobów sieciowych w kontekście graficznym (GIS), b) zapewniać przestrzenną prezentację danych na tle geodezyjnych map wielowarstwowych (wektorowych i rastrowych), a w szczególności: - dowolnie zmieniać skalę w szerokim zakresie i przesuwać obraz, - wyświetlać współrzędne geograficzne wskaźnika oraz obiektów na mapie, - umożliwiać wyświetlanie dodatkowo współrzędnych geodezyjnych oprócz współrzędnych geograficznych, - wyszukiwać wszelkie obiekty podlegające ewidencji na mapie, 17

18 - zapewniać sięganie do paszportów obiektów z poziomu mapy poprzez wskazanie elementu na mapie, a następnie zgodnie z hierarchią umożliwiać sięganie do paszportów elementów podrzędnych z paszportów elementów nadrzędnych, - zapewniać przełączanie/wyłączanie/włączanie poszczególnych warstw oraz grupować warstwy w widoki z możliwością ich zapamiętywania i przywoływania, - zmieniać szczegółowość i jakość wyświetlanej informacji map wraz z ich skalą, - zapewniać nakładanie różnych podkładów mapowych rastrowych i wektorowych, - dynamicznie udostępniać informacje o elemencie, relacji itp., w zależności od powiązań z innymi elementami, c) automatycznie generować w oparciu o informację w bazie danych i graficznie prezentować następujące widoki (przy czym wszystkie informacje o obiektach na mapach i wygenerowanych schematach mają być dostępne poprzez wskazanie wskaźnikiem myszy): - strukturę kabla i jego połączeń, - strukturę pomieszczeń z wyposażeniem teleinformatycznym i innymi instalacjami technicznymi (zasilanie, klimatyzacja, monitoring), - strukturę kontenera z wyposażeniem jw. i obiektami towarzyszącymi (agregat spalinowy), - strukturę szafy z wyposażeniem jw., - schematy muf, - schematy rozwinięte przebiegu łącza, - schematy studni, - schematy przebiegu i zajętości mikrorur w mikrokanalizacji, - schematy logiczne sieci z uwzględnieniem lokalizacji węzłów i gałęzi sieci, d) zapewniać graficzną edycję inwentaryzowanych elementów z możliwością konfiguracji wizualizacji w zakresie: - sposobu prezentacji (symbole, wypełnienia), - widzialności w odpowiedniej skali, - zależnie od wybranej cechy obiektu, e) zapewniać wyświetlanie zewnętrznych plików dołączanych do opisu obiektów bazy, co najmniej dla formatów: JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PDF, AVI, CDR, DWG, DOC, TXT, XLS, ZUZ, ATH, DIA, SVG, VSD, f) zapewnić graficzne narzędzie do odzwierciedlania modyfikacji wyposażenia (np. wstawianie półki do stojaka), g) zapewnić graficzne narzędzia do zarządzania pojemnością lokalizacji w sposób graficzny (np. wizualizacja wolnych miejsc na stojaki), 18

19 h) system ma pozwalać na definiowanie szablonów raportów oraz ich modyfikowanie, w szczególności - zapewniać raportowanie w formie tabelarycznej oraz graficznego odwzorowania i wyróżniania na mapie według dowolnych zadanych kryteriów, i) zapewniać plotowanie map wraz z infrastrukturą sieciową, w szczególności: - z wykorzystaniem definiowalnych szablonów zawierających logo, datę, skalę, wersję, - wydruki w dużych formatach, - wydruki wielostronicowe na małym formacie (np. wielokilometrowy przebieg kabla). 2.8 Szczególne wymagania w zakresie wdrożenia Systemu Do szczególnych obowiązków Wykonawcy (Dostawcy Systemu) w zakresie wdrożenia systemu paszportyzacji należy: a) implementacja w infrastrukturze Zamawiającego, b) komunikacja i pozyskanie danych do Systemu paszportyzacji od Wykonawców budowy, c) inicjalne załadowanie danych słownikowych i struktury organizacyjnej, d) utworzenie kont użytkownikom, grupom użytkowników projektu zgodnie z ich rolami, e) przygotowanie wszelkich szablonów i wzorców elementów infrastruktury oraz formularzy i formatek niezbędnych do wprowadzenia kompletu danych powykonawczych o infrastrukturze sieciowej do Systemu (w tym danych związanych z fizyczną lokalizacją elementu), f) wprowadzenie kompletu danych powykonawczych o infrastrukturze sieciowej do Systemu, w tym: - map zasadniczych (m.in. postać rastrowa w formacie GeoTIFF z georeferencją do PUWG 1992 oraz PUWG 2000 strefa 6), - lokalizacji elementów infrastruktury sieci z plików DWG/SHP, - atrybutów elementów infrastruktury z plików XLS, TXT, DOC lub wypełnionych formularzy i formatek, - dodatkowych informacji biznesowych w postaci dostarczonych przez Wykonawcę plików: zdjęć obiektów infrastruktury, skanów decyzji, postanowień i uzgodnień, itp., g) przygotowanie scenariuszy testowych dla testów akceptacyjnych Systemu i danych paszportyzacyjnych w zakresie zgodności z wymaganiami, kompletności, poprawności i spójności; scenariusze testowe muszą pokrywać cały obszar wymagań określony przez Zamawiającego; Zamawiający rezerwuje sobie prawo do oceny kompletności scenariuszy w terminie 10 dni roboczych od daty ich protokolarnego przekazania oraz do wprowadzenia dodatkowych scenariuszy testowych, h) przeprowadzenie i udokumentowanie testów akceptacyjnych; i) dostarczenie dokumentacji technicznej Systemu j) dostarczenie instrukcji obsługi Systemu w języku polskim dla grup użytkowników i grupy administratorów, 19

20 k) przygotowanie dokumentacji dla administratora, zawierającej m.in. procedury instalacji oprogramowania, rozwiązywania problemów i postępowania na wypadek awarii systemu, backupu i recovery oraz patchowania Systemu, l) instruktaż stanowiskowy w siedzibie Zamawiającego lub w wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji ( dla 12 osób), zakres instruktażu winien dostarczyć umiejętności umożliwiających co najmniej : - instalację, uruchamianie i konfigurowanie poszczególnych elementów Systemu, - administrowanie poszczególnymi elementami Systemu, - wykorzystywanie funkcjonalności Systemu w bieżącej pracy, - backupowania danych. m) przedstawienie, w ramach planowania i projektowania instruktażu, w postaci udokumentowanej: - szczegółowego programu obejmujący zarówno część teoretyczną jak i praktyczną szkolenia, w tym opisanie metodyki (wykład, warsztaty, laboratorium) i wyszczególnienie czasu na poszczególne partie materiału i formy zajęć, - zasobów niezbędnych do przeprowadzenia instruktażu, - zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnego do przystąpienia do instruktażu oraz zakresu kompetencji i umiejętności uzyskanego po odbyciu instruktażu, - wzoru certyfikatu, lub zaświadczenia dotyczącego ukończenia danego instruktażu, - wzoru ankiety ewaluacyjnej badającej ocenę szkolenia przez uczestnika; wymieniony dokument powinien zawierać odpowiedzi na minimum 5 pytań dotyczących instruktażu, - wzoru testu egzaminacyjnego badającego zmiany poziomu wiedzy uczestników; w/w dokument powinien zawierać odpowiedzi na minimum 20 pytań dotyczących wiedzy zdobywanej podczas instruktażu, n) prowadzenia, w ramach realizacji instruktażu, następującej dokumentacji: - list obecności uczestników poszczególnych szkoleń, będących jednocześnie dokumentami odbioru materiałów szkoleniowych zaopatrzonych podpisem prowadzącego oraz list odbioru certyfikatów, - ankiet ewaluacyjnych, badających ocenę szkolenia przez uczestnika, - testów egzaminacyjnych badających zmiany poziomu wiedzy uczestników, o) przygotowania dokumentacji szkoleniowej w następującym układzie: - skrypt omawiający materiał szkolenia (rekomendowany format: plik Word), - prezentacja elektroniczna materiału (rekomendowany format: plik Power Point), - skrypty laboratoryjne/warsztatowe (rekomendowany format: plik Word). 20

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z wdrożeniem systemu ewidencji sieci dla Centrum Zarządzania Siecią nr postępowania WSS: 1/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OP-IV-272.137.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU PASZPORTYZACJI W RAMACH PROJEKTU SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie, Ewidencja i Utrzymanie Sieci Operatora Telekomunikacyjnego

Zarządzanie, Ewidencja i Utrzymanie Sieci Operatora Telekomunikacyjnego Zarządzanie, Ewidencja i Utrzymanie Sieci Operatora Telekomunikacyjnego ZEUS jest systemem komputerowym przeznaczonym dla operatorów telekomunikacyjnych, kompleksowo wspomagającym organizację pracy służb

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Załącznik nr 1 do SIWZ BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Województwa Kujawsko Pomorskiego str. 1 SPIS TREŚCI 1 Cele i założenia badania

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OP-IV-272.137.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU PASZPORTYZACJI W RAMACH PROJEKTU SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Zaimportowane w aplikacji Rejestr Planów RP Warszawa, 26 listopada 2015 r. Modułowa budowa aplikacji I. Import danych II. Przeglądanie danych III. Korekta danych

Bardziej szczegółowo

Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych

Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych CASE STUDY WDROŻENIA W PSE Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Wisła, SIwE, 30.11.2016 r. Cele biznesowe Kompleksowe zinwentaryzowanie zasobów

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

System do projektowania i dokumentowania sieci komputerowych Projekt konceptualny

System do projektowania i dokumentowania sieci komputerowych Projekt konceptualny System do projektowania i dokumentowania sieci komputerowych Projekt konceptualny Hubert Szostek, Mikołaj Suwada Jakub Wasielak 1. Sformułowanie zadania projektowego: Przedmiot projektowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo