Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/ APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ"

Transkrypt

1 Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/ APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Praca ma dotyczyć wyłącznie apokryfów rozumianych jako teksty związane z Biblią (stymulowane wątkami biblijnymi i/lub oparte na starożytnych apokryfach). Nie będą nas więc interesowały rozmaite mistyfikacje literackie i falsyfikaty, nazywane nieraz apokryfami, niezwiązane jednak z problematyką biblijną (takie jak np. Pieśni Osjana Jamesa Macphersona czy Apokryfy Stanisława Lema) a także utwory, które mają w tytule wyraz apokryf, ale nie wiążą się bezpośrednio z interesującą nas problematyką (np. Apokryf rodzinny Hanny Malewskiej). We wstępie do pracy należy najpierw przedstawić definicje apokryfu i wymienić różne rodzaje apokryfów w literaturze dawnej (począwszy od starożytności) i nowszej, łącznie z literaturą XX wieku (ewentualnie też XXI wieku). Następnie powinna się znaleźć we wstępie szersza charakterystyka apokryfu mająca charakter obszernego hasła encyklopedycznego. Takie ujęcie ułatwi uporządkowanie pojęć i będzie podstawą do dalszych części pracy zawierających analizy i interpretacje apokryfów. Przy opracowywaniu takiej syntetycznej, ale zwięzłej charakterystyki apokryfu (najwyżej 2 strony) powinno się unikać popularnych słowników i encyklopedii, a skupić na opracowaniach naukowych. Spośród słowników należy wykorzystywać tylko słowniki naukowe takie jak Słownik literatury staropolskiej pod red. Teresy Michałowskiej. Trzy główne grupy tekstów, jakie należy wziąć pod uwagę w dalszej, podstawowej części pracy to: - apokryfy biblijne, zwłaszcza apokryfy Nowego Testamentu (będą pełniły w analizach funkcję pomocniczą), - apokryfy staropolskie, - współczesne utwory apokryficzne, zwłaszcza powieści. Praca - poza omówionym wyżej wstępem oraz zakończeniem - powinna składać się z dwu części poświęconych: - literaturze dawnej (analiza i interpretacja wybranych apokryfów staropolskich w kontekście Biblii, apokryfów biblijnych i literatury epoki, np. średniowiecza czy renesansu), - literaturze XX-XXI wieku (analiza i interpretacja wybranych apokryfów współczesnych). W obu częściach nie należy omawiać zbyt wielu utworów. W pracy powinna się znaleźć dogłębna, kontekstowa analiza kilku utworów. Mogą to być w pierwszej części pracy (literatura dawna) dwa, najwyżej trzy apokryfy staropolskie; w drugiej części pracy (literatura XX-XXI wieku) - jeden lub dwa utwory współczesne (np. powieść albo powieść i dramat), zarówno z literatury polskiej jak i zagranicznej. Pojęcie apokryfu i apokryfizacji rozumiemy tu szeroko jako produkty różnokierunkowego i wieloetapowego uzupełniania informacji kanonicznych (M. Adamczyk), a więc chodziłoby o teksty literackie, które uzupełniają na różne sposoby kanoniczny tekst Biblii, są przeważnie (ale nie zawsze) oparte na apokryfach starożytnych, a ich cel jest wyraźnie apokryficzny. W pracy znajdą się zatem zarówno utwory dawne, jak i współczesne, i ważne jest, aby w 1

2 zakończeniu zwrócić uwagę na występujące między nimi podobieństwa, wynikające właśnie z ich - szeroko rozumianego - apokryficznego charakteru. Bibliografia: Apokryfy biblijne: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1-3, Ewangelie apokryficzne, pod red. M. Starowieyskiego. Kraków lub wydania wcześniejsze. Teksty literackie: Apokryfy staropolskie opublikowane w wymienionych niżej antologiach oraz powieści współczesne takie jak powieści Jana Dobraczyńskiego (Listy Nikodema, Święty miecz), Henryka Panasa (Według Judasza), Romana Brandstaettera (Jezus z Nazarethu) czy współczesne powieści zagraniczne, które opowiadają historie oparte na Biblii, posługując się starożytnymi apokryfami i innymi źródłami, a także autorską fantazją - np. utwory Lloyda C. Douglasa (Szata, Wielki Rybak), Pära Lagerkvista (Barabasz, Mariamne), Artura Lundkvista (Upadek Jerycha). Można wziąć pod uwagę jeszcze wiele innych utworów, ale nie powinno się poświęcać odrębnych analiz w rozprawce utworom literackim, w których motywy apokryficzne stanowią tylko wątek poboczny (jak np. w powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci). Antologie tekstów staropolskich: cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Wyd. Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, wstęp napisała Maria Adamczyk, Warszawa Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku Wydanie 3. Wrocław 2005 (lub poprzednie wydania). Literatura przedmiotu: Obszerny spis literatury przedmiotu znajduje się w książce: Grzegorz Kramarek, Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX. Lublin 2004, TN KUL (zob. zwłaszcza w indeksie przedmiotowym pozycję apokryf); kontynuacja i uzupełnienia na stronie internetowej: Obszerne wykazy podstawowej literatury przedmiotu znajdują się też w następujących hasłach słownikowych, które stanowią dobre wprowadzenie do tematu: Maria Adamczyk, Apokryf. w: Słownik literatury staropolskiej, pod red. Teresy Michałowskiej. Wrocław 1980 (lub wyd. następne) Tytus Górski, Apokryf. W: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. Grzegorza Gazdy i Słowini Tyneckiej-Makowskiej. Kraków

3 2. SZTUKA PORTRETU W GAWĘDZIE I LITERATURZE GAWĘDOWEJ OKRESU ROMANTYZMU Praca może być skoncentrowana wokół następujących zagadnień (albo też problemów wybranych z tej listy lub sformułowanych przez autora. - jak definiujemy gawędę? Do jakich cech utworu odwołuje się pojęcie gawędowości? - styl gawędowy a problem literackości; co można powiedzieć o specyfice słowa w gawędzie? - jakie miejsce w polskim romantyzmie zajmuje gawęda i gawędowość? - obecność tego gatunku w pierwszej poł. XIX w.: współbrzmienie z zasadniczymi tendencjami nurtu romantycznego? komplikacja wizerunku epoki? - bohater romantyczny a bohater utworów gawędowych tego czasu; w jakim stopniu są to postaci zbliżone, a w jakim kreowane wedle różnych wyznaczników światopoglądowych i artystycznych? - w jaki sposób w wizerunkach bohaterów odbija się osobowość pisarska autora gawędy? Czy to jest istotny problem gatunku? - co to znaczy: sztuka portretu i w jaki sposób można uporządkować problem widzenia bohaterów gawędy (widzenie bezpośrednie, pośrednie, konteksty i okoliczności historyczne, kulturowe, obyczajowe, polityczne )? - bohater utworu gawędowego a problem ożywiania przeszłości; czy możliwe jest zbliżenie gawędowości z lirycznością (np. w Panu Tadeuszu) i jak taka sytuacja może wpływać na kształt portretu? - w jaki sposób portretowanie bohaterów związane jest ze sposobem stylistycznego ukształtowania utworu (gawęda prozą, elementy gawędowości w utworach poetyckich)? - w jaki sposób charakter gawędy polskiego romantyzmu jest czynnikiem konstytuującym całościową wizję epoki? Najważniejsze źródła: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy 3

4 A. Fredro, Trzy po trzy Antologia: M. Maciejewski, Choć Radziwiłł, alem człowiek. Gawęda romantyczna prozą, Kraków 1985; (również: W. Pol, Pieśni Janusza; J. Słowacki, Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej J. O. Ks. Radziwiłła Sierotki; K. Gaszyński, Kontuszowe pogadanki i obrazki z szlacheckiego życia; M. Czajkowski, Gawędy ) Literatura przedmiotu: K. Bartoszyński, Gawęda, hasło w: Słownik literatury XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991(tu zob. również bibliografię) K. Bartoszyński, O amorfizmie gawędy. Uwagi na marginesie Pamiątek Soplicy, w: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Z. Szwejkowskiemu, 1966; przedruk w książce: K. Bartoszyński, Teoria i interpretacja, Warszawa 1985 W. Borowy, Uwagi o Fredrowskim Trzy po trzy, w: Ze studiów nad Fredrą, Kraków 1921 M. Maciejewski, Gawęda jako słowo przedstawione, w: tenże, Poetyka- gatunek- obraz, Wrocław 1977 M. Maciejewski, Gawęda o gawędzie Panie Kochanku, wstęp do: Choć Radziwiłł alem człowiek Gawęda romantyczna prozą, Kraków 1985 K. Stępnik, Poetyka gawędy wierszowanej, 1983 Z. Szmydtowa, Czynniki gawędowe w poezji Mickiewicza, w: Rousseau-Mickiewicz i inne studia, Warszawa 1961 Z. Szmydtowa, Poetyka gawędy, w: taż, Studia i portrety, Warszawa 1969 Z. Szweykowski, wstęp do: H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Wrocław 1928 A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm, Kraków 2001 M. Żmigrodzka, Karmazyn, palestrant i wiek XIX, [w:] tejże, Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX w., Warszawa

5 3. MIASTO W LITERATURZE POLSKIEJ XIX i XX WIEKU Na podstawie proponowanych poniżej zagadnień sproblematyzuj temat i omów go, odwołując się do wybranych tekstów literackich oraz opracowań. PROPONOWANE ZAGADNIENIA: Człowiek w przestrzeni miejskiej (psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne aspekty życia w wielkim mieście, mnogość bodźców wzrokowych i dźwiękowych, zwiększenie tempa życia, anonimowość, wpływ procesów urbanizacji na życie mieszkańców) Sprzeczne postawy wobec miasta. Pochwała postępu, zachwyt nowymi możliwościami czy lęk przed alienacją, samotnością w tłumie, rozpadem więzi międzyludzkich? Opozycja miasto-wieś (miasto widziane z perspektywy wsi, opozycja cywilizacja-natura, stosunek mieszkańców miasta do natury) Antyurbanizm (przyczyny, przejawy, specyfika polskiego antyurbanizmu) Sposoby opisywania miasta (np. konwencja naturalistyczna, konwencja oniryczna) Flâneur zakochany w mieście spacerowicz, obserwator życia (flâneur jako typ artysty i bohatera literackiego, zmiana oglądu miasta: od statycznego ujęcia panoramicznego do dynamicznego postrzegania w ruchu) Kobiety w mieście (jak płeć warunkuje funkcjonowanie w miejskiej przestrzeni, rozwój miasta a proces emancypacji kobiet, zagrożenia i szanse dla mieszkanek wielkich miast, kobiety w przestrzeni prywatnej i publicznej) Mniejszości narodowe w mieście (jak bycie obcym, innym warunkuje funkcjonowanie w miejskiej przestrzeni) Na marginesach miasta. Peryferia, przedmieścia, dzielnice nędzy (sposób przedstawiania tych obszarów i bohaterów z nizin społecznych, literatura zaangażowana) Obraz sfery mieszczańskiej (mieszczańska kamienica, mieszczański styl życia, krytyka konwenansów) Alegorie, symbole i mity związane z przestrzenią miejską (np. miasto jako moloch, jako labirynt) 5

6 Miasto a historia i polityka (jak odciskają na przestrzeni miejskiej swoje piętno wydarzenia historyczne i kolejne epoki, np. zabory, odzyskanie niepodległości, czas socjalizmu) Miasto i jego magiczne miejsca (specyficzne miejskie przestrzenie, np. parki, bazary, sklepy, kawiarnie). TEKSTY LITERACKIE: W. Berent, Próchno M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi P. Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek oraz Rajska jabłoń S. Grzesiuk, Boso, ale w ostrogach T. Konwicki, Mała apokalipsa oraz Wniebowstąpienie A. Kowalska, Pestka M. Kuncewiczowa, Dyliżans warszawski Niepiękne dzielnice. Reportaże o międzywojennej Warszawie, wybór i oprac. J. Dąbrowski i J. Koskowski E. Orzeszkowa, Marta B. Prus, Lalka oraz Kroniki (wybór) Przedmieście, Zespół Literacki Przedmieście W. S. Reymont, Ziemia obiecana I. B. Singer, Szosza, przeł. Sz. Sal oraz Szumowiny, przeł. Ł. Nicpan L. Tyrmand, Zły G. Zapolska, Córka Tuśki, Janka oraz Kaśka Kariatyda S. Żeromski, Ludzie bezdomni Autor pracy może zaproponować i omówić wybrane przez siebie teksty literackie dotyczące jego własnego miasta. 6

7 Literatura przedmiotu: OPRACOWANIA: J. Bachórz, Oswajanie miasta, Przegląd Humanistyczny 1992, nr 6 Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, przedmowa Cz. Miłosz, Gdańsk 1998 lub [w:] tegoż, Ch. Baudelaire, Rozmaitości estetyczne, przeł. J. Guze, Gdańsk 2000 W. Benjamin, Park Centralny, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire a, Paryż stolica dziewiętnastego wieku [w:] tegoż, Twórca jako wytwórca, wybór H. Orłowski, przeł. H. Orłowski i J. Sikorski, Poznań 1975 lub [w:] tegoż, Anioł historii, Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski i J. Sikorski, Poznań 1996 J. Detko, Warszawa naturalistów, Warszawa 1980 Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, red. J. S. Wojciechowski i A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998 M. Głowiński, Labirynt, przestrzeń obcości [w:] tegoż, Mity przebrane, Kraków 1994 W. Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze polskiego modernizmu [w:] tegoż, Mit-Eros- Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999 I. Maciejewska, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, seria 3, red. E. Jankowski i J. Saloni-Kulczycka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 Miasto-Kultura-Literatura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk 1993 Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000 Cz. Miłosz, Legenda miasta-potwora [w:] tegoż, Prywatne obowiązki, Olsztyn 1990 E. Paczoska, Lalka czyli rozpad świata, Białystok 1995 lub Warszawa 2008 Pisanie miasta czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997 Pisarze Młodej Polski i Warszawa, red. D. Knysz- Tomaszewska, R. Taborski i J. Zacharska, 7

8 Warszawa 1998 M. Popiel, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w Ziemi obiecanej Reymonta, Pamiętnik Literacki 1979, z. 4 Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. E. Rewers, Poznań 1999 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005 E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003 G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast [w:] tegoż, Socjologia, przeł.m. Łukasiewicz, Warszawa 2005 Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1997, hasło Miasto Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i inni, Wrocław 1993, hasło Urbanizm, antyurbanizm W. Toporow, Miasto i mit, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2000 A. Wallis, Koncepcja miasta i kryzys miasta [w:] Problemy wiedzy o kulturze, red. A. Brodzka, M. Hopfinger i J. Lalewicz, Wrocław 1986 Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni i E. Ihnatowicz, Warszawa 1992 M. Zielińska, Warszawa dziwne miasto, Warszawa

9 4. NOWE POKOLENIE POLSKIEGO REPORTAŻU Zadaniem uczestnika Olimpiady jest odpowiedź własna na pytania dotyczące twórczości dwu lub trzech autorów, spośród wymienionych (też zresztą wybranych) reporterów nowego pokolenia. Próba charakterystyki pisarstwa reportażowego wybranych autorów, określająca sposób uprawiania tego gatunku oraz jego indywidualizację; jakie są charakterystyczne dla omawianych autorów właściwości ich stylu? Czy twórczość młodego pokolenia reportażu można określić mianem szkoły? Co odziedziczyło, a czym się różni od swych mistrzów (Ryszard Kapuściński, Hanna Krall) nowe pokolenie reporterów? Jakie są powiązania i odmienności między mistrzami a wybranymi do analizy autorami? Omówienie zasięgu i wnikliwości oglądu analizowanej przez tych autorów tematyki (glob, kraj, wybitne i doceniane postaci lub grupy albo przeciwnie, odrzucane środowiska i jednostki) Nowe tematy, nowa poetyka? Wnioski, jakie wynikają z doboru i analizy porównywanych tekstów reportażowych czy parareportażowych. Co w tych wnioskach może okazać się ważne dla losów współczesnej literatury? Czy pojęcie literatury stosowanej, literatury faktu ma dzisiaj sens badawczy? (prośba o indywidualne zdanie) Czy teksty nowego pokolenia otwierają na nowo dyskusję na temat gatunku reportażu? Czy dostrzegasz w ostatnich latach ciekawych autorów młodego pokolenia, którzy nie zostali poniżej wymienieni? (opcjonalnie) Wybrani autorzy: Wojciech Jagielski: Dobre miejsce do umierania. Wstęp Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa 1994 (rec. Krystyna Kurczab-Redlich, Na Kaukazie..., Nowe Książki 2005, nr 10) Modlitwa o deszcz, Warszawa 2002 Wieże z kamienia, Warszawa 2004 (rec. Paweł Urbaniak, Zikr skarga do Boga, Odra, R. 45, nr 9

10 12, 2005) Lidia Ostałowska: Cygan to Cygan, Warszawa 2002 Mariusz Szczygieł: Niedziela, która zdarzyła się w środę, Warszawa 1996 Na każdy temat talk show do czytania, Warszawa 1997 Gottland, Wołowiec 2006 Wojciech Tochman: Fascynuje mnie tajemnica (rozmowę przeprowadziła Marta Mizuro, Odra R. 45, nr 12, 2005) Schodów się nie pali, Kraków 2000 i Jakbyś kamień jadła, Wołowiec Córeńka, Kraków 2005 (rec. Grażyna Borkowska, Zawód: reporterka, Res Publica Nowa R. 19, nr 1, 2006) Wściekły pies, Kraków 2007 Artur Domosławski: Chrystus bez karabinu: o pontyfikacie Jana Pawła II, Warszawa 1999 Świat nie na sprzedaż: rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002 Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2004 Ameryka zbuntowana, Warszawa 2007 Anna Fostakowska (reportaże w internecie) Magdalena Grzebałkowska (reportaże w internecie) Antologie: Kraj raj : piszą reporterzy "Gazety"; wstęp Adam Michnik, Warszawa : "Rytm", 1993 To nie mój pies, ale moje łóżko : reportaże roku 1997, Warszawa : Prószyński i Ska, 1998 (M. Grochowska Sprzeczne z piątym przykazaniem; P. Głuchowski, Jarosław Kopeć Osaczona; L. Ostałowska, P. Smoleński To nie mój pies, ale moje łóżko; A. Bikont, J. Szczęsna I napisał: 10

11 Płaczę, bo nie nauczyłem się mówić; I. Morawska Jak Emilię z Kalabrii od złej pani wykradłam; P. Głuchowski Lepiej na Tomka padło; P. Głuchowski W Sales Twoje życie; M. Dębicki, K. Fijałek, K. Sypniewska Widzę błękit. Można zabić tego drugiego; W. Tochman Mówię ci, tam była enklawa tajemna; J. Hugo-Bader Nie pije, popala, hoduje żółwie; L. Ostałowska Czepielowice po wodzie; P. Głuchowski Jeden Furkot wie) Wysokie Obcasy. Twarze, Warszawa 2003 Cała Polska trzaska: reportaże Gazety Wyborczej [Marcin Fabjański et al.]; red. Bożena Dudko, Warszawa 2005 Opracowania: 1. Reportaż : wybór tekstów z teorii gatunku; wybór, [słowo wstępne] Kazimierz Wolny; Rzeszów Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, pod red. Dariusza Rotta, Katowice Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. Krzysztofa Stępnia, Magdaleny Piechoty, Lublin Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Rzeszów Egon Erwin KISCH, Jarmark sensacji, tłum. S. Wygodzki, Warszawa Krystyna GOLDBERGOWA, Reportaż. Literatura faktu, Warszawa Ryszard KAPUŚCIŃSKI, Autoportret reportera, Kraków Ryszard KAPUŚCIŃSKI, Lapidarium (I-VI), Warszawa Krzysztof KĄKOLEWSKI, Wokół estetyki faktu, Studia Estetyczne 1965 t Hasło Reportaż (K. Kąkolewski), [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. A. Brodzkiej, M. Puchalskiej, M. Semczuk, A. Sobolewskiej, E. Szary-Matywieckiej, Warszawa Andrzej MAGDOŃ, Reporter i jego warsztat, Kraków Beata NOWACKA, Zygmunt ZIĄTEK, Ryszard Kapuściński: biografia pisarza, Kraków Jan PACŁAWSKI, O reportażu i reportażystach, Kielce Elżbieta PLESZKUN- OLEJNICZAKOWA, Reportaż,wokół pochodzenia, definicji i podziałów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica [Z.] 7 t. 2 (2005) 11

12 15. Maciej SIEMBIEDA, Reportaż po polsku, Poznań Maciej SIEMBIEDA, Reportaż po polsku, Poznań Melchior WAŃKOWICZ, Karafka La Fontaine a, t. 1-2, Warszawa 1972, Kazimierz WOLNY, O poetyce współczesnego reportażu polskiego, Rzeszów Zygmunt ZIĄTEK, Wiek dokumentu: inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej; Warszawa Jolanta ŻADZIŁKO- SZTACHELSKA, Reporteryje" i reportaże: dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont), Białystok

13 5. O TYM JAK SIĘ WYRAZY ŁĄCZĄ I CO Z TEGO WYNIKA, CZYLI MIĘDZY ŁĄCZLIWOŚCIĄ A FRAZEOLOGIĄ Wykorzystując podany zestaw zagadnień i opracowań, omów ogólnie problem łączliwości leksykalno-semantycznej (część I). Na podstawie zdobytej wiedzy opracuj samodzielnie jedno z podanych zadań (część II). Problemy: typy łączliwości (leksykalno-semantyczna i składniowa; systemowa i normatywna; gdzie przebiegają granice między różnymi typami łączliwości? istota łączliwości leksykalno-semantycznej (czym jest łączliwość?, jak się ją opisuje?; czy łączliwość zawsze zależy od znaczenia wyrazu?; jaka jest rola zwyczaju językowego w kształtowaniu się łączliwości?) normatywny opis łączliwości (gdzie go można znaleźć?, komu i czemu służy?) rola łączliwości leksykalno-semantycznej w klasyfikacji związków wyrazowych (związki stałe, łączliwe i luźne; co to jest idiom i kolokacja?) Zadania do wyboru: 1. Zbadaj łączliwość 10 dowolnie wybranych wyrazów. Możesz (do wyboru): przeprowadzić ankietę wśród uczniów swojej szkoły, wśród członków rodzinyi znajomych itp. przebadać zasoby internetowe (np. za pomocą wyszukiwarki Google) albo materiał zgromadzony w korpusie PWN (http://korpus.pwn.pl/) sprawdzić ich łączliwość w wybranych słownikach Zgromadzony materiał przeanalizuj i zinterpretuj zgodnie z pytaniami, które sobie zadasz (np.: Czy słownikowy opis łączliwości różni się od danych internetowych?, Czy młodzi ludzie inaczej łączą wyrazy niż przedstawiciele starszego pokolenia?, O czym to świadczy? itp.). 2. Ze słowników frazeologicznych wybierz 10 stałych związków frazeologicznych (nie muszą to być związki idiomatyczne) i sprawdź, jak funkcjonują w obiegu publicznym. Ustal, czy są poddawane modyfikacjom, czy też nie narusza się ich struktury. Możesz (do wyboru): przeprowadzić ankietę wśród uczniów swojej szkoły, wśród członków rodzinyi znajomych itp. przebadać zasoby internetowe (np. za pomocą wyszukiwarki Google) albo materiał zgromadzony w korpusie PWN (http://korpus.pwn.pl/) sprawdzić ich łączliwość w wybranych słownikach Zgromadzony materiał przeanalizuj i zinterpretuj: odpowiedz na pytanie, o czym świadczą wyniki Twoich obserwacji (jeśli dane słownikowe różnią się od tych zgromadzonych w badaniu, to czy świadczy to o zmianie normy frazeologicznej? Jeśli nie to o czym?). 3. Łączliwość leksykalno-semantyczna daje świetne możliwości gry na znaczeniach 13

14 i skojarzeniach. Korzysta z tego m.in. literatura piękna, reklama, prasa. Sięgnij do współczesnych tekstów i na podstawie 10 przykładów zaczerpniętych (do wyboru) z: prozy (fragmentów jednej książki) poezji (kilku wierszy jednego autora) reklam nagłówków /tytułów prasowych pokaż, jak te możliwości są wykorzystywane*. (Aby analiza była pełniejsza, warto porównać łączliwość wybranych przykładów z opisem normy językowej w słownikach języka polskiego i poprawnej polszczyzny). *Należy unikać omawiania przykładów analizowanych w opracowaniach. Literatura Słowniki: 1. Mirosław Bańko, Słownik dobrego stylu, WN PWN, Warszawa Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn, Słownik synonimów, MCR, Warszawa Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Anna Ciesielska, W kilku słowach: słownik frazeologiczny języka polskiego, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa Piotr Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa Stanisław Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Wiedza Powszechna, Warszawa Inny słownik języka polskiego, red. Mirosław Bańko, t. 1-2, WN PWN, Warszawa Słownik współczesnego języka polskiego, red. Bogusław Dunaj, Wilga, Warszawa Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, WN PWN, Warszawa Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, WN PWN, Warszawa 2004 Pozostałe opracowania: 1. Mirosław Bańko, O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w słownikach [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, Wyd. IJP PAN, Kraków Stanisław Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo UAM, Poznań Jerzy Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Danuta Buttler, Pojęcie wariantów frazeologicznych [w:] Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. Andrzej Maria Lewicki, Wydawnictwo UMCS, Lublin Danuta Buttler, Zagadnienia normatywne związane z syntagmatycznym doborem elementów leksykalnych [w:] Danuta Buttler,Halina Kurkowska,Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa Piotr Fliciński, Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycznych współczesnej polszczyzny [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, Wyd. IJP PAN, Kraków Bartłomiej Guz, Język wchodzi w grę o grach językowych na przykładzie sloganów 14

15 reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti, Poradnik Językowy 2001, z Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Związki frazeologiczne w reklamie prasowej [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. Kwiryna Handke i Hanna Dalewska-Greń, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa Jacek Kołodziej, Reklama: gra słowami, Zeszyty Prasoznawcze 1993, z Emilia Kozarzewska, O pewnych typach werbalnych związków wyrazowych [w:] Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. Andrzej Maria Lewicki, Wydawnictwo UMCS, Lublin Andrzej Maria Lewicki, Anna Pajdzińska, Frazeologia [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin Andrzej Maria Lewicki, Frazeologizmy w sloganach reklamowych [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. Andrzej Maria Lewicki i Ryszard Tokarski, Wydawnictwo UMCS, Lublin Andrzej Maria Lewicki, Problemy metodologiczne wariantywności związków frazeologicznych [w:] Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. tenże, Wydawnictwo UMCS, Lublin Andrzej Markowski, Łączliwość wyrazów, jej typy i kwestie normatywne z nią związane [w:] tegoż Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, WN PWN, Warszawa Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, O zakłóceniach łączliwości systemowej wyrazów. Zakłócenie łączliwości a błąd semantyczny, Poradnik Językowy 1997, z Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Zakłócenie łączliwości normatywnej wyrazów jako przejaw działania tendencji do usuwania wyjątków, Poradnik Językowy 1997, z Anna Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask Anna Pajdzińska, Studia frazeologiczne, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2006(szczególnie artykuły: Szeregi wariantów a mechanizmy łączliwości frazeologicznej; Elementy motywujące znaczenie w składzie związków frazeologicznych; Łączliwość wyrazów a językowy obraz świata; Frazeologizmy w walce z określoną epoką ) 19.Edyta Pałuszyńska, Nagłówki w Gazecie Wyborczej, Piktor, Łódź Walery Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach!, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa, Kraków Renata Przybylska, Z problemów słownikowego opisu łączliwości rzeczownika [w:] Nowe studia leksykograficzne, Wyd. IJP PAN, Kraków Katarzyna Węgrzynek, Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku języka polskiego [w:] Nowe studia leksykograficzne, Wyd. IJP PAN, Kraków

16 TEMAT TEATROLOGICZNY 6. TEATR, CYRK, KABARET MIESZANIE GATUNKÓW W polskim TEATRZE WSPÓŁCZESNYM 1. zjawisko mieszania gatunków na scenie w wieku XX, jego funkcja i cel (od Meyerholda i Piscatora po teatr absurdu) 2. kabaret jako forma parodii teatralnej 3. zagadnienie mieszania gatunków możliwe do rozpatrzenia jako: gra z konwencją parodia gra ze słowem konstrukcja formy przewrotnej 4. przyczyna i funkcja mieszania form 5. karnawalizacja formy teatralnej wzniosłość zdegradowana i codzienność uwznioślona Reżyserzy, których prace stanowią przykład gatunkowego pomieszania : Tadeusz Kantor Krystian Lupa Jerzy Grzegorzewski Mikołaj Grabowski Andrzej Dziuk Piotr Cieplak, Grzegorz Jarzyna Krzysztof Warlikowski Paweł Miśkiewicz Jan Klata Maja Kleczewska Autor pracy może wybrać i omówić dowolne spektakle i reżyserów, ważne, aby spektakle stanowiły przykład mieszania form. Istotna jest również analiza wybranych przedstawień. Bibliografia (do wyboru w miarę możliwości dostępu): 1. Ch. Balm, Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa E, Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przekł. G. Ziółkowski, G. Godlewski, J. Fret, A. Jelewska-Michaś i in., Wrocław J. Błoński, Witkacy, Kraków H. Ch. Béhar, Dada i surrealizm w teatrze, przekł. P. Szymanowski, Warszawa B. Brecht, Małe organon dla teatru, przekł. A. Sowiński, Pamiętnik Teatralny 1955 z. 1 16

17 6. B. Brecht, Wartość mosiądzu, przekł., wybór i noty Werner Hecht, Warszawa M. Carlson, Performans, przekł. E. Kubikowska, Warszawa B. Danowicz, Był cyrk olimpijski..., Warszawa M. Dziewulska, Inna obecność, Warszawa 2009 [cz. 1: Teatr] 10.Encyklopedia kultury. Teatr Widowisko, red. M. Fik, Warszawa D. Fox, Aktorstwo kabaretowe - zabawa; zawód; sztuka, w: Od symbolizmu do postteatru, red. E.Wąchocka, Warszawa D. Fox, Stan badań nad teatrem kabaretowym i rewiowym, w: Teatrologia polska u schyłku XX wieku, red. J. Michalik i A. Marszałek, Kraków D. Fox, Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy: Z prasowego archiwum Dwudziestolecia, Katowice 2007 [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach] 14.P. Gruszczyński, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa Historia teatru, red. J.R. Brown, przekł. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa, Świat Książki, 1999 [Ch. Innes, Teatr po I i II wojnie światowej, ss ] oraz wyd. drugie: Wyd. Naukowe PWN, Warszawa I. Kiec, Wyprzedaż teatru w ręce błazna i arlekina... czyli o kabarecie, Poznań I. Kiec, W kabarecie, Wrocław 2004 [seria: A to Polska właśnie ] 18.J. Kopciński, Witkacy idzie na Operetkę, Teatr 2000 nr 9 19.D. Kosiński, Polski teatr przemiany, Wrocław T. Kowzan, O autonomiczności sztuki widowiskowej, Pamiętnik Teatralny 1970, z. 1-2, przedr. m.in. w: Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, t. 2, Wrocław J. Limon, Piąty wymiar teatru, Gdańsk D. Kuźnicka, Obszary zwątpień i nadziei : inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego , Warszawa W. Meyerhold, Przed rewolucją, przekł. J. Koenig, Warszawa E. Morawiec, Powidoki teatru, Kraków E. Morawiec, Jerzy Grzegorzewski: mistrz światła i wizji, Kraków G. Niziołek, Grzegorzewski piętra teatru, Teatr 1988, nr 3 27.G. Niziołek, Oh, les beaux jours, Teatr 1993, nr 4 28.G. Niziołek, Ach, iskrą tylko!, Teatr 1994, nr 5 29.G. Niziołek, Sny, komedie, medytacje, Kraków P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przekł. i oprac. S. Świontek, Wrocław E. Piscator, Teatr polityczny, przekł. i wstęp R. Szydłowski, Warszawa T. Plata, Być i nie być : kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza, Warszawa K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego, Kraków K. Pleśniarowicz, Kantor, Wrocław K. Pleśniarowicz, Ostatni spektakl Kantora rekonstrukcja idei, Dialog 1994, nr 2 36.M. Porębski, Tadeusz Kantor i nowa wolność artystycznego języka, Dialog 1990, nr 7 37.Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, t.1-2 (wybrane teksty), Wrocław M. Prussak, Wielka magia teatru, Teatr 1998 nr Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru, Warszawa D, Ratajczakowa, Teatralność i sceniczność [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, t.1, Wrocław R. Schechner, Performatyka: Wstęp, przekł. T. Kubikowski, Wrocław L. Sokół, Groteska w teatrze S.I. Witkiewicza, Wrocław

18 43.Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski , red. T. Plata, Warszawa B. Świąder, W metafizycznej dziurze. Teatr Witkacego w Zakopanem, Gdańsk A. Tairow, Notatki reżysera i proklamacje artysty, przekł. J. Ludawska, wstęp i noty J. Koenig, Warszawa Teatr - media kultura, red. E. Wąchocka, D. Fox, Katowice J. Walaszek, Ślady przedstawień, Warszawa E. Wachtangow, Poszukiwania, przekł. H, Bieniewski, wstęp H. Bieniewski i E. Csató, Warszawa 1967 Dialog 1989 nr 1: PRÓBY ZAPISU: Cricot 2 Nigdy już tu nie powrócę. - zeszyty monograficzne Notatnika Teatralnego oraz Pamiętnika Teatralnego na portalu: www. witryna czasopism znajdują się spisy treści obu tych periodyków Notatnika... od roku 1999, a Pamiętnika... od 2001 [ Didaskalia, Dialog i Teatr od 2000 roku] - recenzje spektakli zamieszczone w prasie codziennej, miesięczniku Teatr i dwumiesięczniku Didaskalia od 2004 roku recenzje i omówienia prasowe działalności poszczególnych reżyserów zamieszczane są na portalu: 18

19 TEMAT TEATROLOGICZNY 7. HAMLET - KSIĄŻĘ POLSKI. METAMORFOZY POSTACI HAMLETA W POLSKIM DRAMACIE I TEATRZE Zagadnienia do wyboru: Hamlet w porządku historycznym - jak dramat Szekspira wystawiano w polskim teatrze od prapremiery w 1798 roku we Lwowie po dzień dzisiejszy, m.in. - najznamienitsi polscy odtwórcy Hamleta? Hamlet współczesny: - polityczny (ewent.: Hamlet swojej epoki), ze szczególnym uwzględnieniem inscenizacji po 1956 (m.in. Hamlet Leszka Herdegena w Krakowie, 1956; Hamlet Igora Przegrodzkiego we Wrocławiu, 1957; Hamlet Edmunda Fettinga w Gdańsku, 1960) oraz w latach osiemdziesiątych, po 13 grudnia 1981, także w Teatrze TV, zwłaszcza Janusza Warmińskiego, Warszawa, Teatr Ateneum 1983 i Jana Englerta, Teatr TV 1985; oddźwięk tych inscenizacji w poezji (np. październikowe u Herberta czy Woroszylskiego); Hamlet współczesny: - codzienny, zwyczajny chłopak, młody, nagi (w tym - obnażony wewnętrznie), tu: interpretacja postaci w inscenizacjach po 1945, np. Wilama Horzycy (Adam Hanuszkiewicz), Poznań 1950, Andrzeja Wajdy (Jerzy Stuhr i Teresa Budzisz-Krzyżanowska), Kraków, Stary Teatr 1981 i 1989, Gustawa Holoubka (Holoubek, 1962 oraz Piotr Fronczewski, 1979, w Teatrze Dramatycznym, Jan Englert w Teatrze Telewizji), Hanuszkiewicza (Daniel Olbrychski), Warszawa 1970, Marka Okopińskiego, Gdańsk 1974, Jerzego Grudy, Szczecin 1979, Henryka Tomaszewskiego, Wrocław, Teatr Pantomimy, 1979, Krzysztofa Nazara, Gdańsk, 1996, Krzysztofa Warlikowskiego (Jacek Poniedziałek), Warszawa 1999, Krzysztofa Jasińskiego, Kraków, Teatr STU, niezrealizowany, a opisany Hamlet Radziwiłowicza w inscenizacji Swinarskiego. Każdy bohater swojej epoki z natury rzeczy bywa Hamletem - jak odzwierciedla się ta prawidłowość w interpretacji postaci i dramatu? Hamlet - zagadnienia interpretacji, m.in. Hamlet jako inspirator, Hamlet jako autor dramatu o Hamlecie, maska Hamleta, sztuka teatru: - teatr w teatrze, aktor - polityk, aktor - kreator świata przedstawionego, aktorstwo jako maska; Hamlet w sztuce: motywy hamletyczne, przetworzenia i inspiracje, m.in. w malarstwie (Malczewski, Hamlet z margerytką, nawiązujący i do Hamleta i do Szczęsnego) i literaturze. Hamlet przetworzony dramatycznie: 19

20 Horsztyński Słowackiego (inscenizacja Edmunda Wiercińskiego w Teatrze Polskim w Warszawie, 1953 Hamlet Wyspiańskiego (inscenizacje: Jerzego Grotowskiego, Opole; Jacka Woszczerowicza, Teatr Ateneum-Warszawa, Jerzego Grzegorzewskiego, Teatr Narodowy-Warszawa) Hamlet Wtóry Romana Jaworskiego (inscenizacja Macieja Prusa, Teatr Polski- Poznań) Po Hamlecie Żurka (m.in. inscenizacja Janusza Warmińskiego, Teatr Ateneum- Warszawa, łącząca się z wcześniejszą premierą Hamleta - Hamleta grał ten sam aktor), Fortynbras się upił Głowackiego. Bibliografia (do wyboru): J. Słowacki, Horsztyński (wyd. dowolne) C. K. Norwid, Pisma wszystkie, PIW 1971, t. 4: Dramaty, Hamlet. Akt pierwszy. Scena druga, s S. Wyspiański, Studium o Hamlecie (wyd. dowolne) R. Jaworski, Hamlet Wtóry, Archiwum Literackie t. 28, 1995 (wraz z art. rzecz komentującym) J. Głowacki, Fortynbras się upił, Dialog 1990 nr 1 J. Żurek, Po Hamlecie w: Po Hamlecie i inne sztuki, Gdańsk 2002 Hasło: Hamlet, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, Warszawa 1975 Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów, Warszawa 1991, t. I, s , 466 E. Csató, Szkice o dramatach Słowackiego, Warszawa 1966 J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. I-III, Warszawa 1923 J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. IV, Warszawa 1927 A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994 A. Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997 D. Siwicka, Romantyzm , Warszawa 1995 J. Skuczyński, Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, Toruń 1993 A. Witkowska, Wielcy romantycy polscy. Sylwetki, Warszawa

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP Wydział

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Mityzacja rzeczywistości w polskiej prozie XX Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów (np. B. Schulza,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich.

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. LITERATURA 1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. 2.. Przedstaw zjawisko prekursorstwa w literaturze różnych epok, analizując wybrane przykłady literackie.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W MUSZYNIE

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W MUSZYNIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W MUSZYNIE LITERATURA 1. Omów funkcje motywu świata jako teatru, analizując

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim. PROPOZYCJE TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z kreacjami bohaterów literatury XIX i początku XX wieku. 2. Awangarda w XX i XXI w. Omów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010 Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Katastroficzna wizja świata w poezji i w malarstwie czasów wojny. Omów na wybranych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA 1. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Omów zjawisko opierając się na analizie wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015

ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015 ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Jana Pawła II W DĘBICY LITERATURA 1. Przedstaw blaski i cienie

Bardziej szczegółowo

czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół

czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół Co to jest bibliografia? 1. Bibliografia to zapis dzieł, które masz zamiar omówić w trakcie prezentacji. 2. Dzieli się na: bibliografię podmiotową

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 LITERATURA 1. Początek i koniec opowieści. Na wybranych przykładach zanalizuj znaczenie scen

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA 2 4 7 8 0 1-3 7 1 3 S pieczęć szkoły identyfikator szkoły / identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2013/2014 Liczba

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku Strona 1 z 7 Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku L.P. LITERATURA Uwagi i zalecenia OKE Temat 1. Artysta

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2011/2012:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2011/2012: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2011/2012: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Zanalizuj problem w odniesieniu do najnowszej

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kreatywne pisanie reportażu literackiego Kod przedmiotu

Kreatywne pisanie reportażu literackiego Kod przedmiotu Kreatywne pisanie reportażu literackiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kreatywne pisanie reportażu literackiego Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-KPR-L-S14_pNadGenPRM9C Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym 2012 2013 Literatura 1. Wzorce osobowe promowane w dziełach literackich różnych Rozwio temat na wybranych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY Publikacje zawarte w niniejszym wykazie pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA ACHILLES. Powrót Odysa.- Wrocław:

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 03/04 Ponad słowami, numer ewidencyjny w wykazie MEN 45//0 Podręcznik Ponad słowami, autorki: Małgorzata Chmiel,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Obraz Paryża w literaturze zaprezentuj oblicza miasta, odwołując się do utworów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze

Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-MLK- 16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA 1. List jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na. egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na. egzamin ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Wartośd i sens cierpienia. Omów zagadnienie w świetle literatury wybranych epok literackich. 2. Motyw zbrodni w

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

Prezentacje maturalne 2014 MATURA 2014 LITERATURA

Prezentacje maturalne 2014 MATURA 2014 LITERATURA MATURA 2014 LITERATURA 1. Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory. 2. Samotność jako wybór czy konieczność. Udowodnij swój sąd, odwołując się do bohaterów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Edytorstwo dzieł dawnych 15.451/s,1,muII-III-IV Wydział Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo