PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I."

Transkrypt

1 PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. JĘZYK POLSKI: 1. Nie taki diabeł straszny. Przygotowanie gier dydaktycznych na temat lektur szkolnych. Wybranie 3 lektur szkolnych, które staną się tematem gier dydaktycznych. Opracowanie zasad poszczególnych gier. Przygotowanie pytań sprawdzających znajomość lektur. Zaprojektowanie szaty graficznej gier dydaktycznych. Przygotowanie 3 różnych gier dydaktycznych na temat lektur szkolnych. 2. Ekranizacja lektur szkolnych Zapoznanie z ekranizacjami lektur szkolnych Umiejętność dostrzegania różnic między książką a filmem. Wyrobienie przekonania o zasadności czytania. Pogłębienie wiedzy o literaturze i filmie. 3. Wspomnienia domu i czasów dzieciństwa. Tworzenie kroniki, albumu, Ćwiczenie form wypowiedzi, Przeprowadzenie i opracowanie ankiety. 4. Żołnierze niezłomni Kim byli? Kim są? Poznanie faktów historycznych dotyczących okresu II konspiracji ( powojennej ), Witold Pilecki żołnierz artysta człowiek Współczesne utwory literackie i muzyczne dotyczące rotmistrz Pileckiego. 5. Kim są Sprawiedliwi wśród narodów świata Przeprowadzenie badania ankietowego wśród gimnazjalistów na temat polityki okupanta wobec Polaków i Żydów podczas II wojny światowej. Wyjaśnienie pojęcia holokaust. Czym zajmuje się Instytut Jad Washem? Polacy wobec zagłady Żydów bohaterowie z Markowej i Ciepielowa. 6. Etymologia wybranych nazwisk uczniów Zespołu Szkół w Zbuczynie. Wyjaśnienie czym jest etymologia. Historia powstawania nazwisk Różne pochodzenie nazwisk. Najpopularniejsze nazwiska w Polsce i w naszej szkole. Etymologia wybranych nazwisk uczniów i nauczycieli. 1

2 7. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. 8. Rodzaje komizmu i ich współczesne wykorzystanie. II. Historia / WOS: 1. Atak Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Przedstawienie sytuacji międzynarodowej przed wybuchem wojny. Poznanie sytuacji polskich wojsk w obliczu agresji radzieckiej. Charakterystyka warunków, w jakich znalazła się ludność polska na terenach zajętych przez ZSRR. Skutki ataku dla dalszych losów państwa i społeczeństwa polskiego. 2. Jakie autorytety ma młodzież naszego gimnazjum? Cele zadaniowe: Zbadanie, czy młodzież gimnazjum ma autorytety? Promowanie wśród uczniów autorytetów. Poznanie cech, które są wartościowe dla uczniów. Rozwijanie zainteresowań autorytetami. Kształtowanie umiejętności odróżniania autorytetu od idola. Zadania: Sformułowanie pytań związanych z autorytetami. Ułożenie ankiety. Przeprowadzenie ankiety w różnych grupach wiekowych. Zaprezentowanie swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej. 3. Kto spisywał dzieje Polski w średniowieczu? Promowanie średniowiecznej historii Polski Promowanie postaw patriotycznych Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł Zadania: Zapoznanie się z historią średniowieczną dotyczącą życia konkretnej osoby. Zebranie informacji o kronikarzach. Zebranie informacji o kronikach powstałych w średniowieczu. III. JĘZYK ANGIELSKI: 1. Jak pomagać innym? edukacyjny projekt charytatywny Cel ogólny: Podjęcie konkretnych działań charytatywnych i pomoc innym. Cele szczegółowe: Rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku i stworzenie mapy potrzeb ; Włączenie młodzieży do działań o charakterze charytatywnym; Wytyczenie konkretnych zadań i systematyczne ich realizowanie zgodnie z harmonogramem; Zainteresowanie uczniów takimi działaniami, które prowadzą do zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego, np.: pomoc ludziom starszym, chorym czy samotnym, pomoc kolegom w nauce, organizowanie akcji charytatywnych, opieka nad miejscami pamięci narodowej; 2

3 Działania prowadzące do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy, skuteczna walka z nudą; Stosowanie różnych technik informatycznych do pozyskiwania informacji o wolontariacie, sprawne komunikowanie się między sobą, organizowanie i dokumentowanie swojej pracy; Wyrabianie u uczniów postawy przejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka, podejmowania samodzielnych i grupowych decyzji przy wykonywaniu powierzonych zadań; 2. Typical British holiday- Typowe święta brytyjskie. Cel ogólny: Propagowanie kultury brytyjskiej Cele szczegółowe: Poznanie typowych dla Wielkiej Brytanii świąt; Poznanie i zrozumienie typowych dla świąt pojęć, wyrażeń, słownictwa, kolokacji; Umiejętność współpracy w grupie przy dokonaniu wyboru ciekawych, wartych pokazania świąt; Umiejętność przedstawienia wybranych informacji na temat świąt; Przyjęcie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej; Umiejętność korzystania ze słowników, encyklopedii oraz publikacji internetowych; Rozwój umiejętności językowych; Umiejętność zaprezentowania zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. 3. Kulinarna wycieczka po Wielkiej Brytanii A cooking trip around the UK. Cel ogólny: Propagowanie kultury brytyjskiej Cele szczegółowe: Poznanie typowych dla Wielkiej Brytanii potraw; Poznanie i zrozumienie typowych dla potraw pojęć, wyrażeń, słownictwa, kolokacji; Umiejętność współpracy w grupie przy dokonaniu wyboru ciekawych, wartych pokazania potraw; Umiejętność przedstawienia wybranych informacji na temat potraw; Przyjęcie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej; Umiejętność korzystania ze słowników, encyklopedii oraz publikacji internetowych; Rozwój umiejętności językowych; Umiejętność zaprezentowania zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. 4. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Poszerzenie wiedzy o wybranych krajach anglojęzycznych (Anglia, Szkocja, Walia, Republika Irlandii, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Australia i Nowa Zelandia); Zapoznanie z geografią, kulturą, zwyczajami oraz zabytkami historycznymi wybranych krajów anglojęzycznych; Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji; Rozwijanie umiejętności organizowania pracy; Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, podejmowania decyzji i komunikowania się; Rozbudzanie pozytywnej postawy i motywacji do nauki języka angielskiego; Rozwijanie odpowiedzialności za wykonaną pracę; Rozwijanie tolerancyjnej postawy wobec innych kultur; Kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i samodzielności myślenia; 3

4 5. Kalendarz świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii Poznanie dawnych i współczesnych zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii; Przygotowanie kalendarza świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii; Wyrabianie świadomej postawy zmierzającej do podtrzymywania tradycji świątecznych; Doskonalenie twórczego myślenia; Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł informacji; Rozwijanie samodzielności i organizacji pracy w grupie; Rozwijanie odpowiedzialności za wykonaną pracę; Rozwijanie tolerancyjnej postawy wobec innych kultur; Kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i samodzielności myślenia; 6. Brytyjska rodzina królewska. Poznanie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej przybliżenie sylwetek jej członków, historii (cechy charakterystyczne, zgromadzenie materiałów źródłowych, ciekawostek, zdjęć, tekstów). Poszerzenie wiedzy kulturowej uczniów oraz rozwijanie tolerancyjnej postawy wobec innych kultur. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Kształcenie językowe w zakresie słownictwa i gramatyki. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem obcym. Wyrabianie zdolności społecznej uczniów, pracy w grupie oraz rozwijanie umiejętności organizowania pracy. Sformułowanie opisów postaci w języku polskim lub angielskim. Kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i samodzielnego myślenia. 7. Discover Australia! - odkryj Australię Celem projektu jest wprowadzenie elementów wiedzy o jednym z krajów anglojęzycznych- Australii. Uczniowie będą zgłębiać wiedzę na temat Australii szukając informacji geograficznych, historycznych, przyrodniczych oraz ciekawostek o Australii, podzieleni na zespoły. Językiem użytym podczas realizacji projektu będzie zarówno język polski jak i język angielski. Umiejętność pracy w grupie. Rozwijanie samodyscypliny. Korzystał ze źródeł informacji i literatury w języku angielskim. Poszerzanie swojego zasobu środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych). Doskonalenie umiejętności zbierania, analizowania, interpretowania oraz selekcjonowania informacji. Przedstawienie efektów pracy własnej i grupowej. IV. JĘZYK NIEMIECKI 1. Jak świętują Boże Narodzenie nasi sąsiedzi (kraje sąsiadujące)? Cel główny: Rozwijanie wiedzy o kulturze i tradycjach krajów sąsiadujących Cele szczegółowe: Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy; Kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury; Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy z dziedziny kulturoznawstwa; 4

5 2. Jak porozumiewać się językiem sztuki obcojęzyczny teatr szkolny. Cel główny: Rozwijanie umiejętności prezentacji siebie Cele szczegółowe: Rozwijanie możliwości pamięciowych; Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie; Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień; 3. Feste/Feiertage in Deutschland. Poznanie nazw świąt obchodzonych w Niemczech, słownictwa dotyczącego tych świąt, Tradycje i zwyczaje dotyczące poszczególnych świąt, Propagowanie tolerancji uczniów dla innych kultur. V. JĘZYK ROSYJSKI: 1. PODRÓŻ PO ROSJI - kalendarz na rok szkolny Popularyzacja nauki języków obcych, Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu elementów realioznawczych państwa, którego języka się uczymy, Praktyczne wykorzystanie technologii informatycznych. 2. Rosja znana i nieznana. O specyfice kultury i mentalności rosyjskiej. Byt i zwyczaje (rosyjski savoir-vivre) Wyjątkowe historie w dziejach kultury rosyjskiej (wielkie miłości, wielkie tajemnice) Kultura mentalna (sztuka ludowa, wybitni przedstawiciele malarstwa, literatury i muzyki rosyjskiej) 3. Jakie podobieństwa oraz różnice dostrzegasz w sposobie obchodzenia świąt w Rosji i w Polsce? Poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych Rosjan, Uświadomienie wartości obchodzonych świąt dla obywateli Rosji i Polski, Kształtowanie umiejętności pracy ze słownikiem, Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur, tradycji, religii. 4. Sankt Petersburg Wenecją Północy. Zdobycie wiedzy na temat walorów turystycznych miasta, jego osobliwości przyrodniczych i architektonicznych, Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości wobec kultur innych krajów, a w szczególności Rosji, Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Umiejętność pracy zespołowej. 5. Kuchnia krajów rosyjskojęzycznych. Zapoznanie uczniów z tradycyjnymi potrawami kuchni krajów rosyjskojęzycznych, Kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych kultur i obyczajów, 5

6 Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Umiejętność pracy zespołowej. 6. Inscenizacja bajek rosyjskich. Poznanie przez uczniów bajek rosyjskich, Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości wobec kultur innych krajów, Rozwój umiejętności językowych, Kształtowanie otwartości przed publicznością. 7. Tajga Syberyjska szata roślinna i zwierzęta. Poznanie przez uczniów położenia tajgi, klimatu, typowej roślinności i zwierząt tego regionu, Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Rozwój umiejętności językowych, Umiejętność zaprezentowania zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. VI. GEOGRAFIA 1. Urbanizacja na kontynentach amerykańskich Wyjaśnienie znaczenia określenia urbanizacja. Wskazanie trudności z dokładnym określeniem liczby ludności w miastach. Zestawienie liczby ludności miastach Ameryki. Wskazanie cech charakterystycznych miast Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Przedstawienie warunków życia w miastach. Zaproponowanie zestawu ciekawych miejsc w wybranych miastach Ameryki. 2. Ludność Rosji Scharakteryzowanie zmian liczby ludności w Rosji w ostatnich latach. Określenie rozmieszczenia ludności kraju i jego przyczyn. Przedstawienie zróżnicowania etnicznego ludności Rosji. Charakterystyka wyznaniowa społeczeństwa rosyjskiego. Przedstawienie warunków ekonomicznych mieszkańców Rosji. Wskazanie głównych konfliktów w społeczeństwie rosyjskim. 3. Jakie jest znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego? Cele zadaniowe: Sformułowanie szczegółowych pytań wymagających wyjaśnienia. Przygotowanie danych na temat rybołówstwa w akwenie. Określenie typów transportu istotnych dla Morza Bałtyckiego. Wskazanie zasobów surowców na terenie akwenu. Porównanie znaczenia gospodarczego Bałtyku z wybranymi akwenami o podobnej wielkości. Sformułowanie wniosków dotyczących zagadnienia. 4. Jakie są efekty procesów geologicznych w dolinie Wisły? Cele zadaniowe: Sformułowanie szczegółowych pytań wymagających wyjaśnienia. 6

7 Określenie procesów geologicznych zachodzących w różnych częściach biegu rzek. Wskazanie efektów działalności procesów geologicznych w dolinach rzecznych. Zilustrowanie efektów działalności procesów w biegu górnym, środkowym i dolnym Wisły. Wskazanie znaczenia działalności procesów geologicznych dla obszarów położonych nad brzegami Wisły. Sformułowanie wniosków dotyczących zagadnienia. 5. Ludność Rosji. Cele zadaniowe: Scharakteryzowanie zmian liczby ludności w Rosji w ostatnich latach, Określenie rozmieszczenia ludności kraju i jego przyczyn, Przedstawienie zróżnicowania etnicznego ludności Rosji, Charakterystyka wyznaniowa społeczeństwa rosyjskiego, Przedstawienie warunków ekonomicznych mieszkańców Rosji, Wskazanie głównych konfliktów w społeczeństwie rosyjskim. VII. BIOLOGIA: 1. Tajemniczy świat zmysłów. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenia badające współpracę narządów smaku i węchu w odbiorze wrażeń smakowych. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie dotyczące powstawania obrazu na siatkówce. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie ukazujące przewodzenie drgań przez kości czaszki. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie ukazujące znaczenie trąbki słuchowej. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie Mariottea jako dowodu istnienia plamki ślepej. Wykonuje makietę skóry. Interpretuje wyniki i formułuje wnioski z wykorzystaniem wiedzy biologicznej. 2. Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie? Określenie przyczyn powstania efektu cieplarnianego, Określenie skutków efektu cieplarnianego, Wskazanie skutków ocieplenia klimatu na ziemi, Uzasadnienie konieczności stosowania alternatywnych źródeł energii, Wskazanie sposobów gospodarowania energią w sposób bardziej odpowiedzialny, Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 3. Od poczęcia do narodzin. Wyróżnia okresy w życiu prenatalnym człowieka. Podaje kryterium podziału rozwoju człowieka przed narodzeniem na okres zarodkowy i płodowy. Charakteryzuje rozwój zarodkowy i płodowy. Przedstawia rodzaje błon płodowych i podaje ich rolę. 7

8 Rozróżnia procesy prowadzące do rozwoju bliźniąt jednojajowych i dwujajowych. Wykonuje prezentację multimedialną i modele przestrzenne ilustrujące rozwój zarodkowy i płodowy człowieka. 4. Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce? Wymienia formy ochrony przyrody. Podaje nazwy parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody położonych najbliżej miejsca zamieszkania. Wymienia cele ochrony gatunkowej w Polsce. Podaje przykłady roślin, zwierząt, grzybów i porostów objętych ochroną gatunkową w Polsce. Podaje przykłady działań podejmowanych w ramach ochrony czynnej. Wskazuje na mapie Polski parki narodowe. Charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce. Charakteryzuje wybrane parki narodowe. Opisuje wybrane rezerwaty przyrody. Przedstawia walory parków krajobrazowych w swoim województwie. Wykonuje prezentację multimedialną. VIII. CHEMIA: 1. Po co sole w kuchni? Omówienie budowy soli. Wyjaśnienie zasad nazewnictwa soli. Wyszukanie produktów spożywczych zawierających sole. Zestawienie produktów spożywczych i soli w nich zawartych. Określenie roli soli w tych produktach. 2. Krzyżówki chemiczne Cel: Opracowanie krzyżówek i rebusów z wykorzystaniem materiału programowego kl. I i ii chemia nieorganiczna. 3. Skala ph przydatność skali w życiu codziennym. 4. Dwutlenek węgla pożyteczny czy szkodliwy? IX. FIZYKA: 1. Jak zbadać zjawisko rozszerzalności temperaturowej cieczy? Wyjaśnienie zjawiska rozszerzalności temperaturowej cieczy. Zaprojektowanie odpowiedniego doświadczenia. Wykonanie doświadczenia. Opracowanie wyników doświadczenia. Sformułowanie wniosków. 8

9 2. Ekstremalne ciśnienia. Poznanie miejsc w przyrodzie o ekstremalnych ciśnieniach ( wysokie góry, głębiny morskie), Wpływ ekstremalnych ciśnień na zdrowie i życie człowieka. 3. Jednostki miar i wag na mapie świata. Poznanie jednostek miar i wag w różnych państwach, Stworzenie mapy świata z jednostkami. 4. Sąd nad fizyką 5. W jaki sposób prawa fizyki są wykorzystywane w naszych domach? X. MATEMATYKA: 1. Czy wiesz, że geometria jest wokół Ciebie? Uczeń rozpoznaje przykłady zastosowania geometrii w życiu codziennym Wykonuje i opisuje siatki i modele brył Wykonuje konstrukcje wielokątów foremnych Zna zasady symetrii Zna zasady powstawania fraktali 2. Co wiemy o graniastosłupach? Cel główny: Wyrobienie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz łącznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł Cele szczegółowe: Zaprojektowanie siatek i wykonanie modeli graniastosłupów o różnych podstawach; Zauważanie brył w otaczającym nas świecie; Stosowanie poznanych wzorów na pola powierzchni i objętości w zadaniach z treścią z życia codziennego; Wykonanie prezentacji multimedialnej o poznanych bryłach w programie powerpoint 3. Nasza szkoła w procentach. Cel główny: Poznanie rozwoju liczebności i składu osobowego naszej szkoły Cele szczegółowe: Poznanie elementów historii szkoły; Wyłonienie długoletnich pracowników szkoły; Doskonalenie umiejętności działań na procentach; Zbieranie i opracowywanie danych. 4. Czy matematyka może być ciekawa? ciekawostki matematyczne, zagadki, rebusy. XI. INFORMATYKA/Zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa: 1. Czy umiem udzielić pierwszej pomocy? 9

10 Zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych, Uświadomienie uczniom moralnego i prawego obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Uczeń wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, Zna numery alarmowe, Potrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku, Podaje precyzyjną informację na temat wypadku, 2. Czy potrafię bezpiecznie dotrzeć do swojej szkoły? Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się ucznia na drodze, Poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania. Uczeń zna ogólne zasady ruchu drogowego, Zna zasadę poruszania się lewą stroną jezdni, przechodzenia przez jezdnię po pasach lub zielonym świetle, Pamięta o posiadaniu świateł odblaskowych w warunkach ograniczonej widoczności, Przestrzega zakaz poruszania się po drogach, Zna zasady bezpiecznego zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji publicznej. 3. BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi Zasady korzystania. Umiejętność zachowania się w razie awarii. Usuwanie skutków awarii. 4. Wycieczki rowerowe multimedialny przewodnik po okolicach Zbuczyna. Gromadzenie informacji, zdjęć oraz ciekawostek historycznych, etnograficznych, architektonicznych i krajobrazowych z okolic Zbuczyna. Opracowanie propozycji tras rowerowych. Zachęcenie do alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Dobre rady: Jak przygotować się do wycieczki rowerowej? i Jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych podczas wycieczki? Przygotowanie ciekawej graficznie prezentacji w Power Point. 5. Cyberprzemoc. Skutki cyberprzemocy Odpowiedzialność karna. 6. Prawo autorskie Rodzaje licencji oprogramowania. Korzystanie z oprogramowania legalnego i pirackiego Odpowiedzialność karna. 10

11 7. Przydatne algorytmy - Obliczanie współczynnika BMI, ilości przeżytych dni, dnia tygodnia dla określonej daty, itd. Projektowanie arkuszy obliczeniowych w programie Excel z użyciem matematycznych algorytmów. Poszukiwanie ciekawych algorytmów matematycznych. Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami Excela. XII. PLASTYKA / Zajęcia artystyczne / Zajęcia techniczne: 1. Kwiat interpretacja tematu z zastosowaniem różnych technik artystycznych. Zapoznanie z różnymi technikami artystycznymi (fotografia, rysunek, malarstwo, płaskorzeźba, kolaż, forma przestrzenna). Działanie Wykonanie pracy podanymi technikami. Dokumentacja działań w postaci zdjęć/filmu Prezentacja: Wystawa prac, prezentacja zdjęć / prezentacja multimedialna z przebiegu realizacji projektu. 2. Czas na coś słodkiego. Zapoznanie z recepturą sporządzanego ciasta/ciastek. Poznanie pochodzenia składników i ich wartości odżywczej. Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego (mikser, waga, piekarnik). Przyswajanie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni. Działanie Samodzielne wykonanie ciasta/ ciastek. Posługiwanie się urządzeniami gospodarstwa domowego. Dokumentowanie działań w postaci zdjęć/filmu Prezentacja: Prezentacja swojego wyrobu, zdjęć/filmu. Publikacja przepisu na ciasto/ciastka. 3. Wielkanoc w kuchni i przy stole. Poznanie tradycji wielkanocnych. Dekoracje stołu i potraw wielkanocnych. Przepisy na potrawy wielkanocne. 4. Ocalić od zapomnienia najstarsze pomniki na cmentarzu w Zbuczynie. Zdobycie informacji z różnych źródeł na temat cmentarza, Fotografowanie pomników, Prezentacja w formie wystawy lub multimedialna. 5. Nowe oblicza sztuki sztuka ulicy. Poznanie nowych akcji artystycznych np. Flash mob, mural itp. 11

12 Wyrażanie własnej opinii na temat przykładów sztuki ulicy, Rozróżnienie granicy pomiędzy sztuką a wandalizmem, Prezentacja w formie wystawy lub multimedialna. 6. Czas na deser ciasto. Zapoznanie się z recepturą sporządzanego ciasta, Poznanie pochodzenia składników i ich wartości odżywczej Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego (mikser, waga, piekarnik), Przyswajanie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni Samodzielne wykonanie ciasta, Dokumentacja działań w postaci zdjęć, Prezentacja swojego wyrobu, zdjęć, publikacja przepisu na ciasto. XIII. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 1. Wybitni sportowcy naszej gminy. Zapoznanie z osiągnięciami sportowców z naszej gminy. Poznanie dróg dojścia do sukcesu. Propagowanie wysiłku fizycznego wśród młodzieży. Zasada fair play. 2. Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego? Zalety aktywności fizycznej, Przygotowanie ankiety badawczej, Opracowanie i przedstawienie wyników ankiety w formie prezentacji multimedialnej. 3. Wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania na przyswajanie wiedzy. Wpływ aktywności na przyswajanie wiedzy, Wpływ zdrowego odżywiania na przyswajanie wiedzy, Przygotowanie gazetki. 4. Organizacja turnieju badmintona w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie Historia badmintona. Przepisy badmintona Wybór systemu rozgrywek. Przeprowadzenie turnieju. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 5. Nawyki żywieniowe uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie. Wyjaśnienie pojęcia nawyki żywieniowe. Przedstawienie zasad prawidłowego odżywiania. Ułożenia ankiety badającej nawyki żywieniowe uczniów. Przeprowadzenie i podsumowanie wyników ankiety. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 12

13 XIV. RELIGIA: 1. Jan Paweł II apostoł narodów Przybliżenie nauczania Jana Pawła II, Formy realizacji nauczania Jana Pawła II w naszym środowisku, Kształtowanie postawy apostolskiej wśród uczniów. 2. Jakie zadania stawia Jan Paweł II przed dzisiejszą młodzieżą? Poszerzenie wiedzy na temat nauczania Jana Pawła II zawarte w homiliach wygłoszonych podczas Światowych Dni Młodzieży. Daty i hasła Światowych Dni Młodzieży, Wybór cytatów, Zadania jakie stawia przed dzisiejszą młodzieżą Jan Paweł II, Przygotowanie scenariusz inscenizacji ( wybór i analiza). 3. Spotkania młodzieży na Polach Lednickich. Zapoznanie się z historią i tematyką spotkań, Poznanie znaczenia symboli lednickich, Promowanie wśród młodzieży chrześcijańskiej formy spędzania wolnego czasu. Zadania: Przygotowanie hasła i plakatu zachęcającego do wzięcia udziału w spotkaniu w Lednicy, Przygotowanie prezentacji ukazującej historię i tematykę dotychczasowych spotkań. 4. Śpiewem i tańcem chwalmy Go. Poznanie znaczenia śpiewu i tańca jako formy modlitwy i ewangelizacji, Umiejętne wykorzystanie talentów otrzymanych od boga jako formy ewangelizacji innych. Zadania: Przygotowanie gazetki z wybranymi cytatami ukazującymi znaczenie śpiewu i tańca w życiu chrześcijanina, Zaprezentowanie wybranej piosenki religijnej, przygotowanie strojów i choreografii. 13

14 Spis propozycji tematów edukacyjnych I. JĘZYK POLSKI: Nie taki diabeł straszny. Przygotowanie gier dydaktycznych na temat lektur szkolnych Ekranizacja lektur szkolnych Wspomnienia domu i czasów dzieciństwa Żołnierze niezłomni Kim byli? Kim są? Kim są Sprawiedliwi wśród narodów świata Etymologia wybranych nazwisk uczniów Zespołu Szkół w Zbuczynie Wizerunek anioła w literaturze i sztuce Rodzaje komizmu i ich współczesne wykorzystanie II. Historia / WOS: Atak Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku Jakie autorytety ma młodzież naszego gimnazjum? Kto spisywał dzieje Polski w średniowieczu?... 2 III. JĘZYK ANGIELSKI: Jak pomagać innym? edukacyjny projekt charytatywny Typical British holiday- Typowe święta brytyjskie Kulinarna wycieczka po Wielkiej Brytanii A cooking trip around the UK Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Kalendarz świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii Brytyjska rodzina królewska Discover Australia! - odkryj Australię... 4 IV. JĘZYK NIEMIECKI Jak świętują Boże Narodzenie nasi sąsiedzi (kraje sąsiadujące)? Jak porozumiewać się językiem sztuki obcojęzyczny teatr szkolny Feste/Feiertage in Deutschland V. JĘZYK ROSYJSKI: PODRÓŻ PO ROSJI - kalendarz na rok szkolny Rosja znana i nieznana. O specyfice kultury i mentalności rosyjskiej Jakie podobieństwa oraz różnice dostrzegasz w sposobie obchodzenia świąt w Rosji i w Polsce? Sankt Petersburg Wenecją Północy Kuchnia krajów rosyjskojęzycznych Inscenizacja bajek rosyjskich Tajga Syberyjska szata roślinna i zwierzęta VI. GEOGRAFIA Urbanizacja na kontynentach amerykańskich

15 2. Ludność Rosji Jakie jest znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego? Jakie są efekty procesów geologicznych w dolinie Wisły? Ludność Rosji VII. BIOLOGIA: Tajemniczy świat zmysłów Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie? Od poczęcia do narodzin Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce?... 8 VIII. CHEMIA: Po co sole w kuchni? Krzyżówki chemiczne Skala ph przydatność skali w życiu codziennym Dwutlenek węgla pożyteczny czy szkodliwy?... 8 IX. FIZYKA: Jak zbadać zjawisko rozszerzalności temperaturowej cieczy? Ekstremalne ciśnienia Jednostki miar i wag na mapie świata Sąd nad fizyką W jaki sposób prawa fizyki są wykorzystywane w naszych domach?... 9 X. MATEMATYKA: Czy wiesz, że geometria jest wokół Ciebie? Co wiemy o graniastosłupach? Nasza szkoła w procentach Czy matematyka może być ciekawa? ciekawostki matematyczne, zagadki, rebusy... 9 XI. INFORMATYKA/Zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa: Czy umiem udzielić pierwszej pomocy? Czy potrafię bezpiecznie dotrzeć do swojej szkoły? BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi Wycieczki rowerowe multimedialny przewodnik po okolicach Zbuczyna Cyberprzemoc Prawo autorskie Przydatne algorytmy - Obliczanie współczynnika BMI, ilości przeżytych dni, dnia tygodnia dla określonej daty, itd XII. PLASTYKA / Zajęcia artystyczne / Zajęcia techniczne: Kwiat interpretacja tematu z zastosowaniem różnych technik artystycznych Czas na coś słodkiego Wielkanoc w kuchni i przy stole

16 4. Ocalić od zapomnienia najstarsze pomniki na cmentarzu w Zbuczynie Nowe oblicza sztuki sztuka ulicy Czas na deser ciasto XIII. WYCHOWANIE FIZYCZNE: Wybitni sportowcy naszej gminy Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego? Wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania na przyswajanie wiedzy Organizacja turnieju badmintona w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie Nawyki żywieniowe uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie XIV. RELIGIA: Jan Paweł II apostoł narodów Jakie zadania stawia Jan Paweł II przed dzisiejszą młodzieżą? Spotkania młodzieży na Polach Lednickich Śpiewem i tańcem chwalmy Go

Tematy projektów edukacyjnych:

Tematy projektów edukacyjnych: Tematy projektów edukacyjnych: 1. W jaki sposób zjawiska zachodzące w atmosferze wpływająca samopoczucie? 2. Jak zostać znanym astronomem? 3. W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011 Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011 L.p. Temat i cele projektu Opiekun Czy współczesny człowiek też jest człowiekiem witruwiańskim? przybliżenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014 Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014 Imię i nazwisko Temat projektu Cel projektu Lp. opiekuna projektu p. edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu 2015/2016 Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu Opracowała: Beata Urbaniak Koordynator MYP Współpraca: liderzy grup przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo