JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3

2 WYMOGAMI REFORMY 1. Schools 1. What is your favorite subject at school? (4-5) 2. I m on a diet I m not eating sweets this month (6-7) 3. Present Simple vs Present Continuous (7-8) 4. Eaton is as expensive as Roedean (8-9) 5. I can t stand old houses! (10-11) 6. I d rather watch a play (11) 7. Everyday listeningsummer courses (11) 8. Across culturesschools in Japan (12-13) 9. Project- Your ideal school (13) 10. Revision Module 1 (14) Wyposażenie szkoły; Miejsca w szkole; Niezwykła szkoła; Szkoły z internatem; Czasowniki złożone z take i get; Szkoły w Japonii; Zajęcia pozalekcyjne; Czasy: Present Simple i Present Continuous porównanie; Wyrażanie potrzeb i preferencji; Porównania; Słuchanie robienie notatek, uzupełnianie luk; Czytanie i słuchanie notowanie Mówienie opisywanie swojej szkoły; Czytanie wyszukiwanie informacji, zadanie typu: prawda / fałsz; na pytania, wyrażanie preferencji; Słuchanie uzupełnianie luk; Czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; odpowiadanie Zna i stosuje słownictwo związane z wyposażeniem szkoły; Swobodnie i szczegółowo wypowiada się na temat szkoły; Słuchając robi szczegółowe notatki, po wysłuchaniu tekstu przekazuje informacje grupie; Zna zasady i poprawnie stosuje czasy: Present Simple i Present Continuous; Swobodnie opowiada o swojej szkole; Zna i stosuje poznane na lekcji czasowniki złożone; Swobodnie stosuje konstrukcje służące do porównań; Opisuje preferencje, stosując poprawnie wszystkie poznane zwroty; Wykonuje projekt o idealnej szkole, stosuje bogate słownictwo i zachowuje pełną poprawność językową; Odwołanie się do indywidualnych upodobań uczniów; Komponent kulturowy: Szkoły z internatem; Komponent kulturowy: Across Cultures 1 Szkoły w Japonii; Projekt Your Ideal School; For Your Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania jego rozwoju; Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study Help Study Corner 1, Language Check; uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału i indywidualne sprawdzenie postępów w nauce; 12+test grudzień

3 Poziom podstawowy / Ponadpodstawowy 2. Talent 1. I m good at logic puzzles (15) 2. Paul was walking home when an old man stopped him (16-17) 3. Past Simple vs Past Continuous (17-18) 4. I like listening to music (18-19) 5. Neither do I (20-21) 6. Everyday listening- An interview for a holiday job (21) 7. Writing an (22) 8. Amy is younger, isn t she? (23) 9. Revision Module 2 (24) Umiejętności; Quiz: Twoje talenty; Słynni magicy; Słynne, utalentowane kobiety; Przyimki łączące się z czasownikami; Czasy: Past Simple i Past Continuous; Konstrukcja: Question Tags; Wyrażanie opinii; Mówienie zadawanie pytań i odpowiadanie na nie; Słuchanie uzupełnianie Czytanie odpowiadanie Czytanie dopasowywanie Słuchanie uzupełnianie Wymowa - /t/, /d/; Pisanie ; Mówienie okazywanie zainteresowania; Zna i biegle stosuje słownictwo z lekcji 2 (4); Prawidłowo stosuje w wypowiedzi czasy: Past Simple i Past Continuous oraz czasowniki: could, had to; Stosuje prawidłowo w mowie i w piśmie przyimki z czasownikami; Swobodnie i przy użyciu bogatego słownictwa wyraża swoją opinię o sławnych ludziach; Pisze maila, stosuje bogate słownictwo i zachowuje poprawność językową; Stosuje prawidłowo w mowie i piśmie Question Tags; Edukacja czytelnicza i medialna Komponent kulturowy: Magicy Odwołanie się do indywidualnych upodobań uczniów się w sekcji Study Help Study Corner 2, Language Check 2, uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórze-nie materiału i indywidualne sprawdzenie postępów w nauce 12+test styczeń

4 STRONA W PODRĘCZNIKU 3. Health 1. How healthy is your lifestyle? (25) 2. Infection was spread by dirty hands (26-27) 3. When was penicillin discovered? (27-28) 4. It s impossible! (28) 5. It s good to eat fish (29) 6. Kate is under the weather (30-31) 7. Everyday listening- At the doctors (31) 8. Across cultures- Exotic food (32-33) 9. Project- A survey (33) 10. Revision Module 3 (34) Zdrowie; Ankieta: Jak zdrowy jest twój styl życia?; Choroby; Mity i prawdy o zdrowiu; Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przedrostki; HALLOWE EN; Zdrowie; U lekarza; Jedzenie; Składniki odżywcze; Egzotyczne potrawy; Quiz: Zdrowie; Strona bierna; U lekarza opisywanie symptomów; Słuchanie dopasowywanie Czytanie dopasowywanie tytułów; notowanie Czytanie dopasowywanie; odpowiadanie Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania Mówienie role play; Słuchanie wybór Wymowa akcent w zdaniu; Czytanie dopasowywanie Mówienie quiz; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 3 (7); Poprawnie stosuje formy strony biernej, również w pytaniach; Poprawnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym za pomocą właściwych przedrostków; Prezentuje własne rady dotyczące zdrowia; Swobodnie, i używając bogatego słownictwa, odgrywa scenkę u lekarza; Wykonuje projekt dotyczący odżywiania w klasie; zadaje pytania, a odpowiedzi przedstawia w formie raportu; Posługuje się bogatym słownictwem i poprawnymi strukturami; Edukacja prozdrowotna Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Komponent kulturowy: Across Cultures 2 Egzotyczne jedzenie Projekt: A class survey about eating habits samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 3, Language Check 3, 12+test Luty/ marzec

5 4. Cities 1. The buses are free for people (35) 2. Mexico City is huge! (36) 3. I m sure it s true! (37) 4. Welcome to Norwitch! (38) 5. It s very easy to get there (39) 6. Hold on a moment (40-41) 7. Everyday listeningphone conversation (41) 8. Writing a short (42) 9. She bought herself new gloves (43) 10. Revision Module 4 (44) Miasta; Mexico City; Miejsca w mieście; Rozmowy telefoniczne; Czasowniki modalne: must, could, can t stosowane do wyrażania przypuszczeń; Zaimki osobowe; Rozmowy telefoniczne; Słuchanie układanie informacji w odpowiedniej kolejności, uzupełnianie Mówienie propozycje ulepszenia twojego miasta, opisywanie miast zagadki; Czytanie wyszukiwanie Czytanie dopasowywanie tytułów, wyszukiwanie informacji, odpowiadanie Mówienie wymiana rozmowa telefoniczna; Słuchanie uzupełnianie Pisanie ; Zna i stosuje wyrazy z lekcji 4 (10); Poprawnie posługuje się czasownikami modalnymi do wyrażania przypuszczeń; Opowiada o interesujących miejscach w mieście, używa bogatego słownictwa; Swobodnie odgrywa scenki rozmów telefonicznych; Swobodnie pisze e; Poprawnie używa różnego rodzaju zaimków osobowych; Komponent kulturowy: Mexico City; Komponent kulturowy Witamy w Norwich; For Your Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania jego rozwoju; się w sekcji Study help Study Corner 3, Language Check 3; ; Marzec

6 WYMOGAMI REFORMY 5. On the Move 1. Which type of transport do you use? (45) 2. He has been to all seven continents (46-47) 3. Have you ever touched cobra? (47) 4. I haven t seen it yet (47) 5. What would you like to see on safari? (48-49) 6. How adventurous are you? (49) 7. That sounds reasonable (50-51) 8. Everyday listeninga radio advert (51) Across cultures- Nomads (52-53) 9. Project- touring my favorite English speaking country (53) 12. Revision Module 5 (54) Środki transportu; Zawody; Zwierzęta; Przymiotniki i rzeczowniki złożone; Ankieta: Czy jesteś skory do przygód?; Koczownicy pustyni; Słowa często mylone; Najciekawsze miejsca mojego kraju; Czas Present Perfect; Prośba o informację; Słuchanie przyporządkowywanie Czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; Czytanie wyszukiwanie informacji, zadawanie pytań; odpowiadanie odgrywanie ról; Słuchanie uzupełnianie brakujących wyrazów; Wymowa - /o:/, /u:/, /au/; Czytanie wyszukiwanie zadanie (Do czego odnoszą się te słowa?); Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5 (13); Prawidłowo stosuje w wypowiedziach czas Present Perfect z przysłówkami: ever, never, yet, already; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5 (14, 15); Poprawnie stosuje konstrukcję: love / like / can t stand + gerund; Odgrywa scenki, w których prosi o informację i udziela Wykonuje projekt plakat prezentujący propozycję wycieczki po najciekawszych miejscach kraju anglojęzycznego, stosuje bogate słownictwo i prawidłowe formy gramatyczne; Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata - Snakeman Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Na safari Projekt: Touring my favorite English speaking country samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 5, Language Check 5, 14+ test Kwiecień

7 6. Films 1. What kinds of films do you like? (55) 2. It is going to explode! (56) 3. That ll never happen! (57) 4. You can still come across mistakes (58-59) 5. However, many silly mistakes are made every day (59) 6. I don t know where to stand! (60-61) 7. Everyday listeninga film scene (61) 8. Writing a film review (62) 9. She has appeared in many movies but in 1993 she didn t appear in any interesting one. (63) 10. Revision Module 6 (64) Filmy; James Bond; Błędy w filmach; Quiz filmowy; Czasowniki złożone phrasal verbs; Kręcenie sceny filmowej; Recenzja filmowa; Przewidywanie przyszłości: to be going to, will / won t, may / might; Zastosowanie spójników: although, however; Czasy: Present Perfect i Past Simple; Polecenia; Podawanie powodów; Czytanie wyszukiwanie wskazywanie synonimów; Mówienie zadawanie pytań; odpowiadanie na pytania quiz filmowy; Słuchanie i czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; Mówienie wydawanie poleceń i podawanie powodów; Słuchanie sprawdzanie uzupełnianie wyrażeń; Czytanie ogólne zrozumienie tekstu; Pisanie recenzja; Mówienie zadawanie pytań; odpowiadanie Zna i poprawnie stosuje czasowniki złożone; Swobodnie tworzy zdania, używając spójników: although, however; Odpowiada na pytania i samodzielnie układa pytania dotyczące filmów; Swobodnie i poprawnie wydaje polecenia i podaje powody; Pisze recenzję filmu, stosuje bogate słownictwo i prawidłowe formy gramatyczne; Poprawnie i swobodnie stosuje czasy: Present Perfect i Past Simple w mowie i w piśmie; Edukacja czytelniczo- medialna; Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Film goofs; Komponent kulturowy Film review: King Kong; Przygotowani ucznia do się w sekcji Study help Study Corner 6, Language Check 6; ; Maj/ czerwiec

8 WYMOGAMI REFORMY 7. People 1. What kind of character have you got? (65) 2. When you see the fire, dial 112 (66) 3. If you do that, you ll see the difference (67) 4. Unless you share your feelings, you won t feel better (67) 5. Do you make a fuss a lot? (68-69) 6. Shall we do that? (70-71) 7. Everyday listeningin the travel agent s (71) 8. Across culturecoming of age (72-73) 9. Project- a celebration (73) 10. Revision Module 7 (74) Cechy charakteru; Czy jesteś ekstrawertykiem? test osobowości; Uczucia; Problemy nastolatków; Konflikt pokoleń; Czasowniki: make i do; Wycieczka łodzią; Świętowanie wchodzenia w dorosłość w różnych zakątkach świata; Czasowniki złożone; I okres warunkowy; Konstrukcje z make i do oraz let; Propozycje; Słuchanie odpowiadanie Czytanie dopasowywanie Czytanie i słuchanie odpowiadanie Mówienie role play; proponowanie; Słuchanie uzupełnianie Wymowa: /g/; Czytanie dopasowywanie Pisanie opis święta; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 7 (19); Daje szczegółowe rady, poprawnie używając I okresu warunkowego; Zadaje pytania dotyczące przyszłości i odpowiada na nie, używając I okresu warunkowego; Zna i stosuje kolokacje z make i do; Swobodnie posługuje się konstrukcjami z make i do; Proponuje różne rozwiązania problemów, negocjuje wspólną decyzję; Wykonuje projekt, opisuje wybrane święto, stosuje różnorodne słownictwo, używa prawidłowych konstrukcji; Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturalne w regionie Komponent kulturowy: Across cultures 4 Coming of Age Projekt A celebration samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 7, Language Check 7, Luty/marzec

9 STRONA W PODRĘCZNIKU 8. Music 1. What music style do you like? (75) 2. Bob Geldof is a person who organized Live Aid concerts (76) 3. Bob Marley is a musician who (77) 4. Cigar box guitar isn t difficult to make (78) 5. It is both simple and easy to make (79) 6. We like it, because (80-81) 7. Everyday listeninga song (81) 8. Writing a biography (82) 9. Her clothes are always very stylish (83) 10. Revision Module 8 (84) Czas Past Simple zdania przeczące i pytające Programy telewizyjne Ankieta: Czy jesteś uzależniony od TV? Przymiotniki:-ed, -ing (bored boring) Chat Shows (wywiady z gwiazdami) Film quiz Przygoda w górach akcja ratunkowa Historia wyprawy Mówienie wymiana informacji Czytanie wybór odpowiedzi, wyszukiwanie informacji Pisanie komentowanie przeszłych wydarzeń Czytanie w celu uzyskania informacji Czytanie uzupełnianie pytań, wybór odpowiedzi Słuchanie sprawdzanie odpowiedzi Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania informacji Mówienie dialogi Pisanie Pytanie o samopoczucie zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 7 rozmawia na temat programów telewizyjnych, mówi o programach, które lubi, a których nie swobodnie rozmawia o wydarzeniach przeszłych, zadaje pytania, odpowiada, stosując prawidłowo formy czasu Past Simple pyta o samopoczucie Are you all right? How are you? i opisuje samopoczucie: I feel all right, I feel terrible. I ve got a headache... szczegółowo opisuje wyprawę, stosuje różnorodne słownictwo i konstrukcje Edukacja czytelnicza i medialna Are you a TV addict?, ulubione programy telewizyjne Komponent kulturowy film stars Odwołanie do indywidualnych preferencji uczniów ulubione programy telewizyjne się w sekcji Study help Study Corner 7, Language Check, Marzec/ kwiecień

10 9. Helping 1. Are you helpful? (77) 2. Alan is happier than Tom (78-79) 3. Who is the fastest? (80-81) 4. It was the most amazing animal! (81) 5. Can I use your mobile, please?(82-83) 6. Writing a short note (83) 7. Across cultures- Unicef (84-85) 8. Project- a leaflet for a good cause (85) 9. Revision Module 8 (86) Stopniowanie przymiotników stopień najwyższy Ochrona środowiska Ankieta: Are you helpful? Problemy trudne do rozwiązania Zwierzęta zagrożone wyginięciem Przymiotniki opisujące zwierzęta Praca na rzecz zwierząt Zwierzęta hodowlane UNICEF Słuchanie w celu uzyskania informacji na pytania, porównywanie miejsc Czytanie w celu uzyskania informacji (prawda / fałsz) Czytanie uzupełnianie informacji Mówienie wymiana informacji Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania informacji Mówienie dialogi Pisanie notatka z prośbą Mówienie wyrażanie opinii Czytanie sprawdzanie informacji, dopasowywanie pytań do paragrafów Słuchanie uzupełnianie tabeli, uzupełnianie luk Wymowa /{/, /ei/ Porównywanie Prośby Prośby kierowane do nauczyciela w trakcie zajęć zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 8 porównuje miasta, przedmioty, prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym rozmawia na temat zwierząt, tworzy prawidłowe zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym: Birdwings are the biggest butterflies in the world. prosi i odpowiada na prośby: Can I have...? Sure, here you are, Okay, just a second... wykonuje projekt ulotki w szczytnym celu, stosuje różnorodne wyrażenia i konstrukcje Edukacja ekologiczna zagrożone gatunki zwierząt Pomaganie osobom w potrzebie Komponent kulturowy Across cultures 4 UNICEF Projekt: A leaflet for a good cause się w sekcji Study help Study Corner 8, Language Check, Kwiecień/ maj

11 10. Fun 1. Having a party with friends is great! (95) 2. Are you going to go away? (96-97) 3. We re going camping this summer! (97) 4. That violin is mine! (98-99) 5. Whose shirt is that? (99) 6. Would you like to join us? ( ) 7. Writing an invitation (101) 8. Across cultures- New Year Celebrations ( ) 9. Project- a festival poster (103) 10. Revision Module 10 (104) Konstrukcja to be going to Przymiotniki i zaimki dzierżawcze Czas wolny Plany na wakacje Zwariowane festiwale Imprezy / Przyjęcia Obchody świąt Nowy Rok Słuchanie dopasowywanie informacji Czytanie dopasowywanie informacji, zadawanie pytań Mówienie wymiana informacji Czytanie dopasowywanie paragrafów do fotografii, odpowiadanie na pytania Słuchanie wybór odpowiedzi Mówienie wymiana informacji, dyskusja Czytanie / Słuchanie dopasowywanie informacji Mówienie dialogi, role play Pisanie zaproszenie na przyjęcie Czytanie odpowiadanie na pytania Słuchanie uzupełnianie informacji, uzupełnianie luk Wymowa akcent wyrazowy na pytania Zapraszanie kogoś zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 10 swobodnie rozmawia na temat planów na przyszłość, zadaje pytania, odpowiada: What are you going to do this weekend? I m going to meet my friends. We re going to prawidłowo stosuje w wypowiedzi przymiotniki i zaimki dzierżawcze rozmawia na temat obchodzenia świąt i uroczystości, stosuje bogate konstrukcje zaprasza i odpowiada na zaproszenie: Do you want to go...? Would you like to come...? I d love to, Sorry I can t. wykonuje projekt, opisujący wybrane święto w Polsce, stosuje różnorodne słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie Komponent kulturowy Wacky Festivals Komponent kulturowy Across Cultures 5 New Year Celebrations Projekt: A festival in your country się w sekcji Study help Study Corner 10, Language Check, Maj/ czerwiec PLUS Twelve extra lessons on British and American culture prepared by the teacher from up to date materials.

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI pierwszej gimnazjum i semestru zimowego klasy drugiej (grupa niezaawansowana) Exam Challenges I

JĘZYK ANGIELSKI pierwszej gimnazjum i semestru zimowego klasy drugiej (grupa niezaawansowana) Exam Challenges I JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy dla klasy: pierwszej gimnazjum i semestru zimowego klasy drugiej (grupa niezaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A1 Exam Challenges I WYMOGAMI REFORMY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO English Plus 2 Kryteria oceny KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska,

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

1. Back to school. (N) grudzień (Z) wrzesień. 1. Have you got a dictionary? (6-7) ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI REFORMY

1. Back to school. (N) grudzień (Z) wrzesień. 1. Have you got a dictionary? (6-7) ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI REFORMY JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy oraz ścieżki edukacyjne dla klasy: I i semestru zimowego klasy II gimnazjum (grupa zaawansowana) semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VI B w roku szkolnym 2015/ 2016 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Podręcznik : New Voices 2 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sky High 2/Repetytorium szóstoklasisty Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo