JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3

2 WYMOGAMI REFORMY 1. Schools 1. What is your favorite subject at school? (4-5) 2. I m on a diet I m not eating sweets this month (6-7) 3. Present Simple vs Present Continuous (7-8) 4. Eaton is as expensive as Roedean (8-9) 5. I can t stand old houses! (10-11) 6. I d rather watch a play (11) 7. Everyday listeningsummer courses (11) 8. Across culturesschools in Japan (12-13) 9. Project- Your ideal school (13) 10. Revision Module 1 (14) Wyposażenie szkoły; Miejsca w szkole; Niezwykła szkoła; Szkoły z internatem; Czasowniki złożone z take i get; Szkoły w Japonii; Zajęcia pozalekcyjne; Czasy: Present Simple i Present Continuous porównanie; Wyrażanie potrzeb i preferencji; Porównania; Słuchanie robienie notatek, uzupełnianie luk; Czytanie i słuchanie notowanie Mówienie opisywanie swojej szkoły; Czytanie wyszukiwanie informacji, zadanie typu: prawda / fałsz; na pytania, wyrażanie preferencji; Słuchanie uzupełnianie luk; Czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; odpowiadanie Zna i stosuje słownictwo związane z wyposażeniem szkoły; Swobodnie i szczegółowo wypowiada się na temat szkoły; Słuchając robi szczegółowe notatki, po wysłuchaniu tekstu przekazuje informacje grupie; Zna zasady i poprawnie stosuje czasy: Present Simple i Present Continuous; Swobodnie opowiada o swojej szkole; Zna i stosuje poznane na lekcji czasowniki złożone; Swobodnie stosuje konstrukcje służące do porównań; Opisuje preferencje, stosując poprawnie wszystkie poznane zwroty; Wykonuje projekt o idealnej szkole, stosuje bogate słownictwo i zachowuje pełną poprawność językową; Odwołanie się do indywidualnych upodobań uczniów; Komponent kulturowy: Szkoły z internatem; Komponent kulturowy: Across Cultures 1 Szkoły w Japonii; Projekt Your Ideal School; For Your Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania jego rozwoju; Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study Help Study Corner 1, Language Check; uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału i indywidualne sprawdzenie postępów w nauce; 12+test grudzień

3 Poziom podstawowy / Ponadpodstawowy 2. Talent 1. I m good at logic puzzles (15) 2. Paul was walking home when an old man stopped him (16-17) 3. Past Simple vs Past Continuous (17-18) 4. I like listening to music (18-19) 5. Neither do I (20-21) 6. Everyday listening- An interview for a holiday job (21) 7. Writing an (22) 8. Amy is younger, isn t she? (23) 9. Revision Module 2 (24) Umiejętności; Quiz: Twoje talenty; Słynni magicy; Słynne, utalentowane kobiety; Przyimki łączące się z czasownikami; Czasy: Past Simple i Past Continuous; Konstrukcja: Question Tags; Wyrażanie opinii; Mówienie zadawanie pytań i odpowiadanie na nie; Słuchanie uzupełnianie Czytanie odpowiadanie Czytanie dopasowywanie Słuchanie uzupełnianie Wymowa - /t/, /d/; Pisanie ; Mówienie okazywanie zainteresowania; Zna i biegle stosuje słownictwo z lekcji 2 (4); Prawidłowo stosuje w wypowiedzi czasy: Past Simple i Past Continuous oraz czasowniki: could, had to; Stosuje prawidłowo w mowie i w piśmie przyimki z czasownikami; Swobodnie i przy użyciu bogatego słownictwa wyraża swoją opinię o sławnych ludziach; Pisze maila, stosuje bogate słownictwo i zachowuje poprawność językową; Stosuje prawidłowo w mowie i piśmie Question Tags; Edukacja czytelnicza i medialna Komponent kulturowy: Magicy Odwołanie się do indywidualnych upodobań uczniów się w sekcji Study Help Study Corner 2, Language Check 2, uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórze-nie materiału i indywidualne sprawdzenie postępów w nauce 12+test styczeń

4 STRONA W PODRĘCZNIKU 3. Health 1. How healthy is your lifestyle? (25) 2. Infection was spread by dirty hands (26-27) 3. When was penicillin discovered? (27-28) 4. It s impossible! (28) 5. It s good to eat fish (29) 6. Kate is under the weather (30-31) 7. Everyday listening- At the doctors (31) 8. Across cultures- Exotic food (32-33) 9. Project- A survey (33) 10. Revision Module 3 (34) Zdrowie; Ankieta: Jak zdrowy jest twój styl życia?; Choroby; Mity i prawdy o zdrowiu; Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przedrostki; HALLOWE EN; Zdrowie; U lekarza; Jedzenie; Składniki odżywcze; Egzotyczne potrawy; Quiz: Zdrowie; Strona bierna; U lekarza opisywanie symptomów; Słuchanie dopasowywanie Czytanie dopasowywanie tytułów; notowanie Czytanie dopasowywanie; odpowiadanie Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania Mówienie role play; Słuchanie wybór Wymowa akcent w zdaniu; Czytanie dopasowywanie Mówienie quiz; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 3 (7); Poprawnie stosuje formy strony biernej, również w pytaniach; Poprawnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym za pomocą właściwych przedrostków; Prezentuje własne rady dotyczące zdrowia; Swobodnie, i używając bogatego słownictwa, odgrywa scenkę u lekarza; Wykonuje projekt dotyczący odżywiania w klasie; zadaje pytania, a odpowiedzi przedstawia w formie raportu; Posługuje się bogatym słownictwem i poprawnymi strukturami; Edukacja prozdrowotna Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Komponent kulturowy: Across Cultures 2 Egzotyczne jedzenie Projekt: A class survey about eating habits samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 3, Language Check 3, 12+test Luty/ marzec

5 4. Cities 1. The buses are free for people (35) 2. Mexico City is huge! (36) 3. I m sure it s true! (37) 4. Welcome to Norwitch! (38) 5. It s very easy to get there (39) 6. Hold on a moment (40-41) 7. Everyday listeningphone conversation (41) 8. Writing a short (42) 9. She bought herself new gloves (43) 10. Revision Module 4 (44) Miasta; Mexico City; Miejsca w mieście; Rozmowy telefoniczne; Czasowniki modalne: must, could, can t stosowane do wyrażania przypuszczeń; Zaimki osobowe; Rozmowy telefoniczne; Słuchanie układanie informacji w odpowiedniej kolejności, uzupełnianie Mówienie propozycje ulepszenia twojego miasta, opisywanie miast zagadki; Czytanie wyszukiwanie Czytanie dopasowywanie tytułów, wyszukiwanie informacji, odpowiadanie Mówienie wymiana rozmowa telefoniczna; Słuchanie uzupełnianie Pisanie ; Zna i stosuje wyrazy z lekcji 4 (10); Poprawnie posługuje się czasownikami modalnymi do wyrażania przypuszczeń; Opowiada o interesujących miejscach w mieście, używa bogatego słownictwa; Swobodnie odgrywa scenki rozmów telefonicznych; Swobodnie pisze e; Poprawnie używa różnego rodzaju zaimków osobowych; Komponent kulturowy: Mexico City; Komponent kulturowy Witamy w Norwich; For Your Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania jego rozwoju; się w sekcji Study help Study Corner 3, Language Check 3; ; Marzec

6 WYMOGAMI REFORMY 5. On the Move 1. Which type of transport do you use? (45) 2. He has been to all seven continents (46-47) 3. Have you ever touched cobra? (47) 4. I haven t seen it yet (47) 5. What would you like to see on safari? (48-49) 6. How adventurous are you? (49) 7. That sounds reasonable (50-51) 8. Everyday listeninga radio advert (51) Across cultures- Nomads (52-53) 9. Project- touring my favorite English speaking country (53) 12. Revision Module 5 (54) Środki transportu; Zawody; Zwierzęta; Przymiotniki i rzeczowniki złożone; Ankieta: Czy jesteś skory do przygód?; Koczownicy pustyni; Słowa często mylone; Najciekawsze miejsca mojego kraju; Czas Present Perfect; Prośba o informację; Słuchanie przyporządkowywanie Czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; Czytanie wyszukiwanie informacji, zadawanie pytań; odpowiadanie odgrywanie ról; Słuchanie uzupełnianie brakujących wyrazów; Wymowa - /o:/, /u:/, /au/; Czytanie wyszukiwanie zadanie (Do czego odnoszą się te słowa?); Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5 (13); Prawidłowo stosuje w wypowiedziach czas Present Perfect z przysłówkami: ever, never, yet, already; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5 (14, 15); Poprawnie stosuje konstrukcję: love / like / can t stand + gerund; Odgrywa scenki, w których prosi o informację i udziela Wykonuje projekt plakat prezentujący propozycję wycieczki po najciekawszych miejscach kraju anglojęzycznego, stosuje bogate słownictwo i prawidłowe formy gramatyczne; Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata - Snakeman Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Na safari Projekt: Touring my favorite English speaking country samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 5, Language Check 5, 14+ test Kwiecień

7 6. Films 1. What kinds of films do you like? (55) 2. It is going to explode! (56) 3. That ll never happen! (57) 4. You can still come across mistakes (58-59) 5. However, many silly mistakes are made every day (59) 6. I don t know where to stand! (60-61) 7. Everyday listeninga film scene (61) 8. Writing a film review (62) 9. She has appeared in many movies but in 1993 she didn t appear in any interesting one. (63) 10. Revision Module 6 (64) Filmy; James Bond; Błędy w filmach; Quiz filmowy; Czasowniki złożone phrasal verbs; Kręcenie sceny filmowej; Recenzja filmowa; Przewidywanie przyszłości: to be going to, will / won t, may / might; Zastosowanie spójników: although, however; Czasy: Present Perfect i Past Simple; Polecenia; Podawanie powodów; Czytanie wyszukiwanie wskazywanie synonimów; Mówienie zadawanie pytań; odpowiadanie na pytania quiz filmowy; Słuchanie i czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; Mówienie wydawanie poleceń i podawanie powodów; Słuchanie sprawdzanie uzupełnianie wyrażeń; Czytanie ogólne zrozumienie tekstu; Pisanie recenzja; Mówienie zadawanie pytań; odpowiadanie Zna i poprawnie stosuje czasowniki złożone; Swobodnie tworzy zdania, używając spójników: although, however; Odpowiada na pytania i samodzielnie układa pytania dotyczące filmów; Swobodnie i poprawnie wydaje polecenia i podaje powody; Pisze recenzję filmu, stosuje bogate słownictwo i prawidłowe formy gramatyczne; Poprawnie i swobodnie stosuje czasy: Present Perfect i Past Simple w mowie i w piśmie; Edukacja czytelniczo- medialna; Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Film goofs; Komponent kulturowy Film review: King Kong; Przygotowani ucznia do się w sekcji Study help Study Corner 6, Language Check 6; ; Maj/ czerwiec

8 WYMOGAMI REFORMY 7. People 1. What kind of character have you got? (65) 2. When you see the fire, dial 112 (66) 3. If you do that, you ll see the difference (67) 4. Unless you share your feelings, you won t feel better (67) 5. Do you make a fuss a lot? (68-69) 6. Shall we do that? (70-71) 7. Everyday listeningin the travel agent s (71) 8. Across culturecoming of age (72-73) 9. Project- a celebration (73) 10. Revision Module 7 (74) Cechy charakteru; Czy jesteś ekstrawertykiem? test osobowości; Uczucia; Problemy nastolatków; Konflikt pokoleń; Czasowniki: make i do; Wycieczka łodzią; Świętowanie wchodzenia w dorosłość w różnych zakątkach świata; Czasowniki złożone; I okres warunkowy; Konstrukcje z make i do oraz let; Propozycje; Słuchanie odpowiadanie Czytanie dopasowywanie Czytanie i słuchanie odpowiadanie Mówienie role play; proponowanie; Słuchanie uzupełnianie Wymowa: /g/; Czytanie dopasowywanie Pisanie opis święta; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 7 (19); Daje szczegółowe rady, poprawnie używając I okresu warunkowego; Zadaje pytania dotyczące przyszłości i odpowiada na nie, używając I okresu warunkowego; Zna i stosuje kolokacje z make i do; Swobodnie posługuje się konstrukcjami z make i do; Proponuje różne rozwiązania problemów, negocjuje wspólną decyzję; Wykonuje projekt, opisuje wybrane święto, stosuje różnorodne słownictwo, używa prawidłowych konstrukcji; Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturalne w regionie Komponent kulturowy: Across cultures 4 Coming of Age Projekt A celebration samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 7, Language Check 7, Luty/marzec

9 STRONA W PODRĘCZNIKU 8. Music 1. What music style do you like? (75) 2. Bob Geldof is a person who organized Live Aid concerts (76) 3. Bob Marley is a musician who (77) 4. Cigar box guitar isn t difficult to make (78) 5. It is both simple and easy to make (79) 6. We like it, because (80-81) 7. Everyday listeninga song (81) 8. Writing a biography (82) 9. Her clothes are always very stylish (83) 10. Revision Module 8 (84) Czas Past Simple zdania przeczące i pytające Programy telewizyjne Ankieta: Czy jesteś uzależniony od TV? Przymiotniki:-ed, -ing (bored boring) Chat Shows (wywiady z gwiazdami) Film quiz Przygoda w górach akcja ratunkowa Historia wyprawy Mówienie wymiana informacji Czytanie wybór odpowiedzi, wyszukiwanie informacji Pisanie komentowanie przeszłych wydarzeń Czytanie w celu uzyskania informacji Czytanie uzupełnianie pytań, wybór odpowiedzi Słuchanie sprawdzanie odpowiedzi Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania informacji Mówienie dialogi Pisanie Pytanie o samopoczucie zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 7 rozmawia na temat programów telewizyjnych, mówi o programach, które lubi, a których nie swobodnie rozmawia o wydarzeniach przeszłych, zadaje pytania, odpowiada, stosując prawidłowo formy czasu Past Simple pyta o samopoczucie Are you all right? How are you? i opisuje samopoczucie: I feel all right, I feel terrible. I ve got a headache... szczegółowo opisuje wyprawę, stosuje różnorodne słownictwo i konstrukcje Edukacja czytelnicza i medialna Are you a TV addict?, ulubione programy telewizyjne Komponent kulturowy film stars Odwołanie do indywidualnych preferencji uczniów ulubione programy telewizyjne się w sekcji Study help Study Corner 7, Language Check, Marzec/ kwiecień

10 9. Helping 1. Are you helpful? (77) 2. Alan is happier than Tom (78-79) 3. Who is the fastest? (80-81) 4. It was the most amazing animal! (81) 5. Can I use your mobile, please?(82-83) 6. Writing a short note (83) 7. Across cultures- Unicef (84-85) 8. Project- a leaflet for a good cause (85) 9. Revision Module 8 (86) Stopniowanie przymiotników stopień najwyższy Ochrona środowiska Ankieta: Are you helpful? Problemy trudne do rozwiązania Zwierzęta zagrożone wyginięciem Przymiotniki opisujące zwierzęta Praca na rzecz zwierząt Zwierzęta hodowlane UNICEF Słuchanie w celu uzyskania informacji na pytania, porównywanie miejsc Czytanie w celu uzyskania informacji (prawda / fałsz) Czytanie uzupełnianie informacji Mówienie wymiana informacji Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania informacji Mówienie dialogi Pisanie notatka z prośbą Mówienie wyrażanie opinii Czytanie sprawdzanie informacji, dopasowywanie pytań do paragrafów Słuchanie uzupełnianie tabeli, uzupełnianie luk Wymowa /{/, /ei/ Porównywanie Prośby Prośby kierowane do nauczyciela w trakcie zajęć zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 8 porównuje miasta, przedmioty, prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym rozmawia na temat zwierząt, tworzy prawidłowe zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym: Birdwings are the biggest butterflies in the world. prosi i odpowiada na prośby: Can I have...? Sure, here you are, Okay, just a second... wykonuje projekt ulotki w szczytnym celu, stosuje różnorodne wyrażenia i konstrukcje Edukacja ekologiczna zagrożone gatunki zwierząt Pomaganie osobom w potrzebie Komponent kulturowy Across cultures 4 UNICEF Projekt: A leaflet for a good cause się w sekcji Study help Study Corner 8, Language Check, Kwiecień/ maj

11 10. Fun 1. Having a party with friends is great! (95) 2. Are you going to go away? (96-97) 3. We re going camping this summer! (97) 4. That violin is mine! (98-99) 5. Whose shirt is that? (99) 6. Would you like to join us? ( ) 7. Writing an invitation (101) 8. Across cultures- New Year Celebrations ( ) 9. Project- a festival poster (103) 10. Revision Module 10 (104) Konstrukcja to be going to Przymiotniki i zaimki dzierżawcze Czas wolny Plany na wakacje Zwariowane festiwale Imprezy / Przyjęcia Obchody świąt Nowy Rok Słuchanie dopasowywanie informacji Czytanie dopasowywanie informacji, zadawanie pytań Mówienie wymiana informacji Czytanie dopasowywanie paragrafów do fotografii, odpowiadanie na pytania Słuchanie wybór odpowiedzi Mówienie wymiana informacji, dyskusja Czytanie / Słuchanie dopasowywanie informacji Mówienie dialogi, role play Pisanie zaproszenie na przyjęcie Czytanie odpowiadanie na pytania Słuchanie uzupełnianie informacji, uzupełnianie luk Wymowa akcent wyrazowy na pytania Zapraszanie kogoś zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 10 swobodnie rozmawia na temat planów na przyszłość, zadaje pytania, odpowiada: What are you going to do this weekend? I m going to meet my friends. We re going to prawidłowo stosuje w wypowiedzi przymiotniki i zaimki dzierżawcze rozmawia na temat obchodzenia świąt i uroczystości, stosuje bogate konstrukcje zaprasza i odpowiada na zaproszenie: Do you want to go...? Would you like to come...? I d love to, Sorry I can t. wykonuje projekt, opisujący wybrane święto w Polsce, stosuje różnorodne słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie Komponent kulturowy Wacky Festivals Komponent kulturowy Across Cultures 5 New Year Celebrations Projekt: A festival in your country się w sekcji Study help Study Corner 10, Language Check, Maj/ czerwiec PLUS Twelve extra lessons on British and American culture prepared by the teacher from up to date materials.

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 1 LEKCJA 1 We live in Wembley too! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) październik 2011 Wstęp Matura Prime Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate

Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate Maryla Wojciechowska Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate Copyright by MM Publications Polska Sp. z o.o. Ostrzeszów 2009 MM Publications Polska Sp. z o.o. 63-500 Ostrzeszów,

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo