JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3

2 WYMOGAMI REFORMY 1. Schools 1. What is your favorite subject at school? (4-5) 2. I m on a diet I m not eating sweets this month (6-7) 3. Present Simple vs Present Continuous (7-8) 4. Eaton is as expensive as Roedean (8-9) 5. I can t stand old houses! (10-11) 6. I d rather watch a play (11) 7. Everyday listeningsummer courses (11) 8. Across culturesschools in Japan (12-13) 9. Project- Your ideal school (13) 10. Revision Module 1 (14) Wyposażenie szkoły; Miejsca w szkole; Niezwykła szkoła; Szkoły z internatem; Czasowniki złożone z take i get; Szkoły w Japonii; Zajęcia pozalekcyjne; Czasy: Present Simple i Present Continuous porównanie; Wyrażanie potrzeb i preferencji; Porównania; Słuchanie robienie notatek, uzupełnianie luk; Czytanie i słuchanie notowanie Mówienie opisywanie swojej szkoły; Czytanie wyszukiwanie informacji, zadanie typu: prawda / fałsz; na pytania, wyrażanie preferencji; Słuchanie uzupełnianie luk; Czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; odpowiadanie Zna i stosuje słownictwo związane z wyposażeniem szkoły; Swobodnie i szczegółowo wypowiada się na temat szkoły; Słuchając robi szczegółowe notatki, po wysłuchaniu tekstu przekazuje informacje grupie; Zna zasady i poprawnie stosuje czasy: Present Simple i Present Continuous; Swobodnie opowiada o swojej szkole; Zna i stosuje poznane na lekcji czasowniki złożone; Swobodnie stosuje konstrukcje służące do porównań; Opisuje preferencje, stosując poprawnie wszystkie poznane zwroty; Wykonuje projekt o idealnej szkole, stosuje bogate słownictwo i zachowuje pełną poprawność językową; Odwołanie się do indywidualnych upodobań uczniów; Komponent kulturowy: Szkoły z internatem; Komponent kulturowy: Across Cultures 1 Szkoły w Japonii; Projekt Your Ideal School; For Your Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania jego rozwoju; Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study Help Study Corner 1, Language Check; uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału i indywidualne sprawdzenie postępów w nauce; 12+test grudzień

3 Poziom podstawowy / Ponadpodstawowy 2. Talent 1. I m good at logic puzzles (15) 2. Paul was walking home when an old man stopped him (16-17) 3. Past Simple vs Past Continuous (17-18) 4. I like listening to music (18-19) 5. Neither do I (20-21) 6. Everyday listening- An interview for a holiday job (21) 7. Writing an (22) 8. Amy is younger, isn t she? (23) 9. Revision Module 2 (24) Umiejętności; Quiz: Twoje talenty; Słynni magicy; Słynne, utalentowane kobiety; Przyimki łączące się z czasownikami; Czasy: Past Simple i Past Continuous; Konstrukcja: Question Tags; Wyrażanie opinii; Mówienie zadawanie pytań i odpowiadanie na nie; Słuchanie uzupełnianie Czytanie odpowiadanie Czytanie dopasowywanie Słuchanie uzupełnianie Wymowa - /t/, /d/; Pisanie ; Mówienie okazywanie zainteresowania; Zna i biegle stosuje słownictwo z lekcji 2 (4); Prawidłowo stosuje w wypowiedzi czasy: Past Simple i Past Continuous oraz czasowniki: could, had to; Stosuje prawidłowo w mowie i w piśmie przyimki z czasownikami; Swobodnie i przy użyciu bogatego słownictwa wyraża swoją opinię o sławnych ludziach; Pisze maila, stosuje bogate słownictwo i zachowuje poprawność językową; Stosuje prawidłowo w mowie i piśmie Question Tags; Edukacja czytelnicza i medialna Komponent kulturowy: Magicy Odwołanie się do indywidualnych upodobań uczniów się w sekcji Study Help Study Corner 2, Language Check 2, uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórze-nie materiału i indywidualne sprawdzenie postępów w nauce 12+test styczeń

4 STRONA W PODRĘCZNIKU 3. Health 1. How healthy is your lifestyle? (25) 2. Infection was spread by dirty hands (26-27) 3. When was penicillin discovered? (27-28) 4. It s impossible! (28) 5. It s good to eat fish (29) 6. Kate is under the weather (30-31) 7. Everyday listening- At the doctors (31) 8. Across cultures- Exotic food (32-33) 9. Project- A survey (33) 10. Revision Module 3 (34) Zdrowie; Ankieta: Jak zdrowy jest twój styl życia?; Choroby; Mity i prawdy o zdrowiu; Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przedrostki; HALLOWE EN; Zdrowie; U lekarza; Jedzenie; Składniki odżywcze; Egzotyczne potrawy; Quiz: Zdrowie; Strona bierna; U lekarza opisywanie symptomów; Słuchanie dopasowywanie Czytanie dopasowywanie tytułów; notowanie Czytanie dopasowywanie; odpowiadanie Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania Mówienie role play; Słuchanie wybór Wymowa akcent w zdaniu; Czytanie dopasowywanie Mówienie quiz; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 3 (7); Poprawnie stosuje formy strony biernej, również w pytaniach; Poprawnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym za pomocą właściwych przedrostków; Prezentuje własne rady dotyczące zdrowia; Swobodnie, i używając bogatego słownictwa, odgrywa scenkę u lekarza; Wykonuje projekt dotyczący odżywiania w klasie; zadaje pytania, a odpowiedzi przedstawia w formie raportu; Posługuje się bogatym słownictwem i poprawnymi strukturami; Edukacja prozdrowotna Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Komponent kulturowy: Across Cultures 2 Egzotyczne jedzenie Projekt: A class survey about eating habits samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 3, Language Check 3, 12+test Luty/ marzec

5 4. Cities 1. The buses are free for people (35) 2. Mexico City is huge! (36) 3. I m sure it s true! (37) 4. Welcome to Norwitch! (38) 5. It s very easy to get there (39) 6. Hold on a moment (40-41) 7. Everyday listeningphone conversation (41) 8. Writing a short (42) 9. She bought herself new gloves (43) 10. Revision Module 4 (44) Miasta; Mexico City; Miejsca w mieście; Rozmowy telefoniczne; Czasowniki modalne: must, could, can t stosowane do wyrażania przypuszczeń; Zaimki osobowe; Rozmowy telefoniczne; Słuchanie układanie informacji w odpowiedniej kolejności, uzupełnianie Mówienie propozycje ulepszenia twojego miasta, opisywanie miast zagadki; Czytanie wyszukiwanie Czytanie dopasowywanie tytułów, wyszukiwanie informacji, odpowiadanie Mówienie wymiana rozmowa telefoniczna; Słuchanie uzupełnianie Pisanie ; Zna i stosuje wyrazy z lekcji 4 (10); Poprawnie posługuje się czasownikami modalnymi do wyrażania przypuszczeń; Opowiada o interesujących miejscach w mieście, używa bogatego słownictwa; Swobodnie odgrywa scenki rozmów telefonicznych; Swobodnie pisze e; Poprawnie używa różnego rodzaju zaimków osobowych; Komponent kulturowy: Mexico City; Komponent kulturowy Witamy w Norwich; For Your Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania jego rozwoju; się w sekcji Study help Study Corner 3, Language Check 3; ; Marzec

6 WYMOGAMI REFORMY 5. On the Move 1. Which type of transport do you use? (45) 2. He has been to all seven continents (46-47) 3. Have you ever touched cobra? (47) 4. I haven t seen it yet (47) 5. What would you like to see on safari? (48-49) 6. How adventurous are you? (49) 7. That sounds reasonable (50-51) 8. Everyday listeninga radio advert (51) Across cultures- Nomads (52-53) 9. Project- touring my favorite English speaking country (53) 12. Revision Module 5 (54) Środki transportu; Zawody; Zwierzęta; Przymiotniki i rzeczowniki złożone; Ankieta: Czy jesteś skory do przygód?; Koczownicy pustyni; Słowa często mylone; Najciekawsze miejsca mojego kraju; Czas Present Perfect; Prośba o informację; Słuchanie przyporządkowywanie Czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; Czytanie wyszukiwanie informacji, zadawanie pytań; odpowiadanie odgrywanie ról; Słuchanie uzupełnianie brakujących wyrazów; Wymowa - /o:/, /u:/, /au/; Czytanie wyszukiwanie zadanie (Do czego odnoszą się te słowa?); Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5 (13); Prawidłowo stosuje w wypowiedziach czas Present Perfect z przysłówkami: ever, never, yet, already; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5 (14, 15); Poprawnie stosuje konstrukcję: love / like / can t stand + gerund; Odgrywa scenki, w których prosi o informację i udziela Wykonuje projekt plakat prezentujący propozycję wycieczki po najciekawszych miejscach kraju anglojęzycznego, stosuje bogate słownictwo i prawidłowe formy gramatyczne; Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata - Snakeman Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Na safari Projekt: Touring my favorite English speaking country samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 5, Language Check 5, 14+ test Kwiecień

7 6. Films 1. What kinds of films do you like? (55) 2. It is going to explode! (56) 3. That ll never happen! (57) 4. You can still come across mistakes (58-59) 5. However, many silly mistakes are made every day (59) 6. I don t know where to stand! (60-61) 7. Everyday listeninga film scene (61) 8. Writing a film review (62) 9. She has appeared in many movies but in 1993 she didn t appear in any interesting one. (63) 10. Revision Module 6 (64) Filmy; James Bond; Błędy w filmach; Quiz filmowy; Czasowniki złożone phrasal verbs; Kręcenie sceny filmowej; Recenzja filmowa; Przewidywanie przyszłości: to be going to, will / won t, may / might; Zastosowanie spójników: although, however; Czasy: Present Perfect i Past Simple; Polecenia; Podawanie powodów; Czytanie wyszukiwanie wskazywanie synonimów; Mówienie zadawanie pytań; odpowiadanie na pytania quiz filmowy; Słuchanie i czytanie zadanie typu: prawda / fałsz; Mówienie wydawanie poleceń i podawanie powodów; Słuchanie sprawdzanie uzupełnianie wyrażeń; Czytanie ogólne zrozumienie tekstu; Pisanie recenzja; Mówienie zadawanie pytań; odpowiadanie Zna i poprawnie stosuje czasowniki złożone; Swobodnie tworzy zdania, używając spójników: although, however; Odpowiada na pytania i samodzielnie układa pytania dotyczące filmów; Swobodnie i poprawnie wydaje polecenia i podaje powody; Pisze recenzję filmu, stosuje bogate słownictwo i prawidłowe formy gramatyczne; Poprawnie i swobodnie stosuje czasy: Present Perfect i Past Simple w mowie i w piśmie; Edukacja czytelniczo- medialna; Kształtowanie postawy ciekawości wobec świata Film goofs; Komponent kulturowy Film review: King Kong; Przygotowani ucznia do się w sekcji Study help Study Corner 6, Language Check 6; ; Maj/ czerwiec

8 WYMOGAMI REFORMY 7. People 1. What kind of character have you got? (65) 2. When you see the fire, dial 112 (66) 3. If you do that, you ll see the difference (67) 4. Unless you share your feelings, you won t feel better (67) 5. Do you make a fuss a lot? (68-69) 6. Shall we do that? (70-71) 7. Everyday listeningin the travel agent s (71) 8. Across culturecoming of age (72-73) 9. Project- a celebration (73) 10. Revision Module 7 (74) Cechy charakteru; Czy jesteś ekstrawertykiem? test osobowości; Uczucia; Problemy nastolatków; Konflikt pokoleń; Czasowniki: make i do; Wycieczka łodzią; Świętowanie wchodzenia w dorosłość w różnych zakątkach świata; Czasowniki złożone; I okres warunkowy; Konstrukcje z make i do oraz let; Propozycje; Słuchanie odpowiadanie Czytanie dopasowywanie Czytanie i słuchanie odpowiadanie Mówienie role play; proponowanie; Słuchanie uzupełnianie Wymowa: /g/; Czytanie dopasowywanie Pisanie opis święta; Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 7 (19); Daje szczegółowe rady, poprawnie używając I okresu warunkowego; Zadaje pytania dotyczące przyszłości i odpowiada na nie, używając I okresu warunkowego; Zna i stosuje kolokacje z make i do; Swobodnie posługuje się konstrukcjami z make i do; Proponuje różne rozwiązania problemów, negocjuje wspólną decyzję; Wykonuje projekt, opisuje wybrane święto, stosuje różnorodne słownictwo, używa prawidłowych konstrukcji; Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturalne w regionie Komponent kulturowy: Across cultures 4 Coming of Age Projekt A celebration samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Study help Study Corner 7, Language Check 7, Luty/marzec

9 STRONA W PODRĘCZNIKU 8. Music 1. What music style do you like? (75) 2. Bob Geldof is a person who organized Live Aid concerts (76) 3. Bob Marley is a musician who (77) 4. Cigar box guitar isn t difficult to make (78) 5. It is both simple and easy to make (79) 6. We like it, because (80-81) 7. Everyday listeninga song (81) 8. Writing a biography (82) 9. Her clothes are always very stylish (83) 10. Revision Module 8 (84) Czas Past Simple zdania przeczące i pytające Programy telewizyjne Ankieta: Czy jesteś uzależniony od TV? Przymiotniki:-ed, -ing (bored boring) Chat Shows (wywiady z gwiazdami) Film quiz Przygoda w górach akcja ratunkowa Historia wyprawy Mówienie wymiana informacji Czytanie wybór odpowiedzi, wyszukiwanie informacji Pisanie komentowanie przeszłych wydarzeń Czytanie w celu uzyskania informacji Czytanie uzupełnianie pytań, wybór odpowiedzi Słuchanie sprawdzanie odpowiedzi Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania informacji Mówienie dialogi Pisanie Pytanie o samopoczucie zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 7 rozmawia na temat programów telewizyjnych, mówi o programach, które lubi, a których nie swobodnie rozmawia o wydarzeniach przeszłych, zadaje pytania, odpowiada, stosując prawidłowo formy czasu Past Simple pyta o samopoczucie Are you all right? How are you? i opisuje samopoczucie: I feel all right, I feel terrible. I ve got a headache... szczegółowo opisuje wyprawę, stosuje różnorodne słownictwo i konstrukcje Edukacja czytelnicza i medialna Are you a TV addict?, ulubione programy telewizyjne Komponent kulturowy film stars Odwołanie do indywidualnych preferencji uczniów ulubione programy telewizyjne się w sekcji Study help Study Corner 7, Language Check, Marzec/ kwiecień

10 9. Helping 1. Are you helpful? (77) 2. Alan is happier than Tom (78-79) 3. Who is the fastest? (80-81) 4. It was the most amazing animal! (81) 5. Can I use your mobile, please?(82-83) 6. Writing a short note (83) 7. Across cultures- Unicef (84-85) 8. Project- a leaflet for a good cause (85) 9. Revision Module 8 (86) Stopniowanie przymiotników stopień najwyższy Ochrona środowiska Ankieta: Are you helpful? Problemy trudne do rozwiązania Zwierzęta zagrożone wyginięciem Przymiotniki opisujące zwierzęta Praca na rzecz zwierząt Zwierzęta hodowlane UNICEF Słuchanie w celu uzyskania informacji na pytania, porównywanie miejsc Czytanie w celu uzyskania informacji (prawda / fałsz) Czytanie uzupełnianie informacji Mówienie wymiana informacji Czytanie / Słuchanie w celu uzyskania informacji Mówienie dialogi Pisanie notatka z prośbą Mówienie wyrażanie opinii Czytanie sprawdzanie informacji, dopasowywanie pytań do paragrafów Słuchanie uzupełnianie tabeli, uzupełnianie luk Wymowa /{/, /ei/ Porównywanie Prośby Prośby kierowane do nauczyciela w trakcie zajęć zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 8 porównuje miasta, przedmioty, prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym rozmawia na temat zwierząt, tworzy prawidłowe zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym: Birdwings are the biggest butterflies in the world. prosi i odpowiada na prośby: Can I have...? Sure, here you are, Okay, just a second... wykonuje projekt ulotki w szczytnym celu, stosuje różnorodne wyrażenia i konstrukcje Edukacja ekologiczna zagrożone gatunki zwierząt Pomaganie osobom w potrzebie Komponent kulturowy Across cultures 4 UNICEF Projekt: A leaflet for a good cause się w sekcji Study help Study Corner 8, Language Check, Kwiecień/ maj

11 10. Fun 1. Having a party with friends is great! (95) 2. Are you going to go away? (96-97) 3. We re going camping this summer! (97) 4. That violin is mine! (98-99) 5. Whose shirt is that? (99) 6. Would you like to join us? ( ) 7. Writing an invitation (101) 8. Across cultures- New Year Celebrations ( ) 9. Project- a festival poster (103) 10. Revision Module 10 (104) Konstrukcja to be going to Przymiotniki i zaimki dzierżawcze Czas wolny Plany na wakacje Zwariowane festiwale Imprezy / Przyjęcia Obchody świąt Nowy Rok Słuchanie dopasowywanie informacji Czytanie dopasowywanie informacji, zadawanie pytań Mówienie wymiana informacji Czytanie dopasowywanie paragrafów do fotografii, odpowiadanie na pytania Słuchanie wybór odpowiedzi Mówienie wymiana informacji, dyskusja Czytanie / Słuchanie dopasowywanie informacji Mówienie dialogi, role play Pisanie zaproszenie na przyjęcie Czytanie odpowiadanie na pytania Słuchanie uzupełnianie informacji, uzupełnianie luk Wymowa akcent wyrazowy na pytania Zapraszanie kogoś zna i stosuje wyrazy i zwroty z działu 10 swobodnie rozmawia na temat planów na przyszłość, zadaje pytania, odpowiada: What are you going to do this weekend? I m going to meet my friends. We re going to prawidłowo stosuje w wypowiedzi przymiotniki i zaimki dzierżawcze rozmawia na temat obchodzenia świąt i uroczystości, stosuje bogate konstrukcje zaprasza i odpowiada na zaproszenie: Do you want to go...? Would you like to come...? I d love to, Sorry I can t. wykonuje projekt, opisujący wybrane święto w Polsce, stosuje różnorodne słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie Komponent kulturowy Wacky Festivals Komponent kulturowy Across Cultures 5 New Year Celebrations Projekt: A festival in your country się w sekcji Study help Study Corner 10, Language Check, Maj/ czerwiec PLUS Twelve extra lessons on British and American culture prepared by the teacher from up to date materials.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca Zna różnice

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI pierwszej gimnazjum i semestru zimowego klasy drugiej (grupa niezaawansowana) Exam Challenges I

JĘZYK ANGIELSKI pierwszej gimnazjum i semestru zimowego klasy drugiej (grupa niezaawansowana) Exam Challenges I JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy dla klasy: pierwszej gimnazjum i semestru zimowego klasy drugiej (grupa niezaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A1 Exam Challenges I WYMOGAMI REFORMY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Exam Challenges 3

Kryteria oceniania Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie kl. II A gr. 1 gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 I PÓŁROCZE

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie kl. II A gr. 1 gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 I PÓŁROCZE Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie kl. II A gr. 1 gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO English Plus 2 Kryteria oceny KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Unit 9 Out and about sport, podróżowanie i turystyka, życie rodzinne i towarzyskie, kultura. Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect. Uzupełnia zdania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PODRĘCZNIKA New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo