Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie Zakres przedmiotowy Opis SPWT Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego Słownik pojęć Etapy realizacji SPWT Etap. Działania analityczne i projektowe Etap 2. Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów infrastruktury i oprogramowania aplikacyjnego Etap 3. Realizacja rozwiązań aplikacyjnych, konfiguracja interfejsów oraz wsparcie tworzenia zasobów informacyjnych Etap 4. Szkolenia Etap 5. Testowanie SPWT Etap 6. Migracja do systemu produkcyjnego Dodatkowe usługi świadczone przez Wykonawcę Procedura odbioru etapu Odbiór końcowy SPWT Wymagania funkcjonalne... 24

2 4. Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania wydajnościowe, skalowalność, dostępność SPWT Wymagania ogólne techniczne Bezpieczeństwo danych i administracja Wymagania funkcjonalne formularzy elektronicznych Wymagania Bazy wiedzy Wymagania Repozytorium Platforma zarządzania wiedzą Moduł Repozytorium Zarządzanie dokumentami Inscenizacje Wystawienia Osoby Teatr Multimedia Druki teatralne Nuty Publikacje Kostiumy Rekwizyty Scenografie Pamiątki papierowe Pamiątki Sztuka Dokumentacje techniczne Struktura zasobów wiedzy - Baza wiedzy Wprowadzenie Sekcje wspólne Akcesja Informacje ogólne Prawa autorskie Załączniki Klasy Powiązania z atrybutami Strona 2 z 85

3 Osoby związane Funkcje Obsada Inscenizacje Wystawienie Multimedia Inscenizacje (spektale) Model Klasy Inscenizacje Zestawienie Atrybutów i Powiązań Inscenizacje Wystawienia Model Klasy Wystawienia Zestawienie Atrybutów i Powiązań Wystawienia Osoby Model Klasy Osoby Zestawienie Atrybutów i Powiązań Osoby Teatr Model Klasy Teatr Zestawienie Atrybutów i Powiązań Teatru Multimedia Model Klasy Multimedia Zestawienie Atrybutów i Powiązań Multimedia Druki teatralne Model Klasy Druki teatralne Zestawienie Atrybutów i Powiązań Druki teatralne Nuty Model Klasy Nuty Zestawienie Atrybutów i Powiązań Nuty Publikacje Model Klasy Publikacje Zestawienie Atrybutów i Powiązań Publikacje Kostiumy Model Klasy Kostiumy Zestawienie Atrybutów i Powiązań Kostiumy Strona 3 z 85

4 5.3.3 Rekwizyty Model Klasy Rekwizyty Zestawienie Atrybutów i Powiązań Rekwizyty Scenografie Model Klasy Scenografie Zestawienie Atrybutów i Powiązań Scenografie Pamiątki papierowe ( dokumenty) Model Klasy Pamiątki papierowe Zestawienie Atrybutów i Powiązań Pamiątki papierowe Pamiątki Model Klasy Pamiątki Zestawienie Atrybutów i Powiązań Pamiątki Sztuka Model Klasy Sztuka Zestawienie Atrybutów i Powiązań Sztuka Dokumentacje techniczne Model Klasy Dokumentacje techniczne Zestawienie Atrybutów i Powiązań Dokumentacje techniczne Kolekcje tematyczne Model Klasy Kolekcje Tematyczne Zestawienie Atrybutów i Powiązań Kolekcje tematyczne Tytuły Zestawienie Atrybutów i Powiązań Tytułu Recenzje Zestawienie Atrybutów i Powiązań Recenzji Słowniki Moduł raportowania Portal informacyjny Strona 4 z 85

5 . Wprowadzenie Teatr Wielki Opera Narodowa podczas swojej wieloletniej działalności zgromadził duże zbiory dotyczące Teatru. Są to różnorodne zbiory informacyjne jak i materialne. Gromadzone i zarządzane są one przez następujące komórki: Archiwum Teatru Muzeum Teatralne Biblioteka Muzyczna Zbiory te są rozproszone i niektóre zasoby ulegają szybkiej degradacji jakościowej jak i mechanicznej. By zapobiec dalszemu niszczeniu podjęte zostały działania służące do digitalizacji posiadanych zbiorów i zbudowania systemu informatycznego do zarządzania informacjami o posiadanych zbiorach i udostępniania ich na portalu TW-ON. Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie centralnego systemu do zarządzania i publikacji zdigitalizowanych treści o różnym charakterze (muzealne, archiwalne, muzyczne, audiowizualne). Celem dokumentu jest opisanie wymagań dla Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści (SPWT) w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Projekt jest objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dokument składa się z następujących części: Rozdział 2 - stanowi ogólny opis SPWT z punktu widzenia celów jego realizacji, Rozdział 3 - opisuje etapy realizacji SPWT, Rozdział 4 - przedstawia wymagania funkcjonalne SPWT Rozdział 5 - zawiera szczegółowy projekt struktury repozytorium zasobów wiedzy. Stanowi on podstawę do realizacji wersji repozytorium i Bazy wiedzy systemu zarządzania wiedzą, Rozdział 6 - opisuje funkcjonalności portalu informacyjnego (modułu SPWT). Strona 5 z 85

6 . Zakres przedmiotowy W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: ) wykonania działań analitycznych i projektowych, które służyć będą zebraniu uzupełniającej informacji niezbędnej Wykonawcy do realizacji SPWT i utworzenia dokumentacji projektowej; 2) utworzenia pełnej dokumentacji projektowej i technicznej; 3) dostawy elementów infrastruktury, wraz z dokumentacją techniczną i dokumentami gwarancyjnymi; 4) wykonania, dostawy, instalacji, uruchomienia SPWT zgodnie z dokumentacją projektową; 5) importu istniejących treści do SPWT; 6) szkolenia 30 użytkowników i 5 administratorów SPWT; 7) testowania SPWT; 8) migracji do systemu produkcyjnego; 9) opracowania i dostarczenia Dokumentacji Technicznej Powykonawczej zawierającej: a) opis architektury SPWT; b) opis struktury bazy danych; c) instrukcję instalacji systemu SPWT; d) instrukcję administratora zawierającą opis systemu uprawnień użytkowników SPWT; e) dokumentację opisującą utrzymanie systemu (w tym strategię wykonywania kopii bezpieczeństwa); f) instrukcję użytkownika (dla każdej roli zdefiniowanej w SPWT). 0) udzielenia Zamawiającemu niewyłącznych i bezterminowych licencji do całości systemu informatycznego stanowiącego SPWT, tj. oprogramowania niezbędnego dla działania i rozwijania SPWT, obejmującego oprogramowanie podstawowe, narzędziowe i aplikacyjne, oprogramowanie baz danych, serwerów aplikacyjnych oraz do bezpłatnych aktualizacji tych oprogramowań przez okres 2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT, a także wszystkich plików konfiguracyjnych wraz z niezbędną dokumentacją; Ponadto Wykonawca jest zobowiązany, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, do: ) świadczenia usługi kolokacji, od dnia zainstalowania i skonfigurowania elementów infrastruktury, do dnia zakończenia okresu 2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT; 2) świadczenia usługi opieki administracyjnej nad sprzętem komputerowym w okresie 2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT; Strona 6 z 85

7 3) świadczenia usługi asysty technicznej w okresie 2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT; 4) świadczenia usług rozwojowych związanych z budową i modernizacją funkcjonalności SPWT wykonywanych na żądanie Zamawiającego, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie podpisywania Umowy, w liczbie nieprzekraczającej 240 roboczogodzin, które mogą być wykorzystane od rozpoczęcia etapu do zakończenia okresu 2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT; 5) zapewnienia gwarancji prawidłowego funkcjonowania SPWT oraz jego niezawodności, a także prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów infrastruktury, przez okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego SPWT, na warunkach określonych w 9 Umowy. 2. Opis SPWT Projektowany system informatyczny składać się będzie z funkcjonalności udostępniających kompleksowy system zarządzania wiedzą o zasobach zgromadzonych w Archiwum Teatru, Muzeum Teatralnym i Bibliotece Muzycznej. W ramach projektu uruchomione zostaną moduły (powiązane obszary wiedzy) służące do archiwizacji i zarządzania archiwami (fotograficznymi, audio, wideo, dokumenty tekstowe), które będą umożliwiały prowadzenie w nich archiwum spektakli operowych, baletowych i koncertów oraz pozwalały przeszukiwać towarzyszące im opisy i zdigitalizowane dokumenty. Utworzona w ten sposób Baza wiedzy będzie miała za zadanie udostępniać narzędzia umożliwiające wprowadzanie i przeglądanie zasobów. SPWT powinien mieć możliwość udostępniania posiadanych zasobów w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Archiwum Cyfrowego Teatru Wielkiego Opery Narodowej wraz z wyszukiwarką przedstawień i osób w latach System SPWT będzie umożliwiał zarządzanie zbiorami przez pracowników archiwum, Muzeum Teatralnego i biblioteki muzycznej, a także korzystanie z niego czytelnikom, którzy przychodzą na kwerendy. Docelowo, w ramach odrębnego postępowania zostanie wyposażony w funkcje biblioteczne pozwalające m.in. na katalogowanie zasobów i obsługę wypożyczeń. Wdrożony SPWT będzie stanowił w przyszłości podstawę do implementacji w Teatrze procesów obiegu dokumentów Workflow i zarządzania procesami pracy. Implementacja procesów nie jest objęta zakresem wdrożenia tego projektu, ale SPWT powinien posiadać odpowiednie funkcjonalności by w przyszłości można byłoby je zrealizować w ramach posiadanego SPWT. Zamawiający planuje wdrożyć w pierwszej kolejności procesy wypożyczeń w Muzeum Teatralnym i wypożyczeń w Bibliotece Muzycznej. Platforma zostanie zrealizowana jako scentralizowana architektura usług udostępnianych przez sieć uprawnionym pracownikom oraz jako powszechnie dostępny zasób wybranych informacji archiwalnych Teatru. SPWT, który zostanie wdrożony w ramach projektu będzie obejmował podstawowe komponenty:. Repozytorium, które będzie centralną składnicą dokumentów wprowadzonych do SPWT. Strona 7 z 85

8 2. Moduł administracji, w którym będzie opisana struktura kont użytkowników, zależności komórek i osób w organizacji, uprawnienia. 3. Baza wiedzy, która zapewni mechanizmy gromadzenia informacji z formularzy dokumentów, przeglądania i nawigowania po zebranych zasobach. Wprowadzanie i przeglądanie danych musi uwzględniać specyficzną dla TWON strukturę powiązań pomiędzy różnymi klasami zasobów. 4. System elektronicznego obiegu dokumentów, który w przyszłości będzie obsługiwał procesy wewnątrz struktur Teatru. 5. Moduł raportów, który będzie pozwalał na tworzenie raportów dotyczących zasobów Bazy wiedzy. 6. Portal informacyjny (Archiwum Cyfrowe z wyszukiwarką przedstawień) który będzie obsługiwał interfejs do wyszukiwania i przeglądania zasobów wiedzy przez użytkowników sieci publicznych. Prace objęte zadaniami projektu zostaną wykonane w następujących etapach: Etap. Działania analityczne i projektowe Etap 2. Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów infrastruktury i oprogramowania aplikacyjnego Etap 3. Realizacja rozwiązań aplikacyjnych, konfiguracja interfejsów oraz wsparcie tworzenia zasobów informacyjnych Etap 4. Szkolenia Etap 5. Testowanie SPWT Etap 6. Migracja do systemu produkcyjnego W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie świadczył dodatkowe usługi opisane w punkcie Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu komputerowego na którym zainstalowany zostanie SPWT. Sprzęt powinien spełniać następujące warunki:: Serwer bazodanowy Płyta główna przeznaczona do pracy w serwerach, która powinna umożliwiać montaż minimum 2 procesorów; Procesor wielordzeniowy przeznaczony do pracy w serwerach; procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik.000 punktów Passmark CPU Mark. (http://www.passmark.com/products/pt.htm) Pamięć operacyjna 64 GB z możliwością rozszerzenia do 52 GB Strona 8 z 85

9 Twarde dyski TB netto z możliwością rozszerzenia do 8 TB (dyski wykonane w technologii SAS z możliwością wymiany w czasie pracy serwera) Kontroler RAID sprzętowy kontroler RAID Napęd optyczny DVD +/-RW Standardowa karta graficzna z wyjściami D-Sub Karta sieciowa o przepustowości GB (2 sztuki) Mysz optyczna z rolką Klawiatura USB w układzie polski programisty Monitor LCD z matrycą min. 20 (wejścia D-Sub i DVI) Certyfikaty potwierdzające zgodność CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej. Obudowa do montażu w szafie typu Rack (wraz z szynami montażowymi) wyposażona w dwa zasilacze redundantne z możliwością wymiany w czasie pracy serwera Zasilacz awaryjny UPS o mocy wystarczającej do podtrzymania pracy serwera przez czas niezbędny do bezpiecznego wyłączenia serwera, naprawa w miejscu instalacji nie później niż następnego dnia roboczego (NBD) System operacyjny system operacyjny 64-bitowy przeznaczony do serwerów. Serwer aplikacyjny Płyta główna przeznaczona do pracy w serwerach, która powinna umożliwiać montaż minimum 2 procesorów; Procesor wielordzeniowy przeznaczony do pracy w serwerach; procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik.000 punktów Passmark CPU Mark. (http://www.passmark.com/products/pt.htm) Pamięć operacyjna 64 GB z możliwością rozszerzenia do 28 GB Twarde dyski 8 TB netto z możliwością rozszerzenia do 24 TB netto. Dyski wykonane w technologii SAS z możliwością wymiany w czasie pracy serwera. Kontroler RAID sprzętowy kontroler RAID Napęd optyczny DVD +/-RW Standardowa karta graficzna z wyjściami D-Sub Karta sieciowa o przepustowości GB (2 sztuki) Mysz optyczna z rolką Klawiatura USB w układzie polski programisty Monitor LCD z matrycą min. 20 (wejścia D-Sub i DVI) Certyfikaty potwierdzające zgodność CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej. Obudowa do montażu w szafie typu Rack (wraz z szynami montażowymi) wyposażona w dwa zasilacze redundantne z możliwością wymiany w czasie pracy serwera Zasilacz awaryjny UPS o mocy wystarczającej do podtrzymania pracy serwera przez czas niezbędny do bezpiecznego wyłączenia serwera, naprawa w miejscu instalacji nie później niż następnego dnia roboczego (NBD) System operacyjny 64-bitowy przeznaczony do serwerów. Ponadto sprzęt komputerowy powinien spełniać następujące warunki: Strona 9 z 85

10 oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany i produkowany zgodnie z normami ISO lub równoważnymi, minimum 3-letnia gwarancja na sprzęt świadczona w miejscu instalacji sprzętu w trybie Next Business Day (w siedzibie klienta następnego dnia roboczego), wsparcie techniczne dla sprzętu realizowane jako dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowane poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. SPWT powinien posiadać funkcjonalność przechowywania plików na macierzy dyskowej. Podzespoły sprzętowe, w tym dyski twarde użyte w serwerach oraz macierzach dyskowych powinny być dedykowane do takich zastosowań w jakich będą użyte (informacja o tym powinna być zawarta w karcie katalogowej producenta), a parametry zasilaczy awaryjnych UPS muszą być wystarczające do podtrzymania pracy serwerów przez czas niezbędny do ich bezpiecznego wyłączenia w przypadku zaniku zasilania. Wykonawca ma też dowolność wyboru systemu operacyjnego dla serwerów (z tym, że powinien być on dedykowany dla serwerów) i pozostałego oprogramowania podstawowego i narzędziowego oraz systemu zabezpieczeń itp. Przewiduje się konieczność zapewnienia przez Wykonawcę zewnętrznej kolokacji serwerów (Zamawiający nie posiada serwerowni, która mogłaby zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń). Szczegółowe wymagania dotyczące kolokacji są zawarte w rozdziale Słownik pojęć Termin Asysta techniczna Baza wiedzy Definicja Zapewnienie bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania SPWT, w tym zapewnienie aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego. Utrzymanie pełnej i aktualnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej eksploatacji systemu. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu oraz obsługa zgłoszeń. Szczegółowy, rozległy zbiór powiązanych logicznie danych dotyczących danej dziedziny. Przechowywany w pamięci komputera wraz z regułami logicznymi. Umożliwia efektywne wykorzystywanie bazy danych Strona 0 z 85

11 Elementy infrastruktury Sprzęt komputerowy, szafy serwerowe typu RACK, oprogramowanie podstawowe i narzędziowe Klasa Element Bazy opisujący jej elementy o identycznych cechach. Kolokacja Usługa polegająca na przechowywaniu serwerów w pomieszczeniach zapewniających szybki i pewny dostęp do Internetu, optymalne warunki środowiskowe oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i dostępności. Opieka administracyjna Portal informacyjny Portal TW-ON Monitoring bezpieczeństwa, w tym także zagrożeń awarii składników sprzętowych oraz zgłaszanie do serwisu awarii sprzętu komputerowego i nadzór nad usuwaniem awarii. Instalacja aktualizacji i poprawek systemu operacyjnego, narzędziowego, baz danych i innego oprogramowania. Moduł SPWT pozwalający na dostęp do zasobów zgromadzonych w Bazie wiedzy za pomocą przeglądarki internetowej w publicznej sieci Internet (Cyfrowe Archiwum z wyszukiwarką spektakli i osób) Nowy internetowy serwis www Teatru Wielkiego - Opery Narodowej realizowany niezależnie w ramach odrębnego postępowania. Strona z 85

12 Przedstawiciel Zamawiającego Kierownik Projektu powołany przez Zamawiającego lub inna osoba wyznaczona pisemnie przez Zamawiającego. SPWT System Wykonawca System Prezentacji i Wyszukiwania Treści będący celem tego zamówienia wraz ze wszystkimi komponentami opisanymi w rozdz.2 (w tym Portalem informacyjnym). Słuzy do archiwizacji i udostępniania zdigitalizowanych zasobów w sieci Internet. Jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak sprzęt, oprogramowanie, elementy informacyjne. Podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego Zamawiający Teatr Wielki Opera Narodowa Strona 2 z 85

13 3. Etapy realizacji SPWT 3. Etap. Działania analityczne i projektowe Działania analityczne i projektowe służyć będą zebraniu uzupełniającej informacji niezbędnej Wykonawcy do zaprojektowania SPWT, w tym formatek formularzy elektronicznych, widoków Bazy wiedzy i interfejsów SPWT a następnie wdrożenia SPWT. W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych i projektowych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową zawierająca następujące informacje:. Wynik wymagań funkcjonalnych - proponowane rozwiązania modułu / komponentu / usługi / oprogramowania. 2. Wynik analizy wymagań niefunkcjonalnych interfejsy użytkownika, zabezpieczenia dostępu, dostępność, integrację,, dokumentację itp. 3. Zależności i ograniczenia realizowanego systemu od innych systemów i stron trzecich. 4. Model administracji: Struktura i zależności komórek i osób w organizacji Struktura repozytorium dokumentów 5. Projekty formularzy elektronicznych wraz ze szczegółowym opisem funkcjonalności, walidacji i wymagalności pól, funkcjonalności wbudowanych skryptów i projekt graficzny interfejsów. 6. Struktura zasobów wiedzy (integracja zasobów wiedzy) wraz ze słownikami. 7. Architektura SPWT. 8. Dokumentacja zarządcza projektu Plan projektu - zgodny ze specyfikacją metodyki zarządzania projektami zawierający: a. Harmonogram realizacji SPWT b. Strukturę produktów c. Strukturę zespołu projektowego wraz z opisem ról i obowiązków d. Strategię zarządzania komunikacją w projekcie e. Mechanizmy sterowania, na które składają się co najmniej: i. Raport z punktów kontrolnych ii. Raport o zagadnieniu iii. Protokół przekazania 9. Określenie minimalnej przepustowości połączenia z siecią Internet zapewniającej średni czas odpowiedzi aplikacji określony w rozdziale 4.2 Strona 3 z 85

14 3.2 Etap 2. Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów infrastruktury i oprogramowania aplikacyjnego. Sprzęt komputerowy, w tym serwery i UPS-y będą dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji tego sprzętu w szafach serwerowych RACK 9 dostarczonych przez Wykonawcę. Sprzęt komputerowy powinien być fabrycznie nowy i nieużywany. Elementy infrastruktury, na którą oprócz sprzętu komputerowego i szaf serwerowych składa się oprogramowanie podstawowe i narzędziowe, muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zostaną one zainstalowane i odpowiednio skonfigurowane przez Wykonawcę. Instalacja elementów infrastruktury obejmuje następujące prace:. Instalacja i uruchomienie Serwerów, 2. Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Serwerów, 3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania Relacyjnej Bazy Danych, 4. Instalacja i konfiguracja oprogramowania aplikacyjnego, 5. Instalacja i uruchomienie oprogramowania do wykonywania kopii zabezpieczających, 6. Instalacja i uruchomienie pozostałych elementów infrastruktury. Dostarczając niezbędne oprogramowanie do realizacji etapu 2 należy założyć liczbę min. 50 licencji w przypadku licencjonowania oprogramowania w modelu per użytkownik. Wynikiem prac etapu jest przekazanie w celu weryfikacji odpowiedzialnemu za odbiór i eksploatację ze strony Zamawiającego zespołowi administratorów dokumentacji elementów infrastruktury, w tym:. Dokumentacja techniczna sprzętu komputerowego wymaganego przez Zamawiającego. 2. Dokumentacja instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego. 3. Dokumentacja techniczna oprogramowania podstawowego i narzędziowego. 4. Dokumentacja instalacji i konfiguracji oprogramowania podstawowego i narzędziowego. 5. Dokumentacja administracyjna oprogramowania podstawowego i narzędziowego. 6. Licencje na zainstalowane oprogramowanie na serwerach (m.in. systemowe). Dostarczone oprogramowanie aplikacyjne będzie odpowiednio skonfigurowane przez Wykonawcę. Konfiguracja oprogramowania aplikacyjnego obejmie następujące prace:. Konfiguracja oprogramowania Repozytorium Dokumentów. 2. Konfiguracja oprogramowania Formularzy Elektronicznych. 3. Konfiguracja oprogramowania Modułu administracyjnego SPWT. 4. Konfiguracja oprogramowania Bazy wiedzy. 5. Konfiguracja oprogramowania Modułu Raportów. 6. Konfiguracja oprogramowania Portalu informacyjnego do przeglądania i wyszukiwania Strona 4 z 85

15 zasobów. 7. Konfiguracja oprogramowania pozostałych modułów SPWT. Dostarczając niezbędne oprogramowanie do realizacji Etapu 2 należy założyć liczbę 50 licencji w przypadku licencjonowania oprogramowania w modelu per użytkownik. Wyniki prac konfiguracyjnych oprogramowania aplikacyjnego zostaną przekazane zespołowi administratorów odpowiedzialnemu za odbiór i eksploatację wraz z następującą dokumentacją:. Dokumentacja instalacji i konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego. 2. Dokumentacja techniczna oprogramowania aplikacyjnego. 3. Dokumentacja administracyjna oprogramowania aplikacyjnego. 4. Procedury wykonywani kopii zabezpieczających i przywracania elementów SPWT z kopii zabezpieczających. 5. Licencje na zainstalowane oprogramowanie aplikacyjne. 3.3 Etap 3. Realizacja rozwiązań aplikacyjnych, konfiguracja interfejsów oraz wsparcie tworzenia zasobów informacyjnych W ramach rozwiązań aplikacyjnych mają być zrealizowane następujące zadania:. Moduł Zarządzania Wiedzą. 2. Portal informacyjny. 3. Moduł raportów. 4. Import danych. 5. Utworzenie dokumentacji testów (scenariusze testowe). Wymagana jest pełna integracja elementów realizowana poprzez dostęp do wspólnego repozytorium dokumentów oraz do katalogu użytkowników i usług. W tym etapie zrealizowane zostaną następujące podetapy:. Projekt pojęciowy rozwiązań aplikacyjnych. 2. Projekt raportów. 3. Realizacja rozwiązań aplikacyjnych. 4. Dokumentacja użytkowa i administracyjna modułu oprogramowania aplikacyjnego. 5. Wdrożenie modułu oprogramowania aplikacyjnego: a. Instalacja testowo-szkoleniowa modułu oprogramowania aplikacyjnego. Strona 5 z 85

16 b. Produkcyjna instalacja modułu oprogramowania aplikacyjnego (po zakończeniu szkoleń i weryfikacji funkcjonalności na systemie testowo-szkoleniowym). Wyniki prac realizacji rozwiązań aplikacyjnych zostaną przekazane odpowiedzialnemu za eksploatację zespołowi administratorów wraz z następującą dokumentacją:. Projekt pojęciowy i techniczny 2. Dokumentacja użytkowa i administracyjna modułu oprogramowania aplikacyjnego, 3. Dokumentacja modułu raportów, 4. Dokumentacja powdrożeniowa, 5. Opis scenariuszy testowych, 6. Opis przypadków testowych. Zakres dokumentacji modułu oprogramowania aplikacyjnego oraz związanych z nim prac wdrożeniowych powinien obejmować wszystkie kluczowe elementy rozwiązania i powinien zapewniać w pełni autonomiczną pracę użytkowników jego wersji produkcyjnej. Wymagania dotyczące realizacji Portalu informacyjnego zostały opisane w osobnym rozdziale. Konfiguracja interfejsów użytkownika polega na wyborze funkcji użytkowych dostępnych dla różnych grup użytkowników w ramach interfejsu repozytorium dokumentów, Bazy wiedzy i pozostałych modułów systemu. Interfejs użytkowy poszczególnych czynności procesów pracy powinien zostać zrealizowany zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami w etapie Działania Analityczne i Projektowe. Import danych polega na przeniesieniu poniżej wymienionych danych (dane są już skompletowane) do zbudowanego SPWT oraz do utworzenia powiązań w Bazie wiedzy (na podstawie wspólnych identyfikatorów występujących w zawartości plików Excel oraz w nazwach plików wynikowych z digitalizacji i skojarzonych z nimi plików tekstowych). Obecnie część informacji o zasobach teatru jest zdigitalizowana i opisana elektronicznie w następującej formie: Dane odpowiadające strukturze klas Bazy wiedzy przedstawionej powyżej, w tym: Arkusze Excel zestawienia obsad i realizatorów przedstawień archiwalnych opery i baletu, Arkusze Excel fragmenty recenzji z przedstawień archiwalnych Arkusze Excel komentarze do inscenizacji Arkusz Excel biogramy dla klasy Osoby, Pliki z digitalizacji zasobów w formatach tiff i jpg ok sztuk o wolumenie 4 TB Arkusze Excel opisujące zdigitalizowane zasoby - nazwy zdigitalizowanych plików zawierają wartości pozwalające jednoznacznie powiązać je z danymi znajdującymi się w arkuszach. Wzory wyżej wymienionych arkuszy Excel stanowią załączniki nr od do 5 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Pliki z digitalizacji zasobów będą opisane poprzez plik.txt o identycznej Strona 6 z 85

17 nazwie co plik wynikowy digitaliazcji. Plik.txt będzie zawierał metadane opisujące digitalizowany materiał, rozdzielone średnikami. 3.4 Etap 4. Szkolenia Szkolenie (klasyczne) wykładowca z grupą: Szkolenie dla użytkowników Szkolenie dla administratorów Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego i musza się zakończyć do 2 dni przed terminem odbioru końcowego. Szkolenie dla użytkowników: 3 grupy do 0 osób, 2 dni po 6 godzin lekcyjnych obejmie m.in.: Wprowadzenie do zarządzania wiedzą i dokumentami elektronicznymi Wszystkie moduły aplikacyjne SPWT. Pytania i odpowiedzi Szkolenie dla administratorów: grupa do 5 osób, 3 dni po 6 godzin lekcyjnych obejmie: Wprowadzenie do zarządzania wiedzą i dokumentami elektronicznymi Administrowanie SPWT i jego modułami aplikacyjnymi i narzędziowymi Parametryzację SPWT Pytania i odpowiedzi 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkoleń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkownika. 3.5 Etap 5. Testowanie SPWT W celu realizacji testów Wykonawca uruchomi instancję testową infrastruktury identyczną z produkcyjną, wraz z zaimportowanymi danymi. Testowanie SPWT może zostać wykonane na instancji produkcyjnej systemu pod warunkiem wyczyszczenia wszystkich danych wprowadzonych przez Wykonawcę w trakcie testów wewnętrznych. Strona 7 z 85

18 Testowanie SPWT realizowane będzie po ścieżkach: pozytywnej i negatywnej zgodnie z planem testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. W etapie tym zrealizowane zostaną następujące podetapy:. Testy wewnętrzne Wykonawcy w oparciu o zatwierdzoną dokumentację. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia etapu 5 przedstawi Zamawiającemu wyniki testów wewnętrznych. 2. Testy Zamawiającego w oparciu o zatwierdzone scenariusze testowe. 3. Wprowadzenie przez Wykonawcę poprawek według uwag zgłoszonych przez Zamawiającego Podczas przeprowadzania testów przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy i wyjaśnień przedstawicielom Zamawiającego biorącym udział w testach. Zamawiający może zażądać obecności przedstawiciela Wykonawcy podczas przeprowadzenia testów. W przypadku stwierdzenia błędów w SPWT testy są wykonywane wielokrotnie. Błędy wykrywane na etapie testowania będą usuwane przez Wykonawcę niezwłocznie, na bieżąco. Po zakończeniu etapu 5 Zamawiający przedstawi Wykonawcy własne wyniki testów oprogramowania. W etapie tym dostarczone zostaną następujące dokumentacje:. Wyniki przeprowadzonych testów wewnętrznych Wykonawcy. 2. Wyniki przeprowadzonych testów Zamawiającego. 3.6 Etap 6. Migracja do systemu produkcyjnego W etapie tym zweryfikowany SPWT wraz zaimportowanymi danymi, po usunięciu pozostałych danych testowych zostanie przeniesiony na instancję produkcyjną znajdującą się w centrum kolokacji. Następnie zrealizowane zostaną wybiórcze testy weryfikacyjne systemu i po ich pozytywnym zakończeniu i usunięciu danych testowych SPWT zostanie przekazany do eksploatacji. 3.7 Dodatkowe usługi świadczone przez Wykonawcę W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia następujących dodatkowych usług bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: usługi kolokacji usługi opieki administracyjnej nad sprzętem komputerowym (w tym obsługi napraw gwarancyjnych) usługi asysty technicznej SPWT Strona 8 z 85

19 usług rozwojowych związanych z budową i modernizacją funkcjonalności SPWT wykonywanych na żądanie Zamawiającego, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie podpisywania umowy, nieprzekraczających 240 roboczogodzin przez okres 2 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego SPWT oraz usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego SPWT. Warunki usługi kolokacji: Redundantne systemy zasilania i klimatyzacji zapewniające nieprzerwaną pracę urządzeń tzn. zarówno serwerów jak również urządzeń sieciowych. Symetryczny dostęp do sieci Internet realizowany w oparciu o co najmniej dwa połączenia do niezależnych węzłów sieci, każde o minimalnej wartości przepustowości określonej w wyniku prac analitycznych i projektowych (Etap ) zapewniającej średni czas odpowiedzi aplikacji określony w rozdziale 4.2 Bezpieczeństwo informatyczne zapewniane przez mechanizmy kontroli dostępu ( access list, firewall itp.). Zdalny, bezpieczny dostęp do serwerów dla administratorów (np. poprzez SSL VPN.) Poziom świadczenia usługi kolokacji nie mniejszy niż 99,5% Raporty okresowe ciągłości świadczenia usługi kolokacji, wykorzystanej przepustowości itp. Stały 24-godzinny nadzór nad sprawnym działaniem serwerów z automatycznym powiadamianiem i SMS o incydentach Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnione przez system detekcji i sygnalizacji pożaru oraz automatyczny system gaśniczy Fizyczny dostęp do serwerów przez 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu (tryb 7/24/365) System ochrony fizycznej i kontroli dostępu z monitoringiem 24-godzinnym przy pomocy telewizji przemysłowej i systemem alarmowym sygnalizującym nieuprawniony dostęp Spełnianie warunków określonych przez normę techniczną ANSI/TIA-942 lub równorzędną Lokalizacja w odległości nie przekraczającej 20 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji procedur prowadzenia kolokacji pod katem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami o ochronie danych osobowych, to jest Ustawą z dnia 29 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawa z dnia 5 sierpnia 200 r. o ochronie informacji niejawnych. Warunki opieki administracyjnej: Ciągły monitoring bezpieczeństwa, w tym także zagrożeń awarii składników sprzętowych. Informacja o zagrożeniach będzie przekazywana natychmiastowo na zadany adres . Zgłaszanie awarii sprzętu komputerowego i nadzór nad usunięciem awarii. Instalacja aktualizacji i poprawek oprogramowania podstawowego i narzędziowego. Ciągłe monitorowanie parametrów jakości połączenia z Internetem przy pomocy odpowiedniego narzędzia. Strona 9 z 85

20 Brak połączenia z Internetem lub obniżenie przepustowości połączenia poniżej minimalnej wartości określonej w wyniku prac analitycznych i projektowych (Etap ) będzie skutkować wysłaniem a na zadany adres. Wykonawca skonfiguruje i udostępni narzędzie do monitorowania połączenia z Internetem wraz ze szczegółowym raportem dostępności w zadanym okresie. Warunki asysty technicznej SPWT : Zgodność prowadzonych usług z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawie z dnia 5 sierpnia 200 r. o ochronie informacji niejawnych. Zapewnienie bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania SPWT poprzez bezpłatną diagnostykę i optymalizację oraz aktualizację oprogramowania aplikacyjnego Utrzymanie pełnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej eksploatacji SPWT oraz udostępnienie jej Zamawiającemu. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa SPWT w cyklu tygodniowym oraz kopiowanie ich do niezależnej lokalizacji co najmniej raz w miesiącu. Wykonawca ma prawo do korzystania z przerw serwisowych na potrzeby wykonywania niezbędnych prac serwisowych. Przerwy serwisowe mogą być realizowane raz w miesiącu w godzinach Wykonawca będzie informował elektronicznie i pisemnie Zamawiającego o zamiarze wykorzystania z przerwy serwisowej z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca skonfiguruje i udostępni narzędzie do monitorowania dostępności SPWT wraz ze szczegółowym raportem dostępności w zadanym okresie. Warunki usług gwarancyjnych SPWT : Warunki świadczenia usług gwarancyjnych szczegółowo określa umowa. Wymienione usługi mają na celu zapewnić sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie SPWT. Po zakończeniu kolokacji Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia sprzętu komputerowego wraz z SPWT i jego instalacji w nowym miejscu kolokacji oraz do przekazania nowemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, w tym dokumentacji technicznej i administracyjnej, umożliwiających odbiór środowiska produkcyjnego i przejęcie opieki. Wykonawca będzie mógł ubiegać się o kontynuację świadczenia ww. usług na zasadach wynikających z ustawy PZP. Strona 20 z 85

21 3.8 Procedura odbioru etapu W celu odbioru etapów,2,3 stosuje się następującą procedurę: ) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu drogą elektroniczną wykonanie danego etapu prac i przekazuje do odbioru zadania wykonane w ramach danego etapu. 2) W terminie 6 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt ) Zamawiający dokonuje oceny zgodności wykonanych w ramach danego etapu zadań z wymaganiami określonymi w umowie i OPZ. 3) W terminie, o którym mowa w pkt 2) Zamawiający przedłoży Wykonawcy drogą elektroniczną uwagi/zastrzeżenia/opinie wynikające z negatywnej oceny zgodności z wymaganiami określonymi w umowie, w szczególności obejmujące informacje o występujących wadach (awariach, błędach, usterkach). 4) Wykonawca, w terminie 4 dni od przedłożenia przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń/opinii, o których mowa w pkt 3) zobowiązuje się do ich uwzględnienia i usunięcia wad oraz ponownego zgłoszenia zadań w ramach danego etapu do odbioru. 5) W przypadku stwierdzenia zaistnienia kolejnych wad lub nieusunięcia wcześniej zgłoszonych, Zamawiający sporządza raport, w którym wymieni wszystkie wady (awarie, błędy i usterki) i przekaże go Wykonawcy drogą elektroniczną. 6) Zamawiający może wyznaczyć kolejne terminy na uwzględnienie uwag/zastrzeżeń/opinii. 7) Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń/opinii o których mowa w pkt 3) powyżej lub wyznaczenie przez Zamawiającego kolejnego terminu na uwzględnienie uwag/zastrzeżeń/opinii, o czym mowa w pkt 6) powyżej, niw wstrzymuje uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, nie wstrzymuje naliczania kar umownych oraz nie wstrzymuje powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego ( 6 Umowy). 8) W przypadku stwierdzenia, że zadania wykonane w ramach danego etapu spełniają wszystkie wymagania określone Umową lub OPZ, w tym Wykonawca usunął wszelkie zgłoszone w procedurze odbioru wady, Strony podpisują protokół odbioru etapu. 9) Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru etapu jest Komisja Odbiorowa składająca się z przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy (do 5 osób z każdej Strony). Każda ze Stron upoważni na piśmie swoich przedstawicieli do podpisu protokołu odbioru. Strona 2 z 85

22 Odbiór końcowy SPWT Odbiór końcowy SPWT następuje w oparciu o wcześniej dokonane odbiory etapów,2,3 oraz wyniki testów przeprowadzonych przez Zamawiającego w etapie 5. i 6. Procedura odbioru końcowego SPWT: Wykonawca, po odebraniu etapów,2 i 3 w ramach SPWT, zgłasza Zamawiającemu dropgą elektroniczną gotowość do przystąpienia do odbioru końcowego SPWT oraz, wraz ze zgłoszeniem, dostarcza Zamawiającemu Dokumentację Techniczną Powykonawczą wymienioną w rozdziale. OPZ. W ramach odbioru końcowego, Zamawiający weryfikuje: - Dokumentację Techniczną Powykonawczą, - protokoły odbioru etapów -3, - wyniki testów przeprowadzonych w etapie 5, - poprawne przeprowadzenie szkoleń, - wynik (poprawność) przeprowadzonej migracji na instancję produkcyjną. W przypadku stwierdzenia, że SPWT spełnia wszystkie wymagania określone w Umowie i OPZ, a w SPWT nie występują błędy, Strony podpisują protokół Odbioru Końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad (awarii, błędów, usterek) w SPWT lub niespełnienia innych wymagań określonych Umową lub OPZ, Zamawiający, w terminie 4 dni, może przedłożyć Wykonawcy drogą elektroniczną uwagi/zastrzeżenia/opinie wynikające z negatywnej oceny zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie lub OPZ. Wykonawca w terminie 3 dni od przedłożenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w pkt 4, zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownie przedstawia SPWT do odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia istnienia dalszych wad lub nieusunięcia przez Wykonawcę wcześniej zgłoszonych uwag/zastrzeżeń/opinii, Zamawiający może wyznaczyć kolejny termin na uwzględnienie uwag/zastrzeżeń/opinii. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń/opinii, o którym mowa w pkt 4) powyżej lub wyznaczenie przez Zamawiającego kolejnego terminu na uwzględnienie uwag/zastrzeżeń/opinii, o czym mowa w pkt 6) powyżej, nie wstrzymuje uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, nie wstrzymuje naliczania kar umownych oraz nie wstrzymuje powierzenia wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego ( 6 Umowy). W przypadku stwierdzenia, że SPWT spełnia wszystkie wymagania określone w Umowie i OPZ, a w SPWT nie występują błędy, Strony podpisują protokół odbioru końcowego SPWT. Dokumentem potwierdzającym odbiór końcowy SPWT jest pisemny protokół odbioru końcowego SPWT. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT jest Komisja Odbiorowa składająca się z przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy Strona 22 z 85

23 (do 5 osób z każdej Strony). Każda ze Stron upoważni na piśmie swoich przedstawicieli do podpisu protokołu odbioru końcowego. Strona 23 z 85

24 4. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania funkcjonalne ogólne. Opisywanie i modyfikowanie opisów przedstawień teatralnych bieżących 2. Opisywanie i modyfikowanie przedstawień teatralnych archiwalnych 3. Opisywanie i modyfikowanie zasobów biblioteki muzycznej 4. Opisywanie i modyfikowanie zasobów muzeum teatralnego 5. Opracowanie funkcjonalności pozwalających na katalogowanie. 6. Opisywanie poprzez przyporządkowanie elementów zbiorów (fizycznych i informacyjnych) do odpowiadającej im Klasy. Zapisanie informacji poprzez wypełnienie pól formularza metadanymi. 7. Drukowanie informacji z wpisów do Bazy wiedzy do predefiniowanych fiszek muzealnych/archiwalnych. 8. Obsługa dokumentów jedno i wielostronicowych za pomocą tego samego interfejsu wyświetlania. 9. Automatyczne generowanie pochodnych wersji plików TIFF w formatach JPG i png. 0. Generowanie raportów z informacji zgromadzonych w Bazie wiedzy.. Zrealizowany SPWT musi być objęty pełną ochroną prawną przed roszczeniami stron trzecich związanych z potencjalnymi naruszeniami własności intelektualnej. 4.2 Wymagania wydajnościowe, skalowalność, dostępność SPWT Założenia wydajnościowe: Liczba zarejestrowanych użytkowników (pracowników TW-ON) w pierwszym roku funkcjonowania SPWT nie przekroczy 50. Zasoby prezentowanych w systemie SPWT materiałów zdjęciowych i audiowizualnych wyniosą pod koniec pierwszego roku funkcjonowania około 8 TB. Roczny przyrost materiałów audiowizualnych 4 TB. Liczba odwiedzin anonimowych użytkowników Portalu wyniesie 5000 dziennie. Średnia liczba równoczesnych sesji podczas przeglądania 300. W przypadku awarii czas odtworzenia dowolnego elementu SPWT (maksymalny czas trwania jednorazowej niedostępności serwisu) nie może trwać dłużej niż 6 godz. Średni czas odpowiedzi aplikacji (generowania wyniku wyszukiwania w Bazie wiedzy i Portalu informacyjnym) nie może przekroczyć 3 sekund bez obciążenia (pojedyncza sesja) i 6 sekund z pełnym obciążeniem. Średni czas odpowiedzi Portalu dla stron niezwiązanych z wyszukiwaniem (np. przeglądania zbiorów) nie może przekroczyć sek. Miesięczna dostępność SPWT nie mniejsza niż na poziomie 99,5%. Strona 24 z 85

25 4.3 Wymagania ogólne techniczne. SPWT zostanie zrealizowany jako scentralizowana architektura usług udostępnianych przez sieć Internet uprawnionym użytkownikom, w przypadku usług zewnętrznych publicznej platformy systemu, jako powszechnie dostępny zasób wybranych informacji. 2. SPWT będzie składał się z następujących komponentów : Repozytorium Dokumentów obejmujące wszystkie funkcje użytkowe pozwalające na zapisywanie, wyszukiwanie i przetwarzanie dokumentów elektronicznych objętych zakresem systemu w tym automatyczna konwersja formatów graficznych, automatyczne generowanie miniatur w określonych dla danego obiektu rozmiarach itd. Zestaw elektronicznych formularzy obsługujących wprowadzanie, edycję i prezentację wszystkich obiektów Bazy wiedzy. Baza wiedzy stanowiąca model i mechanizm prezentacji zasobów informacyjnych systemu SPWT reprezentowany przez sieć powiązań. Moduł raportów zapewni możliwość użytkownikom Zamawiającego uruchamiania raportów opisanych w niniejszym przedmiocie zamówienia (do uszczegółowienia na etapie Analizy Przedwdrożeniowej). Portal informacyjny umożliwi stworzenie portalu tematycznego prezentującego wybrane zasoby Bazy wiedzy wraz z wyszukiwarką zasobów Bazy wiedzy. Moduł ściśle powiązany będzie z pozostałymi modułami SPWT poprzez wykorzystanie tej samej relacyjnej bazy danych. 3. Wymagana jest architektura trójwarstwowa rozdzielająca warstwę danych, warstwę logiki biznesowej oraz warstwę prezentacji. 4. Zarządzanie proponowanym przez Wykonawcę serwerem aplikacyjnym musi odbywać się za pomocą przeglądarki internetowej (tzw. konsola administratora) lub za pomocą połączenia zdalnego. 5. Zaproponowany przez Wykonawcę Serwer aplikacyjny powinien umożliwiać pobieranie dużych plików, takich jak filmy bez spowalniania serwera. 6. Interfejs systemu powinien być zrealizowany poprzez przeglądarkę WWW. Wymagana jest zgodność co najmniej z przeglądarkami: IE wersja 0 i, Firefox wersja 30+, Google Chrome35+, Safari dla systemu Windows oraz Safari i Chrome dla systemu OS X, Firefox dla Linux, przeglądarka domyślna oraz Chrome dla Android System ma być eksploatowany w oparciu o centralną konfigurację sprzętu umożliwiającą dostęp do jego funkcji użytkowych i narzędziowych poprzez otwartą sieć Internet. 8. SPWT musi zapewnić skalowalność w wymiarze liczby użytkowników. Początkowo 5000 użytkowników z przyrostem rocznym 0%. 9. SPWT powinien być zbudowany w otwartej architekturze umożliwiającej rozbudowę przez dodawanie komponentów. 0. System musi zapewnić rozwój funkcjonalny poprzez otwarte standardowe interfejsy.. SPWT musi umożliwić wprowadzanie danych do systemu i prezentacje danych poprzez formularze elektroniczne. 2. Przechowywanie dokumentów elektronicznych w repozytorium. 3. Architektura systemu musi być przystosowana do ciągłego i zaplanowanego rozwoju. Strona 25 z 85

26 4. Architektura systemu powinna być podatna na zmiany. Oznacza to, że powinna ona zapewniać: Skalowalność możliwość rozwoju poprzez zwiększanie wydajności, przepustowości, pojemności, Elastyczność wykorzystywanie otwartych standardów technologicznych, umożliwiających łatwe i nie ingerujące w logikę SPWT dołączanie nowych usług, Przewidywalność - wykorzystywanie ustalonych standardów technologicznych. 5. Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami poprzez technologię Web Services. 6. System uprawnień użytkowników dostępu i wprowadzania zmian. 4.4 Bezpieczeństwo danych i administracja. SPWT musi zapewniać ochronę informacji przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz systemu. 2. SPWT musi zapewnić identyfikację tożsamości i kontrolę uprawnień użytkowników. 3. SPWT musi udostępniać mechanizm hierarchizowania uprawnień do jego zasobów. 4. SPWT musi zapewniać możliwość ustawienia długości czasu trwania sesji, po której samoczynnie wyloguje użytkownika, gdy ten pozostawi podłączony komputer do systemu. 5. SPWT musi umożliwiać centralne zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. 6. Odtworzenie w strukturze kont struktury organizacyjnej Teatru 7. Trzy podstawowe poziomy uprawnień pełny dostęp, do odczytu, brak dostępu. 8. Zabezpieczenie dostępu według uprawnień na poziomie systemu, dokumentu, klasy Bazy wiedzy,. 9. Dostęp do systemu poprzez login i hasła dostępowe. 0. Umożliwienie wglądu w historię zmian wprowadzonych na dokumentach i ich metadanych.. Zabezpieczenie publikowanych w portalu informacyjnym plików multimedialnych przed pobraniem przez użytkownika zewnętrznego. 2. Możliwość definiowania ról / grup uprawnień, w ramach których definiowane będą uprawnienia i funkcje użytkowników. Funkcjonalność zarządzania uprawnieniami dostępna dla administratorów merytorycznych, niewymagająca szczególnych kompetencji technicznych 3. Możliwość określania uprawnień do poszczególnych elementów zawartości SPWT tj. sekcja, pojedyncza strona, repozytorium dokumentów, katalogu dokumentów, pojedynczego dokumentu, metadanych. 4. Definiowanie metryk opisujących dokumenty w poszczególnych repozytoriach. 5. Funkcjonalności wspierające pracę grupową - gromadzenie dokumentów, wsparcie komunikacji.. 6. Mechanizmy wspierające przepływy pracy (Workflow) wraz z funkcjonalnością definiowania procesów obiegu dokumentów. 4.5 Wymagania funkcjonalne formularzy elektronicznych. Prezentacja zawartości Bazy wiedzy za pomocą pól formularzy w trybie edycji i odczytu 2. Dodawanie nowych treści do Bazy wiedzy z uwzględnieniem wszystkich dopuszczanych przez model danych relacji. Strona 26 z 85

27 3. Możliwość zapamiętywania dowolnych formatów plików jako elementów formularza elektronicznego (załączników). 4. Wyszukiwanie w oparciu o wartości wszystkich pól elektronicznego formularza w ramach odpowiedniego typu dokumentu. 5. Funkcjonalność ukrywania wybranych pól formularza na podstawie zawartości zdefiniowanego atrybutu w formularzu. 6. Wyszukiwanie pełnotekstowe po zawartości tekstowych pól formularzy elektronicznych. 7. Zarządzanie uprawnieniami dostępu do dokumentów elektronicznych obejmujące możliwości bezpośredniego nadawania praw dostępu przez uprawnionych użytkowników. 8. Możliwość prowadzenia dziennika operacji na dokumentach elektronicznych z uwzględnieniem różnych poziomów raportowania. Zapisy dla takich rodzajów operacji jak: dodanie, modyfikacja, usunięcie, udostępnienie danych formularza i obejmujący takie atrybuty jak data operacji, wykonawca. 9. Słowniki formularzy Tworzenie na podstawie instancji klas słowników o zawężanym zakresie na podstawie atrybutów i podpięcie ich do pól formularza. Możliwość dodawania nowych pozycji słowników podczas wprowadzania informacji do formularzy opisujących klasy, bez potrzeby ich zamykania. Filtracja słowników na podstawie wprowadzanych znaków. Sortowanie słowników złożonych po wybranym elemencie. 4.6 Wymagania Bazy wiedzy. Odzwierciedlenie opisanej poniżej struktury bazy wiedzy. 2. Wyszukiwanie pełnotekstowe danych za pomocą kryteriów w postaci dowolnych pól metadanych. 3. Opcja zawężania i rozszerzania rezultatów wyszukiwań według różnych kryteriów (w tym autor, zakres dat, typ dokumentu). 4. Możliwość prezentacji dowolnie wybranych metadanych dokumentu. 5. Możliwość przeglądania zasobów Bazy wiedzy poprzez nawigowanie po klasach i ch. 6. Funkcjonalność automatycznego pobierania plików będących wynikiem digitalizacji z katalogu źródłowego i utworzenie wpisu w odpowiadającej im klasie Multimedia oraz utworzenia powiązań do klasy na podstawie informacji zaszytych w nazwie pliku. 7. Zbudowania nawigacji w oparciu o metadane dokumentów. 4.7 Wymagania Repozytorium. Możliwość specyfikacji modelu uprawnień dostępu do elementów Repozytorium Dokumentów. 2. Możliwość parametryzacji interfejsu użytkownika Repozytorium Dokumentów oraz zakresu dostępnych usług aplikacyjnych oraz elementów struktury repozytorium dokumentów. 3. Przechowywanie wartości metadanych dokumentów elektronicznych w tabelach relacyjnej bazy danych. Strona 27 z 85

28 4. Wyszukiwanie po strukturze metadanych dokumentów. 5. System śledzenia zmian, wersjonowanie dokumentów. 6. Możliwość zbudowania nawigacji w oparciu o metadane dokumentów 7. Podgląd dokumentów w przeglądarce lub skojarzonej aplikacji 8. Prosty sposób publikacji dokumentów przez edytorów oraz funkcjonalny dostęp dla użytkowników do opublikowanych dokumentów poprzez Portal Informacyjny. 9. Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów. 0. Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów.. Możliwość publikacji materiałów wideo oraz audio. 2. Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy publikacji pliku. 3. Możliwość nawigacji po repozytorium dokumentów w oparciu o metadane z metryk dokumentów. 4. Prosty, elastyczny i niezależny od działu IT mechanizm zarządzania uprawnieniami do publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania. 5. Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów, automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów i ich metadanych. 6. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików graficznych. 5. Platforma zarządzania wiedzą 5. Moduł Repozytorium Moduł Repozytorium dokumentów pozwala na realizację wszystkich czynności dotyczących dokumentów i innych obiektów informacyjnych w tym na: Przechowywanie, wyszukiwanie i przetwarzanie dokumentacji objętej zakresem SPWT. 5.2 Zarządzanie dokumentami Dokumenty w repozytorium zostały podzielone na kilkanaście typów zgodnych ze zidentyfikowanymi klasami wiedzy Bazy wiedzy dla których zdefiniowane zostały odrębne zestawy atrybutów dodatkowych Inscenizacje Identyfikator typu dokumentu: inscenizacje Typ dokumentu Inscenizacje reprezentujący informacje związane z spektaklem (wystawieniem) każdego nowego tytułu teatralnego czy nowej inscenizacji. Zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące spektaklu od premiery do zakończenia wystawienia. Dokument reprezentujący informację o rozległych, logicznie powiązanych zbiorach informacji Wystawienia Identyfikator typu dokumentu: Wystawienia Strona 28 z 85

29 Typ dokumentu reprezentujący informacje dotyczące każdego Wystawienia inscenizacji. Zawiera dane szczegółowe jak data, scena, obsada itp. Dokument reprezentujący informację o rozległych, logicznie powiązanych zbiorach informacji Osoby Identyfikator typu dokumentu: osoby Dokument reprezentujący informację o osobach w Bazie wiedzy zawiera podstawowe informacje i liczne do instancji klas w których występuję dana osoba Teatr Identyfikator typu dokumentu: teatr Typ dokumentu reprezentujący informacje o teatrach, ich scenach, danych lokalizacyjnych Multimedia Identyfikator typu dokumentu: multimedia Typ dokumentu opisujący zbiory multimedialne we wszystkich typach fotografie, audio, video Druki teatralne Identyfikator typu dokumentu: druki_teatralne Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat druków teatralnych powiązanych ze inscenizacjami, wystawieniami: afisze, programy, sztrajfy, wkładki itp Nuty Identyfikator typu dokumentu: nuty Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat nut w zasobach teatru Publikacje Identyfikator typu dokumentu: publikacje Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat publikacji w zasobach takich jak książki i czasopisma Kostiumy Identyfikator typu dokumentu: kostiumy Typ dokumentu reprezentujący informacje o kostiumach teatralnych powiązanych z inscenizacjami, aktorami Rekwizyty Identyfikator typu dokumentu: rekwizyty Strona 29 z 85

30 Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat rekwizytów teatralnych powiązanych ze inscenizacjami Scenografie Identyfikator typu dokumentu: scenografie Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat makiet i projektów scenografii teatralnych Pamiątki papierowe Identyfikator typu dokumentu: pamiątki papierowe Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat pamiątek papierowych w zasobach teatru głownie w zasobach muzeum (wizytówki, kartki rękopisy itp.). Pamiątki te zawierają w sobie też dokumenty pamiątkowe Pamiątki Identyfikator typu dokumentu: pamiątki Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat pamiątek nie papierowych Sztuka Identyfikator typu dokumentu: sztuka Typ dokumentu reprezentujący informacje na temat eksponatów muzeum typu obrazy, grafiki, rzeźby itp Dokumentacje techniczne Identyfikator typu dokumentu: dokumentacje techniczne Typ dokumentu reprezentujący informacje dokumentów technicznych związanych z budową, remontami, przebudowami Teatru. Strona 30 z 85

31 5.3 Struktura zasobów wiedzy - Baza wiedzy 5.3. Wprowadzenie W ramach analizy opracowano zestaw kilkunastu klas metadanych opisujących różne zasoby wiedzy występujące w TWON. W kolejnych podrozdziałach opisano szczegółowo specyfikację oraz proponowany sposób realizacji poszczególnych klas w platformie. Szczegółowa implementacja może się różnić od opisanej, w zależności od specyfiki użytej platformy, jednak powinny być zachowane wszystkie informacje oraz relacje pomiędzy obiektami opisane poniżej. Ostateczna specyfikacja będzie ustalona na etapie Analizy i będzie wymagała akceptacji Zamawiającego. Każdy opis składa się z następujących sekcji: Opis Klasy: Zawiera ogólny opis klasy, jej przeznaczenie, cechy, sposób wykorzystania Model Klasy: Model klasy przedstawiony jest w formie uproszczonego diagramu klas w notacji UML. Diagram ilustruje klasy w formie graficznej przedstawiając jej z innymi zasobami wiedzy. Zestawienie Atrybutów i Powiązań klasy: Opis atrybutów i powiązań klasy w formie tabeli. Tabela składa się z następujących kolumn: Atrybut/Powiązanie nazwa atrybutu, lub Typ [liczba] <więzy> - format danych przechowywanych w polu np.: tekst, długi tekst, liczba, wartość logiczna, data, złożony itp. Opis <wartość domyślna> - opis atrybutu oraz opcjonalnie wartość domyślna atrybutu w formularzu. [liczba] - w nawiasie kwadratowym podano liczbę wystąpień danego atrybutu np.: nie obowiązkowa wartość, wartość musi wystąpić,.. - co najmniej jedna wartość, 0.. lub - dowolna liczba. Typ [liczba] <więzy> - format danych przechowywanych w polu np.: tekst, długi tekst, liczba, wartość logiczna, data, złożony itp.; w nawiasach ostrych podaje się powiązanie atrybutu do innych klas. Klasa wskazuje na klasę z która powiązany jest atrybut Atrybuty wskazują jakie atrybuty klasy powiązanej maja być widoczne w klasie bieżącej. Znak oznacza, że wszystkie atrybuty są widoczne. Strona 3 z 85

32 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prototypu interfejsu formularzy, widoku Bazy wiedzy i nawigacji dla wszystkich typów dokumentów i klas w celu akceptacji przez Zamawiającego na etapie wykonania dokumentacji projektowej Sekcje wspólne Sekcje wspólne to wyodrębnione grupy metadanych klas wiedzy, powiązań które występują w stałej formie w wielu klasach lub są ich wielokrotności w klasie Akcesja Grupa ta zawiera metadane informujące o akcesji zbiorów. Zestawienie Atrybutów i Powiązań Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Numer akcesji Tekst Nazwa jednoznacznie identyfikująca akcesje. Data pozyskania Data Określa datę pozyskania elementu zbioru Pozyskane od Tekst długi Pole opisowe wskazujące na sposób pozyskania elementu do zbioru Wartość w dniu pozyskania Tekst Wartość pozyskanego elementu Sposób pozyskania Słownik Słownik opisujący sposób pozyskania Pochodzenie Tekst długi Pole opisowe pochodzenia elementu zbioru [0..] [0..] [] [0..] [] [0..] Informacje ogólne Grupa ta zawiera atrybuty dotyczące informacji ogólnych. Zestawienie Atrybutów i Powiązań Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Lokalizacja Tekst Opis lokalizacji w magazynie [0..] Materiał Tekst Słownik materiałów np.: papier, kamień itp. Technika Tekst Słownik technik wykonania. [] [] Atrybuty Strona 32 z 85

33 Wymiary Tekst Pole określające rozmiary elementu szerokość, wysokość, głębokość Oznakowanie Tekst długi Opis oznakowania elementu [0..] Słowa kluczowe Słownik Słownik słów kluczowych [] [] Wpisujący Złożony Automatyczna rejestracja zalogowanej osoby wpisującej element zbioru Data wpisu Data Data wpisu elementu do zbioru Opracowujący Złożony Automatyczna rejestracja osoby opracowującej element zbioru [] Pracownik Imię, Nazwisko [] [] Pracownik Imię, Nazwisko Prawa autorskie Grupa ta zawiera atrybuty dotyczące praw autorskich. Zestawienie Atrybutów i Powiązań Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Prawa autorskie Tekst Słownik praw autorskich [] Od Data Pole widoczne tylko dla praw autorskich Czasowe Do Data Pole widoczne tylko dla praw autorskich Czasowe Należą do Data Pole widoczne tylko dla praw autorskich Czasowe Pola eksploatacji Tekst długi Opis pól eksploatacji [] [0..] [0..] [0..] Atrybuty Załączniki Grupa ta zawiera atrybuty dotyczące załączników. Zestawienie Atrybutów i Powiązań Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Nazwa Tekst Nazwa Załącznika [] Data Data Data dodania załącznika [0..] Plik Link do pliku Link do pliku Opis Tekst długi Opis załącznika [] Strona 33 z 85 Atrybuty

34 5.3.3 Klasy Powiązania z atrybutami Sekcja ta zawiera zidentyfikowane pomiędzy klasami, które posiadają atrybuty Osoby związane Grupa ta zawiera atrybuty z klasa Osoby opisująca osoby z ich tytułem/stanowiskiem (prezydent, burmistrz, laureat, jubilat). Zestawienie Atrybutów i Powiązań Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Nazwisko Tekst Powiązanie z klasą Osoby [] osoby Nazwisko Imiona Tekst Powiązanie z klasą Osoby [] osoby Imiona Pseudonim Tekst Powiązanie z klasą Osoby Pseudonim osoby [] osoby Pseudonim Stanowisko Tekst Słownik stanowisk osób [] Funkcje Grupa ta zawiera atrybuty z klasą Osoby opisującą twórców/osoby funkcyjne w spektaklu /przedstawieniu. Zestawienie Atrybutów i Powiązań Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Nazwisko Tekst Powiązanie z klasą Osoby [] osoby Nazwisko Imiona Tekst Powiązanie z klasa Osoby [] osoby Imiona Pseudonim Tekst Powiązanie z klasa Osoby [] osoby Pseudonim Funkcja Tekst Słownik funkcji osób w spektaklu [] Strona 34 z 85

35 Obsada Grupa ta zawiera atrybuty z klasa Osoby opisująca obsadę Wystawienia Zestawienie Atrybutów i Powiązań Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Nazwisko Tekst Powiązanie z klasa Osoby [] osoby Nazwisko Imiona Tekst Powiązanie z klasa Osoby [] osoby Imiona Pseudonim Tekst Powiązanie z klasa Osoby [0..] osoby Pseudonim Rola Tekst Słownik postaci w spektaklu [] Kostium Tekst Powiązanie z opisem stroju aktora [] Kostiumy Nazwa Inscenizacje Grupa ta zawiera wybrane atrybuty klasy inscenizacje reprezentowane w ch. Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Nazwa inscenizacji Tekst Nazwa jednoznacznie identyfikująca sztukę Atrybuty Autor sztuki Złożony Autorzy sztuki [] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Tłumacze Złożony Lista osób tłumaczących sztukę Miejsce premiery Tekst Słownik miejscowości [0..] [] [] Osoba- Nazwisko, Imię, Data premiery Data [0..] Wystawienie Grupa ta zawiera wybrane atrybuty klasy spektakle reprezentowane w ch. Strona 35 z 85

36 Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw inscenizacji. [] Inscenizacje Atrybuty Nazwa inscenizacji Teatr Złożony Słownik nazw teatrów [] Teatr Nazwa, Scena Data Wystawienia Data [0..] Multimedia Grupa ta zawiera wybrane atrybuty klasy Multimedia reprezentowane w ch. Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Tytuł Tekst Tytuł obiektu multimedialnego Typ nagrania Tekst Lista z wyboru Archiwalne; Promocyjne Rodzaj medium Tekst Lista z wyboru Audio; Wideo; Fotografia Nośnik Tekst Słownik nośników [] Jakość Tekst Lista z wyboru Oryginał; Miniatura [] [] [0..] Data rejestracji Data [0..] Czas Tekst Długość materiału Widoczne tylko dla materiałów Audio i Wideo. Akcesja Informacje ogólne Załączniki Sekcja wspólna Akcesja Sekcja wspólna Informacje ogólne Sekcja wspólna Załączniki [] [] Sekcja wspólna Akcesja [0..] Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] [0..] Atrybuty Strona 36 z 85

37 5.3.4 Inscenizacje (spektale). Spektakle reprezentujący informacje związane z inscenizacjami (wystawieniem) każdej premiery. Zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące spektaklu od premiery do zakończenia wystawienia Model Klasy Inscenizacje Multimedia -multimedia; Zdjecie Przedstawienia Nuty -Spektakle -Przedstawienia -Spektakle -Spektakle -Materiały nutowe Iscenizacje -Nazwa spektaklu -Tytuł oryginalny -Częsci -sygnatura Autorzy,Adaptacja,Libretto, Tłumacze -Spektakle Spektakle -Spektakle -Spektakle Twórcy -Funkcja -Twórcy Osoba -Imię -Nazwisko -Pseudonim -Rodzaj spektaklu Rodzaj spektaklu Kostiumy -Kostiumy -Miejsce premiery Miejscowosci Rekwizyty -Kostiumy Koprodukcja -Słowa kluczowe Słowa kluczowe Druki teatralne -Druki teatralne -nazwa -scena Teatr Pamiatki papierowe -Dokumenty Pamiątki -Pamiatki Scenografie -Scenografie Strona 37 z 85

38 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Inscenizacje Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Tytuł premiery Tekst Nazwa jednoznacznie identyfikująca sztukę Tytuł Powiązanie do klasy Tytuły Nazwa tytułu wystawianego grupująca inscenizacje tego samego tytułu. [] [] Tytuły Atrybuty Autorzy Złożony Autorzy inscenizacji [] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Tytuł oryginalny Tekst Tytuł oryginalny inscenizacji [0..] Tytuł angielski Tekst Tytuł angielski inscenizacji [] Rodzaj wydarzenia Tekst Słownik rodzajów Prapremiera; Premiera; Gatunek i Forma Tekst Np.: Balet narodowy w akcie Pierwowzór Choreograficzny Tekst Nazwiska choreografów [0..] Choreografia Tekst Nazwisko i imię [0..] Muzyka Tekst Nazwiska i imiona w ciągłym tekście [0..] Utwory muzyczne Tekst Nazwy w ciągłym tekście [0..] Części Tekst Lista części inscenizacji [] Adaptacja Powiązanie do klasy Osoba Lista osób, które wykonały adaptacje sztuki [] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Libretto Złożony Osoba która napisała libretto [] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Tłumacze Lista osób tłumaczących sztukę Rodzaj inscenizacji Tekst Słownik rodzajów Opera; Balet; Koncert; Sygnatura Tekst [] Sygnatura nadana Inscenizacji [0..] [] Osoba- Nazwisko, Imię, [] Koprodukcja Złożony Słownik nazw teatrów w koprodukcji Miejsce premiery Tekst Słownik miejscowości w których odbywa się premiera [0..] Teatr Nazwa, Scena [0..] Data premiery Data [0..] Widownia Liczba Wielkość widowni [0..] Strona 38 z 85

39 Liczba przedstawień w sezonie Liczba [0..] Orkiestra Tekst długi Opis orkiestry biorącej udział w spektaklu [0..] Termin pierwszej próby Data [0..] Inne dane Tekst długi Uwagi opisowe dotyczące spektaklu Słowa kluczowe Powiązanie do słownika Słowo kluczowe [0..] Lista słów kluczowych [] Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. Opis Tekst długi Pole opisu spektaklu [0..] Funkcje Złożony Lista osób biorących udział nad przygotowaniem wraz z przypisanymi im funkcjami [0..] Multimedia Tytuł [] Funkcje Nazwisko, Imię, Funkcja Wystawienia Złożony Lista przedstawień spektaklu [0..] Wystawieni a Materiały nutowe Złożony Lista nut dla spektaklu [0..] Nuty Typ nut, Tytuł polski Scenografie Złożony Lista scenografii dla spektaklu [0..] Scenografie Data, teatr Nazwa Kostiumy Złożony Lista kostiumów dla spektaklu [0..] Kostiumy Nazwa Rekwizyty Złożony Lista rekwizytów dla spektaklu [0..] Rekwizyty Nazwa Druki teatralne Złożony Lista druków powiązanych z Wystawieniem [] Druki teatralne Dokumenty Złożony Lista pamiątek papierowych [] Pamiątki papierowe Typ druku, nazwa druku Nazwa, Typ Pamiątki Złożony Lista pamiątek [] Pamiątki Nazwa, Typ Kolekcje tematyczne Powiazanie do klasy Kolekcje tematyczne Komentarz Tekst długi Komentarze związane z wystawieniami Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Nazwa kolekcji tematycznej [0..] Kolekcje tematyczne [0..] [] [] Nazwa Strona 39 z 85

40 5.3.5 Wystawienia Klasa zawiera szereg atrybutów opisujących wystawienia spektakli Model Klasy Wystawienia Multimedia -multimedia; Zdjecie Inscenizacje -Nazwa spektaklu Wystawienia -Data przedstawienia Obsada Osoba -Imię -Nazwisko -Pseudonim Druki teatralne -Druki teatralne Obsada -Rola -Kostium Kostiumy Pamiatki papierowe Nazwa; Scena -Kostiumy Pamiątki -Dokumenty -nazwa -scena Teatr -Pamiatki Strona 40 z 85

41 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Wystawienia Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Nazwa inscenizacji Złożony Słownik nazw spektakli. [] Inscenizacje Atrybuty Nazwa inscenizacji, Data premiery Teatr Złożony Słownik nazw teatrów [] Teatr Nazwa, Scena Data Wystawienia Data [0..] Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Uwagi Tekst długi Uwagi opisowe dotyczące Wystawienia Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [] Multimedia [0..] Opis Tekst długi Pole opisu Wystawienia [0..] Obsada Złożony Lista osób wraz z przypisanymi im rolami [0..] Multimedia Tytuł, Typ nagrania Tytuł [] Obsada Nazwisko, Imię, Rola Dokumenty Złożony Lista pamiątek papierowych [] Pamiątki papierowe Nazwa, Typ Pamiątki Złożony Lista pamiątek [] Pamiątki Nazwa, Typ Druki teatralne Złożony Lista druków powiązanych z Wystawieniem Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] Druki teatralne [] [] Typ druku, nazwa druku Strona 4 z 85

42 5.3.6 Osoby Klasa zawiera szereg atrybutów opisujących osoby w zasobach wiedzy Model Klasy Osoby Miejscowość urodzenia; Smierci; Miejsce pochówku Multimedia Miejscowosci -multimedia; Zdjecie Kraj urodzenia;smierci Państwa Iscenizacje -Nazwa spektaklu Osoby -Nazwisko -Imię -Pseudonim -... Obsada -Rola -Kostium -Przedstawienia -Obsada Przedstawienie -Data -Teatr Kostiumy Pamiatki papierowe Osoby zwiazane -Stanowisko -Kostiumy -Dokumenty Twórcy Pamiątki Nazwa; Scena -Funkcja -Pamiatki -nazwa -scena Teatr Zestawienie Atrybutów i Powiązań Osoby Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Nazwisko Tekst Nazwisko [] Imiona Tekst Imiona [] Wariacje Nazwiska Tekst długi [] Strona 42 z 85

43 Pseudonim Tekst Pseudonim osoby [0..] Data urodzenia Data [0..] Kraj urodzenia Tekst Słownik państw. [] Miejsce urodzenia Tekst Słownik miejscowości [0..] Data śmierci Data [0..] Kraj śmierci Tekst Słownik państw. [] Miejsce śmierci Tekst Słownik miejscowości [0..] Miejsce pochówku Tekst Słownik miejscowości [0..] Nota biograficzna Tekst długi [0..] Zdjęcie Obraz Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Role Powiązania Lista osób wraz z przypisanymi im rolami Strona 43 z 85 [0..] Multimedia [] Multimedia [] Obsada Inscenizacje Złożony Słownik nazw spektakli. [] Inscenizacje Wystawienia Złożony Wystawienia powiązane z osobą [] Wystawieni e Osoby związane Złożony [] Osoby związane Funkcje Złożony Lista osób wraz z przypisanymi im funkcjami Tytuł Tytuł, Typ nagrania Nazwa inscenizacji, Data premiery Nazwa inscenizacji, Teatr, Data Wystawieni a [] Funkcje Nazwisko, Imię, Funkcja Dokumenty Złożony Lista pamiątek papierowych [] Pamiątki papierowe Nazwa, Typ Pamiątki Złożony Lista pamiątek [] Pamiątki Nazwa, Typ Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający [] []

44 widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Strona 44 z 85

45 5.3.7 Teatr Klasa ta reprezentuje informacje związane z Teatrami. Zawiera informacje ogólne dotyczące spektaklu teatru Model Klasy Teatr Multimedia Miejscowosci -multimedia; Zdjecie Kraj Państwa Inscenizacje -Nazwa spektaklu -Nazwa -scena Teatr -Przedstawienia Przedstawienie -Data -Teatr Osoby zwiazane Typ Teatru -Stanowisko Zestawienie Atrybutów i Powiązań Teatru Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Nazwa Tekst Nazwa jednoznacznie identyfikująca teatr [] Scena Tekst Nazwa sceny w teatrze [] Kraj Tekst Słownik państw. [] Miejscowość Tekst Słownik miejscowości [0..] Typ teatru Tekst Słownik typów teatrów [0..] Data istnienia Od: Data Data od której teatr rozpoczął działalność Data istnienia Do: Data Data kiedy teatr zakończył działalność [0..] [0..] Adres Tekst długi Pole opisowe adresu teatru [0..] Osoby związane Złożony [] Osoby Strona 45 z 85

46 Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. związane [0..] Multimedia Tytuł Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [] Inscenizacje Wystawienia Złożony Lista przedstawień spektaklu [0..] Wystawieni a Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Data, teatr Strona 46 z 85

47 5.3.8 Multimedia Klasa ta reprezentuje informacje związane z wszelkimi materiałami multimedialnymi w Teatrze Model Klasy Multimedia Załączniki Typ nagrania -multimedia; Zdjecie Rodzaj medium Inscenizacje -Nazwa spektaklu Multimedia -Tytuł -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Nosnik Format zapisu Przedstawienie -Data -Teatr -Przedstawienia Typ fotografi Osoby Prawa autorskie -Pracownia; Twórcy Osoby zwiazane Zestawienie Atrybutów i Powiązań Multimedia Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Tytuł Tekst Tytuł [] Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst Sygnatura. Wiele dla kilku egzemplarzy [0..] Numer ewidencyjny Tekst [0..] Strona 47 z 85

48 Typ nagrania Tekst Lista z wyboru Archiwalne; Promocyjne [0..] Wykonanie Tekst Słownik Wykonanie [0..] Rodzaj medium Tekst Lista z wyboru Audio; Wideo; Fotografia Nośnik Tekst Słownik nośników [] Format zapisu Tekst Lista z wyboru Oryginał; Miniatura; Kopia [0..] Data rejestracji Data [0..] Czas Tekst Długość materiału Widoczne tylko dla materiałów Audio i Wideo. Typ fotografii Tekst Słownik rodzaju nośnika zdjęcia Tylko dla zdjęć. [] [0..] [0..] Pracownia Tekst Słownik Osoby. [0..] Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Przedmiot Tekst Opis czego dotyczy plik multimedialny Funkcje Złożony Lista osób wraz z przypisanymi im funkcjami [0..] [] Funkcje Nazwisko, Imię, Funkcja Osoby związane Złożony [] Osoby związane Nazwa inscenizacji Złożony Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Wystawienia Złożony Lista przedstawień spektaklu [0..] Wystawieni a Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie Złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie [0..] Prawa autorskie Załączniki Złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Data, teatr Strona 48 z 85

49 5.3.9 Druki teatralne Klasa ta reprezentuje informacje związane z programami teatralnymi, afiszami, sztrajfami, plakatami, wkładkami obsadowymi, wycinkami, programami, egzemplarze teatralne, Model Klasy Druki teatralne Załączniki Typ druku -multimedia; Zdjecie Jezyk Icenizacje -Nazwa spektaklu Druki teatralne -Nazwa druku -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Przedstawienie -Data -Teatr -Przedstawienia Typ Multimedia Prawa autorskie -Multimedia; Zdjecie Osoby zwiazane Strona 49 z 85

50 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Druki teatralne Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Typ druku Tekst Słownik typów druków. [0..] Nazwa druku Tekst [] Nazwa inscenizacji Złozony Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Język Tekst Słownik języków [0..] Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Typ Tekst Słownik reżyserski; inspicjencki, aktorski Osoby związane Złożony [] Osoby związane Wystawienia Złożony Lista przedstawień spektaklu [0..] Wystawieni a [0..] Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia [0..] Prawa autorskie [0..] Multimedia [] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Atrybuty Data, teatr Tytuł Tytuł, Typ nagrania Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki Złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] Strona 50 z 85

51 Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] Strona 5 z 85

52 5.3.0 Nuty Klasa ta reprezentuje informacje związane zasobami nut w bibliotece muzycznej i Muzeum Teatralnym Model Klasy Nuty Załączniki Typ nagrania -multimedia; Zdjecie Rodzaj medium Iscenizacje -Nazwa spektaklu Nuty -Tytuł -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Nosnik Format zapisu Przedstawienie -Data -Teatr -Przedstawienia Typ fotografi Osoby Prawa autorskie -Pracownia; Twórcy Osoby zwiazane Strona 52 z 85

53 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Nuty Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Typ Nut Tekst Słownik typów nut. Partytury; Partytura bandy; Wyciągi fortepianowe; Głosy orkiestrowe; Głosy chórowe; Party solowe Ilość egzemplarzy Liczba [] [..] Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Numer ewidencyjny Tekst [0..] Tytuł polski: Tekst Tytuł utworu [0..] Tytuł oryginalny: Tekst Tytuł utworu w języku oryginalnym Atrybuty Kompozytorzy Złożony Autorzy sztuki [] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Gatunek muzyki Tekst Słownik gatunków muzycznych [0..] Data wydania Data Data publikacji [0..] Miejscowość wydania Tekst [0..] [] Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Typ egzemplarza Tekst Słownik Oryginał, Oryginał z adnotacjami, Rękopis, Kopia, Reżyserski, Inspicjencki, Tablicowy Osoby związane Złożony [0..] Osoby związane [0..] Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia [0..] Prawa autorskie [] Multimedia Tytuł, Typ nagrania Strona 53 z 85

54 Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [0..] Multimedia Tytuł Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Strona 54 z 85

55 5.3. Publikacje Klasa ta reprezentuje informacje związane zasobami książek, czasopism i librett Model Klasy Publikacje Załączniki Typ nut -multimedia; Zdjecie Rodzaj medium Multimedia -Data -Teatr -Zdjecie, Multimedia Publikacje -Tytuł -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Gatunek muzyczny Format zapisu Osoby Typ dokumentu -Kompozytorzy; Osoby zwiazane Prawa autorskie Strona 55 z 85

56 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Publikacje Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Typ Publikacji Tekst [] Słownik. Książka; Czasopismo, Libretto Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Tytuł polski: Tekst Tytuł [] Podtytuł Tekst Podtytuł [0..] Tytuł oryginalny: Tekst Tytuł w języku oryginalnym [0..] [] Atrybuty Autorzy Złożony Autorzy [] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Tytuł serii Tekst Tytuł serii publikacji [0..] Wydawca Tekst Słownik wydawców. [0..] Miejsce wydania Tekst Słownik miejscowości [] Data wydania Data Data publikacji [0..] Częstotliwość Tekst Częstotliwość publikacji czasopisma ( Kwartalni; Rocznik). Pole widoczne tylko dla Typu publikacji Czasopisma [0..] ISBN/ISSN Tekst Identyfikator ISBN [0..] Język Tekst Słownik języków [] Ilość stron Liczba Liczba stron publikacji [] Streszczenie Tekst długi Streszczenie publikacji [0..] Osoby związane Złożony [] Osoby związane Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Uwagi Tekst długi [0..] Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [0..] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Tytuł Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Strona 56 z 85

57 Prawa autorskie złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [0..] Prawa autorskie [] [] Strona 57 z 85

58 5.3.2 Kostiumy Klasa ta reprezentuje informacje związane zasobami nut w bibliotece muzycznej i Muzeum Teatralnym Model Klasy Kostiumy Załączniki Postać -multimedia; Zdjecie Iscenizacje -Nazwa spektaklu Kostiumy -Nazwa -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Prawa autorskie Materiał technika Multimedia -Data -Teatr -Zdjecie, Multimedia Kostium -Element -Materiał -Tehnika Osoby -End3-End4 Obsada -Autorzy Osoby zwiazane Zestawienie Atrybutów i Powiązań Kostiumy Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Nazwa Tekst Nazwa stroju [] Atrybuty Strona 58 z 85

59 Postać: Tekst Słownik postaci [0..] Rodzaj Tekst Lista wyboru Projekty kostiumu; Kostiumy Obsada Złozony Lista powiązanych osób z polami Imię, Nazwisko. Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Kostium Atrybut złożony Lista elementów kostiumu. [] Kostiumy.Element Tekst Nazwa elementu stroju [] Kostiumy.Materiał Tekst Słownik materiałów np.: tkanina, papier, kamień, wełna, itp Kostiumy.Technika Tekst Słownik technik wykonania. [] [] [0..] Obsada [] Kostiumy.Uwagi Tekst długi Uwagi do elementu kostiumu [] Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [0..] Prawa autorskie [0..] Multimedia [0..] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Tytuł, Typ nagrania Tytuł Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Strona 59 z 85

60 5.3.3 Rekwizyty Klasa ta reprezentuje informacje związane zasobami rekwizytów teatralnych Model Klasy Rekwizyty Załączniki Przedmiot -multimedia; Zdjecie Icenizacje Multimedia -Data -Teatr -Nazwa spektaklu -Zdjecie, Multimedia Rekwizyty -Nazwa -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Prawa autorskie Osoby Osoby zwiazane -Autorzy Strona 60 z 85

61 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Rekwizyty Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Nazwa Tekst Nazwa rekwizytu [] Atrybuty Autorzy Złożony Autorzy [0..] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Osoby związane Złożony [0..] Osoby związane Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Przedmiot Tekst Słownik przedmiotów. [0..] Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [0..] Prawa autorskie [0..] Multimedia [0..] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Tytuł, Typ nagrania Tytuł Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Strona 6 z 85

62 5.3.4 Scenografie Klasa ta reprezentuje informacje związane zasobami scenografii teatralnych Model Klasy Scenografie Załączniki Przedmiot -multimedia; Zdjecie Inscenizacje Multimedia -Data -Teatr -Nazwa spektaklu -Zdjecie, Multimedia Scenografie -Nazwa -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Prawa autorskie Osoby Osoby zwiazane -Autorzy Strona 62 z 85

63 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Scenografie Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Nazwa Tekst Nazwa scenografii [] Typ Tekst Lista z wyboru Makiety; Projekty scenograficzne Atrybuty Autorzy Złożony Autorzy scenografii [0..] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Przedmiot Tekst Słownik przedmiotów. [0..] Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [] [0..] Prawa autorskie [0..] Multimedia [0..] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Tytuł, Typ nagrania Tytuł Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widoczność instancji na portalu / Tak;Nie Wyróżniony Logiczny Atrybut określający widoczność instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Strona 63 z 85

64 5.3.5 Pamiątki papierowe ( dokumenty) Klasa ta reprezentuje informacje związane z pamiątkami papierowymi Muzeum Teatralnego (rękopisy, maszynopisy, listy, wizytówki, telegramy, pocztówki) Model Klasy Pamiątki papierowe Załączniki Przedmiot -multimedia; Zdjecie Iscenizacje Multimedia -Nazwa spektaklu Pamiatki papierowe -Nazwa -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Prawa autorskie -Data -Teatr -Zdjecie, Multimedia Osoby Osoby zwiazane -Autorzy Strona 64 z 85

65 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Pamiątki papierowe Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Nazwa Tekst Nazwa pamiątki papierowej [] Typ pamiątki Tekst Słownik pamiątek papierowych Atrybuty Autorzy Złożony Autorzy [] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Przedmiot Tekst Słownik przedmiotów. [0..] Język Tekst Słownik języków [] Miejsce Tekst Słownik miejscowości [] Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [] [0..] Prawa autorskie [0..] Multimedia [0..] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Tytuł, Typ nagrania Tytuł Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Strona 65 z 85

66 5.3.6 Pamiątki Klasa ta reprezentuje informacje związane z pamiątkami Muzeum Teatralnego Model Klasy Pamiątki Załączniki Przedmiot -multimedia; Zdjecie Prawa autorskie Iscenizacje Multimedia -Data -Teatr -Nazwa spektaklu -Zdjecie, Multimedia Pamiątki -Nazwa -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Typ pamiatki Miejsce Osoby Osoby zwiazane -Autorzy Strona 66 z 85

67 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Pamiątki Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Nazwa Tekst Nazwa pamiątki [] Typ pamiątek Tekst Słownik pamiątek [] Atrybuty Autorzy Złożony Autorzy sztuki [0..] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Przedmiot Tekst Słownik przedmiotów. [0..] Język Tekst Słownik języków [] Miejsce Tekst Słownik miejscowości [] Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [0..] Multimedia [0..] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Tytuł, Typ nagrania Tytuł Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Strona 67 z 85

68 5.3.7 Sztuka Klasa ta reprezentuje informacje związane z pamiątkami Muzeum Teatralnego Model Klasy Sztuka Załączniki Przedmiot -multimedia; Zdjecie Prawa autorskie Inscenizacje Multimedia -Nazwa spektaklu Sztuka -Nazwa -Numer inwentarzowy -Sygnatura -... Typ pamiatki Miejsce -Data -Teatr -Zdjecie, Multimedia Osoby Osoby zwiazane -Autorzy Strona 68 z 85

69 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Sztuka Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Numer inwentarzowy Tekst [0..] Sygnatura Tekst [0..] Nazwa Tekst Nazwa [] Typ sztuki Tekst Słownik rodzajów sztuki. Grafika; Malarstwo; Rysunek; Rzeźba Atrybuty Autorzy Złożony Autorzy sztuki [0..] Osoba- Nazwisko, Imię, Pseudonim Lata Od: Data Początek okresu datowania [0..] Lata Do: Data Koniec okresu datowania [0..] Przedmiot Tekst Słownik przedmiotów. [0..] Język Tekst Słownik języków [0..] Miejsce Tekst Słownik miejscowości [0.] Nazwa inscenizacji Tekst Słownik nazw spektakli. [0..] Inscenizacje Opis konserwatorski Tekst długi [0..] Opis Tekst długi [0..] Prawa autorskie Złożony Sekcja wspólna Prawa autorskie Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. [] [0..] Prawa autorskie [0..] Multimedia [0..] Multimedia Akcesja Złożony Sekcja wspólna Akcesja [0..] Akcesja Tytuł, Typ nagrania Tytuł Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki Złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Strona 69 z 85

70 5.3.8 Dokumentacje techniczne Klasa ta reprezentuje informacje związane z dokumentacjami technicznymi tworzonymi podczas prac remontowych w teatrze Model Klasy Dokumentacje techniczne Załączniki -multimedia; Zdjecie Multimedia -Data -Teatr -Zdjecie, Multimedia Dokumentacja techniczna -Nazwa -Numer inwentarzowy -Znak dokumentu -... Strona 70 z 85

71 Zestawienie Atrybutów i Powiązań Dokumentacje techniczne Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Znak dokumentu Tekst [0..] Obiekt Tekst [] Nazwa Tekst Nazwa rysunku [] Treść rysunku Tekst Treść umieszczona na rysunku [] Pracownia Tekst Pracownia która wykonała dokumentację Podziałka Tekst [] [] Atrybuty Data zakończenia Tekst Data zrealizowania rysunku [] Projektant Tekst [0..] Opracował Tekst [] Sprawdził Tekst [] Kreślił Tekst [] Nr rysunku Tekst [0..] Stan zachowania Tekst [0..] Wymiary Tekst [] Branża Tekst [] Multimedia Złożony Lista multimediów [0..] Multimedia Załączniki Złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Tytuł, Typ nagrania Strona 7 z 85

72 5.3.9 Kolekcje tematyczne Klasa ta pozwala gromadzić do innych elementów Bazy wiedzy i opisać je pod dowolnym tematem. Pozwoli to na opisywanie złożonych elementów zbiorów jak konkursy, rocznice, wystawy tematyczne itp. System umożliwi tworzenie i wyświetlanie dowolnej ilości kolekcji tematycznych Model Klasy Kolekcje Tematyczne Multimedia -multimedia; Zdjecie Spektakle -Spektakle Przedstawienia -Spektakle -Przedstawienia Klekcje tematyczne -Nazwa -Typ kolekcji -Opis osoby powiazane Osoba -Imię -Nazwisko -Pseudonim Nuty -Materiały nutowe -Spektakle Osoby powiazane -Funkcja -Rodzaj spektaklu Typ kolekcji Kostiumy -Kostiumy Rekwizyty -Kostiumy Druki teatralne -Druki teatralne Pamiatki papierowe -Dokumenty Pamiątki -Pamiatki Scenografie -Scenografie Zestawienie Atrybutów i Powiązań Kolekcje tematyczne Strona 72 z 85

73 Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Nazwa kolekcji Tekst [] Typ kolekcji Tekst Słownik typów kolekcji np. Wystawa, Rocznica, Konkurs, Wydarzenie, Kolekcja Historyczna Osoby związane Złożony [0..] Osoby związane Inscenizacje Złożony Słownik spektakli [0..] Inscenizacje [] Atrybuty Wystawienia Złożony Lista przedstawień spektaklu [0..] Wystawieni a Opis Tekst długi [0..] Zdjęcie Tekst Jedno zdjęcie wybrane jako miniatura. Multimedia Złożony Lista multimediów Wystawienia [0..] Multimedia [0..] Multimedia Data, teatr Tytuł Tytuł, Typ nagrania Materiały nutowe Złożony Lista nut dla spektaklu [0..] Nuty Typ nut, Tytuł polski Kostiumy Złożony Lista kostiumów dla spektaklu [0..] Kostiumy Nazwa Rekwizyty Złożony Lista rekwizytów dla spektaklu Druki teatralne Złożony Lista druków powiązanych z Wystawieniem [0..] Rekwizyty Nazwa [0..] Druki teatralne Dokumenty Złożony Lista pamiątek papierowych [0..] Pamiątki papierowe Typ druku, nazwa druku Nazwa, Typ Pamiątki Złożony Lista pamiątek [0..] Pamiątki Nazwa, Typ Scenografie Złożony Lista scenografii dla spektaklu [0..] Scenografie Informacje ogólne Złożony Sekcja wspólna Informacje ogólne [0..] Informacje ogólne Załączniki Złożony Sekcja wspólna Załączniki [0..] Załączniki Publikowany Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie Wyrózniony Logiczny Atrybut określający widocznośc instancji na portalu / Tak;Nie [] [] Nazwa Strona 73 z 85

74 Tytuły. Tytuły reprezentujący informacje o dziele wystawianym i wiążący wszystkie związane z nim inscenizacje (wystawieniem) każdej premiery Zestawienie Atrybutów i Powiązań Tytułu Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Tytuł Teksy [] Nazwa inscenizacji Złożony Słownik nazw inscenizacji powiązanych z tytułem. Uwagi Tekst długi Uwagi opisowe dotyczące Wystawienia [..] Inscenizacje [0..] Nazwa inscenizacji, Data premiery Recenzje. Tytuły reprezentujący informacje o recenzjach związanych z inscenizacjami (wystawieniem) Zestawienie Atrybutów i Powiązań Recenzji Atrybut/Powiązanie Typ Opis/wartość domyślna Liczność Klasa Atrybuty Tytuł Tekst Nazwa medium w którym ukazała się recenzja Nazwa inscenizacji Złożony Słownik nazw inscenizacji powiązanych z tytułem. Wystawienia Złożony Słownik nazw inscenizacji powiązanych z tytułem. [] [0..] Inscenizacje [..] Wystawieni a Nazwa inscenizacji, Data premiery, Treść Tekst długi Treść recenzji [0..] Uwagi Tekst długi Uwagi opisowe dotyczące Wystawienia [0..] Strona 74 z 85

75 5.4 Słowniki Wszystkie słowniki wbudowane w systemie SPWT mają możliwość dodawania nowych pozycji w trakcie opisywania zasobów informacyjnych klas Bazy wiedzy. W opisywanych zasobach zidentyfikowano następujące słowniki proste: Nazwa słownika Typ Opis Sposób pozyskania Tekst Słownik opisujący sposób pozyskania elementu zbioru dla muzeum, biblioteki: dar, przekaz, zakup. Typ kolekcji Tekst Słownik typów kolekcji np. Wystawa, Rocznica, Konkurs, Wydarzenie, Kolekcja Historyczna Materiał Złożony Słownik materiałów np.: papier, kamień Technika Złożony Słownik technik wykonania eksponatu Słowa kluczowe Złożony Słownik słów kluczowych Prawa autorskie Tekst Słownik praw autorskich: Przy teatrze, Czasowe, Na pola eksploatacji, Osierocone, Nieuregulowane Stanowisko Tekst Słownik stanowisk osób: Burmistrz, Papież, Ambasador, Jubilat. Funkcja Tekst Słownik funkcji osób w spektaklu: Reżyser, Scenograf, Typ nagrania Tekst Lista z wyboru Archiwalne; Promocyjne Nośnik Tekst Słownik nośników: CD, taśma szpulowa, kaseta, winyl, Mini Disc,VHS, DVD, Taśmy filmowe, negatyw, karta pamięci. Rodzaj spektaklu Tekst Słownik rodzajów spektaklu Opera; Balet; Koncert; Miejscowość Tekst Słownik miejscowości w których odbywa się premiera Państwo Tekst [] Słownik państw. Strona 75 z 85

76 Typ teatru Tekst [0..] Słownik typów teatrów Typ fotografii Tekst Słownik rodzaju nośnika zdjęcia Typ druku Tekst Słownik typów druków: Afisze, Sztrajfy, Plakaty, Wkładki obsadowe, Wycinki, Egzemplarze Teatralne, Programy Typ Nut Tekst Słownik typów nut. Partytury; Partytura bandy; Wyciągi fortepianowe; Głosy orkiestrowe; Głosy chórowe; Party solowe Gatunek muzyki Tekst Słownik gatunków muzycznych: opera, balet, koncert, recital, arie, pieśni, muzyka kameralna, muzyka chóralna, składanka Typ egzemplarza Tekst Słownik Oryginał, Oryginał z adnotacjami, Rękopis, Kopia, Reżyserski, Inspicjencki, Tablicowy Typ Publikacji Tekst [] Słownik typów. Książka; Czasopismo, Libretto Wydawca Tekst Słownik wydawców. Język Tekst Słownik języków: polskie, angielski, włoski, francuski Postać Tekst Słownik postaci (ról) w spektaklach: Romeo, Hamlet Przedmiot Tekst Słownik przedmiotów: stół, lampa, wachlarz, laska Pamiątki papierowe Tekst Słownik pamiątek papierowych: rękopisy, maszynopisy, listy, wizytówki, dyplomy, akta Pamiątki Tekst Słownik pamiątek Typ sztuki Tekst Słownik rodzajów sztuki. Grafika; Malarstwo; Rysunek; Rzeźba Wykonanie Tekst Słownik rodzaju wykonania: Próba; Próba generalna; Premiera; Druga Premiera; Przesłuchanie Strona 76 z 85

77 5.5 Moduł raportowania Raporty wspierane przez moduł raportowania można podzielić na dwie podstawowe grupy: Raporty predefiniowane związane z bieżącym zapotrzebowaniem na informacje tworzone przez przeszkolonych użytkowników. Fiszki muzealne wydruk informacji instancji klasy wiedzy według ustalonego formatu. Wydruk fiszki powinien być możliwy z Bazy wiedzy podczas przeglądania instancji lub z poziomu dokumentu danego typu. W ramach raportów predefiniowanych wymagane będzie wykonanie raportów: a) raport spektakli obrazujący ilość wystawień danego tytułu wg wzoru dostępnego pod adresem b) raport realizatorów wg wzoru udostępnionego na stronie Raporty te będą prezentowane na Portalu Informacyjnym zgodnie z makietami zamieszczonymi sekcji dotyczącej Portalu. Poniżej znajduje się lista typów fiszek, których tworzenie powinien wspomagać SPWT. Rozszerzanie tej listy oraz szczegóły samych raportów zostaną opracowane na etapie działań analitycznych i projektowych: Pamiątki Pamiątki papierowe Kostiumy Rekwizyty Sztuka Scenografie Multimedia- dla wszystkich typów Nuty Druki teatralne dla wszystkich typów Publikacje Książki Publikacje Czasopisma Przykłady wzorów dotychczasowych fiszek znajduje się w poniższych załączonych plikach: Fiszki sztuka.pdf Fiszki scenografia.pdf Fiszki pamiatki.pdf Fiszki muzealne.pdf Fiszki Kostiumy Rekwizyty.pdf Strona 77 z 85

78 6. Portal informacyjny Moduł Portalu informacyjnego (Cyfrowego Archiwum wraz z wyszukiwarką spektakli i osób) ma być jedną z kluczowych funkcjonalności SPWT umożliwiającą za pomocą przeglądarki publiczny, anonimowy, niewymagający zalogowania dostęp do opisanych zasobów teatru. Dzięki tej funkcji użytkownicy portalu będą mogli przeglądać oraz wyszukiwać informacje związane ze spektaklami, zdigitalizowanymi zasobami oraz wybranymi artystami. Portal informacyjny SPWT zostanie zintegrowany z nowym portalem Teatru Wielkiego Opery Narodowej (TW-ON), budowanym w ramach odrębnego postępowania. Portal informacyjny będzie dostępny poprzez subdomenę domeny Portalu TWON, co umożliwi utrzymywanie go w osobnej infrastrukturze serwerowej przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia spójności. Integracja obu portali obejmować będzie wspólny nagłówek i stopkę, które portal SPWT pobierać będzie na bieżąco (z ew. kilkuminutowym buforowaniem) z portalu TWON, który wystawi te elementy w postaci odseparowanej. Spójność wizualną zapewni projekt graficzny. Portal informacyjny zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. Część makiet Portalu Informacyjnego SPWT (Archiwum Cyfrowego) została przedstawiona w niniejszym rozdziale. Wykonawca portalu TW-ON w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz specyfikę SPWT zaprojektuje układ, nawigację i zawartość Portalu oraz przygotuje szablony HTML/CSS projektów graficznych. Następnie Wykonawca portalu TW-ON przekaże makiety oraz pocięte szablony graficzne Wykonawcy SPWT w celu dostosowania przez niego warstwy prezentacji portalu SPWT (Archiwum Cyfrowego wraz z wyszukiwarką spektakli). Docelowe makiety zostaną dopracowane na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą SPWT i Wykonawcą portalu TW-ON w ciągu 4 tygodni od zawarcia umowy. Dopuszcza się możliwość modyfikacji załączonych poniżej makiet, z tym zastrzeżeniem, że zakres prezentowanych w nich treści nie ulegnie zawężeniu. Portal informacyjny SPWT powstanie w konsultacji z podmiotem audytującym zgodność serwisów internetowych Zamawiającego z wymogami WCAG 2.0. Zakres Portalu Informacyjnego:. Strona główna Archiwum z funkcjonalnością prezentowania podzbioru wybranych elementów Bazy wiedzy wg ustalonego atrybutu (np. widoczny, niewidoczny, wyróżniony, niewyróżniony). 2. Wszystkie instancje klas Bazy wiedzy prezentowane na Portalu będą wyświetlane wg ustalonych dla każdej z nich szablonów graficznych: w widoku listy oraz w widoku szczegółów. Dokumenty multimedialne związane z klasami przeznaczone do publikacji na Portalu będą prezentowane w sposób właściwy dla kanału Web/Mobile Web (generowane miniaturki graficzne, pliki tekstowe i pdf, pliki audio i video w formatach możliwych do wyświetlania na przeglądarkach popularnych urządzeń mobilnych).w przypadku plików Strona 78 z 85

79 zdjęciowych na Portalu publikowane będą lekkie odpowiedniki plików macierzystych TIFF w formacie JPG (opisanych w Bazie wiedzy w klasie multimedia) a także obraz w pełnej rozdzielczości bez możliwości pobrania oryginalnego pliku. Wymagana jest funkcja powiększania zdjęć, a także utrudnienie pobierania plików TIFF i JPG standardowymi metodami (poprzez opcję pobierz jako). SPWT nie będzie udostępniał także obrazów cyfrowych i stron obrazów cyfrowych jako plików dostępnych pod jawnym lub ukrytym adresem internetowym (tym samym nie będzie umożliwiał pobrania ich za pomocą przeglądarki www lub robotów internetowych). SPWT musi generować miniatury oraz lekkie wersje pochodne plików. Funkcja powiększania zdjęć powinna odbywać się płynnie (zoom), przy zachowaniu stałego rozmiaru pozostałych elementów znajdujących się na stronie www, za pomocą urządzenia wskazującego (np. myszki lub gładzika) oraz przycisków powiększania/pomniejszania dostępnych na ekranie. System pozwoli na nałożenie warstwy informacyjnej na obraz cyfrowy oraz nadanie jej własnych metadanych i/lub odnośnika do innego obiektu informacyjnego lub cyfrowego. SPWT będzie pozwalał na wybranie dowolnej części obrazu cyfrowego jako miniatury obiektu. Interfejs systemu umożliwi wyświetlanie miniatur stron dokumentów wielostronicowych. 3. Wyszukiwarka pełnotekstowa po zawartości Bazy wiedzy wraz z prezentacją wyników zgodna z makietą. Nawigacja po powiązanych instancjach za pomocą aktywnych linków. 4. Wyszukiwarka Inscenizacji po zadanych atrybutach klas Osoba, Tytuły, Inscenizacje, Wystawienia. Lista atrybutów (nie więcej niż 5) zostanie określona podczas działań analitycznych. 5. Wyszukiwarka Osób po zadanych atrybutach klas Osoba, Tytuły, Inscenizacje, Wystawienia. Lista atrybutów (nie więcej niż 5) zostanie określona podczas działań analitycznych. 6. Statystyka inscenizacji ilość wystawień z funkcjonalnością sortowania. 7. Statystyka tytułów ilość wystawień Tytułu z funkcjonalnością sortowania. 8. Statystyka osób ilość wystawień w których brała udział osoba z funkcjonalnością sortowania. 9. Statystyki Osób ( tylko o funkcji śpiewak ; tancerz). Portal informacyjny SPWT będzie prezentował podzbiór wszystkich danych zgromadzonych w SPWT, oznaczonych do publikacji. Możliwe będzie przeglądanie oraz wyszukiwanie obiektów o wymienionych poniżej klasach: Spektakle Wystawienia Strona 79 z 85

80 Multimedia Druki teatralne Obsada Kostiumy Role Osoby Pamiątki papierowe Pamiątki Recenzje Rekwizyty Multimedia Scenografie Dla prezentowanych danych obowiązywała będzie zasada ukrywania pól klasy dla których nie ma wprowadzonych danych w instancji klasy. Wyszukiwanie możliwe będzie po wszystkich ich atrybutach, a wyniki będą grupowane według klas znalezionych obiektów. Portal zapewni możliwość nawigacji po powiązanych instancjach klas za pomocą aktywnych linków. Przykładowe wzory wyszukiwarek Inscenizacji: SPWT będzie prezentował pliki graficzne z zachowaniem logicznego podziału i kolejności zdefiniowanej na etapie digitalizacji. W oparciu o przygotowane przez Zamawiającego zestawienia obsadowe spektakli z lat (zewidencjonowane przez TWON w formularzach Excel w spójnej strukturze), możliwe będzie przedstawienie w portalu informacyjnym SPWT raportów i statystyk najczęściej występujących na scenie TW-ON artystów oraz tytułów spektakli. Schemat tych podstron został zaprezentowany na poniższych makietach. Niezależnie od opisanego powyżej modułu wyszukiwarki, powiązanej z bazą obsad , część zasobów niezwiązanych ściśle ze spektaklami zostanie udostępniona w postaci przeglądarki Kolekcji tematycznych. Podstrony te będą wyposażone w funkcjonalność nawigowania po zgromadzonych w bazie obiektach. Strona 80 z 85

81 Strona 8 z 85

82 Strona 82 z 85

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCEDURY TESTOWANIA PRÓBKI

OPIS PROCEDURY TESTOWANIA PRÓBKI OPIS PROCEDURY TESTOWANIA PRÓBKI Załącznik A do SIWZ Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie" I Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 357632-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo