I. UZASADNIENIE PILNEJ POTRZEBY NOWEGO POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO W SPRAWACH KULTURY,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. UZASADNIENIE PILNEJ POTRZEBY NOWEGO POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO W SPRAWACH KULTURY,"

Transkrypt

1 Potrzeba nowego społecznego porozumienia w sprawie działalności filharmonii, orkiestr, oper, operetek, teatrów, bibliotek i innych I. UZASADNIENIE PILNEJ POTRZEBY NOWEGO POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO W SPRAWACH KULTURY, REALIZOWANEGO W ZINSTYTUCJONALIZOWANYCH FORMACH SEKTOROWEGO DIALOGU Kontrowersje wokół uchwalonej nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych ustaw z zakresu prawa kultury Pragniemy zamknąć trudny okres minionego roku, który w relacjach organizacji reprezentujących środowiska twórcze i resortu kultury charakteryzował się brakiem konsultacji, porozumienia i partnerskiej roboczej współpracy w zasadniczych spornych kwestiach, dotyczących zmian legislacyjnych w prawie kultury, działalności, warunków zatrudnienia i pracy w nich lub współpracy z nimi twórców (autorów i artystów wykonawców) oraz pracowników różnych zawodów i specjalności, zajmujących się animacją, upowszechnianiem kultury i ochroną jej dziedzictwa. Jednostronny, niewłaściwy, bo pozorny, formalny charakter konsultacji wadliwego projektu, wbrew wiedzy i rzeczowym, krytycznym opiniom środowiskowych organizacji twórców i obywateli czynnie uczestniczących w kulturze Projekt tych zmian był forsowany do końca prac legislacyjnych przez resort, rząd i tworzące koalicję kluby parlamentarne pomimo wielokrotnie zgłaszanych zastrzeżeń i protestów naszych organizacji, reprezentujących artystów, pozostałe grupy zawodowe i specjalności pracowników instytucji kultury, współpracujących z tymi instytucjami nieetatowych twórców oraz specjalistów upowszechniania i animatorów kultury. Resort kultury i rząd uwzględniał tylko opinie Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i dwóch nielicznych organizacji dyrektorów teatrów, lekceważąc, całkowicie negując i odrzucając krytyczne stanowiska liczniejszych, bardziej reprezentatywnych organizacji twórców oraz pracowników wszystkich rodzajów poparte kilkudziesięcioma tysiącami podpisów pod kolejnymi apelami i propozycjami. Akceptacja większości parlamentarnej dla zastrzeżeń środowisk twórczych pozwoliła usunąć z projektu rządowego najbardziej wadliwe nowe przepisy, których uchwalenie i wejście w życie, pod wpływem wąskiego lobby, szkodziłoby kulturze, uczestniczącym w niej obywatelom, twórcom i organizatorom Wyrażamy satysfakcję, iż dzięki wielokrotnemu powtarzaniu i wyjaśnianiu naszej argumentacji, uzyskaliśmy jej zrozumienie, akceptację i poparcie większości posłów zarówno koalicyjnych i opozycyjnych klubów Sejmu RP, dzięki czemu udało się usunąć z rządowego projektu najbardziej nietrafne, wadliwe i oprotestowane zmiany ustawowe. O słuszności naszej merytoryczno-prawnej argumentacji i o uznaniu naszych zastrzeżeń do proponowanych złych zmian prawa kultury świadczy fakt, iż mimo dyscypliny partyjnej, dwukrotnie zabrakło tylko jednego głosu do odrzucenia projektu w całości i dyskontynuacji prac nad inicjatywą legislacyjną budzącą tak zasadnicze sprzeciwy naszych środowisk, o co wnosiliśmy konsekwentnie do końca prac parlamentarnych i po ich zakończeniu, aż do czasu podpisania ustawy nowelizacyjnej przez Prezydenta RP. Podkreślaliśmy stale, że nieprzemyślane, nietrafne zmiany prawa, są gorsze niż ich brak. Niestety zetknęliśmy się z zupełnym brakiem zrozumienia konieczności faktycznego społecznego dialogu i porozumienia przy opracowywaniu zmian prawa dotyczących tak ważnych spraw społecznych jak działalność kulturalna i społeczne uczestnictwo w niej.

2 Szerokie społeczne poparcie merytorycznych protestów i postulatów koalicji artystów i pracowników zajmujących się jej upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa narodowego zostało zlekceważone Należy przypomnieć, że dla naszych kolejnych stanowisk w toku prac legislacyjnych uzyskaliśmy też imienne poparcie kilkudziesięciu tysięcy osób, w tym wielu spoza środowisk twórców kultury i pracowników instytucji kultury widzów teatralnych, słuchaczy koncertów filharmonii i orkiestr, miłośników opery i operetki, muzyki kameralnej, wokalistyki solowej i chóralnej, baletu i tańca nowoczesnego, czytelników korzystających z publicznych bibliotek, osób korzystających z publicznych muzeów, galerii sztuki dawnej, nowoczesnej i uczestniczących w różnych działaniach domów i centrów kultury. Niezrozumiały brak prawidłowej reakcji resortu kultury i rządu wobec powszechnej dezaprobaty i krytycznych opinii środowisk twórczych i licznych grup obywateli w sprawie projektu nowelizacji obniżył zaufanie społeczne i wiarę w skuteczność dialogowego wyrażania opinii w sprawach legislacji Szkoda, że tego znaczącego społecznego poparcia naszych krytycznych stanowisk bez wychodzenia na ulice i gwałtownych akcji protestu, na podstawie rzeczowych argumentów resort i rząd nie potraktował w sposób właściwy, jako sygnałów społecznej dezaprobaty wobec błędnych propozycji legislacyjnych, forsowanych lobbystycznie z niezrozumiałych przyczyn, bez rzetelnej, faktycznej konsultacji z zainteresowanymi środowiskami, oceny możliwych do przewidzenia skutków proponowanej regulacji, wbrew negatywnym opiniom i protestom adresatów zmian prawa. Niezgodnie z obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa zasadami przyzwoitej legislacji i partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych, dotyczących ich istotnych praw oraz interesów. Poprawki Senatu sprawiły, że uchwalona nowelizacja nikogo nie zadowala Wobec podpisania ustawy, mimo przyjęcia w toku prac legislacyjnych wielu niespójnych, nieprzygotowanych prawidłowo poprawek, głównie zgłoszonych przez Senat przywracających niektóre rozwiązania odrzucone wcześniej przez Sejm uchwalone ostatecznie zmiany prawa kultury nikogo obecnie w pełni nie zadowalają. Po ujednoliceniu tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ujawniły się, nieuniknione w tej sytuacji, liczne niespójności i sprzeczności wewnętrzne, blankietowe, wadliwe prawnie i merytorycznie przepisy. Uchwalone pospiesznie w ostatnim stadium tej nowelizacji w warunkach otwartego sporu, bez rzeczowej, pełnej analizy ratio legis, modus operandi oraz koniecznej zgodności z tekstem nowelizowanej ustawy. Konieczność zmian wprowadzonych do prawa kultury niespójnych przepisów Analizujemy obecnie uważnie w praktyce skutki wejścia w życie nowych przepisów. Dopiero na podstawie tych analiz oraz płynących z nich wniosków de lege ferenda, zamierzamy opracować, zgłosić MKiDN i wynegocjować, z udziałem wszystkich partnerów społecznych i interesariuszy, propozycje niezbędnej, małej nowelizacji, niespójnej dziś ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, korygującej w niej pozostałe niekonstytucyjne i wadliwe oraz wzajemnie sprzeczne i blankietowe przepisy. Kwestia zaskarżenia wadliwych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego Licząc na osiągnięcie pełnego porozumienia i współpracy wszystkich zainteresowanych stron w tej sprawie, wstrzymaliśmy wspólne wniesienie formalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytytucyjności i wadliwości pozostałych jeszcze po poprawkach parlamentarnych błędnych przepisów, bo niezmiennie uznajemy potrzebę rozwiązywania problemów działalności kulturalnej w ramach partnerskiego dialogu społecznego, ponad wszelkimi podziałami, do czego dążyliśmy i dążymy. Podstawą zmian prawa winny być fak- 2

3 tyczne, merytoryczne i prawne argumenty, nie formalna przewaga rządzących nad rządzonymi i arbitralne decyzje, podejmowane mimo uzasadnianych rzeczowo sprzeciwów, jak w przypadku dokonanej nowelizacji. Konieczność kierowania skarg konstytucyjnych do TK uważamy za ostateczność w razie pełnej niemożności osiągnięcia porozumienia w trybie dialogu partnerów społecznych. Konieczność prawnego mechanizmu dialogu społecznego w kulturze Nasze dążenie do stworzenia i uruchomienia w najważniejszych sektorach działalności kulturalnej mechanizmu prawnego realnego, zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego, jest w pełni zbieżne z rządowym programem rozwoju kapitału społecznego opartego na partnerskim dialogu, społecznej partycypacji i budowie zaufania którego koordynację rząd powierzył Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcemy czynnie włączyć się do realizacji tego programu wraz z MKiDN we wszystkich tych dziedzinach publicznej i indywidualnej działalności kulturalnej, które reprezentujemy. Konsekwencje braku dialogu społecznego w kulturze nie chcemy wychodzić na ulice z naszymi postulatami, ani strajków i protestów w instytucjach kultury, chcemy rzeczowego dialogu odpowiedzialnych partnerów społecznych Brak takiego partnerskiego dialogu, niezbędnych analiz i negocjacji i lekceważenia przez władze realnych problemów spowodował ostatnio niepotrzebne, szkodliwe dla kultury, społeczeństwa i państwa, spory o nowelizację prawa kultury i o umowę ACTA. Rezultatem tej sytuacji są protesty aktorów, muzyków i tancerzy, a obecnie strajk w Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze. Nie możemy dopuścić do dalszego nasilania się protestów zamiast dialogu i powtarzania się takich sytuacji. Konieczna jest więc nasza stała, dobra, robocza współpraca nie pozorowane tylko konsultacje dyskrecjonalnie przygotowanych wadliwych projektów zmian prawa, arbitralnie forsowanych i narzucanych nam, mimo uzasadnianego merytorycznie i prawnie braku akceptacji społecznej. Zinstytucjonalizowany dialog partnerów społecznych w Polsce i w Europie Polska jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym brak formalnej reprezentacji partnerów społecznych i zinstytucjonalizowanego mechanizmu ich stałego, roboczego, sektorowego dialogu czyli stałych spotkań analitycznych i negocjacyjnych reprezentacji pracodawców oraz pracowników i tam, gdzie to potrzebne z różnych przyczyn, także reprezentantów właściwych rzeczowo organów władz publicznych (odpowiednio centralnych, regionalnych lub lokalnych prawnych organizatorów instytucji kultury). Brak także zorganizowanej reprezentacji publiczności czynnie uczestniczącej w różnych formach działalności kulturalnej. W czerwcu tego roku do Polski przybędzie unijna grupa robocza, aby zbadać przyczyny braku takiego społecznego dialogu w sektorze audiowizualnym i w sektorze żywego spektaklu, a wyniki tej misji informacyjnej zostaną przedstawione Komisarzowi UE do spraw Zatrudnienia i Pracy (DG Employment) i polskim władzom państwowym. Potrzeba systemowych regulacji statusu polskich twórców Polska jest także jednym z ostatnich państw członkowskich UE, w którym nie ma systemowych regulacji statusu prawnego twórców autorów i artystów brak też, szczególnie potrzebnych, sektorowych układów zbiorowych pracy i dostosowanych do odrębnej specyfiki różnych dziedzin i form pracy twórczej systemów zabezpieczenia społecznego. Co sprawia, że warunki pracy, życia i świadczeń emerytalnych dużej części polskich twórców ulegają relatywnemu pogorszeniu i odbiegają od sytuacji środowisk twórczych w innych państwach członkowskich UE. Są to ważne problemy, które wymagają rzetelnych, wspólnych analiz i systemowych rozwiązań, aby w naszym kraju nie doszło do dalszej degradacji społecznej 3

4 i ekonomicznej zawodów twórczych, marnowania talentów artystów i liczącego się w Europie i w świecie, znaczącego potencjału kultury narodowej, polskich środowisk twórczych, ani licznych instytucji kultury o różnym profilu programowej działalności statutowych celów i zakresie działalności kulturalnej. Brak standardów ochrony artystów w Polsce, marnowanie talentów Polska nie powinna tracić nakładów na kształcenie najzdolniejszych młodych talentów w wielu dziedzinach twórczości artystycznej, którzy emigrują w poszukiwaniu pracy, ani skazywać profesjonalnych autorów i artystów wykonawców, pracowników różnych zawodów na warunki pracy i życia w kraju, nieodpowiadające standardom, potrzebom i społecznym zadaniom w różnych dziedzinach tworzenia, rozwoju, animacji, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Aby zapewnić czynne uczestnictwo w kulturze, konieczna jest edukacja kulturalna. Zagrożenie ekonomicznym instrumentalizmem i komercjalizacją w kulturze W poprzemysłowym stadium globalizacji i mediatyzacji, uważane dawniej za nieprodukcyjne dziedziny kreatywnej działalności kulturalnej, mają coraz większe znaczenie w sferze zatrudnienia, rynku pracy i udział w tworzeniu PKB. Nie mogą jednak być traktowane płytko ekonomicznie, rynkowo ani menadżersko, z powodu odrębnych, podstawowych, niegospodarczych celów i zadań tworzenia, upowszechniania i ochrony niematerialnych wartości, ucieleśnionych w społecznie niezbędnych dobrach kultury. Finansowane ze środków publicznych instytucje kultury powinny zapewniać ofertę programową zaspokajającą różne potrzeby kulturalne społeczności, w których działają, do czego niezbędne są odpowiednie warunki, środki i wzajemne, interaktywne relacje z ich własną publicznością. Trzeba doprowadzić do nowego społecznego porozumienia, które pozwoli to umożliwić. Propozycja czynnej współpracy koalicji twórców z władzami publicznymi Przedstawimy nasze propozycje w tej sprawie, inicjujące takie porozumienie pod auspicjami Prezydenta RP, które zamierzamy podjąć i realizować we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz innymi organami władz publicznych różnych szczebli, w szczególności z organizatorami prawnymi publicznych instytucji kultury oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i ekspertami, zajmującymi się różnymi dziedzinami działalności oraz interdyscyplinarnie badanej, opisywanej i analizowanej problematyki kulturalnej. I stanowiącymi podstawę wszelkiej działalności kulturalnej, niezbędnymi warunkami pracy twórczej, wyznacznikami statusu społecznego i ekonomicznego twórców kultury i pracowników instytucji kultury innych zawodów, edukacją kulturalną, organizacją i upowszechnianiem kultury. Kultura narodowa, edukacja kulturalna, działalność kulturalna, to wspólna sprawa, ponad podziałami politycznymi i partykularnymi interesami, dlatego można ją kształtować i rozwijać tylko przy pomocy form społecznego dialogu Naszym zdaniem tylko w taki sposób można opracować nowe rozwiązania modelowe i prawne w dziedzinie tak wewnętrznie zróżnicowanej jak kultura, zgodnie z zasadami rozwoju kapitału społecznego, przy partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych, w ramach merytorycznego dialogu i porozumienia ponad podziałami politycznymi, poza wpływami lobbystów, reprezentujących partykularne interesy różnych grup zawodowych, finansowych i gospodarczych oraz środowiskowych na podstawie kompleksowej analizy rzetelnych, empirycznych danych, opisu i analizy zróżnicowanych, faktycznych warunków funkcjonowania publicznych i prywatnych instytucji kultury, ich odmiennej specyfiki i problemów, miejsca i roli różnych organizacji i innych podmiotów w zaspokajaniu społecznych potrzeb kulturalnych, warunków zatrudnienia i pracy, płac i dochodów, zabezpieczenia społecznego oraz wa- 4

5 runków życia twórców i artystów rożnych zawodów i specjalności, animatorów kultury i pracowników instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury oraz ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. II. BUDOWA STRUKTUR MECHANIZMU ZINSTYTUCJONALIZOWANEGO SEKTOROWEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO W RÓŻNYCH DZIEDZINACH KULTURY NARODOWEJ I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PILNYM WSPÓLNYM ZADANIEM ORGANIZACJI REPREZENTUJĄCYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH Dialog społeczny stałą forma analiz i negocjacji między pracodawcami a pracownikami i władzami publicznymi w sferze pracy i zatrudnienia w Europie Sektorowy i międzysektorowy mechanizm prawny stałego, dwustronnego dialogu społecznego z udziałem reprezentacji partnerów społecznych, jakimi są organizacje zrzeszające pracodawców oraz pracowników, zainicjowany dwadzieścia jeden lat temu formalnie podczas konferencji w Warszawie, funkcjonuje w Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich, jako jedna z ważnych form stałych, roboczych analiz i negocjacji bieżących problemów w sferze zatrudnienia i pracy we wszystkich dziedzinach działalności mających najistotniejsze znaczenie dla rozwoju społecznego i zatrudnienia. Ten mechanizm partnerskiego dialogu stał się dziś także istotnym instrumentem sektorowych analiz i konsultacji Komisji Europejskiej, poprzedzających. Inicjujących i oceniających wszelkie zmiany legislacyjne, ich zakładane skutki regulacyjne, służących sygnalizowaniu i omawianiu problemów sektorów działalności, w których jest on prowadzony. W dziedzinie kultury w UE, obejmuje on sektor żywych spektakli, sektor audiowizualny oraz działalność innych instytucji kultury, przyporządkowaną innym sektorom służb i usług publicznych i pożytku publicznego. Chcemy aby tak samo było w Polsce, kultura narodowa jest naszym ważnym atutem we wspólnocie europejskiej i procesach jej dalszej integracji i rozwoju. Znaczenie dialogu sektorowego w kulturze jako podstawy polityki kulturalnej Na poziomie krajowym pewne formy tego zasadniczo dwustronnego, sektorowego dialogu mają także charakter trójstronny. Działalność kulturalna wypełniająca zawsze, przede wszystkim, nadrzędne, niegospodarcze publiczne cele i zadania społeczne stała się również we współczesnych postindustrialnych realiach, ważną dziedziną zatrudnienia i kreatywnej pracy o istotnym znaczeniu ekonomicznym oraz stale rosnącym udziale w tworzeniu dochodu narodowego i finansach publicznych, z powodu konieczności wydatkowania na jej organizowanie, prowadzenie i dotowanie celowe znacznych publicznych środków budżetowych. Co sprawia, że dialogowe formy programowania jej rozwoju i dostosowywania do zmieniających się realiów mają równie istotne znaczenie. Brak funkcjonowania w Polsce stałych form dialogu społecznego w kulturze Tylko w Polsce brak dotąd tej sprawdzonej, obowiązującej w państwach członkowskich UE, platformy i metody deliberacyjnego analizowania, negocjowania, bieżącego omawiania i uzgadniania najważniejszych kwestii we wzajemnych stosunkach między władzami państwowymi, organizatorami instytucji kultury, jako pracodawcami, a ich pracownikami i współpracownikami, wykonującymi różne zawody publicznej służby kulturze narodowej. Podkreślamy ponownie, że każda dziedzina twórczości autorskiej, artystycznej i kulturalnej działalności upowszechnieniowej jest formą publicznej służby kulturze, niezależnie od tego, czy jest wykonywana indywidualnie, czy zespołowo 5

6 Specyfika działalności kulturalnej a próby parametryzacji kultury i sztuki Zasadnicze cele i rezultaty działalności kulturalnej są związane z tworzeniem i upowszechnianiem dóbr niematerialnych, co różni ją od innych dziedzin pracy i działalności gospodarczej, nie może ona zatem być traktowana, ani zarządzana tak samo, jak dziedziny materialnej działalności wytwórczej i usługowej. Działalność kulturalna może również, lecz nie musi mieć, różne aspekty rynkowe oraz szczególne przejawy i formy działalności gospodarczej. Nie sposób jednak stosować do niej zwykłe, sformalizowane, parametryczne i efektywnościowe, w pełni obiektywne kryteria oraz miary podstawowe ocen i wartościowania jej twórczych, artystycznych rezultatów, co próbuje się czynić. Dialog społeczny jako fundament budowania rzetelnej strategii kulturalnej Pilnie powinniśmy zatem wspólnie zainicjować i stworzyć niezbędne ramy organizacyjne i formy tego stałego, instytucjonalnego mechanizmu dialogu partnerów społecznych i interesariuszy, obejmujące najważniejsze dziedziny działalności kulturalnej. Aby razem podejmować i omawiać wybrane problemy i poszukiwać ich optymalnych rozwiązań, unikając sporów i protestów z powodu arbitralnych, narzucanych odgórnie i jednostronnie, biurokratycznych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które bardzo często są wadliwe i nie sprawdzają się w praktyce z powodu braku konsultacji i akceptacji społecznej. Wydatkowanie publicznych środków na działalność kulturalną może być w pełni racjonalne i skuteczne tylko wtedy, kiedy jest wynikiem partnerskiego dialogu społecznego i uzyskuje publiczną akceptację w wyniku osiągnięcia społecznego porozumienia wszystkich zainteresowanych stron dialogu partnerów społecznych i interesariuszy. Strony zinstytucjonalizowanego dialogu partnerzy społeczni, interesariusze i władze Społeczne niepokoje i protesty w dziedzinie kultury i zagwarantowanego prawnie dostępu do jej różnych dziedzin, form i rezultatów, najbardziej masowe i widoczne w sprawie porozumienia ACTA, wynikają dotąd z braku niezbędnych form wspólnego, czynnego udziału partycypacji społecznej przedstawicieli pracodawców i pracowników, autorów i artystów wykonawców w rozwiązywaniu problemów, tworzeniu koncepcji modernizacji, kierunków rozwoju i zmian modelowych (programowych, organizacyjnych i prawnych) w kulturze narodowej, polityce kulturalnej państwa oraz regionalnych i lokalnych organów władz samorządowych, będących prawnymi organizatorami publicznych instytucji kultury i działalności kulturalnej. Sprawa masowego sprzeciwu wobec porozumienia ACTA jest przykładem społecznych skutków pomijania udziału i opinii interesariuszy czynnych uczestników kultury w jej najnowszych internetowych, interaktywnych przejawach, formach dostępu i odbioru. Konieczność uwzględnienia twórców nieetatowych w dialogu społecznym W instytucjonalnym dialogu społecznym powinni być też uwzględniani i reprezentowani coraz liczniejsi twórcy nieetatowi, niezatrudnieni w publicznych instytucjach kultury, współpracujący z nimi w różnych formach i na różnych zasadach i wykonujący tą działalność indywidualnie w sposób niezależny i w prywatnych instytucjach kultury. Nowe formy i znaczenie w kulturze mają też różne przejawy nieprofesjonalnej kreatywności, zwłaszcza najmłodszego pokolenia. Konieczne jest nowe spojrzenie na koegzystencję profesjonalnej i amatorskiej twórczości, animacji, udostępniania i upowszechniania kultury nie tylko w dotychczasowych instytucjonalnych formach ale także w nowych, prywatnych i udomowionych, indywidualnych formach. Nie może to jednak oznaczać likwidacji publicznych scenicznych instytucji kultury, jako niezbędnych nosicieli i popularyzatorów dziedzictwa kulturowego w formach żywych spektakli z czynnym udziałem publiczności widzów i słuchaczy. 6

7 Potrzeba większej reprezentatywności środowiskowych stowarzyszeń twórczych, kulturalnych, związków zawodowych pracowników instytucji kultury Trzeba na koniec podkreślić także istotne formalno-prawne i faktyczne trudności spowodowane odmiennymi od innych państw europejskich formami i stanem zorganizowanej reprezentacji polskich twórców i artystów oraz pracowników instytucji kultury i pracodawców prawnych organizatorów tych instytucji. Należy do nich m.in.: brak większościowych, w pełni reprezentatywnych krajowych branżowych związków zawodowych, zrzeszonych w jednej, silnej centrali związkowej; szczególna rola i dawne tradycje związkowe oraz uprawnienia o. z. z., zastrzeżone ustawowo wyłącznie dla stowarzyszeń twórczych, które obok własnych zadań statutowych wykonują zadania w zakresie negocjowania, inkasa i repartycji tantiem z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Skutkuje to także brakiem zdolności układowej stowarzyszeń najliczniej zrzeszających twórców, artystów i pozostałych pracowników instytucji kultury, słabszą formalną pozycją negocjacyjną organizacji pracowników instytucji kultury wobec pracodawców organizatorów instytucji kultury oraz brakiem ogólnopolskich sektorowych i branżowych układów zbiorowych pracy, wzorcowych statutów i regulaminów pracy instytucji kultury. Brak również krajowych związków naszych pracodawców organizatorów instytucji kultury oraz organizacji widzów. Podejmujemy więc działania zmierzające do zmiany tej niekorzystnej dla wszystkich sytuacji i utworzenia formalnych reprezentacji związkowych wszystkich stron zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w kulturze. Tymczasem korzystamy z przejściowych form reprezentacji partnerów społecznych i interesariuszy dialogu społecznego w formie zadaniowych porozumień i koalicji. Propozycja sposobu dochodzenia do nowych regulacji w sprawach kultury Poniżej przedstawiamy najważniejsze bloki zagadnień, które powinniśmy poddać wspólnej analizie i ocenom na wszystkich poziomach organizacji, programowania, finansowania i regulacji prawnej działalności kulturalnej przez właściwe rzeczowo i miejscowo organy władz w zakresie funkcjonowania publicznych i prywatnych instytucji kultury oraz zajmujących się tą działalnością i problemami organizacji pozarządowych. Szeroka konsultacja i porozumienie społeczne konieczne w sprawach kultury W dialogowych formach dochodzenia do projektów, uchwalania i wdrażania nowych rozwiązań modelowych i prawnych, powinny uczestniczyć organizacje zrzeszające organizatorów działalności kulturalnej, twórców, w tym także artystów wykonawców różnych zawodów i specjalności oraz pracowników i współpracowników, bez których profesjonalna działalność kulturalna byłaby niemożliwa. W koniecznym dziś mechanizmie prawnym zinstytucjonalizowanego dialogu partnerów społecznych, powinni być uwzględniani i brać także udział, na różnych zasadach, zorganizowani i niezorganizowani interesariusze organizacje reprezentujące odbiorców i adresatów różnych form działalności kulturalnej. W konsultacjach społecznych powinny móc także wyrażać swoje opinie i postulaty osoby bezpośrednio realizujące konstytucyjnie zagwarantowane prawo dostępu do dóbr kultury i do czynnego indywidualnego uczestnictwa w dziedzinach i formach działalności kulturalnej, którymi się interesują. W tym także przedstawiciele najmłodszych pokoleń, protestujący obecnie przeciwko zagrożeniom społecznego wykluczenia informacyjnego i kulturowego jakie niesie ACTA. 7

8 III. NAJPILNIEJSZE PROBLEMY DO PODJĘCIA SYSTEMOWEJ ANALIZY I POSZUKIWANIA OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ W RAMACH MECHANIZMU DIALOGU SPOŁECZNEGO, WSPÓLNE DLA RÓŻNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, ZAWODÓW TWÓRCZYCH I PRACOWNIKÓW KULTURY 1. Pilna konieczność utworzenia rzetelnych baz danych o instytucjach kultury Podstawowym problemem jest potrzeba sporządzenia pełnego, usystematyzowanego wykazu wszystkich publicznych i prywatnych instytucji kultury, należących do różnych dziedzin i sektorów działalności kulturalnej oraz stworzenie na bieżąco aktualizowanej, ogólnopolskiej komputerowej bazy danych o tych instytucjach wraz z: wykazem ich lokalizacji, prawnych organizatorów i ewentualnych współprowadzących, opisem profilu i zakresu statutowej działalności programowej a także danymi o : ich zespołach artystycznych lub zatrudnionych w nich specjalistach pozostałych zawodów, związanych z tworzeniem i upowszechnianiem kultury w różnych dziedzinach i formach działalności kulturalnej, współpracujących z nimi nieetatowych twórcach, edukatorach i animatorach kultury, kadrze zarządzającej, źródłach finansowania, przychodach, kosztach prowadzonej działalności i otrzymywanych z różnych źródeł publicznych środkach budżetowych, dotacjach celowych i unijnych sponsoringu ze źródeł pozabudżetowych i własnych dochodach, warunkach organizacyjno-technicznych rezultatach prowadzonej działalności kulturalnej, o jej zakładanej skali i zasięgu oddziaływania, recepcji społecznej adresatach i odbiorcach czytelnikach, słuchaczach, widzach oraz uczestnikach różnych form prowadzonej działalności kulturalnej. Sporządzenie takiej ogólnopolskiej bazy danych o zorganizowanych publicznych, pozarządowych i prywatnych formach działalności kulturalnej, stworzy niezbędną, wobec zaistniałej decentralizacji instytucji kultury, terenową i sieciową mapę instytucjonalnej infrastruktury kulturalnej wraz z podstawowymi, na bieżąco aktualizowanymi danymi o tworzących ją instytucjach, pozwoli pełniej niż dotychczas określić nakłady jakie są ponoszone faktycznie na tę działalność, jej społeczny zasięg, odbiór i rezultaty na podstawie danych o czynnych odbiorcach i uczestnikach oraz specjalistycznych opinii i ocen publikowanych w różnych środkach informacji. Na poziomach regionalnych i lokalnych taka baza danych pozwoli ocenić ofertę programową, istniejących na danym terenie i działających w różnych ośrodkach, publicznych instytucji kultury przy podejmowaniu decyzji budżetowych oraz realny dostęp do różnych form tej działalności, jej odbiór i wykorzystanie przez publiczność zbiorowych i indywidualnych uczestników działalności kulturalnej. 8

9 2. Baza danych o stałych i okresowych nieinstytucjonalnych formach działalności kulturalnej. Potrzebne jest również stworzenie podobnej bazy danych o stałych i okresowych, nieinstytucjonalnych formach i centrach działalności kulturalnej festiwalach, cyklicznych i okazjonalnych imprezach, działalności klubowej, etc. oraz o sieci prywatnych, pozarządowych organizacji i o realizowanych przez nie różnych rodzajach działalności kulturalnej (celach i formach, skali, zasięgu, uczestnikach, etc.). Ponieważ takie przedsięwzięcia odgrywają obecnie coraz większą rolę w publicznym życiu kulturalnym a udział w nich stanowi jedną z ważnych form uczestnictwa w kulturze. Uzasadnienie konieczności oparcia decyzji w sprawach kultury na takich danych Połączenie źródłowych informacji o publicznych (państwowych i samorządowych) i prywatnych instytucjach kultury, ich publicznych i niepublicznych organizatorach oraz ich działalności, pozwoli uzyskać względnie pełną, przybliżoną orientację o faktycznej ofercie czynnego i biernego uczestnictwa w różnych dziedzinach i formach działalności kulturalnej do jakiej mają dostęp, umożliwiany na różnych, odpłatnych i nieodpłatnych zasadach, mieszkańcy różnych regionów naszego kraju. Istotnym celem stworzenia takiej bazy danych byłaby również możliwość kontrolowania i analizowania proporcji i zasad wydatkowania publicznych środków na cele kulturalne w rozbiciu na instytucjonalne i nieinstytucjonalne, publiczne i prywatne jej formy. 3. Opracowanie kompleksowego raportu o stanie kultury w Polsce Na podstawie realizacji dwóch pierwszych zadań powinien zostać stworzony raport o stanie kultury w kraju wraz z częściami zawierającymi raporty regionalne i dziedzinowe opracowane według tych samych założeń badawczo-analitycznych oraz redakcyjnych, z uwzględnieniem tych samych kategorii danych oraz części opisowych i ocennych, sporządzonych według tych samych kryteriów metodologicznych. Zarówno raporty regionalne, jak również informacje o wyodrębnionych zgodnie ze zmodyfikowaną klasyfikacją statystyki kulturalnej Eurostatu dziedzinach i węższych (subdziedzinowych) zakresach podmiotowych i przedmiotowych działalności kulturalnej, winny być skonsultowane z przedstawianymi w nich instytucjami, organizacjami i organizatorami tej działalności pod względem zgodności ze stanem faktycznym i kompletności zebranych danych i informacji i trafności opartych na nich wniosków z uwzględnieniem poczynionych uwag. 4. Raport o barierach w dostępie do kultury Przedmiotem osobnego badania i raportu powinny być różnorodne, istotne bariery i ograniczenia wybranych dziedzin, form działalności kulturalnej oraz możliwości uczestnictwa w różnych jej przejawach, recepcji jej rezultatów; dostępu do dóbr kultury i rozmaitych form czynnego uczestnictwa i osobistej, nieprofesjonalnej aktywności w kulturze. W tym m.in. bariery ekonomiczno-finansowe i organizacyjne, komunikacyjne, infrastrukturalne i brak edukacji kulturalnej oraz wynikających z niej potrzeb kulturalnych i nawyków uczęszczania do instytucji kultury, oferujących różne miejsca i formy żywych spektakli i koncertów lub odbioru innych przekazów kulturowych (seanse filmowe, czytelnie, biblioteki, audioteki, mediateki muzea i inne centra kultury). A także różnice terytorialne i środowiskowe w dostępie do kultury i uczestnictwie w jej różnych formach (ze względów urbanizacyjnych, demograficznych pokoleniowych regionalnych i lokalnych różnic kulturowych, tradycji, potrzeb kulturalnych, różną ilość, sposoby wykorzystywania czasu wolnego, sytuację majątkową, uwarunkowania środowiskowe i rodzinne, etc.) 9

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania mgr Marek Goliszewski WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo