I. UZASADNIENIE PILNEJ POTRZEBY NOWEGO POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO W SPRAWACH KULTURY,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. UZASADNIENIE PILNEJ POTRZEBY NOWEGO POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO W SPRAWACH KULTURY,"

Transkrypt

1 Potrzeba nowego społecznego porozumienia w sprawie działalności filharmonii, orkiestr, oper, operetek, teatrów, bibliotek i innych I. UZASADNIENIE PILNEJ POTRZEBY NOWEGO POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO W SPRAWACH KULTURY, REALIZOWANEGO W ZINSTYTUCJONALIZOWANYCH FORMACH SEKTOROWEGO DIALOGU Kontrowersje wokół uchwalonej nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych ustaw z zakresu prawa kultury Pragniemy zamknąć trudny okres minionego roku, który w relacjach organizacji reprezentujących środowiska twórcze i resortu kultury charakteryzował się brakiem konsultacji, porozumienia i partnerskiej roboczej współpracy w zasadniczych spornych kwestiach, dotyczących zmian legislacyjnych w prawie kultury, działalności, warunków zatrudnienia i pracy w nich lub współpracy z nimi twórców (autorów i artystów wykonawców) oraz pracowników różnych zawodów i specjalności, zajmujących się animacją, upowszechnianiem kultury i ochroną jej dziedzictwa. Jednostronny, niewłaściwy, bo pozorny, formalny charakter konsultacji wadliwego projektu, wbrew wiedzy i rzeczowym, krytycznym opiniom środowiskowych organizacji twórców i obywateli czynnie uczestniczących w kulturze Projekt tych zmian był forsowany do końca prac legislacyjnych przez resort, rząd i tworzące koalicję kluby parlamentarne pomimo wielokrotnie zgłaszanych zastrzeżeń i protestów naszych organizacji, reprezentujących artystów, pozostałe grupy zawodowe i specjalności pracowników instytucji kultury, współpracujących z tymi instytucjami nieetatowych twórców oraz specjalistów upowszechniania i animatorów kultury. Resort kultury i rząd uwzględniał tylko opinie Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i dwóch nielicznych organizacji dyrektorów teatrów, lekceważąc, całkowicie negując i odrzucając krytyczne stanowiska liczniejszych, bardziej reprezentatywnych organizacji twórców oraz pracowników wszystkich rodzajów poparte kilkudziesięcioma tysiącami podpisów pod kolejnymi apelami i propozycjami. Akceptacja większości parlamentarnej dla zastrzeżeń środowisk twórczych pozwoliła usunąć z projektu rządowego najbardziej wadliwe nowe przepisy, których uchwalenie i wejście w życie, pod wpływem wąskiego lobby, szkodziłoby kulturze, uczestniczącym w niej obywatelom, twórcom i organizatorom Wyrażamy satysfakcję, iż dzięki wielokrotnemu powtarzaniu i wyjaśnianiu naszej argumentacji, uzyskaliśmy jej zrozumienie, akceptację i poparcie większości posłów zarówno koalicyjnych i opozycyjnych klubów Sejmu RP, dzięki czemu udało się usunąć z rządowego projektu najbardziej nietrafne, wadliwe i oprotestowane zmiany ustawowe. O słuszności naszej merytoryczno-prawnej argumentacji i o uznaniu naszych zastrzeżeń do proponowanych złych zmian prawa kultury świadczy fakt, iż mimo dyscypliny partyjnej, dwukrotnie zabrakło tylko jednego głosu do odrzucenia projektu w całości i dyskontynuacji prac nad inicjatywą legislacyjną budzącą tak zasadnicze sprzeciwy naszych środowisk, o co wnosiliśmy konsekwentnie do końca prac parlamentarnych i po ich zakończeniu, aż do czasu podpisania ustawy nowelizacyjnej przez Prezydenta RP. Podkreślaliśmy stale, że nieprzemyślane, nietrafne zmiany prawa, są gorsze niż ich brak. Niestety zetknęliśmy się z zupełnym brakiem zrozumienia konieczności faktycznego społecznego dialogu i porozumienia przy opracowywaniu zmian prawa dotyczących tak ważnych spraw społecznych jak działalność kulturalna i społeczne uczestnictwo w niej.

2 Szerokie społeczne poparcie merytorycznych protestów i postulatów koalicji artystów i pracowników zajmujących się jej upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa narodowego zostało zlekceważone Należy przypomnieć, że dla naszych kolejnych stanowisk w toku prac legislacyjnych uzyskaliśmy też imienne poparcie kilkudziesięciu tysięcy osób, w tym wielu spoza środowisk twórców kultury i pracowników instytucji kultury widzów teatralnych, słuchaczy koncertów filharmonii i orkiestr, miłośników opery i operetki, muzyki kameralnej, wokalistyki solowej i chóralnej, baletu i tańca nowoczesnego, czytelników korzystających z publicznych bibliotek, osób korzystających z publicznych muzeów, galerii sztuki dawnej, nowoczesnej i uczestniczących w różnych działaniach domów i centrów kultury. Niezrozumiały brak prawidłowej reakcji resortu kultury i rządu wobec powszechnej dezaprobaty i krytycznych opinii środowisk twórczych i licznych grup obywateli w sprawie projektu nowelizacji obniżył zaufanie społeczne i wiarę w skuteczność dialogowego wyrażania opinii w sprawach legislacji Szkoda, że tego znaczącego społecznego poparcia naszych krytycznych stanowisk bez wychodzenia na ulice i gwałtownych akcji protestu, na podstawie rzeczowych argumentów resort i rząd nie potraktował w sposób właściwy, jako sygnałów społecznej dezaprobaty wobec błędnych propozycji legislacyjnych, forsowanych lobbystycznie z niezrozumiałych przyczyn, bez rzetelnej, faktycznej konsultacji z zainteresowanymi środowiskami, oceny możliwych do przewidzenia skutków proponowanej regulacji, wbrew negatywnym opiniom i protestom adresatów zmian prawa. Niezgodnie z obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa zasadami przyzwoitej legislacji i partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych, dotyczących ich istotnych praw oraz interesów. Poprawki Senatu sprawiły, że uchwalona nowelizacja nikogo nie zadowala Wobec podpisania ustawy, mimo przyjęcia w toku prac legislacyjnych wielu niespójnych, nieprzygotowanych prawidłowo poprawek, głównie zgłoszonych przez Senat przywracających niektóre rozwiązania odrzucone wcześniej przez Sejm uchwalone ostatecznie zmiany prawa kultury nikogo obecnie w pełni nie zadowalają. Po ujednoliceniu tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ujawniły się, nieuniknione w tej sytuacji, liczne niespójności i sprzeczności wewnętrzne, blankietowe, wadliwe prawnie i merytorycznie przepisy. Uchwalone pospiesznie w ostatnim stadium tej nowelizacji w warunkach otwartego sporu, bez rzeczowej, pełnej analizy ratio legis, modus operandi oraz koniecznej zgodności z tekstem nowelizowanej ustawy. Konieczność zmian wprowadzonych do prawa kultury niespójnych przepisów Analizujemy obecnie uważnie w praktyce skutki wejścia w życie nowych przepisów. Dopiero na podstawie tych analiz oraz płynących z nich wniosków de lege ferenda, zamierzamy opracować, zgłosić MKiDN i wynegocjować, z udziałem wszystkich partnerów społecznych i interesariuszy, propozycje niezbędnej, małej nowelizacji, niespójnej dziś ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, korygującej w niej pozostałe niekonstytucyjne i wadliwe oraz wzajemnie sprzeczne i blankietowe przepisy. Kwestia zaskarżenia wadliwych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego Licząc na osiągnięcie pełnego porozumienia i współpracy wszystkich zainteresowanych stron w tej sprawie, wstrzymaliśmy wspólne wniesienie formalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytytucyjności i wadliwości pozostałych jeszcze po poprawkach parlamentarnych błędnych przepisów, bo niezmiennie uznajemy potrzebę rozwiązywania problemów działalności kulturalnej w ramach partnerskiego dialogu społecznego, ponad wszelkimi podziałami, do czego dążyliśmy i dążymy. Podstawą zmian prawa winny być fak- 2

3 tyczne, merytoryczne i prawne argumenty, nie formalna przewaga rządzących nad rządzonymi i arbitralne decyzje, podejmowane mimo uzasadnianych rzeczowo sprzeciwów, jak w przypadku dokonanej nowelizacji. Konieczność kierowania skarg konstytucyjnych do TK uważamy za ostateczność w razie pełnej niemożności osiągnięcia porozumienia w trybie dialogu partnerów społecznych. Konieczność prawnego mechanizmu dialogu społecznego w kulturze Nasze dążenie do stworzenia i uruchomienia w najważniejszych sektorach działalności kulturalnej mechanizmu prawnego realnego, zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego, jest w pełni zbieżne z rządowym programem rozwoju kapitału społecznego opartego na partnerskim dialogu, społecznej partycypacji i budowie zaufania którego koordynację rząd powierzył Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcemy czynnie włączyć się do realizacji tego programu wraz z MKiDN we wszystkich tych dziedzinach publicznej i indywidualnej działalności kulturalnej, które reprezentujemy. Konsekwencje braku dialogu społecznego w kulturze nie chcemy wychodzić na ulice z naszymi postulatami, ani strajków i protestów w instytucjach kultury, chcemy rzeczowego dialogu odpowiedzialnych partnerów społecznych Brak takiego partnerskiego dialogu, niezbędnych analiz i negocjacji i lekceważenia przez władze realnych problemów spowodował ostatnio niepotrzebne, szkodliwe dla kultury, społeczeństwa i państwa, spory o nowelizację prawa kultury i o umowę ACTA. Rezultatem tej sytuacji są protesty aktorów, muzyków i tancerzy, a obecnie strajk w Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze. Nie możemy dopuścić do dalszego nasilania się protestów zamiast dialogu i powtarzania się takich sytuacji. Konieczna jest więc nasza stała, dobra, robocza współpraca nie pozorowane tylko konsultacje dyskrecjonalnie przygotowanych wadliwych projektów zmian prawa, arbitralnie forsowanych i narzucanych nam, mimo uzasadnianego merytorycznie i prawnie braku akceptacji społecznej. Zinstytucjonalizowany dialog partnerów społecznych w Polsce i w Europie Polska jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym brak formalnej reprezentacji partnerów społecznych i zinstytucjonalizowanego mechanizmu ich stałego, roboczego, sektorowego dialogu czyli stałych spotkań analitycznych i negocjacyjnych reprezentacji pracodawców oraz pracowników i tam, gdzie to potrzebne z różnych przyczyn, także reprezentantów właściwych rzeczowo organów władz publicznych (odpowiednio centralnych, regionalnych lub lokalnych prawnych organizatorów instytucji kultury). Brak także zorganizowanej reprezentacji publiczności czynnie uczestniczącej w różnych formach działalności kulturalnej. W czerwcu tego roku do Polski przybędzie unijna grupa robocza, aby zbadać przyczyny braku takiego społecznego dialogu w sektorze audiowizualnym i w sektorze żywego spektaklu, a wyniki tej misji informacyjnej zostaną przedstawione Komisarzowi UE do spraw Zatrudnienia i Pracy (DG Employment) i polskim władzom państwowym. Potrzeba systemowych regulacji statusu polskich twórców Polska jest także jednym z ostatnich państw członkowskich UE, w którym nie ma systemowych regulacji statusu prawnego twórców autorów i artystów brak też, szczególnie potrzebnych, sektorowych układów zbiorowych pracy i dostosowanych do odrębnej specyfiki różnych dziedzin i form pracy twórczej systemów zabezpieczenia społecznego. Co sprawia, że warunki pracy, życia i świadczeń emerytalnych dużej części polskich twórców ulegają relatywnemu pogorszeniu i odbiegają od sytuacji środowisk twórczych w innych państwach członkowskich UE. Są to ważne problemy, które wymagają rzetelnych, wspólnych analiz i systemowych rozwiązań, aby w naszym kraju nie doszło do dalszej degradacji społecznej 3

4 i ekonomicznej zawodów twórczych, marnowania talentów artystów i liczącego się w Europie i w świecie, znaczącego potencjału kultury narodowej, polskich środowisk twórczych, ani licznych instytucji kultury o różnym profilu programowej działalności statutowych celów i zakresie działalności kulturalnej. Brak standardów ochrony artystów w Polsce, marnowanie talentów Polska nie powinna tracić nakładów na kształcenie najzdolniejszych młodych talentów w wielu dziedzinach twórczości artystycznej, którzy emigrują w poszukiwaniu pracy, ani skazywać profesjonalnych autorów i artystów wykonawców, pracowników różnych zawodów na warunki pracy i życia w kraju, nieodpowiadające standardom, potrzebom i społecznym zadaniom w różnych dziedzinach tworzenia, rozwoju, animacji, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Aby zapewnić czynne uczestnictwo w kulturze, konieczna jest edukacja kulturalna. Zagrożenie ekonomicznym instrumentalizmem i komercjalizacją w kulturze W poprzemysłowym stadium globalizacji i mediatyzacji, uważane dawniej za nieprodukcyjne dziedziny kreatywnej działalności kulturalnej, mają coraz większe znaczenie w sferze zatrudnienia, rynku pracy i udział w tworzeniu PKB. Nie mogą jednak być traktowane płytko ekonomicznie, rynkowo ani menadżersko, z powodu odrębnych, podstawowych, niegospodarczych celów i zadań tworzenia, upowszechniania i ochrony niematerialnych wartości, ucieleśnionych w społecznie niezbędnych dobrach kultury. Finansowane ze środków publicznych instytucje kultury powinny zapewniać ofertę programową zaspokajającą różne potrzeby kulturalne społeczności, w których działają, do czego niezbędne są odpowiednie warunki, środki i wzajemne, interaktywne relacje z ich własną publicznością. Trzeba doprowadzić do nowego społecznego porozumienia, które pozwoli to umożliwić. Propozycja czynnej współpracy koalicji twórców z władzami publicznymi Przedstawimy nasze propozycje w tej sprawie, inicjujące takie porozumienie pod auspicjami Prezydenta RP, które zamierzamy podjąć i realizować we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz innymi organami władz publicznych różnych szczebli, w szczególności z organizatorami prawnymi publicznych instytucji kultury oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i ekspertami, zajmującymi się różnymi dziedzinami działalności oraz interdyscyplinarnie badanej, opisywanej i analizowanej problematyki kulturalnej. I stanowiącymi podstawę wszelkiej działalności kulturalnej, niezbędnymi warunkami pracy twórczej, wyznacznikami statusu społecznego i ekonomicznego twórców kultury i pracowników instytucji kultury innych zawodów, edukacją kulturalną, organizacją i upowszechnianiem kultury. Kultura narodowa, edukacja kulturalna, działalność kulturalna, to wspólna sprawa, ponad podziałami politycznymi i partykularnymi interesami, dlatego można ją kształtować i rozwijać tylko przy pomocy form społecznego dialogu Naszym zdaniem tylko w taki sposób można opracować nowe rozwiązania modelowe i prawne w dziedzinie tak wewnętrznie zróżnicowanej jak kultura, zgodnie z zasadami rozwoju kapitału społecznego, przy partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych, w ramach merytorycznego dialogu i porozumienia ponad podziałami politycznymi, poza wpływami lobbystów, reprezentujących partykularne interesy różnych grup zawodowych, finansowych i gospodarczych oraz środowiskowych na podstawie kompleksowej analizy rzetelnych, empirycznych danych, opisu i analizy zróżnicowanych, faktycznych warunków funkcjonowania publicznych i prywatnych instytucji kultury, ich odmiennej specyfiki i problemów, miejsca i roli różnych organizacji i innych podmiotów w zaspokajaniu społecznych potrzeb kulturalnych, warunków zatrudnienia i pracy, płac i dochodów, zabezpieczenia społecznego oraz wa- 4

5 runków życia twórców i artystów rożnych zawodów i specjalności, animatorów kultury i pracowników instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury oraz ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. II. BUDOWA STRUKTUR MECHANIZMU ZINSTYTUCJONALIZOWANEGO SEKTOROWEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO W RÓŻNYCH DZIEDZINACH KULTURY NARODOWEJ I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PILNYM WSPÓLNYM ZADANIEM ORGANIZACJI REPREZENTUJĄCYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH Dialog społeczny stałą forma analiz i negocjacji między pracodawcami a pracownikami i władzami publicznymi w sferze pracy i zatrudnienia w Europie Sektorowy i międzysektorowy mechanizm prawny stałego, dwustronnego dialogu społecznego z udziałem reprezentacji partnerów społecznych, jakimi są organizacje zrzeszające pracodawców oraz pracowników, zainicjowany dwadzieścia jeden lat temu formalnie podczas konferencji w Warszawie, funkcjonuje w Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich, jako jedna z ważnych form stałych, roboczych analiz i negocjacji bieżących problemów w sferze zatrudnienia i pracy we wszystkich dziedzinach działalności mających najistotniejsze znaczenie dla rozwoju społecznego i zatrudnienia. Ten mechanizm partnerskiego dialogu stał się dziś także istotnym instrumentem sektorowych analiz i konsultacji Komisji Europejskiej, poprzedzających. Inicjujących i oceniających wszelkie zmiany legislacyjne, ich zakładane skutki regulacyjne, służących sygnalizowaniu i omawianiu problemów sektorów działalności, w których jest on prowadzony. W dziedzinie kultury w UE, obejmuje on sektor żywych spektakli, sektor audiowizualny oraz działalność innych instytucji kultury, przyporządkowaną innym sektorom służb i usług publicznych i pożytku publicznego. Chcemy aby tak samo było w Polsce, kultura narodowa jest naszym ważnym atutem we wspólnocie europejskiej i procesach jej dalszej integracji i rozwoju. Znaczenie dialogu sektorowego w kulturze jako podstawy polityki kulturalnej Na poziomie krajowym pewne formy tego zasadniczo dwustronnego, sektorowego dialogu mają także charakter trójstronny. Działalność kulturalna wypełniająca zawsze, przede wszystkim, nadrzędne, niegospodarcze publiczne cele i zadania społeczne stała się również we współczesnych postindustrialnych realiach, ważną dziedziną zatrudnienia i kreatywnej pracy o istotnym znaczeniu ekonomicznym oraz stale rosnącym udziale w tworzeniu dochodu narodowego i finansach publicznych, z powodu konieczności wydatkowania na jej organizowanie, prowadzenie i dotowanie celowe znacznych publicznych środków budżetowych. Co sprawia, że dialogowe formy programowania jej rozwoju i dostosowywania do zmieniających się realiów mają równie istotne znaczenie. Brak funkcjonowania w Polsce stałych form dialogu społecznego w kulturze Tylko w Polsce brak dotąd tej sprawdzonej, obowiązującej w państwach członkowskich UE, platformy i metody deliberacyjnego analizowania, negocjowania, bieżącego omawiania i uzgadniania najważniejszych kwestii we wzajemnych stosunkach między władzami państwowymi, organizatorami instytucji kultury, jako pracodawcami, a ich pracownikami i współpracownikami, wykonującymi różne zawody publicznej służby kulturze narodowej. Podkreślamy ponownie, że każda dziedzina twórczości autorskiej, artystycznej i kulturalnej działalności upowszechnieniowej jest formą publicznej służby kulturze, niezależnie od tego, czy jest wykonywana indywidualnie, czy zespołowo 5

6 Specyfika działalności kulturalnej a próby parametryzacji kultury i sztuki Zasadnicze cele i rezultaty działalności kulturalnej są związane z tworzeniem i upowszechnianiem dóbr niematerialnych, co różni ją od innych dziedzin pracy i działalności gospodarczej, nie może ona zatem być traktowana, ani zarządzana tak samo, jak dziedziny materialnej działalności wytwórczej i usługowej. Działalność kulturalna może również, lecz nie musi mieć, różne aspekty rynkowe oraz szczególne przejawy i formy działalności gospodarczej. Nie sposób jednak stosować do niej zwykłe, sformalizowane, parametryczne i efektywnościowe, w pełni obiektywne kryteria oraz miary podstawowe ocen i wartościowania jej twórczych, artystycznych rezultatów, co próbuje się czynić. Dialog społeczny jako fundament budowania rzetelnej strategii kulturalnej Pilnie powinniśmy zatem wspólnie zainicjować i stworzyć niezbędne ramy organizacyjne i formy tego stałego, instytucjonalnego mechanizmu dialogu partnerów społecznych i interesariuszy, obejmujące najważniejsze dziedziny działalności kulturalnej. Aby razem podejmować i omawiać wybrane problemy i poszukiwać ich optymalnych rozwiązań, unikając sporów i protestów z powodu arbitralnych, narzucanych odgórnie i jednostronnie, biurokratycznych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które bardzo często są wadliwe i nie sprawdzają się w praktyce z powodu braku konsultacji i akceptacji społecznej. Wydatkowanie publicznych środków na działalność kulturalną może być w pełni racjonalne i skuteczne tylko wtedy, kiedy jest wynikiem partnerskiego dialogu społecznego i uzyskuje publiczną akceptację w wyniku osiągnięcia społecznego porozumienia wszystkich zainteresowanych stron dialogu partnerów społecznych i interesariuszy. Strony zinstytucjonalizowanego dialogu partnerzy społeczni, interesariusze i władze Społeczne niepokoje i protesty w dziedzinie kultury i zagwarantowanego prawnie dostępu do jej różnych dziedzin, form i rezultatów, najbardziej masowe i widoczne w sprawie porozumienia ACTA, wynikają dotąd z braku niezbędnych form wspólnego, czynnego udziału partycypacji społecznej przedstawicieli pracodawców i pracowników, autorów i artystów wykonawców w rozwiązywaniu problemów, tworzeniu koncepcji modernizacji, kierunków rozwoju i zmian modelowych (programowych, organizacyjnych i prawnych) w kulturze narodowej, polityce kulturalnej państwa oraz regionalnych i lokalnych organów władz samorządowych, będących prawnymi organizatorami publicznych instytucji kultury i działalności kulturalnej. Sprawa masowego sprzeciwu wobec porozumienia ACTA jest przykładem społecznych skutków pomijania udziału i opinii interesariuszy czynnych uczestników kultury w jej najnowszych internetowych, interaktywnych przejawach, formach dostępu i odbioru. Konieczność uwzględnienia twórców nieetatowych w dialogu społecznym W instytucjonalnym dialogu społecznym powinni być też uwzględniani i reprezentowani coraz liczniejsi twórcy nieetatowi, niezatrudnieni w publicznych instytucjach kultury, współpracujący z nimi w różnych formach i na różnych zasadach i wykonujący tą działalność indywidualnie w sposób niezależny i w prywatnych instytucjach kultury. Nowe formy i znaczenie w kulturze mają też różne przejawy nieprofesjonalnej kreatywności, zwłaszcza najmłodszego pokolenia. Konieczne jest nowe spojrzenie na koegzystencję profesjonalnej i amatorskiej twórczości, animacji, udostępniania i upowszechniania kultury nie tylko w dotychczasowych instytucjonalnych formach ale także w nowych, prywatnych i udomowionych, indywidualnych formach. Nie może to jednak oznaczać likwidacji publicznych scenicznych instytucji kultury, jako niezbędnych nosicieli i popularyzatorów dziedzictwa kulturowego w formach żywych spektakli z czynnym udziałem publiczności widzów i słuchaczy. 6

7 Potrzeba większej reprezentatywności środowiskowych stowarzyszeń twórczych, kulturalnych, związków zawodowych pracowników instytucji kultury Trzeba na koniec podkreślić także istotne formalno-prawne i faktyczne trudności spowodowane odmiennymi od innych państw europejskich formami i stanem zorganizowanej reprezentacji polskich twórców i artystów oraz pracowników instytucji kultury i pracodawców prawnych organizatorów tych instytucji. Należy do nich m.in.: brak większościowych, w pełni reprezentatywnych krajowych branżowych związków zawodowych, zrzeszonych w jednej, silnej centrali związkowej; szczególna rola i dawne tradycje związkowe oraz uprawnienia o. z. z., zastrzeżone ustawowo wyłącznie dla stowarzyszeń twórczych, które obok własnych zadań statutowych wykonują zadania w zakresie negocjowania, inkasa i repartycji tantiem z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Skutkuje to także brakiem zdolności układowej stowarzyszeń najliczniej zrzeszających twórców, artystów i pozostałych pracowników instytucji kultury, słabszą formalną pozycją negocjacyjną organizacji pracowników instytucji kultury wobec pracodawców organizatorów instytucji kultury oraz brakiem ogólnopolskich sektorowych i branżowych układów zbiorowych pracy, wzorcowych statutów i regulaminów pracy instytucji kultury. Brak również krajowych związków naszych pracodawców organizatorów instytucji kultury oraz organizacji widzów. Podejmujemy więc działania zmierzające do zmiany tej niekorzystnej dla wszystkich sytuacji i utworzenia formalnych reprezentacji związkowych wszystkich stron zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w kulturze. Tymczasem korzystamy z przejściowych form reprezentacji partnerów społecznych i interesariuszy dialogu społecznego w formie zadaniowych porozumień i koalicji. Propozycja sposobu dochodzenia do nowych regulacji w sprawach kultury Poniżej przedstawiamy najważniejsze bloki zagadnień, które powinniśmy poddać wspólnej analizie i ocenom na wszystkich poziomach organizacji, programowania, finansowania i regulacji prawnej działalności kulturalnej przez właściwe rzeczowo i miejscowo organy władz w zakresie funkcjonowania publicznych i prywatnych instytucji kultury oraz zajmujących się tą działalnością i problemami organizacji pozarządowych. Szeroka konsultacja i porozumienie społeczne konieczne w sprawach kultury W dialogowych formach dochodzenia do projektów, uchwalania i wdrażania nowych rozwiązań modelowych i prawnych, powinny uczestniczyć organizacje zrzeszające organizatorów działalności kulturalnej, twórców, w tym także artystów wykonawców różnych zawodów i specjalności oraz pracowników i współpracowników, bez których profesjonalna działalność kulturalna byłaby niemożliwa. W koniecznym dziś mechanizmie prawnym zinstytucjonalizowanego dialogu partnerów społecznych, powinni być uwzględniani i brać także udział, na różnych zasadach, zorganizowani i niezorganizowani interesariusze organizacje reprezentujące odbiorców i adresatów różnych form działalności kulturalnej. W konsultacjach społecznych powinny móc także wyrażać swoje opinie i postulaty osoby bezpośrednio realizujące konstytucyjnie zagwarantowane prawo dostępu do dóbr kultury i do czynnego indywidualnego uczestnictwa w dziedzinach i formach działalności kulturalnej, którymi się interesują. W tym także przedstawiciele najmłodszych pokoleń, protestujący obecnie przeciwko zagrożeniom społecznego wykluczenia informacyjnego i kulturowego jakie niesie ACTA. 7

8 III. NAJPILNIEJSZE PROBLEMY DO PODJĘCIA SYSTEMOWEJ ANALIZY I POSZUKIWANIA OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ W RAMACH MECHANIZMU DIALOGU SPOŁECZNEGO, WSPÓLNE DLA RÓŻNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, ZAWODÓW TWÓRCZYCH I PRACOWNIKÓW KULTURY 1. Pilna konieczność utworzenia rzetelnych baz danych o instytucjach kultury Podstawowym problemem jest potrzeba sporządzenia pełnego, usystematyzowanego wykazu wszystkich publicznych i prywatnych instytucji kultury, należących do różnych dziedzin i sektorów działalności kulturalnej oraz stworzenie na bieżąco aktualizowanej, ogólnopolskiej komputerowej bazy danych o tych instytucjach wraz z: wykazem ich lokalizacji, prawnych organizatorów i ewentualnych współprowadzących, opisem profilu i zakresu statutowej działalności programowej a także danymi o : ich zespołach artystycznych lub zatrudnionych w nich specjalistach pozostałych zawodów, związanych z tworzeniem i upowszechnianiem kultury w różnych dziedzinach i formach działalności kulturalnej, współpracujących z nimi nieetatowych twórcach, edukatorach i animatorach kultury, kadrze zarządzającej, źródłach finansowania, przychodach, kosztach prowadzonej działalności i otrzymywanych z różnych źródeł publicznych środkach budżetowych, dotacjach celowych i unijnych sponsoringu ze źródeł pozabudżetowych i własnych dochodach, warunkach organizacyjno-technicznych rezultatach prowadzonej działalności kulturalnej, o jej zakładanej skali i zasięgu oddziaływania, recepcji społecznej adresatach i odbiorcach czytelnikach, słuchaczach, widzach oraz uczestnikach różnych form prowadzonej działalności kulturalnej. Sporządzenie takiej ogólnopolskiej bazy danych o zorganizowanych publicznych, pozarządowych i prywatnych formach działalności kulturalnej, stworzy niezbędną, wobec zaistniałej decentralizacji instytucji kultury, terenową i sieciową mapę instytucjonalnej infrastruktury kulturalnej wraz z podstawowymi, na bieżąco aktualizowanymi danymi o tworzących ją instytucjach, pozwoli pełniej niż dotychczas określić nakłady jakie są ponoszone faktycznie na tę działalność, jej społeczny zasięg, odbiór i rezultaty na podstawie danych o czynnych odbiorcach i uczestnikach oraz specjalistycznych opinii i ocen publikowanych w różnych środkach informacji. Na poziomach regionalnych i lokalnych taka baza danych pozwoli ocenić ofertę programową, istniejących na danym terenie i działających w różnych ośrodkach, publicznych instytucji kultury przy podejmowaniu decyzji budżetowych oraz realny dostęp do różnych form tej działalności, jej odbiór i wykorzystanie przez publiczność zbiorowych i indywidualnych uczestników działalności kulturalnej. 8

9 2. Baza danych o stałych i okresowych nieinstytucjonalnych formach działalności kulturalnej. Potrzebne jest również stworzenie podobnej bazy danych o stałych i okresowych, nieinstytucjonalnych formach i centrach działalności kulturalnej festiwalach, cyklicznych i okazjonalnych imprezach, działalności klubowej, etc. oraz o sieci prywatnych, pozarządowych organizacji i o realizowanych przez nie różnych rodzajach działalności kulturalnej (celach i formach, skali, zasięgu, uczestnikach, etc.). Ponieważ takie przedsięwzięcia odgrywają obecnie coraz większą rolę w publicznym życiu kulturalnym a udział w nich stanowi jedną z ważnych form uczestnictwa w kulturze. Uzasadnienie konieczności oparcia decyzji w sprawach kultury na takich danych Połączenie źródłowych informacji o publicznych (państwowych i samorządowych) i prywatnych instytucjach kultury, ich publicznych i niepublicznych organizatorach oraz ich działalności, pozwoli uzyskać względnie pełną, przybliżoną orientację o faktycznej ofercie czynnego i biernego uczestnictwa w różnych dziedzinach i formach działalności kulturalnej do jakiej mają dostęp, umożliwiany na różnych, odpłatnych i nieodpłatnych zasadach, mieszkańcy różnych regionów naszego kraju. Istotnym celem stworzenia takiej bazy danych byłaby również możliwość kontrolowania i analizowania proporcji i zasad wydatkowania publicznych środków na cele kulturalne w rozbiciu na instytucjonalne i nieinstytucjonalne, publiczne i prywatne jej formy. 3. Opracowanie kompleksowego raportu o stanie kultury w Polsce Na podstawie realizacji dwóch pierwszych zadań powinien zostać stworzony raport o stanie kultury w kraju wraz z częściami zawierającymi raporty regionalne i dziedzinowe opracowane według tych samych założeń badawczo-analitycznych oraz redakcyjnych, z uwzględnieniem tych samych kategorii danych oraz części opisowych i ocennych, sporządzonych według tych samych kryteriów metodologicznych. Zarówno raporty regionalne, jak również informacje o wyodrębnionych zgodnie ze zmodyfikowaną klasyfikacją statystyki kulturalnej Eurostatu dziedzinach i węższych (subdziedzinowych) zakresach podmiotowych i przedmiotowych działalności kulturalnej, winny być skonsultowane z przedstawianymi w nich instytucjami, organizacjami i organizatorami tej działalności pod względem zgodności ze stanem faktycznym i kompletności zebranych danych i informacji i trafności opartych na nich wniosków z uwzględnieniem poczynionych uwag. 4. Raport o barierach w dostępie do kultury Przedmiotem osobnego badania i raportu powinny być różnorodne, istotne bariery i ograniczenia wybranych dziedzin, form działalności kulturalnej oraz możliwości uczestnictwa w różnych jej przejawach, recepcji jej rezultatów; dostępu do dóbr kultury i rozmaitych form czynnego uczestnictwa i osobistej, nieprofesjonalnej aktywności w kulturze. W tym m.in. bariery ekonomiczno-finansowe i organizacyjne, komunikacyjne, infrastrukturalne i brak edukacji kulturalnej oraz wynikających z niej potrzeb kulturalnych i nawyków uczęszczania do instytucji kultury, oferujących różne miejsca i formy żywych spektakli i koncertów lub odbioru innych przekazów kulturowych (seanse filmowe, czytelnie, biblioteki, audioteki, mediateki muzea i inne centra kultury). A także różnice terytorialne i środowiskowe w dostępie do kultury i uczestnictwie w jej różnych formach (ze względów urbanizacyjnych, demograficznych pokoleniowych regionalnych i lokalnych różnic kulturowych, tradycji, potrzeb kulturalnych, różną ilość, sposoby wykorzystywania czasu wolnego, sytuację majątkową, uwarunkowania środowiskowe i rodzinne, etc.) 9

10 5. Baza danych o twórcach i pracownikach instytucji kultury oraz ich problemach Wszelkie formy działalności kulturalnej opierają się na talentach i umiejętnościach warsztatowych profesjonalnych i amatorskich twórców kultury, animatorów kultury oraz na kadrach instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury, organizowaniem dostępu do zbiorów dóbr kultury, ich konserwacją i ochroną oraz na edukacji kulturalnej i jej rezultatach. Wyrażających się w postaci określonych potrzeb i nawyków uczestnictwa w różnych formach i zakresach oferty programowej istniejących instytucji kultury oraz w indywidualnych osobistych, zbiorowych grupowych i środowiskowych, lokalnych i regionalnych formach recepcji i korzystania z dostępnych dóbr kultury i we wszelkich przejawach podejmowania własnych, prywatnych form aktywności kulturalnej. Kolejnym pilnym zadaniem jest więc zebranie, przy pomocy odpowiednich instytucji oraz środowiskowych organizacji twórczych i informacji o twórcach kultury autorach i artystach różnych specjalności, o animatorach i organizatorach kultury oraz o specjalistach zajmujących się jej upowszechnianiem, udostępnianiem i ochroną. Wraz z możliwymi do uzyskania i zestawienia danymi o stanie i warunkach zatrudnienia, wynagradzania i innych źródłach dochodów osób zatrudnionych etatowo w instytucjach kultury lub wykonujących swoją pracę nieetatowo w różnych formach osobiście wykonywanej twórczej i pozostałej działalności zawodowej w różnych dziedzinach kultury, oraz o warunkach pracy, sytuacji bytowej i życiowej poszczególnych grup zawodowych i specjalności twórców, pozostałych pracowników kultury i przeglądem unormowań prawnych dotyczących statusu twórców i pozostałych pracowników oraz świadczenia pracy w nieetatowych formach na innych podstawach prawnych. 6. Ostatni etap analiz zebranych danych, informacji i konsultacji - zmiany legislacyjne Dopiero przy uwzględnieniu zobiektywizowanych informacji z przedstawionych wyżej zbiorów aktualizowanych na bieżąco danych, można będzie racjonalnie opracowywać propozycje zmian modelowych o charakterze organizacyjno-finansowym w działalności kulturalnej i sformułować de lege ferenda propozycje zmian legislacyjnych. Dotyczących m.in. dotychczas niedostatecznie uregulowanego odrębnego statusu prawnego, ekonomicznego, zabezpieczenia społecznego twórców i artystów różnych specjalności i zawodów pracowników instytucji kultury, sytuacji życiowej, socjalno-bytowej, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej w przypadku większości zawodów twórczych w sytuacji podwyższonego ryzyka zawodowego i szczególnej ekspozycji zawodowej. Skutkujących koniecznością opracowania programów reorientacji zawodowej po krótszym od ogólnie obowiązującego w przepisach o świadczeniach emerytalnych okresie wykonywania pracy o szczególnie wysokim natężeniu czynników szkodliwych, które mogą uniemożliwiać dalsze wykonywanie niektórych zawodów i specjalności oraz form scenicznej pracy artystycznej i wymagają odrębnej regulacji warunków b. h. p. oraz innych unormowań dotyczących tych zawodów i specjalności publicznej służby kulturze. 7. Konieczność tzw. małej nowelizacji po ocenie skutków złych zmian prawa kultury Pilnym zadaniem jest też krytyczna analiza stosowania w praktyce obecnie obowiązujących przepisów prawa kultury, problemów w występujących na ich tle i zainicjowanie małej nowelizacji tych z nich, które w świetle analizy i oceny ich modus operandi są kolizyjne, wadliwe lub nieostre i z tych przyczyn wymagają szybkich zmian legislacyjnych. 8. Konieczność nowych unormowań w systemie prawa pracy w kulturze Wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pracy i Spraw Socjalnych chcemy podjąć prace nad przygotowaniem odrębnych unormowań dotyczących rozliczania czasu pracy, uprawnień emerytalnych zamiennie lub programów reorientacji zawodowej w niektórych szczególnie obciążających zawodach i specjalnościach artystycznych, ekspozycji zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyka zawodowego, chorób zawodo- 10

11 wych oraz innych, specyficznych, odrębnych uwarunkowań dotyczących różnych aspektów stosunku pracy i problemów zabezpieczenia społecznego, uprawnień rentowych i emerytalnych (w szczególności tancerzy baletu, muzyków instrumentalistów niektórych specjalności, wokalistów solowych i chórzystów, a także w przypadkach różnych form prawnych osobistego, zwykle nieetatowego wykonywania pracy w różnych zawodach twórczych). 9. Reprezentacja twórców działających poza ramami stosunku pracy Osobnych rozwiązań wymagają też odpowiednie regulacje prawne, dotyczące tych zawodów i specjalności twórczych w których praca etatowa i stałe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z zasady rzadko lub w ogóle nie występuje, mimo wykonywania pracy na rzecz różnych (dramaturdzy, dyrygenci, libreciści, reżyserzy, kompozytorzy, scenografowie). Powstają w tym przypadku oczywiste problemy formalno-prawne, związane z sygnalizowanym wcześniej brakiem swoistych źródeł prawa pracy w postaci powszechnego obowiązywania krajowych i zakładowych układów zbiorowych pracy i kart zawodowych lub innych podobnych unormowań określanych w prawie europejskim jako koregulacyjne, pozaustawowe unormowania prawne, opracowywane i uchwalane w ramach dialogu społecznego między pracodawcami i reprezentatywnymi liczebnie związkami zawodowymi posiadającymi zdolność układową. Tymczasowym, wzmiankowanym wcześniej rozwiązaniem są podpisane przez nas porozumienia o wspólnej reprezentacji między stowarzyszeniami twórczymi i związkami zawodowymi oraz porozumienia w formie zadaniowych koalicji, zawarte w celu opracowywania i przedstawiania wspólnych stanowisk w sprawach wspólnych dla różnych grup zawodowych twórców, w tym artystów wykonawców wielu zawodów, specjalności oraz pozostałych grup zawodowych pracowników różnych dziedzin kultury i ich dalszych działów. 10. Program walki z patologiami w stosunkach międzyludzkich w instytucjach kultury Praca twórcza w zespołach artystycznych scenicznych instytucji kultury rodzi szczególne napięcia i obciążenia i jest nieuchronnie związana z wysokim ryzykiem zawodowym i życiowym, powodującym przy trudnej sytuacji materialnej dużej części artystów sytuacje stresogenne oraz wyjątkowo duże napięcia w stosunkach międzyludzkich, dlatego warto zbadać te narastające negatywne zjawiska i opracować formy przeciwdziałania im w postaci odpowiednich publikacji oraz programów edukacji, prewencji, mediacji, ochrony, pomocy i walki z patologicznymi, naruszycielskimi, niedozwolonymi i niewłaściwymi, nieetycznymi praktykami lub zachowaniami (autorytarnymi zachowaniami demonstrowaniem i wykorzystywaniem zależności w stosunkach w pracy przez osoby pełniące funkcje kierownicze, mobbingiem, molestowaniem, szykanowaniem i innymi formami nacisku, przemocy fizycznej i psychicznej, nierównym traktowaniem, używaniem wulgaryzmów, innymi przejawami brutalizacji wzajemnych stosunków, brakiem kultury osobistej i przestrzegania zasad etyki zawodowej w relacjach między członkami zespołów artystycznych oraz między artystami a niektórymi reżyserami lub dyrektorami publicznych scen co powoduje złą atmosferę w zespołach i obawy o nieuzasadnioną utratę pracy z powodu przeciwstawiania się dostrzeganym nieprawidłowościom). 12. Konieczność opracowania wzorcowych statutów i regulaminów instytucji kultury Mimo decentralizacji zdecydowanej większości oraz ich dużego zróżnicowania w tych samych sektorach działalności, wynikającego z szeregu specyficznych uwarunkowań oraz profili programowych, różnic i zadań, wyznaczanych przez organizatorów oraz związanych z różnymi potrzebami odbiorców, regionalnymi i lokalnymi tradycjami, liczebnością, składem i wynikającymi stąd możliwościami obsadowymi i repertuarowymi zespołów artystycznych, etc. wydaje się wskazane opracowanie wzorcowych statutów i regulaminów pracy i zasad działania różnych. 11

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów Wersja z dn. 11. 05. 2011 r. PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU Projekt z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku - P R O J E K T - UCHWAŁA Nr XLVII / /2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kotlin z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów Tabela rozbieżności do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Lp. Resort zgłaszający Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47. z dnia 20 listopada 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47. z dnia 20 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Pozycja 47 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (tezy) I. Podstawy ustrojowe W

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA 6 1. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, społecznego poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz praworządności.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne - PROJEKT - Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wstęp Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK Projekt z dnia 21 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK z dnia 14 września 2015 r. z dnia w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr.../15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia... 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /./2011 Rady Gminy Wohyń z dnia. listopada 2011 r.

Uchwała Nr /./2011 Rady Gminy Wohyń z dnia. listopada 2011 r. Uchwała Nr /./2011 Rady Gminy Wohyń z dnia. listopada 2011 r. Projekt na 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX

UCHWAŁA NR XXIX UCHWAŁA NR XXIX.177.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny al. J. Ch. Szucha 12 A 00-918 Warszawa W n i o skoda wc a : Grupa posłów na Sejm RP VI kadencji według załączonej

Bardziej szczegółowo

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r.

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r. Projekt Uchwała Nr / /2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Z dnia W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Strona1 Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ma na celu stworzenie możliwości przekazania

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Sfery pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE

Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE Projekt Programu Współpracy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII84/20 15 Rady Gminy Mietków z dnia 28 października 2015 r

Uchwała Nr XII84/20 15 Rady Gminy Mietków z dnia 28 października 2015 r A GMINY B===r-XÓW Uchwała Nr XII84/20 15 Rady Gminy Mietków z dnia 28 października 2015 r w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków Z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 68

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 68 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 68 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/150/2011 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/150/2011 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/150/2011 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock 1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005 Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola Oświęcim, 9 września 2005 FAZY ROZWOJU SAMODZIELNOŚCI DZIAŁANIA I DOJRZAŁOŚCI DO WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Faza I - spontanicznego altruizmu Początkowa

Bardziej szczegółowo