PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM 1 Przedmiotowy system oceniania jest oparty na WSO i uwzględnia specyfikę nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach. Uwzględnia on: - wymagania na poszczególne oceny - sposoby oceniania - techniki kontroli umiejętności - sposoby poprawiania ocen bieżących 2 Do dnia nauczyciele informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz pozostałych zapisach PSO. Przedstawiciel klasy potwierdza zapoznanie z powyższym dokumentem swoim podpisem w dzienniku. 3 Wymagania na poszczególne oceny są ujęte w odrębnym dokumencie stanowią załączniki (nr1 wymagania dla uczniów szkoły podstawowej oraz zał. nr 2 wymagania dla uczniów gimnazjum) 4 Kopia PSO znajduje się do wglądu dla rodziców w bibliotece szkolnej oraz pracowni językowej s OCENIANIE 1. Ocenianie bieżące dostarcza informacji o postępach i osiągnięciach uczniów. Jego celem jest pomoc uczniom w zidentyfikowaniu mocnych i słabych punktów. Jest też informacją dla nauczyciela czy zastosowane w danym zespole/ grupie metody nauczania są skuteczne. 2. Ocenianie okresowe odbywa się dwa razy w roku i jest podsumowaniem całości pracy ucznia w danym semestrze, jego postępu i rozwoju. 3. Do wystawienia oceny śródrocznej uczeń: a) klas I III musi otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe b) klasy IV musi otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe, w tym co najmniej jedną ze sprawdzianu c) klasy V oraz VI musi otrzymać co najmniej 5 ocen cząstkowych, w tym co najmniej 2 ze sprawdzianu d) uczeń klasy II gimnazjum musi otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe, w tym co najmniej 1 ze sprawdzianu

2 e) uczeń klasy I oraz III gimnazjum musi otrzymać co najmniej 5 ocen cząstkowych,w tym co najmniej 2 ze sprawdzian 4. Uczniowie klas I III otrzymują ocenę opisową. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy. Ocena opisowa to ocena osiągnięć poznawczych i artystycznych dziecka. Ma ona eksponować indywidualne wyniki pracy ucznia: nauczyciel na bieżąco sprawdza prace dziecka, chwali je za włożony wysiłek, wskazuje dobre i słabe strony pracy oraz sposoby poprawy nauczyciel stosuje wszelkie dostępne sposoby oceniania (ocenianie wspomagające), obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze krótkie recenzje z jego prac, motywuje do dalszej pracy nauczyciel obserwuje ucznia i jego rozwój, prowadzi dziennik obserwacyjny, w którym zapisuje swoje spostrzeżenia i uwagi nauczyciel gromadzi karty pracy ucznia na podstawie zgromadzonego materiału na koniec semestru, nauczyciel dokonuje oceny opisowej ucznia, która ma mieć charakter informacyjny, diagnostyczny i motywujący do dalszej pracy. 5. Prace pisemne uczniów klasy IV-VI oraz gimnazjum oceniane są zgodnie z poniższą skalą: 100% - 90% bardzo dobry 89% - 70% dobry 69% - 50% dostateczny 49% - 40% dopuszczający 39% - 0% niedostateczny 6. Na języku angielskim ocenie podlegają: a) odpowiedź (oznaczana w dzienniku za pomocą literki O) b) ćwiczenia (Ć) c) sprawdzian (S) d) kartkówka (K) e) wypracowanie (W) f) prace (P) g) zadania domowe (Zad) h) zeszyt (Z) i) aktywność (A) 7. Uczeń ma prawo do poprawy każdej cząstkowej oceny w terminie do 2 tygodni w formie ustalonej z nauczycielem. Uczeń może podejść do poprawy tylko jeden raz a ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok pierwszej oceny np. 2/4, przy czym obie oceny są wliczane do średniej. 8. Uczeń oraz jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo do rzeczowej informacji dotyczącej motywacji każdej oceny. Nauczyciel na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna może udostępnić prace pisemne ucznia.

3 9. Rodzice są informowani o postępach uczniów za pomocą wpisu z informacją o bieżących ocenach do zeszytu przedmiotowego, za pomocą systemu Librus, podczas indywidualnych konsultacji z rodzicami oraz podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy. 10. Uczniom przysługuje np oraz bz ich ilość jest uzależniona od ilości godzin lekcji przypadających na tydzień. Jeżeli uczniowie mają 2 godziny w tygodniu mogą zgłosić 2 np oraz 2 bz. Jeżeli uczniowie mają 3 godziny w tygodniu mogą zgłosić 3 np oraz 3bz. Uczniowie zgłaszają np oraz bz bezpośrednio przed lekcją. Zgłoszenie np zwalnia ucznia z odpytywania, sprawdzania zadania domowego oraz pisania kartkówek nie zwalnia z prowadzenia notatek oraz pracy na lekcji. 11. SPRAWDZIANY A) Sprawdziany wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym, kartkówki kolorem czarnym. Sprawdziany oraz kartkówki obejmujące materiał z więcej niż trzech ostatnich lekcji są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane ołówkiem w dzienniku. Kartkówki, które obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. B) Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, pisze go na pierwszej lekcji, na której się pojawi. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności usprawiedliwionej, ustala razem z nauczycielem nowy termin sprawdzianu w terminie do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły 12. OCENA CELUJĄCA A) Udział w konkursach jest promowany cząstkową oceną celującą. Uczeń, który został laureatem konkursu na szczeblu co najmniej wojewódzkim otrzymuje roczną ocenę celującą. B) Roczną ocenę celującą uzyskuje uczeń, którego wiedza oraz umiejętności wykraczają poza program, a który spełnia przynajmniej trzy z poniższych warunków: - jego średnia roczna nie jest niższa niż 4,9 - jest laureatem konkursu na szczeblu co najmniej wojewódzkim - nie ma oceny cząstkowej niższej niż 4 - bierze systematycznie udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego (kółko, zajęcia literackie) - podczas lekcji regularnie wykonuje dodatkowe ćwiczenia - otrzymał co najmniej 4 cząstkowe oceny celujące, w tym co najmniej jedną ze sprawdzianu

4 13. OCENA NIEDOSTATECZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 6 Techniki kontroli poszczególnych umiejętności: a) Słownictwo: - poprawnej pisowni opanowanego słownictwa - posługiwania się słownictwem w nowych sytuacjach - stopień opanowania słownictwa z danego działu Sposoby sprawdzania: - budowanie zdań z nowymi wyrazami łączenie wyrazów w związki tzw. kolokacje tłumaczenie wyrazów oraz zdań b) Gramatyka: - znajomość struktur gramatycznych - znajomość zasad dotyczących stosowania danej konstrukcji - stosowania poprawnego szyku wyrazów - tworzenia twierdzeń, pytań i przeczeń - znajomość wyjątków od reguł Sposoby sprawdzania: - poprawianie błędów w zdaniach - uzupełnianie właściwą formą gramatyczną czasownika w zdaniu przekształcanie zdań twierdzących na pytania i przeczenia przekształcanie zdań (tzw. transformacje) c) - wyrażania swojego zdania na dany temat - organizowania myśli w spójną wypowiedź - płynność wypowiedzi: intonacja, akcent, wymowa - poprawność gramatyczną/ różnorodność stosowanych konstrukcji - zasób słownictwa Sposób sprawdzania: - opisywanie zdarzeń, osób i przedmiotów, miejsc - praca w grupach: komunikacja w grupie

5 - udzielanie odpowiedzi na pytania - komentarz do tekstu czytanego lub słuchanego - scenki - krótkie wypowiedzi - przedstawianie własnej opinii na dany temat w trakcie dyskusji d) - określania głównej myśli tekstu wyszukiwania szczegółowych informacji w tekście, odpowiedzi na pytania do tekstu, - rozpoznawania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu określania intencji nadawcy określania głównej myśli poszczególnych części tekstu określania kontekstu wypowiedzi rozróżniania stylu wypowiedzi Sposób sprawdzania: - pytania do tekstu: szczegółowe lub typu T/F - poprawianie fałszywych zdań - dobieranie nagłówków/ tytułów do paragrafów - uzupełnianie luk w tekście dobieranie obrazków do informacji dopasowywanie profilu osoby do przedmiotu e) Sprawdzanie umiejętności - używania właściwych czasów w narracji - zakres słownictwa używanego w narracji - organizacji tekstu (płynność i logiczność) - stosowania prawidłowej pisowni i interpunkcji opisywania ludzi, miejsc, zjawisk, czynności relacjonowanie przebiegu zdarzeń opisywania swoich planów, intencji, marzeń poprawnego stosowania formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi przedstawiania swoich poglądów i ich uzasadniania przedstawiania opinii innych osób przedstawiania faktów z przeszłości i teraźniejszości Sposób sprawdzania: - sporządzanie notatki/ streszczenia na podstawie tekstu - samodzielna praca: krótkie opowiadanie, kartka (np.: z wakacji) pisanie dłuższej formy wypowiedzi w oparciu o wzór ( np.: list, biografia) f) reagowania na polecenia określania głównej myśli tekstu znajdowanie w tekście określonych informacji określanie intencji nadawcy

6 określanie kontekstu wypowiedzi rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi Sposób sprawdzania: określanie głównej myśli tekstu po wysłuchaniu odpowiadanie na pytania do tekstu określanie kontekstu wypowiedzi rozróżnianie stylu wypowiedzi Szczegółowe kryteria oceniania CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości wykraczające poza program nauczania. Posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania we wszystkich sprawnościach językowych tj. pisaniu, słuchaniu, czytaniu, mówieniu, a także gramatyce i słownictwie. Uczeń bezbłędne rozumie tekst słuchany, polecenia i pytania nauczyciela, wypowiedzi innych, bezbłędnie, spontaniczne i naturalnie reaguje w symulacjach sytuacji życia codziennego. Uczeń wypowiada się swobodnie wykorzystując bogactwo struktur leksykalno gramatycznych często wykraczających poza program nauczania, wykazuje się całkowitą poprawnością językową (intonacja, akcent, wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne) Uczeń czyta bezbłędnie i rozumie teksty oraz czyta samodzielnie lektury Uczeń pisze bezbłędnie wykazując się znajomością form gramatycznych, wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia. BABDZO DOBRY Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i znaleźć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego i rozróżnić dźwięki potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela Uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie bez wahań posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów, dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie i można go z łatwością zrozumieć Uczeń bezbłędnie czyta i rozumie teksty zamieszczone w podręczniku oraz nowe teksty Uczeń potrafi napisać zadania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo, potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty

7 pisze teksty odpowiedniej długości, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, wykazuje się prawie bezbłędną znajomością wszelkich form gramatycznych ( dopuszczalne nieliczne błędy ), wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i wypełnia ćwiczenia. DOBRY Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmach, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela Uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem, posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie można go zrozumieć bez trudności, w dialogu z nauczycielem i uczniami, popełnia błędy nie zakłócające komunikacji. Uczeń popełnia drobne błędy w czytaniu i rozumieniu tekstu; korzysta w trakcie czytania ze słowników. Uczeń próbuje pisać zadania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo, potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze w porównaniu z wymaganiami długości, używa prawidłowej pisowni, popełnia nieliczne błędy, prowadzi zeszyt przedmiotowy i wypełnia ćwiczenia. DOSTATECZNY Uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnić większość dźwięków, potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. Uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem, posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów, dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie można go zazwyczaj zrozumieć, ma trudności w nawiązaniu dialogu z nauczycielem, ograniczone umiejętności prowadzenia rozmowy, mało urozmaicone słownictwo, popełnia błędy w nieznacznym stopniu zakłócające komunikację, popełnia błędy w wymowie, akcencie, intonacji utrudniające zrozumienie wypowiedzi. Uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem fragment tekstu podręcznikowego korzystając ze słownika. Uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, prowadzi zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia niezbyt starannie,

8 DOPUSZCZAJĄCY Uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji, potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnić niektóre dźwięki, nie zawsze potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela i może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. Uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, popełnia wiele zauważalnych błędów, dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, nie potrafi omawiać tematów codziennych, nie próbuje zabierać głosu w rozmowie, posiada ubogie słownictwo, popełnia błędy leksykalne i gramatyczne utrudniające w znacznym stopniu komunikację. uczeń w czasie samodzielnego czytania krótkiego tekstu potrafi znaleźć odpowiedź na uprzednio postawione pytanie, przy pomocy nauczyciela. uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo, tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji, używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, prowadzi zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia niestaranne, NIEDOSTATECZNY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową i nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu trudności. Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie słownictwa i gramatyki oraz sprawności językowych (tj. pisania, czytania, mówienia, słuchania) przewidzianych podstawą programową. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu trudności. Uczeń nie rozumienie tekstu, nie reaguje na postawione przez nauczyciela pytania, Uczeń nie zna podstawowych struktur gramatycznych, nie potrafi budować zdań, wymowa uniemożliwia zrozumienie. Uczeń nie rozumie tekstu; nie potrafi znaleźć fragmentu dotyczącego odpowiedzi na pytanie. Uczeń popełnia liczne błędy w zadaniach domowych, zeszyt prowadzi bardzo niestarannie, lub nie wypełnia ćwiczeń.

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W nauczaniu języka obcego ćwiczone są następujące sprawności: - ustna, - pisemna, -rozumienie ze słuchu, -rozumienie tekstu czytanego, Zasady oceniania - uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa zgodny jest z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo