SEKTOR VI - WARUNKI DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR VI - WARUNKI DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 SEKTOR VI - WARUNKI DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Temat 1. Rozmiary i kategorie działalności gospodarczej, najwięksi pracodawcy, małe i średnie firmy (MSP). A. Część wstępna Na terenie Gminy Kamień Pomorski działa 1656 firm - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 29 spółek prawa handlowego, 1spółdzielnia rzemieślnicza, 23 terenowe jednostki samorządowe i państwowe, 1 przedsiębiorstwo państwowe oraz 8 spółdzielni działających na podstawie spółdzielczego prawa mieszkaniowego. W pierwszej grupie - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą można wyróżnić następujące formy działalności: 1. Działalność wytwórcza 2. Działalność budowlana 3. Działalność handlowa 4. Działalność usługowa 5. Działalność handlowo - usługowa 6. Działalność rozrywkowa. Najwięcej podmiotów funkcjonuje w branży handlowej, usługowej oraz budowlanej; stanowi to 94% ogółu działalności. Tabela 1. Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne według poszczególnych branż Rodzaj działalności Liczba podmiotów Działalność wytwórcza 26 Działalność budowlana 161 Działalność handlowa 645 Działalność usługowa 743 Działalność handlowo - usługowa 75 Działalność rozrywkowa 6 Razem 1656

2 Działalność wytwórcza Działalność budowlana Diałalność handlowa Działalność usługowa Działalność handlowo - usługowa Działalność rozrywkowa Wykres 1. Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Tabela 2. Zestawienie ilościowe podmiotów działających na terenie gminy jako spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe i jednostki administracji Rodzaj podmiotu Liczba podmiotów Jednostki samorządu terytorialnego 23 Jednostki administracji państwowej 2 Przedsiębiorstwo państwowe 1 Spółki prawa handlowego 29

3 Jednostki samorządu terytorialnego 52% 4% 42% Jednostki administracji państwowej Przedsiębiorstwo państwowe Spółki prawa handlowego 2% Wykres 2. Procentowy udział podmiotów działających na terenie gminy jako spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządowe i administracji państwowej. Wśród spółek prawa handlowego dominuje działalność usługowa. Na terenie gminy brak dużych przedsiębiorstw, a wśród średnich przedsiębiorstw - największym pracodawcą jest przedsiębiorstwo państwowe PKS Kamień Pomorski (branża - usługi przewozowe), zatrudniające 188 osób oraz Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o. (spółka z udziałem skarbu państwa), które zatrudnia 179 osób (branża - usługi rehabilitacyjno - lecznicze).

4 2% Osoby fizyczne Spóki prawa handlowego 98% Wykres 3. Procentowy udział podmiotów gospodarczych osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego B. Trendy i tendencje Podmioty gospodarcze osoby fizyczne działające na terenie gminy to przeważnie firmy mikro (1-5-osobowe). Większa ilość zatrudnionych pojawia się w branży budowlanej, gdzie największa firma zatrudnia ok. 50 osób. Charakterystyczną cechą wielu działających przedsiębiorstw (szczególnie z branży usługowej i budowlanej) jest ich sezonowość, podyktowana porą roku (sezon budowlany i turystyczny). Największa aktywność przedsiębiorstwa przypada na miesiące wiosenno-letnie. W okresie poza sezonem minimalizują swoją działalność lub ją zawieszają. Zjawisko to dotyczy ok. 30% firm. Wiele przedsiębiorstw nie ma ustabilizowanej struktury działalności dość szybko zmieniają branżę reagując na wyzwania rynku. C. Dane porównawcze Gmina porównywana Wolin.

5 Wytwórcza Budowlana Handlowa Usł ugowa Produkcyjno - usł ugowa Gastronom iczna Wykres 4. Struktura działalności gospodarczej w gminie Wolin - osoby fizyczne 2% Osoby fizyczne Spóki prawa handlowego 98%

6 Wykres 5. Procentowy udział podmiotów gospodarczych: osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego w gminie Wolin Zasadniczo w strukturze działalności gospodarczej zarówno w gminie Kamień Pomorski jak i w gminie Wolin dominującą pozycję zajmuje sektor handlowy i usługowy. Te sektory działalności oraz działalność budowlana zajmują najbardziej znaczące miejsce wśród lokalnego biznesu. Relacje między udziałem podmiotów osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego w obu gminach są takie same. Dominującą formą są osoby fizyczne (98% ogółu firm). D. Prace i działania w toku Gmina podejmuje starania dotyczące zachęcenia inwestorów szczególnie z branży turystycznej do rozwijania swojej działalności, w oparciu o przyjęte ulgi w podatkach lokalnych. W koncepcjach urbanistycznych oraz planów zagospodarowania przestrzennego brane są pod uwagę oczekiwania potencjalnych inwestorów. E. Spis źródeł danych Dane Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (ewidencja działalności gospodarczej. Dane Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego(działalność gospodarcza według PKD. Dane gminy Wolin (ewidencja działalności gospodarczej). Temat 2. Pomoc dla MSP, szkoły biznesowe, uruchamianie działalności, druga praca, warunki zatrudnienia i płac. A. Część wstępna Firmy w niewielkim stopniu korzystają ze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na terenie gminy nie funkcjonują żadne fundusze poręczeniowe dla przedsiębiorców. Nie ma silnej reprezentacji lokalnego biznesu właściciele firm nie są zrzeszeni w przedstawicielstwach, które chciałyby realizować wspólną politykę wobec władz samorządowych. Brakuje również nie tylko szkoły biznesu, ale i kursów dotyczących zasad zakładania swojej własnej firmy oraz funkcjonowania na rynku. W gminie

7 nie funkcjonuje instytucja doradzająca jak założyć swoją firmę w krajach Unii Europejskiej. Rolę katalizatora przemian przejął na siebie urząd miejski, organizując spotkania szkoleniowe na temat możliwości pozyskiwania środków strukturalnych dla rozwoju MSP (działanie we współpracy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego). Cech Rzemiosł Różnych nie aktywizuje środowisk biznesowych w sprawy dotyczące rozwoju gospodarczego. Większa aktywność kamieńskich kupców pojawia się przy takich okazjach jak dyskusja o przyszłości targowiska lub lokalizacja supermarketu, natomiast brak jest innych inicjatyw skutkujących perspektywicznymi działaniami na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W Kamieniu Pomorskim działa Powiatowy Urząd Pracy, który udostępnia określone narzędzia rynku pracy, takie jak: - prace interwencyjne i roboty publiczne (propozycja skierowana głównie do jednostek samorządowych), - staż absolwencki, - szkolenia, - pożyczka szkoleniowa, - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy. W trakcie organizacji jest Kamieńska Izba Gospodarcza, która ma aspiracje do reprezentowania MSP na terenie naszej gminy. Wykres 1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu liczba zatrudnionych

8 2004 (I półr.) Umowy absolwenckie 2003 Stażę absolwenckie Prace interwencyjne 2002 Roboty publiczne Szkolenia Pożyczka szkoleniowa 2001 Pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Tabela 1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu liczba zatrudnionych Rodzaj działania (I półr.) Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy Pożyczka szkoleniowa Szkolenia Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże absolwenckie Umowy absolwenckie

9 Wykres 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w gminie Kamień Pomorski efektywność działań 2004 (I półr.) Umowy absolwenckie Stażę absolwenckie Prace interwencyjne Roboty publiczne Szkolenia Pożyczka szkoleniowa Pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabela 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w gminie Kamień Pomorski efektywność działań Rodzaj działania (I półr.) Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 100% 100% 100% 100% 100% Pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy % 100% - Pożyczka szkoleniowa % Szkolenia 50,65% 50% - 61,54% 81,25% Roboty publiczne 92,86% % - 2,51% Prace interwencyjne 87,50% 68,18% 83,33% 75,86% 92% Staże absolwenckie 30,56% 17,86% 50% 20,45% 6,60% Umowy absolwenckie 100% 100% - - -

10 Zróżnicowana efektywność działań w obszarze aktywnych form ograniczania bezrobocia pośrednio wskazuje na preferencje przedsiębiorców i instytucji zatrudniających nowych pracowników, a także bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć swoją własną działalność. Do najchętniej wykorzystywanych instrumentów należy pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej. B. Trendy i tendencje Scharakteryzowane powyżej propozycje Powiatowego Urzędu Pracy jedynie w niewielkim stopniu wykorzystywane są przez firmy. W organizację robót publicznych i prac interwencyjnych angażują się jednostki samorządowe, sporą popularnością cieszy się również staż absolwencki. Różne formy pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej są nie tylko oferowane, ale również realizowane. Niemniej jednak pojawia się potrzeba lepszej koordynacji niniejszych działań przez instytucje, które taką pomoc świadczą. C. Dane porównawcze Tabela 4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie kamieńskim w latach Formy działania Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy Pożyczka szkoleniowa Szkolenia Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże absolwenckie Umowy absolwenckie

11 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy Pożyczka szkoleniowa Szkolenia Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże absolwenckie Umowy absolwenckie Wykres 3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie kamieńskim w latach D. Prace i działania w toku Trwają prace nad rozpoczęciem pełnej działalności Kamieńskiej Izby Gospodarczej, organizacji mającej na celu integrację środowisk biznesowych oraz współpracę z przedsiębiorcami w pozyskiwaniu środków strukturalnych dla rozwoju MSP. Temat 3. Struktura produkcji i usług. A. Część wstępna Generalnie struktura produkcji i usług nie jest ustabilizowana, jednakże zauważyć można dominację usług o charakterze handlowym (handel

12 hurtowy i detaliczny), a w przypadku produkcji zaznacza się produkcja budowlana. Znaczący wpływ na całą produkcję ma nadal rolnictwo(19% podmiotów). Handel zdominowany jest przez małe, rodzinne firmy, a część z nich obsługiwana jest przez sieci hurtowni. Na terenie gminy istnieją dwa supermarkety o charakterze dyskontów. Istotną pozycję w strukturze produkcji i usług zajmuje obsługa nieruchomości, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (10% podmiotów). Na uwagę zasługuje bardzo niska pozycja rybactwa w całej strukturze (poniżej 1%). SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA B RYBACTWO 6% 0% 0% SEKCJA C GÓRNICTWO 6% 19% SEKCJA D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1% 2% SEKCJA E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 10% 2% 5% 1% 0% 5% 0% SEKCJA F BUDOWNICTWO SEKCJA G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO SEKCJA H HOTELE I RESTAURACJE SEKCJA I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ SEKCJA J POŚREDNICTWO FINANSOWE 4% 12% SEKCJA K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKCJA L ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE SEKCJA M EDUKACJA 28% SEKCJA N OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKCJA O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA SEKCJA P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW Wykres 1. Struktura produkcji i usług według PKD w gminie Kamień Pomorski

13 B. Trendy i tendencje Nadal dominującą pozycję ma produkcja rolnicza, jednak brakuje zdecydowanie firm działających w branży przetwórstwa rolniczego. Rynek nie jest ustabilizowany. Brak otwartości na nowe inicjatywy. Duży procent (ok %) stanowią firmy, które szybko się pojawiają i równie szybko (1 2 lata) kończą swoją działalność. Niska pozycja rybactwa(poniżej 1%) może się nadal utrzymywać a nawet (w związku ze słabym potencjałem lokalnego rybactwa) pogarszać. Stosunkowo niska pozycja hoteli i restauracji (4% wszystkich podmiotów) świadczy o nie rozwiniętym potencjale tego sektora. C. Dane porównawcze Gmina porównywana Wolin. W gminie Wolin dominującym sektorem jest produkcja rolnicza, w sferze usług istotną pozycję zajmuje handel detaliczny i hurtowy. Na uwagę zasługuje również bardzo słaba pozycja rybactwa. Istotnym problemem jest brak rozwiniętej branży przetwórstwa spożywczego, co wskazuje na słabe wykorzystanie istniejącego potencjału produkcji rolnej. D. Prace i działania w toku Biorąc pod uwagę turystyczno uzdrowiskowy potencjał gminy, trwają intensywne starania o pozyskanie poważnych inwestorów z tej branży. Temat 4. Otoczenie biznesu, banki, ośrodki doradcze, fundusze poręczeniowe, szkolenia, doradztwo. A. Część wstępna W gminie funkcjonują 3 banki: PKO S.A., PKO BP S.A., Bank Spółdzielczy w Wolinie. Zakres oferowanych przez nie usług obejmuje pakiety biznesowe dla przedsiębiorców (zarówno odnośnie bieżącej obsługi, jak i pożyczek lub kredytów). Oprócz banków na rynku usług finansowych pojawiają się firmy z branży pośrednictwa finansowego (najbardziej aktywna jest firma Prowident). Nierozwinięta jest natomiast oferta dotycząca wsparcia finansowego dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Brak jest również profesjonalnych firm doradczych (rolę tę pełnią biura doradztwa podatkowego), a główny ciężar doradztwa zawodowego przejmuje Powiatowy Urząd Pracy. Nie istnieje także prywatny ani samorządowy fundusz poręczeniowy.

14 B. Trendy i tendencje Dostrzegalny jest wzrost jakości usług w sektorze bankowej obsługi biznesu. Niemniej jednak propozycja instytucji finansowych pozostaje w dalszym ciągu uboga, szczególnie dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą po raz pierwszy. C. Dane porównawcze Gmina porównywana Wolin. W gminie Wolin przedsiębiorcy korzystają z podobnych propozycji finansowych usług dla biznesu jak te, które są oferowane przez banki w Kamieniu Pomorskim, chociaż dysponują mniejszym wyborem ofert. Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb, brak jest instytucji, która by przejęła rolę koordynatora skutecznie reprezentującego środowiska biznesowe wobec władz. D. Prace i działania w toku Władze gminy podjęły się organizacji szkoleń dotyczących pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego i korzystania ze środków strukturalnych UE przeznaczonych dla rozwoju MSP. Gmina współpracuje również z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie informowania przedsiębiorców o innych dostępnych szkoleniach. E. Spis źródeł danych Opracowanie własne na podstawie danych: 1.ewidencji przedsiębiorców gmina Kamień Pomorski, 2.ewidencji przedsiębiorców gmina Wolin, 3. informacji GUS oraz WUS w Szczecinie. Opracował: Bronisław Karpiński.

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU DZIAŁAŃ WP1 ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYM Program LEONARDO DA VINCI projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4

! #$ %&' $ # +$+  ! #$ %&' # #   )-- ! #$ $ # +$+* ;  ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Spis treści 1. Charakterystyka obszaru... 3 1.1. Położenie... 3 1.3. Powierzchnia... 5 2. Sfera ekonomiczna... 6 2.1. Analiza sytuacji w trzech sektorach

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podregion pilski Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo