Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

Transkrypt

1 A01bp/02/1.5 Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (podana poniej tematyka okrela minimalny zakres informacji, jaki powinien obj biznes-plan. Dopuszcza si rozwinicie poszczególnych punktów o dodatkowe zagadnienia, bd te wprowadzenie do opracowania innych elementów, o ile ma to znaczenie dla istoty prezentowanego przedsiwzicia) Cele jakim ma słuy biznes-plan: 1. Uzasadnienie dobrej kondycji finansowej przedsibiorstwa wnioskodawcy warunkujcej utrzymanie si na rynku. 2. Uzasadnienie prawa podmiotu do korzystania ze wsparcia finansowego ze rodków Sektorowego Programu Operacyjnego SPO Funduszy Strukturalnych. 3. Wykazanie korzyci (rzeczowych oraz finansowych) z realizacji przedsiwzicia zgodnych z celami programu SPO. 4. Potwierdzenie moliwoci sfinansowania inwestycji (własnymi lub obcymi rodkami finansowymi). 5. Wykazanie perspektyw rozwojowych firmy. 6. Wykorzystanie biznes-planu przez wnioskodawc w procesie aplikacji o ewentualny kredyt bankowy. I. Streszczenie max 5 stron Streszczenie powinno zawiera wyranie sformułowane konkluzje i wnioski wynik przeprowadzonych prac analitycznych i prognostycznych. II. Informacje o przedsibiorstwie wnioskodawcy. 1. Pełna nazwa przedsibiorcy 2. Siedziba i adres przedsibiorcy, numer telefonu, fax., , itp. 3. REGON (data i numer) 4. NIP (data i numer) 5. Forma prawna, data powstania, dokumenty załoycielskie, fundusze załoycielskie 6. Miejsce, data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego bd innego wpisu do ewidencji działalnoci gospodarczej 7. Przedmiot działania oraz numer(y) PKD właciwe dla przedmiotu działania 8. Informacja o udziałowcach /akcjonariuszach/ włacicielach 9. Główne składniki majtku trwałego przedsibiorstwa i ich lokalizacja 10. Banki prowadzce rachunki bd inn form obsługi przedsibiorcy 11. Krótka historia dotychczasowej działalnoci. III. Zarzdzanie i personel. 1. Władze przedsibiorstwa kadra kierownicza 2. Struktura organizacyjna (naley załczy obowizujcy schemat organizacyjny), 3. Struktura zatrudnienia (poziom i dynamika za ostatnie 3 lata, projekcja na rok biecy), 4. Zakres obowizków realizowanych na stanowisku/zespole/dziale do spraw marketingu (naley załczy zakres obowizków słubowych pracownika marketingu podpisany przez jego zwierzchnika). SPO

2 IV. Stan formalno-prawny przedsibiorstwa. 1. Stan prawny majtku przedsibiorstwa - opisa, w tym: zawrze odpowied na pytanie: czy wnioskodawca posiada uregulowane prawo do nieruchomoci w obrbie, której ma by realizowany projekt (własno, dzierawa,) - wskaza załczone do wniosku dokumenty potwierdzajce istniejcy stan. 2. Obcienia majtku prawami osób trzecich poda udział majtku obcionego w aktywach i tytuły obcienia. 3. Ruchomoci poda udział ruchomych składników majtku trwałego w całoci majtku trwałego, wymieni główne, najwiksze pozycje i ich udział. 4. Posiadane akcje, udziały w innych podmiotach, ew. powizania personalne i organizacyjne z innymi przedsibiorstwami, w tym powizania personalne i kapitałowe z dostawcami urzdze / wykonawcami usług w ramach projektu. 5. Umowy kredytowe: sporzdzi wykaz uwzgldniajcy: bank, nr umowy, data podpisania, data zapadalnoci, kwota. 6. Porczenia, gwarancje, weksle wykaz: charakterystyka przedmiotu. 7. Umowy ubezpieczeniowe wykaz: firma ubezpieczajca, termin wanoci, przedmiot umowy (grupowanie), kwota. 8. Koncesje i taryfy jeli wystpuj sporzdzi wykaz scharakteryzowa. 9. Sprawy sporne w postpowaniu sdowym i egzekucyjnym (wykaz). V. Technologia produkcji i wykorzystanie mocy produkcyjnych. 1. Rzeczowa struktura produkcji. 2. Waniejsze przedsiwzicia inwestycyjne zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat (rodzaj, cel, nakłady, ródła finansowania, okres realizacji, główne efekty), 3. Potencjał produkcyjny i stopie wykorzystania zdolnoci produkcyjnych wg stanu na dzie składania wniosku i po zakoczeniu projektu. 4. Decyzje w zakresie ochrony rodowiska: w tym opisa jednoznacznie - czy Wnioskodawca posiada uregulowan sytuacj w zakresie korzystania ze rodowiska wskaza załczone do wniosku dokumenty potwierdzajce istniejcy stan (pozwolenia, przez kogo, kiedy wydane), przedstawi ocen oddziaływania na rodowisko, o ile jest wymagane. 5. Status Przedsibiorstwa wzgldem standardów wymaga UE (wg klasyfikacji właciwego terytorialnie organu prowadzcego nadzór weterynaryjny lub sanitarny). Zawrze informacj stwierdzi czy Zakład spełnia standardy sanitarne i/lub weterynaryjne UE. Wskaza na załczony do wniosku dokument, (kiedy, przez kogo wydany) potwierdzajcy istniejcy w tym zakresie stan. 6. Certyfikaty jakoci (tylko ISO, HACCP) jeli takie wnioskodawca posiada (naley załczy ich kopie). System HACCP musi zosta potwierdzony przez wewntrzn dokumentacj firmy zgodnie z zasadami i trybem postpowania okrelonymi w Ustawie o warunkach zdrowotnych ywnoci i ywienia z 11 maja 2001 (Dz.U.63 z 2001 r. poz. 634) oraz w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewntrznej kontroli jakoci zdrowotnej ywnoci i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujcych lub wprowadzajcych ywno do obrotu (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.), a take zawiadczeniem z organów nadzoru Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej jeli zakład im podlega zgodnie z ustaw. SPO

3 VI. Plan marketingowy Plan działa marketingowych musi zawiera, co najmniej 5 letni horyzont czasowy od daty złoenia wniosku lub na okres spłaty kredytu zacignitego na projektowane w ramach SPO przedsiwzicie - jeeli trwa on dłuej ni 5 lat. 1. Charakterystyka rynków, na jakich działa przedsibiorstwo 2. Sprzeda i jej struktura rzeczowa, finansowa(główne produkty, kierunki sprzeday: na rynek krajowy, na eksport, z podziałem na rynki krajów UE i poza UE), 3. Udział w rynku lokalnym, główni konkurenci na rynku lokalnym i rynku krajowym, UE oraz ich ocena. 4. Perspektywy i warunki utrzymania si na rynkach. 5. Dostawcy- zaopatrzenie i baza surowcowa, (dostpno surowca, umowy długoterminowe powyej 1 roku z producentami rolnymi, współpraca z grupami producentów rolnych, główni dostawcy i ich udział w dostawach ogółem z wyszczególnieniem dostawców spoza UE), zestawienie obejmujce głównych dostawców (lub grupy dostawców) z ich udziałem w dostawach surowca do wnioskodawcy. 6. Odbiorcy - organizacja dystrybucji (organizacja dystrybucji w przedsibiorstwie, sie zbytu, główni odbiorcy i ich udział w sprzeday ogółem, stosowane najczciej formy rozlicze), poda udział (w %) umów długoterminowych powyej 1 roku w sprzeday firmy, (zestawienie jw.). 7. W przypadku inwestycji zakładajcych wzrost mocy produkcyjnych, warunkiem zakwalifikowania projektu do wsparcia jest wykazanie moliwoci zbytu planowanej produkcji, na podstawie analizy rynku w danym sektorze. 8. Analiza SWOT 9. Załoenia strategii rozwoju przedsibiorstwa na 5 lat. VII. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsibiorstwa za ostatnie trzy pełne lata obrotowe lub, jeli przedsibiorstwo działa 2 lub 1 rok to naley przeprowadzi analiz odpowiednio za 2 lub 1 rok oraz zakoczone kwartały w roku biecym 1. Analiza bilansów 2. Analiza rachunku zysków i strat 3. Analiza przepływów pieninych 4. Analiza wskanikowa w zakresie: a) zyskownoci (przynajmniej rentowno sprzeday ROS i rentowno aktywów ROA) według nastpujcych formuł: ROS - relacja zysku ze sprzeday do przychodów ze sprzeday oraz ROA relacja zysku netto do sumy aktywów; b) płynnoci finansowej (przynajmniej wskanik płynnoci biecej CR, wskanik szybki QR) według nastpujcych formuł: CR relacja aktywów obrotowych krótkoterminowych do zobowiza krótkoterminowych oraz QR relacja aktywów obrotowych pomniejszonych o warto zapasów i krótkoterminowych rozlicze midzyokresowych do zobowiza krótkoterminowych; c) gospodarowania majtkiem obrotowym (przynajmniej wskaniki obrotu zapasami, nalenociami i zobowizaniami krótkoterminowymi wyraone w dniach pokrycia przy stwierdzonym wpływie waha sezonowych naley stosowa wartoci przecitne w danym roku) wyliczane według nastpujcych formuł: (przecitny poziom zapasów / warto sprzeday w roku) * 360, (przecitny poziom nalenoci / warto sprzeday w roku) * 360, (przecitny poziom zobowiza krótkoterminowych / warto kosztów operacyjnych czyli bez amortyzacji i kosztów finansowych w roku) * 360; SPO

4 d) struktury kapitałowej (przynajmniej wskanik udziału kapitału własnego w finansowaniu majtku według nastpujcej formuły: ER = relacja wartoci kapitału własnego do aktywów ogółem oraz wskanik obsługi zadłuenia DSCR = (zysk netto + amortyzacja)/(rata spłaty kredytu + odsetki); e) analiza wskanikowa na podstawie Rachunku Przepływów Pieninych: wskanik zdolnoci do generowania operacyjnych przepływów netto = przepływy pienine z działalnoci operacyjnej / przepływy pienine razem; wskanik operacyjnej wydajnoci sprzeday obrazuje jaka rednio wielko gotówki jest generowana ze sprzeday = przepływy z działalnoci operacyjnej / przychody ze sprzeday; wskanik pokrycia wydatków inwestycyjnych prezentuje zdolno przedsibiorstwa do sfinansowania wydatków inwestycyjnych nadwyk gotówkow generowan z działalnoci operacyjnej = przepływy z działalnoci operacyjnej / wydatki inwestycyjne. 5. Krótka ocena stanu ekonomiczno-finansowego przeprowadzona w oparciu o przegld sprawozda finansowych oraz analiz wskanikow, ze szczególnym uwzgldnieniem nastpujcych pozycji: a) sprzeda dynamika i perspektywy (naley poda wskaniki łacuchowe dynamiki sprzeday za ostatnie 3 lata w wartociach rzeczywistych oraz z pominiciem wpływu inflacji), b) analiza kosztów (struktura kosztów, układ rodzajowy, układ kalkulacyjny, koszty stałe i zmienne, analiza progu rentownoci), c) analiza płynnoci finansowej w przeszłoci, d) kształtowanie si wyniku finansowego w okresie ostatnich 3 lat i główne czynniki majce wpływ na jego poziom, e) rodki pienine - wysoko rodków pieninych w bankach i kasie, czy ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe (blokady, cesje, zastawy), f) zapasy - wysoko, sezonowo, zastawy, przewłaszczenia, zapasy trudno zbywalne, g) nalenoci - główni dłunicy, struktura kwotowa i czasowa nalenoci, nalenoci przeterminowane i egzekwowane na drodze sdowej, dokonane cesje, h) zadłuenie przedsibiorstwa - wysoko zobowiza (w tym zobowizania przeterminowane), główni wierzyciele, terminy spłat, prowadzone wobec przedsibiorstwa działania windykacyjne, i) zobowizania pozabilansowe - porczenia, gwarancje, zobowizania warunkowe. VIII. Okrelenie planowanego przedsiwzicia inwestycyjnego. 1. Cel realizacji przedsiwzicia i jego zgodno z celami programu SPO. 2. Opis planowanego przedsiwzicia inwestycyjnego jeli biznes plan bdzie składany w banku w celu pozyskania kredytu, naley w tym punkcie wymieni wszystkie zakresy rzeczowo-finansowe prac budowlanych i instalatorskich oraz zakupy linii technologicznych, maszyn, sprztu. Jeli wnioskodawca nie bdzie ubiegał si o kredyt, w/w zestawienia w biznes planie nie trzeba przedstawia, naley w opisie przedsiwzicia odwoła si w potrzebnym zakresie do zestawienia rzeczowo-finansowego, załczonego do wniosku. 3. Czy wnioskowany projekt wymaga pozwolenia na budow opisa, jeli tak to czy zostało załczone prawomocne pozwolenie na budow, wskaza na załczon do wniosku decyzj administracyjn poda kiedy, przez kogo została wydana. 4. Uzasadnienie projektu zakresu rzeczowego i wnioskowanej kwoty wsparcia. SPO

5 a) Wykaza przydatno/komplementarno technologiczn projektu - uzasadni, e czy projekt jest kompatybilny z istniejcym wyposaeniem, parkiem maszynowym oraz istniejc w przedsibiorstwie zabudow, czy stanowi ich uzupełnienie, bd te jest zwizany z ich modernizacj. b) Wykaza, e projekt jest uzasadniony dotychczasow skal i profilem działalnoci zakładu. c) Dostosowanie do wymogów sanitarnych/weterynaryjnych (ten punkt dotyczy tylko zakładów prowadzcych program dostosowawczy). Wykaza, e rzeczowa realizacja projektu pozwoli na dostosowanie zakładu do wymogów UE w zakresie sanitarnym/weterynaryjnym/dobrostanu zwierzt oraz, e zakres projektu jest uzasadniony koniecznoci spełnienia tych wymogów. Wskaza na załczone zawiadczenia, zawarte w nich stwierdzenia, data i przez kogo zostało wydane. d) Uzasadni wnioskowan kwot wsparcia - wykaza, e poszczególne elementy projektu mieszcz si w stosownych standardach rzeczowo-finansowych wykonania - zapewniaj uzyskanie efektów zamierzonych przez Wnioskodawc przy jednoczesnej racjonalnoci w gospodarowaniu rodkami publicznymi. Przedstawi uzasadnienie kosztów projektu. 5. Opis procedur zakupu dla: zakupów z wolnej rki, konkursu ofert, przetargu - jeli wystpuj. Poda ich warto i udział w kosztach kwalifikowalnych projektu. Sporzdzi na kady rodzaj zakupu zestawienie: zapyta ofertowych, otrzymanych ofert wskaza wybrane oferty. 6. Harmonogram realizacji inwestycji i okres do uzyskania pełnych mocy produkcyjnych. 7. Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji - uzasadnienie dla wsparcia rodkami SPO 8. Wpływ inwestycji na sytuacj gospodarcz przedsibiorstwa. 9. Wpływ inwestycji na ochron rodowiska. 10. Przewidywane zmiany zatrudnienia z uwzgldnieniem potrzebnych kwalifikacji pracowników. IX. ródła finansowania projektu inwestycyjnego. Okreli ródła sfinansowania projektu zgłoszonego do Sektorowego Programu Operacyjnego (wymieni rodki własne, obce np. kredyty, poyczki itp.) szczegółowo udokumentowa, uwzgldni je w tablicy przepływów pieninych. Jeeli przedsibiorstwo finansuje inwestycj za pomoc kredytu bankowego powinno dołczy promes udzielenia kredytu. Promesa kredytowa powinna zawiera przynajmniej poniej przedstawione zapisy: 1) Dane identyfikacyjne banku. 2) Warto kredytu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji wniosku o pomoc finansow z ARiMR w ramach działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. 3) Promesa powinna zosta wystawiona przez bank na podstawie pozytywnej oceny zdolnoci kredytowej Wnioskodawcy. 4) Data wanoci Promesy. X. Analiza perspektyw ekonomicznych (projekcje finansowe w skali całego przedsibiorstwa). 1. Przewidywana sytuacja gospodarcza i finansowa z uwzgldnieniem wpływu planowanej inwestycji obejmujca przewidywane wykonanie biecego roku obrotowego oraz minimum 5 lat projekcji lub na okres spłaty kredytu (zacignitego na projektowane w ramach SPO przedsiwzicie) jeeli trwa on dłuej ni 5 lat. Minimalny zakres analizy to: sprzeda, koszty, rentowno, płynno finansowa, 2. Omówienie przyjtych załoe do prognoz kosztów, sprzeday i innych parametrów. SPO

6 3. Analiza wskanikowa (w zakresie identycznym z analiz w Rozdziale VII pkt. 4). 4. Analiza efektywnoci inwestycji metodami dyskontowymi (NPV, IRR) tylko w przypadkach, gdy jest to moliwe ze wzgldu na autonomiczny charakter przedsiwzicia i dostpno danych. 5. Analiza wraliwoci na moliwe zmiany poziomu sprzeday oraz kosztów. XI. Aneks obliczeniowy Zestawienia te zawieraj tabelaryczn prezentacj sytuacji finansowej przedsibiorstwa trzy lata wstecz (według danych rzeczywistych) lub jeli przedsibiorstwo działa 2 lub 1 rok to naley przedstawi zestawienia odpowiednio za 2 lub 1 rok, sytuacj biec (przewidywane wykonanie dla roku obrotowego, w którym składany jest wniosek) oraz projekcj finansow na pi kolejnych lat obrotowych lub na okres spłaty kredytu finansujcego zgłoszony projekt - jeeli jest on dłuszy ni 5 lat. Projekcja finansowa powinna by sporzdzona w układzie rocznym w cenach stałych z roku składania wniosku, a w roku realizacji inwestycji w układzie kwartalnym. W skład aneksu wchodz: 1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych i ich struktura rzeczowa, 2. Harmonogram inwestowania, 3. Struktura i poziom ródeł finansowania, 4. Prognozy finansowe (wg. formatów obowizujcej Ustawy o Rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r z pón. zmianami - (tekst jednolity: Dz. U. Nr. 76 z 2002 r., poz. 694, zał. nr 1): Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieninych 5. Analiza wskanikowa na podstawie prognoz finansowych XII. Załczniki Do biznes planu naley dołczy: 1. Sprawozdania finansowe (zweryfikowane przez biegłego rewidenta, jeli dotyczy) za ostatnie trzy lata obrotowe lub, jeli przedsibiorstwo działa 2 lub 1 rok to naley przedstawi sprawozdania odpowiednio za 2 lub 1 rok oraz za rok biecy (za ostatni zakoczony kwartał przed złoeniem wniosku), wg obowizujcej Ustawy o Rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r. z pón. zmianami - (tekst jednolity: Dz. U. Nr. 76 z 2002 r., poz. 694, zał. nr 1), w tym: 1.1. Bilans 1.2. Rachunek zysków i strat 1.3. Rachunek przepływów pieninych 1.4. Opinie biegłego rewidenta (tylko dla podmiotów podlegajcych ustawowemu obowizkowi badania rocznych sprawozda finansowych UoR art.64.1). 2. Struktura organizacyjna przedsibiorstwa. 3. Kopie certyfikatów jakoci ISO i HACCP (jeli zakład posiada). W przypadku posiadania systemu jakoci HACCP potwierdzenie wdroenia systemu tego systemu wewntrzn dokumentacj firmy oraz zawiadczeniem organów nadzoru Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, jeli zakład im podlega zgodnie z ustaw. 4. Plan marketingowy, jeli nie jest autonomiczn czci biznes planu - zatwierdzony przez odpowiednie władze firmy 5. Przykładow umow długoterminow (pow. 12 miesicy) na zakup surowca od producenta rolnego, uwzgldnion w pkt. VI.5. niniejszej instrukcji. SPO

7 6. Umowy długoterminowe z odbiorcami/odbiorc uwzgldnione w pkt. VI.6. XIII. Uwagi. 1. Układ z załcznika nr 1 do Ustawy o rachunkowoci obowizuje równie Wnioskodawców rozliczajcych si na podstawie Ksigi Przychodów i Rozchodów. Przeniesione dane w pozycjach, które wystpuj u wnioskodawcy, nie wymagaj potwierdzenia przez biegłego rewidenta. Konieczny jest podpis kierownika jednostki, właciciela podmiotu. 2. W przypadku przedsibiorstw działajcych poniej 1 roku obrotowego w brany objtej pomoc z programu SPO naley pomin ponisze punkty Instrukcji przygotowania biznes planu: 1) pkt III.3 2) pkt. V.2 6; 3) pkt. VII; 4) pkt XI. Aneks obliczeniowy dotyczy wyłcznie prognoz finansowych; 5) pkt. XII.1 3. Biznes plan musi zawiera spis treci, ponumerowane strony i załczniki. 4. Biznes plan musi by podpisany przez odpowiednie władze firmy niezalenie od tego, kto go przygotował. 5. Dokumenty załczone do biznes planu mog by w formie kopii potwierdzonych za zgodno z oryginałem przez wnioskodawc, pełnomocnika lub osob jego reprezentujc. SPO

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo