Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

Transkrypt

1 A01bp/02/1.5 Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (podana poniej tematyka okrela minimalny zakres informacji, jaki powinien obj biznes-plan. Dopuszcza si rozwinicie poszczególnych punktów o dodatkowe zagadnienia, bd te wprowadzenie do opracowania innych elementów, o ile ma to znaczenie dla istoty prezentowanego przedsiwzicia) Cele jakim ma słuy biznes-plan: 1. Uzasadnienie dobrej kondycji finansowej przedsibiorstwa wnioskodawcy warunkujcej utrzymanie si na rynku. 2. Uzasadnienie prawa podmiotu do korzystania ze wsparcia finansowego ze rodków Sektorowego Programu Operacyjnego SPO Funduszy Strukturalnych. 3. Wykazanie korzyci (rzeczowych oraz finansowych) z realizacji przedsiwzicia zgodnych z celami programu SPO. 4. Potwierdzenie moliwoci sfinansowania inwestycji (własnymi lub obcymi rodkami finansowymi). 5. Wykazanie perspektyw rozwojowych firmy. 6. Wykorzystanie biznes-planu przez wnioskodawc w procesie aplikacji o ewentualny kredyt bankowy. I. Streszczenie max 5 stron Streszczenie powinno zawiera wyranie sformułowane konkluzje i wnioski wynik przeprowadzonych prac analitycznych i prognostycznych. II. Informacje o przedsibiorstwie wnioskodawcy. 1. Pełna nazwa przedsibiorcy 2. Siedziba i adres przedsibiorcy, numer telefonu, fax., , itp. 3. REGON (data i numer) 4. NIP (data i numer) 5. Forma prawna, data powstania, dokumenty załoycielskie, fundusze załoycielskie 6. Miejsce, data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego bd innego wpisu do ewidencji działalnoci gospodarczej 7. Przedmiot działania oraz numer(y) PKD właciwe dla przedmiotu działania 8. Informacja o udziałowcach /akcjonariuszach/ włacicielach 9. Główne składniki majtku trwałego przedsibiorstwa i ich lokalizacja 10. Banki prowadzce rachunki bd inn form obsługi przedsibiorcy 11. Krótka historia dotychczasowej działalnoci. III. Zarzdzanie i personel. 1. Władze przedsibiorstwa kadra kierownicza 2. Struktura organizacyjna (naley załczy obowizujcy schemat organizacyjny), 3. Struktura zatrudnienia (poziom i dynamika za ostatnie 3 lata, projekcja na rok biecy), 4. Zakres obowizków realizowanych na stanowisku/zespole/dziale do spraw marketingu (naley załczy zakres obowizków słubowych pracownika marketingu podpisany przez jego zwierzchnika). SPO

2 IV. Stan formalno-prawny przedsibiorstwa. 1. Stan prawny majtku przedsibiorstwa - opisa, w tym: zawrze odpowied na pytanie: czy wnioskodawca posiada uregulowane prawo do nieruchomoci w obrbie, której ma by realizowany projekt (własno, dzierawa,) - wskaza załczone do wniosku dokumenty potwierdzajce istniejcy stan. 2. Obcienia majtku prawami osób trzecich poda udział majtku obcionego w aktywach i tytuły obcienia. 3. Ruchomoci poda udział ruchomych składników majtku trwałego w całoci majtku trwałego, wymieni główne, najwiksze pozycje i ich udział. 4. Posiadane akcje, udziały w innych podmiotach, ew. powizania personalne i organizacyjne z innymi przedsibiorstwami, w tym powizania personalne i kapitałowe z dostawcami urzdze / wykonawcami usług w ramach projektu. 5. Umowy kredytowe: sporzdzi wykaz uwzgldniajcy: bank, nr umowy, data podpisania, data zapadalnoci, kwota. 6. Porczenia, gwarancje, weksle wykaz: charakterystyka przedmiotu. 7. Umowy ubezpieczeniowe wykaz: firma ubezpieczajca, termin wanoci, przedmiot umowy (grupowanie), kwota. 8. Koncesje i taryfy jeli wystpuj sporzdzi wykaz scharakteryzowa. 9. Sprawy sporne w postpowaniu sdowym i egzekucyjnym (wykaz). V. Technologia produkcji i wykorzystanie mocy produkcyjnych. 1. Rzeczowa struktura produkcji. 2. Waniejsze przedsiwzicia inwestycyjne zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat (rodzaj, cel, nakłady, ródła finansowania, okres realizacji, główne efekty), 3. Potencjał produkcyjny i stopie wykorzystania zdolnoci produkcyjnych wg stanu na dzie składania wniosku i po zakoczeniu projektu. 4. Decyzje w zakresie ochrony rodowiska: w tym opisa jednoznacznie - czy Wnioskodawca posiada uregulowan sytuacj w zakresie korzystania ze rodowiska wskaza załczone do wniosku dokumenty potwierdzajce istniejcy stan (pozwolenia, przez kogo, kiedy wydane), przedstawi ocen oddziaływania na rodowisko, o ile jest wymagane. 5. Status Przedsibiorstwa wzgldem standardów wymaga UE (wg klasyfikacji właciwego terytorialnie organu prowadzcego nadzór weterynaryjny lub sanitarny). Zawrze informacj stwierdzi czy Zakład spełnia standardy sanitarne i/lub weterynaryjne UE. Wskaza na załczony do wniosku dokument, (kiedy, przez kogo wydany) potwierdzajcy istniejcy w tym zakresie stan. 6. Certyfikaty jakoci (tylko ISO, HACCP) jeli takie wnioskodawca posiada (naley załczy ich kopie). System HACCP musi zosta potwierdzony przez wewntrzn dokumentacj firmy zgodnie z zasadami i trybem postpowania okrelonymi w Ustawie o warunkach zdrowotnych ywnoci i ywienia z 11 maja 2001 (Dz.U.63 z 2001 r. poz. 634) oraz w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewntrznej kontroli jakoci zdrowotnej ywnoci i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujcych lub wprowadzajcych ywno do obrotu (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.), a take zawiadczeniem z organów nadzoru Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej jeli zakład im podlega zgodnie z ustaw. SPO

3 VI. Plan marketingowy Plan działa marketingowych musi zawiera, co najmniej 5 letni horyzont czasowy od daty złoenia wniosku lub na okres spłaty kredytu zacignitego na projektowane w ramach SPO przedsiwzicie - jeeli trwa on dłuej ni 5 lat. 1. Charakterystyka rynków, na jakich działa przedsibiorstwo 2. Sprzeda i jej struktura rzeczowa, finansowa(główne produkty, kierunki sprzeday: na rynek krajowy, na eksport, z podziałem na rynki krajów UE i poza UE), 3. Udział w rynku lokalnym, główni konkurenci na rynku lokalnym i rynku krajowym, UE oraz ich ocena. 4. Perspektywy i warunki utrzymania si na rynkach. 5. Dostawcy- zaopatrzenie i baza surowcowa, (dostpno surowca, umowy długoterminowe powyej 1 roku z producentami rolnymi, współpraca z grupami producentów rolnych, główni dostawcy i ich udział w dostawach ogółem z wyszczególnieniem dostawców spoza UE), zestawienie obejmujce głównych dostawców (lub grupy dostawców) z ich udziałem w dostawach surowca do wnioskodawcy. 6. Odbiorcy - organizacja dystrybucji (organizacja dystrybucji w przedsibiorstwie, sie zbytu, główni odbiorcy i ich udział w sprzeday ogółem, stosowane najczciej formy rozlicze), poda udział (w %) umów długoterminowych powyej 1 roku w sprzeday firmy, (zestawienie jw.). 7. W przypadku inwestycji zakładajcych wzrost mocy produkcyjnych, warunkiem zakwalifikowania projektu do wsparcia jest wykazanie moliwoci zbytu planowanej produkcji, na podstawie analizy rynku w danym sektorze. 8. Analiza SWOT 9. Załoenia strategii rozwoju przedsibiorstwa na 5 lat. VII. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsibiorstwa za ostatnie trzy pełne lata obrotowe lub, jeli przedsibiorstwo działa 2 lub 1 rok to naley przeprowadzi analiz odpowiednio za 2 lub 1 rok oraz zakoczone kwartały w roku biecym 1. Analiza bilansów 2. Analiza rachunku zysków i strat 3. Analiza przepływów pieninych 4. Analiza wskanikowa w zakresie: a) zyskownoci (przynajmniej rentowno sprzeday ROS i rentowno aktywów ROA) według nastpujcych formuł: ROS - relacja zysku ze sprzeday do przychodów ze sprzeday oraz ROA relacja zysku netto do sumy aktywów; b) płynnoci finansowej (przynajmniej wskanik płynnoci biecej CR, wskanik szybki QR) według nastpujcych formuł: CR relacja aktywów obrotowych krótkoterminowych do zobowiza krótkoterminowych oraz QR relacja aktywów obrotowych pomniejszonych o warto zapasów i krótkoterminowych rozlicze midzyokresowych do zobowiza krótkoterminowych; c) gospodarowania majtkiem obrotowym (przynajmniej wskaniki obrotu zapasami, nalenociami i zobowizaniami krótkoterminowymi wyraone w dniach pokrycia przy stwierdzonym wpływie waha sezonowych naley stosowa wartoci przecitne w danym roku) wyliczane według nastpujcych formuł: (przecitny poziom zapasów / warto sprzeday w roku) * 360, (przecitny poziom nalenoci / warto sprzeday w roku) * 360, (przecitny poziom zobowiza krótkoterminowych / warto kosztów operacyjnych czyli bez amortyzacji i kosztów finansowych w roku) * 360; SPO

4 d) struktury kapitałowej (przynajmniej wskanik udziału kapitału własnego w finansowaniu majtku według nastpujcej formuły: ER = relacja wartoci kapitału własnego do aktywów ogółem oraz wskanik obsługi zadłuenia DSCR = (zysk netto + amortyzacja)/(rata spłaty kredytu + odsetki); e) analiza wskanikowa na podstawie Rachunku Przepływów Pieninych: wskanik zdolnoci do generowania operacyjnych przepływów netto = przepływy pienine z działalnoci operacyjnej / przepływy pienine razem; wskanik operacyjnej wydajnoci sprzeday obrazuje jaka rednio wielko gotówki jest generowana ze sprzeday = przepływy z działalnoci operacyjnej / przychody ze sprzeday; wskanik pokrycia wydatków inwestycyjnych prezentuje zdolno przedsibiorstwa do sfinansowania wydatków inwestycyjnych nadwyk gotówkow generowan z działalnoci operacyjnej = przepływy z działalnoci operacyjnej / wydatki inwestycyjne. 5. Krótka ocena stanu ekonomiczno-finansowego przeprowadzona w oparciu o przegld sprawozda finansowych oraz analiz wskanikow, ze szczególnym uwzgldnieniem nastpujcych pozycji: a) sprzeda dynamika i perspektywy (naley poda wskaniki łacuchowe dynamiki sprzeday za ostatnie 3 lata w wartociach rzeczywistych oraz z pominiciem wpływu inflacji), b) analiza kosztów (struktura kosztów, układ rodzajowy, układ kalkulacyjny, koszty stałe i zmienne, analiza progu rentownoci), c) analiza płynnoci finansowej w przeszłoci, d) kształtowanie si wyniku finansowego w okresie ostatnich 3 lat i główne czynniki majce wpływ na jego poziom, e) rodki pienine - wysoko rodków pieninych w bankach i kasie, czy ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe (blokady, cesje, zastawy), f) zapasy - wysoko, sezonowo, zastawy, przewłaszczenia, zapasy trudno zbywalne, g) nalenoci - główni dłunicy, struktura kwotowa i czasowa nalenoci, nalenoci przeterminowane i egzekwowane na drodze sdowej, dokonane cesje, h) zadłuenie przedsibiorstwa - wysoko zobowiza (w tym zobowizania przeterminowane), główni wierzyciele, terminy spłat, prowadzone wobec przedsibiorstwa działania windykacyjne, i) zobowizania pozabilansowe - porczenia, gwarancje, zobowizania warunkowe. VIII. Okrelenie planowanego przedsiwzicia inwestycyjnego. 1. Cel realizacji przedsiwzicia i jego zgodno z celami programu SPO. 2. Opis planowanego przedsiwzicia inwestycyjnego jeli biznes plan bdzie składany w banku w celu pozyskania kredytu, naley w tym punkcie wymieni wszystkie zakresy rzeczowo-finansowe prac budowlanych i instalatorskich oraz zakupy linii technologicznych, maszyn, sprztu. Jeli wnioskodawca nie bdzie ubiegał si o kredyt, w/w zestawienia w biznes planie nie trzeba przedstawia, naley w opisie przedsiwzicia odwoła si w potrzebnym zakresie do zestawienia rzeczowo-finansowego, załczonego do wniosku. 3. Czy wnioskowany projekt wymaga pozwolenia na budow opisa, jeli tak to czy zostało załczone prawomocne pozwolenie na budow, wskaza na załczon do wniosku decyzj administracyjn poda kiedy, przez kogo została wydana. 4. Uzasadnienie projektu zakresu rzeczowego i wnioskowanej kwoty wsparcia. SPO

5 a) Wykaza przydatno/komplementarno technologiczn projektu - uzasadni, e czy projekt jest kompatybilny z istniejcym wyposaeniem, parkiem maszynowym oraz istniejc w przedsibiorstwie zabudow, czy stanowi ich uzupełnienie, bd te jest zwizany z ich modernizacj. b) Wykaza, e projekt jest uzasadniony dotychczasow skal i profilem działalnoci zakładu. c) Dostosowanie do wymogów sanitarnych/weterynaryjnych (ten punkt dotyczy tylko zakładów prowadzcych program dostosowawczy). Wykaza, e rzeczowa realizacja projektu pozwoli na dostosowanie zakładu do wymogów UE w zakresie sanitarnym/weterynaryjnym/dobrostanu zwierzt oraz, e zakres projektu jest uzasadniony koniecznoci spełnienia tych wymogów. Wskaza na załczone zawiadczenia, zawarte w nich stwierdzenia, data i przez kogo zostało wydane. d) Uzasadni wnioskowan kwot wsparcia - wykaza, e poszczególne elementy projektu mieszcz si w stosownych standardach rzeczowo-finansowych wykonania - zapewniaj uzyskanie efektów zamierzonych przez Wnioskodawc przy jednoczesnej racjonalnoci w gospodarowaniu rodkami publicznymi. Przedstawi uzasadnienie kosztów projektu. 5. Opis procedur zakupu dla: zakupów z wolnej rki, konkursu ofert, przetargu - jeli wystpuj. Poda ich warto i udział w kosztach kwalifikowalnych projektu. Sporzdzi na kady rodzaj zakupu zestawienie: zapyta ofertowych, otrzymanych ofert wskaza wybrane oferty. 6. Harmonogram realizacji inwestycji i okres do uzyskania pełnych mocy produkcyjnych. 7. Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji - uzasadnienie dla wsparcia rodkami SPO 8. Wpływ inwestycji na sytuacj gospodarcz przedsibiorstwa. 9. Wpływ inwestycji na ochron rodowiska. 10. Przewidywane zmiany zatrudnienia z uwzgldnieniem potrzebnych kwalifikacji pracowników. IX. ródła finansowania projektu inwestycyjnego. Okreli ródła sfinansowania projektu zgłoszonego do Sektorowego Programu Operacyjnego (wymieni rodki własne, obce np. kredyty, poyczki itp.) szczegółowo udokumentowa, uwzgldni je w tablicy przepływów pieninych. Jeeli przedsibiorstwo finansuje inwestycj za pomoc kredytu bankowego powinno dołczy promes udzielenia kredytu. Promesa kredytowa powinna zawiera przynajmniej poniej przedstawione zapisy: 1) Dane identyfikacyjne banku. 2) Warto kredytu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji wniosku o pomoc finansow z ARiMR w ramach działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. 3) Promesa powinna zosta wystawiona przez bank na podstawie pozytywnej oceny zdolnoci kredytowej Wnioskodawcy. 4) Data wanoci Promesy. X. Analiza perspektyw ekonomicznych (projekcje finansowe w skali całego przedsibiorstwa). 1. Przewidywana sytuacja gospodarcza i finansowa z uwzgldnieniem wpływu planowanej inwestycji obejmujca przewidywane wykonanie biecego roku obrotowego oraz minimum 5 lat projekcji lub na okres spłaty kredytu (zacignitego na projektowane w ramach SPO przedsiwzicie) jeeli trwa on dłuej ni 5 lat. Minimalny zakres analizy to: sprzeda, koszty, rentowno, płynno finansowa, 2. Omówienie przyjtych załoe do prognoz kosztów, sprzeday i innych parametrów. SPO

6 3. Analiza wskanikowa (w zakresie identycznym z analiz w Rozdziale VII pkt. 4). 4. Analiza efektywnoci inwestycji metodami dyskontowymi (NPV, IRR) tylko w przypadkach, gdy jest to moliwe ze wzgldu na autonomiczny charakter przedsiwzicia i dostpno danych. 5. Analiza wraliwoci na moliwe zmiany poziomu sprzeday oraz kosztów. XI. Aneks obliczeniowy Zestawienia te zawieraj tabelaryczn prezentacj sytuacji finansowej przedsibiorstwa trzy lata wstecz (według danych rzeczywistych) lub jeli przedsibiorstwo działa 2 lub 1 rok to naley przedstawi zestawienia odpowiednio za 2 lub 1 rok, sytuacj biec (przewidywane wykonanie dla roku obrotowego, w którym składany jest wniosek) oraz projekcj finansow na pi kolejnych lat obrotowych lub na okres spłaty kredytu finansujcego zgłoszony projekt - jeeli jest on dłuszy ni 5 lat. Projekcja finansowa powinna by sporzdzona w układzie rocznym w cenach stałych z roku składania wniosku, a w roku realizacji inwestycji w układzie kwartalnym. W skład aneksu wchodz: 1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych i ich struktura rzeczowa, 2. Harmonogram inwestowania, 3. Struktura i poziom ródeł finansowania, 4. Prognozy finansowe (wg. formatów obowizujcej Ustawy o Rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r z pón. zmianami - (tekst jednolity: Dz. U. Nr. 76 z 2002 r., poz. 694, zał. nr 1): Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieninych 5. Analiza wskanikowa na podstawie prognoz finansowych XII. Załczniki Do biznes planu naley dołczy: 1. Sprawozdania finansowe (zweryfikowane przez biegłego rewidenta, jeli dotyczy) za ostatnie trzy lata obrotowe lub, jeli przedsibiorstwo działa 2 lub 1 rok to naley przedstawi sprawozdania odpowiednio za 2 lub 1 rok oraz za rok biecy (za ostatni zakoczony kwartał przed złoeniem wniosku), wg obowizujcej Ustawy o Rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r. z pón. zmianami - (tekst jednolity: Dz. U. Nr. 76 z 2002 r., poz. 694, zał. nr 1), w tym: 1.1. Bilans 1.2. Rachunek zysków i strat 1.3. Rachunek przepływów pieninych 1.4. Opinie biegłego rewidenta (tylko dla podmiotów podlegajcych ustawowemu obowizkowi badania rocznych sprawozda finansowych UoR art.64.1). 2. Struktura organizacyjna przedsibiorstwa. 3. Kopie certyfikatów jakoci ISO i HACCP (jeli zakład posiada). W przypadku posiadania systemu jakoci HACCP potwierdzenie wdroenia systemu tego systemu wewntrzn dokumentacj firmy oraz zawiadczeniem organów nadzoru Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, jeli zakład im podlega zgodnie z ustaw. 4. Plan marketingowy, jeli nie jest autonomiczn czci biznes planu - zatwierdzony przez odpowiednie władze firmy 5. Przykładow umow długoterminow (pow. 12 miesicy) na zakup surowca od producenta rolnego, uwzgldnion w pkt. VI.5. niniejszej instrukcji. SPO

7 6. Umowy długoterminowe z odbiorcami/odbiorc uwzgldnione w pkt. VI.6. XIII. Uwagi. 1. Układ z załcznika nr 1 do Ustawy o rachunkowoci obowizuje równie Wnioskodawców rozliczajcych si na podstawie Ksigi Przychodów i Rozchodów. Przeniesione dane w pozycjach, które wystpuj u wnioskodawcy, nie wymagaj potwierdzenia przez biegłego rewidenta. Konieczny jest podpis kierownika jednostki, właciciela podmiotu. 2. W przypadku przedsibiorstw działajcych poniej 1 roku obrotowego w brany objtej pomoc z programu SPO naley pomin ponisze punkty Instrukcji przygotowania biznes planu: 1) pkt III.3 2) pkt. V.2 6; 3) pkt. VII; 4) pkt XI. Aneks obliczeniowy dotyczy wyłcznie prognoz finansowych; 5) pkt. XII.1 3. Biznes plan musi zawiera spis treci, ponumerowane strony i załczniki. 4. Biznes plan musi by podpisany przez odpowiednie władze firmy niezalenie od tego, kto go przygotował. 5. Dokumenty załczone do biznes planu mog by w formie kopii potwierdzonych za zgodno z oryginałem przez wnioskodawc, pełnomocnika lub osob jego reprezentujc. SPO

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN OPERACJI TYTUŁ OPERACJI NAZWA WNIOSKODAWCY ZAŁĄCZNIK NR 7 WARSZAWA LIPIEC 2011 R.

BIZNES PLAN OPERACJI TYTUŁ OPERACJI NAZWA WNIOSKODAWCY ZAŁĄCZNIK NR 7 WARSZAWA LIPIEC 2011 R. BIZNES PLAN OPERACJI TYTUŁ OPERACJI NAZWA WNIOSKODAWCY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO "WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 123 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ " WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu...

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu... informacja wstępna wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY Data Nazwa Regon PKD Data rozpoczęcia działalności Adres NIP Ulica, nr Miejscowość k rejestr (rzaj)...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail F7.5f0 1 z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax Email Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu BIZNESPLAN Reaguj szybko! nr projektu RPLD.10.02.02-10-0012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e 1/12 A..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O.... (nazwa i adres Wnioskodawcy)

P E Ł N O M O C N I C T W O.... (nazwa i adres Wnioskodawcy) ... dnia... (miejscowość) (data) P E Ł N O M O C N I C T W O... (nazwa i adres Wnioskodawcy) udziela Jarocińskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. pełnomocnictwa do zablokowania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Biznesplan A. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 1. Pełna nazwa i adres Przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie

Biznesplan A. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 1. Pełna nazwa i adres Przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie Strona: 1/12 Biznesplan Elementy Biznesplanu, stanowiącego charakterystykę przedsięwzięcia w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Biznesplan powinien zostać

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego (pieczątka Wnioskodawcy) roku Zał. do Uchwały Nr 5/84/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2006 Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... (pieczątka Urzędu) Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Spis treści. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

BIZNESPLAN. Spis treści. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych BIZNESPLAN Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie Nr projektu: RPPM.06.03.02-22-0001/16-00 Oś Priorytetowa: 6. Integracja

Bardziej szczegółowo

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Str. 1/5 I. Podstawowe informacje: Informacja o firmie i prowadzonej działalności 1. Dane identyfikacyjne Firma/ nazwa Przedsiębiorcy (pieczęć firmowa) NIP REGON Siedziba/y Firmy Telefon, telefax, telex

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu/ pożyczki

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu/ pożyczki przez Wniosek o udzielenie poręczenia przez Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32B Numer wniosku (wypełnia LFPK Sp. z o.o.) Data wpływu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo