REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania beneficjentów do udziału w projekcie na bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne, w ramach projektu nr WND-POKL /12-00,o nazwie Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 2. Regulamin dotyczy Projektu nr WND-POKL /12-00 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 3. Projektodawcą projektu WND-POKL /12-00 Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, jest Bank Spółdzielczy w Dębicy z siedzibą w Dębicy, przy ul. Rzeszowskiej 14, Dębica, 4. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, nr WND-POKL /12-00, realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL /12-00 z dnia 6 czerwca 2013 roku podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucją Pośredniczącą) a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 2) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji w ramach projektu nr WND-POKL /12-00, Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 1

2 3) Biuro Projektu: należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy projektu do zarządzania i obsługi projektu nr WND-POKL /12-00 Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy oraz kontaktu i współpracy z Beneficjentem ostatecznym z siedzibą w Mielcu, przy ul. Pisarka 3A/1, Mielec. 4) Uczestnik projektu należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielonego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń i doradztwa indywidualnego, które podpisały Deklarację Uczestnictwa w Projekcie. 5) Godzina lekcyjna, godzina szkoleniowa, godzina doradztwa indywidualnego - 45 min. 6) Szkolenie - należy przez to rozumieć zajęcia pozaszkolne prowadzone w grupach co najwyżej 10 osobowych, mających na celu uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 7) Doradztwo indywidualne - indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z doradcami, mające na celu diagnozę potrzeb, określenie słabych i mocnych stron planowanej inwestycji, wskazanie przez doradców najskuteczniejszych metod i technik rozwoju firmy. 8) Pierwszy obrót kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek zwrotnych na preferencyjnych warunkach, wypłacanych ze środków pochodzących bezpośrednio z utworzonego Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 9) Drugi i kolejne obroty kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek wypłacanych ze środków pochodzących ze spłat dotychczas udzielonych w ramach Funduszu Pożyczkowego pożyczek (zarówno kapitałowych jak i odsetkowych), udzielonych pożyczkobiorcom z wcześniejszych obrotów, w tym z pierwszego obrotu środkami Funduszu Pożyczkowego. 10) Pomoc de minimis - pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z r.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) 11) Miejsce zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za potwierdzenie miejsca zamieszkania uważa się oświadczenie Uczestnika Projektu. 12) Osoba ucząca się - należy przez to rozumieć osobę odbywającą naukę w formach szkolnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 2

3 z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 roku, Nr 103 poz. 472 z późniejszymi zmianami). 13) Miejsce nauki - należy przez to rozumieć miejsce odbywania nauki. 14) Osoby zatrudnione - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania), na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czas pracy. 15) Miejsce pracy - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. 2 Osoby uprawnione do ubiegania się o pożyczkę oraz udziału w szkoleniach i doradztwie indywidualnym w ramach projektu 1. Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 1.1. zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przedstawią stosowne zaświadczenie ze szkoły (legitymacja szkolna), wyższej uczelni (legitymacja studencka), zakładu pracy lub dowód tożsamości lub zaświadczenie ze stosownego urzędu potwierdzające zamieszkanie czasowe lub stałe na terenie województwa podkarpackiego. Kserokopia odpowiedniego dokumentu zostanie załączona do wniosku pożyczkowego Nie są i nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackie, komorniczej lub oświatowej), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji uczestnictwa oraz formularza zgłoszeniowego.wspólnicy i/lub akcjonariusze spółek kapitałowych opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) są uprawnieni do składania wniosku do funduszu pożyczkowego określonego niniejszym regulaminem Zamierzają uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, to znaczy główna siedziba przedsiębiorstwa będzie się znajdować na terenie województwa podkarpackiego Nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej oraz założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 3

4 3 Osoby wykluczone z ubiegania się o pożyczkę 1. Osoby spoza obszaru województwa podkarpackiego, jeżeli nie spełniają odpowiednich warunków określonych w punkcie Osoby, które są zarejestrowane i/lub były zarejestrowane w CEIDG w przeciągu 12 miesięcy licząc wstecz od dnia przystąpienia do projektu. 3. Osoby, które są zarejestrowane i/lub były zarejestrowane w KRS jako wspólnicy spółek osobowych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w przeciągu 12 miesięcy licząc wstecz od dnia przystąpienia do projektu. 4. Osoby będące członkami spółdzielni pracowniczych i/lub usługowych i/lub handlowych, za wyjątkiem członków spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni ogródków działkowych. 5. Osoby, które planują zarejestrować działalność gospodarczą poza obszarem Województwa Podkarpackiego. 6. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w szczególności w Rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z r.). 7. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/200 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. 8. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 9. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 4

5 10. Osoby, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie eksportu, jeżeli jest to działalność związana bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usługach doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem. 11. Osoby, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą, uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi. 12. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady Nr (WE) 1407/2002 z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. 13. Osoby na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznająca pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 14. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 15. Osoby, które otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł w różnych formach, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiegają przekracza równowartość 200 tyś., a w przypadku transportu drogowego równowartość 100 tyś., obliczając według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy. Pomoc liczona jako suma pomocy z bieżącego roku oraz poprzedzających do dwóch lat kalendarzowych. 4 Tryb aplikacji 2. Nabór uczestników będzie się odbywał w sposób ciągły, przez cały czas trwania projektu, tj. w okresie od 01 lipca 2013 roku do 30 listopada 2015 roku. 3. Nabór ciągły, charakteryzuje się tym, iż jest określony termin otwarcia przyjmowania wniosków, nie ma natomiast określonego terminu zamknięcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe, będą przyjmowane w sposób ciągły, z tym że w razie wyczerpania środków finansowych, nabór formularzy zgłoszeniowych może zostać czasowo zawieszony decyzją Zarządu Banku Spółdzielczego w Dębicy. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 5

6 4. Uczestnicy, których formularze zgłoszeniowe wpłyną do Funduszu po terminie ewentualnego zawieszenia przyjmowania formularzy, zostaną zarejestrowani ale ich formularze będą mogły być rozpatrzone dopiero w momencie wznowienia naboru uczestników. 5. W ramach prowadzonego naboru Uczestników do udziału w Projekcie, rezerwuje się: - 55 miejsc dla Kobiet, w tym 20 miejsc dla Kobiet bezrobotnych, - 30 miejsc dla osób do 25 roku życia - 30 miejsc dla osób w wieku Ilość formularzy zgłoszeniowych z preferowanych grup docelowych jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Funduszu, w szczególności przez Koordynatora Projektu oraz Oficera Pożyczkowego. 7. Osoby zainteresowane ubieganiem się o oferowane w ramach projektu wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze, zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa, będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz w całości Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dostępny jest również na stronie internetowej projektu bezpośrednio w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną. 8. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Deklaracją Uczestnictwa, należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub: Drogą elektroniczną na adres: Pocztą na adres: BIURO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY UL. PISARKA 3 A/ MIELEC 9. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa drogą wymienioną 4 pkt. 23, upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Każdemu formularzowi zgłoszeniowemu nadawana jest data i godzina wpływu oraz dokument ten zostaje opatrzony podpisem osoby przyjmującej formularz, jak również zostaje mu nadany indywidualny numer ewidencyjny. 10. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniach zobowiązane są do dostarczenia osobiście lub przesłania na adres Biura Projektu za pośrednictwem poczty oryginałów następujących dokumentów: 1) Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją Uczestnictwa w Projekcie, BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 6

7 2) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Województwa Podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 3) Oświadczenie Uczestnika projektu o zatrudnieniu dotyczy osób zatrudnionych, 4) Zaświadczenie ze szkoły / legitymacja szkolna lub zaświadczenie o byciu studentem / kserokopia indeksu dotyczy osób uczących się, 5) Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, o statucie osoby bezrobotnej lub Oświadczenie o byciu bezrobotnym dotyczy osób bezrobotnych, 6) Oświadczenie o nieposiadaniu zatrudnienia, 11. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną, 12. Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 4 pkt. 25. Nadesłanie do Biura Projektu kopii dokumentów upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, a nie na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 13. Formularze zgłoszeniowe, które są niekompletne nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej, 14. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, 15. Formularze zgłoszeniowe zostaną wpisane do Rejestru Formularzy Zgłoszeniowych stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 5 Tryb Oceny 16. Ocena dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie będzie dwustopniowa. 17. Procedura oceny formalnej otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wraz z kompletem dokumentów przeprowadzana jest w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu. 18. Ocena Formalna Dokumentów Rekrutacyjnych: Wnioskodawca złoży poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne o których mowa w 4 pkt. 25 w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami (kryteria formalne) Wnioskodawca nie był karany za umyślne przestępstwa przeciw mieniu oraz obrotowi gospodarczemu. Złoży stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do formularza zgłoszeniowego (kryteria formalne) Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego, zgodnie z 2, pkt. 1.2 niniejszego regulaminu (kryteria formalne). BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 7

8 18.4. Wnioskodawca zamierza uruchomić działalność w dowolnej branży za wyłączeniem branż wymienionych w 3 (kryteria formalne) Wnioskodawcy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (kryterium dostępu) Po udzieleniu pożyczki główna siedziba przedsiębiorstwa zostanie zarejestrowana na terenie województwa podkarpackiego, firma może prowadzić oddziały oraz działalność gospodarczą poza granicami Podkarpacia Nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej oraz założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 19. Ocena formalna zostanie przeprowadzona zgodnie z Kartą Oceny Formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu i będzie oparta na ocenie zero jedynkowej (spełnia nie spełnia). W sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma, w którymkolwiek z punktów oceny 0, jest to tożsame z odrzuceniem zgłoszenia. 20. Ocena formalna przeprowadzona jest w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Deklaracji Uczestnictwa i Formularza Zgłoszeniowego. 21. O wynikach oceny formalnej Wnioskodawcy powiadomieni będą telefonicznie lub mailowo. 22. Wnioskodawcy, których dokumenty rekrutacyjne uzyskają pozytywną ocenę pod względem formalnym, zostaną poproszeni drogą mailową lub inną skuteczną formą komunikacji, o przedłożenie w Biurze Projektu bądź siedzibie Banku Spółdzielczego w Dębicy, w ciągu 10 dni roboczych wypełnionego Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, który zostanie przekazany do oceny merytorycznej. 23. Ocena Merytoryczna wniosków o udzielenie pożyczki, zostanie dokonana w dwóch aspektach: Merytorycznym: - pomysł na biznes, - znajomość lokalnego rynku i branży ( poprawna ocena konkurencji, dostawców i odbiorców), - przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (m.in. wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, ewentualny wkład własny, wyposażenie) Wnioskodawca w ramach oceny merytorycznej może uzyskać maksymalnie 50 punktów Finansowym: przeznaczenie i racjonalność wykorzystania środków, adekwatność założeń ekonomiczno-finansowych, w stosunku do zaangażowanych środków (wraz z ewentualnym wkładem własnym), logika powiązania efektów działania z dokonaną inwestycją. Wnioskodawca w ramach oceny finansowej może uzyskać maksymalnie 50 punktów. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 8

9 23.3. Ocena przeprowadzana zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Wnioskodawca w ramach powyższej oceny może uzyskać maksymalnie 100 punktów Ocena merytoryczna przeprowadzana będzie przez Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego w maksymalnym okresie 5 dni roboczych O wynikach oceny merytorycznej Wnioskodawca będzie powiadamiany w analogiczny sposób jak przy ocenie formalnej. 24. Dodatkowe punkty uzyskują osoby, z poniższych Grup Preferowanych: miejsc zarezerwowanych dla Kobiet, w tym 20 miejsc dla Kobiet Bezrobotnych dodatkowe 10 pkt przy ocenie miejsc zarezerwowanych dla osób do 25 roku życia dodatkowe 5 pkt przy ocenie za przynależność do tej grupy miejsc zarezerwowanych dla osób w wieku 50+ dodatkowe 5 pkt. przy ocenie za przynależność do tej grupy. 25. Do udziału w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają więcej niż 55 punktów (min. 55%) z przeprowadzonej oceny merytorycznej. 26. OCENA RYZYKA: Uczestnicy projektu po zakończeniu części szkoleniowo doradczej mogą aplikować o pożyczkę gotówkową w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. W celu zakończenia procedury oceny udzielenia pożyczki, wnioskodawcy (pożyczkobiorcy) zobowiązani są do przedłożenia biznes planu planowanego przedsięwzięcia, którego wzór stanowi załącznikiem nr 7 do Regulaminu i jest dokumentem opracowanym w ramach udzielanego wsparcia szkoleniowo-doradczego W ramach oceny ryzyka na podstawie złożonych dokumentów (wniosek o pożyczkę wraz z biznes planem), ocenie podlegać będzie: - ocena rentowności przedsięwzięcia, - ocena zdolności kredytowej, - wyliczenie wysokości pożyczki, - ocena możliwości spłaty, - ocena zabezpieczeń pożyczki Wiarygodność kredytowa klienta: Oceniając wiarygodność kredytową Wnioskodawcy pracownik Banku pobiera z bazy SI BIK Klient Indywidualny bankowy raport kredytowy o Kliencie i sprawdza w nim, czy Wnioskodawca posiada ocenę punktową BIKSco CreditRisk, o której mowa w ust , a w przypadku jej braku, czy posiada Kod Klasyfikacji Uzupełniającej, BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 9

10 o którym mowa w ust Ponadto sprawdza, czy Wnioskodawca spełnia kryteria negatywne określone w ust Jeżeli w bankowym raporcie kredytowym, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca uzyskał: 1) 415 punktów i powyżej -to jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje dalszym rozpatrywaniem jego wniosku; 2) 414 punktów i poniżej -to nie jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje odmową udzielenia kredytu Jeżeli w bankowym raporcie kredytowym, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca uzyskał Kod Klasyfikacji Uzupełniającej o symbolu: 1) A2, 0B, 0C, 0E, 0F, 0G - to jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje dalszym rozpatrywaniem jego wniosku; 2) A1, 0D - to nie jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje odmową udzielenia kredytu Bankowy raport kredytowy jest ważny 90 dni, z zastrzeżeniem, że: 1) posiadany bankowy raport kredytowy zostaje wykorzystany przy rozpatrywaniu jednego wniosku kredytowego, 2) data bankowego raportu kredytowego nie może być wcześniejsza niż data złożenia przez Klienta wniosku kredytowego Ocena zostanie przeprowadzana przez Inspektora Finansowego, w oparciu o Kartę Oceny Wniosków wraz z kartą oceny Biznes Planu, stanowiącej załącznik nr 9, do niniejszego Regulaminu. Powyższa ocena zostanie zakończona rekomendacją wydaną przez Inspektora Finansowego i przekazaniem dokumentacji do podjęcia decyzji przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy. 27. DECYZJA O UDZIELENIU / ODMOWIE POŻYCZKI: Decyzja o udzieleniu / odmowie pożyczki, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów tj. wniosku o pożyczkę wraz z biznes planem oraz rekomendacji Inspektora Finansowego, podejmowana jest przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy zgodnie z Instrukcją Zasady podejmowania decyzji kredytowych oraz ustalania oprocentowania depozytów, kredytów i wysokości prowizji w Banku Spółdzielczym w Dębicy, stanowiącej załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu Pracownicy Biura Projektu gwarantują bezpłatną pomoc przy wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych oraz wniosków pożyczkowych. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 10

11 6 Wsparcie w postaci szkoleń udzielane w ramach projektu 28. Szkolenia prowadzone przed udzieleniem wsparcia finansowego, są zagwarantowane dla wszystkich wnioskodawców, w ramach pierwszego obrotu środkami kapitału funduszu pożyczkowego w oparciu o umowę o udzielenie podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego, której wzór stanowi załącznik Nr 9 do Regulaminu. 29. Szkolenia przed uruchomieniem działalności gospodarczej: - przysługują wszystkim wnioskodawcom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego czyli uzyskały co najmniej 55 punktów z Oceny merytorycznej - usługi szkoleniowe i doradcze mają charakter fakultatywny i stanowią uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest pożyczka. 30. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, będą obejmować 32 godzinny blok zajęć, podzielony na: - Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej (4h lekcyjne) - Finanse mikrofirmy (6h lekcyjnych) - Marketing i zarządzanie firmą (6h lekcyjnych) - Biznes Plan (16h lekcyjnych) 31. Szkolenia mają za zadanie przygotować wszystkich wnioskodawców, którym została przyznana pożyczka z pierwszego obrotu środków funduszu do uruchomienia działalności gospodarczej. 32. Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przeprowadzony pre test. Na zakończenie bloku szkoleniowego zostanie przeprowadzony post test. Ma to na celu wykazanie zmiany poziomu wiedzy na prezentowane tematy. 33. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej będą dostosowane do potrzeb odbiorców, w odniesieniu do miejsca i czasu ich realizacji (system kursów tygodniowych bądź weekendowych). 34. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach będzie lista obecności oraz lista odbioru materiałów. 35. W trakcie szkoleń każdemu wnioskodawcy przysługuje poczęstunek, dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 11

12 36. Grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 10 osób, wyjątek stanowią sytuację gdy uczestnicy z innych grup chcą odrobić zajęcia z powodu swojej nieobecności, która wcześniej została zgłoszona do Koordynatora ds. szkoleń i doradztwa, na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego bloku szkoleniowego. 37. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przysługują wyłącznie uczestnikom projektu dla których wypłacane będą pożyczki z pierwszego obrotu w miarę dostępności środków przeznaczonych na pokrycie kosztów szkoleń. 7 Doradztwo indywidualne przed i po uruchomieniu działalności gospodarczej 38. Doradztwo indywidualne będzie prowadzone zarówno przed jak i po udzieleniu pożyczki dla wszystkich wnioskodawców, którym pożyczka zostanie przyznana zgodnie z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego oraz Regulaminu Rekrutacji. 39. Doradztwo indywidualne przed uruchomieniem działalności gospodarczej: przysługuje wszystkim wnioskodawcom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego czyli uzyskały co najmniej 55 punktów z oceny merytorycznej oraz podpiszą umowę o udzielenie podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego, której wzór stanowi załącznik Nr 10 do Regulaminu. 40. Doradztwo indywidualne, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, będzie obejmować 10 godzin indywidualnych spotkań Pożyczkobiorcy z trenerem, poświęconych: - formom opodatkowania, - zasad rejestrowania firmy, - obowiązków sprawozdawczych względem ZUS i Urzędu Skarbowego, - e-biznesu, - zasad tworzenia ofert handlowych. 41. Potwierdzeniem uczestnictwa w doradztwie indywidualnym będzie lista obecności oraz raporty z doradztwa indywidualnego sporządzane przez Trenera doradztwa indywidualnego. 42. Rekomenduje się aby doradztwo indywidualne było prowadzone w Biurze Projektu ale w tym zakresie będzie istniała dowolność i będzie to uzależnione od ustaleń pomiędzy doradcami oraz wnioskodawcami. Doradztwo indywidualne po rozpoczęciu działalności gospodarczej może być przeprowadzone np. w miejscu planowanej działalności gospodarczej. 43. Doradztwo indywidualne po uruchomieniu działalności gospodarczej będzie przysługiwać wszystkim pożyczkobiorcom, którzy podpiszą umowę pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz podpiszą umowę o udzielenie podstawowego wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego po udzieleniu pożyczki gotówkowej wg wzoru nr 11 do Regulaminu. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 12

13 44. Doradztwo indywidualne po udzieleniu pożyczki przysługuje każdemu pożyczkobiorcy w wymiarze 10 godzin. Potrzeby doradcze będą ustalane na bieżąco pomiędzy Projektodawcą a Pożyczkobiorcą, przy czym proponowany zakres świadczonej usługi obejmuje: efektywne wykorzystanie dotacji, finansów oraz efektywnego marketingu. 45. Na potrzeby rozliczenia godzin doradczych zostanie wypełniona lista obecności oraz raporty z doradztwa indywidualnego. 46. Doradztwo indywidualne po uruchomieniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi opisanymi w definicjach w punkcie pomoc de minimis, Regulaminu Funduszu Pożyczkowego. 47. Pożyczkobiorca, który skorzysta ze wsparcia szkoleniowo doradczego po uruchomieniu działalności gospodarczej otrzyma zaświadczenie o pomocy de mini mis( załącznik nr 3 do Regulaminu Pożyczkowego ) 48. Za datę udzielenia pomocy uznaje się datę zawarcia umowy na wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki. 8 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 49. W ramach Funduszu Pożyczkowego działalność gospodarcza może być utworzona i prowadzona pod następującymi warunkami: - Jedyną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność indywidualna (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). - W ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG nie ma możliwości przekształcania w inną formę prawną, pod rygorem zmiany oprocentowania na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Dopuszcza się tworzenie spółek cywilnych, przy czym w pierwszych 12 miesiącach od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą spełniać warunki określone niniejszym regulaminem Chęć założenia spółki cywilnej musi być zasygnalizowana we wniosku pożyczkowym w momencie składania wniosku pożyczkowego w Biurze Projektu Możliwe jest utworzenie spółki cywilnej w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, ale tylko i wyłącznie z uczestnikiem projektu Przedsiębiorczy BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 13

14 Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy i po uzyskaniu stosownej zgody Funduszu Pożyczkowego, reprezentowanego przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy W ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG nie ma możliwości zawieszenia działalności gospodarczej, pod rygorem zmiany oprocentowania na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności w CEIDG skutkuje zmianą oprocentowania na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Wszelkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej, a w szczególności przekształcenia, zmiany formy prawnej, należy zgłosić w siedzibie Funduszu Pożyczkowego w ciągu 14 dni od dokonania stosownej zmiany. 9. Postanowienia końcowe 50. Dokonanie zmian w regulaminie wymaga zgody WUP w Rzeszowie. Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej. 51. Regulamin jest zgodny z umową o dofinansowanie z dnia podpisaną w dniu 06 czerwca 2013r. pomiędzy WUP Rzeszów a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 52. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez WUP w Rzeszowie, nie wcześniej niż dnia 01 Lipca 2013 r. 53. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa: Kodeks cywilny, Prawo bankowe. 54. W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę bankową będą przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A oraz będą przechowywane przez to Biuro, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105a ustawy Prawo bankowe. Dane Kredytobiorcy są niezbędne do wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Kredytobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 55. Bank może też przekazać dane osobowe do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, w przypadku BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 14

Definicje: Projekt Nowy Małopolski Przedsiębiorca współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Definicje: Projekt Nowy Małopolski Przedsiębiorca współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Nowy Małopolski Przedsiębiorca prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY.

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo