REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania beneficjentów do udziału w projekcie na bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne, w ramach projektu nr WND-POKL /12-00,o nazwie Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 2. Regulamin dotyczy Projektu nr WND-POKL /12-00 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 3. Projektodawcą projektu WND-POKL /12-00 Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, jest Bank Spółdzielczy w Dębicy z siedzibą w Dębicy, przy ul. Rzeszowskiej 14, Dębica, 4. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, nr WND-POKL /12-00, realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL /12-00 z dnia 6 czerwca 2013 roku podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucją Pośredniczącą) a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 2) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji w ramach projektu nr WND-POKL /12-00, Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 1

2 3) Biuro Projektu: należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy projektu do zarządzania i obsługi projektu nr WND-POKL /12-00 Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy oraz kontaktu i współpracy z Beneficjentem ostatecznym z siedzibą w Mielcu, przy ul. Pisarka 3A/1, Mielec. 4) Uczestnik projektu należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielonego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń i doradztwa indywidualnego, które podpisały Deklarację Uczestnictwa w Projekcie. 5) Godzina lekcyjna, godzina szkoleniowa, godzina doradztwa indywidualnego - 45 min. 6) Szkolenie - należy przez to rozumieć zajęcia pozaszkolne prowadzone w grupach co najwyżej 10 osobowych, mających na celu uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 7) Doradztwo indywidualne - indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z doradcami, mające na celu diagnozę potrzeb, określenie słabych i mocnych stron planowanej inwestycji, wskazanie przez doradców najskuteczniejszych metod i technik rozwoju firmy. 8) Pierwszy obrót kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek zwrotnych na preferencyjnych warunkach, wypłacanych ze środków pochodzących bezpośrednio z utworzonego Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 9) Drugi i kolejne obroty kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek wypłacanych ze środków pochodzących ze spłat dotychczas udzielonych w ramach Funduszu Pożyczkowego pożyczek (zarówno kapitałowych jak i odsetkowych), udzielonych pożyczkobiorcom z wcześniejszych obrotów, w tym z pierwszego obrotu środkami Funduszu Pożyczkowego. 10) Pomoc de minimis - pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z r.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) 11) Miejsce zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za potwierdzenie miejsca zamieszkania uważa się oświadczenie Uczestnika Projektu. 12) Osoba ucząca się - należy przez to rozumieć osobę odbywającą naukę w formach szkolnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 2

3 z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 roku, Nr 103 poz. 472 z późniejszymi zmianami). 13) Miejsce nauki - należy przez to rozumieć miejsce odbywania nauki. 14) Osoby zatrudnione - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania), na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czas pracy. 15) Miejsce pracy - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. 2 Osoby uprawnione do ubiegania się o pożyczkę oraz udziału w szkoleniach i doradztwie indywidualnym w ramach projektu 1. Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 1.1. zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przedstawią stosowne zaświadczenie ze szkoły (legitymacja szkolna), wyższej uczelni (legitymacja studencka), zakładu pracy lub dowód tożsamości lub zaświadczenie ze stosownego urzędu potwierdzające zamieszkanie czasowe lub stałe na terenie województwa podkarpackiego. Kserokopia odpowiedniego dokumentu zostanie załączona do wniosku pożyczkowego Nie są i nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackie, komorniczej lub oświatowej), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji uczestnictwa oraz formularza zgłoszeniowego.wspólnicy i/lub akcjonariusze spółek kapitałowych opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) są uprawnieni do składania wniosku do funduszu pożyczkowego określonego niniejszym regulaminem Zamierzają uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, to znaczy główna siedziba przedsiębiorstwa będzie się znajdować na terenie województwa podkarpackiego Nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej oraz założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 3

4 3 Osoby wykluczone z ubiegania się o pożyczkę 1. Osoby spoza obszaru województwa podkarpackiego, jeżeli nie spełniają odpowiednich warunków określonych w punkcie Osoby, które są zarejestrowane i/lub były zarejestrowane w CEIDG w przeciągu 12 miesięcy licząc wstecz od dnia przystąpienia do projektu. 3. Osoby, które są zarejestrowane i/lub były zarejestrowane w KRS jako wspólnicy spółek osobowych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w przeciągu 12 miesięcy licząc wstecz od dnia przystąpienia do projektu. 4. Osoby będące członkami spółdzielni pracowniczych i/lub usługowych i/lub handlowych, za wyjątkiem członków spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni ogródków działkowych. 5. Osoby, które planują zarejestrować działalność gospodarczą poza obszarem Województwa Podkarpackiego. 6. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w szczególności w Rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z r.). 7. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/200 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. 8. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 9. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 4

5 10. Osoby, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie eksportu, jeżeli jest to działalność związana bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usługach doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem. 11. Osoby, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą, uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi. 12. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady Nr (WE) 1407/2002 z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. 13. Osoby na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznająca pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 14. Osoby zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 15. Osoby, które otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł w różnych formach, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiegają przekracza równowartość 200 tyś., a w przypadku transportu drogowego równowartość 100 tyś., obliczając według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy. Pomoc liczona jako suma pomocy z bieżącego roku oraz poprzedzających do dwóch lat kalendarzowych. 4 Tryb aplikacji 2. Nabór uczestników będzie się odbywał w sposób ciągły, przez cały czas trwania projektu, tj. w okresie od 01 lipca 2013 roku do 30 listopada 2015 roku. 3. Nabór ciągły, charakteryzuje się tym, iż jest określony termin otwarcia przyjmowania wniosków, nie ma natomiast określonego terminu zamknięcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe, będą przyjmowane w sposób ciągły, z tym że w razie wyczerpania środków finansowych, nabór formularzy zgłoszeniowych może zostać czasowo zawieszony decyzją Zarządu Banku Spółdzielczego w Dębicy. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 5

6 4. Uczestnicy, których formularze zgłoszeniowe wpłyną do Funduszu po terminie ewentualnego zawieszenia przyjmowania formularzy, zostaną zarejestrowani ale ich formularze będą mogły być rozpatrzone dopiero w momencie wznowienia naboru uczestników. 5. W ramach prowadzonego naboru Uczestników do udziału w Projekcie, rezerwuje się: - 55 miejsc dla Kobiet, w tym 20 miejsc dla Kobiet bezrobotnych, - 30 miejsc dla osób do 25 roku życia - 30 miejsc dla osób w wieku Ilość formularzy zgłoszeniowych z preferowanych grup docelowych jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Funduszu, w szczególności przez Koordynatora Projektu oraz Oficera Pożyczkowego. 7. Osoby zainteresowane ubieganiem się o oferowane w ramach projektu wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze, zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa, będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz w całości Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dostępny jest również na stronie internetowej projektu bezpośrednio w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną. 8. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Deklaracją Uczestnictwa, należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub: Drogą elektroniczną na adres: Pocztą na adres: BIURO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY UL. PISARKA 3 A/ MIELEC 9. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa drogą wymienioną 4 pkt. 23, upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Każdemu formularzowi zgłoszeniowemu nadawana jest data i godzina wpływu oraz dokument ten zostaje opatrzony podpisem osoby przyjmującej formularz, jak również zostaje mu nadany indywidualny numer ewidencyjny. 10. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniach zobowiązane są do dostarczenia osobiście lub przesłania na adres Biura Projektu za pośrednictwem poczty oryginałów następujących dokumentów: 1) Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją Uczestnictwa w Projekcie, BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 6

7 2) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Województwa Podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 3) Oświadczenie Uczestnika projektu o zatrudnieniu dotyczy osób zatrudnionych, 4) Zaświadczenie ze szkoły / legitymacja szkolna lub zaświadczenie o byciu studentem / kserokopia indeksu dotyczy osób uczących się, 5) Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, o statucie osoby bezrobotnej lub Oświadczenie o byciu bezrobotnym dotyczy osób bezrobotnych, 6) Oświadczenie o nieposiadaniu zatrudnienia, 11. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną, 12. Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 4 pkt. 25. Nadesłanie do Biura Projektu kopii dokumentów upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, a nie na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 13. Formularze zgłoszeniowe, które są niekompletne nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej, 14. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, 15. Formularze zgłoszeniowe zostaną wpisane do Rejestru Formularzy Zgłoszeniowych stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 5 Tryb Oceny 16. Ocena dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie będzie dwustopniowa. 17. Procedura oceny formalnej otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wraz z kompletem dokumentów przeprowadzana jest w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu. 18. Ocena Formalna Dokumentów Rekrutacyjnych: Wnioskodawca złoży poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne o których mowa w 4 pkt. 25 w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami (kryteria formalne) Wnioskodawca nie był karany za umyślne przestępstwa przeciw mieniu oraz obrotowi gospodarczemu. Złoży stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do formularza zgłoszeniowego (kryteria formalne) Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego, zgodnie z 2, pkt. 1.2 niniejszego regulaminu (kryteria formalne). BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 7

8 18.4. Wnioskodawca zamierza uruchomić działalność w dowolnej branży za wyłączeniem branż wymienionych w 3 (kryteria formalne) Wnioskodawcy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (kryterium dostępu) Po udzieleniu pożyczki główna siedziba przedsiębiorstwa zostanie zarejestrowana na terenie województwa podkarpackiego, firma może prowadzić oddziały oraz działalność gospodarczą poza granicami Podkarpacia Nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej oraz założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 19. Ocena formalna zostanie przeprowadzona zgodnie z Kartą Oceny Formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu i będzie oparta na ocenie zero jedynkowej (spełnia nie spełnia). W sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma, w którymkolwiek z punktów oceny 0, jest to tożsame z odrzuceniem zgłoszenia. 20. Ocena formalna przeprowadzona jest w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Deklaracji Uczestnictwa i Formularza Zgłoszeniowego. 21. O wynikach oceny formalnej Wnioskodawcy powiadomieni będą telefonicznie lub mailowo. 22. Wnioskodawcy, których dokumenty rekrutacyjne uzyskają pozytywną ocenę pod względem formalnym, zostaną poproszeni drogą mailową lub inną skuteczną formą komunikacji, o przedłożenie w Biurze Projektu bądź siedzibie Banku Spółdzielczego w Dębicy, w ciągu 10 dni roboczych wypełnionego Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, który zostanie przekazany do oceny merytorycznej. 23. Ocena Merytoryczna wniosków o udzielenie pożyczki, zostanie dokonana w dwóch aspektach: Merytorycznym: - pomysł na biznes, - znajomość lokalnego rynku i branży ( poprawna ocena konkurencji, dostawców i odbiorców), - przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (m.in. wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, ewentualny wkład własny, wyposażenie) Wnioskodawca w ramach oceny merytorycznej może uzyskać maksymalnie 50 punktów Finansowym: przeznaczenie i racjonalność wykorzystania środków, adekwatność założeń ekonomiczno-finansowych, w stosunku do zaangażowanych środków (wraz z ewentualnym wkładem własnym), logika powiązania efektów działania z dokonaną inwestycją. Wnioskodawca w ramach oceny finansowej może uzyskać maksymalnie 50 punktów. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 8

9 23.3. Ocena przeprowadzana zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Wnioskodawca w ramach powyższej oceny może uzyskać maksymalnie 100 punktów Ocena merytoryczna przeprowadzana będzie przez Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego w maksymalnym okresie 5 dni roboczych O wynikach oceny merytorycznej Wnioskodawca będzie powiadamiany w analogiczny sposób jak przy ocenie formalnej. 24. Dodatkowe punkty uzyskują osoby, z poniższych Grup Preferowanych: miejsc zarezerwowanych dla Kobiet, w tym 20 miejsc dla Kobiet Bezrobotnych dodatkowe 10 pkt przy ocenie miejsc zarezerwowanych dla osób do 25 roku życia dodatkowe 5 pkt przy ocenie za przynależność do tej grupy miejsc zarezerwowanych dla osób w wieku 50+ dodatkowe 5 pkt. przy ocenie za przynależność do tej grupy. 25. Do udziału w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają więcej niż 55 punktów (min. 55%) z przeprowadzonej oceny merytorycznej. 26. OCENA RYZYKA: Uczestnicy projektu po zakończeniu części szkoleniowo doradczej mogą aplikować o pożyczkę gotówkową w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. W celu zakończenia procedury oceny udzielenia pożyczki, wnioskodawcy (pożyczkobiorcy) zobowiązani są do przedłożenia biznes planu planowanego przedsięwzięcia, którego wzór stanowi załącznikiem nr 7 do Regulaminu i jest dokumentem opracowanym w ramach udzielanego wsparcia szkoleniowo-doradczego W ramach oceny ryzyka na podstawie złożonych dokumentów (wniosek o pożyczkę wraz z biznes planem), ocenie podlegać będzie: - ocena rentowności przedsięwzięcia, - ocena zdolności kredytowej, - wyliczenie wysokości pożyczki, - ocena możliwości spłaty, - ocena zabezpieczeń pożyczki Wiarygodność kredytowa klienta: Oceniając wiarygodność kredytową Wnioskodawcy pracownik Banku pobiera z bazy SI BIK Klient Indywidualny bankowy raport kredytowy o Kliencie i sprawdza w nim, czy Wnioskodawca posiada ocenę punktową BIKSco CreditRisk, o której mowa w ust , a w przypadku jej braku, czy posiada Kod Klasyfikacji Uzupełniającej, BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 9

10 o którym mowa w ust Ponadto sprawdza, czy Wnioskodawca spełnia kryteria negatywne określone w ust Jeżeli w bankowym raporcie kredytowym, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca uzyskał: 1) 415 punktów i powyżej -to jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje dalszym rozpatrywaniem jego wniosku; 2) 414 punktów i poniżej -to nie jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje odmową udzielenia kredytu Jeżeli w bankowym raporcie kredytowym, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca uzyskał Kod Klasyfikacji Uzupełniającej o symbolu: 1) A2, 0B, 0C, 0E, 0F, 0G - to jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje dalszym rozpatrywaniem jego wniosku; 2) A1, 0D - to nie jest Klientem wiarygodnym w ocenie Banku, co skutkuje odmową udzielenia kredytu Bankowy raport kredytowy jest ważny 90 dni, z zastrzeżeniem, że: 1) posiadany bankowy raport kredytowy zostaje wykorzystany przy rozpatrywaniu jednego wniosku kredytowego, 2) data bankowego raportu kredytowego nie może być wcześniejsza niż data złożenia przez Klienta wniosku kredytowego Ocena zostanie przeprowadzana przez Inspektora Finansowego, w oparciu o Kartę Oceny Wniosków wraz z kartą oceny Biznes Planu, stanowiącej załącznik nr 9, do niniejszego Regulaminu. Powyższa ocena zostanie zakończona rekomendacją wydaną przez Inspektora Finansowego i przekazaniem dokumentacji do podjęcia decyzji przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy. 27. DECYZJA O UDZIELENIU / ODMOWIE POŻYCZKI: Decyzja o udzieleniu / odmowie pożyczki, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów tj. wniosku o pożyczkę wraz z biznes planem oraz rekomendacji Inspektora Finansowego, podejmowana jest przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy zgodnie z Instrukcją Zasady podejmowania decyzji kredytowych oraz ustalania oprocentowania depozytów, kredytów i wysokości prowizji w Banku Spółdzielczym w Dębicy, stanowiącej załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu Pracownicy Biura Projektu gwarantują bezpłatną pomoc przy wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych oraz wniosków pożyczkowych. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 10

11 6 Wsparcie w postaci szkoleń udzielane w ramach projektu 28. Szkolenia prowadzone przed udzieleniem wsparcia finansowego, są zagwarantowane dla wszystkich wnioskodawców, w ramach pierwszego obrotu środkami kapitału funduszu pożyczkowego w oparciu o umowę o udzielenie podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego, której wzór stanowi załącznik Nr 9 do Regulaminu. 29. Szkolenia przed uruchomieniem działalności gospodarczej: - przysługują wszystkim wnioskodawcom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego czyli uzyskały co najmniej 55 punktów z Oceny merytorycznej - usługi szkoleniowe i doradcze mają charakter fakultatywny i stanowią uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest pożyczka. 30. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, będą obejmować 32 godzinny blok zajęć, podzielony na: - Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej (4h lekcyjne) - Finanse mikrofirmy (6h lekcyjnych) - Marketing i zarządzanie firmą (6h lekcyjnych) - Biznes Plan (16h lekcyjnych) 31. Szkolenia mają za zadanie przygotować wszystkich wnioskodawców, którym została przyznana pożyczka z pierwszego obrotu środków funduszu do uruchomienia działalności gospodarczej. 32. Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przeprowadzony pre test. Na zakończenie bloku szkoleniowego zostanie przeprowadzony post test. Ma to na celu wykazanie zmiany poziomu wiedzy na prezentowane tematy. 33. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej będą dostosowane do potrzeb odbiorców, w odniesieniu do miejsca i czasu ich realizacji (system kursów tygodniowych bądź weekendowych). 34. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach będzie lista obecności oraz lista odbioru materiałów. 35. W trakcie szkoleń każdemu wnioskodawcy przysługuje poczęstunek, dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 11

12 36. Grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 10 osób, wyjątek stanowią sytuację gdy uczestnicy z innych grup chcą odrobić zajęcia z powodu swojej nieobecności, która wcześniej została zgłoszona do Koordynatora ds. szkoleń i doradztwa, na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego bloku szkoleniowego. 37. Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przysługują wyłącznie uczestnikom projektu dla których wypłacane będą pożyczki z pierwszego obrotu w miarę dostępności środków przeznaczonych na pokrycie kosztów szkoleń. 7 Doradztwo indywidualne przed i po uruchomieniu działalności gospodarczej 38. Doradztwo indywidualne będzie prowadzone zarówno przed jak i po udzieleniu pożyczki dla wszystkich wnioskodawców, którym pożyczka zostanie przyznana zgodnie z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego oraz Regulaminu Rekrutacji. 39. Doradztwo indywidualne przed uruchomieniem działalności gospodarczej: przysługuje wszystkim wnioskodawcom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Koordynatora Projektu i Inspektora Finansowego czyli uzyskały co najmniej 55 punktów z oceny merytorycznej oraz podpiszą umowę o udzielenie podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego, której wzór stanowi załącznik Nr 10 do Regulaminu. 40. Doradztwo indywidualne, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, będzie obejmować 10 godzin indywidualnych spotkań Pożyczkobiorcy z trenerem, poświęconych: - formom opodatkowania, - zasad rejestrowania firmy, - obowiązków sprawozdawczych względem ZUS i Urzędu Skarbowego, - e-biznesu, - zasad tworzenia ofert handlowych. 41. Potwierdzeniem uczestnictwa w doradztwie indywidualnym będzie lista obecności oraz raporty z doradztwa indywidualnego sporządzane przez Trenera doradztwa indywidualnego. 42. Rekomenduje się aby doradztwo indywidualne było prowadzone w Biurze Projektu ale w tym zakresie będzie istniała dowolność i będzie to uzależnione od ustaleń pomiędzy doradcami oraz wnioskodawcami. Doradztwo indywidualne po rozpoczęciu działalności gospodarczej może być przeprowadzone np. w miejscu planowanej działalności gospodarczej. 43. Doradztwo indywidualne po uruchomieniu działalności gospodarczej będzie przysługiwać wszystkim pożyczkobiorcom, którzy podpiszą umowę pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz podpiszą umowę o udzielenie podstawowego wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego po udzieleniu pożyczki gotówkowej wg wzoru nr 11 do Regulaminu. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 12

13 44. Doradztwo indywidualne po udzieleniu pożyczki przysługuje każdemu pożyczkobiorcy w wymiarze 10 godzin. Potrzeby doradcze będą ustalane na bieżąco pomiędzy Projektodawcą a Pożyczkobiorcą, przy czym proponowany zakres świadczonej usługi obejmuje: efektywne wykorzystanie dotacji, finansów oraz efektywnego marketingu. 45. Na potrzeby rozliczenia godzin doradczych zostanie wypełniona lista obecności oraz raporty z doradztwa indywidualnego. 46. Doradztwo indywidualne po uruchomieniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi opisanymi w definicjach w punkcie pomoc de minimis, Regulaminu Funduszu Pożyczkowego. 47. Pożyczkobiorca, który skorzysta ze wsparcia szkoleniowo doradczego po uruchomieniu działalności gospodarczej otrzyma zaświadczenie o pomocy de mini mis( załącznik nr 3 do Regulaminu Pożyczkowego ) 48. Za datę udzielenia pomocy uznaje się datę zawarcia umowy na wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki. 8 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 49. W ramach Funduszu Pożyczkowego działalność gospodarcza może być utworzona i prowadzona pod następującymi warunkami: - Jedyną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność indywidualna (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). - W ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG nie ma możliwości przekształcania w inną formę prawną, pod rygorem zmiany oprocentowania na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Dopuszcza się tworzenie spółek cywilnych, przy czym w pierwszych 12 miesiącach od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą spełniać warunki określone niniejszym regulaminem Chęć założenia spółki cywilnej musi być zasygnalizowana we wniosku pożyczkowym w momencie składania wniosku pożyczkowego w Biurze Projektu Możliwe jest utworzenie spółki cywilnej w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, ale tylko i wyłącznie z uczestnikiem projektu Przedsiębiorczy BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 13

14 Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy i po uzyskaniu stosownej zgody Funduszu Pożyczkowego, reprezentowanego przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy W ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG nie ma możliwości zawieszenia działalności gospodarczej, pod rygorem zmiany oprocentowania na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności w CEIDG skutkuje zmianą oprocentowania na oprocentowanie standardowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Wszelkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej, a w szczególności przekształcenia, zmiany formy prawnej, należy zgłosić w siedzibie Funduszu Pożyczkowego w ciągu 14 dni od dokonania stosownej zmiany. 9. Postanowienia końcowe 50. Dokonanie zmian w regulaminie wymaga zgody WUP w Rzeszowie. Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej. 51. Regulamin jest zgodny z umową o dofinansowanie z dnia podpisaną w dniu 06 czerwca 2013r. pomiędzy WUP Rzeszów a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 52. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez WUP w Rzeszowie, nie wcześniej niż dnia 01 Lipca 2013 r. 53. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa: Kodeks cywilny, Prawo bankowe. 54. W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę bankową będą przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A oraz będą przechowywane przez to Biuro, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105a ustawy Prawo bankowe. Dane Kredytobiorcy są niezbędne do wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Kredytobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 55. Bank może też przekazać dane osobowe do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, w przypadku BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 14

15 przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić Bank na straty oraz w przypadku, gdy Pożyczkobiorca, pomimo odrębnego wezwania, nie spłaci wymagalnych zobowiązań wobec Banku. 56. Dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków Polskich: bankom oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków oraz biurom informacji gospodarczej. 57. Bank może przekazywać informacje gospodarcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) do biur informacji gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie. ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK NR 1: ZAŁĄCZNIK NR 2: ZAŁĄCZNIK NR 3: ZAŁĄCZNIK NR 4: ZAŁĄCZNIK NR 5: ZAŁĄCZNIK NR 6: ZAŁĄCZNIK NR 7: ZAŁĄCZNIK NR 8: ZAŁĄCZNIK NR 9: ZAŁĄCZNIK NR 10: ZAŁĄCZNIK NR 11: Deklaracji Uczestnictwa Formularz Zgłoszeniowy Rejestr Formularzy Zgłoszeniowych Karta Oceny Formalnej Karta Oceny Merytorycznej Wzór wniosku o pożyczkę Wzór Biznes Planu Zasady podejmowania decyzji kredytowych oraz ustalania oprocentowania depozytów, kredytów i wysokości prowizji w Banku Spółdzielczym w Dębicy Formularz Oceny Wniosków wraz z kartą oceny Biznes Planu Wzór Umowy doradczo-szkoleniowej - przed udzieleniem pożyczki Wzór umowy doradztwa indywidualnego po udzieleniu pożyczki BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 15

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO PRZED UDZIELENEIM POŻYCZKI

UMOWA NR O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO PRZED UDZIELENEIM POŻYCZKI Załącznik Nr 10 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA NR O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO PRZED UDZIELENEIM POŻYCZKI w ramach Projektu pt. Przedsiębiorczy Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Czas na własny biznes!

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Czas na własny biznes! Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu Czas na własny biznes! Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA Zał. 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA udziału w projekcie Zmiana szansa na rozwój (ścieżka 1A) Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 0.4. RPO WŚ PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego: Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu Droga do sukcesu-program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA.4.1 RPO WŚ PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: AMD GROUP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12 realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL Startuj z biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr CZĘŚĆ I FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6. PO

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Do Projekt NOWA PRACA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projekt NOWA PRACA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:... Nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projekt NOWA PRACA MODUŁ: SAMOZATRUDNIENIE Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt: MOJA FIRMA -MOJĄ SZANSĄ II Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-085/12-00 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:... FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner ZAŁĄCZNIK NR L.p. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6. PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner w. Tytuł projektu Kierunek przedsiębiorczość Nr projektu WND-POKL.06.0.00-4-00/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Własna firma od dziś. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Własna firma od dziś. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu Własna firma od dziś. Projekt realizowany w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. Data wpływu formularza zgłoszeniowego:..nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projekt MOJA SZANSA Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy Nr wniosku /FPPP/2013 Data złożenia wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:... Nr formularza zgłoszeniowego:.

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:... Nr formularza zgłoszeniowego:. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji. Data wpływu formularza zgłoszeniowego:... Nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY do Projektu pn. Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 16 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu Własna firma Twój sukces w biznesie! realizowanego przez Hills-Consulting Tomasz Antosiak DANE BENEFICJENTA Nazwa Adres INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. Dz.U.98.67.439 1999-01-01 zm. Dz.U.99.16.148 1 2003-06-20 zm. Dz.U.03.100.929 1 2004-08-09 zm. Dz.U.04.174.1810 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Moja firma przepis na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja firma przepis na sukces Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-001/09-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursie Szkoła przedsiębiorczości w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Czas na biznes! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo