Typy społeczeństw. Wpływ modernizacji i globalizacji na przemiany gospodarcze i społeczne na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typy społeczeństw. Wpływ modernizacji i globalizacji na przemiany gospodarcze i społeczne na świecie"

Transkrypt

1 Typy społeczeństw. Wpływ modernizacji i globalizacji na przemiany gospodarcze i społeczne na świecie

2 1. Trzy typy społeczeństw w historii Źródło a. Arras flamandzki z XVI w. przedstawiający zabawę w wiosce na terenie dzisiejszej Belgii. Polecenie 1. Na podstawie źródła a. oraz wiedzy pozaźródłowej wymień cztery kolejne cechy społeczeństwa tradycyjnego: I dominacja gospodarki rolniczej, II III IV V

3 Źródło b. Londyńska dzielnica robotnicza na rycinie z XVIII w. Polecenie 2. Na podstawie źródła b. oraz wiedzy pozaźródłowej wymień cztery kolejne cechy społeczeństwa przemysłowego: I dominacja gospodarki przemysłowej, II III IV V

4 Materiał pomocniczy 1: Charakterystyka społeczeństwa tradycyjnego i przemysłowego (Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003).

5 Materiał pomocniczy 2: Pojęcie modernizacji (B. Szacka, op. cit.) i globalizacji (D. Held, A. McGrew) Pojęcia modernizacji najczęściej używa się w odniesieniu do epoki rewolucji przemysłowej, której skutkiem było przejście od społeczeństwa tradycyjnego do przemysłowego. W szerszym sensie stosuje się je do wszystkich procesów przemian w historii, których skutkiem było unowocześnienie struktur życia społecznego. W Europie rewolucja przemysłowa została zapoczątkowana w Anglii ok. 1760, zaś w kontynentalnej Europie po 1815 i trwała aż po schyłek XIX w. (w Ameryce Północnej (od ok. 1830). Skutki rewolucji przemysłowej: -powstanie pracy fabrycznej i konfliktu między burżuazją a proletariatem, -urbanizacja i masowa alfabetyzacja, Pojęcie globalizacji powstało w odniesieniu do procesów na świecie, które nabrały intensywności od schyłku lat 60. XX w. (zob. źródło c.). Nie stosuje się go wobec przemian, które miały miejsce wcześniej (chyba że w ujęciu, zgodnie z którym w historii były dwie fazy globalizacji.) -przejście do linearnej koncepcji czasu, -wiara w postęp techn. i naukowy, -zmniejszenie znaczenia rolnictwa, -powstanie zależności od gospodarki światowej.

6 Źródło c. Społeczeństwo poprzemysłowe (B. Szacka, op. cit.). Polecenie 3. Na podstawie źródła c. oraz wiedzy pozaźródłowej wymień cztery kolejne cechy społeczeństwa poprzemysłowego. Formułując odpowiedź, weź pod uwagę różnice między społeczeństwem przemysłowym i poprzemysłowym: I dominacja w gospodarce sektora usług, II III IV V

7 Źródło d. Zdjęcie na górze przedstawia nowe osiedle domów jednorodzinnych we współczesnej Polsce, na dole natomiast favelę Rocinha na przedmieściu Rio de Janeiro w Brazylii. Polecenie 3. Zastanów się, które z nich w większym stopniu oddaje cechy społeczeństwa poprzemysłowego. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do trzech cech społeczeństwa tego typu. Uwaga: Jeśli sądzisz, że żadne ze zdjęć tego nie oddaje, przedstaw swą argumentacją także w trzech punktach.

8 Materiał pomocniczy 3. Pojęcie klasy średniej Dla współczesnych społeczeństw poprzemysłowych tzw. Północy charakterystyczne jest to, że przynajmniej około połowę ich składu stanowi klasa średnia (zob. opis obok). Pojęcie klasy średniej jest trudno definiowalne. Ma charakter wybitnie relatywny (odnoszący się do klasy wyższej i klasy niższej). W różnych częściach świata oznacza grupy społeczne, które żyją na poziomie nieporównywalnym ze sobą. W społeczeństwach Północy wyróżnia się dwie klasy średnie: -starą (w Polsce zwaną drobnomieszczaństwem) rzemiosło, tradycyjne usługi (np. zakład fryzjerski), handel detaliczny, - nową związana z zawodami biznesowymi i technologiami informacyjnymi.

9 2. Perspektywy rozwoju demograficznego a zasoby ziemi Źródło e. Rozwój demograficzny świata oraz jego prognoza do roku ok (według ONZ). Polecenie 4. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymień trzy czynniki, które decydują (i najprawdopodobniej będą decydowały w całym XXI w.) o spowolnieniu tempa wzrostu liczby ludności świata od ok r.

10 Źródło f. Teoria maltuzjanizmu Polecenie 5. W trzech punktach przedstaw, jaką politykę wobec przyrostu liczby ludności zalecał Malthus rządom państw. Polecenie 6. Na podstawie źródeł e. i f. oceń, czy przewidywania Malthusa odnośnie do tempa wzrostu liczby ludności na świecie spełniły się w okresie oraz zgodnie z prognozą spełnią w okresie

11 Źródło g. (dane ONZ). Obecny współczynnik przyrostu naturalnego na świecie oraz perspektywy wzrostu liczby ludności w I połowie XXI w. według kontynentów (tabela). Obie wartości podane w procentach Świat a) Przyrost ludności w Afryce: 127% b) Przyrost ludności w Ameryce Łacińskiej: 48% c) Przyrost ludności w Ameryce Północnej: 42% d) Przyrost ludności w Azji: 42% e) Przyrost ludności w Oceanii: 48% f) Przyrost ludności w Europie: 13% Polecenie 7. Czy którykolwiek z kontynentów przekroczy w XXI w. tempo wzrostu liczby ludności przewidywane przez Malthusa (zob. źródło f.)? Odpowiedź uzasadnij na przykładzie przewidywanego tempa wzrostu liczby ludności w Afryce. Polecenie 8. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymień jedną przyczynę tego, że dla kilku krajów południowej Afryki przewiduje się wskaźniki wyraźnie niższe niż dla większości kontynentu

12 3. Różnice rozwoju społecznego na świecie i ich przyczyny Źródło h. Wskaźnik HDI (od 1 do 0) na świecie w 2010 r. Najwyższy wskaźnik miała Norwegia (0.943), najniższy Dem. Rep. Konga (0,286). Do obliczenia syntetycznego miernika HDI (Human Development Index Wskaźnik Rozwoju Społecznego) wykorzystuje się głównie następujące dane: średnia oczekiwana długość życia, poziom analfabetyzmu, warunki materialne, ochrona zdrowia, szczególnie dzieci. Informacje te pozwalają określić stopień rozwoju kraju (bardzo wysoki, wysoki, średni lub niski), a także wpływ polityki ekonomicznej na jakość życia. W rankingu nie bierze się pod uwagę wolności politycznej oraz stopnia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Polecenie 9. Wyjaśnij, jakie były źródła, przyjętego w latach XX w., podziału ludzkości na Pierwszy, Drugi i Trzeci Świat. Uzasadnij wniosek, iż każda z tych trzech części świata należy dziś do innej kategorii według wskaźnika HDI. W raporcie za 2010 r. państwa ujęte zostały w czterech kategoriach: państwa bardzo wysoko rozwinięte (pierwsze 42 państwa barwy ciemnozielone), państwa wysoko rozwinięte (miejsca barwy jasnozielone), państwa średnio rozwinięte (miejsca barwy żółte i pomarańczowe) oraz państwa słabo rozwinięte (miejsca barwy czerwone, brunatne i czarne).

13 Źródło i. Stopień nierówności społecznej na świecie mierzony współczynnikiem Corrado Giniego (dane z 2009 r.). Współczynnik wyraża się wartością pomiędzy 0 a 1. Im wartość wyższa, tym rozpiętość dochodów między najbogatszymi i najbiedniejszymi większa, co oznacza wyższy stopień nierówności społecznej (w ramce poniżej pominięto liczbę 0, podając tylko wartość współczynnika po przecinku). Polecenie 10. Porównaj średni współczynnik Giniego dla krajów dawnego Pierwszego (bez USA) i Drugiego Świata położonych w Europie. Wyjaśnij, jak doszło do tego, że w około dwadzieścia lat od końca zimnej wojny jest on zdecydowanie wyższy w grupie byłych państw komunistycznych. Polecenie 11. Wymień dwa kontynenty, na których współczynnik Giniego jest najwyższy.

14 Źródło j. Koncepcja zależności poszczególnych części świata w ramach systemu światowego (za B. Szacka, op. cit.). Zgodnie z koncepcją, która szczyt popularności przeżyła w latach XX w., świat pozostaje podzielony na centrum i peryferie, a w jego rozwoju rolę kluczową odgrywają kraje skupione nad Północnym Atlantykiem. W pewnym uproszczeniu oznacza to, że utrzymują one w zależności gospodarczej inne części świata. Polecenie 12. Wyjaśnij, jak według zwolenników tej teorii w dobie globalizacji działa mechanizm uzależnienia krajów peryferyjnych od krajów położonych w centrum.

15 Źródło k: Artur Domosławski, Nie taki alterglobalizm straszny, Gazeta Wyborcza, Polecenie 13. Powyższy tekst odnosi się do sytuacji sprzed około dekady. Wskutek realizacji zasad tzw. konsensusu waszyngtońskiego (wymaganych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy zob. mat. pom. 3) niektóre kraje dawnego Trzeciego Świata popadły w kryzys finansowy, a pewna część ich ludności zbiedniała. Jednak w pierwszej dekadzie XXI w. kryzysów takich już nie odnotowano. Wymień dwa kraje, spośród wspomnianych wyżej, które w tym dziesięcioleciu nie tylko notowały stały rozwój, ale także weszły do grona dziesięciu największych gospodarek świata.

16 Materiał pomocniczy 4. Zasady konsensusu waszyngtońskiego Konsensus waszyngtoński dokument sformułowany w 1989 r. przez ekonomistę Johna Williamsona, formułujący wytyczne dla polityki gospodarczej USA. Przyjęty za podstawę udzielania pomocy przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Dokument opierał się na 10 podstawowych punktach, które powinny być realizowane w celu zapewnienia stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 1. Utrzymanie dyscypliny finansowej 2. Ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność poniesionych nakładów i przyczyniają się do poprawy struktury podziału dochodów 3. Reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podatkowych i poszerzanie bazy podatkowej 4. Liberalizacja rynków finansowych w celu ujednolicenia stóp procentowych 5. Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność 6. Liberalizacja handlu 7. Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich 8. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 9. Deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji 10. Gwarancja praw własności.

17 Źródło l. Wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych i Chin Polecenie 14. Dane zawierają informacje na temat zmian PKB (GDP) w układzie kwartalnym. Porównaj skutki załamania systemu bankowego Stanów Zjednoczonych na jesieni 2008 r. dla tego państwa oraz Chin. Polecenie 15. Na czym polega współczesna zależność gospodarcza między Chinami a USA? Czym różni się ona od modelu opisanego przez koncepcję zależności i systemu światowego (źródło j.)?

18 4. Klasa średnia we współczesnym świecie Źródło m. Stracona dekada klasy średniej w USA. Następne pokolenie będzie miało gorzej [ ] Choć technicznie recesja w Stanach Zjednoczonych skończyła się trzy lata temu, tamtejsza klasa średnia wciąż odczuwa jej skutki. Po raz pierwszy od końca II wojny światowej mediana (wartość środkowa) jej dochodów jest mniejsza niż przed dekadą ( ) Za przedstawiciela klasy średniej uważa się co drugi dorosły Amerykanin. Pokrywa się to z danymi ze spisu powszechnego, gdzie za definicję tej grupy przyjęto roczny dochód między 39 tys. a 118 tys. dolarów. Przedstawione w środę rezultaty badania nie nastrajają optymizmem. ( ) Zmniejszyły się zarówno dochody klasy średniej, jak i jej majątek. Mediana dochodów gospodarstwa domowego spadła z dolarów w 2000 r. do w 2010 r. Jeszcze bardziej, bo aż o 28 proc. spadł w tym samym czasie posiadany majątek z do dolarów. Co więcej po raz pierwszy od czterech dekad łączne dochody klasy średniej były mniejsze niż klasy wyższej, która jest znacznie mniej liczna. O ile w 1970 r. 62 proc. wszystkich dochodów przypadało na klasę średnią, a najbogatsi zarabiali 29 proc., to w 2010 r. do najbogatszych trafiało już 47 proc. dochodów, a do klasy średniej 46 proc. Polecenie 16. Z jaką polityką gospodarczą państwa, prowadzoną od lat 80., wiążesz niekorzystne zmiany w położeniu klasy średniej w Stanach Zjednoczonych? Zwróć uwagę także na współczynnik Giniego w USA (źródło i.)

19 Źródło n. Gospodarki Chin i Indii kwitną, ale to Brazylia jest prawdziwym zwycięzcą [ ] Rozmawiając z Melissą Beeby, typową przedstawicielką tzw. tradycyjnej klasy średniej, nie sposób zauważyć, że Brazylia przeżywa teraz jeden z największych skoków gospodarczych od czasu ostatniego cudu ekonomicznego z późnych lat sześćdziesiątych. Zarówno Beeby, która prowadzi restaurację Bridge w Centrum Brytyjskim w Sao Paulo, jak i inni członkowie starej klasy średniej odczuwają jednak coraz więcej obciążeń. Ceny mięsa oraz ropy podwoiły się, opłaty za autostrady się podniosły, a jedzenie w restauracjach czy kupowanie nieruchomości stało się niesamowicie drogie. Klasa średnia tonie w długach. Historia brazylijskiego sukcesu, który wyciągnął z biedy miliony ludzi w ubiegłej dekadzie, była naprawdę bajką dwóch klas średnich. Mimo, że wzrost gospodarczy na poziomie średnio 4 procent w latach 2003 i 2010 nie był tak spektakularny jak w Chinach czy Indiach, równowaga w podziale dochodów pojawiła się szybciej w największej gospodarce Ameryki Łacińskiej niż w którymkolwiek innym z rynków wschodzących. Szacuje się, że po stronie wygranych jest 105,5 mln grupa ludzi (ze 190-milionowej populacji), wywodzących się z tzw. nowej klasy średniej. Ich dochody znajdują się w przedziale od 1200 do 5174 realów na gospodarstwo domowe miesięcznie (ok. 10 tys. zł). Dobrze mają się też bogaci, którzy najbardziej skorzystali na boomie konsumpcyjnym i towarowym czy też grając na giełdzie. Jak mówią socjologowie, na straconej pozycji jest grupa około 20 mln Brazylijczyków należących do tradycyjnej klasy średniej, która zarabia więcej niż 5174 realów na gospodarstwo domowe. ( ) wielu z brazylijskiej klasy średniej narzeka na wzrost cen, przeciążoną infrastrukturę oraz zwiększoną rywalizację o miejsca pracy. W ubiegłych dziesięciu latach dochód najbiedniejszych obywateli wzrósł o 68 procent, podczas gdy zarobki wąskiej 10-procentowej grupy najbogatszych wzrosły jedynie o 10 procent. Taki stan rzeczy jest częściowo spowodowany zwiększającym się dostępem do edukacji. Nowa klasa średnia studiuje na prywatnych uczelniach i politechnikach, a także walczy o miejsca pracy ze starą klasą średnią

20 Źródło o. Brazylia w ofensywie przeciw biedzie [Maciej Stasiński ] Prezydent Dilma Rousseff wprowadza nowy program pomocy dla rodzin z małymi dziećmi. Rząd zbuduje kilka tysięcy przedszkoli i zapewni najbiedniejszym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej ( ) - Nie pogodzimy się z podziałem na Brazylię bogatą i z przyszłością oraz biedną i bez nadziei - mówiła niedawno prezydent Dilma Rousseff, prezentując program w Brasilii. - Wykorzenienie nędzy to pierwsze zobowiązanie mojego rządu. "Brazylia się troszczy" uzupełnia istniejący od lat program "Bolsa Familia" dotujący edukację milionów biednych dzieci i ogłoszony rok temu jeszcze ambitniejszy "Brazylia bez nędzy", którego celem jest wyplenienie skrajnej biedy do 2014 r. Dotacje dla najbiedniejszych rodzin - w których dochód na osobę nie przekracza 70 reali (35 dol.) miesięcznie - wyniosą średnio 80 reali (40 dol.) na każde dziecko poniżej sześciu lat. Pomoże to w utrzymaniu dzieci, zanim pójdą do szkoły. Rząd szacuje, że wesprze od razu 2 mln rodzin i prawie 3 mln najmłodszych dzieci. Ma to ograniczyć skrajną nędzę (w blisko 200-milionowej Brazylii dotyka ponad 16 mln osób) o 40 proc. i wydobyć z niej ponad 60 proc. maluchów. Program będzie kosztował ok. 10 mln reali, czyli 5 mln dol. ( ) W ramach programu rząd zbuduje kilka tysięcy przedszkoli i zapewni najbiedniejszym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. przez darmową dystrybucję witamin, szczepionek, preparatów żelaza. Będzie też wyrównywał różnice między regionami. ( ) Brazylia chlubi się tym, że od kilkunastu lat ma rządy, które dbają o rozwój gospodarczy oraz podział dochodu narodowego i wyrównywanie społecznych szans. Od czasów Fernando H. Cardoso w drugiej połowie lat 90., potem dwóch kadencji Inacio Luli da Silvy i teraz Dilmy Rousseff 40 mln Brazylijczyków awansowało do klasy średniej. Należy dziś do niej około połowy ludności. Polecenie 17 (do źródeł n. i o.). Z jaką polityką gospodarczą państwa, prowadzoną od lat 90., wiążesz korzystne zmiany w położeniu klasy średniej w Brazylii?

21 Źródło p. 1/3 mieszkańców Afryki to przedstawiciele klasy średniej [ ] Jedna trzecia mieszkańców Afryki należy obecnie do klasy średniej wynika z najnowszych badań. Tym samym stają się oni porównywalną wielkościowo grupą do klasy średniej w Chinach i Indiach, czyli w dwóch najdynamiczniejszych gospodarkach świata. Według Afrykańskiego Banku Rozwoju rekordowa liczba mieszkańców Afryki posiada własne samochody i domy, korzysta z telefonów komórkowych i internetu, wysyła dzieci do prywatnych szkół czy na zagraniczne uniwersytety. Mthuli Ncube, główny ekonomista banku, wyraził nadzieję, że wyniki badań pomogą przezwyciężyć istniejący od lat stereotyp kontynentu głodu i ubóstwa. Biorąc pod uwagę koszty życia w Afryce, eksperci banku zdefiniowali klasę średnią jako osoby, które wydają na swoje potrzeby 2 20 dol. dziennie. Na koniec zeszłego roku takich osób było około 313 mln, co stanowi 34 proc. prawie miliardowej populacji Afryki. Oznacza to znaczący wzrost zarówno procentowo, jak i w liczbach bezwzględnych w 1980 r. klasa średnia liczyła 111 mln (26 proc.), a w 2000 r. 196 mln (27 proc.). Wynoszący 8 proc. przyrost klasy średniej w ciągu ostatnich 30 lat zatem nieznacznie przewyższył wzrost populacji. ( ) W skali całego kontynentu wytwarza ona co najmniej połowę afrykańskiego PKB wynoszącego 1,6 bln dol., a zatem w dużej mierze odpowiada za to, że jego wzrost w tym roku wyniesie 5,5 proc. Członkowie afrykańskiej klasy średniej najczęściej pracują na etatach lub prowadzą własne biznesy. Nie polegają całkowicie na państwowej służbie zdrowia, lecz wydają pieniądze na prywatne leczenie. Mają mniej dzieci, ale więcej wydają na jedzenie dla nich i ich edukację. Polecenie 18. Zwróć uwagę, jakie kryterium dochodowe dla klasy średniej przyjęli autorzy raportu Afrykańskiego Banku Rozwoju i porównaj je z kryterium dochodowym wymienionym w tekście poświęconym Brazylii (źródło n.) oraz Stanom Zjednoczonym (źródło m.).

22 5. Drugie oblicze Afryki Źródło r. Fragment książki Adama Leszczyńskiego, Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS, s [http://www.pah.org.pl/m/2856/dziekujemy%20za%20palenie.pdf]

23 Polecenie 19. (do źródła r.). Porównaj dochód miesięczny pracowników fabryki tytoniowej w Malawi z kryterium dochodowym klasy średniej przyjętym w źródle p. Jakie wnioski nasuwają się odnośnie do standardów życia afrykańskiej klasy średniej? Źródło s. Zdjęcie z książki Adam Leszczyńskiego, które towarzyszy jego relacji z pobytu w Malawi. Polecenie 20. (do źródeł r. i s.). Wyjaśnij, w jakim sensie napis na ścianie giełdy tytoniowej w Lilongwe symbolicznie oddaje sytuację i pracowników fabryki tytoniowej, i roli Malawi w międzynarodowym podziale pracy. Komentarz do źródła t.: Leszczyński przywołuje w tytule pastora Malthusa (źródło f.) jako autora, który oddał sytuację gospodarczą świata sprzed rewolucji przemysłowej. Było to społeczeństwo tradycyjne, w którym nadmiar ludności był regulowany przez powtarzające się epidemie i wojny. Takie mechanizmy regulacyjne pozwalały społeczeństwu nie rosnąć liczebnie i tym samym zdaniem Malthusa powstrzymywały demograficzną katastrofę. Jednak rewolucja przemysłowa mimo olbrzymich kosztów społecznych, jakie zapłacili za nią robotnicy wyrwała w XIX w. społeczeństwa Europy i Ameryki Północnej ze skrajnego ubóstwa.

24 Źródło t. Dalszy fragment rozdziału 1. z książki Adama Leszczyńskiego, (op. cit.) s Źródło t. Przedstaw przyczyny tego, że Malawi zdaniem Leszczyńskiego nie mam szans nawet na taką drogę modernizacji, przez jaką przeszły społeczeństwa Europy i Ameryki Pn. w XIX w.

25 Tematy: 1. Przejście do społeczeństwa przemysłowego krajów dawnego Trzeciego Świata na przełomie XX i XXI w. Scharakteryzuj ten proces i przedstaw jego konsekwencje, odwołując się do przykładów z dwu kontynentów. 2. Klasa średnia we współczesnych krajach o różnym stopniu rozwoju. Przedstaw, w jaki sposób ona powstaje, jakie ma znaczenie i od czego zależą jej perspektywy rozwoju. Odwołaj się do przykładów z dwu kontynentów.

Polski Nowy Złoty Wiek

Polski Nowy Złoty Wiek Public Disclosure Authorized 6639 Public Disclosure Authorized Polski Nowy Złoty Wiek od peryferii Europy do jej centrum Marcin Piątkowski Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Polski

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Współpracownicy i rozmówcy: Janusz Antonik, Paweł Budrewicz, Jarosław Ciepał, Beata Dąbek, Waldemar Jakowlew,

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Migracje w procesie globalizacji **

Migracje w procesie globalizacji ** Z EKONOMII ŚWIATOWEJ Richard B. Freeman * Migracje w procesie globalizacji ** Tocząca się w ciągu minionej dekady debata polityczna na temat globalizacji w dużej mierze pominęła kwestię międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wiedza i bogactwo narodów

Wiedza i bogactwo narodów Wiedza i bogactwo narodów Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej Ekonomia i finanse Wiedza i bogactwo narodów Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej Ekonomia i

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny kłopoty z pomiarem

Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny kłopoty z pomiarem Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny... 5 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014) ISSN 1898-5084 ISBN 978-83-7996-020-0 dr hab. Ewa Polak 1 Instytut Transportu i Handlu

Bardziej szczegółowo

Stop unikaniu opodatkowania przez korporacje Przewodnik sprawiedliwość podatkowa a rozwój

Stop unikaniu opodatkowania przez korporacje Przewodnik sprawiedliwość podatkowa a rozwój Stop unikaniu opodatkowania przez korporacje Przewodnik sprawiedliwość podatkowa a rozwój Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO jest organizacją pozarządową typu think and do tank, reprezentującą perspektywę

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Indie i kraje Azji Wschodniej

Indie i kraje Azji Wschodniej TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU Szko³a Wy sza Psychologii Spo³ecznej AZJA PACYFIK ROCZNIK TOM X (2007) Indie i kraje Azji Wschodniej RADA PROGRAMOWA Krzysztof Gawlikowski (przewodniczący), Piotr Balcerowicz,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA E X C A T H E D R A SPIS TREŚCI Ex cathedra 3 Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? KATARZYNA ŻUKROWSKA 15 Znak zmian na polskim rynku pracy różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo