Typy społeczeństw. Wpływ modernizacji i globalizacji na przemiany gospodarcze i społeczne na świecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typy społeczeństw. Wpływ modernizacji i globalizacji na przemiany gospodarcze i społeczne na świecie"

Transkrypt

1 Typy społeczeństw. Wpływ modernizacji i globalizacji na przemiany gospodarcze i społeczne na świecie

2 1. Trzy typy społeczeństw w historii Źródło a. Arras flamandzki z XVI w. przedstawiający zabawę w wiosce na terenie dzisiejszej Belgii. Polecenie 1. Na podstawie źródła a. oraz wiedzy pozaźródłowej wymień cztery kolejne cechy społeczeństwa tradycyjnego: I dominacja gospodarki rolniczej, II III IV V

3 Źródło b. Londyńska dzielnica robotnicza na rycinie z XVIII w. Polecenie 2. Na podstawie źródła b. oraz wiedzy pozaźródłowej wymień cztery kolejne cechy społeczeństwa przemysłowego: I dominacja gospodarki przemysłowej, II III IV V

4 Materiał pomocniczy 1: Charakterystyka społeczeństwa tradycyjnego i przemysłowego (Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003).

5 Materiał pomocniczy 2: Pojęcie modernizacji (B. Szacka, op. cit.) i globalizacji (D. Held, A. McGrew) Pojęcia modernizacji najczęściej używa się w odniesieniu do epoki rewolucji przemysłowej, której skutkiem było przejście od społeczeństwa tradycyjnego do przemysłowego. W szerszym sensie stosuje się je do wszystkich procesów przemian w historii, których skutkiem było unowocześnienie struktur życia społecznego. W Europie rewolucja przemysłowa została zapoczątkowana w Anglii ok. 1760, zaś w kontynentalnej Europie po 1815 i trwała aż po schyłek XIX w. (w Ameryce Północnej (od ok. 1830). Skutki rewolucji przemysłowej: -powstanie pracy fabrycznej i konfliktu między burżuazją a proletariatem, -urbanizacja i masowa alfabetyzacja, Pojęcie globalizacji powstało w odniesieniu do procesów na świecie, które nabrały intensywności od schyłku lat 60. XX w. (zob. źródło c.). Nie stosuje się go wobec przemian, które miały miejsce wcześniej (chyba że w ujęciu, zgodnie z którym w historii były dwie fazy globalizacji.) -przejście do linearnej koncepcji czasu, -wiara w postęp techn. i naukowy, -zmniejszenie znaczenia rolnictwa, -powstanie zależności od gospodarki światowej.

6 Źródło c. Społeczeństwo poprzemysłowe (B. Szacka, op. cit.). Polecenie 3. Na podstawie źródła c. oraz wiedzy pozaźródłowej wymień cztery kolejne cechy społeczeństwa poprzemysłowego. Formułując odpowiedź, weź pod uwagę różnice między społeczeństwem przemysłowym i poprzemysłowym: I dominacja w gospodarce sektora usług, II III IV V

7 Źródło d. Zdjęcie na górze przedstawia nowe osiedle domów jednorodzinnych we współczesnej Polsce, na dole natomiast favelę Rocinha na przedmieściu Rio de Janeiro w Brazylii. Polecenie 3. Zastanów się, które z nich w większym stopniu oddaje cechy społeczeństwa poprzemysłowego. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do trzech cech społeczeństwa tego typu. Uwaga: Jeśli sądzisz, że żadne ze zdjęć tego nie oddaje, przedstaw swą argumentacją także w trzech punktach.

8 Materiał pomocniczy 3. Pojęcie klasy średniej Dla współczesnych społeczeństw poprzemysłowych tzw. Północy charakterystyczne jest to, że przynajmniej około połowę ich składu stanowi klasa średnia (zob. opis obok). Pojęcie klasy średniej jest trudno definiowalne. Ma charakter wybitnie relatywny (odnoszący się do klasy wyższej i klasy niższej). W różnych częściach świata oznacza grupy społeczne, które żyją na poziomie nieporównywalnym ze sobą. W społeczeństwach Północy wyróżnia się dwie klasy średnie: -starą (w Polsce zwaną drobnomieszczaństwem) rzemiosło, tradycyjne usługi (np. zakład fryzjerski), handel detaliczny, - nową związana z zawodami biznesowymi i technologiami informacyjnymi.

9 2. Perspektywy rozwoju demograficznego a zasoby ziemi Źródło e. Rozwój demograficzny świata oraz jego prognoza do roku ok (według ONZ). Polecenie 4. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymień trzy czynniki, które decydują (i najprawdopodobniej będą decydowały w całym XXI w.) o spowolnieniu tempa wzrostu liczby ludności świata od ok r.

10 Źródło f. Teoria maltuzjanizmu Polecenie 5. W trzech punktach przedstaw, jaką politykę wobec przyrostu liczby ludności zalecał Malthus rządom państw. Polecenie 6. Na podstawie źródeł e. i f. oceń, czy przewidywania Malthusa odnośnie do tempa wzrostu liczby ludności na świecie spełniły się w okresie oraz zgodnie z prognozą spełnią w okresie

11 Źródło g. (dane ONZ). Obecny współczynnik przyrostu naturalnego na świecie oraz perspektywy wzrostu liczby ludności w I połowie XXI w. według kontynentów (tabela). Obie wartości podane w procentach Świat a) Przyrost ludności w Afryce: 127% b) Przyrost ludności w Ameryce Łacińskiej: 48% c) Przyrost ludności w Ameryce Północnej: 42% d) Przyrost ludności w Azji: 42% e) Przyrost ludności w Oceanii: 48% f) Przyrost ludności w Europie: 13% Polecenie 7. Czy którykolwiek z kontynentów przekroczy w XXI w. tempo wzrostu liczby ludności przewidywane przez Malthusa (zob. źródło f.)? Odpowiedź uzasadnij na przykładzie przewidywanego tempa wzrostu liczby ludności w Afryce. Polecenie 8. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymień jedną przyczynę tego, że dla kilku krajów południowej Afryki przewiduje się wskaźniki wyraźnie niższe niż dla większości kontynentu

12 3. Różnice rozwoju społecznego na świecie i ich przyczyny Źródło h. Wskaźnik HDI (od 1 do 0) na świecie w 2010 r. Najwyższy wskaźnik miała Norwegia (0.943), najniższy Dem. Rep. Konga (0,286). Do obliczenia syntetycznego miernika HDI (Human Development Index Wskaźnik Rozwoju Społecznego) wykorzystuje się głównie następujące dane: średnia oczekiwana długość życia, poziom analfabetyzmu, warunki materialne, ochrona zdrowia, szczególnie dzieci. Informacje te pozwalają określić stopień rozwoju kraju (bardzo wysoki, wysoki, średni lub niski), a także wpływ polityki ekonomicznej na jakość życia. W rankingu nie bierze się pod uwagę wolności politycznej oraz stopnia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Polecenie 9. Wyjaśnij, jakie były źródła, przyjętego w latach XX w., podziału ludzkości na Pierwszy, Drugi i Trzeci Świat. Uzasadnij wniosek, iż każda z tych trzech części świata należy dziś do innej kategorii według wskaźnika HDI. W raporcie za 2010 r. państwa ujęte zostały w czterech kategoriach: państwa bardzo wysoko rozwinięte (pierwsze 42 państwa barwy ciemnozielone), państwa wysoko rozwinięte (miejsca barwy jasnozielone), państwa średnio rozwinięte (miejsca barwy żółte i pomarańczowe) oraz państwa słabo rozwinięte (miejsca barwy czerwone, brunatne i czarne).

13 Źródło i. Stopień nierówności społecznej na świecie mierzony współczynnikiem Corrado Giniego (dane z 2009 r.). Współczynnik wyraża się wartością pomiędzy 0 a 1. Im wartość wyższa, tym rozpiętość dochodów między najbogatszymi i najbiedniejszymi większa, co oznacza wyższy stopień nierówności społecznej (w ramce poniżej pominięto liczbę 0, podając tylko wartość współczynnika po przecinku). Polecenie 10. Porównaj średni współczynnik Giniego dla krajów dawnego Pierwszego (bez USA) i Drugiego Świata położonych w Europie. Wyjaśnij, jak doszło do tego, że w około dwadzieścia lat od końca zimnej wojny jest on zdecydowanie wyższy w grupie byłych państw komunistycznych. Polecenie 11. Wymień dwa kontynenty, na których współczynnik Giniego jest najwyższy.

14 Źródło j. Koncepcja zależności poszczególnych części świata w ramach systemu światowego (za B. Szacka, op. cit.). Zgodnie z koncepcją, która szczyt popularności przeżyła w latach XX w., świat pozostaje podzielony na centrum i peryferie, a w jego rozwoju rolę kluczową odgrywają kraje skupione nad Północnym Atlantykiem. W pewnym uproszczeniu oznacza to, że utrzymują one w zależności gospodarczej inne części świata. Polecenie 12. Wyjaśnij, jak według zwolenników tej teorii w dobie globalizacji działa mechanizm uzależnienia krajów peryferyjnych od krajów położonych w centrum.

15 Źródło k: Artur Domosławski, Nie taki alterglobalizm straszny, Gazeta Wyborcza, Polecenie 13. Powyższy tekst odnosi się do sytuacji sprzed około dekady. Wskutek realizacji zasad tzw. konsensusu waszyngtońskiego (wymaganych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy zob. mat. pom. 3) niektóre kraje dawnego Trzeciego Świata popadły w kryzys finansowy, a pewna część ich ludności zbiedniała. Jednak w pierwszej dekadzie XXI w. kryzysów takich już nie odnotowano. Wymień dwa kraje, spośród wspomnianych wyżej, które w tym dziesięcioleciu nie tylko notowały stały rozwój, ale także weszły do grona dziesięciu największych gospodarek świata.

16 Materiał pomocniczy 4. Zasady konsensusu waszyngtońskiego Konsensus waszyngtoński dokument sformułowany w 1989 r. przez ekonomistę Johna Williamsona, formułujący wytyczne dla polityki gospodarczej USA. Przyjęty za podstawę udzielania pomocy przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Dokument opierał się na 10 podstawowych punktach, które powinny być realizowane w celu zapewnienia stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 1. Utrzymanie dyscypliny finansowej 2. Ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność poniesionych nakładów i przyczyniają się do poprawy struktury podziału dochodów 3. Reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podatkowych i poszerzanie bazy podatkowej 4. Liberalizacja rynków finansowych w celu ujednolicenia stóp procentowych 5. Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność 6. Liberalizacja handlu 7. Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich 8. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 9. Deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji 10. Gwarancja praw własności.

17 Źródło l. Wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych i Chin Polecenie 14. Dane zawierają informacje na temat zmian PKB (GDP) w układzie kwartalnym. Porównaj skutki załamania systemu bankowego Stanów Zjednoczonych na jesieni 2008 r. dla tego państwa oraz Chin. Polecenie 15. Na czym polega współczesna zależność gospodarcza między Chinami a USA? Czym różni się ona od modelu opisanego przez koncepcję zależności i systemu światowego (źródło j.)?

18 4. Klasa średnia we współczesnym świecie Źródło m. Stracona dekada klasy średniej w USA. Następne pokolenie będzie miało gorzej [ ] Choć technicznie recesja w Stanach Zjednoczonych skończyła się trzy lata temu, tamtejsza klasa średnia wciąż odczuwa jej skutki. Po raz pierwszy od końca II wojny światowej mediana (wartość środkowa) jej dochodów jest mniejsza niż przed dekadą ( ) Za przedstawiciela klasy średniej uważa się co drugi dorosły Amerykanin. Pokrywa się to z danymi ze spisu powszechnego, gdzie za definicję tej grupy przyjęto roczny dochód między 39 tys. a 118 tys. dolarów. Przedstawione w środę rezultaty badania nie nastrajają optymizmem. ( ) Zmniejszyły się zarówno dochody klasy średniej, jak i jej majątek. Mediana dochodów gospodarstwa domowego spadła z dolarów w 2000 r. do w 2010 r. Jeszcze bardziej, bo aż o 28 proc. spadł w tym samym czasie posiadany majątek z do dolarów. Co więcej po raz pierwszy od czterech dekad łączne dochody klasy średniej były mniejsze niż klasy wyższej, która jest znacznie mniej liczna. O ile w 1970 r. 62 proc. wszystkich dochodów przypadało na klasę średnią, a najbogatsi zarabiali 29 proc., to w 2010 r. do najbogatszych trafiało już 47 proc. dochodów, a do klasy średniej 46 proc. Polecenie 16. Z jaką polityką gospodarczą państwa, prowadzoną od lat 80., wiążesz niekorzystne zmiany w położeniu klasy średniej w Stanach Zjednoczonych? Zwróć uwagę także na współczynnik Giniego w USA (źródło i.)

19 Źródło n. Gospodarki Chin i Indii kwitną, ale to Brazylia jest prawdziwym zwycięzcą [ ] Rozmawiając z Melissą Beeby, typową przedstawicielką tzw. tradycyjnej klasy średniej, nie sposób zauważyć, że Brazylia przeżywa teraz jeden z największych skoków gospodarczych od czasu ostatniego cudu ekonomicznego z późnych lat sześćdziesiątych. Zarówno Beeby, która prowadzi restaurację Bridge w Centrum Brytyjskim w Sao Paulo, jak i inni członkowie starej klasy średniej odczuwają jednak coraz więcej obciążeń. Ceny mięsa oraz ropy podwoiły się, opłaty za autostrady się podniosły, a jedzenie w restauracjach czy kupowanie nieruchomości stało się niesamowicie drogie. Klasa średnia tonie w długach. Historia brazylijskiego sukcesu, który wyciągnął z biedy miliony ludzi w ubiegłej dekadzie, była naprawdę bajką dwóch klas średnich. Mimo, że wzrost gospodarczy na poziomie średnio 4 procent w latach 2003 i 2010 nie był tak spektakularny jak w Chinach czy Indiach, równowaga w podziale dochodów pojawiła się szybciej w największej gospodarce Ameryki Łacińskiej niż w którymkolwiek innym z rynków wschodzących. Szacuje się, że po stronie wygranych jest 105,5 mln grupa ludzi (ze 190-milionowej populacji), wywodzących się z tzw. nowej klasy średniej. Ich dochody znajdują się w przedziale od 1200 do 5174 realów na gospodarstwo domowe miesięcznie (ok. 10 tys. zł). Dobrze mają się też bogaci, którzy najbardziej skorzystali na boomie konsumpcyjnym i towarowym czy też grając na giełdzie. Jak mówią socjologowie, na straconej pozycji jest grupa około 20 mln Brazylijczyków należących do tradycyjnej klasy średniej, która zarabia więcej niż 5174 realów na gospodarstwo domowe. ( ) wielu z brazylijskiej klasy średniej narzeka na wzrost cen, przeciążoną infrastrukturę oraz zwiększoną rywalizację o miejsca pracy. W ubiegłych dziesięciu latach dochód najbiedniejszych obywateli wzrósł o 68 procent, podczas gdy zarobki wąskiej 10-procentowej grupy najbogatszych wzrosły jedynie o 10 procent. Taki stan rzeczy jest częściowo spowodowany zwiększającym się dostępem do edukacji. Nowa klasa średnia studiuje na prywatnych uczelniach i politechnikach, a także walczy o miejsca pracy ze starą klasą średnią

20 Źródło o. Brazylia w ofensywie przeciw biedzie [Maciej Stasiński ] Prezydent Dilma Rousseff wprowadza nowy program pomocy dla rodzin z małymi dziećmi. Rząd zbuduje kilka tysięcy przedszkoli i zapewni najbiedniejszym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej ( ) - Nie pogodzimy się z podziałem na Brazylię bogatą i z przyszłością oraz biedną i bez nadziei - mówiła niedawno prezydent Dilma Rousseff, prezentując program w Brasilii. - Wykorzenienie nędzy to pierwsze zobowiązanie mojego rządu. "Brazylia się troszczy" uzupełnia istniejący od lat program "Bolsa Familia" dotujący edukację milionów biednych dzieci i ogłoszony rok temu jeszcze ambitniejszy "Brazylia bez nędzy", którego celem jest wyplenienie skrajnej biedy do 2014 r. Dotacje dla najbiedniejszych rodzin - w których dochód na osobę nie przekracza 70 reali (35 dol.) miesięcznie - wyniosą średnio 80 reali (40 dol.) na każde dziecko poniżej sześciu lat. Pomoże to w utrzymaniu dzieci, zanim pójdą do szkoły. Rząd szacuje, że wesprze od razu 2 mln rodzin i prawie 3 mln najmłodszych dzieci. Ma to ograniczyć skrajną nędzę (w blisko 200-milionowej Brazylii dotyka ponad 16 mln osób) o 40 proc. i wydobyć z niej ponad 60 proc. maluchów. Program będzie kosztował ok. 10 mln reali, czyli 5 mln dol. ( ) W ramach programu rząd zbuduje kilka tysięcy przedszkoli i zapewni najbiedniejszym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. przez darmową dystrybucję witamin, szczepionek, preparatów żelaza. Będzie też wyrównywał różnice między regionami. ( ) Brazylia chlubi się tym, że od kilkunastu lat ma rządy, które dbają o rozwój gospodarczy oraz podział dochodu narodowego i wyrównywanie społecznych szans. Od czasów Fernando H. Cardoso w drugiej połowie lat 90., potem dwóch kadencji Inacio Luli da Silvy i teraz Dilmy Rousseff 40 mln Brazylijczyków awansowało do klasy średniej. Należy dziś do niej około połowy ludności. Polecenie 17 (do źródeł n. i o.). Z jaką polityką gospodarczą państwa, prowadzoną od lat 90., wiążesz korzystne zmiany w położeniu klasy średniej w Brazylii?

21 Źródło p. 1/3 mieszkańców Afryki to przedstawiciele klasy średniej [ ] Jedna trzecia mieszkańców Afryki należy obecnie do klasy średniej wynika z najnowszych badań. Tym samym stają się oni porównywalną wielkościowo grupą do klasy średniej w Chinach i Indiach, czyli w dwóch najdynamiczniejszych gospodarkach świata. Według Afrykańskiego Banku Rozwoju rekordowa liczba mieszkańców Afryki posiada własne samochody i domy, korzysta z telefonów komórkowych i internetu, wysyła dzieci do prywatnych szkół czy na zagraniczne uniwersytety. Mthuli Ncube, główny ekonomista banku, wyraził nadzieję, że wyniki badań pomogą przezwyciężyć istniejący od lat stereotyp kontynentu głodu i ubóstwa. Biorąc pod uwagę koszty życia w Afryce, eksperci banku zdefiniowali klasę średnią jako osoby, które wydają na swoje potrzeby 2 20 dol. dziennie. Na koniec zeszłego roku takich osób było około 313 mln, co stanowi 34 proc. prawie miliardowej populacji Afryki. Oznacza to znaczący wzrost zarówno procentowo, jak i w liczbach bezwzględnych w 1980 r. klasa średnia liczyła 111 mln (26 proc.), a w 2000 r. 196 mln (27 proc.). Wynoszący 8 proc. przyrost klasy średniej w ciągu ostatnich 30 lat zatem nieznacznie przewyższył wzrost populacji. ( ) W skali całego kontynentu wytwarza ona co najmniej połowę afrykańskiego PKB wynoszącego 1,6 bln dol., a zatem w dużej mierze odpowiada za to, że jego wzrost w tym roku wyniesie 5,5 proc. Członkowie afrykańskiej klasy średniej najczęściej pracują na etatach lub prowadzą własne biznesy. Nie polegają całkowicie na państwowej służbie zdrowia, lecz wydają pieniądze na prywatne leczenie. Mają mniej dzieci, ale więcej wydają na jedzenie dla nich i ich edukację. Polecenie 18. Zwróć uwagę, jakie kryterium dochodowe dla klasy średniej przyjęli autorzy raportu Afrykańskiego Banku Rozwoju i porównaj je z kryterium dochodowym wymienionym w tekście poświęconym Brazylii (źródło n.) oraz Stanom Zjednoczonym (źródło m.).

22 5. Drugie oblicze Afryki Źródło r. Fragment książki Adama Leszczyńskiego, Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS, s [http://www.pah.org.pl/m/2856/dziekujemy%20za%20palenie.pdf]

23 Polecenie 19. (do źródła r.). Porównaj dochód miesięczny pracowników fabryki tytoniowej w Malawi z kryterium dochodowym klasy średniej przyjętym w źródle p. Jakie wnioski nasuwają się odnośnie do standardów życia afrykańskiej klasy średniej? Źródło s. Zdjęcie z książki Adam Leszczyńskiego, które towarzyszy jego relacji z pobytu w Malawi. Polecenie 20. (do źródeł r. i s.). Wyjaśnij, w jakim sensie napis na ścianie giełdy tytoniowej w Lilongwe symbolicznie oddaje sytuację i pracowników fabryki tytoniowej, i roli Malawi w międzynarodowym podziale pracy. Komentarz do źródła t.: Leszczyński przywołuje w tytule pastora Malthusa (źródło f.) jako autora, który oddał sytuację gospodarczą świata sprzed rewolucji przemysłowej. Było to społeczeństwo tradycyjne, w którym nadmiar ludności był regulowany przez powtarzające się epidemie i wojny. Takie mechanizmy regulacyjne pozwalały społeczeństwu nie rosnąć liczebnie i tym samym zdaniem Malthusa powstrzymywały demograficzną katastrofę. Jednak rewolucja przemysłowa mimo olbrzymich kosztów społecznych, jakie zapłacili za nią robotnicy wyrwała w XIX w. społeczeństwa Europy i Ameryki Północnej ze skrajnego ubóstwa.

24 Źródło t. Dalszy fragment rozdziału 1. z książki Adama Leszczyńskiego, (op. cit.) s Źródło t. Przedstaw przyczyny tego, że Malawi zdaniem Leszczyńskiego nie mam szans nawet na taką drogę modernizacji, przez jaką przeszły społeczeństwa Europy i Ameryki Pn. w XIX w.

25 Tematy: 1. Przejście do społeczeństwa przemysłowego krajów dawnego Trzeciego Świata na przełomie XX i XXI w. Scharakteryzuj ten proces i przedstaw jego konsekwencje, odwołując się do przykładów z dwu kontynentów. 2. Klasa średnia we współczesnych krajach o różnym stopniu rozwoju. Przedstaw, w jaki sposób ona powstaje, jakie ma znaczenie i od czego zależą jej perspektywy rozwoju. Odwołaj się do przykładów z dwu kontynentów.

Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32

Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32 Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32 2 Afryka to najbiedniejszy kontynent, ale Bank Światowy oczekuje, że większość tamtejszych krajów osiągnie do 2025 r. status państw o średnim dochodzie definiowanym

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata.

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Tym bardziej, że ogromna jest dynamika zmian jakich jesteśmy światkami w ostatnich kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia wprowadzenie Produkt i dochód narodowy

Makroekonomia wprowadzenie Produkt i dochód narodowy Makroekonomia wprowadzenie Produkt i dochód narodowy Wprowadzenie Definicjamakroekonomii Główneproblemymakroekonomiczne Problemagregacji Wzrostarozwójgospodarczy Wzrostgospodarczyrozumianyjestjakozwiększeniesię

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata.

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata. To już trzecia i ostatnia część Raportu Barometr Płatności Na Świecie 2013 przygotowanego przez światowych przedstawicieli D&B i Bisnode w celu przedstawienia międzynarodowego obrazu praktyk płatniczych.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Dlaczego jedne kraje są biedne, a drugie bogate? dr Jacek Rodzinka

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Dlaczego jedne kraje są biedne, a drugie bogate? dr Jacek Rodzinka Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dlaczego jedne kraje są biedne, a drugie bogate? dr Jacek Rodzinka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 22 maja 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia wprowadzenie Produkt i dochód narodowy

Makroekonomia wprowadzenie Produkt i dochód narodowy Makroekonomia wprowadzenie Produkt i dochód narodowy Wprowadzenie Definicjamakroekonomii Główneproblemymakroekonomiczne Problemagregacji Metodyobliczaniaproduktu krajowegobrutto Cotojestproduktkrajowybrutto?

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 11 Wzrost ludnościowy i jego powiązanie z rozwojem gospodarczym. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Powiązanie rozwoju gospodarczego i zmian w poziomie ludności

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a nierówności

Globalizacja a nierówności Wykład 11 Globalizacja a nierówności Plan wykładu 1. Wpływ nierówności na wzrost 2. Ewolucja nierówności 3. Efekty globalizacji 4. Nierówności a kryzys i powolne ożywienie 1 1. Wpływ nierówności na wzrost

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014

ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014 ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014 Projekt Stargardzki BIP obywatelski realizowany przy współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ameryka Południowa 2015-07-29 14:50:06

Ameryka Południowa 2015-07-29 14:50:06 Ameryka Południowa 2015-07-29 14:50:06 2 Ameryka Łacińska to ponad 380 mln ludzi i 20 państw - region mocno zróżnicowany społecznie, ekonomicznie i politycznie. Nominalne PKB tego regionu wynosi ponad

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Tetiana Poplavska KrDUMg1013

Tetiana Poplavska KrDUMg1013 Tetiana Poplavska KrDUMg1013 THE GINI COEFFICIENT Współczynnik Giniego nazywany jest wskaźnikiem nierówności społecznej Wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność rozkładu Został wymyślony

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

1.3. Geografia społeczno-ekonomiczna ogólna i polityczna

1.3. Geografia społeczno-ekonomiczna ogólna i polityczna 102 Egzamin maturalny. Geografia. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań 1.3. Geografia społeczno-ekonomiczna ogólna i polityczna 1.3.1. Klasyfikacja państw świata Zadanie 179. W tabeli przedstawiono wartości

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ dr Barbara Ptaszyńska Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ Wprowadzenie Podstawowym celem wspólnoty europejskiej jest wyrównanie poziomu rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

UBÓSTWO ABSOLUTNE I JEGO POMIAR

UBÓSTWO ABSOLUTNE I JEGO POMIAR UBÓSTWO ABSOLUTNE I JEGO POMIAR Judyta Matuszek 1. Sposoby pojmowania ubóstwa 2. Kryteria pomiaru ubóstwa 3. Absolutna granica ubóstwa 4. Wybrane wskaźniki pomiaru ubóstwa 5. Cele zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

Rewolucja przemysłowa i teoria przejścia demograficznego

Rewolucja przemysłowa i teoria przejścia demograficznego Rewolucja przemysłowa i teoria przejścia demograficznego XVIII i XIX Głębokie przemiany w wieku oświecenia (gospodarcze, społeczne, kulturowe) Pierwsza Wielka Brytania Postępy w rolnictwie (nawożenie,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata INIME na żywo matematyka/ekonomia/kawa kawiarnia Cudowne lata Centra Handlowe Co zrobić by zysk właściciela był największy Antoni Serednicki Krótka Historia Centra Handlowe powstały w USA na przełomie

Bardziej szczegółowo

Rynek światowy i globalny system gospodarczy

Rynek światowy i globalny system gospodarczy Rynek światowy i globalny system gospodarczy Wykład 6 WNE UW Jerzy Wilkin Czym jest globalizacja? Globalizacja jest procesem rozszerzania i intensyfikacji więzi produkcyjnych, handlowych, finansowych i

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Konwergencja nominalna a konwergencja realna kiedy będzie możliwe wprowadzenie euro? Joanna

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 NAJNIŻSZY WYNIK W HISTORII BADANIA CCI W POLSCE W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik optymizmu Polaków spadł do

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA,

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, 25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, CZYLI JAK ZAPEWNIĆ POLSCE KOLEJNE 25 LAT SUKCESU Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Warszawa, Grudzień 2014 AGENDA Gdzie jesteśmy dziś i gdzie

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w.

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Transformacja systemowa w Polsce 1 2 ZACHÓD cz. I Kryzys gospodarki kapitalistycznej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Gdzie drzemią rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce?

Gdzie drzemią rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce? Gdzie drzemią rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce? Wiktor Wojciechowski Invest Bank Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza listopad 2012 Plan wykładu: Czy w ostatnich latach tempo wzrostu gospodarki w

Bardziej szczegółowo

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw Poziom podstawowy Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Struktura wieku zależy głównie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Przyczyny niedożywienia i głodu 16. 17. Przyczyny głodu:

TEMAT: Przyczyny niedożywienia i głodu 16. 17. Przyczyny głodu: TEMAT: Przyczyny niedożywienia i głodu 16. 17. Przyczyny głodu: gwałtowny wzrost liczby ludności świata; zacofanie cywilizacyjne; ubóstwo zwiększenie liczby ludności o dochodach 1,08 $ USA dziennie na

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH 50 % światowego produktu brutto generowane jest w ramach krajów wschodzących. Wnioski same się nasuwają. Warto inwestować w rosnące przedsiębiorstwa oraz przybierające

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I HANDEL ŚWIATOWY. Poł. XVIII-poł. XIX w.

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I HANDEL ŚWIATOWY. Poł. XVIII-poł. XIX w. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I HANDEL ŚWIATOWY Poł. XVIII-poł. XIX w. ZNACZENIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ Od pułapki maltuzjaoskiej do nowoczesnego wzrostu Społeczeostwo przemysłowe Nowe perspektywy gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

Schemat punktowania: Model odpowiedzi: numer zadania Zadanie

Schemat punktowania: Model odpowiedzi: numer zadania Zadanie Model odpowiedzi i schemat oceniania Wiedza o społeczeństwie Arkusz II Zasady oceniania: - za rozwiązanie zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 50 punktów, za rozwiązanie zadań z materiałami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 1

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII Wzrost gospodarczy, wzrost technologii, wzrost nierówności. W czerwcu 1836 roku Nathan Rotschild udał się z Londynu do Frankfurtu na ślub swojego syna Lionela ze swoją siostrzenicą.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 2 1. Wielkość rynku mieszkaniowego w Finlandii Liczba mieszkań w Finlandii przekracza

Bardziej szczegółowo

Podziały społeczne i segregacja:

Podziały społeczne i segregacja: Podziały społeczne i segregacja: Warszawa na tle innych stolic Europy Dr hab. Szymon Marcińczak Uniwersytet Łódzki 9 grudnia 2015, Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi Plan Segregacja społeczna: procesy,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego dr Michał Trzęsiok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16 listopada 2015 r. 1 Dobrobyt cóż to takiego? Moja Babcia zwykła mówić, że ktoś żyje

Bardziej szczegółowo

Wenezuela porażka socjalizmu

Wenezuela porażka socjalizmu Wenezuela porażka socjalizmu Autor: Juan Ramon Rallo Źródło: juanramonrallo.com Tłumaczenie: Sebastian Malinski W 1998 r. Wenezuela była czwartym najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej (pod względem PKB

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo