Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię"

Transkrypt

1 Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) Czas: 2 jednostki lekcyjne Cele lekcji Uczniowie: 1. wyjaśniają na przykładach pojęcia: własności publiczna i prywatnej 2.rozumieją uwarunkowania przekształceń własnościowych oraz potrafią wskazać ich przykłady 3.potrafią wyjaśnić, co to jest prywatyzacja; 4.potrafią rozpoznać na wybranych przykładach - podstawowe rodzaje prywatyzacji; 5.potrafią wskazać podmioty zaangażowane w proces prywatyzacji (skarb państwa, biura maklerskie, pracownik, inwestor, giełda). Cele lekcji w języku ucznia: Na dzisiejszych zajęciach: dowiesz się, jakie są podstawowe typy własności oraz będziesz wskazywał ich przykłady we własnej okolicy; dowiesz się, co to są przekształcenia własnościowe oraz z czego one wynikają; będziesz analizował przykłady prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej oraz dowiesz się, jakie grupy podmiotów są w nie bezpośrednio zaangażowane; NaCoBeZu Będę sprawdzać: 1. czy wiesz, jakie typy własności występują w Polsce 2. czy potrafisz wyjaśnić, na czym polegają: prywatyzacja i reprywatyzacja, nacjonalizacja, renacjonalizacja, wywłaszczenie, komunalizacja oraz jakie były/są ich przyczyny/uwarunkowania; 3. czy potrafisz odróżnić - na przykładach prywatyzację bezpośrednią od pośredniej 4. czy potrafisz wskazać grupy podmiotów (interesariuszy) prywatyzacji. Pytanie kluczowe Czy prywatyzacja dotyczy także mnie? Czy prywatyzowane przedsiębiorstwo i prywaciarz to to samo? Metody i formy pracy: praca z tekstem źródłowym, analiza przypadku, praca w grupie, rozmowa nauczająca, praca w parach Potrzebne materiały światła - kartki czerwone, zielone i żółte dla każdego ucznia komputer z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do odtwarzania filmu duże arkusze papieru i flamastry przygotowane przed lekcją materiały pomocnicze dla ucznia (w liczbie odpowiedniej do liczby uczniów w klasie lub zespołów pracujących nad wykonaniem danego zadania)

2 Materiały pomocnicze dla ucznia Materiał pomocniczy nr 1. Co to za zjawisko? Materiał pomocniczy nr 2. Rodzaje prywatyzacji Materiał pomocniczy nr 3. Jaka to prywatyzacja? Materiał pomocniczy nr 4. Zakazane słowa instrukcja i karty do gry Materiał pomocniczy nr 5. Kto korzysta na prywatyzacji? Materiały dla nauczycieli Materiał nr 1. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia Uwagi Lekcje na temat prywatyzacji warto poprowadzić po zapoznaniu uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi własności. Jeśli więc do tej pory uczniowie nie zajmowali się tą tematyką, możesz na tydzień przed zajęciami o prywatyzacji rozdać uczniom kartki ze schematycznym planem waszej miejscowości/gminy i poprosić, by - korzystając z pomocy rodziców, sąsiadów, urzędników - zaznaczyli na niej przynajmniej po jednej nieruchomości, która ich zdaniem należy do: 1/ państwa 2/ gminy 3/ spółdzielni 4/ osoby prywatnej 5/ prywatnej firmy. PRZEBIEG LEKCJI 1 1. Rozpocznij zajęcia od omówienia z uczniami pracy domowej (ćwiczenie z planem miejscowości/gminy). Odnosząc się do przykładów nieruchomości zaznaczonych na uczniowskich planach wyjaśnij uczniom, co to jest własność oraz jakie jej typy spotykamy (państwowa, komunalna, prywatna osób fizycznych, prywatna osób prawnych, zagraniczna). Zapytaj, czy taka sytuacja w Polsce istniała zawsze? Odwołaj się do okresu sprzed 1989 roku. Jeśli uznasz to za konieczne krótko zreferuj uwarunkowania przekształceń własnościowych w XX wieku oraz wskaż różnice pomiędzy nimi (nacjonalizacja, renacjonalizacja, wywłaszczenie, komunalizacja, prywatyzacja, reprywatyzacja). Zapowiedz uczniom, że dzisiejsze i kolejne zajęcia pomogą im zrozumieć te przekształcenia, które związane są bezpośrednio ze współczesnym typem przekształceń własnościowych (są to komercjalizacja, prywatyzacja pośrednia, prywatyzacja bezpośrednia, akcjonariat obywatelski oraz pracowniczy). 2. Przeczytaj uczniom na głos przygotowany wcześniej tekst, który opisuje proces prywatyzacji wybranego przedsiębiorstwa. Możesz pracować z tekstem znalezionym przez siebie lub skorzystać z tego, który zamieszczamy pod scenariuszem - materiał pomocniczy nr 1. Jeśli będziesz wybierał własny tekst zwróć uwagę na to, by nie pojawiało się w nim słowo prywatyzacja, ale jednocześnie by znalazły się w nim inne pojęcia związane z tym procesem (także podmioty zwane grupami interesariuszy prywatyzacji). Po lekturze zapytaj uczniów, czy wiedzą, jakiego zjawiska dotyczy przytoczony opis. Poproś o swobodne i krótkie wypowiedzi (nie chodzi o odpowiedź na pytanie: o czym jest ten tekst? tylko jakie zjawisko opisuje ten tekst?). (jeśli prowadzisz zajęcia w gimnazjum, zamiast pracy z tekstem możesz zaproponować im obejrzenie filmu zamieszczonego na portalu NBPortal.pl. Pamiętaj tylko, by nie pokazywać początku filmu z jego tytułem, który brzmi Prywatyzacja ). Zapewne wśród uczniowskich odpowiedzi pojawi się słowo prywatyzacja. Wyjaśnij uczniom, że jest to forma przekształceń własnościowych, której będziecie przyglądać się na dzisiejszych zajęciach. 3. Podaj cele lekcji w języku ucznia, NaCoBeZu oraz zadaj jedno z zaproponowanych pytań kluczowych lub swoje własne (wybór powinien zależeć od tego, na których aspektach zagadnienia chcesz się podczas lekcji skupić najbardziej, albo - które Twoim zdaniem - są najbliższe uczniom, budzą ich największe zainteresowanie). Pamiętaj, że kluczowe pytanie zadajemy po to, by uczniów zaciekawić, zaintrygować, ale musisz mieć pewność, że po przeprowadzonej lekcji uczniowie będą umieli na to pytanie odpowiedzieć. Podkreśl, że na pierwszej lekcji skupicie się na poznaniu zagadnienia, na drugiej zaś będziecie zastanawiać się poprzez przygotowanie i udział w symulacji nad skutkami prywatyzacji tak dla państwa, jak i innych podmiotów/interesariuszy zaangażowanych w proces prywatyzacji. 4. Poproś uczniów, aby zapisali w zeszytach, jak rozumieją słowo prywatyzacja. Poproś o odczytanie kilku definicji. Pozostaw je bez komentarza.

3 5. Następnie poleć im, by w małych zespołach (4-5 uczniów) przeczytali raz jeszcze tekst (materiał pomocniczy nr 1), który usłyszeli na początku zajęć. Tym razem ich zadaniem będzie wypisanie w zeszycie podmiotów, które - ich zdaniem - nierozerwalnie wiążą się z procesem prywatyzacji (są to m.in. Skarb Państwa, giełda, inwestor, pracownik, biuro maklerskie/makler, prywatyzowane przedsiębiorstwo państwowe lub spółka). Podchodź w trakcie pracy do każdej pary i wyjaśniaj ewentualne wątpliwości. Na zakończenie ustalcie na forum listę podstawowych interesariuszy prywatyzacji. Wyjaśnij każde zapisane pojęcie, wskazując na rolę/miejsce, jakie zajmują w procesie prywatyzacji. Wszystkie podmioty wypiszcie na tablicy lub na dużym arkuszu papier. Lista ta będzie przydatna podczas ćwiczenia na kolejnych zajęciach. 6. Zawieś na tablicy plakat przedstawiający schematycznie dwie podstawowe metody prywatyzacji (materiał pomocniczy nr 2). Wyjaśnij uczniom, na czym polegają różnice pomiędzy prywatyzacją pośrednią i bezpośrednią: zwróć uwagę na ich prawne uwarunkowania, tryb, etapy, zaangażowane podmioty (zarówno te inicjujące proces jak w nim uczestniczące, jako potencjalni inwestorzy ). Staraj się używać pojęć wypisanych wcześniej na tablicy. Poproś, by każde nowe i niezrozumiałe dla nich słowo, uczniowie zapisywali w swoich zeszytach. Podczas wykładu posiłkuj się zamieszczonym pod scenariuszem materiałem pomocniczym dla nauczyciela Prywatyzacja co to takiego? Zapowiedz, że w kolejnym ćwiczeniu będą przyglądać się konkretnym przykładom prywatyzacji właśnie pod tym kątem. 7. Zanim jednak przystąpisz do ćwiczenia warto w tym momencie lekcji sprawdzić, np. za pomocą świateł, czyli czerwonych, zielonych i żółtych kartek, czy uczniowie zrozumieli zgromadzone do tej pory informacje. Możesz po prostu odczytywać/wymieniać nowe pojęcia reakcja uczniów (światło zielone, żółte lub czerwone) pokaże ci, które pojęcie powinno zostać wyjaśnione jeszcze raz. 8. Zaproponuj uczniom pracę w parach. Rozdaj im materiał pomocniczy nr 3. Wyjaśnij uczniom, że ich zadaniem będzie zapoznanie się z tekstem źródłowym (4 przykłady prywatyzacji) oraz zdecydowanie, jaki rodzaj prywatyzacji został w każdym z przypadków zastosowany. Po zakończeniu pracy w parach poproś ochotników o przedstawienie swoich odpowiedzi. Zweryfikuj te niepoprawne (poprawne rozwiązania: przykład 1 - prywatyzacja pośrednia, sprzedaż akcji na rynku regulowanym, przykład 2 prywatyzacja pośrednia, przetarg publiczny, przykład 3 prywatyzacja pośrednia, aukcja ogłoszona publicznie, przykład 4 prywatyzacja bezpośrednia, wniesienie do spółki). Sprawdź, ilu uczniów w klasie dobrze wykonało to zadanie. Zapytaj, co w przedstawionych tekstach, pomogło im udzielić poprawnej odpowiedzi. Podsumuj ćwiczenie, zwracając uwagę na przykład prywatyzacji pośredniej polegający na sprzedaży akcji na rynku regulowanym. Możesz przywołać inne aktualne przykłady tego typu prywatyzacji. Zapytaj uczniów, czy znają kogoś, kto właśnie w ten sposób stał się udziałowcem byłego przedsiębiorstwa publicznego? 9. Na zakończenie zajęć możesz zaproponować uczniom ćwiczenie grę utrwalające dotychczas zdobytą wiedzę. Podziel uczniów na zespoły, każdemu rozdaj instrukcję oraz karty do gry Zakazane słowa (materiał pomocniczy nr 4). Poproś, by kolejno prezentowali sobie nawzajem (zgodnie z instrukcją) pojęcie zapisane na wylosowanej karcie. Najlepsze zespoły nagródź punktami lub plusami. Uwaga! W zależności od potrzeb możesz dowolnie rozbudowywać karty do gry, zarówno dodając nowe hasła główne, oraz zwiększając liczbę zakazanych słów dla wyjaśnienia każdego z haseł. 10. Praca domowa. Wszystkich uczniów poproś o przygotowanie graficznej prezentacji zależności pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w prywatyzację. Może to być mapa myślowa, schemat, minisłowniczek istotne jest, by pomagały im utrwalić oraz uporządkować wiedzę. Zachęć ich przy tym do wykorzystania jakichś nowoczesnych narzędzi, może to być np. prezentacja multimedialna w programie PREZI. Poproś też, by podczas wykonywania zadania domowego zastanowili się nad tym, jakie korzyści dla każdego z podmiotów przynosi prywatyzacja. Zachęć ich także do rozmowy z dorosłymi (rodzicami, sąsiadami) na temat obaw przed prywatyzację. Poproś, by zastanowili się, z czego mogą te obawy wynikać. Poinformuj, że od ćwiczenia na ten temat zaczniecie kolejne zajęcia.

4 Materiał pomocniczy nr 1. Co to za zjawisko? MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW Jeśli pracujesz z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej możesz zaproponować im ćwiczenie z wykorzystaniem poniższego tekstu, jeśli zaś z gimnazjalistami polecamy animację zamieszczoną na stronie NBPortalu: 01 kwietnia 2010, Super Express Już kolejne pokolenia Polaków cieszą się smakiem czekolad z charakterystycznym logo na opakowaniu: E. Wedel. ( ) A mogło wydawać się, że czekolady Wedla będziemy znać tylko z opowieści naszych babek. Fabryka czekolad została po wojnie znacjonalizowana i przemianowana na Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca. Co prawda później pojawiła się na opakowaniach informacja dawniej E. Wedel, jednak to nie było już to samo. Choć zmienił się właściciel fabryki, konsumenci pozostali wierni Wedlowi. I to mimo zmiany nazwy. Fabryka ich cierpliwość wystawiła na próbę w kryzysowych latach 80. ubiegłego wieku. Wtedy to wypuściła na rynek niesławny produkt czekoladopodobny. Było to związane z brakiem dewiz, który od razu przełożył się na braki zapasów kakao. Fabryka sięgnęła wtedy dna. Na szczęście już pod koniec lat 80. nastąpiły zmiany. Fabryka na warszawskim Kamionku pozbyła się ze swojej nazwy 22 Lipca, wracając do tradycyjnej marki. Było pewne, że nowe czasy muszą oznaczać powrót do tradycji świetnej tradycji. Aby podołać temu zadaniu, a także by sprostać nowym wyzwaniom zwłaszcza wkraczającej ostro na nasz rynek konkurencji, rząd [postawił na zmiany] ( ) W 1991 r. 40 proc. akcji firmy stało się własnością PepsiCo. Amerykański koncern spożywczy zainwestował w Wedla 20 milionów dolarów. Fabryka została zmodernizowana, wedlowskie czekolady znowu zaczęły smakować i skutecznie oparły się rosnącej konkurencji. Co ważne nowy właściciel zobowiązał się ( ) do utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie co najmniej przez rok. Zagwarantował też, że ewentualne zwolnienia w kolejnych latach nie przekroczą ustalonego z pracownikami poziomu. I zobowiązań swoich dotrzymał, co kontrole przeprowadzone przez Skarb Państwa skrupulatnie odnotowały. ( ) po ugodzie z przedwojennymi właścicielami firmy, Wedel stał się częścią angielskiej firmy Cadbury. Anglicy w pełni docenili magię i siłę nazwy E. Wedel, która została zachowana. Dzięki temu sojuszowi Wedel jest jednym z najpoważniejszych graczy na polskim rynku słodyczy. Szacuje się, że udział eksportu w przychodach firmy wynosi około 10 proc. Produkty Wedla trafiają m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii( ) W 2007 r. został zapoczątkowany remont fabryki przy ulicy Zamoyskiego obiektu z lat 30. ubiegłego wieku, wybudowanego przez Jana Wedla. Do dziś została odnowiona fasada budynku, a w remontowanej fabryce Wedla funkcjonują już nowe laboratoria, linia Ptasiego Mleczka, nowe pomieszczania socjalne dla pracowników, nowe biura, jak również unikatowa pracownia ręcznie tworzonych pralin, które można kupić w sieci Pijalni Czekolady E. Wedel. Wszystkie te zmiany przyniosły nie tylko korzyści dla niej samej oraz dla Skarbu Państwa. Zyskali także pracownicy. Powstają nowe miejsca pracy i to nie tylko na terenie Warszawy. ( ) Pracownicy mogą skorzystać z wielu świadczeń i benefitów pracowniczych, począwszy od specjalistycznych szkoleń i programów rozwojowych, wsparcia w nauce języka angielskiego, poprzez dofinansowanie pracodawcy do programów sportowych, posiłków w restauracji firmowej, a skończywszy na licznych inicjatywach wewnętrznych, takich jak m.in. program wolontariatu pracowniczego, w którego ramach pracownicy mogą otrzymywać granty na realizację własnych, autorskich projektów społecznych. Źródło: strona Ministerstwa Skarbu Państwa, ost. wejście

5 Materiał pomocniczy nr 2. Rodzaje prywatyzacji Źródło: schemat pochodzi z materiałów ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa opracowanych w ramach programu Przekonujemy się do prywatyzacji

6 Materiał pomocniczy nr 3. Jaka prywatyzacja? Przeczytajcie uważnie artykuły na temat czterech prywatyzowanych przedsiębiorstw. Korzystając z dotychczasowej wiedzy oraz schematu przedstawiającego metody prywatyzacji zaznaczcie przy każdym z opisów, jaki rodzaj prywatyzacji zastosowano (bezpośrednią czy pośrednią). Przykład 1 Najpóźniej w czerwcu na warszawskiej giełdzie zadebiutuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformował wczoraj w Poznaniu prezes spółki. Marek Kossowski, prezes PGNiG, podkreśla, że kapitał spółki zostanie podniesiony i ulokowany na rynku w drodze emisji i sprzedaży akcji.»skarb Państwa utrzyma jednak kontrolę nad spółką, zachowując co najmniej 51 proc. akcji«- mówi Kossowski. Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG rząd przyjął 5 października. Zobowiązuje on spółkę do przekazania Skarbowi Państwa udziałów w spółce zajmującej się przesyłem gazu, czyli w PGNiG Przesył. Dzięki temu państwo zachowa kontrolę nad systemem przesyłowym. Kolejnym krokiem będzie wydzielenie ze struktur PGNiG działalności poszukiwawczo-wydobywczej.»ma to nastąpić do końca 2006 r., już po wprowadzeniu spółki na giełdę«- mówi Kossowski. Dzięki prywatyzacji spółka zostanie dokapitalizowana, co pozwoli jej na zmniejszenie zadłużenia i przyspieszenie realizacji inwestycji.»dzięki tym środkom możliwa będzie rozbudowa podziemnych magazynów gazu oraz infrastruktury przesyłowej«- zaznacza prezes PGNiG. Zostanie też zwiększone wydobycie krajowego gazu ziemnego z 4,1 mld m sześc. w 2003 r. do 5,5 mld m sześc. w latach proc. akcji dostanie też załoga spółki (razem ponad 61 tys. osób).»nie stanie się to jednak zaraz po debiucie, ale dopiero po sprzedaniu przez Skarb Państwa pierwszego pakietu akcji, a więc mniej więcej po sześciu miesiącach od debiutu«- mówi Kossowski. Dodaje, że spółki zależne od PGNiG nie będą prywatyzowane.»zachowamy w nich 100 proc. udziałów«- wyjaśnia. Przykład 2 Białostocki Cefarm idzie pod młotek. Zainteresowani kupnem są giełdowi dystrybutorzy leków: Polska Grupa Farmaceutyczna, Farmacol oraz Orfe. Póki co Cefarm jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, co oznacza, że resort ma 100 proc. jego akcji. Akt komercjalizacji przedsiębiorstwa Minister Skarbu Państwa podpisał półtora roku temu. Teraz resort zdecydował się na dalszą prywatyzację tej spółki. Do 14 listopada czeka na oferty na doradcę przy tej prywatyzacji. Już wcześniej zainteresowanie kupnem Cefarmu wyrażali trzej giełdowi gracze: PGF, Orfe i Farmacol. Pierwsi dwaj zgodnie potwierdzają swoje zamiary również teraz. Z kolei Krzysztof Gadzała, dyrektor biura zarządu Farmacolu, zaznacza, że chce najpierw poznać warunki oferty i mieć więcej informacji o firmie. Cefarm Białystok jest największym dystrybutorem farmaceutyków w regionie północno-wschodnim. Atuty białostockiej firmy to pokaźny majątek, wysoka rentowność i bardzo duża sprzedaż (spółka ma 2 proc. udział w krajowym rynku leków). To ostatnie możliwe jest m.in. dzięki dużej sieci aptek. Przykład 3 Energomontaż-Północ wylicytował najwyższą cenę za akcje Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. Wczoraj w resorcie skarbu odbyła się pierwsza aukcja, która ma być nowym sposobem prywatyzacji. Za cały pakiet akcji Zakładów Remontowych Energetyki Lublin spółka zapłaci ponad milion złotych. To najwyższa oferta podczas licytacji. Transakcja zostanie sfinalizowana, jeśli nabywca dziś przeleje pieniądze za akcje na konto ministerstwa. Resort ma trzy dni na podpisanie umowy. Przykład 4 Prywatyzacja Zakładów Koksowniczych»Przyjaźń«w Dąbrowie Górniczej zakończy się w tym roku - szacuje zarząd koksowni.»według naszych szacunków rozmowy z potencjalnymi inwestorami mogą być sfinalizowane do września, a do prywatyzacji dojdzie w tym roku«- powiedziała w czwartek Maria Brajer, wicedyrektor zakładów ds. finansowych. Przed kilkoma tygodniami resort Skarbu Państwa ogłosił zaproszenie do rokowań dla inwestorów zainteresowanych prywatyzacją koksowni. Zgodnie z zamierzeniami przedsiębiorstwo ma być wniesione przez Skarb Państwa do spółki z udziałem inwestorów. Wszystkie przykłady pochodzą z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie ministerstwa Skarbu Państwa opracowanych w ramach programu Przekonujemy się do prywatyzacji.

7 Materiał pomocniczy nr 4. Zakazane słowa instrukcja i karty do gry INSTRUKCJA 1. Dobierzecie się w trzyosobowe zespoły. 2. W każdej drużynie wybierzcie osobę, która będzie odpowiedzialna za opisywanie haseł głównych zapisanych na wylosowanych kartach. Musi ona tak trzymać karty, aby nikt nie mógł przeczytać co jest na nich napisane. Liczba drużyn jest dowolna, ale każda z nich musi liczyć co najmniej 2 osoby tak by jedna osoba opisywała hasło główne, a druga je zgadywała. 3. Na każdej karcie znajdziecie hasło główne oraz zakazane słowa, których NIE możecie użyć naprowadzając swoich kolegów na odgadnięcie hasła głównego. Nie ma punktów karnych za nieudane próby odgadnięcia hasła głównego. 4. Wygrywa drużyna, która odgadnie więcej haseł głównych w wyznaczonym czasie. KARTY DO GRY Karty należy skopiować w tylu egzemplarzach, ile jest drużyn, a następnie rozciąć i rozdać podzielić karty w parze (po 4 karty dla każdego). GIEŁDA inwestor, akcja, WŁASNOŚĆ majątek, posiadanie INWESTOR akcje, kupno PRYWATYZACJA sprzedaż, skarb państwa SKARB PAŃSTWA majątek, przedsiębiorstwo państwowe KOMERCJALIZACJA przekształcenie, Skarb Państwa,

8 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI Materiał nr 1. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia Prywatyzacja jest to proces przekształceń własnościowych w gospodarce rozpoczęty w Polsce w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej po roku Obowiązują dwie metody prywatyzacji: prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia. Prywatyzacja bezpośrednia umożliwia dokonywanie szybkich zmian własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych, określanych jako małe i średnie. Następuje poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa. Prywatyzacja ta ma charakter bezpośredni, to znaczy: realizowana jest bez przyjmowania przez przedsiębiorstwo państwowe formy organizacyjno - prawnej w postaci jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Podmiotami uczestniczącymi w procesie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Cechą wyróżniającą prywatyzację bezpośrednią jest dokonywanie jej przez organy założycielskie przedsiębiorstw państwowych w imieniu Skarbu Państwa, za zgodą Ministra Skarbu Państwa. Proces przygotowania i realizacji prywatyzacji bezpośredniej jest zdecentralizowany. Decydującą rolę odgrywają tu organy założycielskie, przeważnie są nimi wojewodowie. Minister Skarbu Państwa w ustawowym zakresie kontroluje i nadzoruje prywatyzację bezpośrednią przez wyrażenie zgody na uruchomienie realizacji poszczególnych projektów. W gestii wojewodów leży inicjowanie procesu prywatyzacji bezpośredniej, przygotowanie przedsiębiorstwa państwowego do prywatyzacji, wyłanianie inwestorów, ustalanie warunków transakcji, a po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na prywatyzację danego przedsiębiorstwa państwowego sfinalizowanie procesu prywatyzacji i podpisanie w imieniu Skarbu Państwa odpowiednich umów z inwestorem. Prywatyzacja bezpośrednia realizowana jest z uwzględnieniem zobowiązań wobec pracowników (utrzymanie miejsc pracy, pakiety osłon socjalnych) i inwestycji, w tym ochrony środowiska. Wyróżnia się 3 formy prywatyzacji bezpośredniej: sprzedaż przedsiębiorstwa; wniesienie przedsiębiorstwa do spółki; oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce. Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja pośrednia, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach. Zanim zainicjowany zostanie proces prywatyzacji pośredniej przedsiębiorstwa państwowego, musi zostać przeprowadzona komercjalizacja danego podmiotu. Polega ona na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę (akcyjną albo z ograniczoną odpowiedzialnością) Skarbu Państwa. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy. W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, do czasu sfinalizowania jej prywatyzacji, Skarb Państwa obejmuje 100 procent akcji lub udziałów. Minister Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa (jako jedynego akcjonariusza/wspólnika takiej spółki) na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Przed zaoferowaniem zbycia akcji lub udziałów spółki Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa zleca dokonanie analizy sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Zapewnienie publicznego charakteru zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa wymaga ogłoszenia oferty zbycia akcji, zaproszenia do składania ofert w przetargu, zaproszenia do negocjacji lub do wzięcia udziału w aukcji co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministra Skarbu Państwa. Wyboru jednego z publicznych trybów zbywania akcji dokonuje Minister Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę w szczególności stopień skomplikowania planowanej transakcji zbycia akcji/udziałów, a także wielkość i kondycję ekonomiczno - finansową podmiotu, którego akcje/udziały będą przedmiotem zbycia. Wskazane tryby prywatyzacji pośredniej: oferta ogłoszona publicznie; przetarg publiczny; negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia;

9 przyjęcie oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie; aukcja ogłoszona publicznie; sprzedaż akcji na rynku regulowanym. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji Uprawnionym pracownikom spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z upływem 24 miesięcy od dnia powstania tego prawa. Powyższe uprawnienie przysługuje również rolnikom lub rybakom w rozumieniu Ustawy. Źródło: materiały edukacyjne opracowane w ramach programu Przekonujemy do prywatyzacji prowadzonego przez ministerstwo skarbu Państwa oraz Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości. Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2666, z późn. zm.), 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U nr 114 poz. 664), 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U nr 114 poz. 663), 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (Dz.U. z 2009 r., Nr 34, poz. 265), 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz.U nr 84 poz. 580), 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2744), 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami (Dz.U. z 1997 r. Nr 60, poz. 371), 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2667). Źródło: strona Ministerstwa Skarbu Państwa

10 LEKCJA 2 TEMAT: Prywatyzować, czy nie prywatyzować? Oto jest pytanie... Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) Czas: 2 jednostki lekcyjne Cele lekcji (oraz działań polekcyjnych) Uczniowie: 1. potrafią wymienić podmioty zaangażowane w proces prywatyzacji (skarb państwa, biura maklerskie, pracownik, inwestor, giełda) oraz wskazać korzyści jakie wynikają z prywatyzacji dla każdego z tych podmiotów; 2. potrafią wskazać co najmniej 3 lokalne lub krajowe przykłady prywatyzacji oraz sformułować własną ocenę przebiegu tych procesów; 3. potrafią wskazać co najmniej 4 źródła informacji dotyczące prywatyzacji i zjawisk pokrewnych; 4. potrafią wyszukać wiarygodne informacje na temat prywatyzacji oraz przedstawić je innym; 5. potrafią sformułować argumenty za i przeciw prywatyzacji oraz zaprezentować własne stanowisko w czasie debaty na ten temat; 6. potrafią zbudować i przeprowadzić badanie ankietowe na wybrany temat, opracować graficznie jego wyniki oraz je zinterpretować; 7. potrafią zaplanować w zespole działanie projektowe oraz je przeprowadzają w lokalnym środowisku; 8. potrafią wykorzystać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji projektu (np. blog, google maps, wideoreportaż). Pytanie kluczowe: Komu opłaca się prywatyzacja? Po co nam ta prywatyzacja? Czego nie można sprywatyzować? Cele lekcji w języku ucznia: Na dzisiejszych zajęciach: dowiecie się, jakie korzyści daje prywatyzacja różnym grupom interesariuszy; będziecie formułować argumenty za i przeciw prywatyzacji; będziecie analizować różne informacje dotyczące prywatyzacji, wyciągać z nich wnioski oraz formułować własne stanowisko; weźmiecie udział w symulacji debaty rożnych grup interesariuszy dotyczącej prywatyzacji państwowego zakładu pracy w najbliższej okolicy; Po zajęciach: będziecie tworzyć i przeprowadzicie badanie ankietowe na wybrany temat, opracujecie graficznie jego wyniki oraz je zinterpretujecie; zaplanujecie w zespole działanie projektowe oraz przeprowadzicie je w lokalnym środowisku; będziecie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji projektu (np. blog, google maps, wideoreportaż).

11 NaCoBeZu Będę sprawdzać: 1. czy potraficie wymienić podmioty zainteresowane prywatyzacją oraz wskazać korzyści wynikające dla nich z prywatyzacji; 2. czy potraficie wskazać 3 przykłady prywatyzacji (lokalne lub krajowe) oraz sformułować ich ocenę; 3. czy potraficie sformułować argumenty za i przeciw prywatyzacji, z uwzględnieniem interesów poszczególnych podmiotów zaangażowanych w prywatyzację; 4. czy potraficie wskazać i wykorzystać co najmniej 4 różne źródła informacji na temat prywatyzacji i innych przekształceń własnościowych; Metody i formy pracy: praca z tekstem źródłowym, symulacja, praca w grupie, rozmowa nauczająca, praca w parach, obserwacja, symulacja debaty, badania ankietowe, Potrzebne materiały duże arkusze papieru i flamastry przygotowane przed lekcją materiały pomocnicze dla ucznia (w liczbie odpowiedniej do liczby uczniów w klasie lub zespołów pracujących nad danym ćwiczeniem) Materiały pomocnicze dla ucznia Materiał pomocniczy nr 5. Kto korzysta na prywatyzacji? Materiał pomocniczy nr 6. Prywatyzować czy nie? - instrukcja do symulacji debaty z kartami pracy dla uczniów. Materiał pomocniczy nr 7. Prywatyzacja w naszej gminie badamy opinię publiczną Materiał pomocniczy nr 8. Prywatyzacja w naszej gminie tworzymy wirtualną mapę własności w naszej gminie. Lekcja 2 1. Na początku lekcji zapytaj uczniów, czy pamiętają, kiedy w Polsce rozpoczął się okres przekształceń własnościowych i z jakimi wydarzeniami był związany (czego był wynikiem). Przypomnij krótko na czym polegała transformacja gospodarcza kraju po 1989 roku oraz jakie są podstawowe cele (ekonomiczne i społeczne) prywatyzacji. Informacje na ten temat znajdziesz w publikacji Jolanty Maciejewskiej: Zarys procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, s. 3-5 na stronie ROCESU%2520PRYWATYZACJI%2520PRZEDSIEBIORSTW).pdf&sa=U&ei=kbXaTpW- CMefOpfnwdMO&ved=0CBIQFjAB&usg=AFQjCNGoRY1mIdE1nyQ3mdwtdoWWwULQxQ (ost. wejscie ) Zapytaj uczniów, jakie ich zdaniem są główne korzyści z prywatyzacji. Propozycje uczniów zapisz na tablicy. 2. Podziel klasę na 5 grup. Poleć następnie wykonanie ćwiczenia Kto korzysta na prywatyzacji (materiał pomocniczy nr 5). Każda grupa powinna dostać zestaw kart ze spisanymi przykładowymi korzyściami oraz wybrany podmiot zaangażowany w prywatyzację. Uczniowie czytają wszystkie karty z korzyściami, wybierają te, które odnoszą się do przydzielonego im podmiotu. Do podsumowania tego ćwiczenia można wykorzystać arkusz papieru z listą podmiotów przygotowaną na poprzednich zajęciach. Poproś, aby do arkusza podchodzili kolejno przedstawiciele wszystkich zespołów i przyklejali przy odpowiednim podmiocie wybrane korzyści. Zanim to zrobią powinni odczytać swoje propozycje pozostali uczniowie mogą zgłaszać wątpliwości. 3. Zapowiedz uczniom, że wezmą teraz udział w symulacji debaty, reprezentując różne grupy interesariuszy prywatyzacji pewnego przedsiębiorstwa państwowego. Będą to: Skarb Państwa, pracownicy prywatyzowanego przedsiębiorstwa, potencjalni inwestorzy, władze samorządowe oraz mieszkańcy. Rozdaj uczniom instrukcję do symulacji, która będzie zawierała opis sytuacji oraz poszczególne role (uczestnicy debaty nie powinni znać opisów ról poza swoją własną). Po zapoznaniu się z materiałami

12 aktywni uczestnicy symulacji będą opracowywali własne stanowisko, z którym wystąpią (mogą wykorzystać kartę pracy z materiału pomocniczego nr 6). Każdy z zespołów reprezentujących grupę interesariuszy powinien opracować swoje stanowisko zgodnie z przydzieloną rolą oraz sformułować co najmniej 4 argumenty, które pozwolą do niego przekonać pozostałych uczestników symulacji debaty. Podczas przygotowań do wystąpień uczniowie mogą korzystać z wykorzystywanego wcześniej materiału pomocniczego nr 5. Instrukcję do przeprowadzenia debaty znajdziesz w materiale pomocniczym nr 6. Jeżeli jest to możliwe w czasie lekcji (pracujecie w pracowni informatycznej) możesz poprosić uczniów, aby poszukali w Internecie wiarygodnych informacji wspierających ich argumentację. Spośród uczniów wybierz 1 osobę prowadzącą debatę (ten powinien otrzymać od ciebie wskazówki, w jaki sposób poprowadzić debatę oraz powinien wiedzieć, komu jaką rolę przydzielono). Części klasy przydziel rolę obserwatorów, którzy obserwują wypowiedzi mówców (karta obserwatorów debaty znajduje się także w materiale pomocniczym nr 6). Daj uczniom ok minut na przygotowanie się do symulacji. Przed rozpoczęciem debaty przypomnij uczniom, że w tym ćwiczeniu nie chodzi tylko o wykazanie się wiedzą na temat prywatyzacji, ale także umiejętnościami formułowania i prezentowania własnego stanowiska oraz odnoszenia się do argumentów przeciwników. Przedstawiciele grup interesariuszy powinni zatem zadbać o to, by ich argumenty były merytorycznie poprawne, różnorodne (np. ekonomiczne i społeczno-polityczne) oraz dobrze wygłoszone. Powinni też uważnie słuchać tego, co mówią ich oponenci, by móc się odnieść do tych wypowiedzi (zbijając lub potwierdzając argumentację). 4. Po przeprowadzeniu symulacji debaty porozmawiajcie na forum o jej przebiegu. Zapytaj, czy łatwo było w takich warunkach zabierać głos co utrudniało, a co ułatwiało udział w debacie. Zapytaj, czy są wśród tych uczniów, którzy nie brali aktywnego udziału w symulacji tacy, którzy po wysłuchaniu argumentów przeciwnych zmienili swoje stanowisko w opisanej sytuacji prywatyzacyjnej? Co o tym zadecydowało? Które argumenty były przekonujące i dlaczego? Poproś obserwatorów o podsumowanie debaty i przedstawienie wyników obserwacji. 5. Podsumuj to ćwiczenie wskazując na fakt, że Skarb Państwa nie jest jedynym beneficjentem prywatyzacji, jak powszechnie sądzą zwykli obywatele. Dobra prywatyzacja może przynieść korzyści wielu podmiotom, także nam samym. Zwróć też uwagę na to, że nie zawsze proces prywatyzacji przebiega prawidłowo (możesz odwołać się do współczesnych, najbliższych uczniom przykładów). Ponadto prywatyzacja niektórych państwowych przedsiębiorstw budzi społeczny opór. Często nasz negatywny odbiór procesów prywatyzacyjnych bądź obawy są uzasadnione, nierzadko jednak wynikają z niskiej na ten temat wiedzy oraz sposobu, w jaki ta wiedza do nas dociera (np. poprzez media). Stanowisko wobec prywatyzacji związane jest także z tym, jakiego rodzaju podmiot reprezentujemy inne oczekiwania ma pracownik prywatyzowanego zakładu, inne skarb państwa, inne makler na giełdzie a jeszcze inne odbiorca usług prywatyzowanego przedsiębiorstwa. W czasie tej rozmowy nauczającej odwołaj się do pracy domowej uczniów oraz ich rozmów z dorosłymi na temat prywatyzacji. Podsumuj ten etap zajęć przedstawieniem wyników ostatnich badań postaw Polaków wobec prywatyzacji (raport zamieszczony jest na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa) - przywołaj zarówno wyniki prywatyzacji w latach , jak i wnioski dotyczące zmieniającego się nastawiania Polaków w tym okresie. 6. Na koniec sam podsumuj lekcję mówiąc o potrzebie publicznego dyskutowania na trudne i kontrowersyjne nierzadko tematy. Zwróć uwagę na fakt, że debata w której uczestniczyli dotyczyła łatwiejszego przypadku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego (możesz im powiedzieć, że opis dotyczył przykładu realnej i udanej prywatyzacji). Są jednak takie zakłady państwowe, na których prywatyzację nie tylko społeczeństwo niechętnie się godzi, ale także eksperci mają co do tego wątpliwości. Czy uczniowie potrafią wskazać przykłady? Czy słyszeli może o prywatyzacji jakiegoś państwowego przedsiębiorstwa w okolicy jeśli tak, to jaki był społeczny tego odbiór? Krótko na ten temat porozmawiajcie. 7. Na zakończenie lekcji podkreśl, że do tej pory nie zajmowaliście się analizą procesów prywatyzacyjnych w swoim lokalnym środowisku. Zaproponuj klasie realizację projektu edukacyjnego, dzięki któremu będą mogli bliżej się przyjrzeć prywatyzacji w swojej gminie/powiecie/regionie. W zależności od tego, co ich najbardziej interesuje oraz czego chcieliby się dowiedzieć, uczniowie mogą w ramach programu MdA : Opracować i przeprowadzić własne badania na temat prywatyzacji wśród lokalnej społeczności. Takie badanie może być początkiem kolejnych, bardziej złożonych działań a prezentacja ich wyników może stanowić doskonałe wprowadzenie do debaty. W materiale pomocniczym nr 7 znajdziesz podstawowe informacje na temat możliwych narzędzi badawczych.

13 Zorganizować debatę lub dyskusję na temat prywatyzacji, wychodzącą poza mury szkolne. Wspólnie zastanówcie się, kto mógłby być zainteresowany udziałem w takiej debacie (przedstawiciele samorządu, mieszkańcy, lokalni biznesmeni, pracownicy zakłady państwowego w waszej okolicy?) Kluczowy jest odpowiedni wybór tematu może on wynikać np. z zainteresowań uczniów, potrzeb lokalnej społeczności (tu konieczne będzie badanie opinii lub analiza ogólnopolskich badań postaw Polaków wobec prywatyzacji ostatnie takie badania prowadzone były w 2010 roku przez GFK Polonia podsumowanie raportu znajdziesz w materiałach dla nauczycieli). Na stronie znajdziesz opisy różnego rodzaju debat i dyskusji oraz instrukcje dotyczące ich organizacji (jak formułować temat, jak się przygotować do debaty, jak formułować argumenty itp.). Przeprowadzić badanie terenowe własnej okolicy w celu sprawdzenia, jak przebiegał w ich miejscowości/gminie/powiecie/województwie proces prywatyzacji, jak był/jest postrzegany przez środowisko lokalne, jakie są jego skutki itp. Efektem takiego badanie terenowego może być wirtualna mapa prywatyzacji (blog, Google Maps, wideoreportaż, fotoreportaż), pokazująca proces prywatyzacji w ich regionie jego przebieg oraz skutki. Zanim ruszycie w teren, zastanówcie się wspólnie, kto może wam pomóc w tym badaniu (w szkole, w gminie), gdzie możecie szukać informacji (jakie urzędy, strony internetowe, karta prywatyzacji), jakich narzędzi potrzebujecie, by dokumentować to, co podczas badania znajdziecie (np. aparat fotograficzny, dyktafon, skaner, mapa okolicy) oraz jak i komu to wszystko zaprezentujecie. Kiedy już to wszystko ustalicie, podzielcie się obszarami, które będziecie obserwować, źródłami informacji (np. Szkoła, Internet, urząd gminy) oraz zadaniami (kto fotografuje, kto przygotowuje i przeprowadza wywiad, kto zbiera i porządkuje dokumentację itp., kto przygotowuje prezentację ). Warto pamiętać o tym, że każde prywatyzowane przedsiębiorstwo ma zakładaną specjalną kartę prywatyzacji (dostępna w wersji internetowej przedsiębiorstwo dzięki niej możemy śledzić cały proces prywatyzacyjny od początku do końca tutaj znajduje się wzór: Zdroj Sp_z_oo.html Na stronie znajdują się wskazówki, jak przygotować się do realizacji takiego projektu oraz jak wykorzystując nowoczesne technologie zaprezentować jego efekty innym. MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW Materiał pomocniczy nr 5. Kto korzysta na prywatyzacji? W procesie prywatyzacji uczestniczy wiele różnych podmiotów/interesariuszy poznaliście je na poprzedniej lekcji. Są to: pracownicy prywatyzowanego przedsiębiorstwa skarb państwa giełda inwestorzy biura maklerskie Zapoznajcie się z przedstawionymi poniżej przykładowymi korzyściami wynikającymi z prywatyzacji. Zastanówcie się, które z nich dotyczą przypisanemu wam podmiotowi. Wybierzcie z zestawu te, które się do niego odnoszą. Przedyskutujcie w zespole jego rolę w procesie prywatyzacji. Do wspólnego podsumowania tego ćwiczenia wykorzystajcie arkusz papieru z listą podmiotów przygotowaną na poprzednich zajęciach. Podchodźcie kolejno do arkusza, i przy nazwie swego interesariusza przyklejajcie odnoszące się do niego korzyści. LISTA KORZYŚCI (każdy zespół uczniowski otrzymuje pełny zestaw pociętych na paski korzyści oraz jeden z podmiotów prywatyzacji.) Optymalizacja kosztów nieponoszenie kosztów nadzoru nad spółką.

14 Doprowadzanie do wzrostu efektywności gospodarki poprzez zwiększanie udziału własności prywatnej. Możliwość nabycia akcji spółek. Możliwość szybkiego i znacznego zysku ze sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa. Zwiększenie wiedzy Polaków o rynku kapitałowym. Wpływy z dywidendy wypłacanej akcjonariuszom. Większe możliwości inwestycyjne. Zwiększenie liczby rachunków otwartych przez inwestorów indywidualnych. Prywatyzacja państwowych spółek przyciąga na giełdę inwestorów indywidualnych. Prestiż i reklama dla biur maklerskich obsługujących wprowadzanie na giełdę największych państwowych spółek. Prestiż spółki notowane na giełdzie są lepiej postrzegane przez inwestorów czy banki. Zwiększenie liczby inwestorów indywidualnych na parkiecie. Efektywniejsze zarządzanie. Wzrost zaufania do mechanizmów giełdowych. Transfer nowoczesnych technologii. Poprawa sytuacji finansowej firmy. Modernizacja i rozwój firmy. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Wzrost atrakcyjności rynku giełdowego w Polsce dla inwestorów zagranicznych. Zmniejszenie długu publicznego Możliwość nieodpłatnego nabycia do 15% akcji pracowniczych.

15 Możliwość awansu i zmiany stanowiska. Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, rozwój zawodowy. Szansa na zarobki adekwatne do efektów i wyników pracy. Źródło: opracowano na podstawie materiał przygotowanego w ramach programu Ministerstwa Skarbu Państwa i Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości Przekonujemy do prywatyzacji Materiał pomocniczy nr 6. Prywatyzować czy nie? - instrukcja do symulacji debaty Przeczytajcie opis sytuacji, której dotyczyć będzie symulacja oraz ról, które zostały wam przydzielone. Nie mówcie nikomu, jaką grupę interesariuszy reprezentujecie. Opis sytuacji (dla każdego ucznia) W waszej miejscowości od 150 lat działa uzdrowisko, do którego przyjeżdżają kuracjusze mający kłopoty z drogami oddechowymi. To uzdrowisko z tradycją i historią, jakiej tylko można pozazdrościć. Jego fanem był nie tylko Prus, ale także inni literaci Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, czy Ewa Szelburg-Zarembina. Miejscowość przyciągała - szczególnie po odkryciu w miejscowym parku źródeł leczniczych wód mineralnych - jak magnes kuracjuszy i złaknionych wypoczynku letników. Choć uzdrowisko cieszyło się dużą popularnością, coraz częściej zaczęło brakować pieniędzy i pomysłów na dalsze funkcjonowanie państwowej firmy. Kierownictwo uzdrowiska postanowiło wydzielić spółkę córkę, która zajęła się wyłącznie produkcją wody mineralnej. Uzdrowisko miało udziały w spółce, a ponieważ woda zawsze nieźle się sprzedawała, to i cały sanatoryjny interes jakoś się kręcił. Choć z trudem. Pościel zmieniana była raz na turnus, był przydział papieru toaletowego, pokoje nie miały łazienek i toalet. I w dodatku narzucono z góry normy zatrudnienia tylko palaczy było trzydziestu pięciu. Gdyby nie sprzedaż wody, uzdrowisko miałoby kłopoty z utrzymaniem się na powierzchni. Sprzedaż firmy była jedynym rozsądnym wyjściem. Uzdrowisko zostało skomercjalizowane, stało się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. To był pierwszy i naturalny krok do prywatyzacji. Znalezienie inwestora nie było proste szukano nabywcy z pomysłem na dalsze funkcjonowanie firmy, na jej dynamiczny rozwój. W tym okresie prywatyzacja budziła opór gdy na dodatek okazało się, że nabyciem udziałów w spółce zainteresowany jest inwestor zagraniczny, społeczny opór wzrósł. Aby uzyskać poparcie społeczne dla prywatyzacji pierwszego uzdrowiska w Polsce postanowiono zorganizować spotkanie wszystkich, którzy mogliby być potencjalnie zainteresowani prywatyzacją: przedstawiciele Skarbu Państwa, pracownicy prywatyzowanego uzdrowiska, przedstawiciele władz miasta, potencjalny inwestor oraz mieszkańców. Opisy ról Przedstawiciele Skarbu Państwa (1 uczeń) Skarb Państwa chce sprzedać zagranicznemu inwestorowi 85 proc. udziałów w spółce za 38,8 mln zł, resztę mają objąć pracownicy. Przy wyborze inwestora strategicznego zgodnie z prawem oraz założeniami polskiej prywatyzacji - pracownicy prywatyzowanej spółki mają możliwość zawarcia pakietu socjalnego, określającego m.in. gwarancje zatrudnienia czy wysokość ewentualnych podwyżek. Dochody z prywatyzacji uzdrowiska Skarb Państwa chce przeznaczyć na zasilenie budżetu państwa, którego dług publiczny niebezpiecznie zbliża się do progu 50%. Burmistrz miejscowości (1 uczeń) Uzdrowisko jest wielkim atutem gminy. Upadek uzdrowiska oraz brak nowych inwestycji to także spowolnienie rozwoju gminy. W nowym inwestorze władze gminy upatrują źródło pieniędzy na dalsze

16 inwestycje. Wraz z rozwojem uzdrowiska gmina spodziewany jest większy napływ ludzi, przyjeżdżających po to, by napić się wody uzdrowiskowej i wypocząć w parku. Zagraniczny kapitał to także pieniądze na promocję gminy, która stoi kuracjami i szczyci się hasłem: gmina zdrowia, urody i sportu. Uzdrowisko, reklamując siebie, reklamować będzie jednocześnie gminę. Władze prywatyzowanego przedsiębiorstwa (2 uczniów) Szefowie uzdrowiska robili, co mogli, by unowocześnić jego działalność. Zastąpili kotłownie węglowe kotłowniami na gaz, odremontowali niszczejący gmach jednego z czołowych budynków kompleksu uzdrowiskowego i ułożyli nowe wodociągi. Ale to działania niewystarczające, by wzrosła rentowność uzdrowiska. Konieczna jest zmiana warunków, w jakich przyjmowani są goście. Należy wyremontować budynki, postawić trzy nowe. W każdym pokoju docelowo powinien być telewizor, łazienka, toaleta i telefon. Bez kapitału inwestora nie jest to możliwe. Zgodnie z doświadczeniami innych prywatyzowanych spółek, władze uzdrowiska przewidują, że, spółka prywatna będzie lepiej zarządzana, bardziej konkurencyjna, nowocześniejsze i bardziej innowacyjne oraz przynoszą wyższe zyski niż podobne spółki z sektora publicznego. Pracownicy prywatyzowanego przedsiębiorstwa (2 uczniów) Pracownicy obawiają się masowych zwolnień oraz zmiany charakteru przedsiębiorstwa. Przywiązani do uzdrowiska jako bezpiecznego (bo państwowego) miejsca pracy (niektórzy z nich przepracowali w nim ponad połową swojego życia), pełni obaw patrzą na prywatnego, i do tego zagranicznego inwestora Chcieliby mieć wpływ na to, komu jest sprzedawane przedsiębiorstwo oraz - już po sprzedaży wpływ na podejmowane decyzje przez władze przedsiębiorstwa. Mieszkańcy i kuracjusze (2 uczniów) Mieszkańcy i kuracjusze obawiają się, że kuracjuszy, że do sprywatyzowanego sanatorium będą mogli przyjechać tylko najbogatsi, ci których stać na zapłacenie za kurację z własnej kieszeni. Obawiają się, że z czasem uzdrowisko zostanie zlikwidowane. Inwestor zagraniczny (2 uczniów) Kierunek rozwoju uzdrowiska w rękach prywatnego inwestora ma wyznaczać dokument strategiczny, w którym władze uzdrowiska przedstawiły klarownie swoją wizję: sanatorium będzie się rozwijało w oparciu o współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a kuracjusze będą mogli liczyć na takie same warunki, jak klienci komercyjni, którzy zapłacą z własnej kieszeni za pobyt w uzdrowisku. Inwestor deklaruje też, że powstanie SPA i specjalistyczne ośrodki medyczne, nastawione na poważne leczenie, a nie sanatoryjną kurację, czy odnowę biologiczną. Wraz zakupem 85 % udziałów inwestor deklaruje inwestycje w wysokości 30 mln złotych na remonty i budowę nowych gmachów nie mniej, niż 30 mln zł w ciągu dwóch lat. Zapewnia też, że nie zredukuje zatrudnienia poniżej 441 etatów do 5 lat od zakupienia udziałów. Przypadek opracowany na podstawie prywatyzacji uzdrowiska w Nałęczowie (strona Ministerstwa Skarbu Państwa) Źródło: ost. wejście

17 Karta pracy dla każdego zespołu reprezentującego określoną grupę interesariuszy, przygotowującego się do symulacji poza obserwatorami i prowadzącym Stanowisko (tak/nie) ARGUMENTY (Dlaczego tak?/ Dlaczego nie?) ekonomiczne społeczne Karta pracy obserwatorów Uważnie obserwuj wszystkich uczestników debaty. Oceń kolejne wystąpienia, zwracając uwagę na następujące kryteria. Kryteria Skarb Państwa Burmistrz Władze spółki Pracownik Mieszkańcy i kuracjusze Inwestor Jasność wypowiedzi Jasność argumentowania swojego stanowiska Jasność ustosunkowania się do argumentów innych stron Kultura słowa Siła przekonywania

18 Materiał pomocniczy nr 7. Prywatyzacja w naszej gminie badanie opinii publicznej. Celem każdego badania społecznego jest poznanie i przedstawienie rzeczywistości z wykorzystaniem narzędzi badawczych. W zależności od tego, co was najbardziej interesuje oraz czego chcielibyście się więcej dowiedzieć na temat prywatyzacji i jej społecznego odbioru, możecie w ramach programu Młodzi do akcji opracować i przeprowadzić własne badania na temat prywatyzacji wśród lokalnej społeczności. Zanim przystąpicie do badania: Zapoznajcie się z ostatnimi badaniami dotyczącymi postaw Polaków wobec prywatyzacji. Przyjrzyjcie się uważnie pytaniom, jakie stawiane były podczas badania. Zastanówcie się, o co wy chcecie zapytać swoich respondentów? Jakie informacje chcielibyście uzyskać? Wybierzcie metodę badawczą i opracować do niej odpowiednie narzędzia (ankieta, wywiad, obserwacja, sondaż poniższe wskazówki ułatwią wam wybór) Przeprowadźcie zaplanowane badania, dokumentując je krok po kroku. Opracujcie wyniki przeprowadzonych badań. Wyciągnijcie i sformułujcie ogólne wnioski. Zaprezentować rezultaty badań innym. Badanie to wraz z analizą wyników może być doskonałym wprowadzeniem do debaty na tematy związane z procesem prywatyzacyjnym (w zależności od tego, na czym skupicie w swoim badaniu, debata może dotyczyć: korzyści i negatywnych skutków prywatyzacji w waszej gminie, co można prywatyzować, a czego nie lub prywatyzacji w ogóle, jak przebiegała prywatyzacja w waszym regionie itp.). Pamiętajcie, że bardzo ważny jest właściwy dobór metody badawczej do planowanego działania. Dlatego warto zapoznać się z najbardziej powszechnymi metodami i technikami badawczymi. Wywiad Ta metoda badawcza polega na przeprowadzeniu rozmowy z osobą, która naszym zdaniem dostarczy nam poszukiwanych informacji. Wywiad powinien być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną listą pytań. Podczas wywiadu można zgromadzić wiele cennych informacji, poczynając od tych, które dotyczą samego rozmówcy, zwanego respondentem (jaki jest, co ceni i uznaje za ważne, jak postrzega świat wokół siebie, jakie ma umiejętności, jakie emocje wyraża, itp.) lub wyznawanych przez niego wartości (sposób widzenia świata i siebie, umiejętności i zdolności, emocje), przez fakty dotyczące zdarzeń aktualnych bądź takich, które wystąpiły w przeszłości aż do informacji dotyczących stosunku jednostki do zdarzeń i zjawisk (czyli co respondent sadzi o danym wydarzeniu, zjawisku, itp.). Ankieta To metoda podobna do wywiadu, z tą tylko różnicą, że pytania prezentowane są w formie pisemnej a respondent odpowiada sam, bez pośrednictwa osoby, która mu je czyta i notuje odpowiedzi. Z jednej strony oszczędza to czas i wysiłek badacza, z drugiej jednak zmusza do niezwykle starannego przygotowania arkusza pytań i odpowiedzi, czyli kwestionariusza. Ankietą nazywamy taki zestaw pytań, na które badani są w stanie udzielić swobodnej odpowiedzi lub dokonać wyboru jednej z podanych odpowiedzi. Ankieta jest niezastąpiona wtedy, gdy chcemy lub musimy stosunkowo szybko zebrać interesujące nas dane. Wszyscy ankietowani otrzymują ten sam zestaw pytań, z identycznymi regułami odpowiedzi. Ułatwia to zgromadzenie i porównywanie wielu danych oraz sformułowanie uogólnień dotyczących większych grup.

19 Pamiętajcie, że oprócz typowej ankiety papierowej możecie umieścić ankietę w internecie i promować ja np. na Facebooku. Obserwacja To jeden z lepszych sposobów na bezpośrednie poznanie otoczenia. Obserwacja powinna mieć zawsze wyraźnie określony cel, wynikający z potrzeby zdobycia informacji na jakiś konkretny temat. Obserwacja nie może mieć charakteru przypadkowego powinna być prowadzona systematycznie oraz gwarantować neutralność obserwatora. Zanim przystąpimy do obserwacji powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytania: Co badamy? (przedmiot naszej obserwacji) i Po co badamy? (cel obserwacji).w programie Młodzi do akcji przedmiotem obserwacji może być zarówno proces prywatyzacji w okolicy, jak i nastawienie mieszkańców wobec procesu prywatyzacji wybranych zakładów. Identyfikacja przeszkód Ta metoda wykorzystywana jest do badania przeciwstawnych sił, popychających w kierunku założonego celu lub odpychających od niego. Aby efektywnie realizować zaplanowane przedsięwzięcie, powinniśmy zdefiniować przeszkody, które utrudniają jego realizację. Narzędzie do identyfikacji przeszkód konstruujemy zwykle jako zestawienie przeciwstawnych sił. Przykładem może być formularz z pytaniami: Co sprzyja pozytywnym postawom mieszkańców mojej gminy wobec prywatyzacji lokalnych zakładów państwowych? Co im to utrudnia? który wypełniają badani, aby rozpoznać wszystkie bariery utrudniające akceptację prywatyzacji. Możemy prowadzić obserwację pośrednią (badacz opiera sie na danych juz dostępnych (np. prasie) i bezpośrednią (badacz samodzielnie gromadzi dane). Analiza źródeł To poszukiwanie i analiza informacji, które zostały juz zgromadzone przez innych. Niestety, bardzo często dostępne informacje nie odpowiadają w pełni na postawione pytanie badawcze lub są nieaktualne. Jeśli decydujemy sie na stosowanie tej metody, powinniśmy: sporządzić spis źródeł informacji, przeszukać istniejące bazy danych, odwołać sie do prac zawierających odnośniki do źródeł danych oraz do źródeł zewnętrznych, ocenić jakość zebranych informacji. Dobrze zaplanowane, przeprowadzone i udokumentowane badanie terenowego może być elementem projektu, w ramach którego opracujcie wirtualną mapę prywatyzacji na blogu, Google Maps. Możecie także nakręcić wideoreportaż, pokazujący proces prywatyzacji w waszej okolicy. Źródło: Orange dla Ziemi. Materiały dla nauczycieli, red. Sylwia Źmijewska-Kwireg, Warszawa 2006, Stowarzyszenie Ekspedycja w Głąb Kultury

20 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI Postawy Polaków wobec prywatyzacji badanie przeprowadzone przez GFK Polonia w styczniu 2011 roku. Ponad 80 proc. Polaków uważa, że pierwszeństwo w zakupie prywatyzowanych firm powinni mieć krajowi inwestorzy. Zdecydowana większość jest także przeciwna udziałowi zagranicznych państwowym firm w prywatyzacji polskich spółek z sektora energetycznego, górniczego, paliwowego, a także finansowego - wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia. Po ponad 20 latach polskiej transformacji gospodarczej Skarb Państwa wciąż jest właścicielem wielu przedsiębiorstw przeznaczonych do prywatyzacji. Część z nich odgrywa kluczową rolę w strategicznych sektorach polskiej gospodarki: energetycznym, paliowym, finansowym. Jak wynika z badania "Postawy Polaków wobec prywatyzacji", przeprowadzonego przez GfK Polonia w styczniu 2011 roku na reprezentacyjnej grupie osób, Polacy oczekują w przypadkach sprzedaży firm z tych sektorów szczególnej przejrzystości oraz jednoznacznie wskazują dodatkowe uwarunkowania prywatyzacyjne. Według 81 proc. badanych pierwszeństwo w zakupie spółek Skarbu Państwa powinni mieć polscy inwestorzy. Zdecydowany sprzeciw budzi sprzedaż strategicznych polskich przedsiębiorstw, zagranicznym państwowym firmom. Takie zastrzeżenia w największym stopniu dotyczą spółek z sektora energetycznego (80 proc.), górniczego (72 proc.) i paliowego (70 proc.). Postawy Polaków w tym zakresie są bardzo zbliżone, niezależnie od wieku i wykształcenia. Wynikające z badania wyraźne preferencje wobec polskiego prywatnego kapitału w sektorze energetycznym pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że opinia publiczna źle odbiera przebieg i kontrowersje związane z dwoma kluczowymi, a wciąż niezakończonymi procesami prywatyzacyjnymi: Energii i Enei. Nie oznacza to wcale, że Polacy nie chcą udziału zagranicznych inwestorów w prywatyzacjach. Dotychczasowe doświadczenia prywatyzacyjne pozwoliły jednak na zdefiniowanie precyzyjnych oczekiwań, które powinny być zagwarantowane przez prywatnych zagranicznych inwestorów przy zakupie spółek Skarbu Państwa. Do najważniejszych należy zobowiązanie do sprowadzenia do Polski nowoczesnych technologii (86 proc.). Oczekujemy także zatrudniania Polaków na kierowniczych stanowiskach (80 proc.) i utrzymanie centrali firmy w Polsce (77 proc.). Zdecydowana większość badanych (63 proc.) wskazuje także na konieczność ograniczenia możliwości wyprowadzania zysku poza Polskę. Z badania GfK Polonia wynika, że w procesie wyboru inwestora ważną rolę odgrywają także pracownicy prywatyzowanych firm. Według 75 proc. badanych Polaków, powinni oni mieć wpływ na to, komu sprzedawana jest firma. Źródło: ost. wejście

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna)

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) TEMAT: Prywatyzować, czy nie prywatyzować? Oto jest pytanie... Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu

Bardziej szczegółowo

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej SPIS TREŚCI Prywatne czy państwowe? Państwowe jest polityczne Newsweek Polska 2 Młodzi nie chcą państwa w firmach wywiad z Pawłem Ciackiem, Millward Brown

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ (15) zastosować e-portfolio i blog do opisu pracy indywidualnej i zespołowej wg podanych kryteriów. Materiały dydaktyczne

SCENARIUSZ (15) zastosować e-portfolio i blog do opisu pracy indywidualnej i zespołowej wg podanych kryteriów. Materiały dydaktyczne SCENARIUSZ (15) Autorka: Urszula Małek Temat: E-promocja. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 29.3) wskazuje główne elementy działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Fundacja Think! powstała w czerwcu 2007 r. Jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, która realizuje innowacyjne działania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo