SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY BP W ŚWIETLE ZASAD GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY BP W ŚWIETLE ZASAD GLOBAL REPORTING INITIATIVE"

Transkrypt

1 SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY BP W ŚWIETLE ZASAD GLOBAL REPORTING INITIATIVE Raport zrealizowany w ramach kursu Challenges of Sustainable Development in Poland organizowanego przez Fundację Sendzmira, University of Florida, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa AUTORZY RAPORTU: Agnieszka Gajecka Adam Klimiuk Marta Korniluk Aleksandra Lukasek Joanna Mieszkowicz, FPŚ/FS 1

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ASPEKTY SPOŁECZNE MARKA BP POLITYKA BP POLSKA WOBEC PRACOWNIKÓW BP POLSKA MIEJSCE PRACY Rekrutacja Zwolnienia Płace Wskazówki ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Szkolenia i kursy Świadczenia socjalne Wskazówki KOMUNIKACJA W BP Wskazówki KODEKS POSTĘPOWANIA BP Wskazówki STANDARDY PRACY A CERTYFIKATY Wskazówki PODSUMOWANIE

3 1. WPROWADZENIE Niniejsze opracowania zostało przygotowane w ramach kursu Challanges of Sustainable Dvelopment organizowanego przez Fundacje Sendzimira, University of Florida, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Projekty wykonane w czasie poprzednich edycji kursu dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów na stacjach BP (2003) oraz całokształtu polityki BP, która została oceniona pod kątem zgodności z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju (2004). W tegorocznym opracowaniu postanowiliśmy skupić się na polityce BP Polska wobec swoich pracowników. Staraliśmy się dokonać oceny tej problematyki zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Global Reporting Initative, które od dwóch lat są stosowane przez BP Global w opracowywaniu Raportu Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Report). W opracowaniu tym poruszyliśmy tematy takie jak rekrutacja, struktura zatrudnienia, wynagrodzenie, rozwój zawodowy pracowników, komunikacja wewnątrz BP Polska, Kodeks Postępowania BP. Przedstawiliśmy także własne pomysły na udoskonalenie polityki prowadzonej przez BP Polska wobec pracowników. Chcielibyśmy w ten sposób przyczynić się do jeszcze lepszej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju przez firmę. Mamy nadzieję, że efekty naszej pracy będą mogły być wykorzystane jako podstawa do przygotowania raportu dotyczącego odpowiedzialności biznesu dla BP Polska. Zbierając materiały niezbędne do tego opracowania oparliśmy się przede wszystkim na informacjach dostępnych na stronach internetowych BP Polska i BP Global oraz na informacjach udzielonych przez Rzecznika Prasowego BP Polska. 2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ASPEKTY SPOŁECZNE Zrównoważony rozwój polega na prowadzeniu takiej polityki (w skali państwa, regionu czy pojedynczego przedsiębiorstwa), która gwarantuje rozwój ekonomiczny, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb 3

4 ludzi. Oznacza to, że przedsiębiorstwo dążąc do jak najlepszych wyników ekonomicznych, musi brać pod uwagę nie tylko ekologiczne, ale także społeczne skutki swojej działalności. Jest to tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu, określana też często angielskimi słowami Corporate Social Responsibility. Wprowadzanie w życie zasad odpowiedzialności społecznej nie może ograniczać się jedynie do zewnętrznej polityki przedsiębiorstwa. Zasady zrównoważonego rozwoju muszą być także stosowane wewnątrz firmy, co oznacza przede wszystkim odpowiednie traktowanie pracowników. Global Responsibility Initiative wskazuje kilkanaście kryteriów pozwalających na ocenę jakości polityki prowadzonej w tym obszarze (Social Performance Indicators). W zakresie zatrudnienia za podstawowe wskaźniki uznaje się: - zróżnicowanie siły roboczej (struktura płci, wieku, pochodzenia etnicznego itp.) - rodzaj umowy, na podstawie której pracownik wykonuje pracę - wymiar czasowy zatrudnienia (pełny etat, półetat) - tworzenie nowych miejsc pracy; rotacja kadr - dodatkowo: świadczenia przyznawane pracownikom ponad te, które są prawnie wymagane. Jeśli chodzi o relacje między pracownikami niższego szczebla a zarządem, to ocenia się: - działalność związków zawodowych (procent pracowników przez nie reprezentowanych) - liczbę pracowników objętych porozumieniami zbiorowymi - jeśli jest to konieczne: czy zapewniona jest odpowiednia reprezentacja geograficzna pracowników (tzn. czy członkowie władz firm o dużym zasięgu działania pochodzą z co najmniej kilku regionów, w których dane przedsiębiorstwo jest obecne) - sposób przepływu informacji w danym przedsiębiorstwie oraz udział pracowników w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Wskaźniki standardów społecznych obejmują także takie dziedziny jak choroby zawodowe, wykorzystanie przysługujących pracownikom dni wolnych, szkolenia i 4

5 programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w raporcie powinny znaleźć się informacje dotyczące szans awansu (powinny być one równe dla wszystkich) oraz składu organów zarządzających (udział kobiet/mężczyzn; odpowiednia reprezentacja geograficzna). Trzeba także nadmienić, że powyższa lista nie jest wyczerpująca i przygotowując raport nie należy ograniczać się wyłącznie do tych kryteriów. 3. MARKA BP Grupa BP swoją działalność w Polsce rozpoczęła 17 września 1991 r. pod nazwą BP Polska. Obecnie jest jednym z liderów wśród zagranicznych koncernów paliwowych. Firma zaliczana jest do pierwszej dwudziestki firm w kraju. Zatrudnia około 3000 osób. Jako cel, BP Polska przyjmuje zaspokajanie zapotrzebowania na paliwa w różnej postaci: płynnej, gazowej i słonecznej tak, aby działalność ta nie powodowała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Za nadrzędną zasadę swojej polityki przyjmuje zrównoważony rozwój, rozumiany jako ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności w zgodzie z potrzebami ludzi i poszanowania środowiska. Logo firmy Helios, które zostało stworzone miedzy innymi przez specjalistów Feng Shui, odzwierciedla proekologiczną filozofię firmy. Kolor żółty symbolizuje słońce i energię, którą firma dostarcza, a kolor zielony oznacza odpowiedzialność za środowisko. Tym samym znak firmowy stanowi swoisty komunikat o kierunku rozwoju BP. 5

6 4. POLITYKA BP POLSKA WOBEC PRACOWNIKÓW 4.1 BP POLSKA MIEJSCE PRACY Obecnie w BP Polska pracuje około osób. Zdecydowana większość z nich zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Pracownicy wykonujący swe obowiązki na podstawie umowy-zlecenia to przeważnie osoby pracujące w BP Polska przez krótki, ściśle określony czas (np. zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie lub praca nad konkretnym projektem). BP Polska nie tworzy zbyt wielu nowych miejsc pracy najwyżej kilka nowych stanowisk w biurach w skali roku. Jeśli chodzi o miejsca pracy na stacjach benzynowych, to o ile powstaje nawet kilkanaście stacji w ciągu roku, to są to stacje tzw. partnerskie, na których pracodawcą nie jest BP Polska, tylko prywatni właściciele. Na tych stacjach BP Polska nie interweniuje w razie konfliktów pomiędzy pracownikami a właścicielem, do momentu gdy zagrożone jest dobre imię firmy Rekrutacja Proces rekrutacji jest bardzo sformalizowany i ma na celu zapewnienie odpowiedniej przejrzystości oraz wyboru najlepszych kandydatów. Obejmuje etap testowy, w tym test psychologiczny. Następnie z kandydatem do pracy przeprowadzane są dwie rozmowy jedna przez przedstawicieli działu Human Resources, a druga przez przyszłego przełożonego. Przy obsadzaniu wakatów BP Polska stosuje zasadę pierwszeństwa dla pracowników BP. Dopiero później poszukuje się kandydatów poza firmą. Jedną z podstawowych zasad w procesie rekrutacji, a później także w czasie pracy, obowiązuje zasada niedyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety i mężczyźni mają równe szanse zarówno na przyjęcie do pracy, jak i na awans. BP Polska chętnie zatrudnia osoby niepełnosprawne. W biurach i na stacjach benzynowych znajdują się wszelkie niezbędne udogodnienia (np. odpowiednie toalety). Największym problemem jest dotarcie do zainteresowanych osób. Mimo ciągłej współpracy z rejonowymi biurami pracy, kandydatów chętnych do pracy jest niewielu. 6

7 BP Polska rozważało przeprowadzenie specjalnej kampanii informacyjnej, ale zrezygnowano z tego pomysłu, ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, że takie działania zostałyby odebrane jako akcja pokazowa, a nie faktyczna chęć dotarcia do osób niepełnosprawnych. Młodzi ludzie mają szansę na rozpoczęcie kariery w BP Polska. Mogą starać się o przyjęcie na płatne praktyki studenckie lub staże absolwenckie. Firma już od wielu lat uczestniczy w konkursie Gazety Wyborczej Grasz o staż i to jego uczestnicy mają największą szansę na zdobywanie doświadczenia w BP Polska. Jeśli chodzi o rotację na miejscach pracy, to jest ona duża, zwłaszcza na stacjach benzynowych, gdzie pensje są stosunkowo niskie, a stopień i identyfikacji z firmą niewielki. Na wyższych stanowiskach obowiązuje zasada, że co 2-3 lata każdy z pracowników powinien zmienić miejsce pracy awansując lub obejmując inne stanowisko na tym samym szczeblu Zwolnienia Jeśli zachodzi konieczność rozwiązania umowy o pracę nie z winy pracownika, np. w wyniku restrukturyzacji, gdy przesunięcie na inne stanowisko nie jest możliwe, BP Polska stosuje się do kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, taką informację musi zwalnianemu przekazać jego bezpośredni przełożony. Po drugie, osoba odchodząca z firmy otrzymuje odprawę wyższą niż wymaga polskie prawo. Jej wysokość jest uzależniona od czasu pracy. Poza tym, firma pomaga znaleźć nową pracę zapewniając bezpłatne konsultacje w biurze doradztwa personalnego Płace Informacje o zarobkach w BP Polska są poufne, nie ma możliwości uzyskania danych na ten temat. Co więcej, ujawnienie tych informacji może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje służbowe. Co udało nam się ustalić, to informacja, że zarobki nie odbiegają od typowych zarobków w branży paliwowej na danych stanowiskach, oraz, iż 7

8 rozpiętość dochodów pomiędzy najmniej zarabiającymi pracownikami stacji benzynowych, a ścisłym kierownictwem firmy są, mniej więcej kilkusetkrotne Wskazówki Na podstawie dostępnych informacji możemy stwierdzić, iż polityka personalna BP Polska jest spójna i odpowiedzialna. Uważamy, że można ją poprawić poprzez bardziej aktywne poszukiwanie osób niepełnosprawnych gotowych do podjęcia pacy. W naszej opinii doskonałym sposobem byłby kontakt z nimi poprzez biura karier oraz biura pomocy osobom niepełnosprawnym działające przy uczelniach wyższych, które mają stosunkowo duży kontakt z osobami niepełnosprawnymi bardziej aktywnymi od tych, które zgłaszają się do rejonowych biur pracy. Ponadto dobrym rozwiązaniem mógłby być specjalny program aktywizujący osoby niepełnosprawne prowadzony we współpracy z organizacjami pozarządowymi pomagającymi takim osobom. Pomoc ta mogłaby polegać na przeszkoleniu zainteresowanych tak, aby bezpośrednio po kursie mogły rozpocząć pracę. Kursy mogłyby dotyczyć na przykład obsługi kas fiskalnych. Przejrzystość jest jednym z podstawowych warunków w zrównoważonym rozwoju. BP Polska powinna rozważyć wprowadzenie, wzorem amerykańskich spółek giełdowych, przejrzystości finansów, w tym i zarobków w firmie. Ogólnie dostępna informacja o zarobkach i stopniowe redukowanie rozbieżności w płacach pracowników szeregowych i kadry zarządzającej, powinny być celem BP na przyszłe lata w tym zakresie. Dobrze byłoby określić docelową granicę rozpiętości zarobków w firmie powinna ona być znacznie niższa od obecnej i wynosić na przykład 10 do ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Swój sukces BP uzależnia w dużym stopniu od pracowników, zarówno od ich wiedzy, umiejętności, jak również ambicji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Wiąże się to z długotrwałym procesem przyciągania, motywowania oraz dbania o kadrę. Celem firmy jest maksymalne wykorzystanie różnorodności talentów, poprzez zapewnienie każdemu pracownikowi możliwości pełnej realizacji swojego potencjału. 8

9 Swoje działanie w tym zakresie firma opiera o model wychowywania własnych pracowników zatrudniając wysoko wykwalifikowane osoby i inwestując w ich rozwój Szkolenia i kursy W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi, wydajności pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa klientów i pracowników niezbędne jest pakiet podstawowych szkoleń. W tym zakresie firma prowadzi dwa rodzaje treningów: szkolenia dla kierowników stacji oraz szkolenia dla załogi. Bloki przeznaczone dla kierowników stacji zawierają część teoretyczną, tj. wykłady uzupełniane dyskusjami, na tematy związane z obsługą klientów, bezpieczeństwem, zarządzania zespołem, czy komunikacji i motywowania załogi. Część praktyczna kursu obejmuje zapoznanie kierowników z systemami komputerowymi stosowanymi na stacjach. Kierownik po takim kursie jest w stanie samodzielnie zarządzać stacją. Dodatkowo prowadzone są częściowo odpłatne szkolenia fakultatywne, których zakres znacznie wykracza poza prowadzenie stacji. Szkolenia dla załogi przeprowadzane przez Dział Szkoleń BP dotyczą zapoznania z zasadami pracy na stacji, obsługi kas, drukarek, terminali kart, oraz innych urządzeń instalowanych na stacjach. Politykę rozwoju pracowników BP realizuje poprzez: szkolenia pracę za granicą opiekę doświadczonych pracowników dni rozwoju zespołowego warsztaty seminaria naukę z wykorzystaniem komputera. Programy kształcenia, które firma realizuje, to m.in.: Career Advancement ( Ścieżka kariery), dla kandydatów na najwyższe stanowiska w firmie 9

10 First Level Leaders (przywódcy pierwszego szczebla) Senior Level Leaders (przywódcy wyższego szczebla) Discover BP (odkryj BP). Kursy dla pracowników: Leadership in Context (Przywództwo w kontekście) Leading Self (Ja jako przywódca) Poprzez takie programy pracownicy rozwijają swoje zdolności przywódcze, poznają bliżej funkcjonowanie firmy, zwiększając tym samym swoje szanse na awans. W firmie ma miejsce duża rotacja na miejscach pracy. Średnio co 2-3 lata przeprowadza się zmiany na większości stanowisk. Dlatego podwyższanie swoich umiejętności leży w interesie pracowników. Każdy z nich jest oceniany i rozliczany corocznie ze swojej pracy. Na początku każdego roku ustalane są mierzalne cele, które pracownik powinien osiągnąć i na podstawie których jest oceniany za pomocą systemu punktowego. Poza tym każdy pracownik otrzymuje ocenę opisową, którą wystawia menadżer grupy. Ewaluacje te przekazywane są pracownikowi, aby pomóc mu w pracy i rozwoju, oraz są podstawą dla decyzji o podwyżkach Świadczenia socjalne Oprócz zatrudnienia i szkoleń firma zapewnia swoim pracownikom i ich rodzinom dodatkową opiekę medyczną w razie gdy zaistnieje taka potrzeba. Dostępny jest także pakiet rozrywkowy (basen, siłownia). Firma organizuje imprezy integracyjne oraz bezpłatną naukę języków obcych, także w godzinach pracy, gdy nie koliduje to z wykonywaniem obowiązków służbowych Wskazówki Proponujemy dodanie do kursów i szkoleń dla pracowników PB Polska zajęć, których tematyką byłby zrównoważony rozwój. Pozwoliłoby to na bardziej efektywne wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju do firmy, gdyż pracownicy mieliby 10

11 większą świadomość w tym temacie, a także sami mogliby aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Świadczenia socjalne oferowane przez BP Polska pracownikom i ich rodzinom, gdy są ponad standardowy zakres przewidziany prawem, nie zawsze są uregulowane w postaci spisanych zasad, raczej są wynikiem dobrej woli firmy. Tak jest np. w przypadku dodatkowych świadczeń medycznych w przypadku ciężkiej choroby członka rodziny pracownika BP. Dobrze byłoby w tej sytuacji wprowadzić oficjalne, spisane zasady udzielania takich świadczeń. Zwiększyło by to poczucie bezpieczeństwa pracowników oraz ograniczyło ewentualną nierówność w traktowaniu pracowników przez firmę KOMUNIKACJA W BP Dobra komunikacja w firmie determinuje sprawne i skuteczne jej funkcjonowanie. Dlatego też BP wprowadza w życie szereg mechanizmów mających na celu efektywny transfer informacji. Ze względów ekologicznych (np. oszczędność papieru), jak również z powodu niezawodności działania, firma promuje elektroniczne formy komunikacji. W ten sposób przekazywane są niezbędne informacje. Raz na kwartał wysyłany jest także biuletyn e-kalejdoskop BP. Dużą wagę firma przywiązuje także do przesyłania informacji o funkcjonowaniu wdrażanych mechanizmów i przepisów pracownikom wyższych szczebli. Łatwość komunikacji pionowej umożliwia przekaz wartościowej informacji zwrotnej dla osób odpowiedzialnych za implementację zmian. Postęp BP w tym zakresie dotyczy stworzenia specjalnego zespołu ds. zgodności działań Grupy z prawem i etyką biznesową, który zajmuje się nadzorowaniem pod kątem przestrzegania przepisów, regulacji i norm. Środki wykorzystywane w celu monitorowania i egzekwowania norm to corocznie wykonywane przez każdy zespół analizy, które zawierają opisy przypadków, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania zasad. Są one następnie zbierane i przesyłane do menadżerów kolejnych szczebli, a sprawozdanie z obserwacji całej grupy zostaje przedłożone Komitetowi ds. Kontroli i Etyki. 11

12 W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pracownikami z całej Europy a Europejskim Zarządem BP została utworzona Rada Pracownicza Europejska. Jest to zrzeszenie pracowników, z którym zarząd BP konsultuje kwestie dotyczące pracowników, nowe projekty. Jednak ciało to ma charakter jedynie doradczy. Istotnym elementem komunikacji wewnątrz firmy jest poznawanie opinii pracowników. Przebiega to w oparciu o system ankiet pracowniczych przeprowadzanych analizowanych przez kierownictwo wyższe. Wyniki ankiet są wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów w firmie. Narzędzia służące do wdrażania norm w życie to interaktywne odprawy, na których zadawane są pytania i udzielane odpowiedzi, internetowe narzędzia edukacyjne, warsztaty oraz seminaria. Innym sposobem egzekwowania norm jest linia zaufania dla pracowników Open Talk, która umożliwia wszystkim pracownikom zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących naruszania norm np. w zakresie traktowania pracowników, nadużyć, czy naruszania norm bezpieczeństwa. Wszystkie przypadki są rozpatrywane przez regionalnego rzecznika praw pracowników. Formy kontaktu to działająca 24 godziny na dobę linia telefoniczna, obsługiwana w wielu językach, faks, poczta elektroniczna lub zwykła. Zgłaszający może na własne życzenie pozostać anonimowy. W Polsce Open Talk działa już od 3 lat, w tym czasie nie zostało zarejestrowane żadne zgłoszenie. W BP Polska istnieje tylko jeden związek zawodowy w rozumieniu polskiego prawa, zrzesza on zaledwie kilku pracowników jednej stacji benzynowej. Funkcjonującą strukturą zapewniającą reprezentację pracowników jest Europejska Rada Pracownicza, która nie ma umocowania w krajowych przepisach i pełni jedynie rolę pośrednika między pracownikami BP zatrudnionymi w krajach Europy, a zarządem europejskim BP. Głos Rady nie jest wiążący, ma jedynie charakter doradczy. Brak związków zawodowych w BP Polska wskazuje na dobre relacje pracowników z firmą, nie mają oni potrzeby zrzeszania się w celu rozwiązywania konfliktów z kierownictwem. 12

13 Wskazówki Uważamy, iż korzystne byłoby stworzenie organu odpowiedzialnego za kontakt pracowników z kierownictwem polskiego oddziału grupy BP, którego głos brany byłby pod uwagę przy podejmowaniu decyzji mających bezpośredni wpływ na pracowników BP Polska. Najlepiej byłoby, gdyby przedstawiciel pracowników miał swoje miejsce w zarządzie firmy. Powinien on mieć prawo głosu, aby nie pełnić tylko funkcji doradczej, aby jego postulaty nie mogły być ignorowane. Taka osoba mogłaby się zająć negocjacją struktury płacowej w firmie, aby np. zmniejszyć ogromny rozdźwięk w najniższych i najwyższych płacach w firmie. Inną formą dającą pracownikom sposobność wypowiedzenia się na tematy związane z firmą, jej działalnością, warunkami pracy mogłoby być forum internetowe. Możliwość swobodnej wypowiedzi dałaby szansę na lepsze zrozumienie problemów pracowników, stworzenie działów tematycznych, także luźno związanych z działalnością firmy, a będących w sferze zainteresowań użytkowników forum. Warto zaznaczyć, iż taki pomysł niedługo może być już wdrożony, jednak aktualnie najistotniejsze utrudnienie stanowią kwestie techniczne. Może warto także pójść za przykładem firmy BP w Niemczech, gdzie raz w miesiącu dyrektor generalny tego oddziału opowiada na pytania pracowników korzystając z internetowego chatu. Dyskusja jest jawna każdy może na bieżąco śledzić treść pytań i odpowiedzi KODEKS POSTĘPOWANIA BP W swojej działalności BP stara się kierować normami etycznymi oraz prawami obowiązującymi na obszarach działania firmy. Normy te dotyczą zarówno aspektów zewnętrznych, takich jak kontakty z partnerami w interesach, instytucjami rządowymi oraz społecznościami lokalnymi, a także spraw pracowniczych i kontaktów wewnątrz firmy. W ostatnim czasie BP Polska zaczęła wprowadzać Kodeks Postępowania BP, który 13

14 zastąpił dotychczas stosowany kodeks postępowania w biznesie zatytułowany What we stand for ( Nasze zasady ). Najważniejsze przesłanie dokumentu zawiera się w słowach: Rzetelność ponad wszystko oraz w zasadzie, by postępować zgodnie ze swoimi deklaracjami. W Kodeksie kładzie się nacisk na stworzenie efektywnych kanałów komunikacyjnych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z Kodeksem oraz do stosowania się do zawartych w nim zasad. Ich nieprzestrzeganie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami, ze zwolnieniem z pracy włącznie. Obecnie BP Polska prowadzi szkolenia dla liderów, którzy następnie będą prowadzić kursy dla pozostałych pracowników BP. Taki sposób informowania jest bardziej efektywny niż przekazanie tekstu pracownikom i gwarantuje, iż wszyscy poznają nowe zasady. Kodeks podzielony jest na działy: - Rzetelność ponad wszystko - Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne - Pracownicy - Partnerzy w interesach - Instytucje rządowe i społeczności lokalne - Aktywa firmy i rzetelność w sprawach finansowych Dział pierwszy Rzetelność ponad wszystko zawiera wytyczne jak korzystać z Kodeksu, pokazuje ścieżki postępowania i zachęca do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości zawsze, gdy pracownicy uznają, że jest taka potrzeba. Opisane zostały spawy takie jak relacje pracownik szef, równouprawnienie w pracy, kontakty z partnerami biznesowymi, problem łapówek i korupcji. Kolejne rozdziały opisują przykłady zachowań w konkretnych, najczęściej występujących według autorów opracowania sytuacjach. Należy jednak traktować je bardziej jako wskazówki do podejmowania działań, niż jako gotowe rozwiązania. Będąc swego rodzaju przewodnikiem, kodeks nie wyczerpuje wszystkich możliwych do zaistnienia sytuacji lecz podaje schematy zachowań, dzięki czemu w nowych okolicznościach łatwiej się będzie można odnaleźć. 14

15 Wskazówki Kodeks postępowania BP jest istotnym dokumentem, regulującym etyczną stronę prowadzenia biznesu przez firmę. Ważnym jest, aby w miarę możliwości rozszerzyć obowiązywanie Kodeksu także na firmy współpracujące z BP, aby w ten sposób promować wysokie standardy pracy i promować kulturę prowadzenia biznesu. Takie działania, oprócz niewątpliwej korzyści społecznej, byłyby elementem tworzenia wizerunku firmy, jako świadomego uczestnika życia społecznego działającego na korzyść całego społeczeństwa STANDARDY PRACY A CERTYFIKATY BP Polska nie posiada certyfikatów ISO 9001 (zarządzanie jakością), ani ISO (zarządzanie środowiskowe). Utrzymując wysokie standardy pracy i ochrony środowiska (BP Polska jako pierwsza firma uzyskała certyfikat Zielonego Biura, aktywnie bierze udział w programie Czysty Biznes, współpracuje z szeregiem organizacji takich jak: World Wide Fund for Nature, Friends of the Earth, Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna), firma nie widzi potrzeby starania się o certyfikaty, gdyż wiązało by się to z kosztowną i skomplikowaną procedurą. We współpracy z partnerami biznesowymi, BP Polska, sama nie posiadając certyfikatów, nie wymaga tego od współpracujących z nią przedsiębiorstw Wskazówki Certyfikaty ISO są uznawane na całym świecie za dowód wysokiej jakości zarządzania w firmie oraz gwarancję dobrej polityki ekologicznej. Wydaje się, iż uzyskanie tych dokumentów mogłoby się przyczynić do dalszego poprawienia wizerunku firmy na arenie międzynarodowej. Czytelność standardów ISO, założeń które musi spełnić firma w celu ich uzyskania, pozwala na dość łatwą identyfikację firmy jako przyjaznej środowisku. W ramach działań związanych z odpowiedzialnością społeczną firmy mogłoby to służyć jako przykład dla branży paliwowej oraz firm współpracujących 15

16 z BP, jak postępować w tej dziedzinie ochrony środowiska. Warto w tym miejscu wskazać na edukacyjną rolę, jaką mogłaby spełniać BP Polska w tym obszarze. Firma mogłaby także preferować we współpracy partnerów posiadających certyfikaty ISO, jako partnerów bardziej odpowiedzialnych, mających tak jak BP świadomość roli środowiska i potrzeby zachowania go w jak możliwie nienaruszonym stanie. PODSUMOWANIE Wskaźniki standardów społecznych BP Według GRI Struktura zatrudnienia według: Zatrudnienie - płci Zróżnicowanie w proporcjach mniej więcej 60/40 (mężczyźni/kobiety) - wieku Kadra zróżnicowana, brak konkretnych danych - formy i czasu trwania umowy Ponad 90% umowa o pracę, nie ma danych na temat czasu trwania umów Tworzenie nowych miejsc pracy netto Kilka nowych miejsc pracy rocznie Dodatkowe świadczenia pozapłacowe nie wymagane prawem Szkolenia, dodatkowe ubezpieczenie medyczne dla pracowników i ich rodzin, rekreacja Relacje pracownik zarząd Odsetek pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe Jeden związek posiadający kilku członków, na jednej ze stacji benzynowych. 16

17 Zasady i procedury informowania, konsultowania i negocjacji z pracownikami Bezpośredni kontakt z przełożonym, intranet i OpenTalk (kontakt telefoniczny). Wpływ reprezentantów pracowników na decyzje zarządu Brak struktur Metody rejestrowania i zgłaszania wypadków w miejscu pracy, jak to się odnosi do standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy Wspólne komisje zdrowotne złożone z przedstawicieli pracowników i zarządu proporcje między przedstawicielami załogi i zarządu Zdrowie i bezpieczeństwo Statystyki chorób i absencji nimi spowodowanych Nie posiadamy danych na ten temat Polityka HIV/AIDS Wykaz spełnianych norm Międzynarodowej Organizacji Pracy Porozumienia ze związkami zawodowymi w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Szkolenia zawodowe Średnia ilość szkoleń w roku przypadająca na dane stanowisko pracy Programy osłonowe w przypadku zwolnień Programy kształcenia ustawicznego Obowiązek udziału w określonej liczbie szkoleń, brak danych liczbowych - Odprawy wyższe niż wymagane prawem - Konsultacje z doradcą personalnym 17

18 Zróżnicowanie i szanse awansu Polityka równych szans i sposoby kontroli w tym obszarze Skład zarządu, struktura według płci oraz inne istotne wskaźniki Podstawowe regulacje gwarantujące równe szanse dla wszystkich pracowników, brak danych na temat sposobów kontroli Brak kobiet w zarządzie 18

19 Kraków/Mogilany, lipiec

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Preferowany pracodawca. Wykres 2. Struktura pracowników ze względu na płeć i wykonywaną pracę

Społeczeństwo. Preferowany pracodawca. Wykres 2. Struktura pracowników ze względu na płeć i wykonywaną pracę Społeczeństwo Promujemy różnorodność np. pod względem wieku, płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana, doceniana

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. 1. Cel programu. Wolontariat jest bezpłatnym, świadomym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 12.01.2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów HR Excellence in Research jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag Załącznik do pisma DKF-VIII-073-09-AP/14 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 formularz zgłaszania uwag L.p. Przepis Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1. Strona 6 (Rozdział 4) 2)

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Płace w praktyce, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowników. (praktyczne warsztaty z zakresu naliczania wynagrodzeń)

Płace w praktyce, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowników. (praktyczne warsztaty z zakresu naliczania wynagrodzeń) Oferta szkolenia: Płace w praktyce, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowników. (praktyczne warsztaty z zakresu naliczania wynagrodzeń) ul. Piłsudskiego 32, 75-511 Koszalin telefon

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Strona1 Katowice, 22 listopada 2012r. Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Informacja prasowa Polski pracownik tymczasowy jest coraz młodszy, lepiej wykształcony i coraz częściej podejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi 1 AGENDA Na podstawie badań udostępnionych przez KOWES i Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

Firma Przyjazna Mamie

Firma Przyjazna Mamie Firma Przyjazna Mamie Prowadzący: Justyna Dąbrowska Redaktor Naczelna miesięcznika Dziecko Agnieszka Dziewulska Dyrektor ds. Personalnych Hewlett Packard (HP) Polska Sp. z o.o. Małgorzata Raniszewska HR

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku DOBRE PRAKTYKI NA RYNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA Agnieszka Bulik, wiceprezes Polskiego Forum

Bardziej szczegółowo

Nowo zatrudnieni pracownicy

Nowo zatrudnieni pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy jak skutecznie zarządzać i zwiększać ich zaangażowanie projekt badawczo doradczy NASZE DOŚWIADCZENIE Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce rozpoczęliśmy promowanie idei Brygadzista

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r.

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r. Wizerunek pracodawcy przekaz i odbiór w procesie rekrutacji 12.05.2010 r. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska Kim jesteśmy TPA Horwath to międzynarodowa grupa konsultingowa Dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla prewencji

Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu Europejska Agencja Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 77/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 77/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 77/12/2014 Prezydenta z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania, awansowania, przeniesień oraz nadawania odznaczeń i medali pracownikom Urzędu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank jest częścią grupy Daimler - międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego, będącego właścicielem marki Mercedes-Benz, znanej z produkcji samochodów osobowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo