SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY BP W ŚWIETLE ZASAD GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY BP W ŚWIETLE ZASAD GLOBAL REPORTING INITIATIVE"

Transkrypt

1 SPOŁECZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY BP W ŚWIETLE ZASAD GLOBAL REPORTING INITIATIVE Raport zrealizowany w ramach kursu Challenges of Sustainable Development in Poland organizowanego przez Fundację Sendzmira, University of Florida, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa AUTORZY RAPORTU: Agnieszka Gajecka Adam Klimiuk Marta Korniluk Aleksandra Lukasek Joanna Mieszkowicz, FPŚ/FS 1

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ASPEKTY SPOŁECZNE MARKA BP POLITYKA BP POLSKA WOBEC PRACOWNIKÓW BP POLSKA MIEJSCE PRACY Rekrutacja Zwolnienia Płace Wskazówki ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Szkolenia i kursy Świadczenia socjalne Wskazówki KOMUNIKACJA W BP Wskazówki KODEKS POSTĘPOWANIA BP Wskazówki STANDARDY PRACY A CERTYFIKATY Wskazówki PODSUMOWANIE

3 1. WPROWADZENIE Niniejsze opracowania zostało przygotowane w ramach kursu Challanges of Sustainable Dvelopment organizowanego przez Fundacje Sendzimira, University of Florida, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Projekty wykonane w czasie poprzednich edycji kursu dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów na stacjach BP (2003) oraz całokształtu polityki BP, która została oceniona pod kątem zgodności z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju (2004). W tegorocznym opracowaniu postanowiliśmy skupić się na polityce BP Polska wobec swoich pracowników. Staraliśmy się dokonać oceny tej problematyki zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Global Reporting Initative, które od dwóch lat są stosowane przez BP Global w opracowywaniu Raportu Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Report). W opracowaniu tym poruszyliśmy tematy takie jak rekrutacja, struktura zatrudnienia, wynagrodzenie, rozwój zawodowy pracowników, komunikacja wewnątrz BP Polska, Kodeks Postępowania BP. Przedstawiliśmy także własne pomysły na udoskonalenie polityki prowadzonej przez BP Polska wobec pracowników. Chcielibyśmy w ten sposób przyczynić się do jeszcze lepszej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju przez firmę. Mamy nadzieję, że efekty naszej pracy będą mogły być wykorzystane jako podstawa do przygotowania raportu dotyczącego odpowiedzialności biznesu dla BP Polska. Zbierając materiały niezbędne do tego opracowania oparliśmy się przede wszystkim na informacjach dostępnych na stronach internetowych BP Polska i BP Global oraz na informacjach udzielonych przez Rzecznika Prasowego BP Polska. 2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ASPEKTY SPOŁECZNE Zrównoważony rozwój polega na prowadzeniu takiej polityki (w skali państwa, regionu czy pojedynczego przedsiębiorstwa), która gwarantuje rozwój ekonomiczny, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb 3

4 ludzi. Oznacza to, że przedsiębiorstwo dążąc do jak najlepszych wyników ekonomicznych, musi brać pod uwagę nie tylko ekologiczne, ale także społeczne skutki swojej działalności. Jest to tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu, określana też często angielskimi słowami Corporate Social Responsibility. Wprowadzanie w życie zasad odpowiedzialności społecznej nie może ograniczać się jedynie do zewnętrznej polityki przedsiębiorstwa. Zasady zrównoważonego rozwoju muszą być także stosowane wewnątrz firmy, co oznacza przede wszystkim odpowiednie traktowanie pracowników. Global Responsibility Initiative wskazuje kilkanaście kryteriów pozwalających na ocenę jakości polityki prowadzonej w tym obszarze (Social Performance Indicators). W zakresie zatrudnienia za podstawowe wskaźniki uznaje się: - zróżnicowanie siły roboczej (struktura płci, wieku, pochodzenia etnicznego itp.) - rodzaj umowy, na podstawie której pracownik wykonuje pracę - wymiar czasowy zatrudnienia (pełny etat, półetat) - tworzenie nowych miejsc pracy; rotacja kadr - dodatkowo: świadczenia przyznawane pracownikom ponad te, które są prawnie wymagane. Jeśli chodzi o relacje między pracownikami niższego szczebla a zarządem, to ocenia się: - działalność związków zawodowych (procent pracowników przez nie reprezentowanych) - liczbę pracowników objętych porozumieniami zbiorowymi - jeśli jest to konieczne: czy zapewniona jest odpowiednia reprezentacja geograficzna pracowników (tzn. czy członkowie władz firm o dużym zasięgu działania pochodzą z co najmniej kilku regionów, w których dane przedsiębiorstwo jest obecne) - sposób przepływu informacji w danym przedsiębiorstwie oraz udział pracowników w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Wskaźniki standardów społecznych obejmują także takie dziedziny jak choroby zawodowe, wykorzystanie przysługujących pracownikom dni wolnych, szkolenia i 4

5 programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w raporcie powinny znaleźć się informacje dotyczące szans awansu (powinny być one równe dla wszystkich) oraz składu organów zarządzających (udział kobiet/mężczyzn; odpowiednia reprezentacja geograficzna). Trzeba także nadmienić, że powyższa lista nie jest wyczerpująca i przygotowując raport nie należy ograniczać się wyłącznie do tych kryteriów. 3. MARKA BP Grupa BP swoją działalność w Polsce rozpoczęła 17 września 1991 r. pod nazwą BP Polska. Obecnie jest jednym z liderów wśród zagranicznych koncernów paliwowych. Firma zaliczana jest do pierwszej dwudziestki firm w kraju. Zatrudnia około 3000 osób. Jako cel, BP Polska przyjmuje zaspokajanie zapotrzebowania na paliwa w różnej postaci: płynnej, gazowej i słonecznej tak, aby działalność ta nie powodowała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Za nadrzędną zasadę swojej polityki przyjmuje zrównoważony rozwój, rozumiany jako ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności w zgodzie z potrzebami ludzi i poszanowania środowiska. Logo firmy Helios, które zostało stworzone miedzy innymi przez specjalistów Feng Shui, odzwierciedla proekologiczną filozofię firmy. Kolor żółty symbolizuje słońce i energię, którą firma dostarcza, a kolor zielony oznacza odpowiedzialność za środowisko. Tym samym znak firmowy stanowi swoisty komunikat o kierunku rozwoju BP. 5

6 4. POLITYKA BP POLSKA WOBEC PRACOWNIKÓW 4.1 BP POLSKA MIEJSCE PRACY Obecnie w BP Polska pracuje około osób. Zdecydowana większość z nich zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Pracownicy wykonujący swe obowiązki na podstawie umowy-zlecenia to przeważnie osoby pracujące w BP Polska przez krótki, ściśle określony czas (np. zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie lub praca nad konkretnym projektem). BP Polska nie tworzy zbyt wielu nowych miejsc pracy najwyżej kilka nowych stanowisk w biurach w skali roku. Jeśli chodzi o miejsca pracy na stacjach benzynowych, to o ile powstaje nawet kilkanaście stacji w ciągu roku, to są to stacje tzw. partnerskie, na których pracodawcą nie jest BP Polska, tylko prywatni właściciele. Na tych stacjach BP Polska nie interweniuje w razie konfliktów pomiędzy pracownikami a właścicielem, do momentu gdy zagrożone jest dobre imię firmy Rekrutacja Proces rekrutacji jest bardzo sformalizowany i ma na celu zapewnienie odpowiedniej przejrzystości oraz wyboru najlepszych kandydatów. Obejmuje etap testowy, w tym test psychologiczny. Następnie z kandydatem do pracy przeprowadzane są dwie rozmowy jedna przez przedstawicieli działu Human Resources, a druga przez przyszłego przełożonego. Przy obsadzaniu wakatów BP Polska stosuje zasadę pierwszeństwa dla pracowników BP. Dopiero później poszukuje się kandydatów poza firmą. Jedną z podstawowych zasad w procesie rekrutacji, a później także w czasie pracy, obowiązuje zasada niedyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety i mężczyźni mają równe szanse zarówno na przyjęcie do pracy, jak i na awans. BP Polska chętnie zatrudnia osoby niepełnosprawne. W biurach i na stacjach benzynowych znajdują się wszelkie niezbędne udogodnienia (np. odpowiednie toalety). Największym problemem jest dotarcie do zainteresowanych osób. Mimo ciągłej współpracy z rejonowymi biurami pracy, kandydatów chętnych do pracy jest niewielu. 6

7 BP Polska rozważało przeprowadzenie specjalnej kampanii informacyjnej, ale zrezygnowano z tego pomysłu, ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, że takie działania zostałyby odebrane jako akcja pokazowa, a nie faktyczna chęć dotarcia do osób niepełnosprawnych. Młodzi ludzie mają szansę na rozpoczęcie kariery w BP Polska. Mogą starać się o przyjęcie na płatne praktyki studenckie lub staże absolwenckie. Firma już od wielu lat uczestniczy w konkursie Gazety Wyborczej Grasz o staż i to jego uczestnicy mają największą szansę na zdobywanie doświadczenia w BP Polska. Jeśli chodzi o rotację na miejscach pracy, to jest ona duża, zwłaszcza na stacjach benzynowych, gdzie pensje są stosunkowo niskie, a stopień i identyfikacji z firmą niewielki. Na wyższych stanowiskach obowiązuje zasada, że co 2-3 lata każdy z pracowników powinien zmienić miejsce pracy awansując lub obejmując inne stanowisko na tym samym szczeblu Zwolnienia Jeśli zachodzi konieczność rozwiązania umowy o pracę nie z winy pracownika, np. w wyniku restrukturyzacji, gdy przesunięcie na inne stanowisko nie jest możliwe, BP Polska stosuje się do kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, taką informację musi zwalnianemu przekazać jego bezpośredni przełożony. Po drugie, osoba odchodząca z firmy otrzymuje odprawę wyższą niż wymaga polskie prawo. Jej wysokość jest uzależniona od czasu pracy. Poza tym, firma pomaga znaleźć nową pracę zapewniając bezpłatne konsultacje w biurze doradztwa personalnego Płace Informacje o zarobkach w BP Polska są poufne, nie ma możliwości uzyskania danych na ten temat. Co więcej, ujawnienie tych informacji może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje służbowe. Co udało nam się ustalić, to informacja, że zarobki nie odbiegają od typowych zarobków w branży paliwowej na danych stanowiskach, oraz, iż 7

8 rozpiętość dochodów pomiędzy najmniej zarabiającymi pracownikami stacji benzynowych, a ścisłym kierownictwem firmy są, mniej więcej kilkusetkrotne Wskazówki Na podstawie dostępnych informacji możemy stwierdzić, iż polityka personalna BP Polska jest spójna i odpowiedzialna. Uważamy, że można ją poprawić poprzez bardziej aktywne poszukiwanie osób niepełnosprawnych gotowych do podjęcia pacy. W naszej opinii doskonałym sposobem byłby kontakt z nimi poprzez biura karier oraz biura pomocy osobom niepełnosprawnym działające przy uczelniach wyższych, które mają stosunkowo duży kontakt z osobami niepełnosprawnymi bardziej aktywnymi od tych, które zgłaszają się do rejonowych biur pracy. Ponadto dobrym rozwiązaniem mógłby być specjalny program aktywizujący osoby niepełnosprawne prowadzony we współpracy z organizacjami pozarządowymi pomagającymi takim osobom. Pomoc ta mogłaby polegać na przeszkoleniu zainteresowanych tak, aby bezpośrednio po kursie mogły rozpocząć pracę. Kursy mogłyby dotyczyć na przykład obsługi kas fiskalnych. Przejrzystość jest jednym z podstawowych warunków w zrównoważonym rozwoju. BP Polska powinna rozważyć wprowadzenie, wzorem amerykańskich spółek giełdowych, przejrzystości finansów, w tym i zarobków w firmie. Ogólnie dostępna informacja o zarobkach i stopniowe redukowanie rozbieżności w płacach pracowników szeregowych i kadry zarządzającej, powinny być celem BP na przyszłe lata w tym zakresie. Dobrze byłoby określić docelową granicę rozpiętości zarobków w firmie powinna ona być znacznie niższa od obecnej i wynosić na przykład 10 do ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Swój sukces BP uzależnia w dużym stopniu od pracowników, zarówno od ich wiedzy, umiejętności, jak również ambicji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Wiąże się to z długotrwałym procesem przyciągania, motywowania oraz dbania o kadrę. Celem firmy jest maksymalne wykorzystanie różnorodności talentów, poprzez zapewnienie każdemu pracownikowi możliwości pełnej realizacji swojego potencjału. 8

9 Swoje działanie w tym zakresie firma opiera o model wychowywania własnych pracowników zatrudniając wysoko wykwalifikowane osoby i inwestując w ich rozwój Szkolenia i kursy W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi, wydajności pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa klientów i pracowników niezbędne jest pakiet podstawowych szkoleń. W tym zakresie firma prowadzi dwa rodzaje treningów: szkolenia dla kierowników stacji oraz szkolenia dla załogi. Bloki przeznaczone dla kierowników stacji zawierają część teoretyczną, tj. wykłady uzupełniane dyskusjami, na tematy związane z obsługą klientów, bezpieczeństwem, zarządzania zespołem, czy komunikacji i motywowania załogi. Część praktyczna kursu obejmuje zapoznanie kierowników z systemami komputerowymi stosowanymi na stacjach. Kierownik po takim kursie jest w stanie samodzielnie zarządzać stacją. Dodatkowo prowadzone są częściowo odpłatne szkolenia fakultatywne, których zakres znacznie wykracza poza prowadzenie stacji. Szkolenia dla załogi przeprowadzane przez Dział Szkoleń BP dotyczą zapoznania z zasadami pracy na stacji, obsługi kas, drukarek, terminali kart, oraz innych urządzeń instalowanych na stacjach. Politykę rozwoju pracowników BP realizuje poprzez: szkolenia pracę za granicą opiekę doświadczonych pracowników dni rozwoju zespołowego warsztaty seminaria naukę z wykorzystaniem komputera. Programy kształcenia, które firma realizuje, to m.in.: Career Advancement ( Ścieżka kariery), dla kandydatów na najwyższe stanowiska w firmie 9

10 First Level Leaders (przywódcy pierwszego szczebla) Senior Level Leaders (przywódcy wyższego szczebla) Discover BP (odkryj BP). Kursy dla pracowników: Leadership in Context (Przywództwo w kontekście) Leading Self (Ja jako przywódca) Poprzez takie programy pracownicy rozwijają swoje zdolności przywódcze, poznają bliżej funkcjonowanie firmy, zwiększając tym samym swoje szanse na awans. W firmie ma miejsce duża rotacja na miejscach pracy. Średnio co 2-3 lata przeprowadza się zmiany na większości stanowisk. Dlatego podwyższanie swoich umiejętności leży w interesie pracowników. Każdy z nich jest oceniany i rozliczany corocznie ze swojej pracy. Na początku każdego roku ustalane są mierzalne cele, które pracownik powinien osiągnąć i na podstawie których jest oceniany za pomocą systemu punktowego. Poza tym każdy pracownik otrzymuje ocenę opisową, którą wystawia menadżer grupy. Ewaluacje te przekazywane są pracownikowi, aby pomóc mu w pracy i rozwoju, oraz są podstawą dla decyzji o podwyżkach Świadczenia socjalne Oprócz zatrudnienia i szkoleń firma zapewnia swoim pracownikom i ich rodzinom dodatkową opiekę medyczną w razie gdy zaistnieje taka potrzeba. Dostępny jest także pakiet rozrywkowy (basen, siłownia). Firma organizuje imprezy integracyjne oraz bezpłatną naukę języków obcych, także w godzinach pracy, gdy nie koliduje to z wykonywaniem obowiązków służbowych Wskazówki Proponujemy dodanie do kursów i szkoleń dla pracowników PB Polska zajęć, których tematyką byłby zrównoważony rozwój. Pozwoliłoby to na bardziej efektywne wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju do firmy, gdyż pracownicy mieliby 10

11 większą świadomość w tym temacie, a także sami mogliby aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Świadczenia socjalne oferowane przez BP Polska pracownikom i ich rodzinom, gdy są ponad standardowy zakres przewidziany prawem, nie zawsze są uregulowane w postaci spisanych zasad, raczej są wynikiem dobrej woli firmy. Tak jest np. w przypadku dodatkowych świadczeń medycznych w przypadku ciężkiej choroby członka rodziny pracownika BP. Dobrze byłoby w tej sytuacji wprowadzić oficjalne, spisane zasady udzielania takich świadczeń. Zwiększyło by to poczucie bezpieczeństwa pracowników oraz ograniczyło ewentualną nierówność w traktowaniu pracowników przez firmę KOMUNIKACJA W BP Dobra komunikacja w firmie determinuje sprawne i skuteczne jej funkcjonowanie. Dlatego też BP wprowadza w życie szereg mechanizmów mających na celu efektywny transfer informacji. Ze względów ekologicznych (np. oszczędność papieru), jak również z powodu niezawodności działania, firma promuje elektroniczne formy komunikacji. W ten sposób przekazywane są niezbędne informacje. Raz na kwartał wysyłany jest także biuletyn e-kalejdoskop BP. Dużą wagę firma przywiązuje także do przesyłania informacji o funkcjonowaniu wdrażanych mechanizmów i przepisów pracownikom wyższych szczebli. Łatwość komunikacji pionowej umożliwia przekaz wartościowej informacji zwrotnej dla osób odpowiedzialnych za implementację zmian. Postęp BP w tym zakresie dotyczy stworzenia specjalnego zespołu ds. zgodności działań Grupy z prawem i etyką biznesową, który zajmuje się nadzorowaniem pod kątem przestrzegania przepisów, regulacji i norm. Środki wykorzystywane w celu monitorowania i egzekwowania norm to corocznie wykonywane przez każdy zespół analizy, które zawierają opisy przypadków, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania zasad. Są one następnie zbierane i przesyłane do menadżerów kolejnych szczebli, a sprawozdanie z obserwacji całej grupy zostaje przedłożone Komitetowi ds. Kontroli i Etyki. 11

12 W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pracownikami z całej Europy a Europejskim Zarządem BP została utworzona Rada Pracownicza Europejska. Jest to zrzeszenie pracowników, z którym zarząd BP konsultuje kwestie dotyczące pracowników, nowe projekty. Jednak ciało to ma charakter jedynie doradczy. Istotnym elementem komunikacji wewnątrz firmy jest poznawanie opinii pracowników. Przebiega to w oparciu o system ankiet pracowniczych przeprowadzanych analizowanych przez kierownictwo wyższe. Wyniki ankiet są wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów w firmie. Narzędzia służące do wdrażania norm w życie to interaktywne odprawy, na których zadawane są pytania i udzielane odpowiedzi, internetowe narzędzia edukacyjne, warsztaty oraz seminaria. Innym sposobem egzekwowania norm jest linia zaufania dla pracowników Open Talk, która umożliwia wszystkim pracownikom zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących naruszania norm np. w zakresie traktowania pracowników, nadużyć, czy naruszania norm bezpieczeństwa. Wszystkie przypadki są rozpatrywane przez regionalnego rzecznika praw pracowników. Formy kontaktu to działająca 24 godziny na dobę linia telefoniczna, obsługiwana w wielu językach, faks, poczta elektroniczna lub zwykła. Zgłaszający może na własne życzenie pozostać anonimowy. W Polsce Open Talk działa już od 3 lat, w tym czasie nie zostało zarejestrowane żadne zgłoszenie. W BP Polska istnieje tylko jeden związek zawodowy w rozumieniu polskiego prawa, zrzesza on zaledwie kilku pracowników jednej stacji benzynowej. Funkcjonującą strukturą zapewniającą reprezentację pracowników jest Europejska Rada Pracownicza, która nie ma umocowania w krajowych przepisach i pełni jedynie rolę pośrednika między pracownikami BP zatrudnionymi w krajach Europy, a zarządem europejskim BP. Głos Rady nie jest wiążący, ma jedynie charakter doradczy. Brak związków zawodowych w BP Polska wskazuje na dobre relacje pracowników z firmą, nie mają oni potrzeby zrzeszania się w celu rozwiązywania konfliktów z kierownictwem. 12

13 Wskazówki Uważamy, iż korzystne byłoby stworzenie organu odpowiedzialnego za kontakt pracowników z kierownictwem polskiego oddziału grupy BP, którego głos brany byłby pod uwagę przy podejmowaniu decyzji mających bezpośredni wpływ na pracowników BP Polska. Najlepiej byłoby, gdyby przedstawiciel pracowników miał swoje miejsce w zarządzie firmy. Powinien on mieć prawo głosu, aby nie pełnić tylko funkcji doradczej, aby jego postulaty nie mogły być ignorowane. Taka osoba mogłaby się zająć negocjacją struktury płacowej w firmie, aby np. zmniejszyć ogromny rozdźwięk w najniższych i najwyższych płacach w firmie. Inną formą dającą pracownikom sposobność wypowiedzenia się na tematy związane z firmą, jej działalnością, warunkami pracy mogłoby być forum internetowe. Możliwość swobodnej wypowiedzi dałaby szansę na lepsze zrozumienie problemów pracowników, stworzenie działów tematycznych, także luźno związanych z działalnością firmy, a będących w sferze zainteresowań użytkowników forum. Warto zaznaczyć, iż taki pomysł niedługo może być już wdrożony, jednak aktualnie najistotniejsze utrudnienie stanowią kwestie techniczne. Może warto także pójść za przykładem firmy BP w Niemczech, gdzie raz w miesiącu dyrektor generalny tego oddziału opowiada na pytania pracowników korzystając z internetowego chatu. Dyskusja jest jawna każdy może na bieżąco śledzić treść pytań i odpowiedzi KODEKS POSTĘPOWANIA BP W swojej działalności BP stara się kierować normami etycznymi oraz prawami obowiązującymi na obszarach działania firmy. Normy te dotyczą zarówno aspektów zewnętrznych, takich jak kontakty z partnerami w interesach, instytucjami rządowymi oraz społecznościami lokalnymi, a także spraw pracowniczych i kontaktów wewnątrz firmy. W ostatnim czasie BP Polska zaczęła wprowadzać Kodeks Postępowania BP, który 13

14 zastąpił dotychczas stosowany kodeks postępowania w biznesie zatytułowany What we stand for ( Nasze zasady ). Najważniejsze przesłanie dokumentu zawiera się w słowach: Rzetelność ponad wszystko oraz w zasadzie, by postępować zgodnie ze swoimi deklaracjami. W Kodeksie kładzie się nacisk na stworzenie efektywnych kanałów komunikacyjnych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z Kodeksem oraz do stosowania się do zawartych w nim zasad. Ich nieprzestrzeganie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami, ze zwolnieniem z pracy włącznie. Obecnie BP Polska prowadzi szkolenia dla liderów, którzy następnie będą prowadzić kursy dla pozostałych pracowników BP. Taki sposób informowania jest bardziej efektywny niż przekazanie tekstu pracownikom i gwarantuje, iż wszyscy poznają nowe zasady. Kodeks podzielony jest na działy: - Rzetelność ponad wszystko - Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne - Pracownicy - Partnerzy w interesach - Instytucje rządowe i społeczności lokalne - Aktywa firmy i rzetelność w sprawach finansowych Dział pierwszy Rzetelność ponad wszystko zawiera wytyczne jak korzystać z Kodeksu, pokazuje ścieżki postępowania i zachęca do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości zawsze, gdy pracownicy uznają, że jest taka potrzeba. Opisane zostały spawy takie jak relacje pracownik szef, równouprawnienie w pracy, kontakty z partnerami biznesowymi, problem łapówek i korupcji. Kolejne rozdziały opisują przykłady zachowań w konkretnych, najczęściej występujących według autorów opracowania sytuacjach. Należy jednak traktować je bardziej jako wskazówki do podejmowania działań, niż jako gotowe rozwiązania. Będąc swego rodzaju przewodnikiem, kodeks nie wyczerpuje wszystkich możliwych do zaistnienia sytuacji lecz podaje schematy zachowań, dzięki czemu w nowych okolicznościach łatwiej się będzie można odnaleźć. 14

15 Wskazówki Kodeks postępowania BP jest istotnym dokumentem, regulującym etyczną stronę prowadzenia biznesu przez firmę. Ważnym jest, aby w miarę możliwości rozszerzyć obowiązywanie Kodeksu także na firmy współpracujące z BP, aby w ten sposób promować wysokie standardy pracy i promować kulturę prowadzenia biznesu. Takie działania, oprócz niewątpliwej korzyści społecznej, byłyby elementem tworzenia wizerunku firmy, jako świadomego uczestnika życia społecznego działającego na korzyść całego społeczeństwa STANDARDY PRACY A CERTYFIKATY BP Polska nie posiada certyfikatów ISO 9001 (zarządzanie jakością), ani ISO (zarządzanie środowiskowe). Utrzymując wysokie standardy pracy i ochrony środowiska (BP Polska jako pierwsza firma uzyskała certyfikat Zielonego Biura, aktywnie bierze udział w programie Czysty Biznes, współpracuje z szeregiem organizacji takich jak: World Wide Fund for Nature, Friends of the Earth, Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna), firma nie widzi potrzeby starania się o certyfikaty, gdyż wiązało by się to z kosztowną i skomplikowaną procedurą. We współpracy z partnerami biznesowymi, BP Polska, sama nie posiadając certyfikatów, nie wymaga tego od współpracujących z nią przedsiębiorstw Wskazówki Certyfikaty ISO są uznawane na całym świecie za dowód wysokiej jakości zarządzania w firmie oraz gwarancję dobrej polityki ekologicznej. Wydaje się, iż uzyskanie tych dokumentów mogłoby się przyczynić do dalszego poprawienia wizerunku firmy na arenie międzynarodowej. Czytelność standardów ISO, założeń które musi spełnić firma w celu ich uzyskania, pozwala na dość łatwą identyfikację firmy jako przyjaznej środowisku. W ramach działań związanych z odpowiedzialnością społeczną firmy mogłoby to służyć jako przykład dla branży paliwowej oraz firm współpracujących 15

16 z BP, jak postępować w tej dziedzinie ochrony środowiska. Warto w tym miejscu wskazać na edukacyjną rolę, jaką mogłaby spełniać BP Polska w tym obszarze. Firma mogłaby także preferować we współpracy partnerów posiadających certyfikaty ISO, jako partnerów bardziej odpowiedzialnych, mających tak jak BP świadomość roli środowiska i potrzeby zachowania go w jak możliwie nienaruszonym stanie. PODSUMOWANIE Wskaźniki standardów społecznych BP Według GRI Struktura zatrudnienia według: Zatrudnienie - płci Zróżnicowanie w proporcjach mniej więcej 60/40 (mężczyźni/kobiety) - wieku Kadra zróżnicowana, brak konkretnych danych - formy i czasu trwania umowy Ponad 90% umowa o pracę, nie ma danych na temat czasu trwania umów Tworzenie nowych miejsc pracy netto Kilka nowych miejsc pracy rocznie Dodatkowe świadczenia pozapłacowe nie wymagane prawem Szkolenia, dodatkowe ubezpieczenie medyczne dla pracowników i ich rodzin, rekreacja Relacje pracownik zarząd Odsetek pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe Jeden związek posiadający kilku członków, na jednej ze stacji benzynowych. 16

17 Zasady i procedury informowania, konsultowania i negocjacji z pracownikami Bezpośredni kontakt z przełożonym, intranet i OpenTalk (kontakt telefoniczny). Wpływ reprezentantów pracowników na decyzje zarządu Brak struktur Metody rejestrowania i zgłaszania wypadków w miejscu pracy, jak to się odnosi do standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy Wspólne komisje zdrowotne złożone z przedstawicieli pracowników i zarządu proporcje między przedstawicielami załogi i zarządu Zdrowie i bezpieczeństwo Statystyki chorób i absencji nimi spowodowanych Nie posiadamy danych na ten temat Polityka HIV/AIDS Wykaz spełnianych norm Międzynarodowej Organizacji Pracy Porozumienia ze związkami zawodowymi w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Szkolenia zawodowe Średnia ilość szkoleń w roku przypadająca na dane stanowisko pracy Programy osłonowe w przypadku zwolnień Programy kształcenia ustawicznego Obowiązek udziału w określonej liczbie szkoleń, brak danych liczbowych - Odprawy wyższe niż wymagane prawem - Konsultacje z doradcą personalnym 17

18 Zróżnicowanie i szanse awansu Polityka równych szans i sposoby kontroli w tym obszarze Skład zarządu, struktura według płci oraz inne istotne wskaźniki Podstawowe regulacje gwarantujące równe szanse dla wszystkich pracowników, brak danych na temat sposobów kontroli Brak kobiet w zarządzie 18

19 Kraków/Mogilany, lipiec

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Warszawa 2012 Wydawca / Publisher Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo