IX Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów"

Transkrypt

1 IX Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów Etap I - szkolny 10 lutego 2015 r.... imię i nazwisko, klasa Test składa się z 40 zadań wielokrotnego wyboru (w każdym zadaniu dokładnie jedna odpowiedź jest prawidłowa). Odpowiedzi zaznaczaj zamalowując odpowiednie pole poniższej tabelki. Możesz korzystać z prostego kalkulatora. Czas: 60 minut Prezesem Narodowego Banku Polskiego jest: A. Sławomir Skrzypek B. Hanna Gronkiewicz-Waltz C. Marek Belka D. Leszek Balcerowicz 2. Organami NBP nie są: A. Rada Polityki Pieniężnej B. Zarząd NBP C. Prezydent RP D. Prezes NBP. Zadaniem Banku Centralnego nie jest: A. emisja pieniądza B. obsługa Skarbu Państwa C. prowadzenie polityki pieniężnej państwa D. udzielanie pożyczek I kredytów obywatelom POWODZENIA!!!

2 4. Na banknocie złotowym umieszczony jest portret króla. Jest to A. Kazimierz Wielki B. Władysław II Jagiełlo C. Zygmunt I Stary D. Zygmunt II August 5. Rodzaj karty za pomocą, której posiadacz korzysta z udzielonego mu kredytu a wysokość i termin spłaty są zależne od warunków banku. A. kredytowa B. debetowa C. charge D. czek 6. Długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza, to: A. inflacja B. defraudacja C. denominacja D. deflacja 7. Realne obniżenie wartości waluty krajowej wobec innych walut to: A. deflacja B. inflacja C. dygresja D. dewaluacja 8. Stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, to A. WIBOR B. LIBOR C. EURIBOR D. PKB 9. Osoba, która gwarantuje własnym podpisem spłatę weksla, pożyczki lub kredytu za inną osobę, to: A. dłużnik B. wierzyciel C. żyrant D. kredytobiorca 10. Papier wartościowy, najczęściej na okaziciela, będący dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę to: A. aneks B. czek C. ceduła D. obligacja 11. Dywidenda to: A. określenie zysków przedsiębiorstwa w dłuższym okresie, B. część zysku spółki akcyjnej, przypadająca do wypłaty na jedną akcję, określona na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, C. przychody spółki notowanej na giełdzie, w przeliczeniu na akcje, D. przychody spółki eksportującej swoje produkty na rynki zagraniczne. 12. Zaznacz zdanie fałszywe: A. podstawę prawną do prowadzenia firmy jednoosobowej stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. B. w firmie jednoosobowej nie można zatrudniać pracowników najemnych, C. zakłady rzemieślnicze mają bardzo często formę firmy jednoosobowej, D. właściciel firmy jednoosobowej nie ma ustawowego obowiązku przeznaczania części wypracowanego zysku na rozwój firmy. 1. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej mała firma to przedsiębiorstwo zatrudniające: A. nie więcej niż 5 osób wraz z właścicielem. B. mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, C. mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro, D. mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 4 milionów euro. 14. W roku 2011 średnie dochody firmy Alfa i Beta były takie same. W następnym roku średnie dochody firmy Alfa wzrosły o 10%, a firmy Beta zmalały o 10%. W kolejnym roku było dokładnie odwrotnie: średnie dochody firmy Beta wzrosły o 10%, a firmy Alfa zmalały o 10%. Po tych dwóch latach: A. Średnie dochody firmy Alfa są takie same jak firmy Beta B. Średnie dochody firmy Alfa są wyższe niż firmy Beta C. Średnie dochody firmy Alfa są niższe niż firmy Beta D. Za mało danych, aby porównać dochody obu firm. 15. Dowód transakcji kupna i sprzedaży zawierający listę sprzedanych towarów i usług, warunki dostawy i zapłaty, to. A. rachunek bankowy B. obligacje C. faktura D. czek 16. Wśród wymienionych spółek spółką osobową nie jest: A. spółka jawna. B. spółka akcyjna C. spółka komandytowa D. spółka partnerska.

3 17. Kasia z mamą poszły do kina na film Złota klatka. Mamie przysługuje bilet normalny za 15 zł a Kasi bilet ulgowy tańszy o 1 %. Kasia zapłaci za bilet: A. 8 zł B. 10 zł C. 12 zł D. 6 zł 18. Po obniżce ceny o 0% telefon komórkowy kosztuje 140 zł? Przed obniżką telefon kosztował? A. 182 zł B. 220 zł C. 180 zł D. 200 zł 19. W pierwszym etapie konkursu matematycznego wzięło udział 60 uczniów, z czego 48 uczestników nie zakwalifikowało się do drugiego etapu. Ile procent przeszło do drugiego etapu? A. 80% B. 0% C. 25% D. 20% 20. Odsetki od kapitału zł wpłaconego do banku na okres 6 miesięcy na 12% w skali roku wynoszą: A. 800 zł B. 960 zł C zł D zł 21. Za dwie książki zapłacono 27 zł. Ile kosztuje droższa książka, jeżeli jedna jest o 20% tańsza od drugiej? A. 21,60 zł B. 15 zł C. 16,20 zł D. 18 zł 22. Przed podwyżką cena ołówka była równa x zł, a gumki y zł. Za ołówki droższe o 9% i 4 gumki droższe o 15% należy zapłacić: A. (,27x + 4,6y) zł B. (1,08x + 1,15y) zł C. (1,8x + 1,15y) zł D. (5,4x + 4,6y) zł 2. Telewizor przed podwyżką kosztował zł, a po podwyżce x zł. O ile procent podwyższono cenę komputera? A. ( x 800 x )% B. ( )% C. ( x )% D. ( x )% Cenę gry komputerowej podwyższono o 20 %, a następnie tę podwyższoną kwotę obniżono o 20%. Jaka jest obecnie cena gry komputerowej w stosunku do ceny początkowej? A. Taka sama B. Niższa C. Wyższa D. Nie wiadomo 25. Kwotę 60 zł podzielono na części w stosunku 2,5: :,5. Największa część wynosi 140 zł. Najmniejsza kwota jest równa: A. 120 zł B. 80 zł C. 160 zł D. zł 26. Pan Marian wygrał w turnieju telewizyjnym 000 zł. Od tej wygranej musiał zapłacić 10% podatku. Trzecią część kwoty, która mu pozostała, podzielił równo pomiędzy dwa domy dziecka. Każdy z nich musiał jeszcze zapłacić 12% podatku od darowizny. Ile pieniędzy pozostało każdemu z obdarowanych domów dziecka? A zł B zł C zł D zł 27. Młodzież ucząca się ma 7% zniżki na przejazdy PKP. Na pewnej trasie bilet normalny w wagonie drugiej klasy kosztuje 0 zł. Ile kosztują dwa bilety uczniowskie i jeden normalny na przejazd w wagonie pierwszej klasy, jeśli pierwsza klasa jest o 50% droższa od drugiej? A. 7,5 zł B. 118,5 zł C. 101,70 zł D. 67,80 z ł 28. Zarobki męża stanowią 75% zarobków żony. Jakim procentem zarobków męża są zarobki żony? A. ()% B. 125% C. 150% D. 1,()% 29. W pewnym kraju europejskim stopa bezrobocia wynosi 10%. Państwo to ma 40 mln obywateli, w tym 10 mln dzieci i 8 mln emerytów i rencistów. Oblicz, ilu jest bezrobotnych obywateli w tym kraju: a) 4 mln B. 2,8 mln C. 2,2 mln D. 1,2 mln 0. Oranżada w butelce 2 litrowej kosztuje 2,60 zł, natomiast w butelce 1,5 litrowej kosztuje 2,26 zł. Ile złotych można zaoszczędzić, kupując 0 litrów oranżady w butelkach dwulitrowych zamiast w butelkach półtoralitrowych? A. 6 zł B. 10,20 zł C. 10 zł D. 6,20 zł 1. Minuta rozmowy przez telefon kosztuje 65 groszy. Ile będzie kosztowało 8-sekundowe połączenie? Rozmowa rozliczana jest sekundowo, a jej koszt zaokrąglany do pełnych groszy. A. 4 gr B. 16 gr C. 9 gr D. 6 gr

4 2. Kasia i Basia urządzały podwieczorek. Poszły do sklepu na zakupy. Zapakowały do wózka: 4 butelki soku owocowego po 2,40 zł za butelkę, 6 paczek ciastek po 1,60 zł i 2 po,80 zł, 2 paczki cukierków po 4,20 zł za każdą. Koszt zakupu postanowiły podzielić równo. Obie położyły przy kasie po 20 złotych. Które działanie pozwoli ustalić, ile pieniędzy zwróci kasjerka każdej z nich? A (4 2,40 + 2, , ,40) : 2 B (2 2,40 +,80 + 1,60 + 4,20) C. ( ,40 2,80 6 1,60 2 4,20) : 2 D ,40 2,80 6 1,60 2 4,20 : 2 Informacje do zadań i 4 Kursy kupna I sprzedaży walut na dzień i Nazwa waluty Symbol Kursy walut na dzień Kursy walut na dzień kupno sprzedaż kupno sprzedaż Dolar amerykański 1 USD,5,74,6,85 Euro 1 EUR 4,18 4,42 4,20 4,45 Frank szwajcarski 1 CHF,45,70 4,27 4,5. Pani Kasia postanowiła zainwestować pieniądze w franki szwajcarskie. Kupiła franków dnia , a następnie sprzedała je dnia Ile zarobiła na tej transakcji? A. 57 zł B. 82 zł C. 8 zł D. 108 zł 4. Biorąc pod uwagę kursy walut w dniach 8 i 2 stycznia 2015 r. największy wzrost osiągnęła waluta? A. dolar amerykański B. euro C. frank szwajcarski D. żadna 5. Przeciętny Norweg winien jest bankom średnio 70 euro z tytułu zadłużenia zabezpieczonego hipoteką. Kwota ta zaokrąglona do setek tysięcy wynosi A. 70 tys. euro B. tys. euro C. 80 tys. euro D. 110 tys. euro 1 6. Masa towaru brutto jest równa 180 kg. Tara stanowi 5 % masy brutto. Zatem masa towaru netto jest równa: 1 2 A. 5 kg B. 9,6 kg C. 170,4 kg D. 174 kg 7. Finał Olimpiady ekonomicznej składał się z 4 rund. Podczas każdej rundy finalista otrzymał do rozwiązania 12 zadań. Aby awansować do kolejnej rundy należało rozwiązać co najmniej 55% zadań z rundy bieżącej. Do ostatniej rundy awansowali na pewno wszyscy, którzy w trakcie trzech pierwszych rund rozwiązali łącznie co najmniej: A. 21 zadań B. 28 zadań C. 1 zadań D. 6 zadań 8. Do pracowni komputerowej zakupiono 8 nowych monitorów i 6 drukarek za łączną kwotę zł. Drukarka była o 00 zł tańsza niż monitor. Jeśli x oznacza cenę monitora, to można ją obliczyć rozwiązując równanie.: A. 8x +6(x+00) = 9400 B. 8x + 6(x-00) = 9400 C. 8(x-00) + 6x = 9400 D. 8(x + 00) + 6(x - 00) = Magda wydała wszystkie zaoszczędzone pieniądze na odtwarzacz MP4. Gdyby odtwarzacz był tańszy o 10%, to Magdzie zostałoby z oszczędności 20 zł. Za pomocą, którego równania obliczysz cenę MP4? A. x + 20 = 0,9x B. 0,9x 20 = x C. 0,9x + 20 = x D. 0,9x = W pewnym kraju inflacja 2% utrzymywała się przez dwa lata. Ceny w tym kraju w ciągu dwóch lat wzrosły o A. 2% B. 4% C. 4,4% D. 4,04%

5

I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA

I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 1 Rok szkolny 2006/2007 W każdym zadaniu jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa. 1. Cenę batonika czekoladowego, który kosztuje 1,25 złoty, podwyższono o 20%, a po dwóch

Bardziej szczegółowo

II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów szkół podstawowych

II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów szkół podstawowych Problematyka konkursu 1. Banki, lokaty i kredyty. 2. Ceny, płace i podatki. 3. Pieniądze i buchalteria domowa. 4. Funkcje i zadania NBP. Tematyka szczegółowa II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zadania przygotowujące uczniów do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe POWODZENIA Opracowała: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE X KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 8 STYCZNIA 2013 R. ARKUSZ ZADAŃ 1. Sprawdź, czy otrzymany arkusz z zadaniami zawiera 6 stron. 2. Masz 75 minut na

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady)

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Zasadnicza zmiana na rynku akcji w USA (w jego ramach poszczególnych sektorów, a zwłaszcza poszczególnych akcji) w horyzoncie poprzedniego

Bardziej szczegółowo

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu.

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu. Walutowe transakcje futures Kilka słów o historii U podstaw funkcjonowania powojennego międzynarodowego systemu walutowego legła umowa podpisana przez Aliantów w Bretton Woods, w New Hampshire w 1944 roku

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia.

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego I. Omówienie na czym

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo