Regulamin Portalu ORIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Portalu ORIS"

Transkrypt

1 Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną oris.opolskie.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług oraz ustawę o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144 poz. 1204) Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności OCRG, właściciela Portalu. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 Definicje 1. Administrator kierownik projektu ORIS II (Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II), administruje i zarządza Portalem oraz koordynuje prace Zespołu Projektu; 2.Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Zespół Projektu w OCRG; 3.Dane treści, w szczególności informacje, artykuły, publikacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Portalu; 4.Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Zespół Projektu w OCRG w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Portalu ORIS, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika; 4.Konto - strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również mogą wykorzystywać Administrator i Zespół Projektu na warunkach określonych w Strona 1 z 13

2 niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika; 5.Konto Instytucji udostępnione Użytkownikowi instytucjonalnemu oraz komercyjnym aktorom regionalnego systemu innowacji województwa opolskiego miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza, modyfikuje i usuwa Dane. W zakresie Konta Instytucji Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do Usług dla instytucji w ramach Portalu; 6.Konto Firmy udostępnione Użytkownikowi firmie prowadzącej działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza, modyfikuje i usuwa Dane. W zakresie Konta Firmy Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wybranych Usług dla firm w ramach Portalu oprócz tych, które wymagają akceptacji Administratora; 7.Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Portalu na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie; 8.Newsletter Newsletter projektu ORIS II dostępny na Portalu i wysyłany po kolejnym wydaniu Użytkownikom przez Zespół Projektu w formie mailowej na podany w rejestracji przez Użytkowników adresy mailowy; 9.OCRG Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1a, Opole, NIP: REGON: Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną; 11.Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji z Zespołem projektu; 12.Portal portal internetowy pn. Portal ORIS prowadzony pod domeną realizowany w ramach projektu ponadnarodowego OCRG pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2; 13.Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz OCRG (Administratora i Zespołu Projektu) wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 14.Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody; 15.Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a OCRG z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu; 16.Usługa/Usługi dla Firm- wszelkie świadczenia Zespołu Projektu na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności płaszczyzna komunikacji, Poczta i Newsletter dla wszystkich użytkowników, grupy dyskusyjne, forum, i ogłoszenia dla Strona 2 z 13

3 instytucji oraz promocja firm innowacyjnych. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na świadczenie przez Zespół Projektu ORIS II Usług za pomocą Portalu, w szczególności poprzez Konto Użytkownika; 17.Utwór stanowi każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; 18.Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem nie może być osoba niepełnoletnia; 19.Użytkownik Konta Instytucji - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Instytucji korzysta lub może korzystać z niego; 20.Użytkownik Konta Firmy - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Firmy i korzysta lub może korzystać z niego; 21.Wiarygodna Wiadomość wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika na adres identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Zespół Projektu (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki. 22. Zespół Projektu zespół projektu ORIS II (Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II), pracownicy OCRG bezpośrednio zajmujący się obsługą Portalu: - Administrator (zarządza pracami Zespołu Projektu) - Operator - Partnerzy Innowacji Strona 3 z 13

4 2 Zasady ogólne 1.Właścicielem Portalu jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1a, Opole, reprezentowane przez p. Arkadiusza Tkocza, Dyrektora Centrum. 2. Portal ORIS prowadzony pod domeną jest działaniem realizowanym w ramach projektu ponadnarodowego pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II (ORIS II), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Portal realizuje następujące cele projektu ponadnarodowego pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II : 1) Podniesienie świadomości firm na temat innowacji i zachęcanie do podejmowania działań innowacyjnych; 2) Wzmocnienie współpracy pomiędzy aktorami regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie poprzez utworzenie skutecznego interaktywnego narzędzia komunikacji; 3) Zapewnienie transparentnej informacji o aktorach regionalnego systemu innowacji; 4) Promowanie firm innowacyjnych 4. Administrator, Kierownik projektu ORIS II, zarządza Portalem w imieniu OCRG zapewniając jego zgodność i spójność z celami projektu ORIS II. 5.Portal jest adresowany jest do 1) Przedsiębiorstw z województwa opolskiego, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i promować się jako innowacyjne 2) Instytucji regionalnego systemu innowacji obejmujących instytuty naukowobadawcze, uczelnie wyższe, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne/przemysłowe, izby rzemieślnicze i gospodarcze oraz inne instytucje, które chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu skutecznej płaszczyzny komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie innowacji. 6.Obsługą Portalu zajmuje się Zespół Projektu ORIS II. 7. Portal obejmuje przede wszystkim: 1) stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami; 2) udostępnianie przez Administratora przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, 3) świadczenie Usług. Strona 4 z 13

5 8.Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów ) z zastrzeżeniem 2 art. 9. niniejszego Regulaminu. 9.W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). 11.Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego. 3 Zasady użytkowania i zawarcie Umowy 1.Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 2.Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników. 3.Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Zespół Projektu Usług i funkcjonalności w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne. 4.Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego rozdziału oraz rozdziału 7. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu. 5.W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności na adres 6.Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy. 7.Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych: imienia, nazwiska, adresu (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów ) i numeru telefonu oraz innych Danych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z prawdą. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania na Portalu Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby. 8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: 1) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; 2) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu; 3) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie Strona 5 z 13

6 zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich; 4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych w ramach projektu ORIS II, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu; 5) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku na Portalu w celu świadczenia przez Zespół Projektu Usług i dostarczania funkcjonalności Portalu; 6) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej Newslettera, informacji systemowych, wiadomości od Zespołu Projektu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu; 7) umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, Utworów, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób; 8) zezwalam na świadczenie przez Zespół Projektu Usług w ramach mojego Konta na Portalu; 9) jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych, Utworów oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia; 10) akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu; 11) akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Administratora umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań lub naruszają prawa osób trzecich; 12) akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Administratora wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam; 13) w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Administratora zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych, Utworów oraz Usług w Portalu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość. 4 Dane Osobowe 1.W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Zespół Projektu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Projektu w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach projektu ponadnarodowego ORIS II Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). Strona 6 z 13

7 3.Zespół Projektu przetwarza Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji zadań projektu ORIS II, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 4.Zespół Projektu ma prawo uzależnić świadczenie usługi Portalu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić świadczenia usługi Portalu lub innych Usług. 5.Zespół Projektu ma prawo, również w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Portalu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Administrator może usunąć Konto. 6.Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w 4 art. 4. i 5. Niniejszego Regulaminu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte. 7.Zespół Projektu ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych, Utworów oraz wizerunku udostępnionego na Portalu, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Administrator może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu. 8.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont. 9.Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych. 10.W przypadku wątpliwości członków Zespołu Projektu, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Podstawowego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności: 1) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych; 2) skierowania do Użytkownika ostrzeżenia; 3) zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług na Portalu; 4) zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy; Strona 7 z 13

8 5) bezpowrotnego usunięcia Konta. 5 Poufność oraz prawa autorskie 1.Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, Utworów, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Zespołowi Projektu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. 2.Podawane przez Użytkownika Dane, Utwory oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. 3.Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Firmy lub Instytucji. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. 4.Zakazuje się udostępniania Konta innym Osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych Osób. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w 2. art. 9. niniejszego Regulaminu. 5.Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez członka Zespołu Projektu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. 6 Prawa i obowiązki Użytkownika 1.Zawierając Umowę z OCRG, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: 1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; 2) przestrzegania autorskich praw majątkowych i niemajątkowych oraz praw wynikających z Strona 8 z 13

9 rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych OCRG oraz innych podmiotów; 3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu; 4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników; 5) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę OCRG, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji; 6) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne; 7) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem; 8) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej; 9) powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu. 2.Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 1) Utworów objętych prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia; 2) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; 3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. 3.Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności. 4.Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Portalu do działalności badawczej rozumianej jako przeprowadzanie badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w Strona 9 z 13

10 szczególności zabronione jest: 1) umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); 2) umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; 3) umieszczanie Utworów naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób lub umieszczanie Utworów, w skutek którego nastąpi naruszenie praw autorskich majątkowych i niemajątkowych innych osób; 4) rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. 5) wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding); 5.Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. 7 Ograniczenia i warunki rozwiązania Umowy 1.Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu. 2.Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień. 3.Zespół Projektu archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Zespół Projektu może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 4.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych. 5.Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. 6.Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na przesłaniu przez niego prośby o usunięcie Konta na adres mailowy Członek Zespołu Projektu może skontaktować się telefonicznie z Użytkownikiem w celu potwierdzenia autentyczności Strona 10 z 13

11 przesłanej prośby. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych przez Administratora. 7.Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont. 8.Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Zespół Projektu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu: 1) należytego rozliczenia usług w ramach Portalu i ewaluacji projektu ORIS II; 2) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika; 3) objęcia Użytkowników szczególną ochroną. 9.Umowa może zostać rozwiązana przez OCRG za pośrednictwem Administratora poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji: 1) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich, OCRG, Administratora lub Zespołu Projektu; 2) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu; 3) otrzymania przez członka Zespołu Projektu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika; 4) otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika; 5) kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób. 10.W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa w szczególności prawa autorskiego, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Portalu, jak i usunięcia Konta co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez OCRG. 11.W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administratora. 12.W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Administrator zastrzegają sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty. 8 Odpowiedzialność właściciela Portalu oraz Użytkowników 1.OCRG nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli Strona 11 z 13

12 spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników. 2. OCRG nie ponosi nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni. 3. OCRG nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. 4. OCRG nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. 5.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych innych osób, Użytkowników, OCRG, Administratora lub Zespołu Projektu. 6. OCRG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do OCRG przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób, publikacją naruszającą Utworów naruszających prawa autorskie Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane lub Utwory. 7. OCRG nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika. 9 Prawo reklamacji 1.Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Zespołowi Projektu na adres mailowy 2.Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Zespół Projektu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. 3.Zespół Projektu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta. Strona 12 z 13

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Serwis internetowy znaneekspertki.pl jest serwisem udostępniającym dane kobiet - specjalistek z różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU PLUSC

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU PLUSC REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU PLUSC I. Informacje ogólne 1. Portal PLUSC oferuje bezpłatną i unikalną w kraju e-usługę ZDARZENIE skierowaną do ogółu odbiorców. Dostarcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Platforma internetowej dostępna jest pod adresem: https://pilot.e-codex.pl i została stworzona przez Instytut Logistyki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOTOCYKLISTA. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN SERWISU MOTOCYKLISTA. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN SERWISU MOTOCYKLISTA Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 Wstęp 1. Regulamin serwisu Motocyklista powstał z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo