Regulamin Portalu ORIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Portalu ORIS"

Transkrypt

1 Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną oris.opolskie.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług oraz ustawę o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144 poz. 1204) Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności OCRG, właściciela Portalu. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 Definicje 1. Administrator kierownik projektu ORIS II (Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II), administruje i zarządza Portalem oraz koordynuje prace Zespołu Projektu; 2.Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Zespół Projektu w OCRG; 3.Dane treści, w szczególności informacje, artykuły, publikacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Portalu; 4.Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Zespół Projektu w OCRG w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Portalu ORIS, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika; 4.Konto - strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również mogą wykorzystywać Administrator i Zespół Projektu na warunkach określonych w Strona 1 z 13

2 niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika; 5.Konto Instytucji udostępnione Użytkownikowi instytucjonalnemu oraz komercyjnym aktorom regionalnego systemu innowacji województwa opolskiego miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza, modyfikuje i usuwa Dane. W zakresie Konta Instytucji Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do Usług dla instytucji w ramach Portalu; 6.Konto Firmy udostępnione Użytkownikowi firmie prowadzącej działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza, modyfikuje i usuwa Dane. W zakresie Konta Firmy Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wybranych Usług dla firm w ramach Portalu oprócz tych, które wymagają akceptacji Administratora; 7.Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Portalu na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie; 8.Newsletter Newsletter projektu ORIS II dostępny na Portalu i wysyłany po kolejnym wydaniu Użytkownikom przez Zespół Projektu w formie mailowej na podany w rejestracji przez Użytkowników adresy mailowy; 9.OCRG Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1a, Opole, NIP: REGON: Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną; 11.Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji z Zespołem projektu; 12.Portal portal internetowy pn. Portal ORIS prowadzony pod domeną realizowany w ramach projektu ponadnarodowego OCRG pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2; 13.Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz OCRG (Administratora i Zespołu Projektu) wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 14.Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody; 15.Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a OCRG z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu; 16.Usługa/Usługi dla Firm- wszelkie świadczenia Zespołu Projektu na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności płaszczyzna komunikacji, Poczta i Newsletter dla wszystkich użytkowników, grupy dyskusyjne, forum, i ogłoszenia dla Strona 2 z 13

3 instytucji oraz promocja firm innowacyjnych. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na świadczenie przez Zespół Projektu ORIS II Usług za pomocą Portalu, w szczególności poprzez Konto Użytkownika; 17.Utwór stanowi każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; 18.Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem nie może być osoba niepełnoletnia; 19.Użytkownik Konta Instytucji - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Instytucji korzysta lub może korzystać z niego; 20.Użytkownik Konta Firmy - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Firmy i korzysta lub może korzystać z niego; 21.Wiarygodna Wiadomość wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika na adres identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Zespół Projektu (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki. 22. Zespół Projektu zespół projektu ORIS II (Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II), pracownicy OCRG bezpośrednio zajmujący się obsługą Portalu: - Administrator (zarządza pracami Zespołu Projektu) - Operator - Partnerzy Innowacji Strona 3 z 13

4 2 Zasady ogólne 1.Właścicielem Portalu jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1a, Opole, reprezentowane przez p. Arkadiusza Tkocza, Dyrektora Centrum. 2. Portal ORIS prowadzony pod domeną jest działaniem realizowanym w ramach projektu ponadnarodowego pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II (ORIS II), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Portal realizuje następujące cele projektu ponadnarodowego pn. Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II : 1) Podniesienie świadomości firm na temat innowacji i zachęcanie do podejmowania działań innowacyjnych; 2) Wzmocnienie współpracy pomiędzy aktorami regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie poprzez utworzenie skutecznego interaktywnego narzędzia komunikacji; 3) Zapewnienie transparentnej informacji o aktorach regionalnego systemu innowacji; 4) Promowanie firm innowacyjnych 4. Administrator, Kierownik projektu ORIS II, zarządza Portalem w imieniu OCRG zapewniając jego zgodność i spójność z celami projektu ORIS II. 5.Portal jest adresowany jest do 1) Przedsiębiorstw z województwa opolskiego, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i promować się jako innowacyjne 2) Instytucji regionalnego systemu innowacji obejmujących instytuty naukowobadawcze, uczelnie wyższe, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne/przemysłowe, izby rzemieślnicze i gospodarcze oraz inne instytucje, które chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu skutecznej płaszczyzny komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie innowacji. 6.Obsługą Portalu zajmuje się Zespół Projektu ORIS II. 7. Portal obejmuje przede wszystkim: 1) stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami; 2) udostępnianie przez Administratora przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, 3) świadczenie Usług. Strona 4 z 13

5 8.Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów ) z zastrzeżeniem 2 art. 9. niniejszego Regulaminu. 9.W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). 11.Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego. 3 Zasady użytkowania i zawarcie Umowy 1.Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 2.Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników. 3.Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Zespół Projektu Usług i funkcjonalności w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne. 4.Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego rozdziału oraz rozdziału 7. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu. 5.W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności na adres 6.Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy. 7.Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych: imienia, nazwiska, adresu (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów ) i numeru telefonu oraz innych Danych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z prawdą. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania na Portalu Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby. 8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: 1) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; 2) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu; 3) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie Strona 5 z 13

6 zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich; 4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych w ramach projektu ORIS II, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu; 5) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku na Portalu w celu świadczenia przez Zespół Projektu Usług i dostarczania funkcjonalności Portalu; 6) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej Newslettera, informacji systemowych, wiadomości od Zespołu Projektu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu; 7) umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, Utworów, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób; 8) zezwalam na świadczenie przez Zespół Projektu Usług w ramach mojego Konta na Portalu; 9) jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych, Utworów oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia; 10) akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu; 11) akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Administratora umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań lub naruszają prawa osób trzecich; 12) akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Administratora wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam; 13) w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Administratora zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych, Utworów oraz Usług w Portalu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość. 4 Dane Osobowe 1.W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Zespół Projektu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Projektu w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach projektu ponadnarodowego ORIS II Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). Strona 6 z 13

7 3.Zespół Projektu przetwarza Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji zadań projektu ORIS II, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 4.Zespół Projektu ma prawo uzależnić świadczenie usługi Portalu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić świadczenia usługi Portalu lub innych Usług. 5.Zespół Projektu ma prawo, również w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Portalu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Administrator może usunąć Konto. 6.Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w 4 art. 4. i 5. Niniejszego Regulaminu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte. 7.Zespół Projektu ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych, Utworów oraz wizerunku udostępnionego na Portalu, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Administrator może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu. 8.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont. 9.Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych. 10.W przypadku wątpliwości członków Zespołu Projektu, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Podstawowego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności: 1) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych; 2) skierowania do Użytkownika ostrzeżenia; 3) zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług na Portalu; 4) zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy; Strona 7 z 13

8 5) bezpowrotnego usunięcia Konta. 5 Poufność oraz prawa autorskie 1.Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, Utworów, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Zespołowi Projektu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. 2.Podawane przez Użytkownika Dane, Utwory oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. 3.Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Firmy lub Instytucji. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. 4.Zakazuje się udostępniania Konta innym Osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych Osób. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w 2. art. 9. niniejszego Regulaminu. 5.Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez członka Zespołu Projektu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. 6 Prawa i obowiązki Użytkownika 1.Zawierając Umowę z OCRG, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: 1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; 2) przestrzegania autorskich praw majątkowych i niemajątkowych oraz praw wynikających z Strona 8 z 13

9 rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych OCRG oraz innych podmiotów; 3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu; 4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników; 5) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę OCRG, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji; 6) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne; 7) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem; 8) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej; 9) powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu. 2.Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 1) Utworów objętych prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia; 2) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; 3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. 3.Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności. 4.Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Portalu do działalności badawczej rozumianej jako przeprowadzanie badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w Strona 9 z 13

10 szczególności zabronione jest: 1) umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); 2) umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; 3) umieszczanie Utworów naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób lub umieszczanie Utworów, w skutek którego nastąpi naruszenie praw autorskich majątkowych i niemajątkowych innych osób; 4) rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. 5) wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding); 5.Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. 7 Ograniczenia i warunki rozwiązania Umowy 1.Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu. 2.Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień. 3.Zespół Projektu archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Zespół Projektu może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 4.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych. 5.Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. 6.Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na przesłaniu przez niego prośby o usunięcie Konta na adres mailowy Członek Zespołu Projektu może skontaktować się telefonicznie z Użytkownikiem w celu potwierdzenia autentyczności Strona 10 z 13

11 przesłanej prośby. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych przez Administratora. 7.Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont. 8.Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Zespół Projektu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu: 1) należytego rozliczenia usług w ramach Portalu i ewaluacji projektu ORIS II; 2) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika; 3) objęcia Użytkowników szczególną ochroną. 9.Umowa może zostać rozwiązana przez OCRG za pośrednictwem Administratora poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji: 1) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich, OCRG, Administratora lub Zespołu Projektu; 2) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu; 3) otrzymania przez członka Zespołu Projektu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika; 4) otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika; 5) kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób. 10.W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa w szczególności prawa autorskiego, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Portalu, jak i usunięcia Konta co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez OCRG. 11.W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administratora. 12.W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Administrator zastrzegają sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty. 8 Odpowiedzialność właściciela Portalu oraz Użytkowników 1.OCRG nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli Strona 11 z 13

12 spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników. 2. OCRG nie ponosi nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni. 3. OCRG nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. 4. OCRG nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. 5.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych innych osób, Użytkowników, OCRG, Administratora lub Zespołu Projektu. 6. OCRG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do OCRG przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób, publikacją naruszającą Utworów naruszających prawa autorskie Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane lub Utwory. 7. OCRG nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika. 9 Prawo reklamacji 1.Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Zespołowi Projektu na adres mailowy 2.Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Zespół Projektu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. 3.Zespół Projektu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta. Strona 12 z 13

13 4.Zespół Projektu pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Portalu. 5.Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią FAQ dostępnej na dole strony pod adresem 10 Postanowienia końcowe 1.Regulamin jest dostępny pod adresem 2.OCRG zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem 9 art. 3. niniejszego Regulaminu. 3.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Portalu. 4.Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Portalu. 5.W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i OCRG. 6.Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 7.Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem Strona 13 z 13

Regulamin serwisu internetowego www.wces.eu

Regulamin serwisu internetowego www.wces.eu Regulamin serwisu internetowego www.wces.eu 1. Informacje Wstępne Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja. W razie zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy program służy wyłącznie do przeprowadzania doborów wymienników produkowanych przez spółkę SECESPOL.

REGULAMIN. Niniejszy program służy wyłącznie do przeprowadzania doborów wymienników produkowanych przez spółkę SECESPOL. REGULAMIN I. Postanowienia ogólne Właścicielem Programu CAIRO On-Line jest SECESPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 339. Niniejszy program służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FOTOSNAJPER.PL

REGULAMIN SERWISU FOTOSNAJPER.PL REGULAMIN SERWISU FOTOSNAJPER.PL ART. 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ORIS

Regulamin Portalu ORIS Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2.5. Login prywatna unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

2.5. Login prywatna unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Art. 1 WSTĘP Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

2. Serwis SportFolio.pl, domena oraz wszelkie jego zasoby w całości należą do ATRIUM MEDIA, REGON: 142658100

2. Serwis SportFolio.pl, domena oraz wszelkie jego zasoby w całości należą do ATRIUM MEDIA, REGON: 142658100 I. Postanowienia początkowe 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu społecznościowego SportFolio.pl. Regulamin ten został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

w dalszej części niniejszego regulaminu portal zwany jest WITRYNĄ.

w dalszej części niniejszego regulaminu portal  zwany jest WITRYNĄ. REGULAMIN użytkowania konta www.trisana.com.pl WSTĘP: Regulamin www.treeneo.com został stworzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, i reguluje on warunki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.znajdzfoto.pl. Usługodawcą jest spółka Eksadata Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Bazy Wiedzy o

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV

REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV Załącznik Nr 1 do REGULAMINU USŁUGI STREFA KIBICA Niniejszy Regulamin Udostępniania amatorskich materiałów filmowych LechTV Online Moje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu ekonomiawkulturze.pl z dnia r.

Regulamin serwisu ekonomiawkulturze.pl z dnia r. Regulamin serwisu ekonomiawkulturze.pl z dnia 25.09.2014 r. Zawartość ART. 1 Wstęp... 2 ART. 2 Definicje... 2 ART. 3 Uczestnictwo w Serwisie... 3 ART. 4 Techniczne Warunki Korzystania z Serwisu... 5 ART.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.UNHACK.EU ORAZ ZASTRZEŻENIA PRAWNE ART.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.UNHACK.EU ORAZ ZASTRZEŻENIA PRAWNE ART. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.UNHACK.EU ORAZ ZASTRZEŻENIA PRAWNE ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Witamy w Serwisie zlokalizowanym na stronach internetowych www.doit4me.eu oraz www.doit4fun.eu (zwanym dalej doit4me lub Serwis).

Witamy w Serwisie zlokalizowanym na stronach internetowych www.doit4me.eu oraz www.doit4fun.eu (zwanym dalej doit4me lub Serwis). Witamy w Serwisie zlokalizowanym na stronach internetowych www.doit4me.eu oraz www.doit4fun.eu (zwanym dalej doit4me lub Serwis). Warunkiem korzystania z doit4me jest Rejestracja poprzedzona zapoznaniem

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.monitorstrony.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis gdziekupilas.pl udostępniany jest przez IPSOFTWARE Igor Pochyły Eugeniusza Horbaczewskiego 37/6 54-130 Wrocław 2. Serwis gdziekupilas.pl prezentuje informacje, materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu nk.pl

Regulamin Serwisu nk.pl Regulamin Serwisu nk.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE Art. 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI Art. 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu program-mentor.pl

Regulamin serwisu program-mentor.pl Regulamin serwisu program-mentor.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole 1. DEFINICJE Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Dane Osobowe dane osobowe wprowadzone do Serwisu, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN PORTALU TWOJABIBLIA.PL 1 Postanowienia wstępne 1. Portal TwojaBiblia.pl jest udostępniany przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin")

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin") I. Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: (d) (e) (f) (g) (h) "Platforma e-learningowa" platforma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW programabsolwent.ue.wroc.pl

REGULAMIN SERWISU WWW programabsolwent.ue.wroc.pl 2014 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu REGULAMIN SERWISU WWW programabsolwent.ue.wroc.pl 1 Definicje 1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Regulamin niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne Regulamin platformy blogowej CEO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ) określa zasady korzystania z platformy blogowej CEO (zwanej dalej jako Platforma ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU Niniejszy regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo