Regulaminu*świadczenia*usług*drogą*elektroniczną*Portalu*nf.pl*(Regulamin)*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulaminu*świadczenia*usług*drogą*elektroniczną*Portalu*nf.pl*(Regulamin)*"

Transkrypt

1 RegulaminuświadczeniausługdrogąelektronicznąPortalunf.pl(Regulamin) Rozdział1.Zasadyogólne 1.Wstęp 1) NiniejszyRegulaminokreślazasadyświadczeniausługprzezNowoczesnąFirmęS.A.DigitalKnowledge Village ul. Puławska 465, 02L844 Warszawa na rzecz jej klientów oraz użytkowników serwisów należącychdonowoczesnejfirmys.a. 2) Ochrona danych L szczegółowe zasady ochrony danych użytkowników stanowi dokument Polityka Prywatności,będącyzałącznikiemdoniniejszegoRegulaminu. 3) Politykacookies szczegółowezasadyzwiązanezcookiesokreśladokument Politykacookies będący załącznikiemdoniniejszegoregulaminu. 4) NowoczesnaFirmaS.A.zsiedzibąwWarszawiejestwłaścicielemiadministratoremportaluwiedzydla biznesunowoczesnafirma(nf.pl) 5) Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma (www.nf.pl) dostarcza polskiej kadrze kierowniczej w kompleksowysposóbinformacjeprzydatnewprowadzeniufirmywformienowoczesnegoknowlhow orazdługookresowychinspiracji. 2.Definicje 1) PortalLgrupawitryninternetowychwskładktórejwchodziportalnf.pl,portalebranżowe,regionalnei innenależącedonowoczesnejfirmys.a. 2) PlatformaLPlatformaInHubnf.pltonarzędziedostępnepodadresemwww.platforma.nf.plsłużącedo publikacji,dystrybucjiipromowaniatreścizamieszczanychprzezfirmywcelupromocjiwłasnejmarki, usługorazpozyskiwaniaprospektówbiznesowych. 3) Użytkownik /cy L wszyscy użytkownicy Portalu, a jednocześnie odbiorcy treści i ofert publikowanych poprzezplatformę. 4) Firmy L dostawcy usług, wiedzy, narzędzi publikujący i promujący treści poprzez Platformę, a także nabywający usługi i wchodzący w inne interakcje z Administratorem. Osoba fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 5) AdministratorLNowoczesnaFirmaS.A.zsiedzibąwWarszawie 6) Twórcy treści Wszyscy Użytkownicy publikujący treści zarówno tekstowe jak i multimedialne za pośrednictwemplatformylubinnychwitrynadministratora,mogącebyćwspółpracownikamifirm. 7) Treści L Treści publikowane przez Twórców treści w szczególności: opisy i wizytówki Firm, artykuły, oferty,materiaływideoiinne. 8) Oferty L Oferty biznesowe Firm publikowane za pośrednictwem Platformy celem pozyskania prospektówbiznesowych. 9) Prospekt biznesowy - dowolna forma kontaktu potencjalnego klienta z Firmą, generowana na podstawietreścizamieszczonychpoprzezplatformę 10) Usługa L każde świadczenie Administratora względem Firm, Użytkowników i Twórców Treści, w szczególności dostarczenie narzędzi internetowych takich jak Platforma, Portal oraz form promocji wskazanychw 12,atakżeinnychformświadczeniausługi.

2 11) Treści Premium L rozbudowana forma Treści publikowana przez Firmy za pośrednictwem Platformy, mająca na celu merytoryczną promocję oferty Firmy. Udostępniana dla Użytkowników. W szczególności:poradniki,ebooki,wydarzenia,webinaria,treścimultimedialne,prezentacje. Rozdział2.Treść 3.SposobypublikowaniaTreści 1) DopuszczasiępublikowanieTreścizapośrednictwem: a) OdpowiednichformularzynaPlatformie b) Serwisuklub.nf.pl c) PrzesyłaniaTreścibezpośredniodoredakcjiPortalu 4.PoprawnośćTreści 1) PublikowanaTreśćmusimiećrealnąwartośćmerytorycznądlaUżytkownikówPortalu. 2) Treści nie mogą zawierać elementów autopromocji i lokowania produktu, wyłączając treści sponsorowaneoraztreścipremium. 3) Treścipowinnymiećwyraźnieoznaczonegoautora. 5.Prawaautorskie 1) TwórcatreścipublikującyTreścioświadcza,żewszystkieutworysąjegowłasnością,bądźposiadaprawo dodysponowanianimi,włączającwtopełneprawamajątkowe. 2) TwórcatreścipublikującTreściudzielaAdministratorowinieodpłatnejlicencjiniewyłącznejiupoważnia go do publikacji, powielania i rejestrowania Treści na nośnikach elektronicznych oraz tradycyjnych, niezależnieodzasięguterytorialnego. 3) Licencjazostajeudzielonanaczasnieokreślony. 4) TwórcatreścipublikującTreściupoważniaAdministratorowadoudzielaniadalszychlicencji,wtymdo czerpania korzyści materialnych z tytułu publikowanych przez niego Treści ze szczególnym uwzględnieniem: korzyści z tytułu emisji reklam, udostępniania pozyskanych danych innym UżytkownikomorazudostępnianiasamychTreści. 5) Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie względemautorskichprawmajątkowychdotyczącychtreścipublikowanychprzeztwórców. 6) Twórca treści publikujący Treści za pośrednictwem Platformy może w dowolnym momencie odwołać udzieloną licencję poprzez usunięcie danej Treści poprzez Platformę lub przez poinformowanie Administratoralistempoleconym. 6.UnikalnośćTreści 1) AdministratorzalecaTwórcomTreścipublikacjęunikalnychTreści.Dopuszczasięjednakpublikowanie Treściopublikowanychwcześniejnainnychstronachinternetowychorazwinnychmediach. 2) ZabraniasięduplikowaniaipublikacjipowielonychTreściwramachPortalu.Zabraniasiękilkukrotnego publikowaniatejsamejtreściwramachportaluniezależnieodczasupublikacji.

3 7.LinkowaniewTreści 1) AdministratordopuszczadodawanielinkówwpublikowanychTreściachpodwarunkiem,żeniezaburza toczytelnościiwartościmerytorycznejdanejtreści. 2) Pkt.1Niedotyczypublikacjiofert.Wofertachniedopuszczalnejeststosowanielinkówzewnętrznych. 3) LinkizamieszczonewTreścipowinnymiećatrybut nofollow. 8.TreściniezgodnezRegulaminem 1) WprzypadkuzłamaniapostanowieńRegulaminuwzakresie 3L 7Administratormaprawo: a) WezwaćTwórcętreścidousunięciaTreści b) UsunąćTreściłamiącewyżejwymienionezapisy c) ZablokowaćdostępdoPlatformydlaTwórcyTreścilubFirmy d) UsunąćkontoTwórcytreścilubFirmy e) OdmówićpublikacjikolejnychTreści 2) Administratormaprawowstrzymaćpublikacjęnieunikalnychtreściwrozumieniu 6pkt.1 3) NowoczesnaFirmaS.A.Zastrzegasobiemożliwośćwstrzymania,odmowyemisjilubusunięciaTreści bezprawadowysuwaniajakichkolwiekroszczeńwobecadministratorawprzypadkugdy: a) TreśćnaruszainteresyPortalulubjestsprzecznazzasadamiPortalu b) Treśćnakłaniadołamaniaprawai/lubjestsprzecznazprzepisamiprawalubdobrymiobyczajami Rozdział2.Platforma 9.Rejestracjakonta 1) Warunkirejestracjikonta a) Dokonywać rejestracji na Platformie mogą wyłącznie Firmy. Nie dotyczy to rejestracji konta eksperta,pracownikabądźinnejosobywramachdanegokontafirmy. b) WarunkiemrejestracjinaPlatformiejestzaakceptowanieniniejszegoRegulaminu 2) Sposobyrejestracjikonta a) ZałożenienowegoprofiluLwizytówkiFirmypoprzezformularzrejestracyjny b) Przejęcie wizytówki firmy poprzez portal megaszukacz.pl lub wybierając nazwę firmy z listy podpowiedziwformularzurejestracyjnymnaplatformie c) Użyciedologowaniadanychkontazportalumegaszukacz.pl 3) Funkcjeporejestracji 4) Po dokonaniu rejestracji każda Firma otrzymuje dostęp do Platformy w ramach, której może publikować,dystrybuowaćorazpromowaćtreści. a) Wszczególnościotrzymujedostępdonarzędzi: i) EdycjiwizytówkiFirmy ii) OdczytywaniastatystykoglądalnościTreści iii) DodawaniaiedycjiczłonkówzespołuFirmy iv) DodawaniaOfert v) Dodawaniaartykułów vi) DodawaniaTreściPremium vii) Promocjicontentu viii) Otrzymywaniaprospektówbiznesowych

4 10.Typykontiopłaty 1) KontoFreemium a) Kontojestbezpłatne. b) OgraniczonaliczbaodwiedzinunikalnychUżytkowników. i) PełnafunkcjonalnośćkontadolimituodwiedzinunikalnychUżytkownikówLpoprzekroczeniu limitufunkcjonalnośćkontazostajeograniczona. ii) Konto jest aktywne do momentu przekroczenia określonej liczby odwiedzin unikalnych Użytkowników. 2) Kontapłatne a) Kontamogąwystępowaćwkilkukategoriachcenowych. b) Kategorie cenowe zależne są od dostępnych wyświetleń Treści przez Użytkowników oraz oferowanychfunkcjisystemu c) Opłaty i) Opłatysązależneodwybranegopakietu ii) Aktualnaofertaorazwysokośćopłatdostępnajestnaplatforma.nf.pl 3) Usunięciekonta a) KontomożezostaćusunięteprzezFirmęlubprzezAdministratora b) Firmamożedokonaćusunięciakontawrazzcałązawartościąwdowolnymmomencie c) Administratormaprawousunąćkontowmomencie: i) ZłamaniaRegulaminuprzezFirmę ii) Braku działań Firmy na Platformie po zakończeniu pełnej funkcjonalności konta konto nieaktywne 11.PublikacjatreściiofertzapośrednictwemPlatformy 1) RodzajepublikowanychTreści a) WizytówkazawierającaopisidaneFirmy b) Artykuły c) Oferty d) Treścimultimedialne e) InnepublikowaneprzezFirmy 2) Prawaautorskie a) FirmaoświadczażewszelkiepublikowaneprzezniąTreścisąjejwłasnością,bądźposiadaprawado posługiwaniasięnimiiczerpaniazichtytułukorzyścifinansowych. b) FirmapublikującTreścizapośrednictwemPlatformyudzielaAdministratorowinieodpłatnejlicencji niewyłącznej do publikacji, powielania i rejestrowania Treści na nośnikach elektronicznych oraz tradycyjnychniezależnieodzasięguterytorialnego. c) Licencjazostajeudzielonanaczasnieokreślony. d) Firma publikując Treści za pośrednictwem Platformy upoważnia Administratora do udzielania dalszychlicencji,wtymdoczerpaniakorzyścimajątkowychztytułuumieszczanychreklamlubopłat pobieranychwzamianzadostępdotychtreści. e) Firma może wycofać udzieloną licencje poprzez usunięcie danej Treści z Platformy lub przez poinformowanieadministratoralistempoleconym. 3) ZasadypublikacjiOfert

5 a) FirmamaprawopublikowaćdowolnąliczbęOfertwdowolnychbranżach b) Firmaoświadczażetreśćpublikowanychofertzawierawyłącznieprawdziweinformacje c) ZabraniasiępublikowaniaTreści: i) ZduplikowanychLkilkukrotnegopublikowaniatejsamejTreści ii) niezgodnychzprawdą iii) niezgodnychzdobrymiobyczajamiiobowiązującymiprzepisamiprawa 4) Wprzypadkachłamaniazapisówzawartychw 5.pkt.3Administratormaprawo: a) WezwaćFirmędousunięciaTreści b) UsunąćTreściłamiącewyżejwymienionezapisy c) ZablokowaćkontoFirmy d) UsunąćkontoFirmy 5) Działaniazawartep.pktaLdniestanowiąprzerwywświadczeniuUsług. 12.Promocjacontentu 1) RodzajepromocjiTreścidostępnenaPlatformie: a) ing b) Remarketing c) Hotweek d) Contextmonth e) Display f) Raporty g) Inne 2) Rodzajepromocjimogąulegaćzmianie.Aktualnalistadostępnajestnastronieplatforma.nf.pl 3) Zamówieniepromocjicontentuodbywasiępoprzezprawidłowewypełnienieformularzadostępnegona PlatformielubbezpośrednikontaktzDziałemSprzedażyAdministratora. 4) Zamówienie Usługi za pośrednictwem Platformy jest równoznaczne z zawarciem umowy realizacji Usługinazasadachokreślonychwzamówieniu. 5) Płatnośćztytułuzamówieniadokonywanajestelektroniczniebądźtradycyjniewterminiewskazanym wzamówieniu 6) Realizacja 7) Zasadyrealizacjiokreślatreśćzamówienia 8) ZamówieniarealizowanesązgodniezkolejnościązgłoszeńorazwewnętrznąpolitykąAdministratora a) realizacjizamówieniafirmainformowanajestdrogąmailową 9) Raportowanie 10) PorealizacjizamówienianaprośbęFirmy,Administratorprześleraportzrealizacji 11) Możliwośćotrzymaniaraportudostępnajestwterminiedo30dniodrealizacjizamówienia 13.Prospektybiznesowe 1) Typyprospektów a) Bezobsługowe informująodanejakcjiwykonanejprzezklienta,niewymagająobsługi b) ObsługoweLprospektyzawierającedaneużytkowników,którewymagająobsługiprzezFirmę 2) DostępdodanychUżytkownikówzawartychwprospektachposiadająFirmyzkontami: a) AktywnymFreemium

6 b) Płatnymi 3) Dane osobowe Użytkowników są przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacjiusługświadczonychprzezadministratoranarzeczużytkownikafirmom,publikującymoferty. Rozdział3.PozostałeUsługi 14.ZamawianieUsługirozliczenia 1) Zamówienie a) Zamówienie Usługi następuje poprzez przesłanie podpisanego formularza poprzez pocztę elektroniczną,faxlubpocztętradycyjną. b) PrzesłanieformularzaiprzyjęciegoprzezAdministratorajestrównoznacznezzawarciemumowyo świadczeniuusługnawarunkachzawartychwformularzu. 2) PłatnośćzaUsługi a) Płatności za zamówione Usługi należy dokonać przed rozpoczęciem ich świadczenia chyba że w formularzuzamówieniaustalonoinaczej 15.Remarketing 1) Grupadocelowa a) StanowizbiórUżytkownikówwszelkichPortalinależącychdoAdministratora b) Jestdobieranakażdorazowonapotrzebydanegorodzajupromocji. 2) 3) Kreacja a) Obowiązekprzygotowaniakreacjispoczywanazleceniodawcy b) Kreacja musi być przygotowana i przesłana do Administratora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciemrealizacjikampanii c) Zasadyprzygotowaniakreacjiokreślaspecyfikacjaformreklamowych. d) Zlecający emisję reklamy jest zobowiązany samodzielnie przygotować kreację reklamy oraz oświadcza, że wykorzystywane materiały w kreacji są jego własnością lub posiada prawo do posługiwaniasięnimi. 4) Przebiegrealizacji a) Realizacjarozpoczynasięwdniuokreślonymwzamówieniu b) Nowoczesna Firma S.A. Zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy emisji reklamy bez prawadoodszkodowaniawprzypadkugdy: i) reklamanaruszainteresyportalulubjestsprzecznazzasadamiportalu ii) kreacjereklamowesąniezgodnezespecyfikacjątechnicznąformreklamowychportalu iii) kreacjareklamowaniezostaładostarczonadoportaluna3dniroboczeprzedemisjąreklamy iv) jeżeli treść reklamy nakłania do łamania prawa i/lub są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami v) nastąpiłyrażącebłędyproceduralnewprocesiezamawianiareklamy vi) zleceniodawcaniedokonałpłatnościlubniedokonałpłatnościwterminiezamówionejreklamy. c) Statystykireklamysądostępnedlazlecającegoprzez30dnioddniazakończeniakampanii.

7 16.Mailing 1) Targetowanie a) Dla każdej wysyłki istnieje możliwość doboru grupy docelowej, liczby kont mailowych oraz lokalizacjiodbiorców b) Targetowanieokreślanejestwzamówieniuchyba,żeokreślonoinaczej 2) Kreacja a) Obowiązekprzygotowaniakreacjispoczywanazleceniodawcy b) Kreacja musi być przygotowana i przesłana do Administratora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciemrealizacjikampanii c) Zasadyprzygotowaniakreacjiokreślaspecyfikacjaformreklamowych. d) Zlecający emisję reklamy jest zobowiązany samodzielnie przygotować kreację reklamy oraz oświadcza, że wykorzystywane materiały w kreacji są jego własnością lub posiada prawo do posługiwaniasięnimi. 3) Przebiegrealizacji a) Realizacja rozpoczyna się w dniu określonym w zamówieniu i zarezerwowanym w wewnętrznym kalendarzuwysyłek. b) Nowoczesna Firma S.A. Zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy emisji reklamy bez prawadoodszkodowaniawprzypadkugdy: i) reklamanaruszainteresyportalulubjestsprzecznazzasadamiportalu ii) kreacjereklamowesąniezgodnezespecyfikacjątechnicznąformreklamowychportalu iii) kreacjareklamowaniezostaładostarczonadoportaluna3dniroboczeprzedemisjąreklamy iv) jeżeli treść reklamy nakłania do łamania prawa i/lub są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami v) nastąpiłyrażącebłędyproceduralnewprocesiezamawianiareklamy vi) zleceniodawcaniedokonałpłatnościlubniedokonałpłatnościwterminiezamówionejreklamy. c) Statystykireklamysądostępnedlazlecającegoprzez30dnioddniazakończeniakampanii 17.Display 1) Miejscezamieszczenia a) ReklamamożezostaćzamieszczonanawybranychserwisachAdministratora b) Miejsceirodzajreklamyokreślazamówieniechybażewzamówieniuokreślonoinaczej 2) Kreacja a) Obowiązekprzygotowaniakreacjispoczywanazleceniodawcy b) Kreacja musi być przygotowana i przesłana do Administratora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciemrealizacjikampanii c) Zasadyprzygotowaniakreacjiokreślaspecyfikacjaformreklamowych. d) Zlecający emisję reklamy jest zobowiązany samodzielnie przygotować kreację reklamy oraz oświadcza, że wykorzystywane materiały w kreacji są jego własnością lub posiada prawo do posługiwaniasięnimi. 3) Przebiegrealizacji a) Realizacjarozpoczynasięwdniuokreślonymwzamówieniu

8 b) Nowoczesna Firma S.A. Zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy emisji reklamy bez prawadoodszkodowaniawprzypadkugdy: i) reklamanaruszainteresyportalulubjestsprzecznazzasadamiportalu ii) kreacjereklamowesąniezgodnezespecyfikacjątechnicznąformreklamowychportalu iii) kreacjareklamowaniezostaładostarczonadoportaluna3dniroboczeprzedemisjąreklamy iv) jeżeli treść reklamy nakłania do łamania prawa i/lub są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami v) nastąpiłyrażącebłędyproceduralnewprocesiezamawianiareklamy vi) Zleceniodawcaniedokonałpłatnościlubniedokonałpłatnościwterminiezamówionejreklamy. c) Statystykireklamysądostępnedlazlecającegoprzez30dnioddniazakończeniakampanii. 18.Raportynf.pl 1) Zakresusług a) ZakresusługoferowanychwramachRaportównf.plzawartyjestw"Formularzuzamówieniausług" 2) Materiałyrealizacyjne a) Klientzobowiązujesiędoprzesłaniamateriałówniezbędnychrealizacjiusługi,zgodnychze specyfikacjąokreślonąprzeznowoczesnąfirmęs.a.,niepóźniejniż14dnipo podpisaniuzamówienia,chyba,żestronyzapośrednictwempocztyelmailustaląinaczej. 3) Warunkirezygnacji a) Przyrezygnacjidokonanejnaconajmniej14dniprzedpublikacjąRaportu,Klientnieponosi żadnychdodatkowychkosztów.wszelkiedokonanenatencelpłatnościzostanązwróconewciągu 14dnioddatyzłożeniarezygnacji. b) Przyrezygnacjidokonanejnamniejniż14dniprzeddatąpublikacjiRaportu,Klientzobowiązujesię zapłacić100%kwotypodpisanegozamówienia. 4) Warunkiprzekazaniabazykontaktów(leadLów) a) Leadysąprzekazywanewciągu3miesięcyodstartupublikacjiraportu,chyba,żestronyustalą inaczej. b) Wrazieniewygenerowania2000leadówPartnerRaportudecydujesięnaprzedłużeniejego dystrybucjiiosiągnięciecelulubotrzymujezwrotczęściwpłatywg.wzoru:zwrotzaleadywzł netto=kwotawpłaconawzłnettol5000złnettol[(liczbaleadówwygenerowanych/{podzielić} 2000)(kwotawpłaconawzłnettoL5000złnetto)] Rozdział4.Pozostałekwestie 19.WarunkiświadczeniaUsług 1) Wymaganiatechniczneniezbędnedowspółpracyzsystememteleinformatycznym,którymposługuje sięadministratoriużytkowniksąnastępujące: a) połączeniezsieciąinternet, b) przeglądarkainternetowaumożliwiającawyświetlanienaekraniekomputeradokumentówhtml. Przeglądarkapowinnaakceptować ciasteczka

9 2) Administratorzastrzega,żekorzystaniezUsługmożewiązaćsięzestandardowymryzykiemzwiązanym zwykorzystaniemsieciinternetirekomendujeużytkownikomprzedsięwzięcieodpowiednichkrokóww celuichzminimalizowania. 20.Postępowaniereklamacyjne 1) ReklamacjewzakresieświadczeniaUsługprzezNowoczesnaFirmaS.A.należnyzgłaszaćwterminie30 dni od zakończenia realizacji Usługi w formie listu poleconego na adres: Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 465, 02L844 Warszawa. W celu przyspieszenia toku postępowania kopię reklamacji należy 2) ReklamacjerozpatrujeAdministrator. 3) Prawidłowozłożonareklamacjapowinnazawieraćconajmniejnastępującedane: a)oznaczenieużytkownikalubfirmyorazadrespocztyelektronicznej, b)przedmiotreklamacji, c)okolicznościuzasadniającereklamację. 4) Reklamacjeniezawierającepowyższychdanychniebędąrozpatrywane. 5) Reklamacjebędąrozpatrywanewterminie14dnioddatyotrzymaniazgłoszeniaprzezAdministratora. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownikazapośrednictwempocztyelektronicznej,naadrespodanywreklamacji. 6) Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, ani ponownemurozpatrzeniu. 21.Kontaktzadministratorem UżytkownicyorazFirmymogąkontaktowaćsięzAdministratoremwewszelkichsprawachinnychniż 22.Rozwiązanieumowy 1) Rozwiązanieumowymożenastąpićwdowolnymmomencieprzezktórąkolwiekzestron. 2) WprzypadkuzłamaniapostanowieńniniejszegoRegulaminubądźpostanowieńzawartychw zamówieniustanowiącymumowę,administratormaprawodonatychmiastowegorozwiązaniaumowy bezkoniecznościzwrotuponiesionychprzezfirmękosztów 3) Wchwilirozwiązaniaumowynapodstawiepkt.1i2,Administratorzastrzegasobieprawodo obciążeniafirmykosztamiztytułu: a) Przygotowaniadorealizacjizamówienia b) RozpoczęciairealizacjiUsługdomomenturozwiązaniaumowy c) Innymi,uzasadnionymikosztamipowstałymiztytułurozwiązaniaumowy 4) Wchwilirozwiązaniaumowynapodstawiepkt.1i2Firmienieprzysługujeprawodoodszkodowaniai wysuwaniainnychroszczeńwzględemadministratora. 5) WprzypadkurozwiązaniaumowyprzezZamawiającegodokonanego:

10 a) naconajmniej30dniprzeddatąwykonaniausługi,zamawiającynieponosiżadnychkosztów związanychzzamówieniem.wszelkiedokonanenatencelpłatnościzostanązwróconewciągu14 dnioddatyzłożeniarezygnacji. b) namaksymalnie29iminimalnie14dniprzeddatarealizacjizamówienia,zamawiającyponosi kosztyprzygotowańdorealizacjiusługwymienionychwzamówieniuwwysokości50%wartości zamówienia.nfzobowiązujesiędozwroturóżnicywciągu14dnioddatyzłożeniarezygnacji.jeśli dokonanawpłatajestmniejszaniż50%zamawiającyzobowiązujesiędojejwyrównaniadokwoty równej50%kwotyzamówienia,wterminie14dnioddatyrezygnacji. c) namniejniż14dniprzeddatąrealizacjizamówienia,zamawiającyponosikosztyprzygotowańdo realizacjiusługwymienionychwzamówieniuwwysokości100%wartościzamówienia.termin płatnościwynosiwtedy14dnioddatydatyrealizacjiprzewidzianejwzamówieniu. 6) Jeślipodpisaniezamówieniamamiejscewterminiekrótszymniżna15dniprzeddatąrealizacjiusługi, wprzypadkurozwiązaniaumowyprzezzamawiającego,zamawiającyzobowiązujesięponieśćkoszty rezygnacjiprzygotowańdorealizacjiusługwymienionychwzamówieniuwwysokości100%kwoty podpisanegozamówienia. 7) Stronyustalają,żepodpisaniezamówieniajestzobowiązaniemStrondorealizacjizaciągniętych względemsiebiezobowiązań. 23.Odpowiedzialność 1) Użytkownik Portalu i platformy.nf.pl zobowiązuje się do wykorzystywania witryn www zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, obyczajami i normami społecznymi, postanowieniamiregulaminuorazzasadamiwspółżyciaspołecznego 2) AdministratororazFirmyzobowiązanisądonaprawieniaszkody,jakądrugastronaponiosłanaskutek niewykonanialubnienależytegowykonaniaprzeznichobowiązkówwynikającychzregulaminu,chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosiodpowiedzialności. 3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniamiwynikającymizfunkcjonalnościsieciinternet,włącznieznieautoryzowanymdostępemdo konta Użytkownika, przejęciem hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. 4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Firmy / Użytkownika naruszających Regulamin za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia kontanaruszającegoregulamin. 5) Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzecznyzpostanowieniamiregulaminu. 24.Postanowieniakońcowe 1) Regulaminwchodziwżyciezdniem a) Regulaminorazzawarteumowypodlegająprawupolskiemu. b) WszelkiesporypowstałenagruncieRegulaminurozstrzygałbędziepolskisądpowszechny. 2) NiezależnieodpostanowieńRegulaminuistniejemożliwośćskorzystaniaprzezFirmęzpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępnesąm.in.wurzędzieochronykonkurencjiikonsumentóworaznastroniewww.uokik.gov.pl.

11 3) WsprawachnieuregulowanychwRegulaminiezastosowaniemająprzepisyustawyoświadczeniuusług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązująceprzepisyprawapolskiego. 4) ZałącznikistanowiąintegralnączęśćRegulaminu.

12 Polityka)prywatności)nf.pl) W nf.pl cenimy Twoją prywatność i Twoje dane osobowe. Tutaj dowiesz się jakie dane na Twój temat gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy. Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w nf.pl jest właściciel i Administrator Portalu Nowoczesna Firma S.A. Digital Knowledge Village, ul. Puławska 465, Warszawa. Poniższy dokument opisuje Politykę prywatności Nowoczesna Firma S.A.. Odwiedzając nasz serwis akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie. Jakie)informacje)zbieramy?) Zbierane przez nas informacje o Użytkownikach serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji: Informacje)podane)przez)Użytkownika:)) Informacje, które nam przekazujesz mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres , imię, nazwisko, adres Firmy oraz stanowisko. Zawsze określiliśmy dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi. Informacje)zbierane)automatycznie:))) Zbieramy i przechowuje dane dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszego serwisu. Gromadzone dane są wykorzystywane do rozszerzenia oferowanych przez nas funkcjonalności. Zbierane dane to: adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów; odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu w celach statystycznych; Wykorzystanie) ciasteczek ) Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Portalu nf.pl. Ciasteczka są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisie. W sekcji pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę ciasteczek, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

13 Szczegółowe informacje na temat ciasteczek zawiera Polityka cookies, dostępna tu [link]. Udostępnianie) informacji) innym) podmiotom) w) przypadku) wyboru) Treści) Premium) W zamian za dostęp Użytkowników do Treści Premium, udostępniamy Twoje dane naszym partnerom biznesowym - Firmom dodającym materiały, a w przypadku Ofert Firmom, które umieściły Oferty. Pamiętaj jednak, że zawsze dajemy Ci wybór, większość Portalu nf.pl dostępna jest w wersji standardowej. Twoje dane udostępniamy w zamian za dostęp do dodatkowych funkcji. Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych należy do Ciebie. Bezpieczeństwo)informacji)) Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika. Staramy się zapewnić maksymalną ochronę danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnić przechwycenie dostępu do jego danych. Widoczność)aktywności)oraz)treści)dodawanych)przez)Użytkowników)) Twoja aktywność oraz Treści jakie dodajesz są widoczne dla innych Użytkowników. Twoja aktywność oraz dodawane Treści będą widoczne w ramach zamówionych usług, tj. generowania leadów oraz Prospektów biznesowych. Prawo)do)wglądu,)poprawienia)i)usunięcia)informacji)o)użytkowniku) W każdej chwili masz prawo do wglądu, usunięcia oraz poprawienia swoich danych osobowych. Odpowiedzialność) Więcej na temat odpowiedzialności znajdziesz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl Niniejsza Polityka prywatności jest załącznikiem Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl. )

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl (Regulamin)

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl (Regulamin) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl (Regulamin) Rozdział 1. Zasady ogólne 1. Wstęp 1) Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Nowoczesną Firmę S.A. ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl (Regulamin)

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl (Regulamin) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl (Regulamin) Rozdział 1. Zasady ogólne 1. Wstęp 1) Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Nowoczesną Firmę S.A. Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych w ramach platforma.nf.pl

Regulamin usług świadczonych w ramach platforma.nf.pl Regulamin usług świadczonych w ramach platforma.nf.pl 1 Wstęp 1. Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma (www.nf.pl) dostarcza polskiej kadrze kierowniczej w kompleksowy sposób informacje przydatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Klauzula ochrony prywatności

Klauzula ochrony prywatności Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Klauzula ochrony prywatności przyjęta do stosowania przez: Zieliński

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka KRATER prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Racibórz, lipiec 2014 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN UŻYTKOWNIKA 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 1.1.1 Formularz Rejestracyjny formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji, służący również do założenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP DEFINICJE Usługodawca Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska z siedzibą w Kajetanach, ul. Miedziana 8, 05-830

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies?

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies? Wstęp Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.biedronka.pl/mojabiedronka (zwanego dalej Serwisem ). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje

Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje 1. wortale.net oznacza platformę działającą pod adresem www.wortale.net 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Bardziej szczegółowo

Portal mmedica - Regulamin

Portal mmedica - Regulamin Portal mmedica - Regulamin 1 Wstęp Rozwiązania proponowane przez Asseco Poland S.A. w ramach Portalu mmedica obejmują: 1. Witrynę informacyjną o oprogramowaniu mmedica: mmedica.asseco.pl 2. Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. Postanowienia ogólne Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Szanując Twoje prawo do prywatności, firma ALKOR Sp. z o.o.. ul. Słowiańska 4, 48-300 Nysa, NIP 753 20 29 373, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.barbaralech.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej i Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Dział I: Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

3. DyplomyDlaDzieci.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. 1 Zbieranie danych

3. DyplomyDlaDzieci.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. 1 Zbieranie danych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego DyplomyDlaDzieci.pl platformy AlleDruk.com oraz sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP Nr 89/2015 z dnia 09.1O.2015r. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wydany na

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści I. Definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu Greenport.pl

Warunki korzystania z Serwisu Greenport.pl Regulamin I. Definicje Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: A. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez GREEN PORT AKADEMIĘ ZDROWIA; B.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bi-Bag Polska jest firma SoVi Marta

Bardziej szczegółowo

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv RocketCv to platforma umożliwiająca utworzenie osobom ich CV w postaci wizytówki internetowej oraz otrzymywania ogłoszeń rekrutacyjnych od potencjalnych pracodawców. W ramach serwisu przetwarzane są dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 4. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun.

Regulamin. 4. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun. Regulamin 1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: "Warsztatami". 2. Przez Organizatora rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo