Regulaminu*świadczenia*usług*drogą*elektroniczną*Portalu*nf.pl*(Regulamin)*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulaminu*świadczenia*usług*drogą*elektroniczną*Portalu*nf.pl*(Regulamin)*"

Transkrypt

1 RegulaminuświadczeniausługdrogąelektronicznąPortalunf.pl(Regulamin) Rozdział1.Zasadyogólne 1.Wstęp 1) NiniejszyRegulaminokreślazasadyświadczeniausługprzezNowoczesnąFirmęS.A.DigitalKnowledge Village ul. Puławska 465, 02L844 Warszawa na rzecz jej klientów oraz użytkowników serwisów należącychdonowoczesnejfirmys.a. 2) Ochrona danych L szczegółowe zasady ochrony danych użytkowników stanowi dokument Polityka Prywatności,będącyzałącznikiemdoniniejszegoRegulaminu. 3) Politykacookies szczegółowezasadyzwiązanezcookiesokreśladokument Politykacookies będący załącznikiemdoniniejszegoregulaminu. 4) NowoczesnaFirmaS.A.zsiedzibąwWarszawiejestwłaścicielemiadministratoremportaluwiedzydla biznesunowoczesnafirma(nf.pl) 5) Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma (www.nf.pl) dostarcza polskiej kadrze kierowniczej w kompleksowysposóbinformacjeprzydatnewprowadzeniufirmywformienowoczesnegoknowlhow orazdługookresowychinspiracji. 2.Definicje 1) PortalLgrupawitryninternetowychwskładktórejwchodziportalnf.pl,portalebranżowe,regionalnei innenależącedonowoczesnejfirmys.a. 2) PlatformaLPlatformaInHubnf.pltonarzędziedostępnepodadresemwww.platforma.nf.plsłużącedo publikacji,dystrybucjiipromowaniatreścizamieszczanychprzezfirmywcelupromocjiwłasnejmarki, usługorazpozyskiwaniaprospektówbiznesowych. 3) Użytkownik /cy L wszyscy użytkownicy Portalu, a jednocześnie odbiorcy treści i ofert publikowanych poprzezplatformę. 4) Firmy L dostawcy usług, wiedzy, narzędzi publikujący i promujący treści poprzez Platformę, a także nabywający usługi i wchodzący w inne interakcje z Administratorem. Osoba fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 5) AdministratorLNowoczesnaFirmaS.A.zsiedzibąwWarszawie 6) Twórcy treści Wszyscy Użytkownicy publikujący treści zarówno tekstowe jak i multimedialne za pośrednictwemplatformylubinnychwitrynadministratora,mogącebyćwspółpracownikamifirm. 7) Treści L Treści publikowane przez Twórców treści w szczególności: opisy i wizytówki Firm, artykuły, oferty,materiaływideoiinne. 8) Oferty L Oferty biznesowe Firm publikowane za pośrednictwem Platformy celem pozyskania prospektówbiznesowych. 9) Prospekt biznesowy - dowolna forma kontaktu potencjalnego klienta z Firmą, generowana na podstawietreścizamieszczonychpoprzezplatformę 10) Usługa L każde świadczenie Administratora względem Firm, Użytkowników i Twórców Treści, w szczególności dostarczenie narzędzi internetowych takich jak Platforma, Portal oraz form promocji wskazanychw 12,atakżeinnychformświadczeniausługi.

2 11) Treści Premium L rozbudowana forma Treści publikowana przez Firmy za pośrednictwem Platformy, mająca na celu merytoryczną promocję oferty Firmy. Udostępniana dla Użytkowników. W szczególności:poradniki,ebooki,wydarzenia,webinaria,treścimultimedialne,prezentacje. Rozdział2.Treść 3.SposobypublikowaniaTreści 1) DopuszczasiępublikowanieTreścizapośrednictwem: a) OdpowiednichformularzynaPlatformie b) Serwisuklub.nf.pl c) PrzesyłaniaTreścibezpośredniodoredakcjiPortalu 4.PoprawnośćTreści 1) PublikowanaTreśćmusimiećrealnąwartośćmerytorycznądlaUżytkownikówPortalu. 2) Treści nie mogą zawierać elementów autopromocji i lokowania produktu, wyłączając treści sponsorowaneoraztreścipremium. 3) Treścipowinnymiećwyraźnieoznaczonegoautora. 5.Prawaautorskie 1) TwórcatreścipublikującyTreścioświadcza,żewszystkieutworysąjegowłasnością,bądźposiadaprawo dodysponowanianimi,włączającwtopełneprawamajątkowe. 2) TwórcatreścipublikującTreściudzielaAdministratorowinieodpłatnejlicencjiniewyłącznejiupoważnia go do publikacji, powielania i rejestrowania Treści na nośnikach elektronicznych oraz tradycyjnych, niezależnieodzasięguterytorialnego. 3) Licencjazostajeudzielonanaczasnieokreślony. 4) TwórcatreścipublikującTreściupoważniaAdministratorowadoudzielaniadalszychlicencji,wtymdo czerpania korzyści materialnych z tytułu publikowanych przez niego Treści ze szczególnym uwzględnieniem: korzyści z tytułu emisji reklam, udostępniania pozyskanych danych innym UżytkownikomorazudostępnianiasamychTreści. 5) Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie względemautorskichprawmajątkowychdotyczącychtreścipublikowanychprzeztwórców. 6) Twórca treści publikujący Treści za pośrednictwem Platformy może w dowolnym momencie odwołać udzieloną licencję poprzez usunięcie danej Treści poprzez Platformę lub przez poinformowanie Administratoralistempoleconym. 6.UnikalnośćTreści 1) AdministratorzalecaTwórcomTreścipublikacjęunikalnychTreści.Dopuszczasięjednakpublikowanie Treściopublikowanychwcześniejnainnychstronachinternetowychorazwinnychmediach. 2) ZabraniasięduplikowaniaipublikacjipowielonychTreściwramachPortalu.Zabraniasiękilkukrotnego publikowaniatejsamejtreściwramachportaluniezależnieodczasupublikacji.

3 7.LinkowaniewTreści 1) AdministratordopuszczadodawanielinkówwpublikowanychTreściachpodwarunkiem,żeniezaburza toczytelnościiwartościmerytorycznejdanejtreści. 2) Pkt.1Niedotyczypublikacjiofert.Wofertachniedopuszczalnejeststosowanielinkówzewnętrznych. 3) LinkizamieszczonewTreścipowinnymiećatrybut nofollow. 8.TreściniezgodnezRegulaminem 1) WprzypadkuzłamaniapostanowieńRegulaminuwzakresie 3L 7Administratormaprawo: a) WezwaćTwórcętreścidousunięciaTreści b) UsunąćTreściłamiącewyżejwymienionezapisy c) ZablokowaćdostępdoPlatformydlaTwórcyTreścilubFirmy d) UsunąćkontoTwórcytreścilubFirmy e) OdmówićpublikacjikolejnychTreści 2) Administratormaprawowstrzymaćpublikacjęnieunikalnychtreściwrozumieniu 6pkt.1 3) NowoczesnaFirmaS.A.Zastrzegasobiemożliwośćwstrzymania,odmowyemisjilubusunięciaTreści bezprawadowysuwaniajakichkolwiekroszczeńwobecadministratorawprzypadkugdy: a) TreśćnaruszainteresyPortalulubjestsprzecznazzasadamiPortalu b) Treśćnakłaniadołamaniaprawai/lubjestsprzecznazprzepisamiprawalubdobrymiobyczajami Rozdział2.Platforma 9.Rejestracjakonta 1) Warunkirejestracjikonta a) Dokonywać rejestracji na Platformie mogą wyłącznie Firmy. Nie dotyczy to rejestracji konta eksperta,pracownikabądźinnejosobywramachdanegokontafirmy. b) WarunkiemrejestracjinaPlatformiejestzaakceptowanieniniejszegoRegulaminu 2) Sposobyrejestracjikonta a) ZałożenienowegoprofiluLwizytówkiFirmypoprzezformularzrejestracyjny b) Przejęcie wizytówki firmy poprzez portal megaszukacz.pl lub wybierając nazwę firmy z listy podpowiedziwformularzurejestracyjnymnaplatformie c) Użyciedologowaniadanychkontazportalumegaszukacz.pl 3) Funkcjeporejestracji 4) Po dokonaniu rejestracji każda Firma otrzymuje dostęp do Platformy w ramach, której może publikować,dystrybuowaćorazpromowaćtreści. a) Wszczególnościotrzymujedostępdonarzędzi: i) EdycjiwizytówkiFirmy ii) OdczytywaniastatystykoglądalnościTreści iii) DodawaniaiedycjiczłonkówzespołuFirmy iv) DodawaniaOfert v) Dodawaniaartykułów vi) DodawaniaTreściPremium vii) Promocjicontentu viii) Otrzymywaniaprospektówbiznesowych

4 10.Typykontiopłaty 1) KontoFreemium a) Kontojestbezpłatne. b) OgraniczonaliczbaodwiedzinunikalnychUżytkowników. i) PełnafunkcjonalnośćkontadolimituodwiedzinunikalnychUżytkownikówLpoprzekroczeniu limitufunkcjonalnośćkontazostajeograniczona. ii) Konto jest aktywne do momentu przekroczenia określonej liczby odwiedzin unikalnych Użytkowników. 2) Kontapłatne a) Kontamogąwystępowaćwkilkukategoriachcenowych. b) Kategorie cenowe zależne są od dostępnych wyświetleń Treści przez Użytkowników oraz oferowanychfunkcjisystemu c) Opłaty i) Opłatysązależneodwybranegopakietu ii) Aktualnaofertaorazwysokośćopłatdostępnajestnaplatforma.nf.pl 3) Usunięciekonta a) KontomożezostaćusunięteprzezFirmęlubprzezAdministratora b) Firmamożedokonaćusunięciakontawrazzcałązawartościąwdowolnymmomencie c) Administratormaprawousunąćkontowmomencie: i) ZłamaniaRegulaminuprzezFirmę ii) Braku działań Firmy na Platformie po zakończeniu pełnej funkcjonalności konta konto nieaktywne 11.PublikacjatreściiofertzapośrednictwemPlatformy 1) RodzajepublikowanychTreści a) WizytówkazawierającaopisidaneFirmy b) Artykuły c) Oferty d) Treścimultimedialne e) InnepublikowaneprzezFirmy 2) Prawaautorskie a) FirmaoświadczażewszelkiepublikowaneprzezniąTreścisąjejwłasnością,bądźposiadaprawado posługiwaniasięnimiiczerpaniazichtytułukorzyścifinansowych. b) FirmapublikującTreścizapośrednictwemPlatformyudzielaAdministratorowinieodpłatnejlicencji niewyłącznej do publikacji, powielania i rejestrowania Treści na nośnikach elektronicznych oraz tradycyjnychniezależnieodzasięguterytorialnego. c) Licencjazostajeudzielonanaczasnieokreślony. d) Firma publikując Treści za pośrednictwem Platformy upoważnia Administratora do udzielania dalszychlicencji,wtymdoczerpaniakorzyścimajątkowychztytułuumieszczanychreklamlubopłat pobieranychwzamianzadostępdotychtreści. e) Firma może wycofać udzieloną licencje poprzez usunięcie danej Treści z Platformy lub przez poinformowanieadministratoralistempoleconym. 3) ZasadypublikacjiOfert

5 a) FirmamaprawopublikowaćdowolnąliczbęOfertwdowolnychbranżach b) Firmaoświadczażetreśćpublikowanychofertzawierawyłącznieprawdziweinformacje c) ZabraniasiępublikowaniaTreści: i) ZduplikowanychLkilkukrotnegopublikowaniatejsamejTreści ii) niezgodnychzprawdą iii) niezgodnychzdobrymiobyczajamiiobowiązującymiprzepisamiprawa 4) Wprzypadkachłamaniazapisówzawartychw 5.pkt.3Administratormaprawo: a) WezwaćFirmędousunięciaTreści b) UsunąćTreściłamiącewyżejwymienionezapisy c) ZablokowaćkontoFirmy d) UsunąćkontoFirmy 5) Działaniazawartep.pktaLdniestanowiąprzerwywświadczeniuUsług. 12.Promocjacontentu 1) RodzajepromocjiTreścidostępnenaPlatformie: a) ing b) Remarketing c) Hotweek d) Contextmonth e) Display f) Raporty g) Inne 2) Rodzajepromocjimogąulegaćzmianie.Aktualnalistadostępnajestnastronieplatforma.nf.pl 3) Zamówieniepromocjicontentuodbywasiępoprzezprawidłowewypełnienieformularzadostępnegona PlatformielubbezpośrednikontaktzDziałemSprzedażyAdministratora. 4) Zamówienie Usługi za pośrednictwem Platformy jest równoznaczne z zawarciem umowy realizacji Usługinazasadachokreślonychwzamówieniu. 5) Płatnośćztytułuzamówieniadokonywanajestelektroniczniebądźtradycyjniewterminiewskazanym wzamówieniu 6) Realizacja 7) Zasadyrealizacjiokreślatreśćzamówienia 8) ZamówieniarealizowanesązgodniezkolejnościązgłoszeńorazwewnętrznąpolitykąAdministratora a) realizacjizamówieniafirmainformowanajestdrogąmailową 9) Raportowanie 10) PorealizacjizamówienianaprośbęFirmy,Administratorprześleraportzrealizacji 11) Możliwośćotrzymaniaraportudostępnajestwterminiedo30dniodrealizacjizamówienia 13.Prospektybiznesowe 1) Typyprospektów a) Bezobsługowe informująodanejakcjiwykonanejprzezklienta,niewymagająobsługi b) ObsługoweLprospektyzawierającedaneużytkowników,którewymagająobsługiprzezFirmę 2) DostępdodanychUżytkownikówzawartychwprospektachposiadająFirmyzkontami: a) AktywnymFreemium

6 b) Płatnymi 3) Dane osobowe Użytkowników są przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacjiusługświadczonychprzezadministratoranarzeczużytkownikafirmom,publikującymoferty. Rozdział3.PozostałeUsługi 14.ZamawianieUsługirozliczenia 1) Zamówienie a) Zamówienie Usługi następuje poprzez przesłanie podpisanego formularza poprzez pocztę elektroniczną,faxlubpocztętradycyjną. b) PrzesłanieformularzaiprzyjęciegoprzezAdministratorajestrównoznacznezzawarciemumowyo świadczeniuusługnawarunkachzawartychwformularzu. 2) PłatnośćzaUsługi a) Płatności za zamówione Usługi należy dokonać przed rozpoczęciem ich świadczenia chyba że w formularzuzamówieniaustalonoinaczej 15.Remarketing 1) Grupadocelowa a) StanowizbiórUżytkownikówwszelkichPortalinależącychdoAdministratora b) Jestdobieranakażdorazowonapotrzebydanegorodzajupromocji. 2) 3) Kreacja a) Obowiązekprzygotowaniakreacjispoczywanazleceniodawcy b) Kreacja musi być przygotowana i przesłana do Administratora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciemrealizacjikampanii c) Zasadyprzygotowaniakreacjiokreślaspecyfikacjaformreklamowych. d) Zlecający emisję reklamy jest zobowiązany samodzielnie przygotować kreację reklamy oraz oświadcza, że wykorzystywane materiały w kreacji są jego własnością lub posiada prawo do posługiwaniasięnimi. 4) Przebiegrealizacji a) Realizacjarozpoczynasięwdniuokreślonymwzamówieniu b) Nowoczesna Firma S.A. Zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy emisji reklamy bez prawadoodszkodowaniawprzypadkugdy: i) reklamanaruszainteresyportalulubjestsprzecznazzasadamiportalu ii) kreacjereklamowesąniezgodnezespecyfikacjątechnicznąformreklamowychportalu iii) kreacjareklamowaniezostaładostarczonadoportaluna3dniroboczeprzedemisjąreklamy iv) jeżeli treść reklamy nakłania do łamania prawa i/lub są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami v) nastąpiłyrażącebłędyproceduralnewprocesiezamawianiareklamy vi) zleceniodawcaniedokonałpłatnościlubniedokonałpłatnościwterminiezamówionejreklamy. c) Statystykireklamysądostępnedlazlecającegoprzez30dnioddniazakończeniakampanii.

7 16.Mailing 1) Targetowanie a) Dla każdej wysyłki istnieje możliwość doboru grupy docelowej, liczby kont mailowych oraz lokalizacjiodbiorców b) Targetowanieokreślanejestwzamówieniuchyba,żeokreślonoinaczej 2) Kreacja a) Obowiązekprzygotowaniakreacjispoczywanazleceniodawcy b) Kreacja musi być przygotowana i przesłana do Administratora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciemrealizacjikampanii c) Zasadyprzygotowaniakreacjiokreślaspecyfikacjaformreklamowych. d) Zlecający emisję reklamy jest zobowiązany samodzielnie przygotować kreację reklamy oraz oświadcza, że wykorzystywane materiały w kreacji są jego własnością lub posiada prawo do posługiwaniasięnimi. 3) Przebiegrealizacji a) Realizacja rozpoczyna się w dniu określonym w zamówieniu i zarezerwowanym w wewnętrznym kalendarzuwysyłek. b) Nowoczesna Firma S.A. Zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy emisji reklamy bez prawadoodszkodowaniawprzypadkugdy: i) reklamanaruszainteresyportalulubjestsprzecznazzasadamiportalu ii) kreacjereklamowesąniezgodnezespecyfikacjątechnicznąformreklamowychportalu iii) kreacjareklamowaniezostaładostarczonadoportaluna3dniroboczeprzedemisjąreklamy iv) jeżeli treść reklamy nakłania do łamania prawa i/lub są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami v) nastąpiłyrażącebłędyproceduralnewprocesiezamawianiareklamy vi) zleceniodawcaniedokonałpłatnościlubniedokonałpłatnościwterminiezamówionejreklamy. c) Statystykireklamysądostępnedlazlecającegoprzez30dnioddniazakończeniakampanii 17.Display 1) Miejscezamieszczenia a) ReklamamożezostaćzamieszczonanawybranychserwisachAdministratora b) Miejsceirodzajreklamyokreślazamówieniechybażewzamówieniuokreślonoinaczej 2) Kreacja a) Obowiązekprzygotowaniakreacjispoczywanazleceniodawcy b) Kreacja musi być przygotowana i przesłana do Administratora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciemrealizacjikampanii c) Zasadyprzygotowaniakreacjiokreślaspecyfikacjaformreklamowych. d) Zlecający emisję reklamy jest zobowiązany samodzielnie przygotować kreację reklamy oraz oświadcza, że wykorzystywane materiały w kreacji są jego własnością lub posiada prawo do posługiwaniasięnimi. 3) Przebiegrealizacji a) Realizacjarozpoczynasięwdniuokreślonymwzamówieniu

8 b) Nowoczesna Firma S.A. Zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy emisji reklamy bez prawadoodszkodowaniawprzypadkugdy: i) reklamanaruszainteresyportalulubjestsprzecznazzasadamiportalu ii) kreacjereklamowesąniezgodnezespecyfikacjątechnicznąformreklamowychportalu iii) kreacjareklamowaniezostaładostarczonadoportaluna3dniroboczeprzedemisjąreklamy iv) jeżeli treść reklamy nakłania do łamania prawa i/lub są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami v) nastąpiłyrażącebłędyproceduralnewprocesiezamawianiareklamy vi) Zleceniodawcaniedokonałpłatnościlubniedokonałpłatnościwterminiezamówionejreklamy. c) Statystykireklamysądostępnedlazlecającegoprzez30dnioddniazakończeniakampanii. 18.Raportynf.pl 1) Zakresusług a) ZakresusługoferowanychwramachRaportównf.plzawartyjestw"Formularzuzamówieniausług" 2) Materiałyrealizacyjne a) Klientzobowiązujesiędoprzesłaniamateriałówniezbędnychrealizacjiusługi,zgodnychze specyfikacjąokreślonąprzeznowoczesnąfirmęs.a.,niepóźniejniż14dnipo podpisaniuzamówienia,chyba,żestronyzapośrednictwempocztyelmailustaląinaczej. 3) Warunkirezygnacji a) Przyrezygnacjidokonanejnaconajmniej14dniprzedpublikacjąRaportu,Klientnieponosi żadnychdodatkowychkosztów.wszelkiedokonanenatencelpłatnościzostanązwróconewciągu 14dnioddatyzłożeniarezygnacji. b) Przyrezygnacjidokonanejnamniejniż14dniprzeddatąpublikacjiRaportu,Klientzobowiązujesię zapłacić100%kwotypodpisanegozamówienia. 4) Warunkiprzekazaniabazykontaktów(leadLów) a) Leadysąprzekazywanewciągu3miesięcyodstartupublikacjiraportu,chyba,żestronyustalą inaczej. b) Wrazieniewygenerowania2000leadówPartnerRaportudecydujesięnaprzedłużeniejego dystrybucjiiosiągnięciecelulubotrzymujezwrotczęściwpłatywg.wzoru:zwrotzaleadywzł netto=kwotawpłaconawzłnettol5000złnettol[(liczbaleadówwygenerowanych/{podzielić} 2000)(kwotawpłaconawzłnettoL5000złnetto)] Rozdział4.Pozostałekwestie 19.WarunkiświadczeniaUsług 1) Wymaganiatechniczneniezbędnedowspółpracyzsystememteleinformatycznym,którymposługuje sięadministratoriużytkowniksąnastępujące: a) połączeniezsieciąinternet, b) przeglądarkainternetowaumożliwiającawyświetlanienaekraniekomputeradokumentówhtml. Przeglądarkapowinnaakceptować ciasteczka

9 2) Administratorzastrzega,żekorzystaniezUsługmożewiązaćsięzestandardowymryzykiemzwiązanym zwykorzystaniemsieciinternetirekomendujeużytkownikomprzedsięwzięcieodpowiednichkrokóww celuichzminimalizowania. 20.Postępowaniereklamacyjne 1) ReklamacjewzakresieświadczeniaUsługprzezNowoczesnaFirmaS.A.należnyzgłaszaćwterminie30 dni od zakończenia realizacji Usługi w formie listu poleconego na adres: Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 465, 02L844 Warszawa. W celu przyspieszenia toku postępowania kopię reklamacji należy 2) ReklamacjerozpatrujeAdministrator. 3) Prawidłowozłożonareklamacjapowinnazawieraćconajmniejnastępującedane: a)oznaczenieużytkownikalubfirmyorazadrespocztyelektronicznej, b)przedmiotreklamacji, c)okolicznościuzasadniającereklamację. 4) Reklamacjeniezawierającepowyższychdanychniebędąrozpatrywane. 5) Reklamacjebędąrozpatrywanewterminie14dnioddatyotrzymaniazgłoszeniaprzezAdministratora. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownikazapośrednictwempocztyelektronicznej,naadrespodanywreklamacji. 6) Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, ani ponownemurozpatrzeniu. 21.Kontaktzadministratorem UżytkownicyorazFirmymogąkontaktowaćsięzAdministratoremwewszelkichsprawachinnychniż 22.Rozwiązanieumowy 1) Rozwiązanieumowymożenastąpićwdowolnymmomencieprzezktórąkolwiekzestron. 2) WprzypadkuzłamaniapostanowieńniniejszegoRegulaminubądźpostanowieńzawartychw zamówieniustanowiącymumowę,administratormaprawodonatychmiastowegorozwiązaniaumowy bezkoniecznościzwrotuponiesionychprzezfirmękosztów 3) Wchwilirozwiązaniaumowynapodstawiepkt.1i2,Administratorzastrzegasobieprawodo obciążeniafirmykosztamiztytułu: a) Przygotowaniadorealizacjizamówienia b) RozpoczęciairealizacjiUsługdomomenturozwiązaniaumowy c) Innymi,uzasadnionymikosztamipowstałymiztytułurozwiązaniaumowy 4) Wchwilirozwiązaniaumowynapodstawiepkt.1i2Firmienieprzysługujeprawodoodszkodowaniai wysuwaniainnychroszczeńwzględemadministratora. 5) WprzypadkurozwiązaniaumowyprzezZamawiającegodokonanego:

10 a) naconajmniej30dniprzeddatąwykonaniausługi,zamawiającynieponosiżadnychkosztów związanychzzamówieniem.wszelkiedokonanenatencelpłatnościzostanązwróconewciągu14 dnioddatyzłożeniarezygnacji. b) namaksymalnie29iminimalnie14dniprzeddatarealizacjizamówienia,zamawiającyponosi kosztyprzygotowańdorealizacjiusługwymienionychwzamówieniuwwysokości50%wartości zamówienia.nfzobowiązujesiędozwroturóżnicywciągu14dnioddatyzłożeniarezygnacji.jeśli dokonanawpłatajestmniejszaniż50%zamawiającyzobowiązujesiędojejwyrównaniadokwoty równej50%kwotyzamówienia,wterminie14dnioddatyrezygnacji. c) namniejniż14dniprzeddatąrealizacjizamówienia,zamawiającyponosikosztyprzygotowańdo realizacjiusługwymienionychwzamówieniuwwysokości100%wartościzamówienia.termin płatnościwynosiwtedy14dnioddatydatyrealizacjiprzewidzianejwzamówieniu. 6) Jeślipodpisaniezamówieniamamiejscewterminiekrótszymniżna15dniprzeddatąrealizacjiusługi, wprzypadkurozwiązaniaumowyprzezzamawiającego,zamawiającyzobowiązujesięponieśćkoszty rezygnacjiprzygotowańdorealizacjiusługwymienionychwzamówieniuwwysokości100%kwoty podpisanegozamówienia. 7) Stronyustalają,żepodpisaniezamówieniajestzobowiązaniemStrondorealizacjizaciągniętych względemsiebiezobowiązań. 23.Odpowiedzialność 1) Użytkownik Portalu i platformy.nf.pl zobowiązuje się do wykorzystywania witryn www zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, obyczajami i normami społecznymi, postanowieniamiregulaminuorazzasadamiwspółżyciaspołecznego 2) AdministratororazFirmyzobowiązanisądonaprawieniaszkody,jakądrugastronaponiosłanaskutek niewykonanialubnienależytegowykonaniaprzeznichobowiązkówwynikającychzregulaminu,chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosiodpowiedzialności. 3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniamiwynikającymizfunkcjonalnościsieciinternet,włącznieznieautoryzowanymdostępemdo konta Użytkownika, przejęciem hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. 4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Firmy / Użytkownika naruszających Regulamin za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia kontanaruszającegoregulamin. 5) Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzecznyzpostanowieniamiregulaminu. 24.Postanowieniakońcowe 1) Regulaminwchodziwżyciezdniem a) Regulaminorazzawarteumowypodlegająprawupolskiemu. b) WszelkiesporypowstałenagruncieRegulaminurozstrzygałbędziepolskisądpowszechny. 2) NiezależnieodpostanowieńRegulaminuistniejemożliwośćskorzystaniaprzezFirmęzpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępnesąm.in.wurzędzieochronykonkurencjiikonsumentóworaznastroniewww.uokik.gov.pl.

11 3) WsprawachnieuregulowanychwRegulaminiezastosowaniemająprzepisyustawyoświadczeniuusług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązująceprzepisyprawapolskiego. 4) ZałącznikistanowiąintegralnączęśćRegulaminu.

12 Polityka)prywatności)nf.pl) W nf.pl cenimy Twoją prywatność i Twoje dane osobowe. Tutaj dowiesz się jakie dane na Twój temat gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy. Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w nf.pl jest właściciel i Administrator Portalu Nowoczesna Firma S.A. Digital Knowledge Village, ul. Puławska 465, Warszawa. Poniższy dokument opisuje Politykę prywatności Nowoczesna Firma S.A.. Odwiedzając nasz serwis akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie. Jakie)informacje)zbieramy?) Zbierane przez nas informacje o Użytkownikach serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji: Informacje)podane)przez)Użytkownika:)) Informacje, które nam przekazujesz mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres , imię, nazwisko, adres Firmy oraz stanowisko. Zawsze określiliśmy dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi. Informacje)zbierane)automatycznie:))) Zbieramy i przechowuje dane dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszego serwisu. Gromadzone dane są wykorzystywane do rozszerzenia oferowanych przez nas funkcjonalności. Zbierane dane to: adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów; odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu w celach statystycznych; Wykorzystanie) ciasteczek ) Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Portalu nf.pl. Ciasteczka są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisie. W sekcji pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę ciasteczek, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

13 Szczegółowe informacje na temat ciasteczek zawiera Polityka cookies, dostępna tu [link]. Udostępnianie) informacji) innym) podmiotom) w) przypadku) wyboru) Treści) Premium) W zamian za dostęp Użytkowników do Treści Premium, udostępniamy Twoje dane naszym partnerom biznesowym - Firmom dodającym materiały, a w przypadku Ofert Firmom, które umieściły Oferty. Pamiętaj jednak, że zawsze dajemy Ci wybór, większość Portalu nf.pl dostępna jest w wersji standardowej. Twoje dane udostępniamy w zamian za dostęp do dodatkowych funkcji. Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych należy do Ciebie. Bezpieczeństwo)informacji)) Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika. Staramy się zapewnić maksymalną ochronę danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnić przechwycenie dostępu do jego danych. Widoczność)aktywności)oraz)treści)dodawanych)przez)Użytkowników)) Twoja aktywność oraz Treści jakie dodajesz są widoczne dla innych Użytkowników. Twoja aktywność oraz dodawane Treści będą widoczne w ramach zamówionych usług, tj. generowania leadów oraz Prospektów biznesowych. Prawo)do)wglądu,)poprawienia)i)usunięcia)informacji)o)użytkowniku) W każdej chwili masz prawo do wglądu, usunięcia oraz poprawienia swoich danych osobowych. Odpowiedzialność) Więcej na temat odpowiedzialności znajdziesz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl Niniejsza Polityka prywatności jest załącznikiem Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu nf.pl. )

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Gminę Jeziorany Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com)

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wymagania związane ze Stroną Internetową Partnera...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BelloDecor.com.pl. Sporządzony w dniu 2 Kwietnia 2014 roku.

Regulamin sklepu BelloDecor.com.pl. Sporządzony w dniu 2 Kwietnia 2014 roku. Regulamin sklepu BelloDecor.com.pl Sporządzony w dniu 2 Kwietnia 2014 roku. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.bellodecor.com.pl (zwanym dalej w regulaminie Bello Decor) Sklep

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Leszka Zasimowicza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo