PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/2011"

Transkrypt

1 W dokumencie tym znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jak skutecznie dotrzeć do rodziców z kampanią informacyjną na temat dziennika? 2. Jak powinna przebiegać procedura przekazywania loginów i haseł rodzicom i uczniom aby nie naruszać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? 3. Jak osiągnąć duŝy procent zainteresowanych korzystaniem z systemu rodziców? 4. Jak dotrzeć do rodziców, którzy nie pojawią się na wywiadówkach? Instrukcja ta jest kompilacją doświadczenia wielu szkół. Skorzystanie z tych wskazówek zagwarantuje Państwu zastosowanie najskuteczniejszego modelu promocji systemu wśród rodziców. PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/ DRUKOWANIE LOGINÓW ORAZ HASEŁ DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA RODZICÓW DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA UCZNIÓW PROPOZYCJA SPRAWNEJ ORGANIZACJI PRZEKAZANIA LOGINÓW I HASEŁ RODZICOM PRZEKAZANIE LOGINÓW NA WYWIADÓWKACH PRZEKAZANIE INFORMACJI RODZICOM NIEOBECNYM NA WYWIADÓWKACH INDYWIDUALNE WPŁATY RODZICÓW PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA ZA AKTYWACJE ZASADY PRZEKAZYWANIA WPŁAT OD RODZICÓW LISTY AKTYWACYJNE

2 1. DRUKOWANIE LOGINÓW ORAZ HASEŁ W rozdziale tym dowiesz się jak wydrukować loginy, hasła oraz listy powitalne dla rodziców i przygotować się do przeprowadzenia zebrań z rodzicami, a takŝe jak wydrukować loginy i hasła dla samych uczniów do rozdania w późniejszym terminie (np. podczas pierwszych godzin wychowawczych). Pierwszym krokiem, jaki naleŝy wykonać jest upewnienie się, Ŝe do Systemu zostali wprowadzeni wszyscy uczniowie. MoŜna to zrobić klikając na opcję UCZNIOWIE w panelu administratora. Po wprowadzeniu danych ucznia automatycznie tworzone jest jego konto oraz dodatkowe konto dla jednego rodzica. Hasła generowane są automatycznie dla obu kont. JeŜeli nie znamy jeszcze numerów w dzienniku moŝna wprowadzić uczniów wpisując im dowolne numery (np. powyŝej 100). Później będzie moŝna je edytować i ustawić zgodnie z tym co pojawi się w dzienniku tradycyjnym. Numery w dzienniku nie są konieczne do wydrukowania listów powitalnych dla rodziców. Późniejsza zmiana tych numerów nie pociąga za sobą zmian w loginach i hasłach dlatego spokojnie moŝna je rozdać rodzicom nawet wcześniej. 2

3 1.1 DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA RODZICÓW W panelu administratora najpierw klikamy opcje WYDRUKI a następnie LISTY DLA RODZICÓW. Następnie z rozwijanej listy wybieramy klasę, dla której chcemy wydrukować loginy i hasła, uzupełniamy imię oraz nazwisko dyrektora szkoły w odpowiednim polu, a następnie klikamy przycisk DRUKUJ. MoŜliwe jest równieŝ drukowanie wszystkich klas jednocześnie. 3

4 Po naciśnięciu przycisku DRUKUJ wygenerowany zostanie plik w formacie PDF, który zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Do wyświetlenia oraz wydrukowania tego pliku potrzebny jest oczywiście bezpłatny program Acrobat Reader. MoŜna go pobrać za pomocą poniŝszego linka: Wynikiem tej operacji będzie zestaw kartek A5 (po dwie na stronie A4) zawierających list powitalny oraz login i hasło startowe rodzica. Kartki naleŝy pociąć oraz przygotować do rozdania podczas zebrań z rodzicami w klasach. System wydrukuje wspomniane listy powitalne w kolejności zgodnej z numeracją w dzienniku. Listy zawierające login i hasło powinny zostać obowiązkowo wydrukowane i rozdane kaŝdemu rodzicowi. Dzięki temu kaŝdy rodzić będzie miał moŝliwość bezpłatnego zalogowania się do systemu. W zaleŝności od metody organizacji pobierania wpłat (patrz rozdział II) potrzebne moŝe być równieŝ wydrukowanie druków wpłat dla rodziców. 4

5 W analogiczny sposób drukuje się druki wpłat dla jednej lub wszystkich klas, choć nie jest to w ogóle potrzebne w sytuacji, w której rodzice będą mieć moŝliwość aktywowania konta podczas wywiadówki. PoniŜej znajduje się przykład prawidłowego wypełnienia druku wpłaty. Imię i nazwisko jest wpisane w miejscu danych zleceniodawcy, w tytule wpłaty LOGIN konta ucznia. 5

6 1.2 DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA UCZNIÓW Aby wydrukować listy loginów oraz haseł dla uczniów naleŝy w panelu administratora kliknąć opcje WYDRUKI, a następnie opcje LISTY KONT DLA UCZNIÓW. 6

7 Następnie dokonujemy wyboru klasy (lub drukujemy wszystkie jednocześnie), a następnie klikamy przycisk DRUKUJ. Pojawi się lista, która będzie zawierać imię i nazwisko kaŝdego ucznia, jego numer w dzienniku oraz login i hasło startowe. JeŜeli w miejscu hasła będą gwiazdki, oznacza to, Ŝe uczeń juŝ korzystał z konta i ustawił własne, nowe hasło. Po zmianie hasła przez uŝytkownika zostaje ono zakodowane. W prawym górnym rogu listy wyświetli się równieŝ data wygenerowania listy, która w przypadku kilku wydruków pozwoli zidentyfikować najbardziej aktualną listę kont uczniów. NIEZWYKLE ISTOTNE JEST, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PRZEKAZYWANIA DANYCH DOSTĘPOWYCH UCZNIOM ORAZ RODZICOM. SĄ ONE REGULOWANE OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE PRZEPISAMI PRAWA ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ I REGULOWANIEM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYśSZYCH WYTYCZNYCH MOśE GROZIĆ POCIĄGNIĘCIEM DO ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY, KTÓRA DOPUŚCIŁA SIĘ ZANIEDBANIA. 7

8 2. PROPOZYCJA SPRAWNEJ ORGANIZACJI PRZEKAZANIA LOGINÓW I HASEŁ RODZICOM Instrukcja ta powstała na bazie doświadczeń ponad 1200 Szkół. Wykorzystując poniŝsze sugestie będą mogli Państwo zminimalizować i ułatwić sobie pracę związaną z rozdawaniem loginów i haseł (w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych) oraz przekazaniem rodzicom informacji na temat aktywacji rozszerzonego dostępu do konta. KaŜda szkoła moŝe jednak zdefiniować własny wzorzec postępowania CELE: Sprawne przeprowadzenie zebrań z rodzicami. Skuteczne poinformowanie rodziców o celach wprowadzenia Systemu oraz kwestiach technicznych. Zmotywowanie rodziców do korzystania z systemu i osiągnięcie duŝego procentu korzystających z systemu rodziców Rozdanie rodzicom listów powitalnych zawierających loginy i hasła. Informacja na temat sposobu aktywacji rozszerzonej wersji konta ucznia/rodzica. RODZICE NAJCZĘŚCIEJ NIE POSIADAJĄ INFORMACJI NA TEMAT ZALET DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO! NaleŜy dlatego zorganizować dla wszystkich rodziców prezentacje (na przykład grupowe spotkania na sali gimnastycznej). Nierzadko zdarza się, Ŝe pedagog szkolny na takim spotkaniu omawia rolę i celowość stosowania nowoczesnego narzędzia w aspekcie profilaktyczno-wychowawczym, a szkolny informatyk instruuje rodziców o sposobie logowania do systemu i wykorzystywania jego funkcji. Bez takiej COROCZNEJ prezentacji, nie da się osiągnąć duŝego zainteresowania rodziców, co pokazały doświadczenia wielu szkół. Bardzo waŝna jest prezentacja na Ŝywo. Chcąc zachęcić rodzica do korzystania musimy mu pokazać, czym jest system. Przekaz wychowawcy na wywiadówce okazuje się NIEWYSTARCZAJĄCY, co wynika z doświadczeń szkół korzystających z systemu. Wychowawca oraz szkoła osiąga tym więcej, im większe jest zaangaŝowanie oraz świadomość Rodzica! Praktyczna prezentacja Systemu poza celem typowo informacyjnym, ma za zadanie zmotywować rodzica do większego zaangaŝowania w szkolne sprawy dziecka. 8

9 Wszystkie materiały oraz GOTOWE PREZENTACJE przydatne do spotkań z rodzicami znajdą państwo w systemie na koncie dyrektora bądź administratora, w sekcji INNE ->POBIERZ PLIKI PREZENTACJA DLA RODZICÓW PRZEKAZANIE LOGINÓW NA WYWIADÓWKACH Podczas spotkania z rodzicami w klasie, naleŝy rozdać listy powitalne (z loginami i hasłami). Bardzo waŝne jest, aby rodzic potwierdził podpisem na w/w liście odbiór loginu i hasła. Będzie to dokument poświadczający, Ŝe dane te zostały przekazane w sposób zgodny z prawem za potwierdzeniem i do rąk własnych. Z doświadczeń innych szkół wynika, Ŝe rodzice najchętniej opłacają aktywację konta jeśli mogą opłatę wnieść w szkole. W tym roku dodatkowo opłata ta moŝe być niŝsza, przez co rodzice, którym umoŝliwione zostanie aktywowanie konta podczas wywiadówki będą mogli zapłacić mniej. 9

10 Od 1 września do 31 października 2011 roku obowiązuje promocja (20 zł zamiast 22zł wpłata indywidualna, 30 zł zamiast 32 zł za rodzeństwo) na aktywację kont w dzienniku SKF. Promocja obejmuje wyłącznie wpłaty dokonane podczas zebrań z rodzicami i przekazane do LIBRUS z wykorzystaniem mechanizmu LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną Więcej o promocyjnych listach aktywacyjnych znajdą Państwo w systemie w sekcji INNE -> Listy aktywacyjne. PIERWSZY KROK TO WYDRUKOWANIE LIST KLASOWYCH Zbiorcze listy wpłat znajdują się w sekcji WYDRUKI -> LISTY UCZNIÓW WPŁATY (w panelu administratora). 10

11 Podpis na liście wpłat jest poświadczeniem rodzica, Ŝe przekazał osobie upowaŝnionej wpłatę a takŝe potwierdzeniem odebrania danych dostępowych (loginu oraz hasła) do systemu. Odnotowywanie wpłat naleŝy dokonywać tylko na liście drukowanej z systemu, poniewaŝ lista musi zawierać numer w dzienniku, login konta w systemie, kod kreskowy, imię oraz nazwisko ucznia oraz pole na kwotę i podpis. Tak wypełnioną listę po skończonej wywiadówce, naleŝy odnieść do sekretariatu lub przekazać bezpośrednio do szkolnego Administratora systemu w celu utworzenia zbiorczej listy aktywacyjnej. Lista aktywacyjna zostaje wysłana do firmy Librus w celu aktywacji kont na niej zawartych. W systemie znajdą państwo zarówno instrukcje dotyczące tworzenia list aktywacyjnych : 11

12 jak i krótkie firmy instruktaŝowe ( video pomoc) 12

13 OPŁATA ZA KONTA RODZEŃSTWA NA LISTACH ZBIORCZYCH Jeśli do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo, wówczas na listach naleŝy zaznaczyć, Ŝe opłata za aktywację dotyczy 2 lub większej ilości dzieci (opłata za dowolnie liczne rodzeństwo wynosi tylko 32 PLN - od 1.09 do promocyjnie 30zł). W tym celu naleŝy przy pierwszym z dzieci wpisać kwotę 30zł, czyli pełną kwotę za aktywację. NaleŜy równieŝ wpisać login, klasę oraz imię rodzeństwa na tej samej liście pod listą z danej klasy, z dopiskiem którego z uczniów jest to brat lub siostra. W preferencyjnej kwocie za aktywację 30zł (trzydzieści złotych) będą aktywowane konta tylko rodzeństwa, za które opłata wpłynie jednorazowo (będą wypisani na jednej liście aktywacyjnej). Taka lista pozwoli administratorowi systemu uzupełnić prawidłowo listę aktywacyjną przesyłaną do firmy Librus. 13

14 2.2 PRZEKAZANIE INFORMACJI RODZICOM NIEOBECNYM NA WYWIADÓWKACH Jeśli rodzic nie będzie obecny na wywiadówce naleŝy go powiadomić np. przez ucznia, o moŝliwości odebrania swojego loginu i hasła do systemu w Sekretariacie szkoły. Ze względu na ochronę danych osobowych ZABRONIONE jest przekazywanie poufnych danych, jakimi jest login i hasło do konta, innym osobom niŝ rodzic lub prawny opiekun dziecka. Rodzic musi odebrać list powitalny, na którym są informacje o jego koncie w systemie, osobiście. Kontakt telefoniczny lub mailowy nie daje gwarancji, Ŝe po drugiej stronie znajduje się właściwa osoba, a tym bardziej nie daje gwarancji prawnych osobie przekazującej. Odpowiedzialność za nieprawidłowe przekazanie danych rodzicom spoczywa na szkole. Wydawnictwo LIBRUS zgodnie z prawem nie moŝe i nie udziela nikomu informacji na temat loginu konta czy hasła dostępowego. Jeśli rodzic będzie zainteresowany aktywowaniem dodatkowych funkcji (przeglądanie ocen i frekwencji dziecka) moŝna mu pomóc w dokonaniu opłaty za aktywacje drukując druk wpłaty z systemu ( sposób wydruku został opisany w rozdziale 2.3 ). Z owym blankietem moŝna dokonać opłaty na poczcie lub w dowolnym banku. Jeśli rodzic posiada konto bankowe z dostępem do Internetu moŝe równieŝ skorzystać z moŝliwości wpłaty elektronicznej. Pełny opis jak dokonać takiej płatności znajduje się w panelu rodzica po zalogowaniu w sekcji POMOC. 2.3 INDYWIDUALNE WPŁATY RODZICÓW Jeśli rodzic chciałby dokonać opłaty za aktywację konta samodzielnie, a nie podczas wywiadówki, moŝliwe są dwa sposoby: a) Druk wpłaty, którym moŝe się posłuŝyć w dowolnym oddziale banku lub innej instytucji zajmującej się profesjonalnie przesyłaniem pieniędzy lub na poczcie b) płatność elektroniczna przelew bezpośrednio na podane konto lub poprzez firmę płatności.pl Druk wpłaty szkolny administrator moŝe wydrukować z systemu. Na druku będzie znajdować się login do konta, który jest wymagany przy aktywacji. 14

15 Aby wydrukować druk wpłaty naleŝy skorzystać z opcji WYDRUKI ( szczegółowy opis został przedstawiony w instrukcji w rozdziale 1.1 str. 4.) PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA ZA AKTYWACJE Oprócz wpłaty tradycyjnej przy pomocy druku wpłaty, kaŝdy rodzic moŝe skorzystać z opcji aktywowania konta za pomocą płatności elektronicznej. Przy aktywacji kont rodzeństwa moŝna skorzystać tylko z pierwszej moŝliwości, czyli wpłaty bezpośrednio na konto firmy Librus. 1.WPŁATA BEZPOŚREDNIO NA KONTO FIRMY LIBRUS a) W celu aktywowania dostępu do rozszerzonej wersji konta ucznia/rodzica, naleŝy wpłacić na konto firmy LIBRUS (podane poniŝej) kwotę 22 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego naleŝy w tytule koniecznie podać otrzymany ze szkoły numer LOGIN oraz dopisać IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Przykład prawidłowego tytułu przelewu: Jan Nowak 2c gdzie: login ucznia w systemie, Jan Nowak - imię i nazwisko ucznia, 2c - klasa do której uczęszcza 15

16 Dane do przelewu: Bank Millennium Numer konta: LIBRUS Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 20A b) W celu aktywowania dostępu do rozszerzonej wersji kont rodzeństwa, naleŝy wpłacić na konto firmy LIBRUS kwotę 32 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego naleŝy w tytule koniecznie podać otrzymane ze szkoły numery LOGIN oraz dopisać IMIONA i NAZWISKO uczniów, oraz klasy do których uczęszczają. Przykład prawidłowego tytułu przelewu aktywacji kont rodzeństwa: Jan Nowak 2c, Barbara Nowak 3d Dane do przelewu: Bank Millennium Numer konta: LIBRUS Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 20A 2. WPŁATA ZA POMOCĄ SYSTEMU PŁATNOŚCI.PL Aktywacji moŝna dokonać równieŝ za pomocą płatności elektronicznych, czyli tzw. szybkie przelewy. W tym celu po zalogowaniu się do systemu klikamy przycisk AKTYWUJ KONTO. W związku z integracją Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (SKF) ze Szkolną Platformą Edukacyjną (SPE), rodzice którzy zdecydują się na aktywacje rozszerzonego dostępu do konta, mogą dokonać płatności w jednym pakiecie. NaleŜy wybrać odpowiedni RODZAJ AKTYWACJI (przedłuŝenia) i postępować zgodnie z dalszą instrukcją systemu. 16

17 JeŜeli w opcji wybierz rodzaj płatności nie ma moŝliwości wyboru banku, w którym rodzic ma załoŝone konto, naleŝy wybrać opcję przelew tradycyjny. System wygeneruje w tym przypadku dane do przelewu (numer konta odbiorcy, opis przelewu czyli numer transakcji), na podstawie których moŝna dokonać wpłaty z dowolnego konta bankowego lub poprzez pocztę. W tytule wpłaty dokonywanej poprzez szybkie przelewy koniecznie powinien się znaleźć wygenerowany numer transakcji np. Idt Za pomocą płatności elektronicznych moŝna aktywować tylko pojedyncze konto ucznia. Jeśli rodzic chce opłacić konta dla kilku dzieci musi skorzystać z druków wpłat, bezpośredniej wpłaty na konto Wydawnictwa lub w szkole. Jeśli opłata dotyczy kont dwóch lub większej ilości dzieci wtedy w tytule przelewu muszą się koniecznie znaleźć loginy, imiona i nazwisko wszystkich dzieci. 17

18 2.4 ZASADY PRZEKAZYWANIA WPŁAT OD RODZICÓW LISTY AKTYWACYJNE Wszystkie listy wpłat powinny zostać przekazane Administratorowi systemu w celu utworzenia tzw. LISTY AKTYWACYJNEJ. Funkcja ta została stworzona dla poprawy efektywności przekazywania list zbiorczych z wpłatami za aktywację konta rodzica/ucznia. W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy moŝna się takŝe wspomagać czytnikiem kodów kreskowych. Instrukcja wypełniania oraz wysyłania list aktywacyjnych bez wykorzystania czytnika znajduje się po zalogowaniu się do sytemu w dziale INNE -> POBIERZ PLIKI Instrukcja wypełniania oraz wysyłania list aktywacyjnych z wykorzystaniem czytnika znajduje się po zalogowaniu się do sytemu w dziale INNE -> POBIERZ PLIKI Alternatywnie moŝna zapoznać się z krótkim filmem instruktaŝowym, który moŝe być dla Państwa pomocny w zrozumieniu sposobu korzystania z elektronicznych list aktywacyjnych Filmy te znajdują się w sekcji POMOC -> VIDEO POMOC Przypominamy równieŝ o promocji cenowej na aktywacje (20 zł zamiast 22zł wpłata indywidualna, 30 zł zamiast 32 zł za rodzeństwo) dokonane z wykorzystaniem mechanizmu LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną. Korzyści z przesyłania list drogą elektroniczną: 1. Łatwość edytowania listy 2. MoŜliwość wglądu w listę na kaŝdym etapie jej zatwierdzania 3. Aktualna informacja czy konta zostały aktywowane (status listy) 4. MoŜliwość dokonania korekty na liście do czasu jej zatwierdzenia 5. Oszczędność czasu przy przesyłaniu list do aktywacji 6. MoŜliwość wydrukowania druku wpłaty 18

19 Przy tworzeniu listy naleŝy zwrócić uwagę na opcję wystawienia faktury. Jeśli szkoła wybierze opcję wystawienia faktury potwierdzającej wpłatę a dane na fakturze powinny być inne niŝ szkoły (np. Rady Rodziców) prosimy o wpisanie w polu dotyczącym danych do faktury pełnych danych czyli nazwy, adresu i NIPu jednostki, na którą zostanie wystawiony dokument. Faktura zostanie wystawiona w dniu wpłynięcia wpłaty na konto firmy i niezwłocznie wysłana do szkoły. JeŜeli zaistnieje potrzeba dopisania dodatkowej informacji do przesyłanej listy naleŝy wpisać ją w okienku Uwagi. W tej części mogą znaleźć się informacje np. o sposobie i terminie płatności. Wpisanie uwag nie jest obowiązkowe. Jeśli przy tworzeniu listy nie została zaznaczona opcja wystawienia faktury, a jest ona potrzebna, prosimy zgłosić ten fakt pisemnie ( ) najpóźniej do ostatniego roboczego dnia danego miesiąca do godz Zgłoszenia przyjęte po tym terminie nie będą respektowane. 19

20 Tworzenie listy kont do aktywacji Administrator odznacza w systemie uczniów, których konta mają zostać aktywowane. Na jedną listę aktywacyjną moŝna dodać uczniów z jednej lub wielu klas. Sumaryczna kwota do zapłaty wyliczana jest automatycznie po 20zł za kaŝde dodane na listę konto ucznia/rodzica. Lista aktywacyjna pozwala takŝe na dokonanie opłaty za rodzeństwo w kwocie 30 zł. Informacje dotyczące aktywacji kont rodzeństwa muszą być zawarte na jednej liście zbiorczej. Nie ma moŝliwości rozbijania wpłat za konta kilku dzieci na róŝne listy. Przed wysłaniem listy naleŝy dokładnie sprawdzić czy podane na niej dane są poprawne, poniewaŝ nie ma moŝliwości edytowania listy po jej wysłaniu. 20

21 JeŜeli z jakiegokolwiek powodu pojawi się konieczność edycji listy juŝ po wysłaniu jej do zatwierdzenia, prosimy zgłosić prośbę odesłania listy do poprawy. Zgłoszenie konieczności odesłania listy do poprawy 21

22 moŝe nastąpić telefonicznie lub poprzez wewnętrzny system wiadomości. Odesłanie listy powoduje zmianę jej statusu na do poprawy, zmianę koloru na czerwony oraz moŝliwość ponownej jej edycji. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych zmian naleŝy ponownie przesłać listę do zatwierdzenia. Nie ma moŝliwości wprowadzania zmian jeśli lista zyskała juŝ status zatwierdzona, co oznacza Ŝe wszystkie konta zostały aktywowane. Po wysłaniu listy naleŝy dokonać płatności za konta. Bezpośrednio po wysłaniu listy w systemie generowany jest druk wpłaty, na którym zawarte są następujące informacje: numer konta, dane firmy Librus, nazwa szkoły oraz jej identyfikator (np.1234), a takŝe numer listy aktywacyjnej i kwota adekwatna do sumy wyliczonej przez listę. Aktywacja listy powoduje automatyczną zmianę statusu listy na ZATWIERDZONA co oznacza, Ŝe wszystkie konta podane na liście zostały aktywowane na okres 12 miesięcy. Jeśli którekolwiek z kont było kontem aktywnym wtedy aktywacja powoduje przedłuŝenie dotychczasowej aktywacji o kolejny rok np. Jan Nowak ma konto aktywne do roku, jeśli dokonał kolejnej wpłaty w październiku 2011r. wtedy jego konto będzie miało przedłuŝony okres aktywacji do r., czyli przedłuŝenie nastąpi o pełne 12 miesięcy od ostatniego dnia obowiązującej aktywacji. Konta zostaną aktywowane w momencie kiedy na konto Wydawnictwa wpłynie określona kwota. Nie zostaną aktywowane listy zbiorcze, które będą zawierały mniej niŝ 5 wpłat rodziców. Minimalna suma wpłat na zbiorczej liście wynosi 100zł. W przypadku przekazywania niŝszej kwoty naleŝy po prostu wypełnić przelew i w jego opisie wpisać wszystkie loginy i nazwiska uczniów. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy poprzez WEWNĘTRZNY SYSTEM WIADOMOŚCI lub kontakt telefoniczny nr

PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W E-DZIENNIKU LIBRUS

PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W E-DZIENNIKU LIBRUS PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W E-DZIENNIKU LIBRUS v 1.0/2014 W poniższym dokumencie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jak skutecznie dotrzeć do Rodziców z kampanią informacyjną na

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja Elektroniczne listy wpłat zostały stworzone dla poprawy efektywności przekazywania list zbiorczych z wpłatami Rodziców za aktywację kont Uczniów. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wpłaty za aktywację rozszerzonej wersji konta można dokonać wybierając jeden z poniższych wariantów: 12 godziny (również w weekendy)

Wpłaty za aktywację rozszerzonej wersji konta można dokonać wybierając jeden z poniższych wariantów: 12 godziny (również w weekendy) Jak aktywować konto? Korzyści wynikające z aktywacji konta: dostęp do podglądu ocen Ucznia dostęp do wykazu nieobecności, spóźnień i zwolnień Ucznia możliwość aktywacji usługi SMSInfo Aktywacja usługi

Bardziej szczegółowo

www.dziennik.librus.pl

www.dziennik.librus.pl www.dziennik.librus.pl Czym jest e-dziennik? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen Uczniów. Dzięki niemu każdy Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Czym jest. e-dziennik Librus?

Czym jest. e-dziennik Librus? Czym jest e-dziennik Librus? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 2011.08. Czym jest. Aktualizacja: 2011.08

Aktualizacja: 2011.08. Czym jest. Aktualizacja: 2011.08 Czym jest 1 To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 2011.08

Aktualizacja: 2011.08 Czym jest To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim dziecku

Bardziej szczegółowo

www.dziennik.librus.pl

www.dziennik.librus.pl www.dziennik.librus.pl Czym jest e-dziennik? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen Uczniów. Dzięki niemu każdy Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU

4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU 4. OGÓLNOPOLSKIE FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZAPISY - KROK PO KROKU Aby móc uczestniczyć w 4. Ogólnopolskim Forum Wychowania Przedszkolnego, naleŝy: 1. Zarejestrować się na portalu blizejprzedszkola.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE?

Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Termin składania wniosków do 1 września 2010 roku Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA 1. BEZPIECZEŃSTWO Po wpisaniu adresu dziennika (https://iuczniowie.progman.pl) lub wybraniu przycisku na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum60.pl proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. 2. Należy zalogować się do systemu poprzez podanie otrzymanego od OKE Loginu i Hasła.

Rys. 1. 2. Należy zalogować się do systemu poprzez podanie otrzymanego od OKE Loginu i Hasła. Instrukcja przeprowadzenia pilotażowego egzaminu standaryzacyjnego testy egzaminacyjne, w oparciu o Informatyczny System przeprowadzenia standaryzacji testów 1. Aby przeprowadzić pilotażowy egzamin standaryzujący

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Przelewy Getin Bank to bezpłatna aplikacja na Facebooku dzięki, której masz możliwość zrealizowania przelewu nawet wtedy, gdy nie znasz numeru konta Odbiorcy. Wystarczy,

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.postawnaslonce.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line (05.10.2015) Jak założyć konto? Na stronie do logowania i postępować zgodnie z procedurą. należy uruchomić procedurę rejestracji Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi zakładki Platforma druku CAD online. Zakładka umożliwia automatyczne składanie i śledzenie stanu realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Dokonania opłaty składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 2016-01-22 V.2.

Przewodnik. Dokonania opłaty składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 2016-01-22 V.2. Przewodnik Dokonania opłaty składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 2016-01-22 V.2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Zarząd Główny 1 Informacje ogólne na temat składek członkowskich

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) W oknie przeglądarki podaj adres indywidualnego sklepu Twojej Osoby Polecającej: (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Logowanie Otwieramy stronę internetową Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego: www.zs1.lublin.pl i klikamy w zakładkę DLA RODZICA. Po rozwinięciu

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są:

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 maja 2015r. Instrukcja obsługi Generatora wniosków przeznaczona dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest potrzebne w wielu sytuacjach, np. może go zażądać nowy pracodawca. Taki dokument można otrzymać elektronicznie,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG WITAMY PAŃSTWA! W poniższej instrukcji zaprezentujemy Państwu, w jaki sposób korzystamy z dziennika elektronicznego MobiReg, który obecnie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Personelu:

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: Instrukcja obsługi Portalu Personelu: 1. Zakładanie konta..2 2. Logowanie.2 3. Zmiana hasła 3.1. Aktualne hasło jest znane...3 3.2. Aktualne hasło nie jest znane..3 4. Wprowadzenie/zmiana danych do odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo