PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/2011"

Transkrypt

1 W dokumencie tym znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jak skutecznie dotrzeć do rodziców z kampanią informacyjną na temat dziennika? 2. Jak powinna przebiegać procedura przekazywania loginów i haseł rodzicom i uczniom aby nie naruszać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? 3. Jak osiągnąć duŝy procent zainteresowanych korzystaniem z systemu rodziców? 4. Jak dotrzeć do rodziców, którzy nie pojawią się na wywiadówkach? Instrukcja ta jest kompilacją doświadczenia wielu szkół. Skorzystanie z tych wskazówek zagwarantuje Państwu zastosowanie najskuteczniejszego modelu promocji systemu wśród rodziców. PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/ DRUKOWANIE LOGINÓW ORAZ HASEŁ DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA RODZICÓW DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA UCZNIÓW PROPOZYCJA SPRAWNEJ ORGANIZACJI PRZEKAZANIA LOGINÓW I HASEŁ RODZICOM PRZEKAZANIE LOGINÓW NA WYWIADÓWKACH PRZEKAZANIE INFORMACJI RODZICOM NIEOBECNYM NA WYWIADÓWKACH INDYWIDUALNE WPŁATY RODZICÓW PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA ZA AKTYWACJE ZASADY PRZEKAZYWANIA WPŁAT OD RODZICÓW LISTY AKTYWACYJNE

2 1. DRUKOWANIE LOGINÓW ORAZ HASEŁ W rozdziale tym dowiesz się jak wydrukować loginy, hasła oraz listy powitalne dla rodziców i przygotować się do przeprowadzenia zebrań z rodzicami, a takŝe jak wydrukować loginy i hasła dla samych uczniów do rozdania w późniejszym terminie (np. podczas pierwszych godzin wychowawczych). Pierwszym krokiem, jaki naleŝy wykonać jest upewnienie się, Ŝe do Systemu zostali wprowadzeni wszyscy uczniowie. MoŜna to zrobić klikając na opcję UCZNIOWIE w panelu administratora. Po wprowadzeniu danych ucznia automatycznie tworzone jest jego konto oraz dodatkowe konto dla jednego rodzica. Hasła generowane są automatycznie dla obu kont. JeŜeli nie znamy jeszcze numerów w dzienniku moŝna wprowadzić uczniów wpisując im dowolne numery (np. powyŝej 100). Później będzie moŝna je edytować i ustawić zgodnie z tym co pojawi się w dzienniku tradycyjnym. Numery w dzienniku nie są konieczne do wydrukowania listów powitalnych dla rodziców. Późniejsza zmiana tych numerów nie pociąga za sobą zmian w loginach i hasłach dlatego spokojnie moŝna je rozdać rodzicom nawet wcześniej. 2

3 1.1 DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA RODZICÓW W panelu administratora najpierw klikamy opcje WYDRUKI a następnie LISTY DLA RODZICÓW. Następnie z rozwijanej listy wybieramy klasę, dla której chcemy wydrukować loginy i hasła, uzupełniamy imię oraz nazwisko dyrektora szkoły w odpowiednim polu, a następnie klikamy przycisk DRUKUJ. MoŜliwe jest równieŝ drukowanie wszystkich klas jednocześnie. 3

4 Po naciśnięciu przycisku DRUKUJ wygenerowany zostanie plik w formacie PDF, który zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Do wyświetlenia oraz wydrukowania tego pliku potrzebny jest oczywiście bezpłatny program Acrobat Reader. MoŜna go pobrać za pomocą poniŝszego linka: Wynikiem tej operacji będzie zestaw kartek A5 (po dwie na stronie A4) zawierających list powitalny oraz login i hasło startowe rodzica. Kartki naleŝy pociąć oraz przygotować do rozdania podczas zebrań z rodzicami w klasach. System wydrukuje wspomniane listy powitalne w kolejności zgodnej z numeracją w dzienniku. Listy zawierające login i hasło powinny zostać obowiązkowo wydrukowane i rozdane kaŝdemu rodzicowi. Dzięki temu kaŝdy rodzić będzie miał moŝliwość bezpłatnego zalogowania się do systemu. W zaleŝności od metody organizacji pobierania wpłat (patrz rozdział II) potrzebne moŝe być równieŝ wydrukowanie druków wpłat dla rodziców. 4

5 W analogiczny sposób drukuje się druki wpłat dla jednej lub wszystkich klas, choć nie jest to w ogóle potrzebne w sytuacji, w której rodzice będą mieć moŝliwość aktywowania konta podczas wywiadówki. PoniŜej znajduje się przykład prawidłowego wypełnienia druku wpłaty. Imię i nazwisko jest wpisane w miejscu danych zleceniodawcy, w tytule wpłaty LOGIN konta ucznia. 5

6 1.2 DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA UCZNIÓW Aby wydrukować listy loginów oraz haseł dla uczniów naleŝy w panelu administratora kliknąć opcje WYDRUKI, a następnie opcje LISTY KONT DLA UCZNIÓW. 6

7 Następnie dokonujemy wyboru klasy (lub drukujemy wszystkie jednocześnie), a następnie klikamy przycisk DRUKUJ. Pojawi się lista, która będzie zawierać imię i nazwisko kaŝdego ucznia, jego numer w dzienniku oraz login i hasło startowe. JeŜeli w miejscu hasła będą gwiazdki, oznacza to, Ŝe uczeń juŝ korzystał z konta i ustawił własne, nowe hasło. Po zmianie hasła przez uŝytkownika zostaje ono zakodowane. W prawym górnym rogu listy wyświetli się równieŝ data wygenerowania listy, która w przypadku kilku wydruków pozwoli zidentyfikować najbardziej aktualną listę kont uczniów. NIEZWYKLE ISTOTNE JEST, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PRZEKAZYWANIA DANYCH DOSTĘPOWYCH UCZNIOM ORAZ RODZICOM. SĄ ONE REGULOWANE OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE PRZEPISAMI PRAWA ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ I REGULOWANIEM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYśSZYCH WYTYCZNYCH MOśE GROZIĆ POCIĄGNIĘCIEM DO ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY, KTÓRA DOPUŚCIŁA SIĘ ZANIEDBANIA. 7

8 2. PROPOZYCJA SPRAWNEJ ORGANIZACJI PRZEKAZANIA LOGINÓW I HASEŁ RODZICOM Instrukcja ta powstała na bazie doświadczeń ponad 1200 Szkół. Wykorzystując poniŝsze sugestie będą mogli Państwo zminimalizować i ułatwić sobie pracę związaną z rozdawaniem loginów i haseł (w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych) oraz przekazaniem rodzicom informacji na temat aktywacji rozszerzonego dostępu do konta. KaŜda szkoła moŝe jednak zdefiniować własny wzorzec postępowania CELE: Sprawne przeprowadzenie zebrań z rodzicami. Skuteczne poinformowanie rodziców o celach wprowadzenia Systemu oraz kwestiach technicznych. Zmotywowanie rodziców do korzystania z systemu i osiągnięcie duŝego procentu korzystających z systemu rodziców Rozdanie rodzicom listów powitalnych zawierających loginy i hasła. Informacja na temat sposobu aktywacji rozszerzonej wersji konta ucznia/rodzica. RODZICE NAJCZĘŚCIEJ NIE POSIADAJĄ INFORMACJI NA TEMAT ZALET DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO! NaleŜy dlatego zorganizować dla wszystkich rodziców prezentacje (na przykład grupowe spotkania na sali gimnastycznej). Nierzadko zdarza się, Ŝe pedagog szkolny na takim spotkaniu omawia rolę i celowość stosowania nowoczesnego narzędzia w aspekcie profilaktyczno-wychowawczym, a szkolny informatyk instruuje rodziców o sposobie logowania do systemu i wykorzystywania jego funkcji. Bez takiej COROCZNEJ prezentacji, nie da się osiągnąć duŝego zainteresowania rodziców, co pokazały doświadczenia wielu szkół. Bardzo waŝna jest prezentacja na Ŝywo. Chcąc zachęcić rodzica do korzystania musimy mu pokazać, czym jest system. Przekaz wychowawcy na wywiadówce okazuje się NIEWYSTARCZAJĄCY, co wynika z doświadczeń szkół korzystających z systemu. Wychowawca oraz szkoła osiąga tym więcej, im większe jest zaangaŝowanie oraz świadomość Rodzica! Praktyczna prezentacja Systemu poza celem typowo informacyjnym, ma za zadanie zmotywować rodzica do większego zaangaŝowania w szkolne sprawy dziecka. 8

9 Wszystkie materiały oraz GOTOWE PREZENTACJE przydatne do spotkań z rodzicami znajdą państwo w systemie na koncie dyrektora bądź administratora, w sekcji INNE ->POBIERZ PLIKI PREZENTACJA DLA RODZICÓW PRZEKAZANIE LOGINÓW NA WYWIADÓWKACH Podczas spotkania z rodzicami w klasie, naleŝy rozdać listy powitalne (z loginami i hasłami). Bardzo waŝne jest, aby rodzic potwierdził podpisem na w/w liście odbiór loginu i hasła. Będzie to dokument poświadczający, Ŝe dane te zostały przekazane w sposób zgodny z prawem za potwierdzeniem i do rąk własnych. Z doświadczeń innych szkół wynika, Ŝe rodzice najchętniej opłacają aktywację konta jeśli mogą opłatę wnieść w szkole. W tym roku dodatkowo opłata ta moŝe być niŝsza, przez co rodzice, którym umoŝliwione zostanie aktywowanie konta podczas wywiadówki będą mogli zapłacić mniej. 9

10 Od 1 września do 31 października 2011 roku obowiązuje promocja (20 zł zamiast 22zł wpłata indywidualna, 30 zł zamiast 32 zł za rodzeństwo) na aktywację kont w dzienniku SKF. Promocja obejmuje wyłącznie wpłaty dokonane podczas zebrań z rodzicami i przekazane do LIBRUS z wykorzystaniem mechanizmu LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną Więcej o promocyjnych listach aktywacyjnych znajdą Państwo w systemie w sekcji INNE -> Listy aktywacyjne. PIERWSZY KROK TO WYDRUKOWANIE LIST KLASOWYCH Zbiorcze listy wpłat znajdują się w sekcji WYDRUKI -> LISTY UCZNIÓW WPŁATY (w panelu administratora). 10

11 Podpis na liście wpłat jest poświadczeniem rodzica, Ŝe przekazał osobie upowaŝnionej wpłatę a takŝe potwierdzeniem odebrania danych dostępowych (loginu oraz hasła) do systemu. Odnotowywanie wpłat naleŝy dokonywać tylko na liście drukowanej z systemu, poniewaŝ lista musi zawierać numer w dzienniku, login konta w systemie, kod kreskowy, imię oraz nazwisko ucznia oraz pole na kwotę i podpis. Tak wypełnioną listę po skończonej wywiadówce, naleŝy odnieść do sekretariatu lub przekazać bezpośrednio do szkolnego Administratora systemu w celu utworzenia zbiorczej listy aktywacyjnej. Lista aktywacyjna zostaje wysłana do firmy Librus w celu aktywacji kont na niej zawartych. W systemie znajdą państwo zarówno instrukcje dotyczące tworzenia list aktywacyjnych : 11

12 jak i krótkie firmy instruktaŝowe ( video pomoc) 12

13 OPŁATA ZA KONTA RODZEŃSTWA NA LISTACH ZBIORCZYCH Jeśli do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo, wówczas na listach naleŝy zaznaczyć, Ŝe opłata za aktywację dotyczy 2 lub większej ilości dzieci (opłata za dowolnie liczne rodzeństwo wynosi tylko 32 PLN - od 1.09 do promocyjnie 30zł). W tym celu naleŝy przy pierwszym z dzieci wpisać kwotę 30zł, czyli pełną kwotę za aktywację. NaleŜy równieŝ wpisać login, klasę oraz imię rodzeństwa na tej samej liście pod listą z danej klasy, z dopiskiem którego z uczniów jest to brat lub siostra. W preferencyjnej kwocie za aktywację 30zł (trzydzieści złotych) będą aktywowane konta tylko rodzeństwa, za które opłata wpłynie jednorazowo (będą wypisani na jednej liście aktywacyjnej). Taka lista pozwoli administratorowi systemu uzupełnić prawidłowo listę aktywacyjną przesyłaną do firmy Librus. 13

14 2.2 PRZEKAZANIE INFORMACJI RODZICOM NIEOBECNYM NA WYWIADÓWKACH Jeśli rodzic nie będzie obecny na wywiadówce naleŝy go powiadomić np. przez ucznia, o moŝliwości odebrania swojego loginu i hasła do systemu w Sekretariacie szkoły. Ze względu na ochronę danych osobowych ZABRONIONE jest przekazywanie poufnych danych, jakimi jest login i hasło do konta, innym osobom niŝ rodzic lub prawny opiekun dziecka. Rodzic musi odebrać list powitalny, na którym są informacje o jego koncie w systemie, osobiście. Kontakt telefoniczny lub mailowy nie daje gwarancji, Ŝe po drugiej stronie znajduje się właściwa osoba, a tym bardziej nie daje gwarancji prawnych osobie przekazującej. Odpowiedzialność za nieprawidłowe przekazanie danych rodzicom spoczywa na szkole. Wydawnictwo LIBRUS zgodnie z prawem nie moŝe i nie udziela nikomu informacji na temat loginu konta czy hasła dostępowego. Jeśli rodzic będzie zainteresowany aktywowaniem dodatkowych funkcji (przeglądanie ocen i frekwencji dziecka) moŝna mu pomóc w dokonaniu opłaty za aktywacje drukując druk wpłaty z systemu ( sposób wydruku został opisany w rozdziale 2.3 ). Z owym blankietem moŝna dokonać opłaty na poczcie lub w dowolnym banku. Jeśli rodzic posiada konto bankowe z dostępem do Internetu moŝe równieŝ skorzystać z moŝliwości wpłaty elektronicznej. Pełny opis jak dokonać takiej płatności znajduje się w panelu rodzica po zalogowaniu w sekcji POMOC. 2.3 INDYWIDUALNE WPŁATY RODZICÓW Jeśli rodzic chciałby dokonać opłaty za aktywację konta samodzielnie, a nie podczas wywiadówki, moŝliwe są dwa sposoby: a) Druk wpłaty, którym moŝe się posłuŝyć w dowolnym oddziale banku lub innej instytucji zajmującej się profesjonalnie przesyłaniem pieniędzy lub na poczcie b) płatność elektroniczna przelew bezpośrednio na podane konto lub poprzez firmę płatności.pl Druk wpłaty szkolny administrator moŝe wydrukować z systemu. Na druku będzie znajdować się login do konta, który jest wymagany przy aktywacji. 14

15 Aby wydrukować druk wpłaty naleŝy skorzystać z opcji WYDRUKI ( szczegółowy opis został przedstawiony w instrukcji w rozdziale 1.1 str. 4.) PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA ZA AKTYWACJE Oprócz wpłaty tradycyjnej przy pomocy druku wpłaty, kaŝdy rodzic moŝe skorzystać z opcji aktywowania konta za pomocą płatności elektronicznej. Przy aktywacji kont rodzeństwa moŝna skorzystać tylko z pierwszej moŝliwości, czyli wpłaty bezpośrednio na konto firmy Librus. 1.WPŁATA BEZPOŚREDNIO NA KONTO FIRMY LIBRUS a) W celu aktywowania dostępu do rozszerzonej wersji konta ucznia/rodzica, naleŝy wpłacić na konto firmy LIBRUS (podane poniŝej) kwotę 22 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego naleŝy w tytule koniecznie podać otrzymany ze szkoły numer LOGIN oraz dopisać IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Przykład prawidłowego tytułu przelewu: Jan Nowak 2c gdzie: login ucznia w systemie, Jan Nowak - imię i nazwisko ucznia, 2c - klasa do której uczęszcza 15

16 Dane do przelewu: Bank Millennium Numer konta: LIBRUS Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 20A b) W celu aktywowania dostępu do rozszerzonej wersji kont rodzeństwa, naleŝy wpłacić na konto firmy LIBRUS kwotę 32 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego naleŝy w tytule koniecznie podać otrzymane ze szkoły numery LOGIN oraz dopisać IMIONA i NAZWISKO uczniów, oraz klasy do których uczęszczają. Przykład prawidłowego tytułu przelewu aktywacji kont rodzeństwa: Jan Nowak 2c, Barbara Nowak 3d Dane do przelewu: Bank Millennium Numer konta: LIBRUS Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 20A 2. WPŁATA ZA POMOCĄ SYSTEMU PŁATNOŚCI.PL Aktywacji moŝna dokonać równieŝ za pomocą płatności elektronicznych, czyli tzw. szybkie przelewy. W tym celu po zalogowaniu się do systemu klikamy przycisk AKTYWUJ KONTO. W związku z integracją Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (SKF) ze Szkolną Platformą Edukacyjną (SPE), rodzice którzy zdecydują się na aktywacje rozszerzonego dostępu do konta, mogą dokonać płatności w jednym pakiecie. NaleŜy wybrać odpowiedni RODZAJ AKTYWACJI (przedłuŝenia) i postępować zgodnie z dalszą instrukcją systemu. 16

17 JeŜeli w opcji wybierz rodzaj płatności nie ma moŝliwości wyboru banku, w którym rodzic ma załoŝone konto, naleŝy wybrać opcję przelew tradycyjny. System wygeneruje w tym przypadku dane do przelewu (numer konta odbiorcy, opis przelewu czyli numer transakcji), na podstawie których moŝna dokonać wpłaty z dowolnego konta bankowego lub poprzez pocztę. W tytule wpłaty dokonywanej poprzez szybkie przelewy koniecznie powinien się znaleźć wygenerowany numer transakcji np. Idt Za pomocą płatności elektronicznych moŝna aktywować tylko pojedyncze konto ucznia. Jeśli rodzic chce opłacić konta dla kilku dzieci musi skorzystać z druków wpłat, bezpośredniej wpłaty na konto Wydawnictwa lub w szkole. Jeśli opłata dotyczy kont dwóch lub większej ilości dzieci wtedy w tytule przelewu muszą się koniecznie znaleźć loginy, imiona i nazwisko wszystkich dzieci. 17

18 2.4 ZASADY PRZEKAZYWANIA WPŁAT OD RODZICÓW LISTY AKTYWACYJNE Wszystkie listy wpłat powinny zostać przekazane Administratorowi systemu w celu utworzenia tzw. LISTY AKTYWACYJNEJ. Funkcja ta została stworzona dla poprawy efektywności przekazywania list zbiorczych z wpłatami za aktywację konta rodzica/ucznia. W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy moŝna się takŝe wspomagać czytnikiem kodów kreskowych. Instrukcja wypełniania oraz wysyłania list aktywacyjnych bez wykorzystania czytnika znajduje się po zalogowaniu się do sytemu w dziale INNE -> POBIERZ PLIKI Instrukcja wypełniania oraz wysyłania list aktywacyjnych z wykorzystaniem czytnika znajduje się po zalogowaniu się do sytemu w dziale INNE -> POBIERZ PLIKI Alternatywnie moŝna zapoznać się z krótkim filmem instruktaŝowym, który moŝe być dla Państwa pomocny w zrozumieniu sposobu korzystania z elektronicznych list aktywacyjnych Filmy te znajdują się w sekcji POMOC -> VIDEO POMOC Przypominamy równieŝ o promocji cenowej na aktywacje (20 zł zamiast 22zł wpłata indywidualna, 30 zł zamiast 32 zł za rodzeństwo) dokonane z wykorzystaniem mechanizmu LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną. Korzyści z przesyłania list drogą elektroniczną: 1. Łatwość edytowania listy 2. MoŜliwość wglądu w listę na kaŝdym etapie jej zatwierdzania 3. Aktualna informacja czy konta zostały aktywowane (status listy) 4. MoŜliwość dokonania korekty na liście do czasu jej zatwierdzenia 5. Oszczędność czasu przy przesyłaniu list do aktywacji 6. MoŜliwość wydrukowania druku wpłaty 18

19 Przy tworzeniu listy naleŝy zwrócić uwagę na opcję wystawienia faktury. Jeśli szkoła wybierze opcję wystawienia faktury potwierdzającej wpłatę a dane na fakturze powinny być inne niŝ szkoły (np. Rady Rodziców) prosimy o wpisanie w polu dotyczącym danych do faktury pełnych danych czyli nazwy, adresu i NIPu jednostki, na którą zostanie wystawiony dokument. Faktura zostanie wystawiona w dniu wpłynięcia wpłaty na konto firmy i niezwłocznie wysłana do szkoły. JeŜeli zaistnieje potrzeba dopisania dodatkowej informacji do przesyłanej listy naleŝy wpisać ją w okienku Uwagi. W tej części mogą znaleźć się informacje np. o sposobie i terminie płatności. Wpisanie uwag nie jest obowiązkowe. Jeśli przy tworzeniu listy nie została zaznaczona opcja wystawienia faktury, a jest ona potrzebna, prosimy zgłosić ten fakt pisemnie ( ) najpóźniej do ostatniego roboczego dnia danego miesiąca do godz Zgłoszenia przyjęte po tym terminie nie będą respektowane. 19

20 Tworzenie listy kont do aktywacji Administrator odznacza w systemie uczniów, których konta mają zostać aktywowane. Na jedną listę aktywacyjną moŝna dodać uczniów z jednej lub wielu klas. Sumaryczna kwota do zapłaty wyliczana jest automatycznie po 20zł za kaŝde dodane na listę konto ucznia/rodzica. Lista aktywacyjna pozwala takŝe na dokonanie opłaty za rodzeństwo w kwocie 30 zł. Informacje dotyczące aktywacji kont rodzeństwa muszą być zawarte na jednej liście zbiorczej. Nie ma moŝliwości rozbijania wpłat za konta kilku dzieci na róŝne listy. Przed wysłaniem listy naleŝy dokładnie sprawdzić czy podane na niej dane są poprawne, poniewaŝ nie ma moŝliwości edytowania listy po jej wysłaniu. 20

21 JeŜeli z jakiegokolwiek powodu pojawi się konieczność edycji listy juŝ po wysłaniu jej do zatwierdzenia, prosimy zgłosić prośbę odesłania listy do poprawy. Zgłoszenie konieczności odesłania listy do poprawy 21

22 moŝe nastąpić telefonicznie lub poprzez wewnętrzny system wiadomości. Odesłanie listy powoduje zmianę jej statusu na do poprawy, zmianę koloru na czerwony oraz moŝliwość ponownej jej edycji. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych zmian naleŝy ponownie przesłać listę do zatwierdzenia. Nie ma moŝliwości wprowadzania zmian jeśli lista zyskała juŝ status zatwierdzona, co oznacza Ŝe wszystkie konta zostały aktywowane. Po wysłaniu listy naleŝy dokonać płatności za konta. Bezpośrednio po wysłaniu listy w systemie generowany jest druk wpłaty, na którym zawarte są następujące informacje: numer konta, dane firmy Librus, nazwa szkoły oraz jej identyfikator (np.1234), a takŝe numer listy aktywacyjnej i kwota adekwatna do sumy wyliczonej przez listę. Aktywacja listy powoduje automatyczną zmianę statusu listy na ZATWIERDZONA co oznacza, Ŝe wszystkie konta podane na liście zostały aktywowane na okres 12 miesięcy. Jeśli którekolwiek z kont było kontem aktywnym wtedy aktywacja powoduje przedłuŝenie dotychczasowej aktywacji o kolejny rok np. Jan Nowak ma konto aktywne do roku, jeśli dokonał kolejnej wpłaty w październiku 2011r. wtedy jego konto będzie miało przedłuŝony okres aktywacji do r., czyli przedłuŝenie nastąpi o pełne 12 miesięcy od ostatniego dnia obowiązującej aktywacji. Konta zostaną aktywowane w momencie kiedy na konto Wydawnictwa wpłynie określona kwota. Nie zostaną aktywowane listy zbiorcze, które będą zawierały mniej niŝ 5 wpłat rodziców. Minimalna suma wpłat na zbiorczej liście wynosi 100zł. W przypadku przekazywania niŝszej kwoty naleŝy po prostu wypełnić przelew i w jego opisie wpisać wszystkie loginy i nazwiska uczniów. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy poprzez WEWNĘTRZNY SYSTEM WIADOMOŚCI lub kontakt telefoniczny nr

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Wpłaty za aktywację rozszerzonej wersji konta można dokonać wybierając jeden z poniższych wariantów: 12 godziny (również w weekendy)

Wpłaty za aktywację rozszerzonej wersji konta można dokonać wybierając jeden z poniższych wariantów: 12 godziny (również w weekendy) Jak aktywować konto? Korzyści wynikające z aktywacji konta: dostęp do podglądu ocen Ucznia dostęp do wykazu nieobecności, spóźnień i zwolnień Ucznia możliwość aktywacji usługi SMSInfo Aktywacja usługi

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SOGA System Obsługi Gastronomii WPROWADZENIE...6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7 PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo