REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. [Definicje] 1) Usługodawca spółka pod firmą SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. [Definicje] 1) Usługodawca spółka pod firmą SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. [Definicje] 1) Usługodawca spółka pod firmą SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 46, kod pocztowy Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości zł, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem REGON ) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzystają z Usług. 3) Serwis prowadzony przez Usługodawcę serwis dostępny w sieci Internet pod adresem 4) Usługi dostępne w ramach Serwisu, płatne lub nieodpłatne usługi, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegające na udostępnianiu Klientowi narzędzi dostępnych w Serwisie. Usługi są nieodpłatne tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakich zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę w Regulaminie. 5) Konto wyodrębnione miejsce w Serwisie, w którym zapisywane są dane, w tym dotyczące Klienta, do których Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu loginu (którym jest adres Klienta podany w toku rejestracji w Serwisie) i hasła zdefiniowanego przez Klienta w toku rejestracji w Serwisie. 6) Użytkownik osoba fizyczna, której Klient nadał, w ramach Konta, uprawnienia dostępowe do wybranych przez Klienta Usług lub funkcjonalności Serwisu pozostająca z Klientem w stosunku pracy lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego osoba ta świadczy na rzecz Klienta usługi lub wykonuje powierzone jej zadania w ramach umowy o dzieło. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o działaniach lub zaniechaniach Klienta rozumie się przez to także działania lub zaniechania Użytkowników, którym Klient nadał odpowiednie uprawnienia. 7) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca za przedmiot świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą dokonania przez Klienta rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 8) Cennik dostępny w Serwisie pod adresem: dokument określający wysokość i sposoby płatności za korzystanie przez Klienta z Usług. 9) Konsument osoba fizyczna korzystająca z Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 10) Regulamin niniejszy dokument. 2

2 2. [Zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną] 1. W ramach świadczonych Usług Usługodawca udostępnia Klientom narzędzia wspomagające prowadzenie działań marketingowych i komunikacyjnych w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności w serwisie Facebook. 2. Usługi dostępne są dla Klientów po zalogowaniu do Serwisu i dokonaniu opłaty za korzystanie z nich, chyba, że co innego wynika z postanowień szczególnych Regulaminu. 3. Aktualny i szczegółowy wykaz Usług świadczonych przez Usługodawcę dostępny jest w Serwisie pod adresem i stanowi ofertę Usługodawcy. 4. Usługodawca informuje, że ze względu na charakter Usług niezbędne jest udostępnienie przez Klienta Usługodawcy dostępu do danych, których zakres uzależniony jest od rodzaju Usługi. Usługodawca zobowiązuje się wykorzystywać te dane wyłącznie w celu świadczenia Usług objętych Umową. 5. Usługi świadczone są w opcjach i pakietach cenowych wybranych przez Klienta z oferty zamieszczonej w Serwisie pod adresem Usługodawca dopuszcza świadczenie Usług na warunkach odmiennych niż określone w Regulaminie, lub z wyłączeniem niektórych postanowień Regulaminu, jednakże wyłącznie na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Usługodawcy oraz przesłanie Klientowi wiadomości . Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu. 3. [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług] 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z Usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się w Serwisie, niezbędne jest łącznie: 1) połączenie z siecią Internet; 2) posiadanie urządzenia pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet; 3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia o minimalnej rozdzielczości 1152x864px, dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies. 2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej ( ). 4 [Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną] 1. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. 2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, robaki czy konie trojańskie. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Klient zaopatrzył urządzenia, które wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. 3. Usługodawca informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu 3

3 zarówno do systemu Usługodawcy, jak i Klienta między innymi w celu kradzieży danych. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę, by ustalone przez Klienta hasło, przy pomocy którego Klient loguje się do Serwisu nie było udostępniane osobom trzecim i nie było przechowywane w sposób, który osobom postronnym ułatwiałby dostęp do niego. 5 [Zasady korzystania z Usług] 1. Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji Klienta w Serwisie, na zasadach określonych w 6 ust. 1, logowania przy pomocy loginu (adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji) oraz ustalonego przez Klienta hasła, a także, z zastrzeżeniem 6 ust. 8, opłacenia wynagrodzenia, przysługującego Usługodawcy za korzystanie przez Klienta z wybranego przez niego pakietu Usług. 2. Każdy klient może wskazać w ramach swojego Konta Użytkowników, którzy będą dokonywali w jego imieniu i na jego rachunek czynności związanych z korzystaniem z Usług, w zakresie w jakim Klient nadał im odpowiednie uprawnienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Użytkowników, jak za własne działania lub zaniechania, w tym w szczególności za działania lub zaniechania Użytkowników związane z zaciąganiem zobowiązań w imieniu Klienta, a także polegające na naruszeniu postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. 3. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania Usług do dostarczania lub transferowania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi naruszenie innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, a także do nie podejmowania, z wykorzystaniem Usługi, działań zmierzających wprost lub pośrednio do wywołania szkód u osób trzecich lub mogących powodować zakłócenia w realizacji Usług. 4. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania, w szczególności w związku z korzystaniem z Usług lub z ich wykorzystaniem, działań szkodliwych, przez które rozumieć należy: 1) naruszenie postanowień Regulaminu, 2) niestosowanie się do instrukcji podanych przez Usługodawcę w celu zapewnienia jakości lub bezpieczeństwa Usług; 3) przekazywanie dostępu do Usług osobom trzecim innym niż Użytkownicy; 4) udostępnianie, bez zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, dostępu do Serwisu osobom trzecim, nie związanym bezpośrednio z Usługodawcą, z wykorzystaniem loginu i hasła przypisanych Klientowi; 5) nieautoryzowane użycie (lub próby nieautoryzowanego użycia) lub sabotaż dowolnych komputerów, urządzeń lub sieci, jak również używanie czy kontrolowanie botów, flooding, klonowanie czy narzędzia do zbierania lub ekstrakcji danych; 6) próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do Usług dowolnym użytkownikom lub komputerom (ataki DOS, DDOS, DNS spoofing); 7) fałszowanie informacji pozwalającej zidentyfikować Klienta lub ukrywanie takiej informacji, włącznie z działaniami typu phishing, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. 8) wprowadzanie do sieci lub komputerów Usługodawcy złośliwego lub szkodliwego oprogramowania; 9) nieautoryzowane skanowanie sieci Usługodawcy w poszukiwaniu luk zabezpieczeń; 10) nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego (np. przy użyciu sniffera pakietów) lub inne próby przechwycenia informacji przeznaczonej dla innych Klientów; 4

4 11) nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń komputera, sieci czy konta innego Klienta ( cracking ); 12) użycie programu/skryptu/polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego Klienta, zarówno lokalnie jak i zdalnie; 13) pharming, czyli użycie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów DNS lub inne środki mające na celu przekierowanie użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod prawdziwy serwis w celu zebrania informacji osobistych, danych logowania lub innych informacji od użytkowników prawdziwego serwisu; nieautoryzowane udostępnianie innym osobom całości lub części Usługi; 14) przejmowanie adresów IP; 15) pośrednie lub bezpośrednie wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja adresów dla celów wysyłki niepożądanej korespondencji masowej (spam), chyba, że w obrębie zamkniętej listy wysyłkowej obejmującej podmioty, które dobrowolnie się na taką listę zapisały, odbieranie odpowiedzi na spam, celowe wysyłanie przesadnie dużych załączników do jednego odbiorcy, przekazywanie spamu; 16) kierowanie, przy użyciu Usługi, gróźb karalnych wobec osób trzecich; 17) reklamowanie lub rozsyłanie listów łańcuszków, piramid finansowych czy fałszywych alarmów 18) używanie Usługi w połączeniu z lub przy wsparciu serwera bez stosownych uprawnień (tam, gdzie takie uprawnienia są wymagane); 19) obecność na ogólnie uznanej liście wysyłających niepożądane wiadomości (SPAM), 20) używanie meta-tagów lub innego ukrytego tekstu zawierającego nazwę Usługodawcy, domenę Usługodawcy lub znaki handlowe związane z Usługami, 21) inne działania stanowiące naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności naruszające prawa Usługodawcy lub osób trzecich. 5. Usługodawca może, bez wcześniejszego powiadomienia, podjąć wszelkie dostępne działania, związane z podjęciem lub usiłowaniem podjęcia przez Klienta działań szkodliwych. 6. W przypadku podejrzenia pojęcia lub usiłowania podjęcia działań szkodliwych przez Klienta nie będącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo zawiesić dostęp do Usług dla danego Klienta. 7. W przypadku, gdy podejrzenia, o jakich mowa w ust. 6 okażą się prawdziwe, Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a Klientowi niebędącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za okres, w którym świadczenie Usług było zawieszone. 8. W przypadku podjęcia przez Klientów będących Konsumentami, działań szkodliwych, podjęcie takich działań stanowi ważną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie przez Usługodawcę Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 6. [Rejestracja w Serwisie; zawarcie i rozwiązanie Umowy] 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług jest rejestracja Klienta w Serwisie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez Usługodawcę w Serwisie w celu ułatwienia Klientom rejestracji, w tym założenia Konta przez Klienta. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym, danych w toku rejestracji i zakładania Konta. 2. Czynności związane z rejestracją Klienta w Serwisie i założeniem Konta mogą być wykonane przez Usługodawcę, jednakże wyłącznie na podstawie odrębnej, pisemnej 5

5 umowy, o jakiej mowa w 2 ust. 6, w takim przypadku postanowienia ustępów kolejnych stosuje się wyłącznie w zakresie określonym w odrębnej umowie. 3. W toku rejestracji w Serwisie Klient ustala swój login oraz znane jemu wyłącznie hasło. Login, którym jest adres poczty elektronicznej ( ) Klienta, stanowi jego unikalną nazwę identyfikującą Klienta w Serwisie. Hasło Klienta zostaje przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych wprowadzanych przez Klienta w toku korzystania przez Klienta z Usług. 4. Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Klienta w Serwisie, służy również do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Klientem. 5. Usługodawca zwraca uwagę, że Klienci powinni chronić swoje hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym. 6. Dokonując rejestracji Klient wybiera pakiet Usług z jakiego zamierza korzystać oraz akceptuje Regulamin. 7. Każdy, kto dokonuje rejestracji w Serwisie działając w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, która po dokonaniu Rejestracji stanie się Klientem, zobowiązany jest do posiadania stosownego umocowania do zawarcia w imieniu tej osoby trzeciej z Usługodawcą Umowy na warunkach określonych w Regulaminie. W braku takiego umocowania lub w przypadku przekroczenia jego zakresu oraz w braku potwierdzenia Umowy przez w/w osobę trzecią, osoba która dokonała rejestracji zobowiązana będzie do naprawienia szkody, jaką Usługodawca poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. 8. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 9. Każdemu Klientowi, który dokonał rejestracji w Serwisie, przysługuje prawo do nieodpłatnego, 14- dniowego testowania Usług, przy czym zakres Usług udostępnianych do testowania przez Usługodawcę zależy wyłącznie od woli Usługodawcy. Usługodawca może przedłużyć bezpłatny okres testowania. 10. W trakcie lub w ostatnim dniu 14-dniowego okresu testowego, Klient może dokonać opłaty za wybrany pakiet Usług, na zasadach określonych w Regulaminie albo zrezygnować z dostępu do Usług. W przypadku nieuiszczenia opłaty za korzystanie z wybranego pakietu Usług najpóźniej w dniu następującym po ostatnim dniu okresu testowego, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, przy czym postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów. 11. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. 12. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 13. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 14. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać Umowę na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym rozwiązanie przez Usługodawcę Umowy zawartej z Konsumentem wymaga podania ważnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie. 15. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę możliwe jest również na zasadach określonych w 5 ust. 6 i 7 oraz w 8 ust. 10 zdanie drugie Regulaminu. 6

6 16. Umowa Ulega rozwiązaniu w przypadku określonym w 8 ust. 10 zdanie pierwsze Regulaminu. 17. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Klient opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami, którym zawsze przysługuje prawo do zwrotu takich środków pieniężnych. 18. W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca przechowuje dane zgromadzone w ramach Konta Klienta przez okres 30 (trzydzieści) dni. W tym czasie Klient może żądać wydania danych, przez Usługodawcę, jednakże za odrębnym wynagrodzeniem. Klient uzyskuje również dostęp w/w dane w przypadku ponownego wykupienia Usługi przez Klienta. Po upływie 30-dniwego terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym dostęp do danych zgromadzonych w ramach Konta Klienta będzie niemożliwy. 18. W przypadku sporu, Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a)klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); b) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem 7 [Reklamacje] 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres Usługodawcy: lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w 1 pkt 1 Regulaminu. 2. Przedmiotem reklamacji może być tylko wykonanie Usługi niezgodne z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub niewykonywanie Usług. 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić: 1) powoływanie się na okoliczność, iż Usługa była realizowana na rzecz osoby innej niż Klienta z powodu pozyskania przez tą osobę kodów dostępu Klienta na skutek przyczyn leżących po stronie Klienta; 2) powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych po stronie Klienta; 3) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Klienta, oznaczenie jego danych adresowych (jeżeli reklamacja składana jest w formie wiadomości wystarczy podać adres poczty elektronicznej, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów nieprawidłowości świadczonej Usługi. 6. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumentów, Usługodawca zawsze udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. 7. W przypadku reklamacji przesłanej pocztą elektroniczną, Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości , chyba że w reklamacji wyraźnie zastrzeżono, że odpowiedź ma zostać przesłana w formie pisemnej. 8 [Płatności] 1. Za korzystanie z Usługi Usługodawcy należne jest wynagrodzenie, w wysokości zależnej od pakietu Usług wybranego przez Klienta w czasie rejestracji w Serwisie.

7 2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem miesięcznym, a jego wysokości określa Cennik. 3. Zawierając Umowę, Klient zobowiązuje się do dokonywania opłat za Usługi za kolejne okresy rozliczeniowe, nie później niż pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego.

8 4. Każdy okres rozliczeniowy trwa 1 (jeden) miesiąc począwszy od dnia rozpoczęcia odpłatnego korzystania z Usług, a skończywszy na dniu następnego miesiąca odpowiadającym datą dniowi rozpoczęcia odpłatnego korzystania z Usług. 5. Informacja o dostępnych formach płatności jest zamieszczona na stronie internetowej W przypadku Klientów, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stawka podatku VAT wskazana w Cenniku może ulec zmianie i zostanie określona zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 6. Klient wyraża zgodę na sporządzanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej. 7. Przed upływem terminu płatności za kolejny okres rozliczeniowy Klient, który wybrał inny sposób płatności, niż comiesięczne, automatyczne obciążenie rachunku powiązanego z kartą kredytową, otrzyma na adres podany podczas rejestracji w Serwisie link, po uruchomieniu którego zostanie przekierowany do podstrony Serwisu, z której będzie mógł pobrać fakturę VAT proforma. 8. Faktury VAT, obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe dostępne będą w Serwisie w ramach Konta Klienta. 9. W przypadku uchybienia terminowi płatności Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta niebędącego Konsumentem do czasu uiszczenia płatności. Klient którego konto zostało zablokowane nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę. 10. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 30 dni Umowa z Klientem niebędącym Konsumentem ulega rozwiązaniu, co nie dotyczy opóźnienia w płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, do którego zastosowanie mają postanowienia 6 ust. 10 Regulaminu. 11. W przypadku Klientów będących Konsumentami, opóźnienie opóźnienia w płatności przekraczające 30 dni, stanowi ważną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, opóźnieniem stanowiącym ważną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jest opóźnienie 14-dniowe. 9 [Dane osobowe i inne dane przetwarzane prze Usługodawcę] 1. Usługodawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Klient podał w trakcie rejestracji w Serwisie, tj. imię i nazwisko, adres , firmę osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, numer telefonu, a także dane, które Klient poda uzupełniając informacje w ramach Konta, tj. adres i numer identyfikacji podatkowej. 2. Dane, o jakich mowa w ust. 1 przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług oraz sporządzenia faktur VAT. 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. 4. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Usługodawca. 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 6. W związku z korzystaniem z Usług Klient może udzielić Usługodawcy zgody na przetwarzanie danych dotyczących działań marketingowych i komunikacyjnych Klienta, w szczególności dotyczących statystyk skuteczności działań w analizowanych kanałach, w serwisach, takich jak np. profile firm czy reklamy, wykonywanych w trakcie świadczenia Usług. W takiej sytuacji Usługodawca ma możliwość przechowywania danych, dokonywania ich analizy oraz prezentowania Klientom i używania do świadczenia Usługi w sposób zapewniający anonimowość źródła pochodzenia tych danych. 8

9 7. Klient może wyrazić zgodę, która może być w każdej chwili cofnięta, na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. 8. Przesyłanie informacji handlowych na podany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga odrębnej zgody Klienta, która może być w każdej chwili cofnięta. Do klientów będącymi osobami fizycznymi nie będą wysyłane nie zamówione informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 10 [Postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich i innych praw] 1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich elementów Serwisu, zarówno graficzne jak i do oprogramowania, a także elementów narzędzi udostępnionych Klientom w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu przysługują wyłącznie Usługodawcy lub osobom, od których Usługodawca nabył odpowiednią licencję. 2. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie Serwisu lub narzędzi, lub ich poszczególnych elementów, w tym elementów graficznych lub programistycznych, niż w celu korzystania z Usług na użytek własny Klienta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub osób trzecich. 3. Klient jest uprawniony do wykorzystywania elementów Serwisu lub narzędzi udostępnionych w jego ramach, a także wyników działania tych narzędzi, w celach związanych z realizacją prowadzonych przez Klienta działań na rzecz osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową lub zawodową, w szczególności w formie graficznej, w celu prezentacji danych generowanych przy użyciu narzędzi. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania nazwy Serwisu wraz ze wskazaniem Usługodawcy jako podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do wykorzystanych elementów. Prawo przyznane Klientowi w zdaniu pierwszym powyżej nie obejmuje w szczególności prawa do umożliwiania dostępu do Usług świadczonych przez Usługodawcę osobom trzecim innym niż Użytkownicy. 4. Usługodawca szanuje prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. 5. Gdy ktokolwiek stwierdzi, że jego prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa, w tym osób trzecich, zostały naruszone przy użyciu udostępnianej Usługi, powinien powiadomić Usługodawcę podając opatrzone zwykłym lub elektronicznym podpisem: dane podmiotu, którego prawa zostały naruszone, oświadczenie iż powiadamiający działając w dobrej wierze twierdzi, że opisywane dane naruszają prawa wraz ze wskazaniem tych praw, opis lokacji w której znajdują się te dane. Wymienione dokumenty należy przesłać na adres Usługodawcy wskazany w 1 ust. 1 Regulaminu a w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym na adres 11 [Odpowiedzialność Usługodawcy] 1. Usługodawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w przypadku gdy następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie przerwa w dostępie do Usług, Klientowi przysługuje zwrot części zapłaconego wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu w jakim dostęp Klienta do Usług był niemożliwy. 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami ograniczona jest do wysokości 9

10 rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Usługodawcy od Klienta. 12 [Postanowienia końcowe] 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie dla wszystkich potencjalnych Klientów. Usługodawca umożliwia pobranie Regulaminu i zapisanie go na własnym nośniku danych. 2. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i wiążą Klienta z dniem publikacji ich na wskazanej w ust. 1 powyżej stronie WWW, zaś w przypadku Klientów będących Konsumentami, wyłącznie w przypadku akceptacji tych zmian przez Konsumenta. Powyższe ma zastosowanie jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 3. Do oceny skutków prawnych postanowień Regulaminu oraz w sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają tylko i wyłącznie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisu kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz z późn. zm) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827), a wszelkie kwestie związane z Umowami zawieranymi przez Usługodawcę z Klientami oraz świadczonymi Usługami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. 4. W przypadku, gdyby treść niniejszego Regulaminu została przetłumaczona na języki inne niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne bądź semantyczne będą rozstrzygane według reguł obowiązujących w języku polskim zaś za autentyczną i wiążącą uznana będzie tylko i wyłącznie wersja języku polskim. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2013 r.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r.

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r. Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z 01.01.2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. DEFINICJE 1. Speed oznacza Bernarda Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPEED Bernard Szymczak na podstawie wpisu do Centralnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo