INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI INSTALACJA... 2 UŻYTKOWNICY... 2 Organy administracji publicznej... 2 Przedsiębiorcy... 2 Uzyskiwanie uprawnień... 2 KONTO ADMINISTRATORA... 3 Weryfikacja danych... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Ustawienia... 4 Edycja danych w modułach WYKAZ i ODAPDY... 4 MODUŁ WYKAZ... 5 Edycja kart informacyjnych... 5 Lista kart informacyjnych... 5 Wyszukiwanie kart informacyjnych... 6 Publikowanie kart informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej... 7 MODUŁ ODPADY... 8 Charakterystyka... 8 Rozpoczęcie pracy... 9 Ustawienia Nieruchomości Sektory Ewidencja firm Rejestry i ewidencje Miejsca zagospodarowania odpadów Ewidencja umów na wywóz odpadów komunalnych Ewidencja umów na odbiór nieczystości komunalnych Raporty kwartalne z umów Sprawozdania KONTO FIRMY Charakterystyka Uzyskanie uprawnień do systemu Wprowadzanie umów na odbiór odpadów komunalnych Wprowadzanie umów na odbiór nieczystości komunalnych Raport z umów na odbiór odpadów komunalnych Raport z umów na odbiór nieczystości komunalnych Sprawozdania

2 INSTALACJA System Informacji o Środowisku zwany dalej SIOS nie wymaga instalacji. Uprawnienia uzyskuje się składając zamówienie na stronie Do korzystania z SIOS niezbędny jest zestaw komputerowy, przeglądarka internetowa oraz dostęp do sieci publicznej. W ramach SIOS funkcjonują dwa moduły realizujące odrębne zadania: WYKAZ - publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz z późn. zm.) przeznaczony dla wszystkich organów administracji publicznej. ODPADY system gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gmin i Przedsiębiorców realizujący zadania nakreślone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 z 1996 poz. 622 z późn. zm.). UŻYTKOWNICY Organy administracji publicznej Osoby odpowiedzialne w organach administracji za realizację zadań związanych z publikacją danych o środowisku użytkują moduł WYKAZ. Jeżeli organ posiada kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi SIOS umożliwia realizację tych zadań w module ODPADY. Przedsiębiorcy Dodatkowo, użytkownikami modułu ODPADY są Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jeżeli zostali zarejestrowani w systemie przez organ w celu wprowadzania umów zawartych z mieszkańcami na odbiór odpadów komunalnych i/lub transport nieczystości ciekłych oraz w celu przekazywania kwartalnych sprawozdań. Uzyskiwanie uprawnień Użytkowników systemu tworzy Administrator systemu. Sposób zarządzania uprawnieniami do pracy w poszczególnych modułach opisano w dziale Konto Administratora. 2

3 KONTO ADMINISTRATORA Administrator systemu ma prawa zarówno do zarządzania użytkownikami, jak również do wprowadzania danych do modułów. Po przesłaniu zamówienia zgodnie z procedurą podaną na konto organu jest natychmiast aktywowane, a na adres podany w zamówieniu przesyłane są login i hasło do Konta Administratora. Weryfikacja danych Po pierwszym zalogowaniu w zakładce Moje dane należy zmienić hasło dostępu dla Administratora oraz KONIECZNIE zweryfikować dane organu. Dane organu są wykorzystywane w dalszej pracy SIOS przy określaniu obszaru pochodzenia dokumentów, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Poprawność tych danych jest również ważna przy wyszukiwaniu informacji przez Interesantów. Zarządzanie użytkownikami W ramach jednego konta organu, SIOS pozwala na utworzenie nieograniczonej liczby użytkowników dla dwu niezależnych grup: Użytkowników Urzędu oraz Użytkowników Firm. Użytkownicy Urząd Możliwa aktywacja/deaktywacja, dodawanie, edycja, zmiana hasła oraz usunięcie konta. Po wypełnieniu formularza Dodaj użytkownika - Urząd, na podany adres użytkownika przesyłane są automatycznie uprawnienia w postaci czterocyfrowego loginu oraz sześciocyfrowego hasła. Użytkownik po zalogowaniu ma dostęp tylko do zdefiniowanego modułu: WYKAZ i/lub ODPADY. 3

4 Użytkownicy Firmy Uprawnienia dostępu mogą być nadane tylko firmom, które wcześniej zostały w module ODPADY wprowadzone do odpowiedniej ewidencji. Możliwa jest praca w systemie tylko dla firm, które znajdując się w rejestrze działalności regulowanej i/lub w ewidencji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Użytkownik Firma, ma dostęp tylko do modułu OPDADY w celu wprowadzania umów zawartych z mieszkańcami na odbiór odpadów komunalnych i/lub transport nieczystości ciekłych oraz w celu przekazywania kwartalnych sprawozdań. Ustawienia W narzędziu Ustawienia, Administrator systemu może zdefiniować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określone dane będą wykorzystywane przy naliczaniu zobowiązań, w trakcie wprowadzania danych z deklaracji. System umożliwia pozostawienie niezdefiniowanych stawek. Jednak należy wówczas deaktywować opcję Pracuj z deklaracjami. Po deaktywacji tej opcji, system nie będzie wymagał danych w rejestrze nieruchomości dotyczących płatności oraz nie będzie liczył należnych opłat. Dekatywację opcji Pracuj z deklaracjami należy stosować tylko w okresie przejściowym związanym z wdrażaniem systemu, zgodnie z opisem w dziale Rozpoczęcie pracy z systemem. Edycja danych w modułach WYKAZ i ODAPDY Administrator systemu oprócz uprawnień zarządzania kontem i użytkownikami ma możliwość samodzielnego wprowadzania danych zarówno do modułu WYKAZ jak i ODPADY. Po zalogowaniu okno dialogowe pozwala wybrać odpowiedni moduł pracy. Administrator systemu oraz użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do obydwu modułów mogą swobodnie przechodzić pomiędzy modułami wskazując odpowiedni symbol w prawym, górnym rogu okna. Zasady edycji danych w poszczególnych modułach omówiono w dalszej części instrukcji. 4

5 MODUŁ WYKAZ Edycja kart informacyjnych Narzędzia modułu pozwalają na dodawanie nielimitowanej liczby kart informacyjnych wraz z załącznikami. Aby dodać nową kartę do wykazu należy z belki systemowej wybrać Nowa karta i wypełnić formularz. System automatycznie wypełnia pola Miejsce przechowywania oraz Obszar, którego dokument dotyczy pobierając dane z zakładki Moje dane. Również automatycznie proponowane są standardowe deklaracje oraz daty edycji. Przy polach w formularzu umieszczono ikony informacyjne opisujące sposób ich wypełniania. Lista kart informacyjnych Po zapisaniu, dokument trafia na listę Karty informacyjne. Opcje listy umożliwiają podgląd, wydruk, zmianę lub usunięcie karty, a także klonowanie usprawniające proces wprowadzania stale powtarzających się danych. Listę możemy szybko filtrować poprzez narzędzie wbudowane nad tabelą oraz zapisać do formatu Excela lub PDF. 5

6 Wyszukiwanie kart informacyjnych Wyszukiwanie proste pozwala na wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów znajdujących się w wykazie kart informacyjnych. Wyszukiwanie rozszerzone przeznaczone jest do wyszukiwania kart informacyjnych według ściśle określonych kryteriów Nr karty informacyjnej, Roku wydania dokumentu, Rodzaju, Nazwy oraz Tematu dokumentu, a także obszaru, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Wyniki wyszukiwania prezentowane są w tabeli, która umożliwia wydruk, utworzenie PDF oraz eksport do Excela, a także po kliknięciu w numer karty dostęp do jej szczegółów. Podgląd szczegółów karty umożliwia jej: wydruk, utworzenie PDF oraz eksport danych karty do Excela. 6

7 Publikowanie kart informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Publikacja zawartości modułu WYKAZ jest konieczna na stronach BIP organu. Aby umożliwić obywatelom dostęp do publikowanych treści należy zamieścić adres wyszukiwarki na swoich stronach BIP. Adres do umieszczania w BIP: Dzięki wyszukiwarce prostej i zaawansowanej obywatel poszukujący informacji może przeszukiwać wykaz zarówno dla swojego obszaru zamieszkania jak i dla dowolnej gminy/powiatu/województwa. 7

8 MODUŁ ODPADY Charakterystyka Moduł umożliwia zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w gminie poprzez prowadzenie: ewidencji nieruchomości podlegających i zwolnionych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ewidencji zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, ewidencji firm prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ewidencji firm zbierających sprzęt elektro-elektroniczny, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji zbiorników bezodpływowych, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych, Moduł opiera swoje działanie o ewidencję nieruchomości, czyli adresy działek oraz ich właścicieli. Brak danych w tej ewidencji UNIEMOŻLIWIA pracę w tym module. Moduł gromadzi dane poszczególnych rejestrów w jednym wspólnym interfejsie, wyświetlając w oknie głównym aktualnie wskazany rejestr, np. Nieruchomości. 8

9 Rozpoczęcie pracy Dla optymalizacji pracy zaleca się wprowadzanie danych wg poniższej kolejności: 1. USTAWIENIA w Panelu Administratora należy zdefiniować stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli nie są znane stawki, należy odznaczyć pole Pracuj z deklaracjami. Wówczas system nie będzie wymagał wszystkich danych przy edycji nieruchomości. 2. IMPORT DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH ideą systemu jest zapewnienie 100% szczelności przepływu danych. Dlatego też zaleca się utworzenie listy wszystkich nieruchomości jako bazy odniesienia, a następnie wprowadzania szczegółowych informacji o każdej z nich. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można korzystając z filtrów szybko znajdować nieruchomości, np. nieruchomości, które nie złożyły deklaracji, które mają decyzje o opłatach wydane z urzędu, itp. Funkcja importu dostępna jest w ewidencji nieruchomości. 3. SEKTORY należy wprowadzić dane o sektorach na które została podzielona gmina, a dla których zostaną przeprowadzone zamówienia publiczne na odbiór odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargów należy ponownie wyedytować każdy sektor zapisując informacje dot. firm uprawnionych do ich obsługi. Ta informacja zostanie przeniesiona automatycznie do działu Publikacje internetowe. Jeżeli gmina nie została podzielna na sektory należy stworzyć jeden sektor, który będzie obszarem całej gminy. 4. FIRMY wprowadzenie danych do słownika firm. Słownik będzie wykorzystywany do dokonywania wpisów do rejestrów i ewidencji oraz wydawania zezwoleń. 5. NIERUCHOMOŚCI wprowadzanie danych o nieruchomościach z deklaracji lub innych źródeł. 6. REJESTRY i EWIDENCJE edycja odbywa się sukcesywnie w miarę konieczności. Ewidencje zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków tworzą się automatycznie ma podstawie wpisów dokonanych dla danych nieruchomościach w ewidencji nieruchomości. 7. POZOSTAŁE FUNKCJE w miarę konieczności 9

10 Ustawienia Narzędzie dostępne tylko dla Administratora danych w Panelu administratora. Służy ono do zdefiniowania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umożliwia określenie okresów ich obowiązywania, a także podokresów płatności i terminów wnoszenia opłat. Poniżej przedstawiono przykład zdefiniowania stawek wg następujących założeń: okres rozliczeniowy rozpoczyna się w styczniu 2012 i trwa nieprzerwanie do czasu zdefiniowania nowego okresu. Początek nowego okresu będzie automatycznie końcem poprzedniego. 2 podokresy pierwszy od stycznia do czerwca 2012 z terminem płatności na koniec lipca 2012 oraz drugi od lipca do grudnia 2012 z terminem płatności na koniec stycznia naliczanie stawek wg gospodarstw domowych symbolizuje to zaznaczone pole Za gospodarstwo domowe. Można zdefiniować stawki dla wszystkich możliwych form, jednak system będzie liczył i uwzględniał tylko te, przy których znajduje się aktywne pole wyboru. Ta sytuacja jest przydatna przy prowadzeniu symulacji dochodów. Funkcja Symulacja dochodu znajduje się przy polu ZAPISZ. 10

11 Nieruchomości Narzędzia modułu pozwalają na dodawanie nielimitowanej liczby nieruchomości i zarządzanie nimi. W ewidencji nieruchomości gromadzone są dane nie tylko w zakresie adresowym, ale również przechowywane są informacje o gospodarce wodnościekowej, a także zagospodarowaniu terenu i deklaracjach o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przygotowanie do wprowadzania danych Przed wprowadzaniem danych o nieruchomościach należy zdefiniować w PANELU ADMINISTRATORA stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli nie znamy stawek, należy odznaczyć pole Pracuj z deklaracjami. Szczegóły dotyczące kolejności pracy w module opisano w dziale Rozpoczęcie pracy. Lista nieruchomości Wprowadzone nieruchomości wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie. Specjalna grupa filtrów umieszczona nad listą umożliwia zaawansowane przeglądanie danych w trzech kategoriach: wg umów pozwala znaleźć nieruchomości z konkretnego sektora, które nie mają zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych lub które nie posiadają kanalizacji, nie znajdują się w ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nie posiadają umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Możliwość znalezienia takich punktów jest jedną z NAJWAŻNIEJSZYCH WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU. wg płatności pozwala odfiltrować nieruchomości z wybranego sektora, które nie złożyły deklaracji, z rozpoznaniem ich bilansu płatniczego (nadpłata lub niedopłata. Możliwość znalezienia takich punktów jest kolejną z NAJWAŻNIEJSZYCH WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU. wg zaawansowania wywołuje formularz nieruchomości, w którym można zdefiniować dowolne zapytanie poprzez wypełnienie odpowiednich pól. Dzięki takiej strukturze zapytań, można wyszukiwać nieruchomości spełniające dowolny ciąg kryteriów, wg słów kluczowych pozwala znaleźć punkty adresowe, których nazwa odpowiada dowolnej frazie wpisanej w polu tekstowym. Dane wyświetlane w tabeli można drukować, tworzyć PDF lub eksportować do Excela wykorzystując funkcje zlokalizowane na belce systemowej. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać dane oraz przeglądać dane o nieruchomościach, a także przeglądać umowy (kolumna umowy) jak również prowadzić rozliczenia (kolumna płatności). 11

12 Edycja nieruchomości Dodawanie nowej lub edycja istniejącej nieruchomości polega na wypełnieniu pól formularza. Jeżeli w Panelu Administratora odznaczono pole Pracuj z deklaracjami, system będzie wymagał podania wszystkich pół związanych z płatnościami, tj. z działów Deklaracja, Zagospodarowanie, Płatności. Dane z działu Gospodarka wodno-ściekowa są wykorzystywane do generowania ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych. Dane o nieruchomości można wprowadzić w pełnym zakresie, tj. podając liczbę mieszkańców, ilość zużytej wody, powierzchnię mieszkalną, a także rodzaj gospodarstwa domowego. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną naliczone dla pól, które zostały wypełnione i jednocześnie są zgodne z dokonanymi Ustawieniami (Panel administratora). Dla podanego przykładu, jeżeli Administrator zdefiniuje sposób naliczania wg mieszkańców system pomnoży liczbę mieszkańców (w tym przypadku 4 osoby) przez stawkę za 1 osobę, którą zdefiniował w Ustawieniach. Pozostałe dane nie będą wykorzystywane do obliczeń. Jednak ich zgromadzenie umożliwi symulację dochodów (zgodnie z działem Ustawienia). 12

13 Import nieruchomości W przypadku posiadania nieruchomości zapisanych w pliku tekstowym lub pliku arkusza kalkulacyjnego możliwy jest ich import, co znacznie usprawnia wprowadzenie podstawowych danych. Moduł udostępnia przykładowy plik, umożliwiający poznanie formatu zapisu danych. Sektory Narzędzie pozwala prowadzić zapisy dot. podziału gminy na sektory. Dla każdego sektora można wprowadzić informacje opisowe dot. zakresu przestrzennego sektora, a także informacje o firmie, która wygrała przetarg lub obsługuje go na innych zasadach. Ta informacja zostanie przeniesiona automatycznie do działu Publikacje internetowe. Jeżeli gmina nie została podzielna na sektory należy stworzyć jeden sektor, który będzie obszarem całej gminy. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. Ewidencja firm Narzędzia modułu pozwalają na prowadzenie ewidencji firm, ich edycję i zarządzanie. Dodanie do ewidencji nowej firmy polega na wywołaniu z okna głównego ewidencji firm i wskazaniu przycisku Dodaj. Ewidencja firm jest ważną częścią modułu, gdyż służy jako słownik danych do prowadzonego rejestru działalności regulowanej i innych ewidencji lub zezwoleń, a także służy do zakładania kont użytkowników systemu z zewnątrz. Ewidencja firm jest tylko słownikiem zasilającym inne działy systemu, więc mogą w niej znajdować się wszystkie firmy, niezależnie od tego czy będą miały uprawnienia dostępu do systemu czy też będą rejestrowane w innych ewidencjach. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. 13

14 Rejestry i ewidencje Narzędzia modułu pozwalają na prowadzenie wszystkich wymaganych prawem rejestrów i ewidencji: ewidencji nieruchomości podlegających i zwolnionych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ewidencji zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, ewidencji firm prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ewidencji firm zbierających sprzęt elektro-elektroniczny, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji zbiorników bezodpływowych. Poszczególną ewidencję wybiera się z pola wyboru znajdującego się na listą. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, skreślać oraz przeglądać dane. 14

15 Miejsca zagospodarowania odpadów Moduł umożliwia ewidencjonowanie miejsc zagospodarowania odpadów. Ta ewidencja zostanie przeniesiona automatycznie do działu Publikacje internetowe. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. Ewidencja umów na wywóz odpadów komunalnych Moduł umożliwia przeglądanie on-line wszystkich umów na odbiór odpadów komunalnych wprowadzonych przez firmy uprawnione do systemu. Dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem ich wprowadzenia do systemu. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Specjalnie przygotowane narzędzia analityczne pozwalają dodatkowo: znaleźć dowolną pozycję w wykazie poprzez wpisanie słów kluczowych, np. adresu, nazwiska osoby, itp., wyodrębnić umowy zawarte przez dowolną firmę, z podziałem na umowy aktywne lub nieaktywne, znaleźć dowolną umowę definiując datę jej zawarcia, obowiązywania lub zakończenia, zobaczyć szczegóły znalezionej umowy. 15

16 Ewidencja umów na odbiór nieczystości komunalnych Moduł umożliwia także przeglądanie on-line wszystkich umów na odbiór nieczystości ciekłych. Dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem ich wprowadzenia do systemu. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Specjalnie przygotowane narzędzia analityczne pozwalają dodatkowo: znaleźć dowolną pozycję w wykazie poprzez wpisanie słów kluczowych, np. adresu, nazwiska osoby, itp., wyodrębnić umowy zawarte przez dowolną firmę, z podziałem na umowy aktywne lub nieaktywne, znaleźć dowolną umowę definiując datę jej zawarcia, obowiązywania lub zakończenia, zobaczyć szczegóły znalezionej umowy. 16

17 Raporty kwartalne z umów Funkcja umożliwiająca realizować on-line obowiązek ustawowy składania przez firmy kwartalnych raportów z zawartych i rozwiązanych umów na odbiór wywóz odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Specjalnie przygotowane narzędzie umożliwia utworzenie raportu dla: dowolnej firmy przewozowej, dowolnego rodzaju umowy na odpady lub ścieki, ostatniego okresu rozliczeniowego, czyli kwartału, dowolnego, zdefiniowanego przez użytkownika okresu. Uzyskane wyniki wyświetlane są w tabeli. Dane możemy sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Raporty kwartalne są częścią SPRAWOZDAŃ. Sprawozdania System umożliwia przyglądanie sprawozdań kwartalnych składanych przez firmy do tego zobligowane. Cały moduł agregowania danych pochodzących od Przedsiębiorców, jak również tworzenia na ich bazie zbiorczego sprawozdania rocznego składanego przez Gminę będzie dostępny w chwili opublikowania aktu wykonawczego do ustawy. 17

18 KONTO FIRMY Charakterystyka Konto firmy przewozowej stworzono, aby umożliwić firmom wprowadzanie on-line danych o zawartych umowach na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości komunalnych, usprawniając tym samym ich wymianę pomiędzy firmą, a Gminą. Dzięki bezpośredniej rejestracji umów w systemie: Gmina ma bezpośredni wgląd do ewidencji (bez możliwości edycji danych), nie ma konieczności przesyłania lub eksportu danych z ewidencji firmy do ewidencji organu, eliminując ewentualne błędy zapisu i usprawniając pracę, nie ma konieczności wydruku i przesyłania danych, gdyż organ ma wgląd on-line do systemu i może samodzielnie generować raporty. Uzyskanie uprawnień do systemu Dostęp do systemu nadaje Administratora systemu w Panelu Administratora. Firma uprawniona otrzymuje na adres login i hasło. Logowanie następuje przez stronę Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik powinien w zakładce Moje dane zmienić hasło logowania. Wprowadzanie umów na odbiór odpadów komunalnych Zadaniem firmy przewozowej jest rejestrowanie zawartych i rozwiązanych umów na wywóz odpadów komunalnych. Narzędzia modułu pozwalają na rejestrację umów, ich edycję i zarządzanie. Dodanie do ewidencji nowej umowy wymaga wcześniejszego zdefiniowania nieruchomości. 18

19 Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem wprowadzania. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. Specjalnie przygotowane narzędzia analityczne pozwalają dodatkowo: znaleźć dowolną pozycję w wykazie poprzez wpisanie słów kluczowych, np. adresu, nazwiska osoby, itp., wyodrębnić umowy z podziałem na umowy aktywne lub nieaktywne, znaleźć dowolną umowę definiując datę jej zawarcia, obowiązywania lub zakończenia, zobaczyć szczegóły znalezionej umowy. Wprowadzanie umów na odbiór nieczystości komunalnych Moduł umożliwia także rejestrację on-line wszystkich umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zasady i mechanizmy edycji, wyszukiwania oraz analiz są identyczne do opisanych funkcji w poprzednim dziale dla umów na odbiór odpadów komunalnych. Raport z umów na odbiór odpadów komunalnych Funkcja umożliwia realizować on-line obowiązek ustawowy składania organowi kwartalnych raportów z zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Specjalnie przygotowane narzędzie umożliwia utworzenie raportu dla: ostatniego okresu rozliczeniowego, dowolnego, zdefiniowanego przez użytkownika okresu. Uzyskane wyniki wyświetlane są w tabeli. Dane możemy sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Raport z umów na odbiór nieczystości komunalnych Moduł umożliwia także raportowanie wszystkich umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zasady obsługi są identyczne jak dla raportów na odbiór odpadów komunalnych. Okno raportowania wywołujemy wskazując na belce systemowej ikonę: Sprawozdania System umożliwia przyglądanie sprawozdań kwartalnych składanych przez firmy do tego zobligowane. Cały moduł agregowania danych pochodzących od Przedsiębiorców, jak również tworzenia na ich bazie zbiorczego sprawozdania rocznego składanego przez Gminę będzie dostępny w chwili opublikowania aktu wykonawczego do ustawy. 19

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Funkcje Systemu oraz Cennik

Funkcje Systemu oraz Cennik Funkcje Systemu oraz Cennik RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22) 203 40 23 kom.: +48 795 45 55 02 www: www.raddev.pl e-mail: sekretariat@raddev.pl 1 Cechy systemu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Do Wniosku należy dołączyć:

Do Wniosku należy dołączyć: Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo