INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI INSTALACJA... 2 UŻYTKOWNICY... 2 Organy administracji publicznej... 2 Przedsiębiorcy... 2 Uzyskiwanie uprawnień... 2 KONTO ADMINISTRATORA... 3 Weryfikacja danych... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Ustawienia... 4 Edycja danych w modułach WYKAZ i ODAPDY... 4 MODUŁ WYKAZ... 5 Edycja kart informacyjnych... 5 Lista kart informacyjnych... 5 Wyszukiwanie kart informacyjnych... 6 Publikowanie kart informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej... 7 MODUŁ ODPADY... 8 Charakterystyka... 8 Rozpoczęcie pracy... 9 Ustawienia Nieruchomości Sektory Ewidencja firm Rejestry i ewidencje Miejsca zagospodarowania odpadów Ewidencja umów na wywóz odpadów komunalnych Ewidencja umów na odbiór nieczystości komunalnych Raporty kwartalne z umów Sprawozdania KONTO FIRMY Charakterystyka Uzyskanie uprawnień do systemu Wprowadzanie umów na odbiór odpadów komunalnych Wprowadzanie umów na odbiór nieczystości komunalnych Raport z umów na odbiór odpadów komunalnych Raport z umów na odbiór nieczystości komunalnych Sprawozdania

2 INSTALACJA System Informacji o Środowisku zwany dalej SIOS nie wymaga instalacji. Uprawnienia uzyskuje się składając zamówienie na stronie Do korzystania z SIOS niezbędny jest zestaw komputerowy, przeglądarka internetowa oraz dostęp do sieci publicznej. W ramach SIOS funkcjonują dwa moduły realizujące odrębne zadania: WYKAZ - publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz z późn. zm.) przeznaczony dla wszystkich organów administracji publicznej. ODPADY system gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gmin i Przedsiębiorców realizujący zadania nakreślone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 z 1996 poz. 622 z późn. zm.). UŻYTKOWNICY Organy administracji publicznej Osoby odpowiedzialne w organach administracji za realizację zadań związanych z publikacją danych o środowisku użytkują moduł WYKAZ. Jeżeli organ posiada kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi SIOS umożliwia realizację tych zadań w module ODPADY. Przedsiębiorcy Dodatkowo, użytkownikami modułu ODPADY są Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jeżeli zostali zarejestrowani w systemie przez organ w celu wprowadzania umów zawartych z mieszkańcami na odbiór odpadów komunalnych i/lub transport nieczystości ciekłych oraz w celu przekazywania kwartalnych sprawozdań. Uzyskiwanie uprawnień Użytkowników systemu tworzy Administrator systemu. Sposób zarządzania uprawnieniami do pracy w poszczególnych modułach opisano w dziale Konto Administratora. 2

3 KONTO ADMINISTRATORA Administrator systemu ma prawa zarówno do zarządzania użytkownikami, jak również do wprowadzania danych do modułów. Po przesłaniu zamówienia zgodnie z procedurą podaną na konto organu jest natychmiast aktywowane, a na adres podany w zamówieniu przesyłane są login i hasło do Konta Administratora. Weryfikacja danych Po pierwszym zalogowaniu w zakładce Moje dane należy zmienić hasło dostępu dla Administratora oraz KONIECZNIE zweryfikować dane organu. Dane organu są wykorzystywane w dalszej pracy SIOS przy określaniu obszaru pochodzenia dokumentów, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Poprawność tych danych jest również ważna przy wyszukiwaniu informacji przez Interesantów. Zarządzanie użytkownikami W ramach jednego konta organu, SIOS pozwala na utworzenie nieograniczonej liczby użytkowników dla dwu niezależnych grup: Użytkowników Urzędu oraz Użytkowników Firm. Użytkownicy Urząd Możliwa aktywacja/deaktywacja, dodawanie, edycja, zmiana hasła oraz usunięcie konta. Po wypełnieniu formularza Dodaj użytkownika - Urząd, na podany adres użytkownika przesyłane są automatycznie uprawnienia w postaci czterocyfrowego loginu oraz sześciocyfrowego hasła. Użytkownik po zalogowaniu ma dostęp tylko do zdefiniowanego modułu: WYKAZ i/lub ODPADY. 3

4 Użytkownicy Firmy Uprawnienia dostępu mogą być nadane tylko firmom, które wcześniej zostały w module ODPADY wprowadzone do odpowiedniej ewidencji. Możliwa jest praca w systemie tylko dla firm, które znajdując się w rejestrze działalności regulowanej i/lub w ewidencji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Użytkownik Firma, ma dostęp tylko do modułu OPDADY w celu wprowadzania umów zawartych z mieszkańcami na odbiór odpadów komunalnych i/lub transport nieczystości ciekłych oraz w celu przekazywania kwartalnych sprawozdań. Ustawienia W narzędziu Ustawienia, Administrator systemu może zdefiniować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określone dane będą wykorzystywane przy naliczaniu zobowiązań, w trakcie wprowadzania danych z deklaracji. System umożliwia pozostawienie niezdefiniowanych stawek. Jednak należy wówczas deaktywować opcję Pracuj z deklaracjami. Po deaktywacji tej opcji, system nie będzie wymagał danych w rejestrze nieruchomości dotyczących płatności oraz nie będzie liczył należnych opłat. Dekatywację opcji Pracuj z deklaracjami należy stosować tylko w okresie przejściowym związanym z wdrażaniem systemu, zgodnie z opisem w dziale Rozpoczęcie pracy z systemem. Edycja danych w modułach WYKAZ i ODAPDY Administrator systemu oprócz uprawnień zarządzania kontem i użytkownikami ma możliwość samodzielnego wprowadzania danych zarówno do modułu WYKAZ jak i ODPADY. Po zalogowaniu okno dialogowe pozwala wybrać odpowiedni moduł pracy. Administrator systemu oraz użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do obydwu modułów mogą swobodnie przechodzić pomiędzy modułami wskazując odpowiedni symbol w prawym, górnym rogu okna. Zasady edycji danych w poszczególnych modułach omówiono w dalszej części instrukcji. 4

5 MODUŁ WYKAZ Edycja kart informacyjnych Narzędzia modułu pozwalają na dodawanie nielimitowanej liczby kart informacyjnych wraz z załącznikami. Aby dodać nową kartę do wykazu należy z belki systemowej wybrać Nowa karta i wypełnić formularz. System automatycznie wypełnia pola Miejsce przechowywania oraz Obszar, którego dokument dotyczy pobierając dane z zakładki Moje dane. Również automatycznie proponowane są standardowe deklaracje oraz daty edycji. Przy polach w formularzu umieszczono ikony informacyjne opisujące sposób ich wypełniania. Lista kart informacyjnych Po zapisaniu, dokument trafia na listę Karty informacyjne. Opcje listy umożliwiają podgląd, wydruk, zmianę lub usunięcie karty, a także klonowanie usprawniające proces wprowadzania stale powtarzających się danych. Listę możemy szybko filtrować poprzez narzędzie wbudowane nad tabelą oraz zapisać do formatu Excela lub PDF. 5

6 Wyszukiwanie kart informacyjnych Wyszukiwanie proste pozwala na wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów znajdujących się w wykazie kart informacyjnych. Wyszukiwanie rozszerzone przeznaczone jest do wyszukiwania kart informacyjnych według ściśle określonych kryteriów Nr karty informacyjnej, Roku wydania dokumentu, Rodzaju, Nazwy oraz Tematu dokumentu, a także obszaru, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Wyniki wyszukiwania prezentowane są w tabeli, która umożliwia wydruk, utworzenie PDF oraz eksport do Excela, a także po kliknięciu w numer karty dostęp do jej szczegółów. Podgląd szczegółów karty umożliwia jej: wydruk, utworzenie PDF oraz eksport danych karty do Excela. 6

7 Publikowanie kart informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Publikacja zawartości modułu WYKAZ jest konieczna na stronach BIP organu. Aby umożliwić obywatelom dostęp do publikowanych treści należy zamieścić adres wyszukiwarki na swoich stronach BIP. Adres do umieszczania w BIP: Dzięki wyszukiwarce prostej i zaawansowanej obywatel poszukujący informacji może przeszukiwać wykaz zarówno dla swojego obszaru zamieszkania jak i dla dowolnej gminy/powiatu/województwa. 7

8 MODUŁ ODPADY Charakterystyka Moduł umożliwia zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w gminie poprzez prowadzenie: ewidencji nieruchomości podlegających i zwolnionych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ewidencji zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, ewidencji firm prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ewidencji firm zbierających sprzęt elektro-elektroniczny, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji zbiorników bezodpływowych, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych, Moduł opiera swoje działanie o ewidencję nieruchomości, czyli adresy działek oraz ich właścicieli. Brak danych w tej ewidencji UNIEMOŻLIWIA pracę w tym module. Moduł gromadzi dane poszczególnych rejestrów w jednym wspólnym interfejsie, wyświetlając w oknie głównym aktualnie wskazany rejestr, np. Nieruchomości. 8

9 Rozpoczęcie pracy Dla optymalizacji pracy zaleca się wprowadzanie danych wg poniższej kolejności: 1. USTAWIENIA w Panelu Administratora należy zdefiniować stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli nie są znane stawki, należy odznaczyć pole Pracuj z deklaracjami. Wówczas system nie będzie wymagał wszystkich danych przy edycji nieruchomości. 2. IMPORT DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH ideą systemu jest zapewnienie 100% szczelności przepływu danych. Dlatego też zaleca się utworzenie listy wszystkich nieruchomości jako bazy odniesienia, a następnie wprowadzania szczegółowych informacji o każdej z nich. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można korzystając z filtrów szybko znajdować nieruchomości, np. nieruchomości, które nie złożyły deklaracji, które mają decyzje o opłatach wydane z urzędu, itp. Funkcja importu dostępna jest w ewidencji nieruchomości. 3. SEKTORY należy wprowadzić dane o sektorach na które została podzielona gmina, a dla których zostaną przeprowadzone zamówienia publiczne na odbiór odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargów należy ponownie wyedytować każdy sektor zapisując informacje dot. firm uprawnionych do ich obsługi. Ta informacja zostanie przeniesiona automatycznie do działu Publikacje internetowe. Jeżeli gmina nie została podzielna na sektory należy stworzyć jeden sektor, który będzie obszarem całej gminy. 4. FIRMY wprowadzenie danych do słownika firm. Słownik będzie wykorzystywany do dokonywania wpisów do rejestrów i ewidencji oraz wydawania zezwoleń. 5. NIERUCHOMOŚCI wprowadzanie danych o nieruchomościach z deklaracji lub innych źródeł. 6. REJESTRY i EWIDENCJE edycja odbywa się sukcesywnie w miarę konieczności. Ewidencje zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków tworzą się automatycznie ma podstawie wpisów dokonanych dla danych nieruchomościach w ewidencji nieruchomości. 7. POZOSTAŁE FUNKCJE w miarę konieczności 9

10 Ustawienia Narzędzie dostępne tylko dla Administratora danych w Panelu administratora. Służy ono do zdefiniowania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umożliwia określenie okresów ich obowiązywania, a także podokresów płatności i terminów wnoszenia opłat. Poniżej przedstawiono przykład zdefiniowania stawek wg następujących założeń: okres rozliczeniowy rozpoczyna się w styczniu 2012 i trwa nieprzerwanie do czasu zdefiniowania nowego okresu. Początek nowego okresu będzie automatycznie końcem poprzedniego. 2 podokresy pierwszy od stycznia do czerwca 2012 z terminem płatności na koniec lipca 2012 oraz drugi od lipca do grudnia 2012 z terminem płatności na koniec stycznia naliczanie stawek wg gospodarstw domowych symbolizuje to zaznaczone pole Za gospodarstwo domowe. Można zdefiniować stawki dla wszystkich możliwych form, jednak system będzie liczył i uwzględniał tylko te, przy których znajduje się aktywne pole wyboru. Ta sytuacja jest przydatna przy prowadzeniu symulacji dochodów. Funkcja Symulacja dochodu znajduje się przy polu ZAPISZ. 10

11 Nieruchomości Narzędzia modułu pozwalają na dodawanie nielimitowanej liczby nieruchomości i zarządzanie nimi. W ewidencji nieruchomości gromadzone są dane nie tylko w zakresie adresowym, ale również przechowywane są informacje o gospodarce wodnościekowej, a także zagospodarowaniu terenu i deklaracjach o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przygotowanie do wprowadzania danych Przed wprowadzaniem danych o nieruchomościach należy zdefiniować w PANELU ADMINISTRATORA stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli nie znamy stawek, należy odznaczyć pole Pracuj z deklaracjami. Szczegóły dotyczące kolejności pracy w module opisano w dziale Rozpoczęcie pracy. Lista nieruchomości Wprowadzone nieruchomości wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie. Specjalna grupa filtrów umieszczona nad listą umożliwia zaawansowane przeglądanie danych w trzech kategoriach: wg umów pozwala znaleźć nieruchomości z konkretnego sektora, które nie mają zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych lub które nie posiadają kanalizacji, nie znajdują się w ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nie posiadają umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Możliwość znalezienia takich punktów jest jedną z NAJWAŻNIEJSZYCH WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU. wg płatności pozwala odfiltrować nieruchomości z wybranego sektora, które nie złożyły deklaracji, z rozpoznaniem ich bilansu płatniczego (nadpłata lub niedopłata. Możliwość znalezienia takich punktów jest kolejną z NAJWAŻNIEJSZYCH WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU. wg zaawansowania wywołuje formularz nieruchomości, w którym można zdefiniować dowolne zapytanie poprzez wypełnienie odpowiednich pól. Dzięki takiej strukturze zapytań, można wyszukiwać nieruchomości spełniające dowolny ciąg kryteriów, wg słów kluczowych pozwala znaleźć punkty adresowe, których nazwa odpowiada dowolnej frazie wpisanej w polu tekstowym. Dane wyświetlane w tabeli można drukować, tworzyć PDF lub eksportować do Excela wykorzystując funkcje zlokalizowane na belce systemowej. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać dane oraz przeglądać dane o nieruchomościach, a także przeglądać umowy (kolumna umowy) jak również prowadzić rozliczenia (kolumna płatności). 11

12 Edycja nieruchomości Dodawanie nowej lub edycja istniejącej nieruchomości polega na wypełnieniu pól formularza. Jeżeli w Panelu Administratora odznaczono pole Pracuj z deklaracjami, system będzie wymagał podania wszystkich pół związanych z płatnościami, tj. z działów Deklaracja, Zagospodarowanie, Płatności. Dane z działu Gospodarka wodno-ściekowa są wykorzystywane do generowania ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych. Dane o nieruchomości można wprowadzić w pełnym zakresie, tj. podając liczbę mieszkańców, ilość zużytej wody, powierzchnię mieszkalną, a także rodzaj gospodarstwa domowego. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną naliczone dla pól, które zostały wypełnione i jednocześnie są zgodne z dokonanymi Ustawieniami (Panel administratora). Dla podanego przykładu, jeżeli Administrator zdefiniuje sposób naliczania wg mieszkańców system pomnoży liczbę mieszkańców (w tym przypadku 4 osoby) przez stawkę za 1 osobę, którą zdefiniował w Ustawieniach. Pozostałe dane nie będą wykorzystywane do obliczeń. Jednak ich zgromadzenie umożliwi symulację dochodów (zgodnie z działem Ustawienia). 12

13 Import nieruchomości W przypadku posiadania nieruchomości zapisanych w pliku tekstowym lub pliku arkusza kalkulacyjnego możliwy jest ich import, co znacznie usprawnia wprowadzenie podstawowych danych. Moduł udostępnia przykładowy plik, umożliwiający poznanie formatu zapisu danych. Sektory Narzędzie pozwala prowadzić zapisy dot. podziału gminy na sektory. Dla każdego sektora można wprowadzić informacje opisowe dot. zakresu przestrzennego sektora, a także informacje o firmie, która wygrała przetarg lub obsługuje go na innych zasadach. Ta informacja zostanie przeniesiona automatycznie do działu Publikacje internetowe. Jeżeli gmina nie została podzielna na sektory należy stworzyć jeden sektor, który będzie obszarem całej gminy. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. Ewidencja firm Narzędzia modułu pozwalają na prowadzenie ewidencji firm, ich edycję i zarządzanie. Dodanie do ewidencji nowej firmy polega na wywołaniu z okna głównego ewidencji firm i wskazaniu przycisku Dodaj. Ewidencja firm jest ważną częścią modułu, gdyż służy jako słownik danych do prowadzonego rejestru działalności regulowanej i innych ewidencji lub zezwoleń, a także służy do zakładania kont użytkowników systemu z zewnątrz. Ewidencja firm jest tylko słownikiem zasilającym inne działy systemu, więc mogą w niej znajdować się wszystkie firmy, niezależnie od tego czy będą miały uprawnienia dostępu do systemu czy też będą rejestrowane w innych ewidencjach. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. 13

14 Rejestry i ewidencje Narzędzia modułu pozwalają na prowadzenie wszystkich wymaganych prawem rejestrów i ewidencji: ewidencji nieruchomości podlegających i zwolnionych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ewidencji zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, ewidencji firm prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ewidencji firm zbierających sprzęt elektro-elektroniczny, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji zbiorników bezodpływowych. Poszczególną ewidencję wybiera się z pola wyboru znajdującego się na listą. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, skreślać oraz przeglądać dane. 14

15 Miejsca zagospodarowania odpadów Moduł umożliwia ewidencjonowanie miejsc zagospodarowania odpadów. Ta ewidencja zostanie przeniesiona automatycznie do działu Publikacje internetowe. Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. Ewidencja umów na wywóz odpadów komunalnych Moduł umożliwia przeglądanie on-line wszystkich umów na odbiór odpadów komunalnych wprowadzonych przez firmy uprawnione do systemu. Dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem ich wprowadzenia do systemu. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Specjalnie przygotowane narzędzia analityczne pozwalają dodatkowo: znaleźć dowolną pozycję w wykazie poprzez wpisanie słów kluczowych, np. adresu, nazwiska osoby, itp., wyodrębnić umowy zawarte przez dowolną firmę, z podziałem na umowy aktywne lub nieaktywne, znaleźć dowolną umowę definiując datę jej zawarcia, obowiązywania lub zakończenia, zobaczyć szczegóły znalezionej umowy. 15

16 Ewidencja umów na odbiór nieczystości komunalnych Moduł umożliwia także przeglądanie on-line wszystkich umów na odbiór nieczystości ciekłych. Dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem ich wprowadzenia do systemu. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Specjalnie przygotowane narzędzia analityczne pozwalają dodatkowo: znaleźć dowolną pozycję w wykazie poprzez wpisanie słów kluczowych, np. adresu, nazwiska osoby, itp., wyodrębnić umowy zawarte przez dowolną firmę, z podziałem na umowy aktywne lub nieaktywne, znaleźć dowolną umowę definiując datę jej zawarcia, obowiązywania lub zakończenia, zobaczyć szczegóły znalezionej umowy. 16

17 Raporty kwartalne z umów Funkcja umożliwiająca realizować on-line obowiązek ustawowy składania przez firmy kwartalnych raportów z zawartych i rozwiązanych umów na odbiór wywóz odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Specjalnie przygotowane narzędzie umożliwia utworzenie raportu dla: dowolnej firmy przewozowej, dowolnego rodzaju umowy na odpady lub ścieki, ostatniego okresu rozliczeniowego, czyli kwartału, dowolnego, zdefiniowanego przez użytkownika okresu. Uzyskane wyniki wyświetlane są w tabeli. Dane możemy sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Raporty kwartalne są częścią SPRAWOZDAŃ. Sprawozdania System umożliwia przyglądanie sprawozdań kwartalnych składanych przez firmy do tego zobligowane. Cały moduł agregowania danych pochodzących od Przedsiębiorców, jak również tworzenia na ich bazie zbiorczego sprawozdania rocznego składanego przez Gminę będzie dostępny w chwili opublikowania aktu wykonawczego do ustawy. 17

18 KONTO FIRMY Charakterystyka Konto firmy przewozowej stworzono, aby umożliwić firmom wprowadzanie on-line danych o zawartych umowach na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości komunalnych, usprawniając tym samym ich wymianę pomiędzy firmą, a Gminą. Dzięki bezpośredniej rejestracji umów w systemie: Gmina ma bezpośredni wgląd do ewidencji (bez możliwości edycji danych), nie ma konieczności przesyłania lub eksportu danych z ewidencji firmy do ewidencji organu, eliminując ewentualne błędy zapisu i usprawniając pracę, nie ma konieczności wydruku i przesyłania danych, gdyż organ ma wgląd on-line do systemu i może samodzielnie generować raporty. Uzyskanie uprawnień do systemu Dostęp do systemu nadaje Administratora systemu w Panelu Administratora. Firma uprawniona otrzymuje na adres login i hasło. Logowanie następuje przez stronę Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik powinien w zakładce Moje dane zmienić hasło logowania. Wprowadzanie umów na odbiór odpadów komunalnych Zadaniem firmy przewozowej jest rejestrowanie zawartych i rozwiązanych umów na wywóz odpadów komunalnych. Narzędzia modułu pozwalają na rejestrację umów, ich edycję i zarządzanie. Dodanie do ewidencji nowej umowy wymaga wcześniejszego zdefiniowania nieruchomości. 18

19 Wprowadzone dane wyświetlane są w tabeli zgodnie z porządkiem wprowadzania. Listę można sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Ponadto, w grupie Opcje można edytować, usuwać oraz przeglądać dane. Specjalnie przygotowane narzędzia analityczne pozwalają dodatkowo: znaleźć dowolną pozycję w wykazie poprzez wpisanie słów kluczowych, np. adresu, nazwiska osoby, itp., wyodrębnić umowy z podziałem na umowy aktywne lub nieaktywne, znaleźć dowolną umowę definiując datę jej zawarcia, obowiązywania lub zakończenia, zobaczyć szczegóły znalezionej umowy. Wprowadzanie umów na odbiór nieczystości komunalnych Moduł umożliwia także rejestrację on-line wszystkich umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zasady i mechanizmy edycji, wyszukiwania oraz analiz są identyczne do opisanych funkcji w poprzednim dziale dla umów na odbiór odpadów komunalnych. Raport z umów na odbiór odpadów komunalnych Funkcja umożliwia realizować on-line obowiązek ustawowy składania organowi kwartalnych raportów z zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Specjalnie przygotowane narzędzie umożliwia utworzenie raportu dla: ostatniego okresu rozliczeniowego, dowolnego, zdefiniowanego przez użytkownika okresu. Uzyskane wyniki wyświetlane są w tabeli. Dane możemy sortować wskazując odpowiedni nagłówek kolumny, wg której chcemy ustawić wyświetlanie, drukować, zapisywać do PDF lub eksportować do Excela. Raport z umów na odbiór nieczystości komunalnych Moduł umożliwia także raportowanie wszystkich umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zasady obsługi są identyczne jak dla raportów na odbiór odpadów komunalnych. Okno raportowania wywołujemy wskazując na belce systemowej ikonę: Sprawozdania System umożliwia przyglądanie sprawozdań kwartalnych składanych przez firmy do tego zobligowane. Cały moduł agregowania danych pochodzących od Przedsiębiorców, jak również tworzenia na ich bazie zbiorczego sprawozdania rocznego składanego przez Gminę będzie dostępny w chwili opublikowania aktu wykonawczego do ustawy. 19

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Wersja archiwalna Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Urząd Gminy w Grabowie: Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6. Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi systemu eurząd. Opisany w niej jest sposób dostępu zarówno do danych publicznych, jak i podatkowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Zaświadczenia Do wydruków zaświadczeń dodana źródło nieruch_suma, dzięki któremu możemy na zaświadczeniu uzyskać listę nieruchomości zsumowanych po

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016

BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016 BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA W SYSTEMIE 3-LETNIEJ GWARANCJI MAKITA Poniższa instrukcja pomoże Państwu założyć konto w systemie 3-letniej gwarancji oraz przeprowadzić rejestrację

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Czystość i porządek w gminie

Czystość i porządek w gminie Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami stan prawny na 1 września 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Telefonia Stacjonarna. Panel Użytkownika - instrukcja obsługi

Cyfrowa Telefonia Stacjonarna. Panel Użytkownika - instrukcja obsługi Cyfrowa Telefonia Stacjonarna Panel Użytkownika - instrukcja obsługi Zapoznanie się z Panelem Użytkownika Panel Użytkownika, to miejsce w którym użytkownik (fizyczna osoba korzystająca z usługi np. telefonu)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo