REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności określa warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Programu Punktów SMART (dalej: Regulamin ). 2. Organizatorem Programu jest GROHE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 182 ( Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS , posiadająca nr NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN (dalej: GROHE lub Organizator ). 3. Program skierowany jest do Firm wykonujących instalacje sanitarne i wykorzystujących produkty marki GROHE. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w której w związku z nabyciem określonych produktów GROHE, Firmom zostaną przyznane Punkty SMART. Następnie Firma może wymienić Punkty SMART na nagrody. 4. Program odbywa się na terytorium Polski i prowadzony jest w Internecie poprzez portal internetowy (dalej: Portal ) oraz przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej GROHE SMART READER (dalej: APLIKACJA ). 5. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej 6. Uczestnicy Programu, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 7. Program trwa w okresie od 1 sierpnia 2014 do odwołania przez organizatora. II. WYMAGANIA TECHNICZNE I DOSTĘPNOŚĆ 1. Techniczne warunki korzystania z APLIKACJI zostały wyszczególnione w osobnych Warunkach korzystania, które można pobrać pod adresem: 2. GROHE dokłada wszelkich starań aby APLIKACJA, Portal oraz informacje w nim zawarte były zawsze dostępne i kompletne. GROHE nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z braku ich dostępności. 3. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za wady i braki w udostępnianych Uczestnikom informacjach, oprogramowaniu lub danych, a w szczególności za poprawność, kompletność i dokładność informacji, oprogramowania i danych dostarczonych bezpłatnie. III. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 1. Uczestnikiem Programu może być każda firma, tj. osoba fizyczna lub prawna prowadząca stałą działalność gospodarczą w zakresie instalacji sanitarnych, która dokonała rejestracji w Portalu i uzyskała konto SMART (dalej: Firma ). 2. W Programie, w ramach jednej Firmy, mogą zarejestrować się także pracownicy lub współpracownicy tej Firmy zatrudnieni jako instalatorzy (dalej: Instalatorzy ). Zbierają oni wówczas Punkty SMART na konto swojej Firmy. Prawo do wymiany Punktów SMART na nagrody ma jedynie właściciel Firmy.

2 3. Instalatorzy biorą udział w Programie bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością zawodową w zakresie instalacji sanitarnych, a tym samym, nie są konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 4. Firmy i Instalatorzy zwani są łącznie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikami. 5. W Programie nie mogą brać udziału: a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem przy przygotowaniu i realizacji Programu; b) współpracownicy podmiotów wskazanych w lit. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w lit. a) powyżej; c) inne niż wymienione w lit. a) i b) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Programu; d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 6. W celu wzięcia udziału w Programie należy: a) dokonać rejestracji w Portalu (na stronie b) dokonywać zakupu produktów GROHE i zbierać Punkty SMART; c) wymieniać Punkty SMART na nagrody. 7. Szczegółowe zasady rejestracji w Programie, przyznawania Punktów SMART i wymiany Punktów SMART na nagrody określają pkt IV-VI niniejszego Regulaminu. IV. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z USŁUG 1. Pierwszym krokiem wymaganym do udziału w Programie jest rejestracja. 2. Aby zarejestrować się w Programie należy: a) wejść na stronę Portalu pod adresem b) poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie (dalej: Formularz zgłoszeniowy ), w którym należy podać wszystkie wymagane dane; c) złożyć oświadczenia wymagane w Formularzu zgłoszeniowym; d) wysłać prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy. 3. Zarejestrować Firmę może każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca właścicielem Firmy lub inna osoba przez taką Firmę upoważniona. 4. Po poprawnym dokonaniu rejestracji, Organizator wysyła, na adres Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym, wiadomość rejestracyjną potwierdzającą pomyślną rejestrację w Programie, a także utworzenie Konta SMART (dalej: Konto ) (w przypadku Firm). Punkty SMART można zbierać od chwili otrzymania wiadomości rejestracyjnej. 5. GROHE zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Firmy lub Instalatora, który już uczestniczy w Programie. 6. Uczestnik jest zobowiązany podać w Formularzu zgłoszeniowym dokładne i prawdziwe informacje i dane. 7. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym. Zmiany danych w Formularzu zgłoszeniowym można dokonać poprzez stronę

3 8. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto. 9. GROHE zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta w przypadku, gdy uwierzytelnienie danych logowania się nie powiedzie i/lub podczas rejestracji zostały podane fałszywe informacje lub dane i/lub w przypadku naruszenia Warunków korzystania z APLIKACJI lub Portalu i/lub w przypadku uszkodzenia lub spadku wydajności aplikacji lub Portalu i/lub w przypadku poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. V. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW BONUSOWYCH 1. Uczestnik Programu zbiera punkty na Koncie SMART, poprzez rejestrację zakupionych przez siebie produktów GROHE posiadających kod śledzenia UPI na etykiecie (dalej: Produkty ). 2. Aby zarejestrować zakup Produktu w Programie, Uczestnik powinien: a) zalogować się na Portalu podając login i hasło uzyskane podczas rejestracji; b) wprowadzić kod UPI z opakowania Produktu w odpowiedniej sekcji Portalu. 3. Uczestnicy posiadający telefon typu smartfon mogą też zarejestrować zakup Produktu poprzez APLIKACJĘ (bez logowania w Portalu). 4. Aby zarejestrować zakup Produktu przy pomocy APLIKACJI Uczestnik powinien: a) pobrać APLIKACJĘ na swój smartfon ze strony b) zeskanować kod UPI z opakowania Produktu przy pomocy smartfonu. 5. Za każdym razem gdy Uczestnik wprowadzi kod UPI w Portalu lub poprzez APLIKACJĘ, do jego Konta zostaną automatycznie dopisane Punkty SMART. Informacja o liczbie Punktów SMART przyznawanych w związku z nabyciem określonych Produktów będzie też dostępna na Portalu. 6. Każdy kod może być wykorzystany tylko raz. Jeżeli kod został już wykorzystany nie można wymienić go na Punkty SMART. 7. Punkty SMART są ważne przez rok od naliczenia (tj. od momentu rejestracji Produktu w Portalu lub APLIKACJI) i po tym czasie automatycznie są odliczane z Konta Uczestnika. 8. W przypadku naruszenia Regulaminu Programu, w szczególności wykorzystania kodu UPI bez zakupu Produktu, GROHE zastrzega sobie prawo do usuwania Punktów SMART i zablokowania lub usunięcia Konta. 9. Nie jest dopuszczalne łączenie Kont lub dokonywanie przelewu Punktów SMART z jednego Konta na drugie. 10. Po zarejestrowaniu w Programie, Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego Konta logując się w Portalu. Po pobraniu APLIKACJI na swój smartfon, Uczestnik może także obsługiwać Konto w Programie za pomocą telefonu. VI. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY 1. Każda Firma posiadająca Konto SMART ma możliwość wymiany zgromadzonych Punktów SMART na nagrody wyszczególnione na Portalu (dalej: Nagrody ). 2. Przy każdej Nagrodzie wyszczególnionej w Portalu Organizator wskazuje ilość Punktów SMART niezbędnych w celu przyznania Nagrody. 3. Po uzyskaniu wymaganej liczby Punktów SMART, Firma ma prawo zamówić wybraną Nagrodę spośród asortymentu Nagród na Portalu.

4 4. Aby zamówić daną Nagrodę, należy wypełnić właściwy formularz na stronie internetowej Programu (w Portalu) lub numer skontaktować się z infolinią Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu Organizator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia Nagrody pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej. 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Organizator zapewnia dostarczenie Nagrody lub (we wskazanych przypadkach) umożliwia jej odbiór osobisty. Terminy dostawy wynosi 21 dni i jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 7. Koszty dostawy Nagrody pokrywa Organizator. 8. Jeśli zamówienie obejmuje więcej Nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie. 9. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską. W przypadku, gdy Uczestnik poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Uczestnika, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Uczestnika. 10. GROHE nie jest zobowiązany do wymiany Punktów SMART na Nagrodę, jeżeli Nagroda została dostarczona. 11. Wykorzystane Punkty SMART są automatycznie odejmowane z Konta SMART. 12. Nagrody przyznawane są wyłącznie Firmom posiadającym Konto SMART. Instalatorzy nie są uprawnieni do otrzymania Nagrody. Nagrody otrzymuje Firma, w której imieniu Instalator zbiera Punkty SMART. 13. GROHE nie udziela żadnej gwarancji na Nagrody ani nie odpowiada za Nagrody dostarczone w ramach Programu, w tym na zasadach rękojmi. 14. Punkty SMART nie podlegają wymianie na gotówkę. 15. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzenoszenia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią. 16. Zobowiązania związane z dostawą Nagród mogą być wykonywane za pomocą podmiotów trzecich, z którym Organizator zawarł umowy o współpracy (dostawcy nagród). VII. PODATKI, OPŁATY I INNE POTRĄCENIA Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie uiścić wszelkie podatki i inne opłaty związane z uzyskaniem Nagród w ramach Programu. VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Wszelkie treści, dane i inne elementy udostępniane Uczestnikom w ramach Programu, w tym APLIKACJA, Portal i wszelkie ich elementy (dalej łącznie: Materiały chronione ) pozostają wyłączną własnością GROHE lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wszystkie Materiały chronione są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika i mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele związane z udziałem w Programie. Każde inne wykorzystanie Materiałów chronionych, w szczególności ich zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub ich publiczne udostępnianie bez zgody GROHE jest zabronione. 2. GROHE udziela Uczestnikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnianych przez APLIKACJĘ i na Portalu, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym

5 Regulaminie. Każde inne wykorzystanie jest zabronione. 3. Informacje uzyskane w wyniku dostępu do APLIKACJI i Portalu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika i tylko w celach informacyjnych. 4. Dane uzyskane z zapytań nie mogą być wykorzystane w całości ani w części do utworzenia komercyjnej bazy danych, w żadnym formacie i/lub do przetwarzania danych lub wymiany informacji i/lub do innych celów komercyjnych. 5. Łączenie, integracja lub powiązanie APLIKACJI lub Portalu lub ich elementów z innym oprogramowaniem, bazą danych lub meta-bazą danych jest zabronione. IX. BRAK GWARANCJI NA PRAWIDŁOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ 1. GROHE nie oferuje żadnych gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji, tekstów, grafik, łączy i innych treści zawartych w APLIKACJI i Portalu lub ich przydatności do określonych zastosowań. 2. GROHE zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji informacji podanych w APLIKACJI i na Portalu oraz oferowanych nagród, w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto dołączone specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych w niektórych przypadkach mogą nie być dostępne. X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. GROHE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych zarówno z winy umyślnej jak i przez nieumyślne zaniedbanie obowiązku ze strony GROHE. Na tych samych zasadach GROHE ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich prawnych przedstawicieli lub reprezentantów. 2. W każdym innym przypadku odpowiedzialność GROHE będzie ograniczona do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz naruszenia zobowiązań szczególnie ważnych dla osiągania celów Regulaminu. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu jest ograniczona do tych szkód, które można racjonalnie przewidzieć i których wystąpienia można się spodziewać. Tę samą zasadę stosuje się do przedstawicieli i reprezentantów. 3. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, będących następstwem działania siły wyższej. 4. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w zakresie dopuszczonym przez prawo, GROHE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (art. Art Art Kodeksu cywilnego). 6. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, na przykład utratę danych, poniesione podczas korzystania z Aplikacji. XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników Programu podane w Formularzu zgłoszeniowym lub inne dane udostępnione w ramach Programu (dalej: Dane osobowe ) będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Programu, w tym na potrzeby dostarczenia Nagród.

6 2. Administratorem Danych osobowych jest Organizator, tj. GROHE Polska Sp. z o.o., spółka z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 182 ( Warszawa). 3. Udostępnienie Danych osobowych na potrzeby wskazane w ust. 1 powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie, w tym do otrzymania Nagrody. 4. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingu produktu lub usług Organizatora poprzez zaakceptowanie oświadczenia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym. 5. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaakceptowanie oświadczenia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez udostępnienie numeru telefonu lub adresu w Formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu tej zgody, GROHE będzie w szczególności uprawniony do wysyłania biuletynów i reklam dostosowanych do Firmy Uczestnika. 6. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można cofnąć w każdej chwili. W każdej biuletynie informacji handlowej umieszczony jest specjalny link umożliwiający cofnięcie zgody w dowolnym momencie. 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także, w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych lub usunięcia tych danych. 8. Uczestnik może zażądać usunięcia Konta w dowolnym momencie. Prośbę o usuniecie Konta należy skierować pocztą elektroniczną na adres: GROHE usunie Konto Uczestnika w terminie od otrzymania prośby. W takim przypadku, GROHE powinno także usunąć wszystkie Dane osobowe Uczestnika i inne przechowywane dane, gdy tylko nie są dłużej wymagane. XII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Organizator świadczy Uczestnikom drogą elektroniczną usługę polegającą na dostępie do Portalu, umożliwiającego Uczestnikowi złożenie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego oraz wzięcie udziału w Programie. 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Uczestnika z Portalu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Uczestnika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Uczestnika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Uczestnik połączył się z Portalem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Uczestnika oraz system operacyjny itp. 3. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres lub ogólnie na stronie internetowej. 4. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7 5. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Konta, zgodnie z pkt XI.7 Regulaminu. 6. Korzystając z Portalu i APLIKACJI, Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt XIII Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami). 9. W ramach Programu, Organizator na stronie: umożliwia zarejestrowanym Uczestnikom bezpłatne pobranie APLIKACJI umożliwiającej rejestrację Produktów i wymianę Produktów na Punkty SMART. 10. W celu pobrania APLIKACJI, Uczestnik powinien spełniać następujące wymagania techniczne: XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane listownie na adres: GROHE Smart, Postfach 56 13, Rheda- Wiedenbrück lub na adres Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od jego zakończenia. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania reklamacji lub wysłania reklamacji drogą elektroniczną. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Uczestnika, a w przypadku Firm, także nazwę Firmy oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Programu Lojalnościowego GROHE SMART. 3. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktem XIII.1 i XIII.2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja. 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. XIV. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora. Zmiany takie mogą być uzasadnione w szczególności wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności lub rozwiązań dla Uczestników, zmianą nazwy Programu lub innymi ważnymi przyczynami związanymi z funkcjonowaniem Programu. 2. Informacja o zmianach Regulaminu Programu zostanie wysłana każdemu Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym na 30 dni przed datą wprowadzenia planowanej zmiany. Powiadomienie o zmianach Regulaminu Programu zostanie także umieszczone na Portalu.

8 XV. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU 1. GROHE zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie. 2. Informacja o zakończeniu Programu zostanie wysłana każdemu Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym na 30 dni przed datą planowanego zakończenia Programu. Powiadomienie o zakończeniu Programu zostanie także umieszczone na Portalu. 3. Z chwilą zakończenia Programu, Uczestnicy nie będą już mogli rejestrować punktów SMART, a tym samym nie będą mogli uzyskać dodatkowych, ani nowych punktów SMART, które mogłyby być wykorzystane. 4. Liczba punktów SMART zarejestrowanych na Koncie Uczestnika do momentu zakończenia Programu nie ulegnie zmianie i będą one mogły być nadal wymieniane na Nagrody, jednak nie później niż w terminie podanym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. 5. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody z tytułu zakończenia Programu. XVI. PRAWO WŁAŚCIWE 1. Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Lepczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YesSport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo