REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności określa warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Programu Punktów SMART (dalej: Regulamin ). 2. Organizatorem Programu jest GROHE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 182 ( Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS , posiadająca nr NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN (dalej: GROHE lub Organizator ). 3. Program skierowany jest do Firm wykonujących instalacje sanitarne i wykorzystujących produkty marki GROHE. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w której w związku z nabyciem określonych produktów GROHE, Firmom zostaną przyznane Punkty SMART. Następnie Firma może wymienić Punkty SMART na nagrody. 4. Program odbywa się na terytorium Polski i prowadzony jest w Internecie poprzez portal internetowy (dalej: Portal ) oraz przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej GROHE SMART READER (dalej: APLIKACJA ). 5. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej 6. Uczestnicy Programu, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 7. Program trwa w okresie od 1 sierpnia 2014 do odwołania przez organizatora. II. WYMAGANIA TECHNICZNE I DOSTĘPNOŚĆ 1. Techniczne warunki korzystania z APLIKACJI zostały wyszczególnione w osobnych Warunkach korzystania, które można pobrać pod adresem: 2. GROHE dokłada wszelkich starań aby APLIKACJA, Portal oraz informacje w nim zawarte były zawsze dostępne i kompletne. GROHE nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z braku ich dostępności. 3. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za wady i braki w udostępnianych Uczestnikom informacjach, oprogramowaniu lub danych, a w szczególności za poprawność, kompletność i dokładność informacji, oprogramowania i danych dostarczonych bezpłatnie. III. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 1. Uczestnikiem Programu może być każda firma, tj. osoba fizyczna lub prawna prowadząca stałą działalność gospodarczą w zakresie instalacji sanitarnych, która dokonała rejestracji w Portalu i uzyskała konto SMART (dalej: Firma ). 2. W Programie, w ramach jednej Firmy, mogą zarejestrować się także pracownicy lub współpracownicy tej Firmy zatrudnieni jako instalatorzy (dalej: Instalatorzy ). Zbierają oni wówczas Punkty SMART na konto swojej Firmy. Prawo do wymiany Punktów SMART na nagrody ma jedynie właściciel Firmy.

2 3. Instalatorzy biorą udział w Programie bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością zawodową w zakresie instalacji sanitarnych, a tym samym, nie są konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 4. Firmy i Instalatorzy zwani są łącznie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikami. 5. W Programie nie mogą brać udziału: a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem przy przygotowaniu i realizacji Programu; b) współpracownicy podmiotów wskazanych w lit. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w lit. a) powyżej; c) inne niż wymienione w lit. a) i b) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Programu; d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 6. W celu wzięcia udziału w Programie należy: a) dokonać rejestracji w Portalu (na stronie b) dokonywać zakupu produktów GROHE i zbierać Punkty SMART; c) wymieniać Punkty SMART na nagrody. 7. Szczegółowe zasady rejestracji w Programie, przyznawania Punktów SMART i wymiany Punktów SMART na nagrody określają pkt IV-VI niniejszego Regulaminu. IV. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z USŁUG 1. Pierwszym krokiem wymaganym do udziału w Programie jest rejestracja. 2. Aby zarejestrować się w Programie należy: a) wejść na stronę Portalu pod adresem b) poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie (dalej: Formularz zgłoszeniowy ), w którym należy podać wszystkie wymagane dane; c) złożyć oświadczenia wymagane w Formularzu zgłoszeniowym; d) wysłać prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy. 3. Zarejestrować Firmę może każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca właścicielem Firmy lub inna osoba przez taką Firmę upoważniona. 4. Po poprawnym dokonaniu rejestracji, Organizator wysyła, na adres Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym, wiadomość rejestracyjną potwierdzającą pomyślną rejestrację w Programie, a także utworzenie Konta SMART (dalej: Konto ) (w przypadku Firm). Punkty SMART można zbierać od chwili otrzymania wiadomości rejestracyjnej. 5. GROHE zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Firmy lub Instalatora, który już uczestniczy w Programie. 6. Uczestnik jest zobowiązany podać w Formularzu zgłoszeniowym dokładne i prawdziwe informacje i dane. 7. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym. Zmiany danych w Formularzu zgłoszeniowym można dokonać poprzez stronę

3 8. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto. 9. GROHE zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta w przypadku, gdy uwierzytelnienie danych logowania się nie powiedzie i/lub podczas rejestracji zostały podane fałszywe informacje lub dane i/lub w przypadku naruszenia Warunków korzystania z APLIKACJI lub Portalu i/lub w przypadku uszkodzenia lub spadku wydajności aplikacji lub Portalu i/lub w przypadku poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. V. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW BONUSOWYCH 1. Uczestnik Programu zbiera punkty na Koncie SMART, poprzez rejestrację zakupionych przez siebie produktów GROHE posiadających kod śledzenia UPI na etykiecie (dalej: Produkty ). 2. Aby zarejestrować zakup Produktu w Programie, Uczestnik powinien: a) zalogować się na Portalu podając login i hasło uzyskane podczas rejestracji; b) wprowadzić kod UPI z opakowania Produktu w odpowiedniej sekcji Portalu. 3. Uczestnicy posiadający telefon typu smartfon mogą też zarejestrować zakup Produktu poprzez APLIKACJĘ (bez logowania w Portalu). 4. Aby zarejestrować zakup Produktu przy pomocy APLIKACJI Uczestnik powinien: a) pobrać APLIKACJĘ na swój smartfon ze strony b) zeskanować kod UPI z opakowania Produktu przy pomocy smartfonu. 5. Za każdym razem gdy Uczestnik wprowadzi kod UPI w Portalu lub poprzez APLIKACJĘ, do jego Konta zostaną automatycznie dopisane Punkty SMART. Informacja o liczbie Punktów SMART przyznawanych w związku z nabyciem określonych Produktów będzie też dostępna na Portalu. 6. Każdy kod może być wykorzystany tylko raz. Jeżeli kod został już wykorzystany nie można wymienić go na Punkty SMART. 7. Punkty SMART są ważne przez rok od naliczenia (tj. od momentu rejestracji Produktu w Portalu lub APLIKACJI) i po tym czasie automatycznie są odliczane z Konta Uczestnika. 8. W przypadku naruszenia Regulaminu Programu, w szczególności wykorzystania kodu UPI bez zakupu Produktu, GROHE zastrzega sobie prawo do usuwania Punktów SMART i zablokowania lub usunięcia Konta. 9. Nie jest dopuszczalne łączenie Kont lub dokonywanie przelewu Punktów SMART z jednego Konta na drugie. 10. Po zarejestrowaniu w Programie, Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego Konta logując się w Portalu. Po pobraniu APLIKACJI na swój smartfon, Uczestnik może także obsługiwać Konto w Programie za pomocą telefonu. VI. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY 1. Każda Firma posiadająca Konto SMART ma możliwość wymiany zgromadzonych Punktów SMART na nagrody wyszczególnione na Portalu (dalej: Nagrody ). 2. Przy każdej Nagrodzie wyszczególnionej w Portalu Organizator wskazuje ilość Punktów SMART niezbędnych w celu przyznania Nagrody. 3. Po uzyskaniu wymaganej liczby Punktów SMART, Firma ma prawo zamówić wybraną Nagrodę spośród asortymentu Nagród na Portalu.

4 4. Aby zamówić daną Nagrodę, należy wypełnić właściwy formularz na stronie internetowej Programu (w Portalu) lub numer skontaktować się z infolinią Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu Organizator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia Nagrody pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej. 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Organizator zapewnia dostarczenie Nagrody lub (we wskazanych przypadkach) umożliwia jej odbiór osobisty. Terminy dostawy wynosi 21 dni i jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 7. Koszty dostawy Nagrody pokrywa Organizator. 8. Jeśli zamówienie obejmuje więcej Nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie. 9. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską. W przypadku, gdy Uczestnik poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Uczestnika, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Uczestnika. 10. GROHE nie jest zobowiązany do wymiany Punktów SMART na Nagrodę, jeżeli Nagroda została dostarczona. 11. Wykorzystane Punkty SMART są automatycznie odejmowane z Konta SMART. 12. Nagrody przyznawane są wyłącznie Firmom posiadającym Konto SMART. Instalatorzy nie są uprawnieni do otrzymania Nagrody. Nagrody otrzymuje Firma, w której imieniu Instalator zbiera Punkty SMART. 13. GROHE nie udziela żadnej gwarancji na Nagrody ani nie odpowiada za Nagrody dostarczone w ramach Programu, w tym na zasadach rękojmi. 14. Punkty SMART nie podlegają wymianie na gotówkę. 15. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzenoszenia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią. 16. Zobowiązania związane z dostawą Nagród mogą być wykonywane za pomocą podmiotów trzecich, z którym Organizator zawarł umowy o współpracy (dostawcy nagród). VII. PODATKI, OPŁATY I INNE POTRĄCENIA Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie uiścić wszelkie podatki i inne opłaty związane z uzyskaniem Nagród w ramach Programu. VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Wszelkie treści, dane i inne elementy udostępniane Uczestnikom w ramach Programu, w tym APLIKACJA, Portal i wszelkie ich elementy (dalej łącznie: Materiały chronione ) pozostają wyłączną własnością GROHE lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wszystkie Materiały chronione są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika i mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele związane z udziałem w Programie. Każde inne wykorzystanie Materiałów chronionych, w szczególności ich zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub ich publiczne udostępnianie bez zgody GROHE jest zabronione. 2. GROHE udziela Uczestnikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnianych przez APLIKACJĘ i na Portalu, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym

5 Regulaminie. Każde inne wykorzystanie jest zabronione. 3. Informacje uzyskane w wyniku dostępu do APLIKACJI i Portalu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika i tylko w celach informacyjnych. 4. Dane uzyskane z zapytań nie mogą być wykorzystane w całości ani w części do utworzenia komercyjnej bazy danych, w żadnym formacie i/lub do przetwarzania danych lub wymiany informacji i/lub do innych celów komercyjnych. 5. Łączenie, integracja lub powiązanie APLIKACJI lub Portalu lub ich elementów z innym oprogramowaniem, bazą danych lub meta-bazą danych jest zabronione. IX. BRAK GWARANCJI NA PRAWIDŁOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ 1. GROHE nie oferuje żadnych gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji, tekstów, grafik, łączy i innych treści zawartych w APLIKACJI i Portalu lub ich przydatności do określonych zastosowań. 2. GROHE zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji informacji podanych w APLIKACJI i na Portalu oraz oferowanych nagród, w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto dołączone specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych w niektórych przypadkach mogą nie być dostępne. X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. GROHE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych zarówno z winy umyślnej jak i przez nieumyślne zaniedbanie obowiązku ze strony GROHE. Na tych samych zasadach GROHE ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich prawnych przedstawicieli lub reprezentantów. 2. W każdym innym przypadku odpowiedzialność GROHE będzie ograniczona do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz naruszenia zobowiązań szczególnie ważnych dla osiągania celów Regulaminu. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu jest ograniczona do tych szkód, które można racjonalnie przewidzieć i których wystąpienia można się spodziewać. Tę samą zasadę stosuje się do przedstawicieli i reprezentantów. 3. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, będących następstwem działania siły wyższej. 4. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w zakresie dopuszczonym przez prawo, GROHE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (art. Art Art Kodeksu cywilnego). 6. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, na przykład utratę danych, poniesione podczas korzystania z Aplikacji. XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników Programu podane w Formularzu zgłoszeniowym lub inne dane udostępnione w ramach Programu (dalej: Dane osobowe ) będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Programu, w tym na potrzeby dostarczenia Nagród.

6 2. Administratorem Danych osobowych jest Organizator, tj. GROHE Polska Sp. z o.o., spółka z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 182 ( Warszawa). 3. Udostępnienie Danych osobowych na potrzeby wskazane w ust. 1 powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie, w tym do otrzymania Nagrody. 4. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingu produktu lub usług Organizatora poprzez zaakceptowanie oświadczenia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym. 5. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaakceptowanie oświadczenia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez udostępnienie numeru telefonu lub adresu w Formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu tej zgody, GROHE będzie w szczególności uprawniony do wysyłania biuletynów i reklam dostosowanych do Firmy Uczestnika. 6. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można cofnąć w każdej chwili. W każdej biuletynie informacji handlowej umieszczony jest specjalny link umożliwiający cofnięcie zgody w dowolnym momencie. 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także, w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych lub usunięcia tych danych. 8. Uczestnik może zażądać usunięcia Konta w dowolnym momencie. Prośbę o usuniecie Konta należy skierować pocztą elektroniczną na adres: GROHE usunie Konto Uczestnika w terminie od otrzymania prośby. W takim przypadku, GROHE powinno także usunąć wszystkie Dane osobowe Uczestnika i inne przechowywane dane, gdy tylko nie są dłużej wymagane. XII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Organizator świadczy Uczestnikom drogą elektroniczną usługę polegającą na dostępie do Portalu, umożliwiającego Uczestnikowi złożenie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego oraz wzięcie udziału w Programie. 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Uczestnika z Portalu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Uczestnika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Uczestnika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Uczestnik połączył się z Portalem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Uczestnika oraz system operacyjny itp. 3. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres lub ogólnie na stronie internetowej. 4. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7 5. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Konta, zgodnie z pkt XI.7 Regulaminu. 6. Korzystając z Portalu i APLIKACJI, Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt XIII Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami). 9. W ramach Programu, Organizator na stronie: umożliwia zarejestrowanym Uczestnikom bezpłatne pobranie APLIKACJI umożliwiającej rejestrację Produktów i wymianę Produktów na Punkty SMART. 10. W celu pobrania APLIKACJI, Uczestnik powinien spełniać następujące wymagania techniczne: XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane listownie na adres: GROHE Smart, Postfach 56 13, Rheda- Wiedenbrück lub na adres Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od jego zakończenia. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania reklamacji lub wysłania reklamacji drogą elektroniczną. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Uczestnika, a w przypadku Firm, także nazwę Firmy oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Programu Lojalnościowego GROHE SMART. 3. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktem XIII.1 i XIII.2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja. 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. XIV. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora. Zmiany takie mogą być uzasadnione w szczególności wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności lub rozwiązań dla Uczestników, zmianą nazwy Programu lub innymi ważnymi przyczynami związanymi z funkcjonowaniem Programu. 2. Informacja o zmianach Regulaminu Programu zostanie wysłana każdemu Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym na 30 dni przed datą wprowadzenia planowanej zmiany. Powiadomienie o zmianach Regulaminu Programu zostanie także umieszczone na Portalu.

8 XV. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU 1. GROHE zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie. 2. Informacja o zakończeniu Programu zostanie wysłana każdemu Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym na 30 dni przed datą planowanego zakończenia Programu. Powiadomienie o zakończeniu Programu zostanie także umieszczone na Portalu. 3. Z chwilą zakończenia Programu, Uczestnicy nie będą już mogli rejestrować punktów SMART, a tym samym nie będą mogli uzyskać dodatkowych, ani nowych punktów SMART, które mogłyby być wykorzystane. 4. Liczba punktów SMART zarejestrowanych na Koncie Uczestnika do momentu zakończenia Programu nie ulegnie zmianie i będą one mogły być nadal wymieniane na Nagrody, jednak nie później niż w terminie podanym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. 5. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody z tytułu zakończenia Programu. XVI. PRAWO WŁAŚCIWE 1. Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Odśwież swoją kuchnię. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Odśwież swoją kuchnię. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Odśwież swoją kuchnię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Odśwież swoją kuchnię. 2. Organizatorem Promocji jest: firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu monitorów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu "30 dni satysfakcji gwarantowanej

Regulamin Programu 30 dni satysfakcji gwarantowanej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu "30 dni satysfakcji gwarantowanej 1.1. Program nosi nazwę 30 dni satysfakcji gwarantowanej i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP PRODUKT ROWENTA I ODBIERZ BILET DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP PRODUKT ROWENTA I ODBIERZ BILET DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP PRODUKT ROWENTA I ODBIERZ BILET DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji towarzyszącej zakupowi produktu Rowenta ( Promocja ) jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Konstantynowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką 1 Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu "Ulegnij pokusie bez zobowiązań

Regulamin Programu Ulegnij pokusie bez zobowiązań 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu "Ulegnij pokusie bez zobowiązań 1.1. Program nosi nazwę Ulegnij pokusie bez zobowiązań i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin")

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin") I. Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: (d) (e) (f) (g) (h) "Platforma e-learningowa" platforma

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo