p.5. Firma,,Piraci Parsęty pobiera opłatę za wypożyczenie zamówionych kajaków i wykonania usługi transportu, z których osoba zamawiająca rezygnuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p.5. Firma,,Piraci Parsęty pobiera opłatę za wypożyczenie zamówionych kajaków i wykonania usługi transportu, z których osoba zamawiająca rezygnuje:"

Transkrypt

1 REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KAJAKOWEGO FIRMY PIRACI PARSĘTY NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU FIRMY PIRACI PARSĘTY ZWALNIA FIRMĘ PIRACI PARSĘTY Z OBOWIĄZKU WYKONANIA USŁUGI DLA KLIENTA!!! p.1. W celu rezerwacji kajaków minimum na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia spływu należy telefonicznie pod nr tel ; / lub em uzgodnić termin i miejsce spływu oraz ilość rezerwowanych kajaków. Następnie należy wpłacić ZADATEK w wysokości 30% planowanych kosztów wypożyczenia kajaków i trasy transportu na konto firmy : Jarosław Krawiec,, PIRACI PARSĘTY Bank Zachodni WBK S.A nr konta ( Dla przelewów z zagranicy KOD SWIFT : WBK PPL PP ) W tytule przelewu proszę napisać imię, nazwisko, datę spływu kajakowego. Pozostałą należność można wpłacić na konto najpóźniej 3 dni przed imprezą, lub uregulować na spływie w dniu rozpoczęcia. p.2. Zawarcie wiążącej umowy z firmą,,piraci Parsęty na wykonanie usługi następuje w momencie akceptacji Regulaminu oraz wpłacenie przez Uczestnika zadatku w wysokości 30% planowanych kosztów na konto firmy : Jarosław Krawiec,, PIRACI PARSĘTY Bank Zachodni WBK S.A nr konta ( Dla przelewów z zagranicy KOD SWIFT : WBK PPL PP ) Następnie podpisanie umowy z firmą,,piraci Parsęty w dniu rozpoczęcia spływu kajakowego. p.3. W dniu spływu firma,,piraci Parsęty pobiera z góry opłaty za wypożyczenie wszystkich kajaków i transport za wszystkie dni oraz pobiera zadatek 20 zł za każdy kajak na mycie kajaka i pranie kamizelek asekuracyjnych po spływie przez firmę,,piraci Parsęty. Zadatek jest zwracany po spływie po zdaniu czystego kajaka i kamizelek asekuracyjnych ( bez względu na pogodę i późną godzinę kończenia spływu!!!), W przypadku zdania brudnego kajaka i kamizelek po spływie firma Piraci Parsęty nie zwraca zadatku. p.4. Zawierając umowę z firmą,,piraci Parsęty, Uczestnicy po podpisaniu umowy oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem firmy,,piraci Parsęty, ich stan zdrowia umożliwia udział w spływie kajakowym a w trakcie spływu będą stosować się do: zarządzeń osób prowadzących spływ kajakowy, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej w szczególności: zakazu spożywania alkoholu i narkotyków przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie, obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kapoków przez osoby nie umiejące lub słabo pływające, nie oddalania się od grupy na wodzie a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu kajakowego. p.5. Firma,,Piraci Parsęty pobiera opłatę za wypożyczenie zamówionych kajaków i wykonania usługi transportu, z których osoba zamawiająca rezygnuje: p.5.a.,,w przypadku gdy przed wykonaniem transportu zamówionych kajaków do miejsca wodowania na spływ osoba zamawiająca kajaki nie poinformuje firmy Piraci Parsęty o rezygnacji z zamówionych kajaków. p.5.b.,, W przypadku gdy osoba zamawiająca kajaki, rezygnuje z jednego lub kilku zamówionych kajaków w dniu spływu lub podczas spływu w trakcie ustalonych dni z firmą,,piraci Parsęty i rezygnacja nie jest spowodowana załamaniem pogody. p.6. Firma,,Piraci Parsęty zwraca opłatę pobraną przed spływem za transport odbioru kajaków po spływie, jeżeli trasa transportu odbioru kajaków jest krótsza do przejechania przez samochód firmy,,piraci Parsęty, niż ustalono przed spływem. str. 1

2 p.7. Osoby do 18 lat mogą wziąć udział w spływie kajakowym wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. Udział w imprezie osoby w wieku do 18 lat wymaga zgody pisemnej rodziców lub opiekunów prawnych którą za każdym razem firma,,piraci Parsęty zweryfikuje osobiście. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą płynąć w kajaku pod opieką prawną osoby pełnoletniej, która odpowiada za bezpieczeństwo osoby nieletniej. p.8. Firma,,Piraci Parsęty zastrzega sobie prawo do odwołania spływu kajakowego lub jednego z jego elementów w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególności: działania siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wniesionych opłat. p.9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w spływie kajakowym, składając pisemne oświadczenie w firmie,,piraci Parsęty, jako wiążącą przyjmuje się datę wpływu pisma do firmy,,piraci Parsęty. p.10. Firma Piraci Parsęty zobowiązuje się do rozpatrzenia pisemnej rezygnacji oraz ewentualnej wypłaty zwrócenia zadatku lub pełnych opłat w terminie 30 dni począwszy od daty wpływu pisma. Klientowi nie przysługują odsetki od kwot zwracanych. p.11. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty zadatku. Firma,,Piraci Parsęty podaje informacyjnie, że szacowane średnie koszty potrąceń z wpłaconego zadatku w przypadku rezygnacji kształtują się następująco: - na 31 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia spływu kajakowego i wypożyczenia kajaka opłata manipulacyjna potrącona przez firmę,,piraci Parsęty jest w wysokości 20zł PLN ze zwracanego zadatku; - w terminie dni przed datą rozpoczęcia spływu kajakowego i wypożyczenia kajaka opłata manipulacyjna potrącona przez firmę,,piraci Parsęty jest w wysokości 50% ze zwracanego zadatku; - w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia spływu kajakowego i wypożyczenia kajaka opłata manipulacyjna potrącona przez firmę,,piraci Parsęty jest w wysokości 100% i nie zwraca zadatku. p.12. Uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku gdy znajdzie osobę zastępczą na zwalniane przez siebie miejsce niezależnie od terminu rezygnacji. Przeniesienie praw i obowiązków Uczestnika na inną osobę spełniającą warunki udziału w spływie kajakowym jest skuteczne, jeżeli firma,,piraci Parsęty zostanie poinformowana o zamianie najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem spływu kajakowego i wypożyczenia kajaka. p.13. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od firmy,,piraci Parsęty np. niestawienie się Uczestnika na określoną godzinę zbiórki, dobrowolna rezygnacja z możliwości wykorzystania opłaconego świadczenia. p.14. Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których firma,,piraci Parsęty przy należytej staranności, nie mogła przewidzieć lub zaistniały nie z winy firmy,,piraci Parsęty. p.15. Firma,,Piraci Parsęty zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi. p.16. Uczestnik ma prawo do otrzymania świadczeń gwarantowanych dokumentami stanowiącymi Umowę. p.17. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie trwania spływu kajakowego dowodu wpłaty w celu ewentualnej weryfikacji. p.18. W trakcie trwania spływu kajakowego, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Uczestnika oraz podporządkowania się poleceniom Pilota, Animatora, Ratownika WOPR, Komandora spływu lub innego przedstawiciela firmy,,piraci Parsęty w celu właściwego przeprowadzenia spływu kajakowego. p.19. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do pokrycia związanych ze szkodą kosztów. str. 2

3 p.20. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku i Regulaminu, nie podporządkowywaniu się poleceniom osób upoważnionych, stwarzaniu zagrożenia dla siebie, innych Uczestników bądź mienia, firma,,piraci Parsęty może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zwrotu pobranej kwoty. W takim wypadku osoba pełnoletnia opuszcza spływ kajakowy niezwłocznie, natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej zostaje powiadomiony jej prawny opiekun. p.21. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo Sąd. p.22. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych. p.23. Wypożyczanie sprzętu kajakowego : Kajaki mają posiadać taką ilość kamizelek asekuracyjnych i wioseł ile osób się w nich znajduje. p.24. Kajak może wypożyczać osoba, która ukończyła 18 lat posiadająca dowód tożsamości ( Prawo Jazdy lub Dowód Osobisty ) p.25. Osoba wypożyczająca kajak wnosi opłatę u wydającego sprzęt pływający przed spływem za wypożyczenie i transport za wszystkie dni spływu. p.26. Osoba wypożyczająca i podpisująca Umowę odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu. p.27. Firma,, Piraci Parsęty zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. DLA OSÓB BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW FIRMA,, PIRACI PARSĘTY NIE WYPOŻYCZA I NIE DOWOZI SPRZĘTU PŁYWAJACEGO I NIE ZWRACA PIENIĘDZY ZA WYKONANIE USŁUGI!!!. p.28. Podczas korzystania na spływie kajakowym ze sprzętu pływającego firmy,,piraci Parsęty obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. Zakaz pływania kajakiem będąc pod wpływem działania alkoholu i narkotyków!!! W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy. p.29. Podczas spływu kajakowego rzekami, jeziorami, morzem korzystając z kajaków firmy,,piraci Parsęty obowiązuje zakaz pływania siedząc w kajaku bez kamizelki asekuracyjnej lub kapoka na sobie-zakaz zdejmowania kamizelek asekuracyjnych i kapoków podczas spływu dla wszystkich osób, które potrafią pływać!!! p.30. Podczas pływania i korzystania ze sprzętu pływającego firmy,,piraci Parsęty płynąc w spływie indywidualnym zorganizowanym we własnym zakresie bez ratowników WOPR z firmy,,piraci Parsęty lub spływie grupowym zorganizowanym przez firmę,,piraci Parsęty z ratownikami WOPRkategorycznie zabrania się za względów bezpieczeństwa : p.30.a. Odłączania się od grupy spływowiczów i pozostawania w tyle samemu pojedynczym kajakiem. p.30.b. Zostawiania w tyle grupy spływowiczów i indywidualnego płynięcia samemu pojedynczym kajakiem do przodu. Zaczynacie spływ jako grupa i kończycie jako grupa - 20 minut przewagi i odległości od grupy to na rzece bardzo dużo i do nadrobienia kajakiem nawet do 60 minut. W przypadku wywrotki kajakiem brak możliwości wyjęcia samemu kajaka z rzeki i dołączenia do grupy pozostaje się samemu w dzikim niedostępnym z lądu terenie. str. 3

4 p.30.c. Odchodzenie od koryta rzeki, rozchodzenia się po lesie i po polach w przypadku problemów w dzień lub po zapadnięciu zmroku w nocy i nie starania się dotrzeć idąc wzdłuż koryta rzeki do punktów i miejsc wyznaczonych na mapach zalaminowanych firmy,,piraci Parsęty, którą otrzymuje każda grupa na spływ indywidualny i grupowy zorganizowany gdzie firma,,piraci Parsęty może dotrzeć udzielić pomocy, odbierać lub wodować kajaki. p.30.d. Stania w kajaku p.30.e. Kucania w kajaku p.30.f. Siadania na burcie, dziobie, rufie kajaka. p.30.g. Skakania z kajaka do wody p.30.h. Korzystania ze sprzętu pływającego z nie założoną na siebie kamizelką asekuracyjną. p.31. Osoby, które jedynie wypożyczyły sprzęt kajakowy, na spływ indywidualny zorganizowany we własnym zakresie na własną odpowiedzialność bez ratowników firmy,,piraci Parsęty oraz płynąc w spływach zorganizowanych przez firmę,,piraci Parsęty z ratownikami WOPR w przypadku nie stosowania się do Regulaminu, instruktarzy ustnych udzielanych przed spływem przez właściciela i osoby upoważnionej przy wypożyczaniu sprzętu kajakowego i podpisywaniu umowy oraz instruktarzy i poleceń wydawanych na rzece podczas spływu przez ratowników WOPR ponoszą pełne koszty akcji ratowniczej zorganizowanej przez firmę,,piraci Parsęty przy użyciu śmigłowca, samochodów i motocykli terenowych firmy,,piraci Parsęty. Psów tropiących, płetwonurków, ratowników WOPR, Straży Leśnej, pracowników Nadleśnictwa, Policji, Straży Pożarnej oraz pomocy życzliwych ludzi dysponujących specjalistycznym sprzętem oraz samochodami i motocyklami terenowymi pomagających w akcjach poszukiwawczo ratowniczych, jeżeli konieczność udzielania takiej pomocy przez firmę,,piraci Parsęty jest spowodowana własną winą i bezmyślnością spływowiczów m.in. nie stosowanie się do punktów Regulaminu, a w szczególności do; p.4, p28, p29, p30, od p.30a do p.30h p.32. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający bezwzględnie stosuje się do zaleceń właściciela wypożyczalni lub osoby przez niego upoważnionej oraz Regulaminu wypożyczalni. p.33. Obowiązuje zakaz wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzekami i jeziorami podczas spływów pod groźbą Mandatów Karnych. ZAGUBIENIE I ZNISZCZENIE SPRZĘTU ; p.34. Zagubienie zniszczenie całkowite kajaka Eskimo Balu Fiji 2000 zł /w zależności od stopnia uszkodzeń/ do 2000zł p.35. Zagubienie zniszczenie całkowite kamizelki kajakowej 120 zł /w zależności od stopnia uszkodzeń/ do 120zł p.36. Zagubienie zniszczenie całkowite wiosła 140 zł /w zależności od stopnia uszkodzeń/ do 140zł Firma,,Piraci Parsęty zapewnia ; p.37. Transport osób i sprzętu do wybranego miejsca wodowania. p.38. Odbiór sprzętu i osób po zakończonym spływie. p.39. Parking dla samochodów na czas spływu. p.40. W razie potrzeby dowóz żywności i sprzętu, oraz całodobowy kontakt. p.41. Wodoodporną mapę spływu. p.42. Nie zmotoryzowanym odbiór z pod stacji PKP i PKS Białogard, Karlino i dowóz do miejsca startu oraz powrót na stacje PKP i PKS po spływie. p.43. Firma,,Piraci Parsęty może zapewnić ratowników WOPR, Komandora spływu i kompleksową obsługę spływu kajakowego zorganizowanego przez naszą firmę. str. 4

5 Firma,,Piraci Parsęty NIE ZAPEWNIA; P44. Firma,,Piraci Parsęty nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia i wypożycza jedynie sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność. p.45. Firma,,Piraci Parsęty nie zapewnia opieki uprawnionego przewodnika lub ratownika WOPR w przypadku spływów organizowanych we własnym zakresie przez uczestników jedynie wypożyczających sprzęt pływający. Na życzenie klientów firma,,piraci Parsęty udzielania pomocy w zapewnieniu osób uprawnionych do zorganizowanych spływów - patrz cennik. p.46. Osoba słabo pływająca zawsze w kajaku z osobą, która dobrze pływa. PAMIĘTAJ!!! Jedna osoba, która potrafi dobrze pływać może pomóc tylko jednej osobie!!! p.47. Zorganizowane grupy szkolne, młodzieży tylko pod opieką wykwalifikowanych ratowników WOPR Kajaki dla ratowników gratis. p.48. Dla zainteresowanych ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/ we własnym zakresie. Ubezpieczenie we własnym zakresie w PZU np. ubezpieczenie na 7-14 dni na kwotę zł jedyne 36 zł od osoby. Na 1-3dni na kwotę zł. jedyne 12 zł od osoby.-taryfa PZU SPORT. szczegóły w PZU nr tel / Po przesłaniu danych personalnych drogą ową firma,, Piraci Parsęty może ubezpieczyć uczestników spływu po wpłacie sumy ubezpieczeniowej na konto firmy : Jarosław Krawiec,, PIRACI PARSĘTY Bank Zachodni WBK S.A nr konta ( Dla przelewów z zagranicy KOD SWIFT : WBK PPL PP ) p.49. Firma,, Piraci Parsęty nie odpowiada za rzeczy zagubione lub skradzione podczas spływu kajakowego. p.50. Firma,, Piraci Parsęty, nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za złamania, skaleczenia, skręcenia i.t.p. uszczerbki na zdrowiu za utratę zdrowia lub śmierć uczestników spływów kajakowych. p.51. Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną odpowiedzialność p.52. Osoby naruszające zasady REGULAMUNU będą zmuszone do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem wodnym niezależnie od czasu przebywania na wodzie, bez prawa do zwrotu pieniędzy. p.53. Firma,, Piraci Parsęty, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. p.54. Firma,, Piraci Parsęty, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury. p.55. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez firmę,, Piraci Parsęty i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach firmy,, Piraci Parsęty. p.56. Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania. Załącznik nr. 1 CENNIK Załącznik nr. 2 UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KAJAKOWEGO Załącznik nr. 3 ZEZWOLENIE OD PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W SPŁYWIE KAJAKOWYM OSOBY NIELETNIEJ Załącznik nr. 4 CZYSTOŚĆ KAJAKA Regulamin składający się z 56 punktów i 5 stron zatwierdził i zlecił do realizacji w dniu r. właściciel firmy Jarosław Krawiec str.5

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE KARCZMIE RYBNEJ W KARSIBORZU Przed podjęciem decyzji o rezerwacji pobytu w Rybaczówce Karczmie Rybnej w Karisborzu, zwanej dalej Obiektem uprzejmie prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo