SYMULACJA WE WSPOMAGANIU I BADANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULACJA WE WSPOMAGANIU I BADANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Nr 80 Politechniki Wrocławskiej Nr 80 Studia i Materiały Nr Alicja BALCERAK * ss SYMULACJA WE WSPOMAGANIU I BADANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO W pracy wyjaśniono przyczyny wieloznaczności pojęcia uczenie się organizacyjne i pokazano jak różni się jego znaczenie w zależności od przyjętej perspektywy i rozpatrywanego poziomu uczenia się. Wskazano na znaczenie metod symulacyjnych we wspomaganiu uczenia się organizacji i w organizacji, a także w próbach badania zjawiska uczenia się organizacyjnego oraz czynników nań wpływających. 1. UCZENIE SIĘ ORGANIZACYJNE: DEFINICJE, PERSPEKTYWY I POZIOMY 1.1. CZYM JEST UCZENIE SIĘ ORGANIZACYJNE Wzrost liczby badań i publikacji na temat uczenia się organizacyjnego (organizational learning) przypomina aktywność wulkaniczną 1 [Bapuji i Crossan 2004], przy czym sporą część literatury poświęcono próbom ustalenia istoty tego zjawiska. Sens pojęcia uczenie się organizacyjne porównuje się do czarnej skrzynki, a język dyskursu do wieży Babel ([Crossan i Berdrow 2003], [Foong i in. 2004]). Ubolewa się, że w publikacjach dotyczących tego tematu dominuje podejście preskrypcyjne, bezkrytyczne, nawet mesjanistyczne (por. [Argyris and Schön 1996; s. xix] za [Crossan i Berdrow 2003]). Nie poprawia sytuacji fakt, że określenie uczenie się organizacyjne bywa stosowane do opisu zarówno uczenia się indywidualnego członków organizacji, uczenia się grup członków organizacji oraz do uczenia się organizacji jako całości. Ponadto poszukiwanie definicji, która uwzględniałaby wszystkie punkty widzenia m.in. teorii organizacji, zarządzania strategicznego, psychologii, antropologii by- * Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania; 1 Obserwuje się to od roku 1990 daty pierwszego wydania Piątej Dyscypliny P. Senge a [Senge 1998]. Początki nurtu lokuje się w połowie ubiegłego stulecia (prace: [March i Simon 1958], [Cyert i March 1963], [Cangelosi i Dill 1965] za [Elkjaer 2004] oraz [Romme i Dillen 1997]).

2 162 Alicja Balcerak łoby, jak ujął to M. Easterby-Smith [1997] nierealistycznym dążeniem, które może doprowadzić jedynie do konfuzji. Stąd pewna ogólnikowość definicji: Argyris [1977] definiuje uczenie się organizacyjne jako proces wyszukiwania i naprawiania błędów w celu zwiększenia skuteczności organizacji w osiąganiu jej celów. Bolman [1976] 2 jako uczenie się kluczowych decydentów. Fiol i Lyles [1985] - jako proces poprawy działania organizacji poprzez zwiększanie wiedzy i zrozumienia. Dla Nevisa i in. [1995] 3 uczenie się organizacyjne to procesy utrzymywania i udoskonalania osiągnięć bazujących na doświadczeniu. Podobnie jak Senge [1998], Kim [1993] utrzymuje, że wszystkie organizacje uczą się. Wynika to z nieuniknionego uświadomionego lub nie - uczenia się indywiduów będących członkami organizacji. Niektóre organizacje próbują stymulować ten proces i dbać o to, by odbywał się z korzyścią dla ich przyszłości, inne nie. Z kolei Weick [1991, s. 119] sugeruje, że organizacje powstają nie po to, by uczyć się, tylko wręcz przeciwnie ich istotą jest celowe stosowanie rutynowych reakcji na różne bodźce, co jest antytezą uczenia się. 4 Uczenie się organizacyjne to zatem oksymoron: Uczenie się kojarzy się z dezorganizowaniem i zwiększaniem różnorodności, zaś organizowanie ze stabilizowaniem związków między częściami składowymi i redukcją różnorodności [Weick i Westley 1996] 5. To, skromnie powyżej zilustrowane, zróżnicowanie poglądów i definicji ma co najmniej dwa źródła: różne poziomy, na których można rozpatrywać uczenie się oraz różne perspektywy w oglądzie uczenia się organizacyjnego PERSPEKTYWY UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO Próbując dokonać syntezy opublikowanych klasyfikacji ([Cook i Yanow 1995], [Jacobs i Coghlan 2005], [Romme i Dillen 1995], [Elkjaer 2003], [Elkjaer 2004]) można wyróżnić dwie perspektywy uczenia się organizacyjnego: kognitywną i społeczną. W perspektywie kognitywnej uczenie się organizacyjne jest rozumiane jako uczenie się w organizacji; uczenie się członków organizacji (przynajmniej kluczowych członków) albo też uczenie się przez organizację pojmowaną antropomorficznie jako jednostkę wyposażoną w system poznawczy, która uczy się, jak człowiek. W tej perspektywie można wyodrębnić dwa podejścia do uczenia się: akwizycyjne i adaptacyjne. 2 Za: [Cook i Yanow 1995]. 3 Za: [Andrews i in. 2005]. 4 "Perhaps organizations are not built to learn. Instead, they are patterns of means-ends relations deliberately designed to make the same routine response to different stimuli, a pattern which is antithetical to learning in the traditional sense." 5 Za: [Klabbers 2003, s. 574].

3 Symulacja we wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego 163 W podejściu akwizycyjnym uczenie się jest rozumiane jako zdobywanie przez jednostki wiedzy i umiejętności. Wiedza jest produktem tego procesu. Metaforą umysłu jest zasobnik, wiedzy substancja, a procesu uczenia się - transfer substancji (wiedzy) do zasobnika (umysłu). Wiąże się to z założeniem o obiektywnym charakterze wiedzy, którą trzeba zdobyć i z finalizmem procesu uczenia się (wiedza zdobyta niweluje potrzebę dalszego uczenia się). Rozumienie wiedzy jako produktu uczenia się akwizycyjnego (wiedza jako substancja) zdaje się dominować w literaturze dotyczącej zarządzania wiedzą (knowledge management), gdzie słowo wiedza funkcjonuje często jako modna nazwa dla informacji 6. Świadczy o tym choćby specyficzny język: pozyskiwanie, przekazywanie, gromadzenie, organizowanie, a nawet pozbywanie się wiedzy (por. [Kotarba i Kotarba 2003]). W podejściu adaptacyjnym zakłada się, że uczenie się organizacji jest procesem dostosowywania działań zgodnie z wnioskami, jakie wynikają z przeszłych doświadczeń. Rutyny są utrzymywane lub modyfikowane w zależności od tego, czy doprowadziły do satysfakcjonujących wyników, czy nie. Skuteczność takiego uczenia się zależy od stopnia, w jakim organizacja jest zdolna do zdobywania informacji na podstawie których ocenia przeszłe działania, od umiejętności kojarzenia ich z poszczególnymi rutynami i od szybkości wprowadzania w nich zmian (nadążania lub nie za zmianami otoczenia) [Lomi i in. 1997]. Cook i Yanow [1995] zauważają, że niebezpieczeństwem tego podejścia jest utożsamianie uczenia się ze zmianą i to zmianą pozytywną, choć jak argumentują - ani uczenie się nie musi doprowadzać do zmiany, ani jego skutki (w tym: ewentualne zmiany) nie muszą być korzystne. W perspektywie społecznej uczenie się ma charakter relacyjny i rozproszony. W tym procesie członkowie organizacji tworzą i modyfikują swoje wzajemne relacje poprzez angażowanie się we wspólne działania. Organizacja nie tylko pozostaje pod wpływem procesów uczenia się jej członków, ale te procesy warunkuje i organizuje w nową jakość. Ta perspektywa ujmuje uczenie się organizacyjne jako - jednoczesny rozwój jednostki i organizacji. Relacja między uczeniem się indywidualnym a organizacyjnym ma charakter transakcji; jednostki i organizacja konstytuują się wzajemnie w ciągłym procesie uczenia się. Wiedza organizacyjna powstaje wskutek społecznej synergii. Cook i Yanow [1995] twierdzą, że większa część wiedzy organizacyjnej ma charakter ukryty (tacit), jej istnienie manifestuje się w mitach, symbolach, metaforach i rytuałach wspólnych dla pewnej grupy osób. Ogląd uczenia się organizacyjnego z perspektywy kultury organizacyjnej uwypukla emocjonalne aspekty tego procesu. 6 Nie dotyczy to takich ujęć zarządzania wiedzą, które koncentrują się na usprawnieniu uczenia organizacyjnego w perspektywie społecznej (tak zwane zarządzanie wiedzą drugiej generacji por. [McElroy 2002], [Rowley 2001], [Swan 2004]).

4 164 Alicja Balcerak 1.3. POZIOMY UCZENIA SIĘ W piśmiennictwie dotyczącym uczenia się organizacyjnego powszechne jest wyróżnianie dwóch poziomów uczenia się: niższego związanego z doraźną korektą dotychczasowego działania i wyższego zmieniającego sposób oglądu rzeczywistości, czyli modelu mentalnego [Kim 1993], Welttanschaung [Checkland i Scholes 1990], układu odniesienia (frame of reference) [Huber 1991]. 7 Ta dychotomia znajduje odzwierciedlenie w wielu klasyfikacjach dotyczących zarówno uczenia się indywidualnego jak i organizacyjnego w perspektywie kognitywnej. Np. Senge [1998] rozróżnia uczenie się adaptacyjne (adaptive learning) nastawione na przetrwanie oraz uczenie się znajdowania nowych rozwiązań 8 (generative learning). Mezirow [1991] instrumentalne, związane z zaangażowaniem w rozwiązanie konkretnego problemu oraz transformacyjne, w trakcie którego dochodzi do transformacji perspektyw myślenia. 9 Fiol i Lyles [1985] uczenie się niższego poziomu (lower-level learning), krótkoterminowe, powierzchowne, bez asocjacji oraz uczenie się wyższego poziomu (higherlevel learning) związane ze zrozumieniem przyczynowości, zmianą norm i założeń. Podobnych kryteriów używają też Brown [2000] (uczenie się powierzchowne i głębokie), Arthur i Aiman-Smith [2001] (uczenie się pierwszego rzędu i drugiego rzędu), Miner i Mezias [1996] (uczenie się przyrostowe i radykalne). 10 Jednak najbardziej popularna jest chyba klasyfikacja Argyrisa i Schőna [1978], którzy niższy poziom uczenia się nazwali uczeniem się w pojedynczej pętli (singleloop learning), wyższy uczeniem się w podwójnej pętli (double-loop learning). Uczenie się w pojedynczej pętli atrybuuje błędy nieodpowiednim działaniom i strategiom, zaś uczenie się w podwójnej pętli niewłaściwemu lub niepełnemu rozumieniu systemu. W pierwszym przypadku korekta dotyczy działania, w drugim modelu mentalnego (rys. 1). Przy czym, jak przestrzega Cope [2003, s. 435], chociaż poziomy uczenia się bywają przedstawiane jako dychotomie, należy pamiętać, że są to części kontinuum. Stąd, ustalenie momentu w którym uczenie się niższego poziomu przechodzi na wyższy poziom jest niezwykle trudne. Niektórzy z autorów wprowadzają jeszcze jeden - najwyższy poziom uczenia się, który, powołując się na Argyrisa i Schőna [1978], nazywają deutero-learning, czyli uczenie się uczenia w pojedynczej i w podwójnej pętli. Jednak termin ten pojawia się jeszcze w innych znaczeniach: jako metauczenie (refleksja nad procesem własnego 7 Za: [Cope 2003]. 8 Zachowuję nazwę zaproponowaną przez tłumaczkę Piątej Dyscypliny [Senge 1998]. 9 Za: [Cope 2003]. 10 Por. [Cope 2003] i [Viser 2004], gdzie można znaleźć dalsze przykłady.

5 Symulacja we wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego 165 uczenia się) oraz jako instytucjonalizacja procesu uczenia się organizacyjnego 11 - co, podając liczne przykłady, zauważa Visser [2004]. RZECZYWISTOŚĆ a) INFORMACJE MENTALNY MODEL RZECZYWISTOŚCI CELE DECYZJE STRATEGIE, NORMY KULTUROWE, PRZEKONANIA RZECZYWISTOŚĆ b) INFORMACJE MENTALNY MODEL RZECZYWISTOŚCI CELE DECYZJE STRATEGIE, NORMY KULTUROWE, PRZEKONANIA Rys. 1. Uczenie się w pojedynczej pętli (a) i w podwójnej pętli (b). Opracowanie własne na podstawie [Sterman 2000] Co gorsza, na rozumienie terminu deutero-learning w kontekście uczenia się organizacyjnego może też wpłynąć jego podstawowe znaczenie, czyli takie, jakie nadał mu jego twórca antropolog G. Bateson. W jego teorii był to drugi (z greckiego: deuteros) poziom uczenia się. 12 Visser (op. cit.) zauważa również, że sami autorzy adaptacji terminu deutero-learning niechętnie wracali doń w swoich licznych późniejszych publikacjach, a jeżeli już, to pogłębiało to jeszcze zamieszanie terminologiczne. 13 Jednak, pogodziwszy się z faktem, że napotkanie terminu deutero learning 11 Np. Bennet i Bennet [2004, s. 442] stwierdzają, że osiągnięciu poziomu deutero-learning w organizacji sprzyja elastyczna i organiczna struktura organizacyjna oraz otwartość, refleksyjność, akceptacja niepewności. 12 Deutero-learning = learning II = learning to learn. Szczegóły - np. w [Visser 2003, 2004]. 13 Np. w pracy [Argyris i Schön 1996, s. 29] stwierdzili: A critically important form of organizational double-loop learning is the second-order learning through which the members of an organization may discover and modify the learning system that conditions prevailing patterns of organizational inquiry. This is the organizational equivalent of what Bateson calls deutero-learning, co zdaniem Vissera oznaczało odwrócenie do góry nogami terminologii użytej w pracy [Argyris i Schön 1978].

6 166 Alicja Balcerak wymaga każdorazowo dociekania, co autor wypowiedzi ma na myśli, nie można lekceważyć wagi wszystkich jego znaczeń dla procesu uczenia się (w) organizacji: nabywania umiejętności uczenia się niższego i (zwłaszcza) wyższego poziomu, metauczenia, czyli refleksji i kontroli nad własnym procesem uczenia się, instytucjonalizacji procesu uczenia się organizacyjnego. 2. SYMULACJA WE WSPOMAGANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO Sensem badań symulacyjnych jest wzrost wiedzy o systemie, przy czym zależnie od celu budowania i wykorzystywania modelu wiedza ta może sprowadzać się tylko do informacji o najbliższej przyszłości obserwowanych zmiennych wyjściowych (co będzie, jeśli?), a w niektórych przypadkach aż skutkować odkrywaniem nieoczekiwanych zależności i reguł. Model symulacyjny może być algorytmem, składać się z części algorytmicznej oraz z ról odgrywanych przez ludzi (gra symulacyjna) lub w krańcowym przypadku może być całkowicie pozbawiony części algorytmicznej; bazować na scenariuszu i mniej lub bardziej dokładnych opisach ról (symulacyjna gra behawioralna). W symulacji algorytmicznej człowiek bywa jednym z elementów systemu przedmiotowego (często zresztą pomijanym) odwzorowanym w modelu, w grach stanowi tego modelu integralną część. Korzyści ze stosowania modeli symulacyjnych (najogólniej: wzrost wiedzy o modelowanym systemie lub klasie systemów) wymagają na etapie budowy modelu... wiedzy. Wiedzy o systemie, o jego otoczeniu, o przepływach energii, materii i informacji pomiędzy systemem odwzorowanym a otoczeniem, a także umiejętności odwzorowania tego w sposób adekwatny do celów modelowania. Ponieważ model jest swoistą interpretacją systemu przedmiotowego, to zawsze jest obciążony nie tylko niepewnością i niepełnością wiedzy o tym systemie, ale i kontekstem modelowania: bazuje na założeniach, uogólnieniach, agregacjach, uproszczeniach i oszacowaniach, które wynikają ze sposobu rozumienia rzeczywistości przez jego autorów i interesariuszy. Związane z tym problemy dotyczą zwłaszcza modeli algorytmicznych o stałej strukturze modelu, wewnętrznie sparametryzowanych, nieprzejrzystych dla użytkownika (modele typu czarna skrzynka ). Mogą być one użyteczne w procesie uczenia się adaptacyjnego; do korekty dotychczasowych decyzji lub polityk. Do zmian oglądu rzeczywistości (modeli mentalnych), a więc do uczenia się wyższego poziomu badanie symulacyjne przy użyciu czarnej skrzynki skłania z nie większą łatwością, niż inne doświadczenia (obserwacja, analiza przypadku), o ile wywołują refleksję. Uczeniu się wyższego poziomu w podwójnej pętli bardziej sprzyjają przejrzyste modele tworzone w konwencji dynamiki systemowej (System Dynamics) będącej ulu-

7 Symulacja we wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego 167 bioną techniką modelowania badaczy związanych (aktualnie lub niegdyś) ze Sloan School of Management w Massachusetts Institute of Technology 14. Związki dynamiki systemowej z ideą uczenia się organizacyjnego mają charakter trwały. Twórca metody w swoim sztandarowym dziele [Forrester 1961] podkreślał, że głównym celem symulacji SD ma być wspomaganie uczenia się indywidualnego i organizacyjnego. (Ponieważ zachowanie złożonych dynamicznie systemów jest antyintucyjne, niemożliwa jest ich mentalna symulacja, ludziom potrzebne jest narzędzie, które ten deficyt zniweluje. Obserwacja uruchomionego, dzięki dynamice systemowej modelu mentalnego umożliwia jego rewizję, czyli uczenie się.) Wyrazem tej preferencji jest szczególnie duże znaczenie, jakie twórcy modeli SD przypisują współpracy z interesariuszami modelu na wszystkich etapach modelowania, a także utylitarne podejście do walidacji modeli (por. np. [Sterman 2000]). Szczególne znaczenie we wspomaganiu uczenia się indywidualnego i organizacyjnego ma interaktywna dynamika systemowa. 15 Do tego nurtu można zaliczyć niekomputerowe gry uczące myślenia systemowego ([Meadows 1989], [Sterman 1989]), tzw. mikroświaty, czy laboratoria uczenia się (learning laboratories). Mikroświaty (inaczej: menedżerskie symulatory lotu - management flight simulators 16 ) to rodzaj gier symulacyjnych, najczęściej typu człowiek-model, które można nazwać dynamicznymi studiami przypadków. Klasyczne kejsy oferują praktykę w uczeniu się w pojedynczej pętli ilustrują dysfunkcję systemu, przy czym błąd wynika z nieodpowiedniej strategii lub błędnych decyzji [Dentico 1999]. Mikroświaty zaś umożliwiają obserwowanie (więcej: doświadczanie) dynamiki systemu: sprzężeń prostych i zwrotnych, pętli oraz przesunięć czasowych między skutkiem a przyczyną. W organizacjach są wykorzystywane jako narzędzie do rozpoznawania dynamicznych zależności między elementami systemu i pomagają odkryć jak struktura systemu wpływa na jego zachowanie. Istnieją dwa rodzaje mikroświatów: uniwersalne - gotowe prêt-à-porter - oferowane do sprzedaży przez ośrodki naukowe i firmy konsultingowe; 17 indywidualne, służące by tak rzec - do studium własnego przypadku, powstające na zamówienie i przy współudziale ich późniejszych użytkowników. 14 Należą do nich m.in. J.W. Forrester, P.M. Senge, J.D. Sterman, W. Issacs, D. Kim, J.D.W. Morecroft. 15 Określenie D. Lane a [Lane 1999]. Zapożyczenie dotyczy terminu, nie jego zakresu znaczeniowego, gdyż Lane do interaktywnej dynamiki systemowej zalicza też np. tzw. archetypy systemowe spopularyzowane przez Senge a [1998]. 16 Nazwa utrwaliła się dzięki temu, że jedną z pierwszych gier tego typu był People Express Management Flight Simulator opracowany przez MIT s Dynamic Group i odwzorowujący krytyczny etap historii amerykańskich linii lotniczych People Express Airlines [Graham i in. 2000]. Jak to bywa z efektownymi nazwami z czasem zaczęto tak określać nie tylko wszystkie mikroświaty, ale nawet inne rodzaje gier kierowniczych. 17 Liczne przykłady takich gier podaje np. [Kreutzer 2002].

8 168 Alicja Balcerak Pierwszy rodzaj mikroświatów ma ograniczone możliwości wspomagania uczenia się organizacyjnego, gdyż pozwalając na testowanie różnych strategii i hipotez ograniczają one jednak użytkowników-graczy każąc im poruszać się w ramach tych założeń, które przyjęli twórcy modelu (por. [Kim 2002], [Sterman 2000, s ]). Znajdują jednak zastosowanie w dydaktyce, a także jako jeden z elementów laboratoriów uczenia się wyostrzający wrażliwość na pewne stałe fragmenty gry w zarządzaniu systemami złożonymi dynamicznie. 18 Uczenie się wyższego poziomu (w podwójnej pętli) lepiej wspomagają mikroświaty drugiego rodzaju, zwłaszcza jeśli praca nad oraz z nimi jest zorganizowana i ustrukturalizowana w formie wspomnianych już laboratoriów uczenia się. Laboratoria uczenia się (learning laboratories) to pewien sposób organizacji pracy nad problemem (np. formułowaniem strategii, czy projektem). Nie są to szkolenia, gdyż w ich trakcie odbywa się normalna praca, ale mogą, przynajmniej w początkowym etapie, obejmować również wykłady i warsztaty choćby po to, by uczestnicy mogli np. poznać komputerowe narzędzia wspomagające budowanie modeli. Nie można też ich porównywać z typową interwencją konsultantów, gdyż autorami wypracowanych w ich trakcie pomysłów, koncepcji i projektów są pracownicy (chociaż zazwyczaj sesje laboratoriów uczenia się odbywają się pod metodologicznym nadzorem zewnętrznych specjalistów). Senge [2002, s. 614] określa laboratorium uczenia się jako obszar praktyki, na którym zespoły mogą wydobywać na światło dzienne swe modele myślowe, testować je i poprawiać. Można zatem wyodrębnić trzy etapy laboratorium uczenia się (por. [Senge i Sterman 2000]): 1. Odwzorowanie modeli mentalnych (wyjaśnienie i ustrukturalizowanie oglądów systemu/problemu zazwyczaj różnych i zależnych od roli, jaką w organizacji pełni dany uczestnik laboratorium). Można posługiwać się sieciami zależności przyczynowo-skutkowych oraz innymi technikami. 19 Senge i Sterman [2000] uważają, że na tym etapie należy unikać dążenia do odwzorowania wspólnego, zintegrowanego modelu, natomiast jest dobrze, gdy już w tym momencie uda się zidentyfikować złożone zależności przyczynowo-skutkowe i przesunięcia czasowe. 2. Wstępne testowanie modeli mentalnych (odkrywanie niespójności i sprzeczności), najczęściej przy użyciu specjalistycznych programów modelowania w konwencji dynamiki systemów. 18 Goodman [2002, s. 619] pisze o szansie na efekt aha podczas pracy ze standardowymi mikroświatami: Wstępne zajęcia [laboratorium uczenia się] często prowadzi się z wykorzystaniem typowych symulatorów lotu dla menedżera, takich jak np. People Express (...). Po kilku godzinach zajęć uczestnicy mówią zazwyczaj: To całkiem tak samo jak w naszej organizacji. Rozwijaliśmy się jak diabli i nie zwracaliśmy uwagi na zdolność obsługi klienta Np. drabina wnioskowania [Ross 2002], czy lewa kolumna ([Argyris i Schön 1974] za [Ross i Kleiner 2002].

9 Symulacja we wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego Cykliczne badanie i modyfikowanie (uzupełnianie, korygowanie) stworzonego wspólnie, według opracowanych w poprzednich etapach założeń, modelu symulacyjnego; najczęściej w postaci gry. Idea wspierania komunikacji oraz konwergencji modeli mentalnych poprzez wspólne modelowanie i rozgrywanie gier symulacyjnych nie musi być realizowana w konwencji dynamiki systemowej. Podobną do laboratoriów uczenia się konstrukcję ma opracowana przez fińskich badaczy metoda SimLab ([Smeds 1997], [Smeds i in. 2003]) obejmująca modelowanie, rozgrywkę gry i dyskusję wyników symulacji. SimLab koncentruje się na usprawnianiu komunikacji i porozumienia wśród uczestników przedsięwzięcia oraz umożliwia wydobywanie tzw. wiedzy niejawnej (tacit knowledge). Z kolei WORK FLOW GAME ([Piispanen i in. 1995], [Ruohomäki 2003]) to metoda wspomagania zmian organizacyjnych poprzez wspólne tworzenie i rozgrywanie gier niekomputerowych 20 odwzorowujących rzeczywisty proces pracy. W trakcie pracy nad i z modelem uczestnicy ujawniają swój ogląd procesu, w którym uczestniczą oraz dowiadują się o tym jak wygląda to z innych punktów widzenia. Po jakimś czasie zaczynają postrzegać problem z szerszej perspektywy, nieograniczonej własnym stanowiskiem. Sesje mogą skutkować doraźnymi zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi (uczenie się adaptacyjne), ale zdarza się, że w trakcie podsumowania dochodzi do ujawniania nowych, rewolucyjnych pomysłów (por. [Ruohomäki 2003]). Warunkiem sukcesu przedsięwzięć typu laboratorium uczenia się i jemu podobnych jest wysoka motywacja uczestników, zwłaszcza reprezentujących wyższe szczeble zarządzania i stworzenie atmosfery sprzyjającej szczerości i przyznawaniu się do błędów. Rozgrywka gry oczywiście ułatwia to (mimo wysokiego realizmu to jest ciągle jeszcze tylko gra). Od jakości dyskusji i podsumowań kolejnych etapów zależy jednak, czy nabyte w trakcie laboratorium umiejętności komunikacyjne nie zanikną w czasie normalnej (niewspomaganej przez laboratorium) pracy Co oznacza, że żaden z elementów modelu nie jest zalgorytmizowany; komputery są w rozgrywkach wykorzystywane w ten sam sposób, jak w normalnym procesie pracy. 21 Sukcesem pod tym względem zakończyło się laboratorium uczenia się w Ford Motor Company, o czym może świadczyć fragment wspomnień uczestnika (kierownika wspomaganego przez laboratorium programu): Podczas jednego z wyjazdów służbowych zdarzyło mi się, że gdy o wpół do ósmej rano brałem kąpiel, zadzwonił telefon. Był to inżynier jakieś sześć szczebli w hierarchii poniżej mnie. Powiedział: Słuchaj, Fred, nadwozia samochodu są za szerokie nie wiem dlaczego. Zatrzymam budowę prototypu i zarezerwuję sobie tydzień na przemyślenie, na czym polega problem. Potem załatwię to i z powrotem uruchomię budowę. Żeby docenić wymowę tego zdarzenia trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Przede wszystkim inżynier na tak niskim poziomie hierarchii zazwyczaj nie dzwonił do kogoś na moim szczeblu, nie mówiąc już o telefonicznych poszukiwaniach poza firmą, i to o wpół do ósmej rano. A dalej harmonogramy budowy w naszej firmie zawsze były święte. Konstrukcji nie wstrzymywano nigdy i z żadnych powodów. I wreszczie kiedy inżynier stwierdzał: Mam problem i nie znam rozwiązania, było to zawsze odczytywane jako przyznanie się do winy. Tymczasem mój rozmówca złamał wszystkie te

10 170 Alicja Balcerak Uczeniu się na wyższym poziomie sprzyjają tzw. pouczające epizody (learning events, learning episodes): kryzysy, wstrząsy, szoki, pojawianie się nietypowych okazji. Wynika to z tego, że osoba (lub zespół) w obliczu nietypowej lub kryzysowej sytuacji ma okazję przekonać się czasem boleśnie o nieefektywności zachowań rutynowych ([Appelbaum i Goransson 1997], [Marsick i Watkins 1990] za [Cope 2003].) Gry symulacyjne mogą dostarczać takich epizodów w sposób stosunkowo bezpieczny (to tylko model) i stosunkowo efektywny (bo jest to proces angażujący zarówno intelekt, jak i emocje decydentów i poprawnie przeprowadzony zawsze kończący się fazą refleksji domykającej cykl uczenia się). Gra ma swoją dynamikę, dostarcza wiedzy na temat pewnej ograniczonej horyzontem symulacji historii z możliwością uchwycenia dzięki uproszczeniom i kompresji czasu zależności przyczynowo-skutkowych między działaniem (decyzjami) a zdarzeniami zachodzącymi w systemie. Jak ujął to Ryan [2000, s. 361]: Podejmowanie decyzji jest zjawiskiem całościowym (gestalt), nie zaś serią kroków w procesie optymalizacyjnym. Powinniśmy zatem uczyć się z całościowych doświadczeń, aby móc uchwycić konsekwencje pewnej drogi postępowania. Gry symulacyjne wspomagają również metauczenie. Właściwie dotyczy to wszystkich gier 22, bez względu na typ odwzorowanego systemu i sposób odwzorowania, zwłaszcza tych, które rozgrywane są w zespołach decyzyjnych i mają charakter konkurencyjny lub kooperacyjny. O skuteczności tej nauki przesądza bowiem organizacja i przebieg podsumowania rozgrywki. Mimo, że gry symulacyjne mają szczególnie wysoki potencjał we wspomaganiu uczenia się w perspektywie społecznej i wyższego poziomu, bywają też stosowane do wspierania uczenia się akwizycyjnego i adaptacyjnego. Osiąga się to dzięki tzw. szytym na miarę (tailor-made 23 ) grom o wysokiej wierności odwzorowania (high fidelity simulation). Są to swojego rodzaju trenażery, które - podobnie jak najstarsze przedstawicielki gier kierowniczych, czyli gry radzieckie z lat trzydziestych XX wieku umożliwiają próbne i szkoleniowe działania w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych i często bez kompresji czasu. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w szkoleniu pracowników opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego, w lotnictwie, wojsku i w przemyśle wysokiego ryzyka, jak np. energetyka jądrowa. Ich największą wadą jest wysoki koszt. Stąd Beaubien i Baker [2004] postulują, by tego typu syniepisane zasady i to właśnie powinien był zrobić. W innym zespole być może by nie zadzwonił. Dalej budowalibyśmy zbyt szerokie nadwozia. [Simon i in. 2000; s. 645]. 22 Kofoed i Rosenoern [2005] przedstawili grę Spaghetti á la Kolb jako zaprojektowaną specjalnie do wspomagania metauczenia. Jednak owa specjalizacja wyraża się rozpoczęciem podsumowania od prezentacji cyklu Kolba [1984] i skierowaniu dyskusji na problem uczenia się. Nie umniejszając znaczenia takiego zabiegu można zaryzykować twierdzenie, że da się go zastosować do większości gier kierowniczych, bez konieczności specjalnego projektowania. 23 Dawniej ten rodzaj gier nazywano specyficznymi [Metera i in. 1983; s. 22]. 24 Szczegóły w: [Balcerak i Pełech 2003].

11 Symulacja we wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego 171 mulacje stosować wyłącznie do cyzelowania umiejętności nabytych w tańszy sposób, np. z użyciem gier mniej wiernie odwzorowujących rzeczywistość - tym bardziej, że brak dowodów, że wierność odwzorowania w istotny sposób wpływa na skuteczność szkoleniową gier symulacyjnych. 3. SYMULACJA W BADANIU UCZENIA SIĘ ORGANIZACYJNEGO Metody symulacyjne stosowane są nie tylko jako narzędzia wzmacniające i ułatwiające proces uczenia się w organizacji; uczenie się organizacyjne i procesy zmian w organizacji bywają też przedmiotem modelowania. I znów szczególna rola przypada tu symulacji niealgorytmicznej, gdyż dzięki specyficznemu odwzorowaniu decydenta (rola obsadzana przez żywego człowieka) odwzorowanie nie traci na jakości z powodu niepełnej wiedzy dotyczącej procesów podejmowania decyzji tak jak to ma miejsce w tradycyjnej symulacji algorytmicznej. Stąd już we wczesnych badaniach dotyczących uczenia się organizacyjnego wykorzystywano gry symulacyjne jako laboratoria badawcze. Dickinson i in. [2005] przypominają, że teoria uczenia się organizacyjnego Cangleossi ego i Dilla [1965] została sformułowana na bazie badań celów i działań menedżerów w różnych fazach rozwoju organizacji, które autorzy prowadzili przy użyciu The Carnegie Tech Management Game. W perspektywie kognitywnej uczenia się organizacyjnego obiektem zainteresowania badaczy są np. charakterystyki uczących się jednostek i grup, zasoby informacji, zmiany poziomu umiejętności. Gry symulacyjne umożliwiają badanie (i odkrywanie) czynników wpływających na przebieg i skuteczność uczenia się indywidualnego i zespołowego, takich jak style uczenia się, osobowość członków zespołu, liczebność, spoistość, jednorodność zespołów, style podejmowania decyzji, strategie negocjacyjne i wiele innych (np. [Gibson i in. 2000], [Lant i Hewlin 2002], [Parrington i Harris 1999], [Haley i Stumpf 1989], [Mullen i Stumpf 1987], [Boone i in. 2003]). Z kolei w perspektywie społecznej obiektem badań nad uczeniem się organizacyjnym nie powinny być ani jednostki, ani organizacje, lecz zdarzenia lub sytuacje [Elkjaer 2004], co tym bardziej przemawia na korzyść symulacji niealgorytmicznej. Gra symulacyjna stanowi bowiem sztuczny system społeczny. Prostszy, niż systemy rzeczywiste (repertuar zachowań graczy jest zwykle ograniczony scenariuszem), ale jednak złożony, gdyż dzięki obecności żywych graczy pozwala na obserwowanie dodatkowych, nieprzewidzianych w scenariuszu zależności, powtarzających się lub nie przy kolejnych rozgrywkach danej gry. Stąd gry symulacyjne, zwłaszcza behawioralne, bywają wykorzystywane jako narzędzia wspomagające proces budowy złożonych algorytmicznych modeli symulacyjnych odwzorowujących funkcjonowanie organizacji i społeczności. Umożliwiają pozyskiwanie wiedzy niezbędnej do sformu-

Spis treści. Andrzej Kuśmierz Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA... 5

Spis treści. Andrzej Kuśmierz Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA... 5 Spis treści Andrzej Kuśmierz Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA... 5 Marek Kubicki Tomasz Rodkiewicz MobiCare S.A. Nowa firma na wschodzącym rynku...25 Maciej Bigoszewski

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO

STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 13 http://piz.sanedu.pl STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO Redakcja Łukasz Sułkowski Michał Chmielecki Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 13

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Wioletta Wereda Akademia Podlaska w Siedlcach WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Niniejszy artykuł jest próbą określenia roli metody studium przypadku w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1147 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆDZIESIĄTY DRUGI ŁÓDŹ 2013 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

EWA SZKIC CZECH... Informacja i wiedza w kształtowaniu racjonalności działań przedsiębiorstwa poprzez outsourcing... 165 TATIANA TRETYAKOVA...

EWA SZKIC CZECH... Informacja i wiedza w kształtowaniu racjonalności działań przedsiębiorstwa poprzez outsourcing... 165 TATIANA TRETYAKOVA... STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr hab. inż. Waldemar Bojar Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak dr hab.

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Autorzy Wojciech Bizon Leszek Czerwonka Przemysław Kulawczuk Sławomir Łukjanow Michael Meißner Jacek Podhorski-Piotrowski Andrzej Poszewiecki Robert Rudzok Dariusz Wieczorek Marek Juszkiewicz (tłum. rozdz.

Bardziej szczegółowo

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekspertyza przygotowana przez: EMAR Research

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Pomiar marketingu filozofia, systemy i najważniejsze pytania

Pomiar marketingu filozofia, systemy i najważniejsze pytania Ro z d z i a ł 1 Pomiar marketingu filozofia, systemy i najważniejsze pytania Robert Kozielski Marketing i organizacja ucząca się a przewaga konkurencyjna jutra Co roku na rynku upadają dziesiątki tysięcy

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach Spis treści Przedmowa 9 Część I Nowe spojrzenie Rozdział 1. Dlaczego nie wystarczy skoncentrować się na stanowisku 17 Rozdział 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach przegląd praktyk

Bardziej szczegółowo

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 1(120): s. 108 123, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część I

Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 12, CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji Część I Redakcja Ewa Gołębiowska Łódź 2013 Całkowity koszt wydania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Andrzej K. Koźmiński

Wstęp. Andrzej K. Koźmiński Wstęp Andrzej K. Koźmiński Pojęcia gospodarki opartej na wiedzy, zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego i wiele innych pokrewnych stały się ostatnio swego rodzaju wytrychami stosowanymi bez głębszej

Bardziej szczegółowo

Społeczne problemy zarządzania projektami Część I

Społeczne problemy zarządzania projektami Część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XIV, Zeszyt 11, Część I http://piz.san.edu.pl Społeczne problemy zarządzania projektami Część I Redakcja: Tadeusz Listwan Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Tomu XIV,

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo