AKTUALIZACJA I NOWELIZACJA TERMINOLOGII ELEKTROENERGETYCZNEJ W SŁOWNIKU IEV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA I NOWELIZACJA TERMINOLOGII ELEKTROENERGETYCZNEJ W SŁOWNIKU IEV"

Transkrypt

1 2) Jerzy Sawicki 1. Wprowadzenie AKTUALIZACJA I NOWELIZACJA TERMINOLOGII ELEKTROENERGETYCZNEJ W SŁOWNIKU IEV W 46 numerze Biuletynu INPE ukazał się artykuł dr. inż. Z. Nartowskiego przedstawiający opis i strukturę słownika IEV [1]. W nawiązaniu do tej publikacji pragnę poinformować o pracy, podjętej przez Komitet TC1 IEC, zmierzającej do gruntownej nowelizacji terminologii dotyczącej problematyki systemu elektroenergetycznego. 1) Tematyka ta obejmuje tzw. klasę 600 słownika, tj. siedem części w zakresie numerów od 601 do 691. Klasa ta oznaczona jest ogólnym tytułem: Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Zestawienie wszystkich części tej klasy wraz z rokiem ich wydania (i ewentualnego uzupełnienia) podaje tablica 1. Tablica 1. Zestawienie części słownika IEV klasy 600 Część Rok - mc wydania Tytuł części elektrycznej - Pojęcia ogólne elektrycznej - Wytwarzanie elektrycznej - Planowanie i kierowanie w systemie elektroenergetycznym elektrycznej - Eksploatacja elektrycznej - Stacje elektroenergetyczne Prace pod napięciem Taryfy elektryczne Uzupełnienie Am Am Am ) W latach ubiegłych stosowano termin arkusz jako odpowiednik używanego angielskiego chapter. Obecnie przyjęto jednolity termin część będący odpowiednikiem angielskiego part. 2) Mgr inż. Jerzy Sawicki jest członkiem Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP 68

2 Należy dodatkowo zaznaczyć, że zrealizowane uzupełnienia i modyfikacje wskazanych części, obejmują jedynie znikomą liczbę wybranych terminów s pośród ok. 840 dla części 601 do Propozycje nowelizacji Pierwszą propozycję nowelizacji norm 601 do 605 złożył w 1998 roku przedstawiciel krajowego komitetu Niemiec, dr R. Salffner. W wyniku tej propozycji TC1 rozesłał w dn dokument 1/1767/NP (New proposal), będący zaproszeniem dla komitetów krajowych IEC do dyskusji w tej sprawie. W dokumencie tym zestawiono ok. 80 przykładów zbędnego dublowania się bądź rozbieżności pomiędzy terminami zawartymi w wyżej wymienionych normach i terminami występującymi w wielu innych częściach słownika IEV. Rozbieżności te wynikają ze szczególnej pozycji jaką zajmują terminy klasy 600 w całości słownika. Opierają się one zarówno na terminach i definicjach podstawowych należących do klasy 100 (Elektromagnetyzm, Obwody elektryczne i magnetyczne, Urządzenia elektryczne i magnetyczne, Kompatybilność elektromagnetyczna, Niezawodność, Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa), jak i na terminach szczegółowych zawartych głównie w klasie 400 (Maszyny wirujące, Transformatory, Kable, Linie napowietrzne i szereg innych). Utrzymanie spójności i zgodności z tak wielu częściami słownika jest bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza w okresie szybkiego rozwoju techniki. Dodatkową przyczyną tych rozbieżności i powtórzeń jest fakt, że w czasie opracowywania części 601 do 605 nie istniały jeszcze normy takie jak np. Niezawodność i jakość usług, Uziemienia, Prace pod napięciem i wiele terminów z ich obecnego zakresu musiało się znaleźć w częściach wymienionych wcześniej. Inicjatywa TC1 spotkała się z pozytywnym przyjęciem wśród większości zainteresowanych państw, przy czym 4 kraje zaproponowały wstępnie udział swoich przedstawicieli w projektowanej grupie roboczej (Francja, Niemcy, Polska i Wielka Brytania). Jednocześnie TC1 wystosował ankietę w sprawie uwag do terminów spornych. Na ankietę odpowiedziało 6 krajów nadsyłając ponad 200 uwag (w tym 116 z Polski). Ostatecznie w październiku 2000 roku TC1 powołał redakcyjną grupę roboczą pod nazwą Maintenance Team 600 (MT 600) w składzie czterech członków, a mianowicie: 1. Dr Klaus Teichmann, University Siegen, Niemcy, przewodniczący, 2. Hervé Rochereau, EDF, Francja, 3. Jerzy Sawicki, PKN - NKP 8, Polska, 4. Dr Amadeo Andreotti, Universita Federico II, Napoli, Włochy. Pierwsze posiedzenie grupy MT 600 miało miejsce dopiero 19 marca 2001 roku w Paryżu. Do końca 2002 roku odbyły się 4 spotkania. Przewiduje się, że prace potrwają do roku Podstawowe założenia nowelizacji W przygotowaniu nowelizacji części przyjęto następujące główne założenia: Nr 50 69

3 - Usunięcie niezgodności i rozbieżności występujących w rozpatrywanym obszarze słownika, - Usunięcie z nowelizowanej grupy norm fragmentów, dla których powstały nowe wyspecjalizowane części (np. Prace pod napięciem), - Maksymalne ograniczenie powtórzeń zarówno w obrębie klasy 600, jak i pozostałych części; powtórzenia dopuszcza się m.in. gdy termin pochodzący z jednej części staje się punktem wyjścia dla rodziny terminów pochodnych w innej, - Modernizacja terminów zgodnie ze zmianami pojęciowymi i językowymi oraz wprowadzenie niezbędnych pojęć nowych, a także usunięcie nieaktualnych i przestarzałych, - Poprawienie struktury wszystkich części pod kątem czytelności i lepszego ich podziału na rozdziały oraz logiczniejszego grupowania pojęć (dotyczy głównie dawnych części 603 i 604), - Aktualizacja form i stylu tworzenia terminów i definicji, zgodnie z nowymi zasadami i regułami redakcyjnymi dla IEV ustalonymi przez IEC (Dokument 1/1774/INF z ), - Podjęcie próby wprowadzenia tematyki rynku energii. Nie wszystkie z tych założeń uda się zapewne w pełni zrealizować z uwagi na ogromny materiał i często subiektywne podejście członków grupy do niektórych zagadnień. Jest to zresztą nieuniknione, zwłaszcza w zakresie klasyfikacji złożonych pojęć należących do wielu dziedzin. Tym nie mniej wydaje się, że nowe propozycje okażą się poprawne i czytelne. Ponadto niektóre powtórzenia mają charakter pozorny, ponieważ w różnych obszarach tematycznych tym samym terminom odpowiadają niekiedy różne pojęcia. 4. Nowy układ części i rozdziałów słownika Członkowie grupy MT 600 zdecydowali się również na zmiany nazw poszczególnych części słownika, zastępując nieco przydługi nadtytuł: Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej krótszym zwrotem: System elektroenergetyczny ( Power system ). Wydaje się również, że i z merytorycznego punktu widzenia zmiana ta jest celowa. Po licznych dyskusjach nowy plan części klasy 600 przedstawia się jak to podaje tablica 2. Tablica 2. Zestawienie znowelizowanych części klasy 600 słownika IEV Część/ Rozdział Terminy podstawowe Treść System elektroenergetyczny - Pojęcia ogólne Wielkości w systemie elektroenergetycznym Konfiguracja systemu elektroenergetycznego Urządzenia systemu elektroenergetycznego 70

4 Część/ Rozdział xx Elektrownie UWAGA: Istniejące części: Praca pod napięciem i Taryfy, nie są objęte nowelizacją. Podział powyższy, jak również tytuły mogą jeszcze ulec zmianie w ciągu dalszych prac, chociaż ewentualne poprawki nie będą już zapewne znaczące. 5. Dotychczasowy przebieg prac Treść System elektroenergetyczny - Wytwarzanie Instalacje i urządzenia wytwórcze Eksploatacja elektrowni System elektroenergetyczny - Stacje elektroenergetyczne Rodzaje stacji elektroenergetycznych Obwody pierwotne rozdzielni WN Obwody wtórne i urządzenia pomocnicze Sterowanie stacji elektroenergetycznych System elektroenergetyczny - Planowanie i eksploatacja systemu Obliczenia sieciowe Planowanie i optymalizacja w systemie elektroenergetycznym Zakłócenia i ich likwidacja Równowaga systemu elektroenergetycznego Sterowanie w systemie elektroenergetycznym System elektroenergetyczny - Jakość zasilania Charakterystyki napięcia System elektroenergetyczny - Koordynacja izolacji i przepięcia Koordynacja izolacji i przepięcia Elektromagnetyczne oddziaływanie na systemy telekomunikacyjne System elektroenergetyczny - Zasilanie odbiorców: Organizacja i rynek (do późniejszego ustalenia) Prace grupy przebiegają planowo. Każdy członek odpowiada za redakcję wybranych części i/lub rozdziałów. Dzięki poczcie elektronicznej nowe propozycje i po- Nr 50 71

5 prawki uzgadniane są na bieżąco, a na posiedzeniach dyskutowane są jedynie tematy kontrowersyjne i wymagające poszerzonej analizy. W dalszym ciągu przedstawione zostaną najważniejsze przyjęte rozwiązania szczegółowe: Część 611. Pojęcia ogólne Planuje się rozszerzenie tej części m.in. o szereg podstawowych terminów związanych z rynkiem energii, będących obecnie w coraz szerszym użyciu. Niestety wiele z tych terminów nie jest w praktyce międzynarodowej jednoznacznie określonych i często ma charakter jedynie korporacyjny. Tym niemniej podjęto próbę wybrania i ścisłego zdefiniowania najważniejszych pojęć w tej dziedzinie. W każdym razie część ta będzie zamknięta na samym końcu pracy, co zagwarantuje usunięcie zbędnych powtórzeń. Część 612. Wytwarzanie Część ta wymagała stosunkowo najmniej poprawek poza czysto formalnymi. Uzupełniono pewne terminy z zakresu gospodarki skojarzonej (kogeneracji), cieplnych układów kombinowanych, a także odnawialnych źródeł energii. Część 613. Stacje elektroenergetyczne Również i ta część nie ulega dużym zmianom. Przewiduje się umieścić tu szereg pojęć dotyczących konstrukcji uziomów, które wypadły z innych części, a nie występują w IEV 195. Ponadto zostanie rozbudowany temat zintegrowanego sterowania stacją. Część 614. Planowanie i eksploatacja systemu Część ta obejmuje głównie tematykę dawnej części 603. Rozdział Obliczenia sieciowe nie ulega większym zmianom. W rozdziale Planowanie i optymalizacja przewiduje się uwzględnienie nowych tendencji związanych ze zmianami celów stawianych przed energetyką w związku z dokonującymi się w całym świecie przekształceniami organizacyjnymi. Rozdział Zakłócenia i ich likwidacja (z dawnej części 604) został skorelowany z częściami Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa oraz Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, głównie w zakresie definicji rodzajów zakłóceń i zwarć oraz odpowiadających im prądów. Rozdział Równowaga systemu elektroenergetycznego nie uległ większym zmianom, ponieważ był zmodyfikowany w 1998 roku (Am.1). Natomiast rozszerzono rozdział Sterowanie w systemie elektroenergetycznym wzbogacając go o nowe układy regulacyjna (FACTS) i grupując razem różne metody sterowania ręcznego, automatyki i regulacji. Część 615. Jakość zasilania 72 W części tej przewidziano na razie tylko jeden rozdział, tj. Charakterystyki napięcia (poprzednio fragment rozdziału Jakość zasilania w 604). Wykorzystano tu szereg idei zawartych w części Kompatybilność elektryczna i magnetyczna, a także nowo wydane normy przedmiotowe.

6 Część 616. Koordynacja izolacji i przepięcia Część ta obejmuje dwa rozdziały. Rozdział Koordynacja izolacji i przepięcia został zmodernizowany o nowe normy przedmiotowe z tego zakresu. Rozdział Elektromagnetyczne oddziaływanie na systemy telekomunikacyjne został również poszerzony o nowe pojęcia. Natomiast z części tej usunięto problematykę bezpieczeństwa i prac pod napięciem, gdyż tematy te znalazły się w innych częściach słownika (191 i 651). Część 617. Zasilanie odbiorców: organizacja i rynek Podjęto szczegółową analizę pojęć z tego zakresu w oparciu głównie o źródła angielskie (NGC, m.in. Grid Code) i niemieckie. Niestety wiele z tych pojęć ma charakter umowny i nie może być sformułowanych ze ścisłością wymaganą w słowniku technicznym. Wydaje się jednak, że uda się zdefiniować przynajmniej pewną liczbę podstawowych pojęć w sposób niekontrowersyjny, tak aby mogły być one rozumiane i stosowane powszechnie w praktyce międzynarodowej. 6. Podsumowanie Obecnie pierwsze wersje wybranych części słownika zostały już przekazane do sekretariatu TC1. Jeżeli uzyskają one wstępną aprobatę, zostaną rozesłane w postaci tzw. Dokumentów CD (Committee Draft) komitetom krajowym do szczegółowej oceny. Na tym etapie prac powstanie niewątpliwie szeroka dyskusja, która umożliwi uwzględnienie dalszych opinii i sugestii zainteresowanych ekspertów ze wszystkich uczestniczących krajów. W Polsce dyskusja ta odbędzie się na forum NKP 8 i wśród zaproszonych ekspertów. Literatura 1. Nartowski Z.: Międzynarodowy Słownik Terminologiczny Elektryki. Biul. SEP, INPE Informacje o normach i przepisach elektrycznych, 2002, nr 46, s W BIULETYNIE INPE WARTO ZAMIESZCZAĆ REKLAMY I INFORMACJE FIRMOWE Biuletyn INPE prenumerują różnorakie zakłady przemysłowe, kopalnie, elektrownie, zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa budownictwa energetycznego, remontowo-budowlane, instalacyjno-montażowe i usługowe, biura projektowe, ośrodki naukowo-badawcze, produkcyjno-wdrożeniowe, instytuty, wyższe uczelnie, zakłady usług technicznych i projektowych i liczne inne instytucje. Biuletyn INPE jest czasopismem, które czytelnicy kompletują w zbiór spełniający funkcje ciągle aktualnego poradnika w zakresie norm i przepisów, ponieważ zamieszczane w nim informacje nawiązują do opublikowanych wcześniej i aktualizują je. Sprawia to, że reklamy zamieszczane w Biuletynie INPE są trwałe i efektywne. Ceny reklam kolorowych zamieszczanych na I lub IV stronie okładki wynoszą: formatu A5-900 zł + 22% VAT, formatu A6-500 zł + 22% VAT, zamieszczanych na II i III str. okładki lub na wkładce wewnątrz numeru: A5-800 zł + 22% VAT, A6-400 zł + 22% VAT. Ceny reklam czarno-białych formatu A6 na II i III str. okładki lub na wkładce 400 zł + 22% VAT, a w tekście: formatu A5-500 zł + 22% VAT, formatu A6-300 zł + 22% VAT. Przy tym są stosowane rabaty: przy 3 powtórzeniach 5%, przy 5 powtórzeniach 10%, przy 10 powtórzeniach 20%, za dostarczenie reklamy gotowej do druku 10%. Cena tekstów sponsorowanych wynosi 250 zł + 22% VAT za 1 stronę. Nr 50 73

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia.

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia. 2/2013 Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1 WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl Fotolia.com jacek_kadaj SPIS TREŚCI 2/2013 2 3 OD REDAKCJI Rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 3.0 SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Komitet redakcyjny: Bogumił Dałkowski Leszek Staśto Marek Zalewski Tytuł: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (oparta o standard ebix)

Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (oparta o standard ebix) Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (oparta o standard ebix) Poznań, 23 czerwca 2015 r. Koncepcja wykonana w ramach wspólnych prac

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce

Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce Raport z prac

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Władysław MOROŃ Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Streszczenie. Przedstawiono początki i rozwój problematyki zakłóceń, który doprowadził

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana)

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana) Program Operacyjny Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagajàca Centrum Projektów Europejskich Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Publikacja wspó

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa mgr inż. Krzysztof Cedro PKOO SEP PPHU SPINPOL HT Kielce Konferencja Naukowo -Techniczna: Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Bardziej szczegółowo