PRACOWNICZE PROGRAMY AKCYJNE (PPA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNICZE PROGRAMY AKCYJNE (PPA)"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosićpaństwa na konferencję PricewaterhouseCoopers, która odbędzie się15 lutego 2007 r. Miejsce: Hotel Hyatt, Warszawa, ul. Belwederska 23 Czas trwania: W przypadku zgłoszeńnadesłanych do 31 stycznia 2007 r. koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 100 euro + VAT. Koszt uczestnictwa zgłoszonego po 31 stycznia to 150 euro + VAT CELEM KONFERENCJI JEST: ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI: omówienie praktycznych aspektów związanych z wprowadzaniem i funkcjonowaniem Pracowniczych Programów Akcyjnych w Polsce, począwszy od aspektów motywacyjnych i komunikacyjnych poprzez podatkowe i prawne, skończywszy na księgowych. Swoją wiedząw tym zakresie będądzielić sięz Państwem nie tylko specjaliści PricewaterhouseCoopers, ale także przedstawiciele firm, w których działajątakie programy. Przedmiotem zainteresowania będą w szczególności programy opcji na akcje (w tym równieżopcji menedżerskich), programy nabycia akcji, programy akcji restrykcyjnych oraz prawa do ekwiwalentu za wzrost wartości akcji (stock appreciation rights). stworzenie forum wymiany doświadczeńw zakresie Pracowniczych Programów Akcyjnych pomiędzy firmami, które wprowadziły takie programy dla swoich pracowników / kadry menedżerskiej lub dopiero rozważająich wprowadzenie. Po konferencji planowane jest uruchomienie strony internetowej zawierającej praktyczne informacje o PPA, streszczenia artykułów prasowych, formularz do zadawania pytań, ciekawostki, itp. swobodna dyskusja ze specjalistami z PricewaterhouseCoopers zajmującymi sięna co dzień obsługąpracowniczych Programów Akcyjnych w Polsce. Ogólne informacje o PPA (Jak działająppa w Polsce i na świecie? Na czym polegająppa i jakie sąich rodzaje oraz korzyści z wprowadzenia?) Rola motywacyjna PPA i strategie komunikowania PPA pracownikom (Jak zachęcićpracowników do uczestnictwa w PPA? Jak motywowaćpracowników za pomocąppa? Jak efektywnie przekazywaćim informacje o PPA?) Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe PPA (Czy dochody uzyskiwane w ramach PPA sąopodatkowane oraz czy podlegająskładkom na ubezpieczenie społeczne? Jeśli tak, czy spółka ma obowiązki płatnika? Czy można ich uniknąć? Jakie sąkonsekwencje PPA w zakresie CIT i VAT?) Aspekty prawne PPA (Jakie przepisy prawa będąmiały zastosowanie do PPA? Jakie sąwymogi prawne, które należy spełnić, aby w spółce wprowadzić PPA?) Wycena i ujęcie księgowe PPA (Jak wycenia sięopcje na akcje? Jak opcje i akcje należy ujmować w księgach?) Studium przypadku dyskusje w grupach. Do wyboru: a. Studium przypadku nr 1 Etapy wprowadzania i funkcjonowania PPA Studium przypadku będzie przeprowadzone w oparciu o przykładowy program akcyjny i będzie miało na celu odpowiedź na następujące pytania: Jakie kolejno etapy przechodzi PPA od fazy projektowania ażdo zakończenia programu? Na co należy zwrócićuwagęna poszczególnych etapach PPA (aspekty prawne, podatkowe, księgowe, komunikacyjne)? Skąd czerpaćinformacje i gdzie można uzyskaćpomoc? b. Studium przypadku nr 2 Komunikacja i motywowanie za pomocąppa Celem studium będzie wybranie optymalnych programów dla (i) kadry menedżerskiej i (ii) pracowników oraz dobranie do tych programów odpowiednich strategii komunikacyjnych i motywacyjnych. Patron medialny:

2 GODZINOWY PROGRAM KONFERENCJI 09:30 09:50 OTWARCIE KONFERENCJI Katarzyna Serwińska (PricewaterhouseCoopers) 09:50 10:10 AKCJONARIAT PRACOWNICZY W POLSCE I NA ŚWIECIE Jacek Socha (PricewaterhouseCoopers) 10:10 10:45 RODZAJE PPA I KORZYŚCI Z ICH WPROWADZENIA 10:45 11:00 PRZERWA NA KAWĘ Joanna Narkiewicz-Tarłowska (PricewaterhouseCoopers) 11:00 12:00 MOTYWOWANIE ZA POMOCĄPPA ORAZ KOMUNIKACJA PPA PRACOWNIKOM Prezentacja tematu: Joanna Narkiewicz-Tarłowska (PricewaterhouseCoopers) Aspekty praktyczne: Dorota Patejko (Auchan) Dyskusja wśród uczestników wymiana doświadczeń 12:00 13:30 ASPEKTY PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE PPA 13:30 14:15 PRZERWA NA LUNCH Prezentacja tematu: PawełStańczyk, Tomasz Barańczyk, Marcin Chomiuk (PricewaterhouseCoopers) Aspekty praktyczne: Anna Grodek (Société Générale), Jerzy Brniak (BP) Dyskusja wśród uczestników wymiana doświadczeń 14:15 14:40 UWARUNKOWANIA PRAWNE PPA Prezentacja tematu: PawełStańczyk (PricewaterhouseCoopers) Aspekty praktyczne: Katarzyna Jankowska (Lafarge) Dyskusja wśród uczestników wymiana doświadczeń 14:40 15:00 WYCENA I UJĘCIE KSIĘGOWE PPA 15:00 15:15 PRZERWA NA KAWĘ Prezentacja tematu: PawełSpławski, Krzysztof Nowak (PricewaterhouseCoopers) 15:15 16:15 STUDIUM PRZYPADKÓW DYSKUSJA W GRUPACH Do wyboru: Studium przypadku nr 1: Etapy wprowadzania i funkcjonowania PPA Studium przypadku nr 2: Komunikacja i motywowanie za pomocąppa 16:15 DYSKUSJA NA ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI W celu zarejestrowania uczestnictwa w konferencji, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go faksem na nazwisko Justyny Grochowskiej, na numer (22) termin nadsyłania zgłoszeńupływa 8 lutego 2007 r. Patron medialny:

3 PRELEGENCI Wiceprezes, Partner w dziale audytu i usług doradczych Jacek Socha Dołączyłdo PricewaterhouseCoopers w grudniu 2005 r. i między innymi nadzoruje prace zespołu ds. rynków kapitałowych w Polsce. Jako Minister Skarbu Państwa ( ) przeprowadziłszereg prywatyzacji przez GiełdęPapierów Wartościowych, w tym PKO BP S.A., której IPO było największąofertąpublicznąw Polsce. Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ( ) brał udziałw dopuszczeniu do publicznego obrotu większości spółek, które są obecnie notowane na GPW. W okresie pełnienia przez Jacka Sochęfunkcji przewodniczącego KPWiG regulacje polskiego rynek kapitałowego zostały dostosowane do standardów rozwiniętych rynków, a Polska została członkiem OECD (1996) oraz Unii Europejskiej (2004). Byłczłonkiem m.in. Komisji Nadzoru Bankowego ( ), oraz Komisji Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi ( ) Autor następujących publikacji: "Rynek - giełda - inwestycje", Olympus 1998; "Zrozumiećgiełdę", Olympus 1992; "Rynek papierów wartościowych w Polsce", Olympus Katarzyna Serwińska Dyrektor w Dziale doradztwa Jest Dyrektorem w Dziale doradztwa PricewaterhouseCoopers i licencjonowanym doradcąpodatkowym. Z firmązwiązana od 1993 r. Jest ekspertem w zakresie opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. W szczególności zajmuje siędoradztwem w zakresie optymalizacji oraz planowania i ubezpieczeniowego dla osób fizycznych. Doradza firmom przy planowaniu międzynarodowych transferów pracowników w aspekcie polskiego i międzynarodowego prawa oraz ubezpieczeń społecznych w Polsce i Unii Europejskiej. Uczestniczy w projektowaniu firmowych polityk oddelegowań. Jest członkiem zespołu specjalizującego sięw doradztwie na temat pracowniczych programów akcyjnych Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnieńpodatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeńspołecznych. Jest współautorkąserii artykułów dotyczących międzynarodowego delegowania kadr publikowanych w Personelu i Zarządzaniu Menedżer w Dziale doradztwa Joanna Narkiewicz-Tarłowska W PricewaterhouseCoopers pracuje od 1998 r. Jest doradcąpodatkowym i menedżerem w Dziale doradztwa. Doradza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeńspołecznych. Specjalizuje sięw pracowniczych planach akcyjnych. Posiada w tym zakresie 9- letnie doświadczenie. Kieruje zespołem zajmującym siętymi zagadnieniami. Doradzała w tej dziedzinie ponad 100 firmom - zarówno polskim, jak i zagranicznym. Co za tym idzie, przeanalizowała kilkaset planów, w ich różnych formach i wariantach. Posiada specjalistycznąwiedzędotyczącątworzenia i funkcjonowania takich programów w polskich spółkach i międzynarodowych korporacjach. Prowadzi liczne szkolenia na ten temat. Publikowała m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Personelu i Zarządzaniu, Przeglądzie Podatkowym. Patron medialny:

4 Starszy konsultant w Dziale doradztwa PawełStańczyk W PricewaterhouseCoopers pracuje od 2002 r. Jest starszym konsultantem w Zespole do spraw podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych Działu doradztwa PricewaterhouseCoopers. Specjalizuje sięw aspektach podatkowych świadczeńpracowniczych, w tym w szczególności pracowniczymi planami akcyjnymi. Posiada specjalistyczną wiedzępodatkowąi prawnądotyczącątworzenia i funkcjonowania takich planów w polskich spółkach i międzynarodowych korporacjach. We współpracy z międzynarodowymi firmami doradztwa personalnego, uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji komunikacyjnej dla pracowników. Prowadzi liczne seminaria oraz szkolenia dla klientów dotyczące tej problematyki. Publikuje m.in. w Przeglądzie Podatkowym, w Monitorze Podatkowym, w Personelu i Zarządzaniu. Tomasz Barańczyk Starszy menedżer w Dziale doradztwa W PricewaterhouseCoopers pracuje od 1996 r. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz starszym menedżerem w Dziale doradztwa zaangażowanym, w szczególności, za obsługępodatkowąklientów z następujących sektorów: sektora chemia, nafta, gaz, sektora transportowologistycznego oraz sektora tytoniowego i alkoholowego. Posiada rozległe doświadczenie wynikające z realizacji kompleksowych projektów optymalizacji pozycji podatkowej klientów w zakresie, w szczególności, podatku dochodowego od osób prawnych. Wszechstronnie zaangażowany w budowanie optymalnych podatkowo narzędzi współpracy handlowej z partnerami handlowymi oraz form prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej. Jest autorem szeregu publikacji w dzienniku Rzeczpospolita oraz w prasie branżowej. Starszy menedżer w Dziale doradztwa Marcin Chomiuk ukończyłwydziałprawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zdobywał doświadczenie w zakresie podatków pośrednich pracując dla największych firm doradczych. W PricewaterhouseCoopers pracuje od 5 lat doradzając polskim i zagranicznym firmom w zakresie podatków pośrednich oraz handlu międzynarodowego. Specjalizuje sięw zarządzaniu ryzykiem związanym z podatkami pośrednimi, szczególnie w zakresie podatku VAT i akcyzy oraz optymalizacji transakcji międzynarodowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest licencjonowanym doradcąpodatkowym. Kieruje Zespołem Podatków Pośrednich oraz zespołem CEE/CIS VAT Financial Services Group zajmującym się doradztwem dla klientów z sektora finansowego. Jest autorem wielu publikacji prasowych oraz współautorem pierwszego polskiego komentarza do VI Dyrektywy. Uczestniczyłjako ekspert w przygotowaniu dla Ministerstwa Finansów ostatnich zmian do ustawy o VAT. Jest także wykładowcąw Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Patron medialny:

5 Menedżer w Grupie ryzyka finansowego PawełSpławski W PricewaterhouseCoopers pracuje od 2001 r. Jest menedżerem w Grupie ryzyka finansowego, posiada tytułfinancial Risk Manager oraz należy do brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA). Jest członkiem Central and Eastern European Financial Instruments Technical Group działającej w PricewaterhouseCoopers. Zajmuje siędoradztwem w zakresie wyceny oraz ujęcia księgowego instrumentów finansowych, w tym równieżprogramów opcji pracowniczych. Kieruje zespołem zajmującym sięwycenąinstrumentów pochodnych i finansowych, zarządzaniem ryzykiem oraz zagadnieniami ujęcia księgowego tych pozycji. Brałudziałw licznych projektach doradczych w tym zakresie dla firm przemysłowych i instytucji finansowych działających na polskim rynku. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleńz zakresu instrumentów finansowych. Patron medialny:

6 Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji Prosimy o odesłanie faxem na nazwisko Justyny Grochowskiej nr (022) Nazwa firmy Imięi nazwisko Stanowisko Adres firmy Adres Telefon NIP Fax Data* / Miejsce / Koszt uczestnictwa Data i miejsce: 15 lutego 2007 r., Warszawa Hotel Hyatt, ul Belwederska 23 Czas trwania: W przypadku zgłoszeńnadesłanych do 31 stycznia 2007 r. koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 100 euro + VAT. Koszt uczestnictwa zgłoszonego po 31 stycznia to 150 euro + VAT Termin nadsyłania zgłoszeńupływa 8 lutego 2007 r. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. W razie jakichkolwiek pytańlub wątpliwości prosimy o kontakt z JustynąGrochowskąpod numerem telefonu (022) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje organizacyjne zostanąprzesłane na wskazany w formularzu adres . Zgłaszam udziałw sesji (prosimy zaznaczyć): Etapy wprowadzania i funkcjonowania PPA Komunikacja i motywowanie za pomocąppa Elektroniczna dystrybucja informacji o seminariach podatkowych i konferencjach W związku z wejściem w życie 10 marca 2003 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(dz. U. Nr 144, Poz. 1204), uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o seminariach podatkowych i konferencjach przygotowywanych przez Dział doradztwa PricewaterhouseCoopers, z siedzibąw Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14. Wyrażam zgodę Nie zgadzam się Podpis:... Seminaria i konferencje PricewaterhouseCoopers przeznaczone sądla średnich i dużych przedsiębiorstw. Seminaria i konferencje PricewaterhouseCoopers nie sąprzeznaczone dla osób fizycznych, jak równieżpodmiotów świadczących usługi w zakresie doradztwa prawnego, lub audytu. Więcej informacji o seminariach i konferencjach Działu doradztwa PricewaterhouseCoopers znajdąpaństwo na stronie PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. is entered into the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register KRS , with share capital of PLN 5,358,850. The seat of the Company is in Warsaw at Al. Armii Ludowej 14. Management Board members are George Johnstone, Antoni F. Reczek, Adam Celiński, Andrzej J. Konopacki, Grzegorz Skrzeszewski, Antoni Tymiński, Piotr Waliński, Artur Ziobro, Halina Koniecka - Maliszewska, Ewa Sowińska, Wojciech Maj, Mirosław Szmigielski, Waldemar Lachowski, Sebastian Dziadek, Tomasz Reinfuss, Reginald Webb, MichałMastalerz, Zuzanna Mrugała. Patron medialny:

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo