ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II"

Transkrypt

1 ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II // PODATEK VAT - zmiany od 1 kwietnia // // ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH zmiany od 1 marca // aktualizacja r.

2 ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2013 ROKU W PIGUŁCE cz. II Spis i analiza najważniejszych zmian w przepisach: 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT 1.1. Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzące w życie od 1 kwietnia 2013 r.: Wprowadzenie definicji terenów budowlanych (art. 2 ust. 33 ustawy o podatku od towarów i usług) Zmiany dotyczące opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług) Zmiana dotycząca opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych (art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług) Zmiana definicji próbki (art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług) Doprecyzowanie i zaktualizowanie przepisów dotyczących dokumentowania wywozu towarów w przypadku eksportu (art. 41 ust. 6a i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) Zmiany dotyczące wymaganego statusu podatnika w momencie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej (art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług) Posiadanie kopii faktury nie będzie niezbędne do zastosoania stawki 0 proc. w WDT (art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług) Zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż (art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. B, pkt 3, pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług) 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 3. ZMIANY PRZEPISÓW A SYSTEMY ERP

3 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT Ekspert: Daniel Depa, Kierownik Projektu Księgowość systemu enova 1.1. Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzące w życie od 1 kwietnia 2013 r.: Obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r Wprowadzenie definicji terenów budowlanych (art. 2 ust. 33 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: Brak uregulowań. Komentarz eksperta: ZMIANA: Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: ( ) 33) terenach budowlanych rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu Wprowadzona nowa definicja ma kluczowe znaczenie w zakresie rozwiązania wątpliwości dotyczących właściwej stawki VAT do opodatkowania dostawy grunt. Co do zasady, dostawa gruntu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, z wyłączeniem właśnie dostawy terenów budowlanych (w takim przypadku właściwa jest stawka 23 proc.).

4 zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zmiany dotyczące opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. ZMIANA: 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: Zmiany w ustawie o VAT z komentarzem 7 Komentarz eksperta (DD): Zmiana w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów własnej produkcji.

5 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych Zmiana dotycząca opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych (art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. ZMIANA: 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Komentarz eksperta: Z ustawy usunięte zostało wyłączenie z opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Od 1 kwietnia przekazanie takich materiałów będzie opodatkowane.

6 Zmiana definicji próbki (art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: 7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. ZMIANA: 7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarze towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: 1) ma na celu promocję tego towaru oraz 2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Komentarz eksperta: Z perspektywy nowej definicji próbki kluczowy jest cel przekazania, a powinna nim być promocja danego towaru. Próbką nie będą zatem towary przekazywane w innych celach niż cele promocyjne. Pojawia się przy tym wątpliwość, czy towar taki nie powinien zostać oznaczony jako próbka nieprzeznaczona do sprzedaży. Warunek taki z pewnością nie wynika wprost z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT. Niemniej jednak ustawa posługuje się sformułowaniem towar identyfikowalny jako próbka, co może być odczytywane przez organy podatkowe jako konieczność oznaczania w specjalny sposób próbek.

7 Doprecyzowanie i zaktualizowanie przepisów dotyczących dokumentowania wywozu towarów w przypadku eksportu (art. 41 ust. 6a i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: 11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. ZMIANA: 6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: 1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu; 2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; Komentarz eksperta: Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie i zaktualizowanie zasad dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów w przypadku eksportu aby możliwe było zastosowanie stawki 0-proc. 3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny. ( )

8 11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio Zmiany dotyczące wymaganego statusu podatnika w momencie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej (art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc., pod warunkiem że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów; 2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

9 ZMIANA: 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc., pod warunkiem że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; 2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; Komentarz eksperta: Nie będzie już konieczne podawanie numeru VAT UE zarówno dostawcy, jak również nabywcy. Jednocześnie podatnik dokonujący WDT w celu uzasadnienia zastosowania stawki 0- proc. nie będzie musiał być zarejestrowany na moment dokonywania transakcji. Status podatnika będzie jednak wymagany na moment złożenia deklaracji VAT, w której dana transakcja ma zostać wykazana. 3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

10 Posiadanie kopii faktury nie będzie niezbędne do zastosoania stawki 0 proc. w WDT (art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: 3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: 1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), 2) kopia faktury, 3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku 4) (uchylony) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

11 ZMIANA: 3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: Komentarz eksperta: Od 1 kwietnia 2013 r. kopia faktury nie będzie już wymagana w zestawie dokumentów uzasadnienia zastosowania stawki 0-proc. 1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), 2) (uchylony) 3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku 4) (uchylony) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

12 Zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż (art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. B, pkt 3, pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług) OBECNIE: 3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy: 1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: Zmiany w ustawie o VAT z komentarzem 35 ( ), b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii; ( ) 3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż; ( ) 6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86a ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym; ( ).

13 ZMIANA: 3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy: 1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: ( ), b) (uchylony); ( ) Komentarz eksperta: Omawiana zmiana polega na uchyleniu trzech przepisów, w odniesieniu do których ustawa o VAT ograniczała dotychczas prawo do odliczenia VAT. Jednym z takich przypadków była sytuacja kiedy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż. 3) (uchylony); ( ) 6) (uchylony);

14 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH Obowiązujące od 1 marca 2013 r. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 marca 2013 r. i zastąpi dwa dotychczasowe akty wykonawcze z tej dziedziny. ZMIANA: Nowe rozporządzenie wprowadza min. następujące zmiany w zakresie rozliczania kosztów podróży służbowych krajowych: podwyższenie wysokości diety do 30 PLN za dobę tej podróży, zmiana wysokości ryczałtu za nocleg na 45 PLN za dobę podróży, podwyższenie wysokości ryczałtu za dojazdy do 6 PLN za dobę podróży, nowy mechanizm redukcji wysokości diet w przypadku zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego wyżywienia: Komentarz eksperta: Wprowadzając nowe zasady rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, ministerstwo nie określiło przepisów przejściowych. Dlatego też rozliczając podróż, która trwa na przełomie lutego i marca 2013 r. należy wziąć pod uwagę zarówno stan prawny obowiązujący do 28 lutego do godz , jak i nowy stan prawny od 1 marca 2013 r. godz i zastosować zasadę proporcjonalności. o zmniejszenie o 25 % diety w przypadku zapewnienia śniadania o zmniejszenie o 50 % diety w przypadku zapewnienia obiadu

15 o zmniejszenie o 25 % diety w przypadku zapewnienia kolacji limit wydatków na nocleg potwierdzonych rachunkiem do wysokości dwudziestokrotności diety za podróż krajową tj. 600 PLN za nocleg; w uzasadnionych przepadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów w kwocie przekraczającej limit. Najważniejsze zmiany w zakresie zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych: zmieniono wartości diet i limity wydatków na nocleg w poszczególnych krajach, wprowadzono mową zasadę określenia wysokości ryczałtu za dojazd z dworca w przypadku dojazdu "w jedną stronę" tj. 50% diety, zmieniono zasady ustalania kursów do rozliczenia kosztów wyrażonych w walutach obcych; rozliczanie następuje w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia (określanego przez Narodowy Bank Polski), przewidziano możliwość ustalenia przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego w podróży służbowej zagranicznej, określono zasady zwrotu kosztów leczenia pracownika za granicą ze środków pracodawcy

16 Nowe rozporządzenie ustala zakres innych niezbędnych wydatków (obok diet i ryczałtów) związanych z zagraniczną lub krajową podróżą służbową, które pracodawca może zwrócić w wysokości potwierdzonej dokumentami. Na takie niezbędne wydatki składają się min. opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub zagranicznej. Nowym uregulowaniem jest również prawo pracodawcy do określenia nie tylko środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej, ale również jego rodzaju i klasy.

17 3. ZMIANY PRZEPISÓW A SYSTEMY ERP Powyższe zmiany mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz na kształt rozliczeń z pracownikami wykonującymi pracę poza miejscem zamieszkania. Szczególnie w firmach takich jak np. transportowe, budowlane, dokonanie poprawnych rozliczeń podróży służbowych może stanowić duże obciążenie dla przedsiębiorców, których oprogramowanie do zarządzania firmą nie będzie przystosowane do znowelizowanych przepisów prawnych. W skrajnych przypadkach są oni narażeni nawet na konsekwencje prawne związane z nieprawidłową rejestracją i wystawianiem dokumentów. Dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa, wszystkie nowelizacje prawne znaleźć muszą swoje odzwierciedlenie w systemach do zarządzania firmą. Dlatego warto już dziś upewnić się, czy firma posiada system z dostępem do aktualizacji. Główne zmiany w systemach ERP wynikające ze zmian w przepisach od 1 marca i 1 kwietnia 2013 r.: Aktualizacja stawek diet i limitów zwrotu wydatków za nocleg w podróżach służbowych krajowych i zagranicznych. Zmiany w mechanizmach rozliczania podróży służbowych uwzględniające nowe uregulowania prawne obowiązujące od 1 marca 2013 r.

18 enova gotowa! Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zmiany przepisów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach księgowych, kadrowych oraz handlowych. Firmy korzystające z oprogramowania enova, nie muszą się tym martwić. enova jest przygotowana na zmiany! już gotowa! Stosownie do wprowadzonych lub projektowanych zmian przepisów, zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w funkcjonalności systemu enova w różnych modułach. Aktualizacje enova: System enova jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem się zmian w przepisach prawa gospodarczego producent publikuje nowe wersje na stronie internetowej wraz z informacjami o zmianach. System enova jest stale rozwijany w zakresie nowych funkcjonalności są to tzw. duże wersje, publikowane średnio cztery w roku, oparte na analizie rynku i potrzeb firm. Każdy klient posiadający oprogramowanie enova objęte gwarancją ma pełny dostęp do korzystania z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu. Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję. Która obowiązuje od dnia zakupu. Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony Użytkownik może odtworzyć gwarancję poprzez wykupienie aktualizacji terminowej tj. dla Klientów przedłużających gwarancję lub otwartej dla Klientów nie posiadających oprogramowania na gwarancji.

19 enova to zgodność z obowiązującymi przepisami oraz szybka reakcja producenta na zachodzące zmiany; modułowa konstrukcja przy jednocześnie jednej wspólnej bazie danych; skalowalność i elastyczność, wspomaganie rozwoju firmy w 3 wersjach (SREBRNA, ZŁOTA, PLATYNOWA); optymalizacja procesów, w tym również możliwość zarzadzania poprzez podejście projektowe coraz częściej stosowany, nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem; Unikalny w skali kraju system klasy ERP, którego zadaniem jest ułatwienie zarządzania firmą oraz optymalizacja procesów wewnętrznych. Za tworzenie oraz rozwój oprogramowania enova odpowiedzialni są eksperci z dziedziny zarządzania, księgowości, handlu, finansów orz kadr, dbający o to by było ono zawsze aktualne z obowiązującymi przepisami prawa. integrację z aplikacjami branżowymi w ramach systemu; dożywotnia licencja z prostymi regułami aktualizacji; najnowsza technologia; przyjazna obsługa zgodna z najnowszymi trendami (np. Windows 8); dogodny dostęp do Sieci Partnerskiej enova, świadczącej wszelkie potrzebne usługi związanie z enova.

20 Chcemy być nie tylko producentem, ale również doradcą biznesowym i prowadzić naszych Partnerów i Klientów w kierunku nowych rozwiązań technologicznych, pokazując im bardzo konkretne korzyści biznesowe. Już dziś projektujemy rozwiązania, które będą powszechne w nadchodzących latach można wśród nich wymienić udostępnianie oprogramowania w modelu chmury abonamentowym Robert Czuła Prezes Zarządu z Soneta Sp. z o.o. Autor: Soneta Sp. z o.o. producent oprogramowania dla biznesu enova. ul. Wadowicka 8A (wejście B, piętro II) Kraków tel./fax +48 (12) Po więcej informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem bądź odwiedź Patron medialny:

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Mariusz Cieśla Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Kromerowo, 29-30 lipca 2011 r. 1/113 Metoda kasowa W art. 2 pkt 25 ustawy VAT

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) Uwaga: Tekst jednolity zawiera zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Kraków, 13 września 2012 Agenda 1. Wstęp 2. Zmiany VAT 2013 Marcin Radwan, Władysław Varga, Taxpoint 3. Zmiana przepisów VAT a systemy ERP Beata Muskus, Wioletta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo