Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010. Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010. Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze?"

Transkrypt

1 Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010 W tym wydaniu: Przestępstwa karuzelowe a ryzyko w zakresie VAT Zmiany w PCC Czy wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Aktualne orzecznictwo podatkowe Projekt nowelizacji KPC Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze? Jednym z pojawiających się sposobów na wyłudzanie kwot podatku VAT są tzw. przestępstwa karuzelowe, a więc czynności zwyczajowo zmierzające albo do fikcyjnego obrotu towarami albo też do wielokrotnego obrotu tymi samymi towarami. W przypadku obrotu wewnątrzunijnego zwyczajowo w takie przestępstwo zaangażowane są min. 2 różne państwa członkowskie oraz min. 3 podmioty, które wykorzystując konstrukcję systemu podatku od wartości dodanej dopuszczają się wyłudzeń podatku VAT. Niestety co należy z całą mocą podkreślić, częstym przypadkiem jest fakt, iż w przestępstwie karuzelowym uczestniczą podmioty, które zupełnie nie mają świadomości uczestnictwa w takim procederze i niestety to one nierzadko ponoszą szereg negatywnych konsekwencji wynikających z takiej współpracy. Przykładowa konstrukcja karuzeli podatkowej odbywa się m/w wg następującego schematu: podatnik A (polski podatnik PL) sprzedaje towary na rzecz podatnika B (PL) - często po okazyjnej cenie lub na innych atrakcyjnych warunkach (u A występuje sprzedaż krajowa) podatnik B (PL) dokonuje sprzedaży tych towarów na rzecz zamawiającego spoza Polski tj. podmiotu C (UE) zwyczajowo C zamawia towary o takiej samej specyfice i podobnej ilości jak w transakcji A B (u B występuje zakup krajowy i WDT) podatnik C (UE) sprzedaje te same towary na rzecz A (u C występuje WNT i WDT). Taki mechanizm powtarzany jest następnie wielokrotnie. Oczywiście w przypadku gdyby wszystkie podmioty prawidłowo wypełniały swoje obowiązki w zakresie VAT, wówczas nie byłoby w istocie negatywnych skutków podatkowych, niemniej w praktyce powyższe przestępstwo wynika z faktu, iż A w ogóle nie płaci podatku wynikającego z faktur wystawianych na rzecz B. W rezultacie po kilku okrążeniach takiej karuzeli po stronie firmy A gromadzona jest znaczna kwota niepłaconego podatku VAT i ostatecznie podmiot ten (A) zupełnie zrywa kontakty handlowe ( znika ), oczywiście nie płacąc podatku VAT. Taka sytuacja niestety generuje istotne ryzyko podatkowe po stronie podmiotu B, który choć nieświadomie to jednak uczestniczy w powyższym procederze. Co istotne, wykrycie tego faktu powoduje, iż to właśnie wobec podmiotu B może zostać skierowane postępowanie podatkowe (wyłudzenia zwrotów VAT, brak możliwości odliczania VAT, postępowanie karno-skarbowe itp.). Z powyższego schematu łatwo zatem zauważyć, iż w przypadku podmiotu B (tzw. bufora) uczestnictwo w tym procederze może odbywać się bez zupełnej świadomości ale z jednoczesnym dużym ryzykiem podatkowym. Wskazać przy tym należy, iż choć w toku ewentualnego postępowania podatkowego możliwym jest obrona podmiotu B, 1

2 jako nieświadomie uczestniczącego w tym procederze, to jednak zasadnym pozostaje zachowanie ostrożności i należytej staranności przy zawieraniu transakcji mających znamiona, o których mowa wyżej (sprawdzanie kontrahentów zarówno od strony rejestracji sądowej, jak i podatkowej; wzmożona czujność i być może dodatkowy system ewidencji celem wykluczenia sytuacji, w której Spółka będzie nabywała de facto własne towary; wzmożona czujność także w przypadku kiedy oferowane Spółce produkty /ilość, jakoś itp./ pozostają wielce zbliżone do tych, których poszukuje inny kontrahent Spółki itp.). Michał Piotrowski tel. (22) Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia aportem składników majątkowych (nie stanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) do spółki, w zamian za udziały, nie stanowi podstawy do wyłączenia z opodatkowania PCC dokonywanej w związku z tym faktem czynności prawnej zawarcia lub zmiany umowy spółki. Zmiana ta ma celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych co do opodatkowania PCC umowy spółki/zmiany umowy spółki jakie powstały po tym, jak w podatku od towarów i usług wniesienie aportu w innej postaci nić przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa przestało korzystać z preferencji w postaci zwolnienia z opodatkowania. Należy bowiem pamiętać, że na gruncie obu tych podatków tj. VAT i PCC opodatkowaniu w takiej sytuacji podlegają różne transakcje. W podatku VAT jest to transakcja wniesienia aportu, która stanowi dostawę towarów, natomiast w PCC opodatkowaniu nie podlega dostawa towaru, a czynność zawarcia/zmiany umowy spółki. Czynność wniesienia aportu jest tylko elementem transakcji zawarcia/zmiany umowy spółki. Stąd również na podstawie obecnego brzmienia art. 2 ust. 4 lit a ustawy o PCC nie można w analizowanej sytuacji powiedzieć, iż z tytułu zawarcia lub zmiany umowy spółki jedna za stron tej transakcji jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wprowadzona zmiana do art. 2 pkt 4 ustawy w sposób literalny likwiduje te wątpliwości, poprzez stwierdzenie, że PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana lub zwolniona (z pewnymi wyjątkami) w podatku VAT. Nowelizacja wyraźnie wyłącza z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Dotychczasowy nieprecyzyjny zapis art. 2 pkt 6 lit. c, w którym ustawa eliminowała z opodatkowania wniesienie do spółki kapitałowej oddziału spółki kapitałowej, rodził wątpliwości interpretacyjne, bowiem ustawodawca nie zdefiniował pojęcia oddziału ani nie wyłączył wprost z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa. Tym samym zakres obowiązywania zwolnienia mógłby się stać przedmiotem sporu z organami podatkowymi. Nowe brzmienie przepisu usuwa wątpliwości co do treści użytego w nim określenia, bowiem zarówno przedsiębiorstwo jak i jego zorganizowana część posiadają definicję legalną zawartą w przepisach ustaw podatkowych, która wiążąco ustala rozumienie tych pojęć. Ustawodawca określił jednakowe dla rezydentów i nierezydentów zasady przy ustalaniu podstawy opodatkowania PCC od umowy sprzedaży. Zmiana w tym zakresie nastąpiła w art. 6 ust. 1 ustawy, poprzez rezygnację z istniejącego dotychczas podziału na rezydentów i nierezydentów. Od 22 kwietnia 2010 r. podstawą opodatkowania, również dla transakcji zawieranych przez nierezydentów, jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zwolnienie od podatku z art. 9 pkt 9 ustawy będzie dotyczyło także sprzedaży praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywanej poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Dotychczas przepis powyższy zwalniał z podatku sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych praw dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego. Jak wynika ze zmiany, art. 9 pkt 9 ustawy w nowym brzmieniu, zwalnia z podatku sprzedaż tych praw dokonywaną także poza obrotem zorganizowanym o ile jednak prawa te zostały nabyte w ramach obrotu zorganizowanego. Powyższe zmiany w PCC wchodzą w życie z dniem r. 2

3 Czy wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Nie, nie wszystkie. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty rolne i leśne, od których należny jest podatek rolny lub leśny. Wynika to wprost z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. O tym czy dany grunt jest użytkiem rolnym lub leśnym decydują zapisy w ewidencji gruntów i co od zasady grunty takie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym nawet wówczas, gdy znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy. Użytki rolne, lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione są opodatkowane podatkiem od nieruchomości wyłącznie w przypadku, gdy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty zajęte to takie, na których w rzeczywistości (pomimo klasyfikacji jako np. użytki rolne) wykonywane są czynności składające się na działalność gospodarczą. Przykładem takiego zajęcia może być składowanie na danym terenie towarów należących do przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, przedsiębiorca powinien wykazać w deklaracji podatku od nieruchomości grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkować taki grunt właściwą stawką podatku od nieruchomości. Dorota Ślizawska tel. (22) Orzecznictwo III SA/Wa 1525/09 wyrok WSA w Warszawie, nieprawomocny, z r. Pożyczka za granicę, czyli gdy podmiot polski pożycza pieniądze podmiotowi zagranicznemu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Tak postawiona teza wynika ze sformułowanego w konkluzji twierdzenia, że ponieważ pieniądze nie są rzeczami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, to przedmiotem pożyczki jest nie rzecz, a prawo majątkowe (obowiązek) po stronie pożyczkodawcy do przekazania przedmiotu umowy (pieniędzy) zagranicznemu pożyczkobiorcy. Wykonanie tego prawa nie nastąpi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wobec tego umowa pożyczki pieniędzy, których przelew nastąpi na konto bankowe zagranicznego pożyczkobiorcy, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko WSA wyrażone w tym wyroku nie po raz pierwszy pojawia się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. W wyroku z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt FSK 597/04, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko wyrażone w skardze kasacyjnej, iż na podstawie zawartej umowy pożyczki powstaje po stronie pożyczkodawcy prawo majątkowe. Jego wykonanie zaś, jeśli następuje poza Rzeczpospolitą Polską, stawia taką umowę poza zasięgiem regulacji krajowych dotyczących opodatkowania czynności cywilnoprawnych. Mimo to przyjęcie przez podmioty gospodarcze, że umowy pożyczki są umowami dotyczącymi praw majątkowych, a tym samym kryterium rozstrzygającym o tym, czy umowa podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty karbowej, jest miejsce wykonania prawa majątkowego wynikającego z umowy, jest obarczone pewnym ryzykiem. Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że przedmiot umowy pożyczki stanowią pieniądze jako rzeczy. I o ile znajdują się one na terytorium RP, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu pcc. Obszerny wywód w tym temacie, potwierdzający prawidłowość stanowiska organów podatkowych przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt II FSK 819/05. Dokonując wykładni systemowej przepisu art. 1 ust. 4 pkt 1 pcc w części dotyczącej, użytego w nim określenia rzeczy, Sąd uznał, że z całokształtu przepisów o pożyczce, zwłaszcza z użycia w art. 720 wyrażenia "własność", jak również z odwołania się w art. 264 i art. 845 Kc do przepisów o pożyczce wynika, że w art. 720 Kc traktuje się pieniądze jako znaki pieniężne i rzeczy. Tak też ustawodawca w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zapewne potraktował pieniądze będące przedmiotem między innymi umowy pożyczki. Na obecną chwilę brak zatem jednolitego stanowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych co do prawnej kwalifikacji umowy pożyczki pieniędzy, która wedle rozbieżnych ocen ma za przedmiot rzeczy lub prawa majątkowe. Bezpiecznym rozwiązaniem byłoby opodatkowanie przez podmioty gospodarcze takich umów, jednakże podjęcie sporu na etapie postępowania sądowego ma szanse jego zakończenia wynikiem pozytywnym dla podatnika, niezależnie od bronionej przez niego jednej z w/w koncepcji umowy pożyczki. III SA/Wa 1289/09 - wyrok WSA w Warszawie, prawomocny, z r. Ilekroć w sprawie nie istnieje spór co do okoliczności faktycznych, brak jest podstaw do zastosowania przez organ odwoławczy instytucji kasacji decyzji pierwszoinstancyjnej. 3

4 Wyrok warszawskiego Sądu jest jak dotychczas jednym z nielicznych poruszających kwestię nadużywania przez organy podatkowe, w postępowaniu odwoławczym instytucji decyzji kasacyjnej wydawanej na podstawie art Ordynacji podatkowej. Podatnicy sporadycznie skarżą do sądów decyzje wydawane na tej podstawie prawnej, ponieważ z reguły pozostają w mniemaniu, że orzeczenie o uchyleniu decyzji pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia naczelnikowi urzędu skarbowego jest dla nich korzystne. Owszem bywa, że rozpatrując sprawę powtórnie organ podatkowy pierwszej instancji wyda decyzję łagodniejszą dla podatnika w skutkach niż poprzednia. Z reguły jednak uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej tylko w celu przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia naczelnikowi urzędu skarbowego, wydłuża niepotrzebnie postępowanie, które nie kończy się wydaniem orzeczenia satysfakcjonującego dla podatnika. Ilekroć spór przed organami toczy się wyłącznie co do prawa, nie co do faktu (ustalony stan faktyczny nie budzi wątpliwości) decyzja w postępowaniu odwoławczym wydana na podstawie art Ordynacji podatkowej rażąco narusza prawo i powinna zostać uchylona w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Podmiot, który dokonał sprzedaży udziałów w spółce, nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej sprzedaży, kwot stanowiących wartość dopłat wniesionych do spółki. Taki wniosek wynika z treści normy zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopłaty mają na celu zaspokojenie określonych potrzeb spółki. Co do zasady mają charakter czasowy i jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, to mogą być zwracane wspólnikom. Jeśli jednak przed podjęciem przez wspólników uchwały o zwrocie dopłat wspólnik sprzeda udziały, wartości wniesionych do spółki dopłat nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych z tytułu dokonania tej sprzedaży. Zgodnie bowiem z w/w przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach art Kodeksu spółek handlowych. Wprawdzie kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółce są wydatki na objęcie lub nabycie tych udziałów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, to jednakże zapis art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy, eliminuje z tych kosztów wartość wniesionych do spółki dopłat. Aldona Skarżewska tel. (22) Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych Projektowana zmiana przepisów postępowania cywilnego (projekt z 4 listopada 2009 r.) obejmuje likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych poprzez skreślenie przepisów ogólnych regulujących to postępowanie oraz modyfikację szeregu innych przepisów Kodeksu związanych ze sprawami gospodarczymi Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy poddanie spraw gospodarczych tym samym regułom postępowania jakie obowiązują w zwykłych sprawach cywilnych ( ) nie tylko uwzględnia okoliczność, że nie ma uzasadnionych podstaw dla utrzymywania odrębności procesowych przy załatwianiu spraw gospodarczych, lecz przyczynia się również do uproszczenia struktury procesu jako trybu postępowania rozpoznawczego. Pomimo likwidacji postępowania w sprawach gospodarczych zachowane zostaną sądy gospodarcze jako wydziały sądów powszechnych. Projektodawca uznał bowiem za celowe wykorzystanie dotychczasowej specjalizacji sędziów sądów gospodarczych przy rozpoznawaniu tych spraw. W naszej ocenie poddanie spraw gospodarczych rozstrzyganych do tej pory w postępowaniu odrębnym zasadom właściwym dla postępowania zwykłego może spowodować wydłużenie prowadzenia sporów. Uchylone zostaną bowiem (charakterystyczne dla postępowania gospodarczego) przepisy nakazujące koncentrację materiału dowodowego. Proponowanie zmiany przepisów art. 207 oraz 217 KPC zgodnie z którymi przewodniczący sądu może zobowiązać strony do złożenia odpowiedzi na pozew i innych pism, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów, które to przepisy z założenia mają złagodzić ww. efekt, mogą okazać się niewystarczające bo ich zastosowanie będzie de facto zależało od uznania sędziego. Projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Paweł Chrupek tel. (22)

5 Kontakt Warszawa Agnieszka Chamera Prezes Zarządu PKF Tax Sp. z o.o. Doradca podatkowy ul. Elbląska 15/ Warszawa tel Katowice Beata Handel Wiceprezes Zarządu PKF Tax Sp. z o.o. Biegły rewident ul. Kościuszki Katowice tel W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi PKF Tax Sp. z o.o.: Nasze usługi: stały nadzór podatkowy i bieżące doradztwo prawnopodatkowe; w tym z uwzględnieniem: - szczególnych uregulowań opodatkowania transakcji w grupach kapitałowych, - uregulowań dla prowadzenia działalności partnerstwa publicznoprywatnego i działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, - prowadzonych procesów restrukturyzacji majątkowej spółki. opracowanie dokumentacji cen transferowych audyt prawno-podatkowy; w tym: - badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania, - badanie prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych, - określenie obszarów ryzyka, ujawnienie nieprawidłowości oraz wskazanie sposobów ich usunięcia. optymalizacja podatkowa; w tym: - optymalizacja transakcji wewnątrz Grupy Kapitałowej, - optymalizacja zobowiązań podatkowych w procesach przekształceń własnościowych, - tworzenie planów podatkowych. obsługa transakcji kapitałowych; w tym: - tworzenie, łączenie, przekształcanie spółek prawa handlowego, - doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. pomoc merytoryczna w postępowaniu podatkowym oraz sądowym; w tym: - reprezentowanie przed organami skarbowymi na wszystkich etapach postępowania podatkowego, - zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi. due diligence prawno-podatkowe obsługa transakcji prawa cywilnego i prawa pracy; w tym: - opiniowanie, sporządzanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. PKF Tax Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w publikacji bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. PKF Tax Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult, do której należą również: PKF Audyt Sp. z o.o., PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., PKF Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. PKF Tax Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Sp. z o.o. jest firmą członkowską PKF International Limited sieci niezależnych pod względem prawnym firm i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek inną firmę członkowską lub firmy członkowskie. 5

Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 8/2010. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2011r.

Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 8/2010. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2011r. Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 8/2010 W tym wydaniu: Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2011r. Połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową wątpliwości w podatku dochodowym. Prawo do skorygowania

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 4/2010. Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? W tym wydaniu: Aktualne orzecznictwo podatkowe Zmiany w przepisach

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 4/2010. Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? W tym wydaniu: Aktualne orzecznictwo podatkowe Zmiany w przepisach Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 4/2010 W tym wydaniu: Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? Aktualne orzecznictwo podatkowe Zmiany w przepisach Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? Podmioty

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 853 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Koszt przeszkolenia pracowników kooperanta może być zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykaże on, że koszt ten został poniesiony

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 czerwca 2002 r. III RN 97/01

Wyrok z dnia 13 czerwca 2002 r. III RN 97/01 Wyrok z dnia 13 czerwca 2002 r. III RN 97/01 W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 czerwca 1997 r., umowa pożyczki udzielona ze środków własnych przez podmiot gospodarczy, który nie posiadał wydanego

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

e Serwis Podatki Lokalne

e Serwis Podatki Lokalne e Serwis Podatki Lokalne Przykład 1 Temat tygodnia Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych Orzecznictwo sądowe Wydanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Konferencja podatkowa GWW Rzeszów, 27 maja 2015 r. Hilton Garden Inn Rzeszów, sala Millenium IV+V W trakcie konferencji doradcy podatkowi z GWW poruszą

Bardziej szczegółowo

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Urszula Barbara

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00

Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00 Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00 Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. Stawki W 2016 r. podatek od nieruchomości będzie nieco niższy Deflacja spowodowała, że w 2016 r. roku spadną górne limity stawek podatku od nieruchomości, które mogą

Bardziej szczegółowo

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.4 FACT SHEET -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-6766I2-V/ll/JG 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Finansowa

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99

Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99 Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jednolity tekst: Dz.U. z 1996

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej Niemieckie regulacje zawierają m.in. unormowanie zasad odmowy udzielania informacji podmiotom zagranicznym oraz przekazywania informacji korzystnych dla podatnika na jego wniosek. Wymiana informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe Prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. Ordynacja Nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych Od lipca zmieniono właściwość rzeczową izb skarbowych wydających interpretacje indywidualne. W zależności

Bardziej szczegółowo

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 1/2010. Zmiany w podatkach w 2010 roku

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 1/2010. Zmiany w podatkach w 2010 roku Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 1/2010 W tym wydaniu: Zmiany w podatkach od 2010 roku Aktualne orzecznictwo podatkowe Roczne obowiązki informacyjne i rozliczeniowe Zmiany w podatkach w 2010 roku Zmiany

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa Prawo Unii Europejskiej ogólne założenia mechanizmu reverse charge Dyrektywa 2006/69/WE

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/11/2011. Spis treści

Newsletter 1/11/2011. Spis treści TAAC Sp. z o.o. Newsletter 1/11/2011 Spółka Doradztwa Podatkowego Al. Niepodległości 120 lok. 13 02-577 Warszawa Tel.: 022 412 85 12 Fax.: 022 412 85 13 e-mail: biuro@taacsolutions.pl Spis treści I Dojazdy

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji typu futures na energię elektryczną na Rynku Regulowanym Instrumentów Finansowych

Podatkowe aspekty transakcji typu futures na energię elektryczną na Rynku Regulowanym Instrumentów Finansowych Podatkowe aspekty transakcji typu futures na energię elektryczną na Rynku Regulowanym Instrumentów Finansowych Agnieszka Zdanowska Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego Agnieszka Wesołowska Doradca Podatkowy

Bardziej szczegółowo

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-02-24 12:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 666 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Druk nr 666 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. Druk nr 666 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-10-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 151/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo