Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010. Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010. Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze?"

Transkrypt

1 Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010 W tym wydaniu: Przestępstwa karuzelowe a ryzyko w zakresie VAT Zmiany w PCC Czy wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Aktualne orzecznictwo podatkowe Projekt nowelizacji KPC Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze? Jednym z pojawiających się sposobów na wyłudzanie kwot podatku VAT są tzw. przestępstwa karuzelowe, a więc czynności zwyczajowo zmierzające albo do fikcyjnego obrotu towarami albo też do wielokrotnego obrotu tymi samymi towarami. W przypadku obrotu wewnątrzunijnego zwyczajowo w takie przestępstwo zaangażowane są min. 2 różne państwa członkowskie oraz min. 3 podmioty, które wykorzystując konstrukcję systemu podatku od wartości dodanej dopuszczają się wyłudzeń podatku VAT. Niestety co należy z całą mocą podkreślić, częstym przypadkiem jest fakt, iż w przestępstwie karuzelowym uczestniczą podmioty, które zupełnie nie mają świadomości uczestnictwa w takim procederze i niestety to one nierzadko ponoszą szereg negatywnych konsekwencji wynikających z takiej współpracy. Przykładowa konstrukcja karuzeli podatkowej odbywa się m/w wg następującego schematu: podatnik A (polski podatnik PL) sprzedaje towary na rzecz podatnika B (PL) - często po okazyjnej cenie lub na innych atrakcyjnych warunkach (u A występuje sprzedaż krajowa) podatnik B (PL) dokonuje sprzedaży tych towarów na rzecz zamawiającego spoza Polski tj. podmiotu C (UE) zwyczajowo C zamawia towary o takiej samej specyfice i podobnej ilości jak w transakcji A B (u B występuje zakup krajowy i WDT) podatnik C (UE) sprzedaje te same towary na rzecz A (u C występuje WNT i WDT). Taki mechanizm powtarzany jest następnie wielokrotnie. Oczywiście w przypadku gdyby wszystkie podmioty prawidłowo wypełniały swoje obowiązki w zakresie VAT, wówczas nie byłoby w istocie negatywnych skutków podatkowych, niemniej w praktyce powyższe przestępstwo wynika z faktu, iż A w ogóle nie płaci podatku wynikającego z faktur wystawianych na rzecz B. W rezultacie po kilku okrążeniach takiej karuzeli po stronie firmy A gromadzona jest znaczna kwota niepłaconego podatku VAT i ostatecznie podmiot ten (A) zupełnie zrywa kontakty handlowe ( znika ), oczywiście nie płacąc podatku VAT. Taka sytuacja niestety generuje istotne ryzyko podatkowe po stronie podmiotu B, który choć nieświadomie to jednak uczestniczy w powyższym procederze. Co istotne, wykrycie tego faktu powoduje, iż to właśnie wobec podmiotu B może zostać skierowane postępowanie podatkowe (wyłudzenia zwrotów VAT, brak możliwości odliczania VAT, postępowanie karno-skarbowe itp.). Z powyższego schematu łatwo zatem zauważyć, iż w przypadku podmiotu B (tzw. bufora) uczestnictwo w tym procederze może odbywać się bez zupełnej świadomości ale z jednoczesnym dużym ryzykiem podatkowym. Wskazać przy tym należy, iż choć w toku ewentualnego postępowania podatkowego możliwym jest obrona podmiotu B, 1

2 jako nieświadomie uczestniczącego w tym procederze, to jednak zasadnym pozostaje zachowanie ostrożności i należytej staranności przy zawieraniu transakcji mających znamiona, o których mowa wyżej (sprawdzanie kontrahentów zarówno od strony rejestracji sądowej, jak i podatkowej; wzmożona czujność i być może dodatkowy system ewidencji celem wykluczenia sytuacji, w której Spółka będzie nabywała de facto własne towary; wzmożona czujność także w przypadku kiedy oferowane Spółce produkty /ilość, jakoś itp./ pozostają wielce zbliżone do tych, których poszukuje inny kontrahent Spółki itp.). Michał Piotrowski tel. (22) Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia aportem składników majątkowych (nie stanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) do spółki, w zamian za udziały, nie stanowi podstawy do wyłączenia z opodatkowania PCC dokonywanej w związku z tym faktem czynności prawnej zawarcia lub zmiany umowy spółki. Zmiana ta ma celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych co do opodatkowania PCC umowy spółki/zmiany umowy spółki jakie powstały po tym, jak w podatku od towarów i usług wniesienie aportu w innej postaci nić przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa przestało korzystać z preferencji w postaci zwolnienia z opodatkowania. Należy bowiem pamiętać, że na gruncie obu tych podatków tj. VAT i PCC opodatkowaniu w takiej sytuacji podlegają różne transakcje. W podatku VAT jest to transakcja wniesienia aportu, która stanowi dostawę towarów, natomiast w PCC opodatkowaniu nie podlega dostawa towaru, a czynność zawarcia/zmiany umowy spółki. Czynność wniesienia aportu jest tylko elementem transakcji zawarcia/zmiany umowy spółki. Stąd również na podstawie obecnego brzmienia art. 2 ust. 4 lit a ustawy o PCC nie można w analizowanej sytuacji powiedzieć, iż z tytułu zawarcia lub zmiany umowy spółki jedna za stron tej transakcji jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wprowadzona zmiana do art. 2 pkt 4 ustawy w sposób literalny likwiduje te wątpliwości, poprzez stwierdzenie, że PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana lub zwolniona (z pewnymi wyjątkami) w podatku VAT. Nowelizacja wyraźnie wyłącza z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Dotychczasowy nieprecyzyjny zapis art. 2 pkt 6 lit. c, w którym ustawa eliminowała z opodatkowania wniesienie do spółki kapitałowej oddziału spółki kapitałowej, rodził wątpliwości interpretacyjne, bowiem ustawodawca nie zdefiniował pojęcia oddziału ani nie wyłączył wprost z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa. Tym samym zakres obowiązywania zwolnienia mógłby się stać przedmiotem sporu z organami podatkowymi. Nowe brzmienie przepisu usuwa wątpliwości co do treści użytego w nim określenia, bowiem zarówno przedsiębiorstwo jak i jego zorganizowana część posiadają definicję legalną zawartą w przepisach ustaw podatkowych, która wiążąco ustala rozumienie tych pojęć. Ustawodawca określił jednakowe dla rezydentów i nierezydentów zasady przy ustalaniu podstawy opodatkowania PCC od umowy sprzedaży. Zmiana w tym zakresie nastąpiła w art. 6 ust. 1 ustawy, poprzez rezygnację z istniejącego dotychczas podziału na rezydentów i nierezydentów. Od 22 kwietnia 2010 r. podstawą opodatkowania, również dla transakcji zawieranych przez nierezydentów, jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zwolnienie od podatku z art. 9 pkt 9 ustawy będzie dotyczyło także sprzedaży praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywanej poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Dotychczas przepis powyższy zwalniał z podatku sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych praw dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego. Jak wynika ze zmiany, art. 9 pkt 9 ustawy w nowym brzmieniu, zwalnia z podatku sprzedaż tych praw dokonywaną także poza obrotem zorganizowanym o ile jednak prawa te zostały nabyte w ramach obrotu zorganizowanego. Powyższe zmiany w PCC wchodzą w życie z dniem r. 2

3 Czy wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Nie, nie wszystkie. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty rolne i leśne, od których należny jest podatek rolny lub leśny. Wynika to wprost z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. O tym czy dany grunt jest użytkiem rolnym lub leśnym decydują zapisy w ewidencji gruntów i co od zasady grunty takie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym nawet wówczas, gdy znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy. Użytki rolne, lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione są opodatkowane podatkiem od nieruchomości wyłącznie w przypadku, gdy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty zajęte to takie, na których w rzeczywistości (pomimo klasyfikacji jako np. użytki rolne) wykonywane są czynności składające się na działalność gospodarczą. Przykładem takiego zajęcia może być składowanie na danym terenie towarów należących do przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, przedsiębiorca powinien wykazać w deklaracji podatku od nieruchomości grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkować taki grunt właściwą stawką podatku od nieruchomości. Dorota Ślizawska tel. (22) Orzecznictwo III SA/Wa 1525/09 wyrok WSA w Warszawie, nieprawomocny, z r. Pożyczka za granicę, czyli gdy podmiot polski pożycza pieniądze podmiotowi zagranicznemu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Tak postawiona teza wynika ze sformułowanego w konkluzji twierdzenia, że ponieważ pieniądze nie są rzeczami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, to przedmiotem pożyczki jest nie rzecz, a prawo majątkowe (obowiązek) po stronie pożyczkodawcy do przekazania przedmiotu umowy (pieniędzy) zagranicznemu pożyczkobiorcy. Wykonanie tego prawa nie nastąpi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wobec tego umowa pożyczki pieniędzy, których przelew nastąpi na konto bankowe zagranicznego pożyczkobiorcy, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko WSA wyrażone w tym wyroku nie po raz pierwszy pojawia się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. W wyroku z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt FSK 597/04, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko wyrażone w skardze kasacyjnej, iż na podstawie zawartej umowy pożyczki powstaje po stronie pożyczkodawcy prawo majątkowe. Jego wykonanie zaś, jeśli następuje poza Rzeczpospolitą Polską, stawia taką umowę poza zasięgiem regulacji krajowych dotyczących opodatkowania czynności cywilnoprawnych. Mimo to przyjęcie przez podmioty gospodarcze, że umowy pożyczki są umowami dotyczącymi praw majątkowych, a tym samym kryterium rozstrzygającym o tym, czy umowa podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty karbowej, jest miejsce wykonania prawa majątkowego wynikającego z umowy, jest obarczone pewnym ryzykiem. Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że przedmiot umowy pożyczki stanowią pieniądze jako rzeczy. I o ile znajdują się one na terytorium RP, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu pcc. Obszerny wywód w tym temacie, potwierdzający prawidłowość stanowiska organów podatkowych przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt II FSK 819/05. Dokonując wykładni systemowej przepisu art. 1 ust. 4 pkt 1 pcc w części dotyczącej, użytego w nim określenia rzeczy, Sąd uznał, że z całokształtu przepisów o pożyczce, zwłaszcza z użycia w art. 720 wyrażenia "własność", jak również z odwołania się w art. 264 i art. 845 Kc do przepisów o pożyczce wynika, że w art. 720 Kc traktuje się pieniądze jako znaki pieniężne i rzeczy. Tak też ustawodawca w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zapewne potraktował pieniądze będące przedmiotem między innymi umowy pożyczki. Na obecną chwilę brak zatem jednolitego stanowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych co do prawnej kwalifikacji umowy pożyczki pieniędzy, która wedle rozbieżnych ocen ma za przedmiot rzeczy lub prawa majątkowe. Bezpiecznym rozwiązaniem byłoby opodatkowanie przez podmioty gospodarcze takich umów, jednakże podjęcie sporu na etapie postępowania sądowego ma szanse jego zakończenia wynikiem pozytywnym dla podatnika, niezależnie od bronionej przez niego jednej z w/w koncepcji umowy pożyczki. III SA/Wa 1289/09 - wyrok WSA w Warszawie, prawomocny, z r. Ilekroć w sprawie nie istnieje spór co do okoliczności faktycznych, brak jest podstaw do zastosowania przez organ odwoławczy instytucji kasacji decyzji pierwszoinstancyjnej. 3

4 Wyrok warszawskiego Sądu jest jak dotychczas jednym z nielicznych poruszających kwestię nadużywania przez organy podatkowe, w postępowaniu odwoławczym instytucji decyzji kasacyjnej wydawanej na podstawie art Ordynacji podatkowej. Podatnicy sporadycznie skarżą do sądów decyzje wydawane na tej podstawie prawnej, ponieważ z reguły pozostają w mniemaniu, że orzeczenie o uchyleniu decyzji pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia naczelnikowi urzędu skarbowego jest dla nich korzystne. Owszem bywa, że rozpatrując sprawę powtórnie organ podatkowy pierwszej instancji wyda decyzję łagodniejszą dla podatnika w skutkach niż poprzednia. Z reguły jednak uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej tylko w celu przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia naczelnikowi urzędu skarbowego, wydłuża niepotrzebnie postępowanie, które nie kończy się wydaniem orzeczenia satysfakcjonującego dla podatnika. Ilekroć spór przed organami toczy się wyłącznie co do prawa, nie co do faktu (ustalony stan faktyczny nie budzi wątpliwości) decyzja w postępowaniu odwoławczym wydana na podstawie art Ordynacji podatkowej rażąco narusza prawo i powinna zostać uchylona w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Podmiot, który dokonał sprzedaży udziałów w spółce, nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej sprzedaży, kwot stanowiących wartość dopłat wniesionych do spółki. Taki wniosek wynika z treści normy zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopłaty mają na celu zaspokojenie określonych potrzeb spółki. Co do zasady mają charakter czasowy i jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, to mogą być zwracane wspólnikom. Jeśli jednak przed podjęciem przez wspólników uchwały o zwrocie dopłat wspólnik sprzeda udziały, wartości wniesionych do spółki dopłat nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych z tytułu dokonania tej sprzedaży. Zgodnie bowiem z w/w przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach art Kodeksu spółek handlowych. Wprawdzie kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółce są wydatki na objęcie lub nabycie tych udziałów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, to jednakże zapis art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy, eliminuje z tych kosztów wartość wniesionych do spółki dopłat. Aldona Skarżewska tel. (22) Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych Projektowana zmiana przepisów postępowania cywilnego (projekt z 4 listopada 2009 r.) obejmuje likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych poprzez skreślenie przepisów ogólnych regulujących to postępowanie oraz modyfikację szeregu innych przepisów Kodeksu związanych ze sprawami gospodarczymi Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy poddanie spraw gospodarczych tym samym regułom postępowania jakie obowiązują w zwykłych sprawach cywilnych ( ) nie tylko uwzględnia okoliczność, że nie ma uzasadnionych podstaw dla utrzymywania odrębności procesowych przy załatwianiu spraw gospodarczych, lecz przyczynia się również do uproszczenia struktury procesu jako trybu postępowania rozpoznawczego. Pomimo likwidacji postępowania w sprawach gospodarczych zachowane zostaną sądy gospodarcze jako wydziały sądów powszechnych. Projektodawca uznał bowiem za celowe wykorzystanie dotychczasowej specjalizacji sędziów sądów gospodarczych przy rozpoznawaniu tych spraw. W naszej ocenie poddanie spraw gospodarczych rozstrzyganych do tej pory w postępowaniu odrębnym zasadom właściwym dla postępowania zwykłego może spowodować wydłużenie prowadzenia sporów. Uchylone zostaną bowiem (charakterystyczne dla postępowania gospodarczego) przepisy nakazujące koncentrację materiału dowodowego. Proponowanie zmiany przepisów art. 207 oraz 217 KPC zgodnie z którymi przewodniczący sądu może zobowiązać strony do złożenia odpowiedzi na pozew i innych pism, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów, które to przepisy z założenia mają złagodzić ww. efekt, mogą okazać się niewystarczające bo ich zastosowanie będzie de facto zależało od uznania sędziego. Projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Paweł Chrupek tel. (22)

5 Kontakt Warszawa Agnieszka Chamera Prezes Zarządu PKF Tax Sp. z o.o. Doradca podatkowy ul. Elbląska 15/ Warszawa tel Katowice Beata Handel Wiceprezes Zarządu PKF Tax Sp. z o.o. Biegły rewident ul. Kościuszki Katowice tel W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi PKF Tax Sp. z o.o.: Nasze usługi: stały nadzór podatkowy i bieżące doradztwo prawnopodatkowe; w tym z uwzględnieniem: - szczególnych uregulowań opodatkowania transakcji w grupach kapitałowych, - uregulowań dla prowadzenia działalności partnerstwa publicznoprywatnego i działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, - prowadzonych procesów restrukturyzacji majątkowej spółki. opracowanie dokumentacji cen transferowych audyt prawno-podatkowy; w tym: - badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania, - badanie prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych, - określenie obszarów ryzyka, ujawnienie nieprawidłowości oraz wskazanie sposobów ich usunięcia. optymalizacja podatkowa; w tym: - optymalizacja transakcji wewnątrz Grupy Kapitałowej, - optymalizacja zobowiązań podatkowych w procesach przekształceń własnościowych, - tworzenie planów podatkowych. obsługa transakcji kapitałowych; w tym: - tworzenie, łączenie, przekształcanie spółek prawa handlowego, - doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. pomoc merytoryczna w postępowaniu podatkowym oraz sądowym; w tym: - reprezentowanie przed organami skarbowymi na wszystkich etapach postępowania podatkowego, - zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi. due diligence prawno-podatkowe obsługa transakcji prawa cywilnego i prawa pracy; w tym: - opiniowanie, sporządzanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. PKF Tax Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w publikacji bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. PKF Tax Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult, do której należą również: PKF Audyt Sp. z o.o., PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., PKF Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. PKF Tax Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Sp. z o.o. jest firmą członkowską PKF International Limited sieci niezależnych pod względem prawnym firm i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek inną firmę członkowską lub firmy członkowskie. 5

Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 8/2010. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2011r.

Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 8/2010. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2011r. Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 8/2010 W tym wydaniu: Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2011r. Połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową wątpliwości w podatku dochodowym. Prawo do skorygowania

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 4/2010. Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? W tym wydaniu: Aktualne orzecznictwo podatkowe Zmiany w przepisach

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 4/2010. Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? W tym wydaniu: Aktualne orzecznictwo podatkowe Zmiany w przepisach Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 4/2010 W tym wydaniu: Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? Aktualne orzecznictwo podatkowe Zmiany w przepisach Jak obniżyć stawkę podatku od nieruchomości? Podmioty

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.1.2013 Data 2013-12-27 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc Strona 1 z 5 Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc W przypadku połączenia nowo powstała spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzedników.

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Fn.I.0550/2/08. Data Prezydent Miasta Łodzi podatek od nieruchomości WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWEJ

Fn.I.0550/2/08. Data Prezydent Miasta Łodzi podatek od nieruchomości WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWEJ 13-08-2009 Fn.I.0550/2/09 Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura Fn.I.0550/2/08 Data 2009.06.25 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat podatek od nieruchomości Słowa kluczowe grunt jako użytek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Z wokandy sądów administracyjnych.

Z wokandy sądów administracyjnych. Z wokandy sądów administracyjnych. Nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, wymienione w art. 1. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli dokonanie tych

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 853 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Umowa sprzedaży budynków i budowli nie jest objęta wyłączeniami od opłaty skarbowej przewidzianymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data 2013.02.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych W poprzednim artykule przygotowanym w ramach niniejszego cyklu przedstawiliśmy

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany

Bardziej szczegółowo

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-10-08 15:49 II FSK 2933/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-11-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Koszt przeszkolenia pracowników kooperanta może być zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykaże on, że koszt ten został poniesiony

Bardziej szczegółowo

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie j.bochenska94@gmail.com Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 czerwca 2002 r. III RN 97/01

Wyrok z dnia 13 czerwca 2002 r. III RN 97/01 Wyrok z dnia 13 czerwca 2002 r. III RN 97/01 W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 czerwca 1997 r., umowa pożyczki udzielona ze środków własnych przez podmiot gospodarczy, który nie posiadał wydanego

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości Jak przy takim refakturowaniu rozliczyć podatki? Pytanie Czytelnika Spółka, w której jestem księgową, sprzedaje wyroby gotowe odbiorcom zagranicznym (wszyscy odbiorcy mają siedziby na terytorium UE). Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia 16.06.2015 r. Ustawodawca wykreślił art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wyłączając przychody ze zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia z kategorii przychodów z udziału

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE WYROKI I INTERPRETACJE. 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT?

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE WYROKI I INTERPRETACJE. 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT? NOWE PRAWO PODATKOWE 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT? NEWSLETTER PODATKOWY Od 1 stycznia 2017 r. ma przestać obowiązywać zasada, że wszystkie przychody Funduszy Inwestycyjnych są zwolnione

Bardziej szczegółowo

e Serwis Podatki Lokalne

e Serwis Podatki Lokalne e Serwis Podatki Lokalne Przykład 1 Temat tygodnia Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych Orzecznictwo sądowe Wydanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1135/15/KK Data 2016.01.26 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Dla racjonalnie działającego przedsiębiorcy wybór pomiędzy zapłaceniem kary

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE NEWSLETTER PODATKOWY 1. Import Od maja wchodzi w życie nowy Kodeks Celny Celem zmian przepisów jest zarówno uproszczenie i przyspieszenie operacji celnych, jak i uszczelnienie systemu.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów Jak rozliczyć koszty takiej imprezy? Nasza spółka organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników oraz osób współpracujących. Z oczywistych względów spółka jest zainteresowana zaliczaniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Konferencja podatkowa GWW Rzeszów, 27 maja 2015 r. Hilton Garden Inn Rzeszów, sala Millenium IV+V W trakcie konferencji doradcy podatkowi z GWW poruszą

Bardziej szczegółowo

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę?

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 2/2010. Wytyczne Ministerstwa Finansów dot. kontroli na 2010 rok

Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 2/2010. Wytyczne Ministerstwa Finansów dot. kontroli na 2010 rok Tax Alert - PKF Tax sp. z o.o. 2/2010 W tym wydaniu: Zadania Urzędów Kontroli Skarbowej na rok 2010 Wytyczne Ministerstwa Finansów Utrzymanie nieruchomości za granicą może być kosztem uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09)

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09) Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z 3.02.2011 r. (II FSK 1682/09) Użyte w art. 15a ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1 (dalej: u.p.d.o.p.) określenie faktycznie

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Newsletter luty 2014r.

Newsletter luty 2014r. Newsletter luty 2014r. Szanowni Państwo, Podatnicy mają wiele wątpliwości związanych z brzmieniem przepisów ustawy o VAT po 1 stycznia 2014r. Bardzo dobrze zatem, że pojawiają się już pierwsze interpretacje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo