Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010. Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010. Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze?"

Transkrypt

1 Tax Alert - PKF Tax Sp. z o.o. 3/2010 W tym wydaniu: Przestępstwa karuzelowe a ryzyko w zakresie VAT Zmiany w PCC Czy wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Aktualne orzecznictwo podatkowe Projekt nowelizacji KPC Przestępstwa karuzelowe a ryzyka w zakresie VAT czy można nieświadomie uczestniczyć w takim procederze? Jednym z pojawiających się sposobów na wyłudzanie kwot podatku VAT są tzw. przestępstwa karuzelowe, a więc czynności zwyczajowo zmierzające albo do fikcyjnego obrotu towarami albo też do wielokrotnego obrotu tymi samymi towarami. W przypadku obrotu wewnątrzunijnego zwyczajowo w takie przestępstwo zaangażowane są min. 2 różne państwa członkowskie oraz min. 3 podmioty, które wykorzystując konstrukcję systemu podatku od wartości dodanej dopuszczają się wyłudzeń podatku VAT. Niestety co należy z całą mocą podkreślić, częstym przypadkiem jest fakt, iż w przestępstwie karuzelowym uczestniczą podmioty, które zupełnie nie mają świadomości uczestnictwa w takim procederze i niestety to one nierzadko ponoszą szereg negatywnych konsekwencji wynikających z takiej współpracy. Przykładowa konstrukcja karuzeli podatkowej odbywa się m/w wg następującego schematu: podatnik A (polski podatnik PL) sprzedaje towary na rzecz podatnika B (PL) - często po okazyjnej cenie lub na innych atrakcyjnych warunkach (u A występuje sprzedaż krajowa) podatnik B (PL) dokonuje sprzedaży tych towarów na rzecz zamawiającego spoza Polski tj. podmiotu C (UE) zwyczajowo C zamawia towary o takiej samej specyfice i podobnej ilości jak w transakcji A B (u B występuje zakup krajowy i WDT) podatnik C (UE) sprzedaje te same towary na rzecz A (u C występuje WNT i WDT). Taki mechanizm powtarzany jest następnie wielokrotnie. Oczywiście w przypadku gdyby wszystkie podmioty prawidłowo wypełniały swoje obowiązki w zakresie VAT, wówczas nie byłoby w istocie negatywnych skutków podatkowych, niemniej w praktyce powyższe przestępstwo wynika z faktu, iż A w ogóle nie płaci podatku wynikającego z faktur wystawianych na rzecz B. W rezultacie po kilku okrążeniach takiej karuzeli po stronie firmy A gromadzona jest znaczna kwota niepłaconego podatku VAT i ostatecznie podmiot ten (A) zupełnie zrywa kontakty handlowe ( znika ), oczywiście nie płacąc podatku VAT. Taka sytuacja niestety generuje istotne ryzyko podatkowe po stronie podmiotu B, który choć nieświadomie to jednak uczestniczy w powyższym procederze. Co istotne, wykrycie tego faktu powoduje, iż to właśnie wobec podmiotu B może zostać skierowane postępowanie podatkowe (wyłudzenia zwrotów VAT, brak możliwości odliczania VAT, postępowanie karno-skarbowe itp.). Z powyższego schematu łatwo zatem zauważyć, iż w przypadku podmiotu B (tzw. bufora) uczestnictwo w tym procederze może odbywać się bez zupełnej świadomości ale z jednoczesnym dużym ryzykiem podatkowym. Wskazać przy tym należy, iż choć w toku ewentualnego postępowania podatkowego możliwym jest obrona podmiotu B, 1

2 jako nieświadomie uczestniczącego w tym procederze, to jednak zasadnym pozostaje zachowanie ostrożności i należytej staranności przy zawieraniu transakcji mających znamiona, o których mowa wyżej (sprawdzanie kontrahentów zarówno od strony rejestracji sądowej, jak i podatkowej; wzmożona czujność i być może dodatkowy system ewidencji celem wykluczenia sytuacji, w której Spółka będzie nabywała de facto własne towary; wzmożona czujność także w przypadku kiedy oferowane Spółce produkty /ilość, jakoś itp./ pozostają wielce zbliżone do tych, których poszukuje inny kontrahent Spółki itp.). Michał Piotrowski tel. (22) Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia aportem składników majątkowych (nie stanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) do spółki, w zamian za udziały, nie stanowi podstawy do wyłączenia z opodatkowania PCC dokonywanej w związku z tym faktem czynności prawnej zawarcia lub zmiany umowy spółki. Zmiana ta ma celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych co do opodatkowania PCC umowy spółki/zmiany umowy spółki jakie powstały po tym, jak w podatku od towarów i usług wniesienie aportu w innej postaci nić przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa przestało korzystać z preferencji w postaci zwolnienia z opodatkowania. Należy bowiem pamiętać, że na gruncie obu tych podatków tj. VAT i PCC opodatkowaniu w takiej sytuacji podlegają różne transakcje. W podatku VAT jest to transakcja wniesienia aportu, która stanowi dostawę towarów, natomiast w PCC opodatkowaniu nie podlega dostawa towaru, a czynność zawarcia/zmiany umowy spółki. Czynność wniesienia aportu jest tylko elementem transakcji zawarcia/zmiany umowy spółki. Stąd również na podstawie obecnego brzmienia art. 2 ust. 4 lit a ustawy o PCC nie można w analizowanej sytuacji powiedzieć, iż z tytułu zawarcia lub zmiany umowy spółki jedna za stron tej transakcji jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wprowadzona zmiana do art. 2 pkt 4 ustawy w sposób literalny likwiduje te wątpliwości, poprzez stwierdzenie, że PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana lub zwolniona (z pewnymi wyjątkami) w podatku VAT. Nowelizacja wyraźnie wyłącza z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Dotychczasowy nieprecyzyjny zapis art. 2 pkt 6 lit. c, w którym ustawa eliminowała z opodatkowania wniesienie do spółki kapitałowej oddziału spółki kapitałowej, rodził wątpliwości interpretacyjne, bowiem ustawodawca nie zdefiniował pojęcia oddziału ani nie wyłączył wprost z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa. Tym samym zakres obowiązywania zwolnienia mógłby się stać przedmiotem sporu z organami podatkowymi. Nowe brzmienie przepisu usuwa wątpliwości co do treści użytego w nim określenia, bowiem zarówno przedsiębiorstwo jak i jego zorganizowana część posiadają definicję legalną zawartą w przepisach ustaw podatkowych, która wiążąco ustala rozumienie tych pojęć. Ustawodawca określił jednakowe dla rezydentów i nierezydentów zasady przy ustalaniu podstawy opodatkowania PCC od umowy sprzedaży. Zmiana w tym zakresie nastąpiła w art. 6 ust. 1 ustawy, poprzez rezygnację z istniejącego dotychczas podziału na rezydentów i nierezydentów. Od 22 kwietnia 2010 r. podstawą opodatkowania, również dla transakcji zawieranych przez nierezydentów, jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zwolnienie od podatku z art. 9 pkt 9 ustawy będzie dotyczyło także sprzedaży praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywanej poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Dotychczas przepis powyższy zwalniał z podatku sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych praw dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego. Jak wynika ze zmiany, art. 9 pkt 9 ustawy w nowym brzmieniu, zwalnia z podatku sprzedaż tych praw dokonywaną także poza obrotem zorganizowanym o ile jednak prawa te zostały nabyte w ramach obrotu zorganizowanego. Powyższe zmiany w PCC wchodzą w życie z dniem r. 2

3 Czy wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Nie, nie wszystkie. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty rolne i leśne, od których należny jest podatek rolny lub leśny. Wynika to wprost z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. O tym czy dany grunt jest użytkiem rolnym lub leśnym decydują zapisy w ewidencji gruntów i co od zasady grunty takie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym nawet wówczas, gdy znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy. Użytki rolne, lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione są opodatkowane podatkiem od nieruchomości wyłącznie w przypadku, gdy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty zajęte to takie, na których w rzeczywistości (pomimo klasyfikacji jako np. użytki rolne) wykonywane są czynności składające się na działalność gospodarczą. Przykładem takiego zajęcia może być składowanie na danym terenie towarów należących do przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, przedsiębiorca powinien wykazać w deklaracji podatku od nieruchomości grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkować taki grunt właściwą stawką podatku od nieruchomości. Dorota Ślizawska tel. (22) Orzecznictwo III SA/Wa 1525/09 wyrok WSA w Warszawie, nieprawomocny, z r. Pożyczka za granicę, czyli gdy podmiot polski pożycza pieniądze podmiotowi zagranicznemu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Tak postawiona teza wynika ze sformułowanego w konkluzji twierdzenia, że ponieważ pieniądze nie są rzeczami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, to przedmiotem pożyczki jest nie rzecz, a prawo majątkowe (obowiązek) po stronie pożyczkodawcy do przekazania przedmiotu umowy (pieniędzy) zagranicznemu pożyczkobiorcy. Wykonanie tego prawa nie nastąpi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wobec tego umowa pożyczki pieniędzy, których przelew nastąpi na konto bankowe zagranicznego pożyczkobiorcy, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko WSA wyrażone w tym wyroku nie po raz pierwszy pojawia się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. W wyroku z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt FSK 597/04, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko wyrażone w skardze kasacyjnej, iż na podstawie zawartej umowy pożyczki powstaje po stronie pożyczkodawcy prawo majątkowe. Jego wykonanie zaś, jeśli następuje poza Rzeczpospolitą Polską, stawia taką umowę poza zasięgiem regulacji krajowych dotyczących opodatkowania czynności cywilnoprawnych. Mimo to przyjęcie przez podmioty gospodarcze, że umowy pożyczki są umowami dotyczącymi praw majątkowych, a tym samym kryterium rozstrzygającym o tym, czy umowa podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty karbowej, jest miejsce wykonania prawa majątkowego wynikającego z umowy, jest obarczone pewnym ryzykiem. Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że przedmiot umowy pożyczki stanowią pieniądze jako rzeczy. I o ile znajdują się one na terytorium RP, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu pcc. Obszerny wywód w tym temacie, potwierdzający prawidłowość stanowiska organów podatkowych przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt II FSK 819/05. Dokonując wykładni systemowej przepisu art. 1 ust. 4 pkt 1 pcc w części dotyczącej, użytego w nim określenia rzeczy, Sąd uznał, że z całokształtu przepisów o pożyczce, zwłaszcza z użycia w art. 720 wyrażenia "własność", jak również z odwołania się w art. 264 i art. 845 Kc do przepisów o pożyczce wynika, że w art. 720 Kc traktuje się pieniądze jako znaki pieniężne i rzeczy. Tak też ustawodawca w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zapewne potraktował pieniądze będące przedmiotem między innymi umowy pożyczki. Na obecną chwilę brak zatem jednolitego stanowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych co do prawnej kwalifikacji umowy pożyczki pieniędzy, która wedle rozbieżnych ocen ma za przedmiot rzeczy lub prawa majątkowe. Bezpiecznym rozwiązaniem byłoby opodatkowanie przez podmioty gospodarcze takich umów, jednakże podjęcie sporu na etapie postępowania sądowego ma szanse jego zakończenia wynikiem pozytywnym dla podatnika, niezależnie od bronionej przez niego jednej z w/w koncepcji umowy pożyczki. III SA/Wa 1289/09 - wyrok WSA w Warszawie, prawomocny, z r. Ilekroć w sprawie nie istnieje spór co do okoliczności faktycznych, brak jest podstaw do zastosowania przez organ odwoławczy instytucji kasacji decyzji pierwszoinstancyjnej. 3

4 Wyrok warszawskiego Sądu jest jak dotychczas jednym z nielicznych poruszających kwestię nadużywania przez organy podatkowe, w postępowaniu odwoławczym instytucji decyzji kasacyjnej wydawanej na podstawie art Ordynacji podatkowej. Podatnicy sporadycznie skarżą do sądów decyzje wydawane na tej podstawie prawnej, ponieważ z reguły pozostają w mniemaniu, że orzeczenie o uchyleniu decyzji pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia naczelnikowi urzędu skarbowego jest dla nich korzystne. Owszem bywa, że rozpatrując sprawę powtórnie organ podatkowy pierwszej instancji wyda decyzję łagodniejszą dla podatnika w skutkach niż poprzednia. Z reguły jednak uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej tylko w celu przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia naczelnikowi urzędu skarbowego, wydłuża niepotrzebnie postępowanie, które nie kończy się wydaniem orzeczenia satysfakcjonującego dla podatnika. Ilekroć spór przed organami toczy się wyłącznie co do prawa, nie co do faktu (ustalony stan faktyczny nie budzi wątpliwości) decyzja w postępowaniu odwoławczym wydana na podstawie art Ordynacji podatkowej rażąco narusza prawo i powinna zostać uchylona w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Podmiot, który dokonał sprzedaży udziałów w spółce, nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej sprzedaży, kwot stanowiących wartość dopłat wniesionych do spółki. Taki wniosek wynika z treści normy zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopłaty mają na celu zaspokojenie określonych potrzeb spółki. Co do zasady mają charakter czasowy i jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, to mogą być zwracane wspólnikom. Jeśli jednak przed podjęciem przez wspólników uchwały o zwrocie dopłat wspólnik sprzeda udziały, wartości wniesionych do spółki dopłat nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych z tytułu dokonania tej sprzedaży. Zgodnie bowiem z w/w przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach art Kodeksu spółek handlowych. Wprawdzie kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółce są wydatki na objęcie lub nabycie tych udziałów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, to jednakże zapis art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy, eliminuje z tych kosztów wartość wniesionych do spółki dopłat. Aldona Skarżewska tel. (22) Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych Projektowana zmiana przepisów postępowania cywilnego (projekt z 4 listopada 2009 r.) obejmuje likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych poprzez skreślenie przepisów ogólnych regulujących to postępowanie oraz modyfikację szeregu innych przepisów Kodeksu związanych ze sprawami gospodarczymi Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy poddanie spraw gospodarczych tym samym regułom postępowania jakie obowiązują w zwykłych sprawach cywilnych ( ) nie tylko uwzględnia okoliczność, że nie ma uzasadnionych podstaw dla utrzymywania odrębności procesowych przy załatwianiu spraw gospodarczych, lecz przyczynia się również do uproszczenia struktury procesu jako trybu postępowania rozpoznawczego. Pomimo likwidacji postępowania w sprawach gospodarczych zachowane zostaną sądy gospodarcze jako wydziały sądów powszechnych. Projektodawca uznał bowiem za celowe wykorzystanie dotychczasowej specjalizacji sędziów sądów gospodarczych przy rozpoznawaniu tych spraw. W naszej ocenie poddanie spraw gospodarczych rozstrzyganych do tej pory w postępowaniu odrębnym zasadom właściwym dla postępowania zwykłego może spowodować wydłużenie prowadzenia sporów. Uchylone zostaną bowiem (charakterystyczne dla postępowania gospodarczego) przepisy nakazujące koncentrację materiału dowodowego. Proponowanie zmiany przepisów art. 207 oraz 217 KPC zgodnie z którymi przewodniczący sądu może zobowiązać strony do złożenia odpowiedzi na pozew i innych pism, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów, które to przepisy z założenia mają złagodzić ww. efekt, mogą okazać się niewystarczające bo ich zastosowanie będzie de facto zależało od uznania sędziego. Projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Paweł Chrupek tel. (22)

5 Kontakt Warszawa Agnieszka Chamera Prezes Zarządu PKF Tax Sp. z o.o. Doradca podatkowy ul. Elbląska 15/ Warszawa tel Katowice Beata Handel Wiceprezes Zarządu PKF Tax Sp. z o.o. Biegły rewident ul. Kościuszki Katowice tel W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi PKF Tax Sp. z o.o.: Nasze usługi: stały nadzór podatkowy i bieżące doradztwo prawnopodatkowe; w tym z uwzględnieniem: - szczególnych uregulowań opodatkowania transakcji w grupach kapitałowych, - uregulowań dla prowadzenia działalności partnerstwa publicznoprywatnego i działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, - prowadzonych procesów restrukturyzacji majątkowej spółki. opracowanie dokumentacji cen transferowych audyt prawno-podatkowy; w tym: - badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania, - badanie prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych, - określenie obszarów ryzyka, ujawnienie nieprawidłowości oraz wskazanie sposobów ich usunięcia. optymalizacja podatkowa; w tym: - optymalizacja transakcji wewnątrz Grupy Kapitałowej, - optymalizacja zobowiązań podatkowych w procesach przekształceń własnościowych, - tworzenie planów podatkowych. obsługa transakcji kapitałowych; w tym: - tworzenie, łączenie, przekształcanie spółek prawa handlowego, - doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. pomoc merytoryczna w postępowaniu podatkowym oraz sądowym; w tym: - reprezentowanie przed organami skarbowymi na wszystkich etapach postępowania podatkowego, - zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi. due diligence prawno-podatkowe obsługa transakcji prawa cywilnego i prawa pracy; w tym: - opiniowanie, sporządzanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. PKF Tax Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w publikacji bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. PKF Tax Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult, do której należą również: PKF Audyt Sp. z o.o., PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., PKF Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. PKF Tax Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Sp. z o.o. jest firmą członkowską PKF International Limited sieci niezależnych pod względem prawnym firm i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek inną firmę członkowską lub firmy członkowskie. 5

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik. Przewodnik

Świadomy Podatnik. Przewodnik Świadomy Podatnik Przewodnik Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę podatku we właściwej wysokości obliczonej zgodnie z prawem ani więcej, ani mniej. (Deklaracja Praw Podatnika; Punkt V; Departament

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BANKOWY 1/2015

BIULETYN BANKOWY 1/2015 BIULETYN BANKOWY 1/2015 Przegląd interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń Sądów Administracyjnych wydanych w drugiej połowie 2014 roku dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków Szanowni

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Darowizna i pożyczka spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych studium przypadku

Darowizna i pożyczka spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych studium przypadku Ewelina Skwierczyńska Darowizna i pożyczka spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych studium przypadku (Odnowienie obowiązku podatkowego na skutek

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

Seminarium prawno-podatkowe Podatki w branży ubezpieczeniowej. Warszawa, 2 grudnia 2014 r.

Seminarium prawno-podatkowe Podatki w branży ubezpieczeniowej. Warszawa, 2 grudnia 2014 r. Seminarium prawno-podatkowe Podatki w branży ubezpieczeniowej Warszawa, 2 grudnia 2014 r. Seminarium prawno-podatkowe Podatki w branży ubezpieczeniowej Warszawa, 2 grudnia 2014 r. Agenda 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo