Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych"

Transkrypt

1 Polityka organizacji i rozliczania podróży służbowych 1. Cel wprowadzenia Polityki Podróży Celem wprowadzenia w życie niniejszych zasad jest ustalenie spójnych regulacji mających zastosowanie podczas organizacji, realizacji i rozliczania podróży, jak też optymalizacja kosztów ponoszonych z tego tytułu przez Pracodawcę. 2. Zasady ogólne 2.1. Zasady obowiązują w Grupie Żywiec S.A. i spółkach kapitałowo powiązanych, zwanych dalej Pracodawcą Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez Pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w zleceniu wyjazdu służbowego Pracownikom w podróży służbowej przysługują świadczenia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obwiązujących w firmie zasad dotyczących organizowania i rozliczania podróży służbowych oraz dołożenia starań w celu optymalizacji kosztów wyjazdów służbowych. Polega to w szczególności na podjęciu działań związanych z organizacją podróży w każdym możliwym przypadku z jak największym wyprzedzeniem Pracownicy mają obowiązek uzyskać prawidłowo wystawione faktury i rachunki - Załącznik nr 2 i na ich podstawie dokonać rozliczenia podróży służbowej, chyba, że Pracodawca zapewni zbiorcze rozliczenie kosztów podróży poprzez Biuro podróży, zgodnie z punktami 4.5. i 4.6. niniejszej Procedury Kadra kierownicza, autoryzująca zlecenia wyjazdu służbowego, jest odpowiedzialna za kontrolę zgodności wnioskowanych kosztów podróży służbowej swoich pracowników z obowiązującymi w firmie Pracodawcy zasadami Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w tej procedurze wymagają uzasadnienia i zgody przełożonego oraz zgody przełożonego wyższego szczebla. Strona 1 z 8

2 2.8. Na potrzeby niniejszej procedury pracowników dzieli się na 2 grupy: - Gr. I - pracownicy Pracodawcy zaszeregowani w kategorii Hay 40 i wyższych (Zespół Zarządzający Grupy Żywiec S.A.) - Gr. II - pozostali pracownicy Pracodawcy. 3. Zlecenie wyjazdu służbowego 3.1. Każda podróż służbowa musi być poprzedzona uzyskaniem akceptacji przełożonego w sposób określający miejsce, czas trwania oraz środek transportu Każda zmiana polecenia wyjazdu służbowego w zakresie miejsca, czasu trwania i środka transportu wymaga ponownej akceptacji przełożonego Pracodawca prowadzi rejestr podroży służbowych pracowników w każdej lokalizacji. Za jego prowadzenie i aktualizację odpowiada Dział Personalny lub/i Recepcja. 4. Biuro podróży 4.1. W celu optymalizacji kosztów i zapewnienia swoim pracownikom najlepszej jakości usług podróżnych Pracodawca może podpisywać centralnie stosowne umowy z biurami podróży lub bezpośrednimi dostawcami usług takimi jak: linie lotnicze, sieci hotelowe, firmy wynajmujące samochody, itp Wskazany organizator podróży realizuje usługę organizacji podroży służbowej. Za wybór biura podróży, ustalenie zasad współpracy z Biurem podróży oraz bieżącą administrację systemem odpowiada Dział Zakupów Wybrane biuro podróży jest organizatorem uprawnionym do obsługi indywidualnych podróży służbowych pracowników Pracodawcy. We wszystkich możliwych przypadkach wyznaczeni Pracownicy powinni organizować podróż służbową za pośrednictwem Biura podróży lub udostępnionego przez Biuro podróży narzędzia informatycznego Pracodawca wyznacza w każdej lokalizacji osobę/osoby odpowiedzialne za kontakty z Biurem Podróży, które dokonują organizacji podróży dla pracowników danej lokalizacji. Wyznaczone osoby będą przeszkolone w zakresie obsługi elektronicznego narzędzia do organizacji podróży służbowych oraz innej wiedzy niezbędnej do optymalizacji kosztów podróży służbowych Pracodawca, celem uproszczenia formalności związanych z rozliczaniem podróży służbowych, może zlecić Biuru podróży regulowanie płatności związanych z podróżami służbowymi pracowników na rzecz hoteli, linii lotniczych, etc. W takim przypadku akceptacje kosztów dotyczących podróży służbowych będą dokonywane zbiorczo przez Strona 2 z 8

3 upoważnioną przez Pracodawcę osobę we wszystkich sytuacjach, w których nie są przekroczone zasady opisane w niniejszej procedurze. Każdy MPK Manager będzie regularnie otrzymywał raporty z wydatków w zakresie podróży służbowych zaksięgowanych na jego MPK Nadzwyczajne przypadki przekroczenia limitów określonych w niniejszej procedurze, które nie zostaną zaakceptowane na etapie autoryzacji zlecenia podróży służbowej, wymagają akceptacji kosztów przez MPK Managera. Brak takiej akceptacji powoduje wystawienie pracownikowi faktury/ noty obciążeniowej w zakresie poniesionych przez niego nieuzasadnionych kosztów. 5. Środki transportu w podróży służbowej Podczas wykonywania obowiązków służbowych w podróży dostępne są następujące środki transportu z uwzględnieniem czasu przejazdu oraz kalkulacji kosztów Przejazdy samochodami służbowymi - celem realizacji zadań służbowych Pracodawca udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe zgodnie z zasadami obowiązującymi u Pracodawcy (Procedura wykorzystania samochodów służbowych) Przejazdy samochodami prywatnymi w sporadycznych przypadkach Pracodawca wyraża zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych Pracownikowi przysługuje w takim przypadku zwrot kosztów wg obowiązujących stawek za km przebiegu (szczegóły Załącznik nr 1) Przejazdy kolejowe krajowe i zagraniczne wszyscy pracownicy są uprawnieni do podróżowania klasą pierwszą Przejazdy środkami komunikacji miejskiej i taxi - z usług taxi pracownicy mogą korzystać tylko w obrębie miejskim i podmiejskim i tylko w uzasadnionych przypadkach Wynajem samochodów - Wynajem samochodu jest możliwy tylko w sporadycznych, uzasadnionych przypadkach i każdorazowo za zgodą przełożonego, (jeśli wynajem samochodu jest bardziej efektywny niż przelot lub podróż pociągiem czy innym środkiem lokomocji) Przeloty - bilety lotnicze będą rezerwowane w terminie jak najdłuższym poprzedzającym wylot w celu uzyskania najtańszych opcji przelotu, wyłącznie poprzez Biuro Podróży lub udostępnione narzędzie informatyczne Przeloty krajowe - możliwe są tylko w sporadycznych i uzasadnionych przypadkach, (jeśli przelot jest bardziej efektywny niż podróż innym środkiem Strona 3 z 8

4 lokomocji Przeloty międzynarodowe europejskie wszyscy pracownicy są zobowiązani do korzystania z klasy ekonomicznej Przeloty międzynarodowe międzykontynentalne wszyscy pracownicy są zobowiązani do korzystania z klasy ekonomicznej, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyboru klasy biznes Inne środki lokomocji Pracodawca dopuszcza korzystanie w podróży służbowej z innych środków lokomocji (np. autobus dalekobieżny, transport promowy). 6. Noclegi w podróży służbowej 6.1. W podróży służbowej Pracownikowi przysługuje: zwrot kosztów noclegów w hotelach ze śniadaniem, potwierdzonych fakturą VAT, w wysokości za dobę ze śniadaniem zgodnie z Zestawieniem nr 1*. * Ryczałt za nocleg może być wykorzystany w przypadku Kierowców TTŻ - (Załącznik nr 1) Wyjątkowo w podróży zagranicznej Pracownik może korzystać z hotelu o wyższym standardzie niż określony w Zestawieniu nr 1 pod warunkiem, że miejsce noclegowe organizuje zagraniczny partner Pracodawcy (np. inna spółka w ramach Heinekena) korzystając ze swoich stawek korporacyjnych Podróżujący w pierwszej kolejności będą korzystali z Hoteli Preferowanych tj. hoteli, z którymi Pracodawca zawarł umowy na specjalne stawki korporacyjne. Z innego hotelu w danej miejscowości można skorzystać tylko wtedy, gdy nie jest dostępny ten z listy Hoteli Preferowanych i gdy cena noclegu jest niższa od stawki korporacyjnej Pracodawca rozlicza udokumentowane koszty parkingów, ale nie rozlicza kosztów minibaru, restauracji, pralni hotelowej i innych dodatkowych usług świadczonych przez hotel. W związku z tym wydatki te nie mogą być umieszczane na fakturach płatnych przez Pracodawcę. Wydatki te są pokrywane przez pracownika i muszą być uregulowane w dniu opuszczenia hotelu. Podstawą rozliczenia kosztów hotelowych jest prawidłowo wystawiony oryginał faktury - Załącznik nr 2, zawierający: nazwę i adres płatnika ( nie nazwisko pracownika) nazwę i adres wystawcy faktury, nr rejestracji VAT (czyli NIP), kwotę z VAT Zgodnie z punktami 4.5. i 4.6. niniejszej Procedury, na zlecenie Pracodawcy koszty Strona 4 z 8

5 noclegów mogą być zbiorczo rozliczane przez Biuro Podróży. Zestawienie nr 1. Standardy hoteli w podróży służbowej określone kwotowo za dobę w PLN (z VAT) lub klasą hotelu/ Grupa pracownicza/ Employee Group Warszawa/ Warsaw Inne miejsca w Polsce/ Other places in Poland Hotele zagraniczne/ Hotels abroad Gr. I lub 5 gwiazdkowe/ stars Gr. II gwiazdkowe/ stars * Stawki te określają kwoty, które należy wziąć pod uwagę tylko wtedy, gdy nie korzystamy z Listy Hoteli Preferowanej 7. Zasady rozliczania podróży służbowych 7.1. Zasady rozliczania diet, ryczałtów i drobnych wydatków gotówkowych W ciągu 14 dni od zakończenia podróży, pracownik jest zobowiązany dokonać rozliczenia podróży służbowej Pracownik jest zobowiązany rozliczyć każdą podróż służbową, nawet wówczas, gdy nie przysługują mu świadczenia pieniężne (diety, ryczałty) Rozliczenie delegacji wraz z fakturami/rachunkami dot. podróży służbowej pracownik przekazuje do Działu Zobowiązań CFK Żywiec Sp.z o.o., lub właściwego Działu Księgowości dla danej Spółki, który dokonuje zwrotu poniesionych kosztów bezpośrednio na konto bankowe pracownika lub w formie gotówkowej, jeśli Pracodawca w danej lokalizacji dopuszcza rozliczenia gotówkowe z pracownikami Zaliczki gotówkowe na delegacje krajowe i zagraniczne zostają, co do zasady zniesione. Istnieje możliwość otrzymania zaliczki przelewem bezpośrednio na konto pracownika Zaliczki gotówkowe, z których można korzystać tylko w sporadycznych i uzasadnionych przypadkach, są rozliczane przez pracownika w terminie Strona 5 z 8

6 rozliczenia podróży służbowej Zasady otrzymania oraz rozliczenia zaliczki służbowej zostały szczegółowo opisane w procedurze dotyczącej zaliczek) Podróże zagraniczne Wszyscy pracownicy podróżujący za granicę muszą posiadać służbową kartę kredytową (zaakceptowaną przez bezpośredniego przełożonego). Wniosek o wydanie karty i procedura znajdują się w intranecie W celu uzyskania gotówki w obcej walucie na pokrycie wydatków podczas zagranicznej podróży służbowej, pracownicy korzystają z opcji wypłaty gotówki z bankomatów ze służbowych kart kredytowych. Wypłacona gotówka jest zaliczką na wyjazd służbowy Kwota dziennej wypłaty z bankomatu nie powinna przekraczać przysługującej pracownikowi na dany dzień diety oraz innych drobnych wydatków ponoszonych danego dnia (np. taxi), przysługujących zgodnie z zasadami niniejszej procedury Rozliczenie delegacji wraz z fakturami/rachunkami oraz dowodem wypłaty gotówki z bankomatu, pracownik przekazuje do Działu Zobowiązań CFK Żywiec Sp.z o.o. lub właściwego Działu Księgowości dla danej Spółki Wszystkie świadczenia przysługujące pracownikowi w podróży zagranicznej zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury - Tabela nr Wydatki zapłacone służbową kartą kredytową (rozliczone osobno, zgodnie z procedurą korzystania z kart kredytowych) będą odliczone Po dokonaniu rozliczenia kosztów delegacji, pracownik otrzyma informację o saldzie rozliczenia. Jeśli pracownik powinien zwrócić kwotę nadwyżki może to uczynić w dwojaki sposób: przelewem w PLN na konto Pracodawcy (wykaz kont bankowych poszczególnych spółek zawiera Załącznik nr 3), albo w EUR bezpośrednio do Kasy/Punktu rozliczeń Przeliczenie z EUR na PLN będzie dokonane zgodnie ze średnim kursem wymiany walut w NBP obowiązującym w ostatnim dniu podróży służbowej. Jest to także kurs obowiązujący przy obliczaniu diety Przysługujący pracownikowi zwrot nadwyżki poniesionych kosztów podczas zagranicznej podróży służbowej - po przeliczeniu na PLN, będzie przekazany bezpośrednio na konto bankowe pracownika w terminie 7 dni lub wypłacony z kasy, jeśli Pracodawca w danej lokalizacji dopuszcza rozliczenia gotówkowe z pracownikami. Strona 6 z 8

7 8. Ubezpieczenia podróżne 8.1. Ubezpieczenie na terenie kraju wszyscy pracownicy są ubezpieczeni wg ogólnych zasad osobistego ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. 8.2 Ubezpieczenie zagraniczne dodatkowo Pracodawca udostępnia każdemu wyjeżdżającemu w podróż zagraniczną Pracownikowi polisę ubezpieczeniową wystawioną na Pracodawcę obejmującą świadczenia lecznicze, ubezpieczenie bagażu Pracownika oraz pomoc w nagłych wypadkach. 8.3 Przed wyjazdem w podróż zagraniczną pracownik zobowiązany jest pobrać kartę ubezpieczeniową, która musi być niezwłocznie zwrócona po powrocie. W przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń objętych ubezpieczeniem, w pierwszej kolejności pracownik musi skontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Obsługi, które udzieli wszelkich informacji i pomocy (numer telefonu alarmowego znajduje się na karcie ubezpieczeniowej). 8.4 W przypadku podróży kobiety w ciąży, wyjazd taki powinien być uprzednio skonsultowany z lekarzem, a informacja na temat ciąży musi być zgłoszona Pracodawcy w celu potwierdzenia zakresu ubezpieczenia. 9. Konsumpcja w podróży służbowej 9.1. Pracownik odbywający podróż służbową jest uprawniony do diety, która pokrywa zwiększone koszty wyżywienia w czasie podróży. Szczegółowe zasady naliczania diety zawiera Załącznik Dieta jest jedynym świadczeniem związanym z wyżywieniem pracownika w czasie podróży, w związku, z czym Pracownikom nie wolno rozliczać rachunków za konsumpcję w delegacji. 10. Inne postanowienia Jeśli pracownicy Gr. I i II podróżują wspólnie, za zgodą przełożonego pracownika Gr. II, rezerwacja noclegu może być dokonana w klasie przysługującej pracownikowi wyższej grupy Jeśli więcej niż 2 pracowników Gr. II podróżuje wspólnie z pracownikiem Gr. I, Strona 7 z 8

8 rezerwacji dokonuje się w najtańszej dostępnej klasie dla wszystkich podróżujących wspólnie osób Wydatki reprezentacyjne mogą być ponoszone i rozliczane tylko w następujących przypadkach: - powstają w celach rozwijania i umacniania stosunków z dostawcami i klientami, które przynoszą korzyści biznesowe firmie, - wydatki są akceptowane przez przełożonego, - wydatki są ponoszone w rozsądnych granicach wyklucza się rozrzutność i wszelkie nadmierne wydatki (napiwki nie są rozliczane), - przy rozliczaniu wydatków Pracownik na fakturze opisuje cel spotkania, - jeśli w spotkaniu uczestniczy kilka osób z firmy Pracodawcy, koszt rozlicza osoba zajmująca najwyższe stanowisko Prywatne podróże mogą być łączone z podróżami biznesowymi, jeśli wszystkie dodatkowe koszty są ponoszone i uregulowane bezpośrednio przez Pracownika Z wykonania niniejszej procedury będą regularnie sporządzane raporty dla Członków Zespołu Zarządzającego Grupy Żywiec S.A. Strona 8 z 8

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH Joanna Nowicka Redaktor naczelna Ewa Ziętek-Maciejczyk Redaktor merytoryczna Ewa Martyna Redaktor techniczno-graficzny Małgorzata Klimkiewicz Korekta Nina Anusik

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin biletów lotniczych liniowych i tanich linii lotniczych

Regulamin biletów lotniczych liniowych i tanich linii lotniczych Regulamin biletów lotniczych liniowych i tanich linii lotniczych 1. Informacje ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo