Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady"

Transkrypt

1 Newsletter 1/2013 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi potrzebami i lokalnymi wymogami. interpretacje informacje porady

2 Szanowni Państwo, Apetyt rośnie w miarę... Czynniki od nas z definicji niezależne, ostatnio testują naszą wytrzymałość. W krótszej perspektywie czasowej zima nie chciała nas opuścić mimo fali uczucia... delikatnie mówiąc niechęci kierowanej w jej stronę. Dłużyła się niemiłosiernie i bardzo chciała z nami zostać chyba już na stałe. W dłuższej perspektywie mimo obdarzenia go takimi samymi uczuciami nie chce nas opuścić kryzys. Jakby się zadomowił i ani myślał zrobić miejsca prospericie. Choć w 2008 czy 2009 roku parafraza do biblijnych 7 lat chudych wydawała się czarnowidztwem dziś myślę, zerknęlibyśmy na nią łagodnym okiem, bo to jeszcze tylko półtora roku... hmm... tak to jest z planami gospodarczymi, że czarna wizja wczoraj dziś może być nie najgorszym scenariuszem. Ale spójrzmy na to cieplejszym okiem......wszak dziś, gdy za oknem temperatura wyraźnie w plusie i słońce też daje się zauważyć i odczuć coraz częściej mamy apetyt na więcej. Skoro minęła zima to może i kryzys nas wreszcie opuści... o ile na zmianę pór roku wpływ mamy żaden o tyle na przepędzenie kryzysu mikro-wpływ ma każdy z nas. Skoro kryzys dotyka jednostek: poszczególnych ludzi, poszczególne firmy, dlaczego nie ma to działać w drugą stronę? Parafrazując słynne powiedzenie, bzdura powtórzona tysiąc razy staje się faktem. I tak czarna magia słowa kryzys odmieniana przez wszystkie przypadki przez ztabloidyzowane media i polityków zagościła na dobre w naszej świadomości. A mówi się: nie wywołuj wilka z lasu... Na huk wybuchu większość ludzi odruchowo się kuli, na hasło kryzys większość ludzi ogranicza wydatki. A spirala problemów w skali makro się nakręca. Może wiosna, lato, słońce, ciepło wywołają zmianę nastawienia i pozwolą odwrócić trend. Ile można z tym kryzysem... czas utopić tę Marzannę... i tu pozytywne nastawienie każdego z nas ma jakiś wpływ. Jak mówiłem... apetyt rośnie w miarę jedzenia... Skoro mamy już wiosnę to może czas na pożegnanie kryzysu? Kto za, ręka w górę, uśmiech na twarz i do pracy! Bartosz MIŁASZEWSKI doradca podatkowy (11251) Managing Partner

3 Top News W tym numerze newslettera zwracamy uwagę na prawne i bilansowe aspekty likwidacji spółki z o.o. Zajmiemy się wieloma aspektami podatków, wśród których między innymi są odsetki za zwłokę i certyfikaty rezydencji. Zwrócimy uwagę jak można zaoszczędzić przez optymalizację podatkową różnych dziedzin działalności osób prawnych i fizycznych. Na koniec zajmiemy się porównaniem czasu pracy w systemie podstawowym i równoważonym. Tradycyjnie już prezentujemy także kilka istotnych informacji na nasz temat oraz kalendarium wydarzeń. Prawo spółek i prawo bilansowe Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Podatki Odsetki za zwłokę - zasady naliczania 5 Podatki Podatek u źródła po co nam certyfikat rezydencji, czyli jak zapłacić więcej kontrahentowi 8 Prawo pracy Czas pracy w systemie podstawowym i równoważonym - porównanie część I 11 Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie wartości nieruchomości do poziomu rynkowego dla celów podatkowych 14 Ustalenie wartości znaku towarowego na poziomie rynkowym dla celów podatkowych 15 Optymalizacja struktury wynagradzania członków kadry kierowniczej 16 INFORMACJE Kalendarium wydarzeń w RSM Poland KZWS 18 3

4 Prawo spółek i prawo bilansowe Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), dalej zwanym KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Wobec tego główną przesłanką utworzenia i prowadzenia spółki jest współpraca określonych osób we wspólnym celu z nastawieniem na zysk. W artykule przedstawione zostały główne czynności, jakie należy podjąć w przypadku ustania woli współpracy wspólników w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej spółka z o.o.) i podjęcia przez nich uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o., co zgodnie z art. 270 KSH stanowi jedną z przyczyn jej rozwiązania. W wyniku podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki (w formie aktu notarialnego), zmianie ulega jej cel, którym staje się zakończenie bieżących interesów spółki tj. upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, zaspokojenie wierzycieli, ewentualnie podział pozostałego majątku między wspólników, przy jednoczesnym ograniczaniu wszczynania nowych interesów, chyba że są one potrzebne do ukończenia spraw w toku. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki nie musi wskazywać, kto będzie jej likwidatorem, jeśli mają być nimi dotychczasowi członkowie zarządu lub jeśli umowa spółki zawiera postanowienia dotyczące ustanowienia likwidatorów. Pierwszym obowiązkiem likwidatorów jest zgłoszenie faktu otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (art KSH). Do zgłoszenia należy dołączyć również potwierdzone notarialnie wzory podpisów likwidatorów spółki z o.o. (art KSH). Teoretycznie, jeżeli likwidatorami zostają dotychczasowi członkowie zarządu, istnieje możliwość wskazania sądowi rejestrowemu, iż wzory podpisów konkretnych osób znajdują się już w aktach rejestrowych i ponowne ich składanie jest zbędne. W praktyce, niestety, często zdarza się sytuacja, że sądy rejestrowe, pomimo faktu że likwidatorami zostali dotychczasowi członkowie zarządu spółki i udzielono stosownych wyjaśnień, żądają dodatkowego wzoru podpisu, złożonego po powołaniu do pełnienia funkcji likwidatora spółki. Spółka powinna także zaktualizować dane w GUS, ZUS i US (NIP-2, VAT-R). Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia (art. 279 KSH). Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który jest zatwierdzany przez zgromadzenie wspólników (art KSH) i przystępują do przeprowadzania czynności likwidacyjnych, tj. rozwiązania umów, ściągnięcia wierzytelności, uregulowania wszystkich zobowiązań, upłynnienia majątku spółki. Do dnia zaprzestania działalności (zakończenia likwidacji) konieczne jest sporządzenie i przekazanie informacji PIT-11, PIT-4R oraz uzyskanie ewentualnego zwrotu VAT. Zwrot VAT musi nastąpić przed wykreśleniem podmiotu z rejestru (w przeciwnym przypadku wniosek o zwrot podatku zostanie uznany za bezprzedmiotowy). Po uzyskaniu zwrotu VAT należy dokonać wyrejestrowania podmiotu jako podmiotu, który przestał dokonywać czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, co może mieć miejsce po zakończeniu czynności likwidacyjnych i upływie minimum sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, sporządzane jest sprawozdanie likwidacyjne, które zatwierdzane jest przez zgromadzenie wspólników. Wspólnicy podejmują również uchwałę o wyznaczeniu osoby do przechowywania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (poza przypadkiem kiedy umowa spółki zawiera postanowienia w tym zakresie, art KSH). Na zakończenie likwidatorzy składają wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym (art KSH), załączając aktualizację danych w GUS, US i ZUS. Na podstawie wniosku następuje wykreślenie podmiotu z rejestru, co oznacza zakończenie przez nią bytu prawnego. Teoretycznie sąd rejestrowy realizując zasadę jednego okienka powinien sam zawiadomić właściwe organy (GUS, US i ZUS) o rozwiązaniu spółki z o.o. W praktyce zalecane jest, aby likwidatorzy upewnili się, że organy te zostały o niniejszym fakcie poinformowane. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki uruchamia również szereg czynności księgowych. Przede wszystkim na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji, tj. na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów spółki oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia (art. 26 ust. 4 i 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330.), dalej zwaną UoR). Należy mieć na uwadze, że jednostka postawiona w stan likwidacji jest jednostką (co do zasady) niekontynuującą działalność, co powoduje, że wycena aktywów powinna być dokonana po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 29 ust. 1 UoR). Jednostka jest również zobowiązana utworzyć rezerwę na spodziewane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności, np. odszkodowania czy kary umowne (art. 29 ust. 1 UoR), a różnicę powstałą w wyniku ww. wyceny oraz utworzenia rezerwy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny (art. 29 ust. 2a UoR). Bilans zamknięcia sporządzony na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji może stanowić podstawę sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, o którym mowa w art KSH. W związku z zamknię- 4

5 Prawo spółek i prawo bilansowe - c.d. ciem ksiąg rachunkowych istnieje również obowiązek złożenia w terminie 3 miesięcy deklaracji CIT-8. Jednostka będąca w likwidacji sporządza również sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (art. 45 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 UoR). Kwestię zatwierdzenia sprawozdania finansowego reguluje natomiast art. 53 UoR, zgodnie z którym zatwierdzeniu podlegają "roczne" sprawozdania finansowe. Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia "roczne" sprawozdanie finansowe. Przyjmuje się w praktyce, że roczne sprawozdanie finansowe jest to sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy. Przez rok obrotowy (art. 3 ust. 1 pkt 9 UoR) rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa umowa, na podstawie której utworzono spółkę. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. A zatem sprawozdanie sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji (w ciągu roku obrotowego) nie musi w naszej opinii podlegać zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Sprawozdanie takie nie podlega również obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, bowiem nie sporządza je jednostka kontynuująca działalność (art. 64 ust. 1 UoR). Badanie takie może jednak zostać przeprowadzone dobrowolnie. Na dzień rozpoczęcia likwidacji, a także na początek każdego następnego roku obrotowego w trakcie trwającego postępowania likwidacyjnego następuje otwarcie ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 1 pkt 2 i 5 UoR). Ponadto na dzień rozpoczęcia likwidacji należy składniki kapitału własnego spółki połączyć w jeden kapitał podstawowy, zmniejszając go o udziały własne (art. 36 ust. 3 UoR). Na każdy dzień kończący rok obrotowy przypadający w trakcie trwającego postępowania likwidacyjnego oraz na dzień zakończenia likwidacji jednostka przeprowadza inwentaryzację aktywów i pasywów (art. 26 ust. 1 i 4 UoR) oraz zamyka księgi rachunkowe (art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 UoR). W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych istnieje również obowiązek złożenia w terminie 3 miesięcy deklaracji CIT-8. Spółka sporządza również sprawozdanie finansowe, które podlega zatwierdzeniu, ale nie podlega obowiązkowi badania (art. 45 ust. 1, art. 53, art. 64 ust. 1 UoR). Księgi i dokumenty spółki, która została zlikwidowana przechowuje wskazana w umowie spółki lub uchwale wspólników osoba. O miejscu przechowywania tych dokumentów spółka powinna zawiadomić właściwy organ podatkowy. Ewa KĄDZIELA Supervisor in Audit Department Podatki Odsetki za zwłokę - zasady naliczania Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej 1 od zaległości podatkowych (jaką jest podatek, lub zaliczka na podatek, niezapłacone w terminie) naliczane są odsetki za zwłokę. Należy zaznaczyć, iż odsetki za zwłokę powinien naliczyć sam podatnik lub płatnik podatku 2 i wpłacić je bez wezwania organu podatkowego. Jeśli wpłacona kwota jest niższa od kwoty zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę, podlega ona proporcjonalnemu zaliczeniu na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Od pozostającej do uregulowania kwoty zaległości podatkowej należy naliczyć odsetki powstałe do dnia jej zapłaty. Wysokość stawki odsetek za zwłokę jest zmienna, określona jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, i 2% 3. Jednocześnie zastrzeżono, iż stawka ta nie może być niższa niż 8%. Obecnie od dnia 9 maja 2013 roku podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 11% - stopa lombardowa wynosi 4,50% (4,50% x 2 + 2% = 11,00%). Warto zauważyć, iż jeśli podatnik złoży prawnie skuteczną ko- 1 Ustawa z dnia r. - Ordynacja podatkowa, test jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. (dalej: OP). 2 Ale także inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe. 3 Por.: art OP. 5

6 Podatki - c.d. rektę deklaracji, dołączy do niej pismo uzasadniające przyczynę korekty, a ponadto w ciągu 7 dni od złożenia korekty deklaracji wpłaci kwotę zaległości podatkowej, to ma on możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki (obecnie stawka obniżona wynosi 8,25% (11,00% x 0,75)). Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeśli korekta deklaracji składana jest w wyniku czynności sprawdzających przeprowadzanych przez urząd, po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli podatkowej (w przypadkach, gdy zawiadomienie nie jest doręczane) 4. Stawka odsetek za zwłokę oraz obniżona stawka odsetek za zwłokę są ogłaszane w drodze obwieszczenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Poniższy wzór przedstawia sposób naliczania odsetek za zwłokę 5. Kz * L * O 365 = Ko Symbole i liczby zastosowane we wzorze oznaczają: Kz - kwotę zaległości, L - liczbę dni zwłoki, O - stawkę odsetek za zwłokę (lub obniżoną stawkę odsetek za zwłokę) w skali roku, liczbę dni w roku, Ko - kwotę odsetek. Wyliczoną w ten sposób kwotę odsetek należy zaokrąglić do pełnych złotych w taki sposób, iż końcówki kwot poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 groszy lub więcej zaokrągla się do pełnych złotych w górę. W sytuacji, gdy w okresie istnienia zaległości podatkowej obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, należy okres ten podzielić na podokresy i dla każdego z nich obliczyć kwotę odsetek. Zaokrągleniu podlega dopiero suma odsetek za poszczególne okresy. Przykładowo, jeśli zaległość istniała w okresie od do dnia to okres ten należy podzielić na następujące podokresy: , w którym obowiązywała stawka 14,5% oraz w którym obowiązywała stawka 14%. Istotną kwestią wymagającą określenia przed przystąpieniem do obliczania odsetek jest dzień, od którego należy rozpocząć naliczać odsetki oraz dzień, na którym tę kalkulację należy zakończyć. Odsetki za zwłokę nalicza się od kolejnego dnia po dniu upływu terminu płatności podatku bądź terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego 6. W przypadku, gdy organ podatkowy dokonał zwrotu 7 : nadpłaty, która została wykazana w zeznaniu lub deklaracji nienależnie, lub w wysokości wyższej od należnej, lub podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej 8, lub oprocentowania nienależnej nadpłaty lub zwrotu podatku, zwrot taki (lub zaliczenie) traktowany jest na równi z zaległością podatkową, a odsetki za zwłokę naliczyć należy od dnia zwrotu nadpłaty (podatku lub oprocentowania), lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Natomiast, jeśli zaległość podatkowa zostanie spowodowana faktem, iż płatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej wtedy odsetki naliczane są od dnia pobrania tego wynagrodzenia 9. Odsetki za zwłokę nalicza się do dnia (włącznie z tym dniem): zapłaty podatku, wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków, potrącenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art OP 10, wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania, zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej, 4 Por.: art. 56 1b OP. 5 Por.: 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz ze zm. (dalej: RozpOds). 6 Por.: art OP. 7 Lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. 8 Chyba, że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy. 9 Por.: art OP. 10 Jest to umowa zawarta między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem lub za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem, na mocy której następuje przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów (lub odpowiednio budżetu państwa) por.: art. 66 OP. 6

7 Podatki - c.d. złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy 11. Warto również wiedzieć, iż jeśli obliczona kwota odsetek nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego (w latach operatorem tym jest Poczta Polska S.A. 12 ) w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, odsetek nie nalicza się. Oznacza to, iż kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego jest równowartością zaległości podatkowej. Odsetek nie nalicza się także m.in. za poniższe okresy: za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, w sytuacji gdy objęte zabezpieczeniem środki pieniężne zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych, za okres od wszczęcia postępowania podatkowego do doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeśli nie została ona doręczona w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, za okres rozpoczynający się kolejnego dnia po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, w odniesieniu do zaległości związanych z błędami rachunkowymi (lub oczywistymi pomyłkami) popełnionymi w deklaracji, jeśli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy 13. W związku z tym, iż prowadząc działalność gospodarczą lub rozliczając zeznania podatkowe, może zdarzyć się, iż podatnik będzie zmuszony obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę, poniżej prezentujemy przykłady, które obrazują sposób ich obliczania: Przykład 1 Podatnik dnia roku wpłacił zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2012 roku w kwocie 200 zł. Następnie w październiku zorientował się, iż wpłacona zaliczka była zaniżona, a prawidłowa kwota podlegająca wpłacie to 500 zł. Różnicę w kwocie 300 zł podatnik zamierza wpłacić dnia roku. W związku z tym, iż kwota obliczonych odsetek (300 zł x 29 dni x 14,5% / 365) wynosi 3,45 zł podatnik wpłaca kwotę zaległości bez odsetek za zwłokę. Przykład 2 Podatnik złożył deklarację VAT-7 za miesiąc czerwiec 2012 roku w której wykazał kwotę do zwrotu w wysokości zł w terminie 60 dni. W dniu roku kwota zwrotu wpłynęła na rachunek bankowy wskazany przez podatnika. W październiku podatnik zorientował się, iż w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec nie wykazał całej sprzedaży opodatkowanej w związku z czym dnia roku złożył korektę deklaracji za ten miesiąc i dołączył do niej pismo wyjaśniające przyczynę dokonanej korekty deklaracji. W wyniku złożonej korekty kwota do zwrotu zmieniła się w kwotę do zapłaty do urzędu skarbowego w wysokości zł. W związku z tym podatnik musi wpłacić do urzędu skarbowego następujące kwoty: zł wynikające z zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia r. do dnia wpłaty, zł wynikające z nienależnie otrzymanego zwrotu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia r. (dzień zlecenia realizacji przelewu przez urząd skarbowy) do dnia wpłaty. Z uwagi na to, że podatnik złożył korektę deklaracji oraz dołączył do niej pismo wyjaśniające przyczynę korekty, a także wpłaci zaległość podatkową wraz z odsetkami w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji, ma on możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Wiedząc, że podatnik zamierza wpłacić kwotę zaległości wraz z należnymi odsetkami dnia roku oraz, że w okresie istnienia zaległości podatkowej obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosiła 10,88% możemy dokonać następujących obliczeń: (3.000 zł x 86 dni x 10,88% / 365) + ( zł x 35 dni x 10,88% / 365) = = 181 zł Dnia roku podatnik wpłaci do urzędu skarbowego kwotę zł (3.000 zł zł zł). Joanna TKACZ Semi-Senior in Accounting Department 11 Por.: 4 RozpOds. 12 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, art Por.: art OP. 7

8 Podatki Podatek u źródła po co nam certyfikat rezydencji, czyli jak zapłacić więcej kontrahentowi O tzw. podatku u źródła wspominaliśmy już w pierwszym Newsletterze w 2009 roku, jednak jest to temat, który co jakiś czas powraca podczas rozmów z naszymi klientami, przy okazji dokonywania przez nich transakcji z podmiotami zagranicznymi, dlatego też postanowiliśmy poruszyć go na naszych łamach ponownie. O ile w przypadku transakcji towarowych oraz usług świadczonych na rzeczach zwykle dość prostym jest określenie kraju źródła powstania przychodu a zarazem kraju opodatkowania (najczęściej jest to kraj dystrybucji lub kraj, w którym fizycznie wykonywana jest usługa), o tyle w przypadku usług niematerialnych oraz świadczeń pieniężnych stanowi to poważny problem, w którym oświadczenie stron transakcji o miejscu wykonania usługi lub świadczenia dla ustawodawców niektórych państw może nie być wystarczające. Dlatego też, aby zminimalizować ilość sytuacji, w których więcej niż jeden kraj domaga się zapłaty podatku od tej samej transakcji, Rada OECD wydała wzorzec dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UUPO), którą zawierają pomiędzy sobą poszczególne kraje (również spoza OECD), ujmując w niej regulacje dotyczące miejsca opodatkowania różnego rodzaju transakcji, począwszy od zysków przedsiębiorstw czy dywidend, a skończywszy na tak newralgicznych jak odsetki czy należności licencyjne. W Polsce katalogi transakcji i świadczeń ze szczególnym miejscem opodatkowania nierezydentów (czyli ze wskazaniem źródła przychodów w Polsce) wymienione są w art. 21 i 22 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm, dalej: UPDOP) oraz w art. 29 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm, dalej: UPDOF). Do najważniejszych i najczęściej spotykanych w codziennym obrocie gospodarczym spółek kapitałowych należą: odsetki, prawa autorskie, prawa do użytkowania urządzeń przemysłowych (w tym środków transportu), dywidendy, a także usługi niematerialne (nie wspominane w większości UUPO): księgowe, prawne, doradcze, reklamowe itp. Dlaczego mam płacić podatek od zakupów? Podatek u źródła jest podatkiem dochodowym, w którym podatnikiem jest podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia lub zapłaty za usługę (nierezydent), płatnikiem natomiast rezydent kraju źródła przychodu. W Polsce zdecydowanie częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której to polski podmiot, jako nabywca odpłatnej usługi lub wypłacający świadczenie, jest płatnikiem podatku. W przypadku dywidend nie dziwi fakt, że są one opodatkowywane w kraju, który świadczenie wypłaca, w przypadku jednak płatności za usługi pojawia się pytanie: dlaczego mam płacić podatek dochodowy, jeżeli niczego nie sprzedałem? Takie działanie wskazują ustawy podatkowe (UPDOP i UPDOF), ale nie musi to oznaczać, że więcej ubędzie z naszej kasy, ani też, że nasz kontrahent dostanie mniejsze wynagrodzenie. Od stu czy w stu? Charakterystycznym dla podatku dochodowego jest obliczenie go od wartości dochodu brutto, wpłaty należnego podatku do fiskusa i pozostawienie dochodu netto do rozdysponowania. Podobnie zatem powinniśmy postąpić w przypadku wypłaty świadczenia dla naszego zagranicznego kontrahenta: obliczamy podatek dochodowy wg ustalonej stawki, wpłacamy go do właściwego urzędu skarbowego, a pozostałą część należności wpłacamy na konto wskazane przez kontrahenta/ świadczeniobiorcę. W ten sposób my spłacamy całość naszego zobowiązania, a nasz kontrahent, po otrzymaniu tylko części należności oraz informacji o pobranym podatku, na mocy właściwej UUPO, rozlicza u siebie podatek pobrany w Polsce. Przykład 1 Zapłata za usługi księgowe kontrahentowi brytyjskiemu wartość faktury: 200,00 PLN; Stawka podatku dochodowego u źródła: 20%. Pobranie podatku: 200,00 PLN x 20% = 40,00 PLN Zapłata dla kontrahenta: 200,00 40,00 = 160,00 PLN Co jednak w przypadku, jeśli nie mamy możliwości pobrania podatku przed wypłatą należności lub, co gorsza, zapomnieliśmy go pobrać, a nasz kontrahent nie ma zamiaru zwrócić nam tej części, którą powinniśmy wpłacić do urzędu? Wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak zapłacić podatek z własnej kieszeni, jednak przy jego obliczaniu powinniśmy pamiętać, że skoro kontrahent otrzymał wartość netto, to dla wyznaczenia wartości podatku musimy dokonaną wpłatę ubruttowić metodą w stu. Przykład 2 Zapłata za usługi księgowe kontrahentowi brytyjskiemu wartość faktury: 200,00 PLN; Stawka podatku dochodowego u źródła: 20%. Zapłata dla kontrahenta: 200,00 PLN Obliczenie podstawy opodatkowania (wartości brutto): x - 20%x = 200,00 PLN; x = 250,00 PLN Obliczenie podatku: 250,00 200,00 = 50,00 PLN 8

9 Podatki - c.d. W tym miejscu pojawia się problem z rozliczeniem podatku dochodowego "wyłożonego" przez polską spółkę. Jeśli konieczność ubruttowienia rozliczenia i w efekcie wypłacenia kontrahentowi kwoty netto (bez pomniejszania o polski podatek), wynika wprost z zawartej pomiędzy stronami umowy (klauzula "net of tax"), wówczas taki podatek dochodowy stanowi po prostu element cenotwórczy i może stanowić koszt uzyskania przychodów po stronie podmiotu wypłacającego świadczenie (polskiej spółki). W przeciwnym przypadku ujecie takiego podatku w kosztach podatkowych generuje poważne ryzyko i może być zakwestionowane przez organy podatkowe w toku kontroli. Ile dla polskiego fiskusa? Zgodnie z polskimi przepisami oczywiście nie mamy możliwości zapłaty podatku w walutach innych niż polskie złote, dlatego też w przypadku wypłaty dokonanej w innej walucie, podstawę opodatkowania musimy przeliczyć wg odpowiedniego kursu. Biorąc pod uwagę, że nasz kontrahent uzyskał wskazany w ustawie przychód w momencie dokonania przez nas wypłaty, kierujemy się zasadą ogólną, która traktuje o przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu, co dla nas oznacza dzień poprzedzający wypłatę. Ile podatku jednak faktycznie musimy pobrać? Na to pytanie odpowiadają zarówno polskie ustawy podatkowe, jak i poszczególne UUPO. W przypadku polskich ustaw do większości opodatkowanych świadczeń stosuje się stawkę 20% lub 19%, rzadziej (tylko w przypadku przychodów uzyskanych przez porty żeglugi morskiej i powietrznej) 10%. UUPO wskazują jednak inne stawki, zwykle niższe niż krajowe, a czasem nawet zwolnienia z opodatkowania w Polsce, co w związku z generalną zasadą, że prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, wielu podatników ucieszy, ponieważ otrzymają od razu większą część swojej należności. Poproszę o certyfikat rezydencji podatkowej Aby polski płatnik podatku u źródła miał pewność, że pobiera podatek we właściwej wysokości, powinien od zagranicznego podatnika uzyskać potwierdzenie, że rzeczywiście podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w kraju, z którym Polska zawarła stosowną UUPO. Potwierdzeniem takim jest certyfikat rezydencji podatnika, czyli zaświadczenie wydane przez organ administracji podatkowej kraju, z którego pochodzi nasz kontrahent. Niestety, nie istnieje jeden wzór takiego zaświadczenia ani dla krajów OECD, ani nawet dla Unii Europejskiej. Co więcej, wiele krajów nie ma nawet wewnętrznie sformalizowanego takiego zaświadczenia, dlatego może się okazać, że polski płatnik na prośbę o dostarczenie przez podatnika certyfikatu rezydencji, otrzyma dokument, który nie tylko nie przypomina naszego CFR (polski wzór certyfikatu rezydencji), ale jest odręcznie wypisanym oświadczeniem tylko opatrzonym pieczęcią urzędową. Niezależnie jednak od formy certyfikatu, musimy go mieć, aby zastosować zapisy właściwej UUPO. W ustawie jest, w UUPO nie ma Jeśli już wiemy o transakcji z nierezydentem, ustaliliśmy, że nasza ustawa podatkowa nakazuje jej opodatkowanie i otrzymaliśmy certyfikat rezydencji, kierujemy się do właściwej UUPO w celu sprawdzenia, jaką stawkę podatkową powinniśmy zastosować. Jakież może być nasze zdziwienie, kiedy okaże się, że dana UUPO w ogóle nie wspomina o tym rodzaju transakcji, jaki planujemy, mimo że polskie przepisy wskazują go jako ten ze szczególnym miejscem opodatkowania. Czy to oznacza, że prosząc o certyfikat rezydencji fatygowaliśmy naszego kontrahenta niepotrzebnie? Niezupełnie. Polskie ustawy podatkowe zawierają szczególne regulacje dotyczące np. opodatkowania usług: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a UPDOP oraz art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF). UUPO jednak zwykle nie traktują wyżej wymienionych aż tak szczegółowo, w związku z czym ich kwalifikacja znajduje się w kategorii zysków przedsiębiorstw, które co do zasady opodatkowane są tylko w kraju siedziby świadczącego usługę. Jeżeli więc usługa nie została wykonana przez zakład (uwaga: zgodny z definicją UUPO, a nie krajowej ustawy podatkowej) znajdujący się w Polsce, to na podstawie otrzymanego certyfikatu rezydencji w/w usługi skorzystają ze zwolnienia z opodatkowania w naszym kraju. Korzystniejsze powiązania Oprócz zwolnień, które wynikają bezpośrednio z UUPO, polska UPDOP zawiera dodatkowo zapisy o dość istotnym dla wielu podmiotów zwolnieniu, które może mieć zastosowanie, jeżeli transakcja dokonywana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepisy te wskazują możliwość zwolnienia z opodatkowania w Polsce wypłacanych odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 3 UPDOP) oraz dywidend (art. 22 ust. 4 UPDOP). W przypadku dywidend wypłacanych jednostkom powiązanym lub otrzymywanych od takich jednostek, ze zwolnienia możemy skorzystać już teraz, pod warunkiem, że drugą stroną transakcji jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w jednym z krajów UE, EOG lub Szwajcarii, a spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia od takiego podatku. Ustawa wskazuje jednak minimalny poziom udziałów bezpośrednich, jaki spółka uzyskująca dywidendę musi posiadać w kapitale jednostki, która tą dywidendę wypłaca 10%(w przypadku udziałowca ze Szwajcarii: 25%). W przypadku odsetek i należności licencyjnych z całkowitego zwolnienia z podatku u źródła obecnie jeszcze nie możemy 9

10 Podatki - c.d. skorzystać, wciąż obowiązują przepisy przejściowe, na mocy których do 30 czerwca 2013 roku musimy pobrać 5% podatku. Również tutaj pobranie obniżonego podatku (a od 1 lipca 2013 roku nie pobranie go w ogóle) warunkowane jest wysokością bezpośredniego udziału w kapitale spółki co najmniej 25%. W tym przypadku jednak nieistotnym jest, która ze stron transakcji osiągnęła ten poziom w kapitale drugiego podmiotu. Co więcej, możliwe jest również zastosowanie obniżenia/zwolnienia z opodatkowania, jeżeli jakaś inna spółka, będąca podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów w którymś z krajów UE lub EOG, posiada w obu podmiotach będących stronami transakcji co najmniej po 25% udziałów lub akcji. Podczas sprawdzania udziału w kapitale, należy zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno w przypadku dywidend, jak i odsetek oraz należności licencyjnych, ustawa warunkuje zastosowanie zwolnień posiadaniem tego kapitału nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Nie oznacza to jednak, że okres ten musiał upłynąć przed dniem dokonania przez nas transakcji. ETS już w 1996 roku w jednym ze swoich wyroków podkreślił, że Warunek nieprzerwanego dwuletniego okresu posiadania udziałów jest spełniony również, jeżeli przed wypłatą spółka nie posiadała tych udziałów przez 2 lata, ale zamierza je utrzymać w dalszym ciągu po uzyskaniu wypłaty (...). Zwolnienie od opodatkowania u źródła przysługuje również spółkom, które przed otrzymaniem należności posiadały wymagane udziały (akcje) w kapitale spółki wypłacającej przez okres krótszy niż 2 lata, ale planują utrzymywać je przez wymagany okres (wyrok C-283/94). W chwili obecnej wynika to także wprost z przepisów UPDOP (art. 21 ust. 5 i art. 22 ust. 4b). Nie ma certyfikatu, nie ma UUPO...co wtedy? Polska zawarła UUPO z ponad osiemdziesięcioma państwami na świecie. Niestety, w przypadku braku takiej umowy z krajem rezydencji podatkowej naszego kontrahenta, zawsze musimy stosować przepisy krajowe, czyli pobierać podatek u źródła w wysokości określonej naszymi ustawami podatkowymi. Oznaczać to może de facto niższe wynagrodzenie naszego kontrahenta, którego kraj niekoniecznie musi udostępniać mu narzędzie w postaci możliwości jakiegokolwiek rozliczenia podatku pobranego w innym kraju. Dlatego tak ważnym jest sprawdzenie, czy planowana przez nas transakcja podlega opodatkowaniu u źródła i odpowiednio wczesne uprzedzenie naszego kontrahenta o konieczności pobrania podatku w przeciwnym razie nasza pierwsza transakcja w ramach planowanej współpracy może okazać się tą ostatnią W podobnej sytuacji znajdą się nasi kontrahenci, którzy pomimo rezydencji podatkowej w kraju, z którym mamy zawartą UUPO, nie dostarczą nam certyfikatu rezydencji. Ci jednak zwykle mają możliwość rozliczenia w swoim kraju pobranego w Polsce podatku, co oznacza, że będą w stanie po jakimś czasie odzyskać część należności w postaci niższego zapłaconego podatku w swoim kraju. W praktyce jednak zawsze lepiej jest otrzymać choć kilka procent więcej swojej należności od razu, niż płacić nieco niższy podatek np. po kilku miesiącach. Terminy, formularze, adresaci Pobrany podatek u źródła płatnik odprowadza do urzędu skarbowego w terminie: do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek ten pobrał (czyli w którym dokonał płatności na rzecz nierezydenta) - w przypadku, gdy zagraniczny podatnik jest osobą prawną, do 20 dnia miesiąca kolejnego wówczas, gdy zagraniczny podatnik jest osobą fizyczną. Na płatniku, oprócz pobrania i odprowadzenia podatku, ciąży również obowiązek sporządzenia informacji i deklaracji podatkowych dotyczących pobranych podatków i przekazania ich urzędowi właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych: CIT-10Z deklaracja zbiorcza sporządzana dla urzędu skarbowego, składana do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym płatnik pobrał podatek od wypłat na rzecz osób prawnych; PIT-8AR deklaracja zbiorcza sporządzana dla urzędu skarbowego, składana do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku, w którym płatnik pobrał podatek od wypłat na rzecz osób fizycznych; IFT-1R/IFT-2R informacja o uzyskanych od płatnika przychodach i pobranym podatku na rzecz poszczególnych podatników będących osobami fizycznymi (IFT-1R) lub osobami prawnymi (IFT-2R). Formularz ten przekazywany jest zarówno urzędowi, jak i właściwemu podatnikowi do końca lutego (IFT-1R) lub trzeciego miesiąca (IFT-2R) roku następującego po roku podatkowym, w którym został pobrany podatek. Jeżeli podatnik w trakcie roku zażąda od płatnika informacji o przychodach i pobranym podatku, wówczas płatnik ma obowiązek w ciągu 14 dni wystawić dla niego właściwą informację IFT-1 lub IFT-2, co nie zwalnia go jednak z obowiązku sporządzenia informacji rocznej; IFT-3R informacja o wypłaconych przez płatnika przychodach na rzecz osób fizycznych będących rezydentami krajów Unii Europejskiej lub terytoriów zależnych lub stowarzyszonych z krajami UE, z którymi Polska zawarła UUPO, przekazywany urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi (osobie fizycznej) do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym zostały wypłacone przychody lub należności finansowe (np. odsetki, wynagrodzenie z tytułu obrotu papierami wartościowymi itp.). W tym przypadku również mamy obowiązek sporządzenia IFT-3 w ciągu 14 dni od żądania podatnika, jeżeli takie otrzymamy w trakcie roku. Polak też może być podatnikiem Oczywiście zdarzają się również sytuacje, w których to polski podmiot jest podatnikiem, a zagraniczny płatnikiem. 10

11 Podatki - c.d. W tej sytuacji schemat postępowania jest odwrotny to nierezydent żąda od nas certyfikatu rezydencji (jeżeli ustawodawstwo danego kraju go wymaga tak jest np. w Hiszpanii) i pobiera podatek wpłacając go do urzędu skarbowego w swoim kraju. Polski podmiot natomiast otrzymuje należność pomniejszoną o podatek, który rozlicza stosując metodę rozliczenia wskazaną przez UUPO z danym krajem i ujmuje dane o uzyskanych przychodach lub dochodach w rozliczeniu CIT-8. Nie takie proste, jak się wydaje Z powyższego wynika dość prosty schemat postępowania w przypadku zawierania transakcji z nierezydentami, w praktyce jednak na każdym kroku można napotkać problemy. Dużo kłopotu sprawić może już sama kwalifikacja planowanej transakcji do właściwej kategorii przychodu nierezydenta, a co za tym idzie wskazanie właściwej stawki podatku. Niestety, jest to zadaniem płatnika, a więc to płatnik podlega ewentualnej odpowiedzialności za pobranie podatku w niewłaściwej wysokości (jak również za nie pobranie lub pobranie, ale nie wpłacenie do fiskusa). Często również wątpliwości budzić może pojęcie zakładu, które niekoniecznie musi być fizyczną placówką, a usługa fizycznie została wykonana na terenie Polski. Dlatego też już przed zawarciem umowy z kontrahentem warto skontaktować się z doradcą podatkowym, który pomoże przy odpowiedniej kwalifikacji planowanej transakcji, co w przypadku płatników pozwoli na uprzedzenie zagranicznego kontrahenta o obowiązku pobrania podatku i uzyskanie od niego certyfikatu rezydencji. W przypadku podatników natomiast doradca wskaże właściwy model rozliczenia przychodów uzyskanych za granicą, pomagając odzyskać pobrany tam podatek. Justyna CHRZANOWSKA Supervisor in Accounting Department Prawo pracy Czas pracy w systemie podstawowym i równoważonym - porównanie część I Aby kontrolować koszty czasu pracy pracowników, każdy pracodawca powinien zdecydować, w jakich systemach czasu pracy będą oni pracować. Prawidłowe układanie grafików czasu pracy nigdy nie było zadaniem łatwym. Oczywiście, nie ma większego problemu, żeby rozłożyć pracę osobie zatrudnionej codziennie po 8 godzin, która ma wolne weekendy. Ale już planowanie godzin pracy pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym jest o wiele bardziej skomplikowane. Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy powinien zależeć od tego, w jakim wymiarze godzin pracodawca chciałby, aby praca była wykonywana, tj. czy wystarczy 8 godzin dziennie, czy też występują w zakładzie pracy sytuacje, gdy czas ten powinien być dłuższy. Pod pojęciem systemu czasu pracy należy rozumieć sposób organizacji czasu pracy pracownika, który obejmuje wymiar czasu pracy, maksymalną długość okresu rozliczeniowego, a także sposób rozliczania czasu pracy. Należy pamiętać, że poszczególne systemy czasu pracy nie różnią się w zakresie liczby godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, a jedynie pozwalają inaczej je ułożyć. Okres rozliczeniowy to okres, na który pracodawca planuje i po którym rozlicza czas pracy pracownika. Długość okresu rozliczeniowego wynika co do zasady z postanowień wewnątrzzakładowych i musi mieścić się w ramach wyznaczonych dla stosowanego u pracodawcy systemu czasu pracy. Natomiast wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym dla danych pracowników. Należy tutaj wspomnieć o przywróconym przepisie sprzed 1 stycznia 2011 roku, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 27/11), który zapadł 8 października 2012 roku, zgodnie z którym, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, nawet jeżeli pokrywa się ono z dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Skutkiem obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy będzie obowiązek wyznaczenia (choć nie w każdym przypadku) dodatkowego dnia wolnego, tak aby zo- 11

12 Prawo pracy - c.d. stała zachowana zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. U każdego pracodawcy może występować jeden lub kilka systemów czasu pracy. Nie ma przeszkód, aby odpowiedni system czasu pracy stosowany był tylko do wybranych stanowisk pracy. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom należy zapewnić łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. Kodeks pracy wyróżnia kilka systemów czasu pracy my zajmiemy się porównaniem dwóch najczęściej stosowanych podstawowy i równoważny (wersja podstawowa) - charakterystykę przedstawia tabela poniżej. System czasu pracy Maksymalna liczba godzin do zaplanowania na dobę Okres rozliczeniowy Podstawa prawna Nieprzekraczający 4 miesięcy art kp Podstawowy 8 godzin 6 miesięcy - w rolnictwie i hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób 12 miesięcy - jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi, mającymi wpływ na przebieg procesu produkcji art kp art kp 1 miesiąc art kp Równoważny 12 godzin 3 miesiące - w szczególnie uzasadnionych przypadkach (stosownie należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy) art kp 4 miesiące - przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych art kp Charakterystyka i planowanie czasu pracy w poszczególnych systemach Najczęściej stosowanym i najbardziej typowym systemem czasu pracy, jest tzw. system podstawowy, w którym pracownicy wykonują pracę 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art k.p.). Dniem wolnym zapewniającym zachowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może być dowolny dzień roboczy tygodnia, a nawet różne dni w różnych tygodniach. Jeżeli praca odbywa się w podstawowym systemie stale od poniedziałku do piątku, to pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy. Na etapie planowania pracy nie można też zapomnieć o obowiązkowych odpoczynkach dobowym i tygodniowym. Pracownikowi zatrudnionemu zarówno w podstawowym jak i równoważnym systemie czasu pracy przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Podstawowy system czasu pracy może być również połączony z pracą zmianową, co ilustruje przykład 1. Przykład 1 Harmonogram czasu pracy w systemie podstawowym połączony z pracą zmianową jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Kwiecień 2012 roku - jednomiesięczny okres rozliczeniowy - wymiar czasu to 160 godzin 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień dzień ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN Z1 Z1 Z1 Z2 WN Z3 W5 WN WŚ Z1 W5 Z1 Z1 Z1 Z2 W5 Z2 Z2 Z2 WN Z3 WN Z3 Z3 Z3 W5 Z1 Z1 WN Z1 12

13 Prawo pracy - c.d. Objaśnienie skrótów: Z1 - (pierwsza zmiana) praca od 6:00 do14:00, Z2 - (druga zmiana) praca od 14:00 do 22:00, Z3 - (trzecia zmiana) praca od 22:00 do 06:00, WN - niedziela wolna od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w niedzielę, WŚ - święto wolne od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w święto, W5 - dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jak wynika z przedstawionego harmonogramu w systemie tym praca jest zawsze zaplanowana na 8 godzin i nie ma znaczenia, czy praca świadczona jest w stałych godzinach np.: od godziny 8:00 do 16:00, czy też praca odbywa się na zmiany. Modyfikacją podstawowego systemu czasu pracy, jeżeli chodzi o dobowy maksymalny wymiar czasu pracy są systemy równoważne, które pozwalają na elastyczniejsze planowanie pracy dla pracownika w zależności od potrzeb pracodawcy. Może być stosowany zawsze wtedy, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (art. 135 k.p.). Pracodawca planując czas pracy pracownika ma możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin (w wariancie podstawowym) i zrównoważenie tej przedłużonej pracy poprzez skrócenie pracy w kolejnych dniach lub udzieleniem dnia wolnego. Poniższy grafik przedstawia pracę zaplanowaną w równoważnym systemie czasu pracy. Przykład 2 Harmonogram pracy w równoważnym systemie czasu pracy - 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Kwiecień 2012 roku - jednomiesięczny okres rozliczeniowy - wymiar czasu to 160 godzin 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień dzień ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN godz WN W W5 WN W5 W WŚ 12 4 WN 12 W W W WN W5 W 12 WN Objaśnienie skrótów: W - dzień harmonogramowo wolny od pracy, WN - niedziela wolna od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w niedzielę, WŚ - święto wolne od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w święto, W5 - dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Czy dla każdego praca w podstawowym i równoważnym systemie pracy? Wprowadzając równoważny system czasu pracy, pracodawca powinien pamiętać, że jest odpowiedzialny za organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 k.p.). Nie należy zatem wprowadzać pracy w wydłużonym wymiarze dobowym, jeżeli prace są ciężkie lub monotonne, gdyż może to powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, a pracodawca może być obciążony odpowiedzialnością za takie działanie. W odniesieniu do niektórych grup pracowników stosowanie systemu równoważnego jest niecelowe, bowiem nie mogą oni świadczyć pracy dłużej niż przewiduje norma dobowa (co do zasady - 8 godz.). Zakaz dotyczy: pracownic w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników opiekujących się dzieckiem do lat czterech - chyba, że wyrażą zgodę na pracę powyżej 8 godzin, niepełnosprawnych (chyba, że chodzi o prace przy pilnowaniu lub lekarz na wniosek pracownika wyrazi zgodę na takie zatrudnienie), pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika, z powodu zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji, zostanie skrócony do normatywnych 8 godzin, za czas w związku z tym nieprzepracowany przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości takiej, jakie by otrzymał, gdyby pracował w wymiarze wydłużonym (art. 148 K.p.). Temat będzie kontynuowany przez autora w kolejnym numerze newslettera. Karolina BENTKOWSKA Senior in HR & Payroll Department 13

14 Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie wartości nieruchomości do poziomu rynkowego dla celów podatkowych Kierowana do: osób prawnych i fizycznych posiadających nieruchomości (grunty, budynki, budowle), których wartość podatkowa (cena zakupu lub wartość netto) jest znacząco niższa od obecnej wartości rynkowej w sytuacji, gdy: nieruchomości stanowią towary handlowe, nieruchomości są wykorzystywane w działalności gospodarczej (środki trwałe), nieruchomości zostały nabyte w celach inwestycyjnych. Efekt optymalizacji: podwyższenie wartości początkowej nieruchomości, osiągnięcie wyższego zysku ze sprzedaży nieruchomości (z uwagi na brak opodatkowania), optymalizacja podatkowa wykorzystywanych obecnie nieruchomości poprzez zwiększenie bazy dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Stopień ingerencji w obecną strukturę: znaczny, przy czym nie wymaga zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość zastosowania ograniczona efektywnie do końca maja 2013 roku (ze względu na projektowane zmiany w ustawach). Koszt: koszt określany indywidualnie w zależności od obecnej struktury zł zł zł zł zł zł - zł zł zł zł 8000 zł 6000 zł 4000 zł 2000 zł - zł Wartość początkowa nieruchomości Przed optymalizacją Po optymalizacji Roczny odpis amortyzacyjny Przykład W majątku podmiotu X znajduje się nieruchomość (lokal użytkowy). Podmiot X dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej równej zł. Wartość netto nieruchomości wynosi zł (uwzględniając dotychczasowe umorzenie), natomiast wartość rynkowa zł. Przy zastosowaniu naszej struktury optymalizacyjnej istnieje możliwość podwyższenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych o 400% oraz zbudowania dodatkowej bazy kosztowej pozwalającej obniżyć zobowiązanie podatkowe podmiotu X. Podstawą amortyzacji będzie kwota zł, a od różnicy w wysokości zł nie powstanie podatek dochodowy do zapłaty. Podatek dochodowy przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości za zł Przed optymalizacją Po optymalizacji zł 0 zł Korzyści z optymalizacji: możliwość sprzedaży nieruchomości bez opodatkowania, jeśli sprzedaż miałaby nastąpić po wartości z przeszacowania i to bez względu na czas, możliwość podwyższenia dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, jeśli nieruchomość jest i ma być wykorzystywana, wykreowanie wyższej bazy kosztowej dla celów podatkowych, brak ryzyka podatkowego zagwarantowany interpretacjami indywidualnymi. 14

15 Optymalizacja podatkowa - c.d. Ustalenie wartości znaku towarowego na poziomie rynkowym dla celów podatkowych Kierowana do: osób prawnych i fizycznych posiadających znaki towarowe, których wartość podatkowa (cena nabycia lub wartość netto) jest znacząco niższa od obecnej wartości rynkowej lub które w ogóle nie są amortyzowane. Efekt optymalizacji: podwyższenie wartości początkowej znaku towarowego lub jego ujawnienie, osiągnięcie wyższego zysku ze sprzedaży znaku towarowego (z uwagi na brak opodatkowania), optymalizacja podatkowa wykorzystywanych obecnie znaków towarowych poprzez zwiększenie bazy dokonywania odpisów amortyzacyjnych zł zł zł zł zł zł zł zł - zł ,00 zł 0,00 zł Wartość początkowa logo (podatkowa) Przed optymalizacją Stopień ingerencji w obecną strukturę: znaczny, przy czym nie wymaga zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość zastosowania ograniczona efektywnie do końca maja 2013 roku (ze względu na projektowane zmiany w ustawach). Koszt: koszt określany indywidualnie w zależności od obecnej struktury. Przykład W majątku podmiotu X znajduje się znak towarowy (logo). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot X nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego znaku. Wartość rynkowa logo wynosi zł. Przy zastosowaniu naszej struktury optymalizacyjnej Podmiot X będzie mógł rozpocząć amortyzację przedmiotowego znaku towarowego od wartości rynkowej, a w przypadku jego sprzedaży uniknie od zapłaty podatku dochodowego zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Po optymalizacji 0,00 zł ,00 zł Roczny odpis amortyzacyjny Podatek dochodowy przy ewentualnej sprzedaży znaku towarowego za zł Przed optymalizacją Po optymalizacji zł 0 zł Korzyści z optymalizacji: możliwość sprzedaży znaku towarowego bez opodatkowania, jeśli sprzedaż miałaby nastąpić po wartości rynkowej i to bez względu na czas, możliwość dokonywania (ewentualnie podwyższenia dotychczasowych) odpisów amortyzacyjnych, wykreowanie wyższej bazy kosztowej dla celów podatkowych, brak ryzyka podatkowego zagwarantowany interpretacjami indywidualnymi. 15

16 Optymalizacja podatkowa - c.d. Optymalizacja struktury wynagradzania członków kadry kierowniczej Kierowana do: spółek akcyjnych wypłacających wysokie wynagrodzenia członkom kadry kierowniczej (np. menedżerom, członkom zarządu, członkom rady nadzorczej), spółek z o.o. pod warunkiem przekształcenia w spółkę akcyjną, spółek wypłacających wysokie premie uznaniowe. Efekt optymalizacji: zmiana tytułu wypłaty wynagrodzeń członkom kadry kierowniczej, tymczasowa zmiana struktury akcjonariatu pozostająca jednak bez wpływu na decyzyjność. Koszt wdrożenia: koszt obejmujący know-how oraz sporządzenie wniosków o interpretacje indywidualne wynosi zł netto plus 200 zł/os w przypadku, gdyby osoby objęte optymalizacją chciały otrzymać również interpretacje indywidualne, płatność po uzyskaniu pozytywnych interpretacji (success fee), koszty sporządzenia wszystkich dokumentów oraz pełne wdrożenie systemu wraz z konsultacjami nie przekracza zł. Korzyści z optymalizacji dla członków kadry kierowniczej: opodatkowanie całości lub części otrzymywanego wynagrodzenia liniową stawką 19%, brak obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od całości lub części wynagrodzenia, możliwość odroczenia terminu zapłaty podatku, brak ryzyka związanego z optymalizacją (ochrona wynikająca z interpretacji przepisów prawa podatkowego). Korzyści dla Spółki: zmniejszenie kosztów zatrudnienia członków kadry kierowniczej (w szczególności o wartość obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), zmniejszenie ilości obowiązków z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz ryzyk z tym związanych, silne działanie motywacyjne dla członków kadry kierowniczej przy zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, brak ryzyka związanego z optymalizacją (ochrona wynikająca z interpretacji przepisów prawa podatkowego). Przykład Roczny wydatek pracodawcy zł (równowartość zł miesięcznie netto przed optymalizacją) zł zł zł zł zł zł Wynagrodzenie Wynagrodzenie wypłacane na wypłacane na podstawie podstawie umowy o pracę uchwały zł Całkowity wydatek pracodawcy zł Dywidenda Optymalizacja Wynagrodzenie na rękę Piotr LISS Tax Partner Tax Advisor (10 240) 16

17 Współpraca w globalnej sieci to duże wyzwanie. Jesteśmy jednak pewni, że warte naszego wysiłku. Działamy wspólnie z naszymi kolegami doradcami z całego świata - wspierając Państwa biznes, gdziekolwiek zechcą go Państwo rozwijać. Zapraszamy do współpracy. 17

18 Garść informacji na koniec Mamy przyjemność poinformować Państwa, że począwszy od 2013 roku RSM Poland KZWS łączy się z Baltic Accountants & Consultants Kurt IVERSEN z siedzibą w Warszawie. BAAC to zespół ponad 30 specjalistów: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych i konsultantów. Od tego momentu RSM Poland KZWS liczy ponad 100 pracowników. Połączone firmy będą kontynuowały działalność pod swoją dotychczasową nazwą. Nie zmieniają się dane rejestrowe ani teleadresowe. Wszyscy nasi doradcy i specjaliści są do Państwa dyspozycji na identycznych zasadach jak dotychczas. 27 lutego gazeta Rzeczpospolita opublikowała Ranking Firm Audytorskich, w którym zostaliśmy sklasyfikowani jako 8 największa w Polsce firma audytorska poza firmami wielkiej czwórki (12 pozycja w Polsce uwzględniając firmy wielkiej czwórki). Jednocześnie osiągnęliśmy najszybszy wzrost wśród firm audytorskich. 26 i 27 lutego RSM Poland KZWS brało udział w Youth to Business Forum - konferencji organizowanej przez Aiesec. Była to pierwsza edycja projektu skierowanego do studentów, wcześniej występującego pod nazwą Akademia Umiejętności, gdzie warsztaty połączone były z promowaniem staży i pracy. Warsztaty poprowadzili Piotr Staszkiewicz, Tomasz Beger oraz Bartosz Miłaszewski. W ramach naszej działalności angażujemy się także w szereg inicjatyw na forum publicznym. Chcemy aktywnie współtworzyć i rozwijać młodą, polską gospodarkę - ułatwiając zagranicznym inwestorom bezpieczny i dynamiczny start w polskim biznesie, ale także wspierając rodzimych przedsiębiorców od tych najmniejszych, indywidualnych, po duże międzynarodowe koncerny. 13 marca Dziennik Gazeta Prawna opublikowała już VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych, w którym zostaliśmy sklasyfikowani na pierwszym miejscu w Polsce, jako firma doradztwa podatkowego zatrudniająca od 3 do 9 doradców. 14 marca RSM zdobyło Specjalną Nagrodę Redaktora Międzynarodowego Biuletynu Rachunkowości za Globalną Inicjatywę Roku - RSM World Day. Światowy Dzień RSM zasłużył na tą szczególną nagrodę, ze względu na ogromny zasięg projektu, który został uznany za inicjatywę angażującą wszystkie niezależne spółki na całym świecie, którym przyświeca wspólna wizja i wartości. W dniu 15 marca Piotr Staszkiewicz oraz Tomasz Beger brali udział jako prelegenci w konferencji Zasady opodatkowania spółek komandytowych i komandytowoakcyjnych. Piotr omawiał zagadnienia bilansowe związane z funkcjonowaniem SK i SKA, natomiast Tomasz przedstawiał kwestie podatkowe dotyczące tego zagadnienia. W konferencji organizowanym przez wydawnictwo Explanator oraz magazyn Controlling wzięło udział blisko 60 osób. 19 marca RSM Poland KZWS wzięło udział w Dniach Kariery, organizowanych przez Aiesec na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dni Kariery to targi pracy skierowane przede wszystkim do studentów i absolwentów, gdzie firmy różnych branży oferują pracę, staże oraz praktyki. RSM Poland KZWS Audyt S.A. nie tylko działa w Polsce. W ostatnim kwartale w ramach audytu dwa zespoły dokonywały czynności rewizji finansowej poza krajem (byliśmy w Niemczech i Czechach). Nasz międzynarodowy charakter to nie teoria, ale przede wszystkim praktyka. RSM Poland KZWS jest jednym z głównych sponsorów I Ogólnopolskiego Konkursu Podatkowego Tax Battle organizowanego przez Podatkowe Koło Naukowe Advisor. Zwycięzcy konkursu dostaną szansę odbycia praktyk w naszej firmie w Poznaniu. RSM Poland KZWS jest na facebooku. Zapraszamy do odwiedzenia strony! 18

19 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: RSM Poland KZWS Stary Rynek 38-39, Poznań T F Prosimy zwrócić uwagę, że żaden z zaprezentowanych artykułów nie powinien być rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland KZWS Audyt S.A. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji. Nadzór merytoryczny: Anna Kowalczyk (biegły rewident, RSM Poland KZWS) Redakcja: Anna Kowalczyk (biegły rewident, RSM Poland KZWS) RSM Poland KZWS, 2013 RSM Poland KZWS is an independent member firm of RSM International, an affiliation of independent accounting and consulting firms. RSM International is the name given to a network of independent accounting and consulting firms each of which practices in its own right. RSM International does not exist in any jurisdiction as a separate legal entity.

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo