Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady"

Transkrypt

1 Newsletter 1/2013 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi potrzebami i lokalnymi wymogami. interpretacje informacje porady

2 Szanowni Państwo, Apetyt rośnie w miarę... Czynniki od nas z definicji niezależne, ostatnio testują naszą wytrzymałość. W krótszej perspektywie czasowej zima nie chciała nas opuścić mimo fali uczucia... delikatnie mówiąc niechęci kierowanej w jej stronę. Dłużyła się niemiłosiernie i bardzo chciała z nami zostać chyba już na stałe. W dłuższej perspektywie mimo obdarzenia go takimi samymi uczuciami nie chce nas opuścić kryzys. Jakby się zadomowił i ani myślał zrobić miejsca prospericie. Choć w 2008 czy 2009 roku parafraza do biblijnych 7 lat chudych wydawała się czarnowidztwem dziś myślę, zerknęlibyśmy na nią łagodnym okiem, bo to jeszcze tylko półtora roku... hmm... tak to jest z planami gospodarczymi, że czarna wizja wczoraj dziś może być nie najgorszym scenariuszem. Ale spójrzmy na to cieplejszym okiem......wszak dziś, gdy za oknem temperatura wyraźnie w plusie i słońce też daje się zauważyć i odczuć coraz częściej mamy apetyt na więcej. Skoro minęła zima to może i kryzys nas wreszcie opuści... o ile na zmianę pór roku wpływ mamy żaden o tyle na przepędzenie kryzysu mikro-wpływ ma każdy z nas. Skoro kryzys dotyka jednostek: poszczególnych ludzi, poszczególne firmy, dlaczego nie ma to działać w drugą stronę? Parafrazując słynne powiedzenie, bzdura powtórzona tysiąc razy staje się faktem. I tak czarna magia słowa kryzys odmieniana przez wszystkie przypadki przez ztabloidyzowane media i polityków zagościła na dobre w naszej świadomości. A mówi się: nie wywołuj wilka z lasu... Na huk wybuchu większość ludzi odruchowo się kuli, na hasło kryzys większość ludzi ogranicza wydatki. A spirala problemów w skali makro się nakręca. Może wiosna, lato, słońce, ciepło wywołają zmianę nastawienia i pozwolą odwrócić trend. Ile można z tym kryzysem... czas utopić tę Marzannę... i tu pozytywne nastawienie każdego z nas ma jakiś wpływ. Jak mówiłem... apetyt rośnie w miarę jedzenia... Skoro mamy już wiosnę to może czas na pożegnanie kryzysu? Kto za, ręka w górę, uśmiech na twarz i do pracy! Bartosz MIŁASZEWSKI doradca podatkowy (11251) Managing Partner

3 Top News W tym numerze newslettera zwracamy uwagę na prawne i bilansowe aspekty likwidacji spółki z o.o. Zajmiemy się wieloma aspektami podatków, wśród których między innymi są odsetki za zwłokę i certyfikaty rezydencji. Zwrócimy uwagę jak można zaoszczędzić przez optymalizację podatkową różnych dziedzin działalności osób prawnych i fizycznych. Na koniec zajmiemy się porównaniem czasu pracy w systemie podstawowym i równoważonym. Tradycyjnie już prezentujemy także kilka istotnych informacji na nasz temat oraz kalendarium wydarzeń. Prawo spółek i prawo bilansowe Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Podatki Odsetki za zwłokę - zasady naliczania 5 Podatki Podatek u źródła po co nam certyfikat rezydencji, czyli jak zapłacić więcej kontrahentowi 8 Prawo pracy Czas pracy w systemie podstawowym i równoważonym - porównanie część I 11 Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie wartości nieruchomości do poziomu rynkowego dla celów podatkowych 14 Ustalenie wartości znaku towarowego na poziomie rynkowym dla celów podatkowych 15 Optymalizacja struktury wynagradzania członków kadry kierowniczej 16 INFORMACJE Kalendarium wydarzeń w RSM Poland KZWS 18 3

4 Prawo spółek i prawo bilansowe Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), dalej zwanym KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Wobec tego główną przesłanką utworzenia i prowadzenia spółki jest współpraca określonych osób we wspólnym celu z nastawieniem na zysk. W artykule przedstawione zostały główne czynności, jakie należy podjąć w przypadku ustania woli współpracy wspólników w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej spółka z o.o.) i podjęcia przez nich uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o., co zgodnie z art. 270 KSH stanowi jedną z przyczyn jej rozwiązania. W wyniku podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki (w formie aktu notarialnego), zmianie ulega jej cel, którym staje się zakończenie bieżących interesów spółki tj. upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, zaspokojenie wierzycieli, ewentualnie podział pozostałego majątku między wspólników, przy jednoczesnym ograniczaniu wszczynania nowych interesów, chyba że są one potrzebne do ukończenia spraw w toku. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki nie musi wskazywać, kto będzie jej likwidatorem, jeśli mają być nimi dotychczasowi członkowie zarządu lub jeśli umowa spółki zawiera postanowienia dotyczące ustanowienia likwidatorów. Pierwszym obowiązkiem likwidatorów jest zgłoszenie faktu otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (art KSH). Do zgłoszenia należy dołączyć również potwierdzone notarialnie wzory podpisów likwidatorów spółki z o.o. (art KSH). Teoretycznie, jeżeli likwidatorami zostają dotychczasowi członkowie zarządu, istnieje możliwość wskazania sądowi rejestrowemu, iż wzory podpisów konkretnych osób znajdują się już w aktach rejestrowych i ponowne ich składanie jest zbędne. W praktyce, niestety, często zdarza się sytuacja, że sądy rejestrowe, pomimo faktu że likwidatorami zostali dotychczasowi członkowie zarządu spółki i udzielono stosownych wyjaśnień, żądają dodatkowego wzoru podpisu, złożonego po powołaniu do pełnienia funkcji likwidatora spółki. Spółka powinna także zaktualizować dane w GUS, ZUS i US (NIP-2, VAT-R). Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia (art. 279 KSH). Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który jest zatwierdzany przez zgromadzenie wspólników (art KSH) i przystępują do przeprowadzania czynności likwidacyjnych, tj. rozwiązania umów, ściągnięcia wierzytelności, uregulowania wszystkich zobowiązań, upłynnienia majątku spółki. Do dnia zaprzestania działalności (zakończenia likwidacji) konieczne jest sporządzenie i przekazanie informacji PIT-11, PIT-4R oraz uzyskanie ewentualnego zwrotu VAT. Zwrot VAT musi nastąpić przed wykreśleniem podmiotu z rejestru (w przeciwnym przypadku wniosek o zwrot podatku zostanie uznany za bezprzedmiotowy). Po uzyskaniu zwrotu VAT należy dokonać wyrejestrowania podmiotu jako podmiotu, który przestał dokonywać czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, co może mieć miejsce po zakończeniu czynności likwidacyjnych i upływie minimum sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, sporządzane jest sprawozdanie likwidacyjne, które zatwierdzane jest przez zgromadzenie wspólników. Wspólnicy podejmują również uchwałę o wyznaczeniu osoby do przechowywania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (poza przypadkiem kiedy umowa spółki zawiera postanowienia w tym zakresie, art KSH). Na zakończenie likwidatorzy składają wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym (art KSH), załączając aktualizację danych w GUS, US i ZUS. Na podstawie wniosku następuje wykreślenie podmiotu z rejestru, co oznacza zakończenie przez nią bytu prawnego. Teoretycznie sąd rejestrowy realizując zasadę jednego okienka powinien sam zawiadomić właściwe organy (GUS, US i ZUS) o rozwiązaniu spółki z o.o. W praktyce zalecane jest, aby likwidatorzy upewnili się, że organy te zostały o niniejszym fakcie poinformowane. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki uruchamia również szereg czynności księgowych. Przede wszystkim na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji, tj. na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów spółki oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia (art. 26 ust. 4 i 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330.), dalej zwaną UoR). Należy mieć na uwadze, że jednostka postawiona w stan likwidacji jest jednostką (co do zasady) niekontynuującą działalność, co powoduje, że wycena aktywów powinna być dokonana po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 29 ust. 1 UoR). Jednostka jest również zobowiązana utworzyć rezerwę na spodziewane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności, np. odszkodowania czy kary umowne (art. 29 ust. 1 UoR), a różnicę powstałą w wyniku ww. wyceny oraz utworzenia rezerwy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny (art. 29 ust. 2a UoR). Bilans zamknięcia sporządzony na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji może stanowić podstawę sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, o którym mowa w art KSH. W związku z zamknię- 4

5 Prawo spółek i prawo bilansowe - c.d. ciem ksiąg rachunkowych istnieje również obowiązek złożenia w terminie 3 miesięcy deklaracji CIT-8. Jednostka będąca w likwidacji sporządza również sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (art. 45 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 UoR). Kwestię zatwierdzenia sprawozdania finansowego reguluje natomiast art. 53 UoR, zgodnie z którym zatwierdzeniu podlegają "roczne" sprawozdania finansowe. Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia "roczne" sprawozdanie finansowe. Przyjmuje się w praktyce, że roczne sprawozdanie finansowe jest to sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy. Przez rok obrotowy (art. 3 ust. 1 pkt 9 UoR) rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa umowa, na podstawie której utworzono spółkę. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. A zatem sprawozdanie sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji (w ciągu roku obrotowego) nie musi w naszej opinii podlegać zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Sprawozdanie takie nie podlega również obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, bowiem nie sporządza je jednostka kontynuująca działalność (art. 64 ust. 1 UoR). Badanie takie może jednak zostać przeprowadzone dobrowolnie. Na dzień rozpoczęcia likwidacji, a także na początek każdego następnego roku obrotowego w trakcie trwającego postępowania likwidacyjnego następuje otwarcie ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 1 pkt 2 i 5 UoR). Ponadto na dzień rozpoczęcia likwidacji należy składniki kapitału własnego spółki połączyć w jeden kapitał podstawowy, zmniejszając go o udziały własne (art. 36 ust. 3 UoR). Na każdy dzień kończący rok obrotowy przypadający w trakcie trwającego postępowania likwidacyjnego oraz na dzień zakończenia likwidacji jednostka przeprowadza inwentaryzację aktywów i pasywów (art. 26 ust. 1 i 4 UoR) oraz zamyka księgi rachunkowe (art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 UoR). W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych istnieje również obowiązek złożenia w terminie 3 miesięcy deklaracji CIT-8. Spółka sporządza również sprawozdanie finansowe, które podlega zatwierdzeniu, ale nie podlega obowiązkowi badania (art. 45 ust. 1, art. 53, art. 64 ust. 1 UoR). Księgi i dokumenty spółki, która została zlikwidowana przechowuje wskazana w umowie spółki lub uchwale wspólników osoba. O miejscu przechowywania tych dokumentów spółka powinna zawiadomić właściwy organ podatkowy. Ewa KĄDZIELA Supervisor in Audit Department Podatki Odsetki za zwłokę - zasady naliczania Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej 1 od zaległości podatkowych (jaką jest podatek, lub zaliczka na podatek, niezapłacone w terminie) naliczane są odsetki za zwłokę. Należy zaznaczyć, iż odsetki za zwłokę powinien naliczyć sam podatnik lub płatnik podatku 2 i wpłacić je bez wezwania organu podatkowego. Jeśli wpłacona kwota jest niższa od kwoty zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę, podlega ona proporcjonalnemu zaliczeniu na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Od pozostającej do uregulowania kwoty zaległości podatkowej należy naliczyć odsetki powstałe do dnia jej zapłaty. Wysokość stawki odsetek za zwłokę jest zmienna, określona jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, i 2% 3. Jednocześnie zastrzeżono, iż stawka ta nie może być niższa niż 8%. Obecnie od dnia 9 maja 2013 roku podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 11% - stopa lombardowa wynosi 4,50% (4,50% x 2 + 2% = 11,00%). Warto zauważyć, iż jeśli podatnik złoży prawnie skuteczną ko- 1 Ustawa z dnia r. - Ordynacja podatkowa, test jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. (dalej: OP). 2 Ale także inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe. 3 Por.: art OP. 5

6 Podatki - c.d. rektę deklaracji, dołączy do niej pismo uzasadniające przyczynę korekty, a ponadto w ciągu 7 dni od złożenia korekty deklaracji wpłaci kwotę zaległości podatkowej, to ma on możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki (obecnie stawka obniżona wynosi 8,25% (11,00% x 0,75)). Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeśli korekta deklaracji składana jest w wyniku czynności sprawdzających przeprowadzanych przez urząd, po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po zakończeniu kontroli podatkowej (w przypadkach, gdy zawiadomienie nie jest doręczane) 4. Stawka odsetek za zwłokę oraz obniżona stawka odsetek za zwłokę są ogłaszane w drodze obwieszczenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Poniższy wzór przedstawia sposób naliczania odsetek za zwłokę 5. Kz * L * O 365 = Ko Symbole i liczby zastosowane we wzorze oznaczają: Kz - kwotę zaległości, L - liczbę dni zwłoki, O - stawkę odsetek za zwłokę (lub obniżoną stawkę odsetek za zwłokę) w skali roku, liczbę dni w roku, Ko - kwotę odsetek. Wyliczoną w ten sposób kwotę odsetek należy zaokrąglić do pełnych złotych w taki sposób, iż końcówki kwot poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 groszy lub więcej zaokrągla się do pełnych złotych w górę. W sytuacji, gdy w okresie istnienia zaległości podatkowej obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, należy okres ten podzielić na podokresy i dla każdego z nich obliczyć kwotę odsetek. Zaokrągleniu podlega dopiero suma odsetek za poszczególne okresy. Przykładowo, jeśli zaległość istniała w okresie od do dnia to okres ten należy podzielić na następujące podokresy: , w którym obowiązywała stawka 14,5% oraz w którym obowiązywała stawka 14%. Istotną kwestią wymagającą określenia przed przystąpieniem do obliczania odsetek jest dzień, od którego należy rozpocząć naliczać odsetki oraz dzień, na którym tę kalkulację należy zakończyć. Odsetki za zwłokę nalicza się od kolejnego dnia po dniu upływu terminu płatności podatku bądź terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego 6. W przypadku, gdy organ podatkowy dokonał zwrotu 7 : nadpłaty, która została wykazana w zeznaniu lub deklaracji nienależnie, lub w wysokości wyższej od należnej, lub podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej 8, lub oprocentowania nienależnej nadpłaty lub zwrotu podatku, zwrot taki (lub zaliczenie) traktowany jest na równi z zaległością podatkową, a odsetki za zwłokę naliczyć należy od dnia zwrotu nadpłaty (podatku lub oprocentowania), lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Natomiast, jeśli zaległość podatkowa zostanie spowodowana faktem, iż płatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej wtedy odsetki naliczane są od dnia pobrania tego wynagrodzenia 9. Odsetki za zwłokę nalicza się do dnia (włącznie z tym dniem): zapłaty podatku, wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków, potrącenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art OP 10, wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania, zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej, 4 Por.: art. 56 1b OP. 5 Por.: 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz ze zm. (dalej: RozpOds). 6 Por.: art OP. 7 Lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. 8 Chyba, że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy. 9 Por.: art OP. 10 Jest to umowa zawarta między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem lub za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem, na mocy której następuje przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów (lub odpowiednio budżetu państwa) por.: art. 66 OP. 6

7 Podatki - c.d. złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy 11. Warto również wiedzieć, iż jeśli obliczona kwota odsetek nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego (w latach operatorem tym jest Poczta Polska S.A. 12 ) w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, odsetek nie nalicza się. Oznacza to, iż kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego jest równowartością zaległości podatkowej. Odsetek nie nalicza się także m.in. za poniższe okresy: za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, w sytuacji gdy objęte zabezpieczeniem środki pieniężne zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych, za okres od wszczęcia postępowania podatkowego do doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeśli nie została ona doręczona w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, za okres rozpoczynający się kolejnego dnia po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, w odniesieniu do zaległości związanych z błędami rachunkowymi (lub oczywistymi pomyłkami) popełnionymi w deklaracji, jeśli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy 13. W związku z tym, iż prowadząc działalność gospodarczą lub rozliczając zeznania podatkowe, może zdarzyć się, iż podatnik będzie zmuszony obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę, poniżej prezentujemy przykłady, które obrazują sposób ich obliczania: Przykład 1 Podatnik dnia roku wpłacił zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2012 roku w kwocie 200 zł. Następnie w październiku zorientował się, iż wpłacona zaliczka była zaniżona, a prawidłowa kwota podlegająca wpłacie to 500 zł. Różnicę w kwocie 300 zł podatnik zamierza wpłacić dnia roku. W związku z tym, iż kwota obliczonych odsetek (300 zł x 29 dni x 14,5% / 365) wynosi 3,45 zł podatnik wpłaca kwotę zaległości bez odsetek za zwłokę. Przykład 2 Podatnik złożył deklarację VAT-7 za miesiąc czerwiec 2012 roku w której wykazał kwotę do zwrotu w wysokości zł w terminie 60 dni. W dniu roku kwota zwrotu wpłynęła na rachunek bankowy wskazany przez podatnika. W październiku podatnik zorientował się, iż w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec nie wykazał całej sprzedaży opodatkowanej w związku z czym dnia roku złożył korektę deklaracji za ten miesiąc i dołączył do niej pismo wyjaśniające przyczynę dokonanej korekty deklaracji. W wyniku złożonej korekty kwota do zwrotu zmieniła się w kwotę do zapłaty do urzędu skarbowego w wysokości zł. W związku z tym podatnik musi wpłacić do urzędu skarbowego następujące kwoty: zł wynikające z zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia r. do dnia wpłaty, zł wynikające z nienależnie otrzymanego zwrotu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia r. (dzień zlecenia realizacji przelewu przez urząd skarbowy) do dnia wpłaty. Z uwagi na to, że podatnik złożył korektę deklaracji oraz dołączył do niej pismo wyjaśniające przyczynę korekty, a także wpłaci zaległość podatkową wraz z odsetkami w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji, ma on możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Wiedząc, że podatnik zamierza wpłacić kwotę zaległości wraz z należnymi odsetkami dnia roku oraz, że w okresie istnienia zaległości podatkowej obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosiła 10,88% możemy dokonać następujących obliczeń: (3.000 zł x 86 dni x 10,88% / 365) + ( zł x 35 dni x 10,88% / 365) = = 181 zł Dnia roku podatnik wpłaci do urzędu skarbowego kwotę zł (3.000 zł zł zł). Joanna TKACZ Semi-Senior in Accounting Department 11 Por.: 4 RozpOds. 12 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, art Por.: art OP. 7

8 Podatki Podatek u źródła po co nam certyfikat rezydencji, czyli jak zapłacić więcej kontrahentowi O tzw. podatku u źródła wspominaliśmy już w pierwszym Newsletterze w 2009 roku, jednak jest to temat, który co jakiś czas powraca podczas rozmów z naszymi klientami, przy okazji dokonywania przez nich transakcji z podmiotami zagranicznymi, dlatego też postanowiliśmy poruszyć go na naszych łamach ponownie. O ile w przypadku transakcji towarowych oraz usług świadczonych na rzeczach zwykle dość prostym jest określenie kraju źródła powstania przychodu a zarazem kraju opodatkowania (najczęściej jest to kraj dystrybucji lub kraj, w którym fizycznie wykonywana jest usługa), o tyle w przypadku usług niematerialnych oraz świadczeń pieniężnych stanowi to poważny problem, w którym oświadczenie stron transakcji o miejscu wykonania usługi lub świadczenia dla ustawodawców niektórych państw może nie być wystarczające. Dlatego też, aby zminimalizować ilość sytuacji, w których więcej niż jeden kraj domaga się zapłaty podatku od tej samej transakcji, Rada OECD wydała wzorzec dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UUPO), którą zawierają pomiędzy sobą poszczególne kraje (również spoza OECD), ujmując w niej regulacje dotyczące miejsca opodatkowania różnego rodzaju transakcji, począwszy od zysków przedsiębiorstw czy dywidend, a skończywszy na tak newralgicznych jak odsetki czy należności licencyjne. W Polsce katalogi transakcji i świadczeń ze szczególnym miejscem opodatkowania nierezydentów (czyli ze wskazaniem źródła przychodów w Polsce) wymienione są w art. 21 i 22 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm, dalej: UPDOP) oraz w art. 29 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm, dalej: UPDOF). Do najważniejszych i najczęściej spotykanych w codziennym obrocie gospodarczym spółek kapitałowych należą: odsetki, prawa autorskie, prawa do użytkowania urządzeń przemysłowych (w tym środków transportu), dywidendy, a także usługi niematerialne (nie wspominane w większości UUPO): księgowe, prawne, doradcze, reklamowe itp. Dlaczego mam płacić podatek od zakupów? Podatek u źródła jest podatkiem dochodowym, w którym podatnikiem jest podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia lub zapłaty za usługę (nierezydent), płatnikiem natomiast rezydent kraju źródła przychodu. W Polsce zdecydowanie częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której to polski podmiot, jako nabywca odpłatnej usługi lub wypłacający świadczenie, jest płatnikiem podatku. W przypadku dywidend nie dziwi fakt, że są one opodatkowywane w kraju, który świadczenie wypłaca, w przypadku jednak płatności za usługi pojawia się pytanie: dlaczego mam płacić podatek dochodowy, jeżeli niczego nie sprzedałem? Takie działanie wskazują ustawy podatkowe (UPDOP i UPDOF), ale nie musi to oznaczać, że więcej ubędzie z naszej kasy, ani też, że nasz kontrahent dostanie mniejsze wynagrodzenie. Od stu czy w stu? Charakterystycznym dla podatku dochodowego jest obliczenie go od wartości dochodu brutto, wpłaty należnego podatku do fiskusa i pozostawienie dochodu netto do rozdysponowania. Podobnie zatem powinniśmy postąpić w przypadku wypłaty świadczenia dla naszego zagranicznego kontrahenta: obliczamy podatek dochodowy wg ustalonej stawki, wpłacamy go do właściwego urzędu skarbowego, a pozostałą część należności wpłacamy na konto wskazane przez kontrahenta/ świadczeniobiorcę. W ten sposób my spłacamy całość naszego zobowiązania, a nasz kontrahent, po otrzymaniu tylko części należności oraz informacji o pobranym podatku, na mocy właściwej UUPO, rozlicza u siebie podatek pobrany w Polsce. Przykład 1 Zapłata za usługi księgowe kontrahentowi brytyjskiemu wartość faktury: 200,00 PLN; Stawka podatku dochodowego u źródła: 20%. Pobranie podatku: 200,00 PLN x 20% = 40,00 PLN Zapłata dla kontrahenta: 200,00 40,00 = 160,00 PLN Co jednak w przypadku, jeśli nie mamy możliwości pobrania podatku przed wypłatą należności lub, co gorsza, zapomnieliśmy go pobrać, a nasz kontrahent nie ma zamiaru zwrócić nam tej części, którą powinniśmy wpłacić do urzędu? Wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak zapłacić podatek z własnej kieszeni, jednak przy jego obliczaniu powinniśmy pamiętać, że skoro kontrahent otrzymał wartość netto, to dla wyznaczenia wartości podatku musimy dokonaną wpłatę ubruttowić metodą w stu. Przykład 2 Zapłata za usługi księgowe kontrahentowi brytyjskiemu wartość faktury: 200,00 PLN; Stawka podatku dochodowego u źródła: 20%. Zapłata dla kontrahenta: 200,00 PLN Obliczenie podstawy opodatkowania (wartości brutto): x - 20%x = 200,00 PLN; x = 250,00 PLN Obliczenie podatku: 250,00 200,00 = 50,00 PLN 8

9 Podatki - c.d. W tym miejscu pojawia się problem z rozliczeniem podatku dochodowego "wyłożonego" przez polską spółkę. Jeśli konieczność ubruttowienia rozliczenia i w efekcie wypłacenia kontrahentowi kwoty netto (bez pomniejszania o polski podatek), wynika wprost z zawartej pomiędzy stronami umowy (klauzula "net of tax"), wówczas taki podatek dochodowy stanowi po prostu element cenotwórczy i może stanowić koszt uzyskania przychodów po stronie podmiotu wypłacającego świadczenie (polskiej spółki). W przeciwnym przypadku ujecie takiego podatku w kosztach podatkowych generuje poważne ryzyko i może być zakwestionowane przez organy podatkowe w toku kontroli. Ile dla polskiego fiskusa? Zgodnie z polskimi przepisami oczywiście nie mamy możliwości zapłaty podatku w walutach innych niż polskie złote, dlatego też w przypadku wypłaty dokonanej w innej walucie, podstawę opodatkowania musimy przeliczyć wg odpowiedniego kursu. Biorąc pod uwagę, że nasz kontrahent uzyskał wskazany w ustawie przychód w momencie dokonania przez nas wypłaty, kierujemy się zasadą ogólną, która traktuje o przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu, co dla nas oznacza dzień poprzedzający wypłatę. Ile podatku jednak faktycznie musimy pobrać? Na to pytanie odpowiadają zarówno polskie ustawy podatkowe, jak i poszczególne UUPO. W przypadku polskich ustaw do większości opodatkowanych świadczeń stosuje się stawkę 20% lub 19%, rzadziej (tylko w przypadku przychodów uzyskanych przez porty żeglugi morskiej i powietrznej) 10%. UUPO wskazują jednak inne stawki, zwykle niższe niż krajowe, a czasem nawet zwolnienia z opodatkowania w Polsce, co w związku z generalną zasadą, że prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, wielu podatników ucieszy, ponieważ otrzymają od razu większą część swojej należności. Poproszę o certyfikat rezydencji podatkowej Aby polski płatnik podatku u źródła miał pewność, że pobiera podatek we właściwej wysokości, powinien od zagranicznego podatnika uzyskać potwierdzenie, że rzeczywiście podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w kraju, z którym Polska zawarła stosowną UUPO. Potwierdzeniem takim jest certyfikat rezydencji podatnika, czyli zaświadczenie wydane przez organ administracji podatkowej kraju, z którego pochodzi nasz kontrahent. Niestety, nie istnieje jeden wzór takiego zaświadczenia ani dla krajów OECD, ani nawet dla Unii Europejskiej. Co więcej, wiele krajów nie ma nawet wewnętrznie sformalizowanego takiego zaświadczenia, dlatego może się okazać, że polski płatnik na prośbę o dostarczenie przez podatnika certyfikatu rezydencji, otrzyma dokument, który nie tylko nie przypomina naszego CFR (polski wzór certyfikatu rezydencji), ale jest odręcznie wypisanym oświadczeniem tylko opatrzonym pieczęcią urzędową. Niezależnie jednak od formy certyfikatu, musimy go mieć, aby zastosować zapisy właściwej UUPO. W ustawie jest, w UUPO nie ma Jeśli już wiemy o transakcji z nierezydentem, ustaliliśmy, że nasza ustawa podatkowa nakazuje jej opodatkowanie i otrzymaliśmy certyfikat rezydencji, kierujemy się do właściwej UUPO w celu sprawdzenia, jaką stawkę podatkową powinniśmy zastosować. Jakież może być nasze zdziwienie, kiedy okaże się, że dana UUPO w ogóle nie wspomina o tym rodzaju transakcji, jaki planujemy, mimo że polskie przepisy wskazują go jako ten ze szczególnym miejscem opodatkowania. Czy to oznacza, że prosząc o certyfikat rezydencji fatygowaliśmy naszego kontrahenta niepotrzebnie? Niezupełnie. Polskie ustawy podatkowe zawierają szczególne regulacje dotyczące np. opodatkowania usług: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a UPDOP oraz art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF). UUPO jednak zwykle nie traktują wyżej wymienionych aż tak szczegółowo, w związku z czym ich kwalifikacja znajduje się w kategorii zysków przedsiębiorstw, które co do zasady opodatkowane są tylko w kraju siedziby świadczącego usługę. Jeżeli więc usługa nie została wykonana przez zakład (uwaga: zgodny z definicją UUPO, a nie krajowej ustawy podatkowej) znajdujący się w Polsce, to na podstawie otrzymanego certyfikatu rezydencji w/w usługi skorzystają ze zwolnienia z opodatkowania w naszym kraju. Korzystniejsze powiązania Oprócz zwolnień, które wynikają bezpośrednio z UUPO, polska UPDOP zawiera dodatkowo zapisy o dość istotnym dla wielu podmiotów zwolnieniu, które może mieć zastosowanie, jeżeli transakcja dokonywana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepisy te wskazują możliwość zwolnienia z opodatkowania w Polsce wypłacanych odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 3 UPDOP) oraz dywidend (art. 22 ust. 4 UPDOP). W przypadku dywidend wypłacanych jednostkom powiązanym lub otrzymywanych od takich jednostek, ze zwolnienia możemy skorzystać już teraz, pod warunkiem, że drugą stroną transakcji jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w jednym z krajów UE, EOG lub Szwajcarii, a spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia od takiego podatku. Ustawa wskazuje jednak minimalny poziom udziałów bezpośrednich, jaki spółka uzyskująca dywidendę musi posiadać w kapitale jednostki, która tą dywidendę wypłaca 10%(w przypadku udziałowca ze Szwajcarii: 25%). W przypadku odsetek i należności licencyjnych z całkowitego zwolnienia z podatku u źródła obecnie jeszcze nie możemy 9

10 Podatki - c.d. skorzystać, wciąż obowiązują przepisy przejściowe, na mocy których do 30 czerwca 2013 roku musimy pobrać 5% podatku. Również tutaj pobranie obniżonego podatku (a od 1 lipca 2013 roku nie pobranie go w ogóle) warunkowane jest wysokością bezpośredniego udziału w kapitale spółki co najmniej 25%. W tym przypadku jednak nieistotnym jest, która ze stron transakcji osiągnęła ten poziom w kapitale drugiego podmiotu. Co więcej, możliwe jest również zastosowanie obniżenia/zwolnienia z opodatkowania, jeżeli jakaś inna spółka, będąca podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów w którymś z krajów UE lub EOG, posiada w obu podmiotach będących stronami transakcji co najmniej po 25% udziałów lub akcji. Podczas sprawdzania udziału w kapitale, należy zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno w przypadku dywidend, jak i odsetek oraz należności licencyjnych, ustawa warunkuje zastosowanie zwolnień posiadaniem tego kapitału nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Nie oznacza to jednak, że okres ten musiał upłynąć przed dniem dokonania przez nas transakcji. ETS już w 1996 roku w jednym ze swoich wyroków podkreślił, że Warunek nieprzerwanego dwuletniego okresu posiadania udziałów jest spełniony również, jeżeli przed wypłatą spółka nie posiadała tych udziałów przez 2 lata, ale zamierza je utrzymać w dalszym ciągu po uzyskaniu wypłaty (...). Zwolnienie od opodatkowania u źródła przysługuje również spółkom, które przed otrzymaniem należności posiadały wymagane udziały (akcje) w kapitale spółki wypłacającej przez okres krótszy niż 2 lata, ale planują utrzymywać je przez wymagany okres (wyrok C-283/94). W chwili obecnej wynika to także wprost z przepisów UPDOP (art. 21 ust. 5 i art. 22 ust. 4b). Nie ma certyfikatu, nie ma UUPO...co wtedy? Polska zawarła UUPO z ponad osiemdziesięcioma państwami na świecie. Niestety, w przypadku braku takiej umowy z krajem rezydencji podatkowej naszego kontrahenta, zawsze musimy stosować przepisy krajowe, czyli pobierać podatek u źródła w wysokości określonej naszymi ustawami podatkowymi. Oznaczać to może de facto niższe wynagrodzenie naszego kontrahenta, którego kraj niekoniecznie musi udostępniać mu narzędzie w postaci możliwości jakiegokolwiek rozliczenia podatku pobranego w innym kraju. Dlatego tak ważnym jest sprawdzenie, czy planowana przez nas transakcja podlega opodatkowaniu u źródła i odpowiednio wczesne uprzedzenie naszego kontrahenta o konieczności pobrania podatku w przeciwnym razie nasza pierwsza transakcja w ramach planowanej współpracy może okazać się tą ostatnią W podobnej sytuacji znajdą się nasi kontrahenci, którzy pomimo rezydencji podatkowej w kraju, z którym mamy zawartą UUPO, nie dostarczą nam certyfikatu rezydencji. Ci jednak zwykle mają możliwość rozliczenia w swoim kraju pobranego w Polsce podatku, co oznacza, że będą w stanie po jakimś czasie odzyskać część należności w postaci niższego zapłaconego podatku w swoim kraju. W praktyce jednak zawsze lepiej jest otrzymać choć kilka procent więcej swojej należności od razu, niż płacić nieco niższy podatek np. po kilku miesiącach. Terminy, formularze, adresaci Pobrany podatek u źródła płatnik odprowadza do urzędu skarbowego w terminie: do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek ten pobrał (czyli w którym dokonał płatności na rzecz nierezydenta) - w przypadku, gdy zagraniczny podatnik jest osobą prawną, do 20 dnia miesiąca kolejnego wówczas, gdy zagraniczny podatnik jest osobą fizyczną. Na płatniku, oprócz pobrania i odprowadzenia podatku, ciąży również obowiązek sporządzenia informacji i deklaracji podatkowych dotyczących pobranych podatków i przekazania ich urzędowi właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych: CIT-10Z deklaracja zbiorcza sporządzana dla urzędu skarbowego, składana do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym płatnik pobrał podatek od wypłat na rzecz osób prawnych; PIT-8AR deklaracja zbiorcza sporządzana dla urzędu skarbowego, składana do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku, w którym płatnik pobrał podatek od wypłat na rzecz osób fizycznych; IFT-1R/IFT-2R informacja o uzyskanych od płatnika przychodach i pobranym podatku na rzecz poszczególnych podatników będących osobami fizycznymi (IFT-1R) lub osobami prawnymi (IFT-2R). Formularz ten przekazywany jest zarówno urzędowi, jak i właściwemu podatnikowi do końca lutego (IFT-1R) lub trzeciego miesiąca (IFT-2R) roku następującego po roku podatkowym, w którym został pobrany podatek. Jeżeli podatnik w trakcie roku zażąda od płatnika informacji o przychodach i pobranym podatku, wówczas płatnik ma obowiązek w ciągu 14 dni wystawić dla niego właściwą informację IFT-1 lub IFT-2, co nie zwalnia go jednak z obowiązku sporządzenia informacji rocznej; IFT-3R informacja o wypłaconych przez płatnika przychodach na rzecz osób fizycznych będących rezydentami krajów Unii Europejskiej lub terytoriów zależnych lub stowarzyszonych z krajami UE, z którymi Polska zawarła UUPO, przekazywany urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi (osobie fizycznej) do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym zostały wypłacone przychody lub należności finansowe (np. odsetki, wynagrodzenie z tytułu obrotu papierami wartościowymi itp.). W tym przypadku również mamy obowiązek sporządzenia IFT-3 w ciągu 14 dni od żądania podatnika, jeżeli takie otrzymamy w trakcie roku. Polak też może być podatnikiem Oczywiście zdarzają się również sytuacje, w których to polski podmiot jest podatnikiem, a zagraniczny płatnikiem. 10

11 Podatki - c.d. W tej sytuacji schemat postępowania jest odwrotny to nierezydent żąda od nas certyfikatu rezydencji (jeżeli ustawodawstwo danego kraju go wymaga tak jest np. w Hiszpanii) i pobiera podatek wpłacając go do urzędu skarbowego w swoim kraju. Polski podmiot natomiast otrzymuje należność pomniejszoną o podatek, który rozlicza stosując metodę rozliczenia wskazaną przez UUPO z danym krajem i ujmuje dane o uzyskanych przychodach lub dochodach w rozliczeniu CIT-8. Nie takie proste, jak się wydaje Z powyższego wynika dość prosty schemat postępowania w przypadku zawierania transakcji z nierezydentami, w praktyce jednak na każdym kroku można napotkać problemy. Dużo kłopotu sprawić może już sama kwalifikacja planowanej transakcji do właściwej kategorii przychodu nierezydenta, a co za tym idzie wskazanie właściwej stawki podatku. Niestety, jest to zadaniem płatnika, a więc to płatnik podlega ewentualnej odpowiedzialności za pobranie podatku w niewłaściwej wysokości (jak również za nie pobranie lub pobranie, ale nie wpłacenie do fiskusa). Często również wątpliwości budzić może pojęcie zakładu, które niekoniecznie musi być fizyczną placówką, a usługa fizycznie została wykonana na terenie Polski. Dlatego też już przed zawarciem umowy z kontrahentem warto skontaktować się z doradcą podatkowym, który pomoże przy odpowiedniej kwalifikacji planowanej transakcji, co w przypadku płatników pozwoli na uprzedzenie zagranicznego kontrahenta o obowiązku pobrania podatku i uzyskanie od niego certyfikatu rezydencji. W przypadku podatników natomiast doradca wskaże właściwy model rozliczenia przychodów uzyskanych za granicą, pomagając odzyskać pobrany tam podatek. Justyna CHRZANOWSKA Supervisor in Accounting Department Prawo pracy Czas pracy w systemie podstawowym i równoważonym - porównanie część I Aby kontrolować koszty czasu pracy pracowników, każdy pracodawca powinien zdecydować, w jakich systemach czasu pracy będą oni pracować. Prawidłowe układanie grafików czasu pracy nigdy nie było zadaniem łatwym. Oczywiście, nie ma większego problemu, żeby rozłożyć pracę osobie zatrudnionej codziennie po 8 godzin, która ma wolne weekendy. Ale już planowanie godzin pracy pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym jest o wiele bardziej skomplikowane. Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy powinien zależeć od tego, w jakim wymiarze godzin pracodawca chciałby, aby praca była wykonywana, tj. czy wystarczy 8 godzin dziennie, czy też występują w zakładzie pracy sytuacje, gdy czas ten powinien być dłuższy. Pod pojęciem systemu czasu pracy należy rozumieć sposób organizacji czasu pracy pracownika, który obejmuje wymiar czasu pracy, maksymalną długość okresu rozliczeniowego, a także sposób rozliczania czasu pracy. Należy pamiętać, że poszczególne systemy czasu pracy nie różnią się w zakresie liczby godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, a jedynie pozwalają inaczej je ułożyć. Okres rozliczeniowy to okres, na który pracodawca planuje i po którym rozlicza czas pracy pracownika. Długość okresu rozliczeniowego wynika co do zasady z postanowień wewnątrzzakładowych i musi mieścić się w ramach wyznaczonych dla stosowanego u pracodawcy systemu czasu pracy. Natomiast wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym dla danych pracowników. Należy tutaj wspomnieć o przywróconym przepisie sprzed 1 stycznia 2011 roku, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 27/11), który zapadł 8 października 2012 roku, zgodnie z którym, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, nawet jeżeli pokrywa się ono z dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Skutkiem obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy będzie obowiązek wyznaczenia (choć nie w każdym przypadku) dodatkowego dnia wolnego, tak aby zo- 11

12 Prawo pracy - c.d. stała zachowana zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. U każdego pracodawcy może występować jeden lub kilka systemów czasu pracy. Nie ma przeszkód, aby odpowiedni system czasu pracy stosowany był tylko do wybranych stanowisk pracy. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom należy zapewnić łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. Kodeks pracy wyróżnia kilka systemów czasu pracy my zajmiemy się porównaniem dwóch najczęściej stosowanych podstawowy i równoważny (wersja podstawowa) - charakterystykę przedstawia tabela poniżej. System czasu pracy Maksymalna liczba godzin do zaplanowania na dobę Okres rozliczeniowy Podstawa prawna Nieprzekraczający 4 miesięcy art kp Podstawowy 8 godzin 6 miesięcy - w rolnictwie i hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób 12 miesięcy - jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi, mającymi wpływ na przebieg procesu produkcji art kp art kp 1 miesiąc art kp Równoważny 12 godzin 3 miesiące - w szczególnie uzasadnionych przypadkach (stosownie należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy) art kp 4 miesiące - przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych art kp Charakterystyka i planowanie czasu pracy w poszczególnych systemach Najczęściej stosowanym i najbardziej typowym systemem czasu pracy, jest tzw. system podstawowy, w którym pracownicy wykonują pracę 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art k.p.). Dniem wolnym zapewniającym zachowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może być dowolny dzień roboczy tygodnia, a nawet różne dni w różnych tygodniach. Jeżeli praca odbywa się w podstawowym systemie stale od poniedziałku do piątku, to pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy. Na etapie planowania pracy nie można też zapomnieć o obowiązkowych odpoczynkach dobowym i tygodniowym. Pracownikowi zatrudnionemu zarówno w podstawowym jak i równoważnym systemie czasu pracy przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Podstawowy system czasu pracy może być również połączony z pracą zmianową, co ilustruje przykład 1. Przykład 1 Harmonogram czasu pracy w systemie podstawowym połączony z pracą zmianową jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Kwiecień 2012 roku - jednomiesięczny okres rozliczeniowy - wymiar czasu to 160 godzin 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień dzień ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN Z1 Z1 Z1 Z2 WN Z3 W5 WN WŚ Z1 W5 Z1 Z1 Z1 Z2 W5 Z2 Z2 Z2 WN Z3 WN Z3 Z3 Z3 W5 Z1 Z1 WN Z1 12

13 Prawo pracy - c.d. Objaśnienie skrótów: Z1 - (pierwsza zmiana) praca od 6:00 do14:00, Z2 - (druga zmiana) praca od 14:00 do 22:00, Z3 - (trzecia zmiana) praca od 22:00 do 06:00, WN - niedziela wolna od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w niedzielę, WŚ - święto wolne od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w święto, W5 - dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jak wynika z przedstawionego harmonogramu w systemie tym praca jest zawsze zaplanowana na 8 godzin i nie ma znaczenia, czy praca świadczona jest w stałych godzinach np.: od godziny 8:00 do 16:00, czy też praca odbywa się na zmiany. Modyfikacją podstawowego systemu czasu pracy, jeżeli chodzi o dobowy maksymalny wymiar czasu pracy są systemy równoważne, które pozwalają na elastyczniejsze planowanie pracy dla pracownika w zależności od potrzeb pracodawcy. Może być stosowany zawsze wtedy, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (art. 135 k.p.). Pracodawca planując czas pracy pracownika ma możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin (w wariancie podstawowym) i zrównoważenie tej przedłużonej pracy poprzez skrócenie pracy w kolejnych dniach lub udzieleniem dnia wolnego. Poniższy grafik przedstawia pracę zaplanowaną w równoważnym systemie czasu pracy. Przykład 2 Harmonogram pracy w równoważnym systemie czasu pracy - 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Kwiecień 2012 roku - jednomiesięczny okres rozliczeniowy - wymiar czasu to 160 godzin 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień dzień ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN WT ŚR CZ PT SO ND PN godz WN W W5 WN W5 W WŚ 12 4 WN 12 W W W WN W5 W 12 WN Objaśnienie skrótów: W - dzień harmonogramowo wolny od pracy, WN - niedziela wolna od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w niedzielę, WŚ - święto wolne od pracy lub dzień oddany w zamian za pracę w święto, W5 - dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Czy dla każdego praca w podstawowym i równoważnym systemie pracy? Wprowadzając równoważny system czasu pracy, pracodawca powinien pamiętać, że jest odpowiedzialny za organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 k.p.). Nie należy zatem wprowadzać pracy w wydłużonym wymiarze dobowym, jeżeli prace są ciężkie lub monotonne, gdyż może to powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, a pracodawca może być obciążony odpowiedzialnością za takie działanie. W odniesieniu do niektórych grup pracowników stosowanie systemu równoważnego jest niecelowe, bowiem nie mogą oni świadczyć pracy dłużej niż przewiduje norma dobowa (co do zasady - 8 godz.). Zakaz dotyczy: pracownic w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników opiekujących się dzieckiem do lat czterech - chyba, że wyrażą zgodę na pracę powyżej 8 godzin, niepełnosprawnych (chyba, że chodzi o prace przy pilnowaniu lub lekarz na wniosek pracownika wyrazi zgodę na takie zatrudnienie), pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika, z powodu zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji, zostanie skrócony do normatywnych 8 godzin, za czas w związku z tym nieprzepracowany przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości takiej, jakie by otrzymał, gdyby pracował w wymiarze wydłużonym (art. 148 K.p.). Temat będzie kontynuowany przez autora w kolejnym numerze newslettera. Karolina BENTKOWSKA Senior in HR & Payroll Department 13

14 Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie wartości nieruchomości do poziomu rynkowego dla celów podatkowych Kierowana do: osób prawnych i fizycznych posiadających nieruchomości (grunty, budynki, budowle), których wartość podatkowa (cena zakupu lub wartość netto) jest znacząco niższa od obecnej wartości rynkowej w sytuacji, gdy: nieruchomości stanowią towary handlowe, nieruchomości są wykorzystywane w działalności gospodarczej (środki trwałe), nieruchomości zostały nabyte w celach inwestycyjnych. Efekt optymalizacji: podwyższenie wartości początkowej nieruchomości, osiągnięcie wyższego zysku ze sprzedaży nieruchomości (z uwagi na brak opodatkowania), optymalizacja podatkowa wykorzystywanych obecnie nieruchomości poprzez zwiększenie bazy dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Stopień ingerencji w obecną strukturę: znaczny, przy czym nie wymaga zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość zastosowania ograniczona efektywnie do końca maja 2013 roku (ze względu na projektowane zmiany w ustawach). Koszt: koszt określany indywidualnie w zależności od obecnej struktury zł zł zł zł zł zł - zł zł zł zł 8000 zł 6000 zł 4000 zł 2000 zł - zł Wartość początkowa nieruchomości Przed optymalizacją Po optymalizacji Roczny odpis amortyzacyjny Przykład W majątku podmiotu X znajduje się nieruchomość (lokal użytkowy). Podmiot X dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej równej zł. Wartość netto nieruchomości wynosi zł (uwzględniając dotychczasowe umorzenie), natomiast wartość rynkowa zł. Przy zastosowaniu naszej struktury optymalizacyjnej istnieje możliwość podwyższenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych o 400% oraz zbudowania dodatkowej bazy kosztowej pozwalającej obniżyć zobowiązanie podatkowe podmiotu X. Podstawą amortyzacji będzie kwota zł, a od różnicy w wysokości zł nie powstanie podatek dochodowy do zapłaty. Podatek dochodowy przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości za zł Przed optymalizacją Po optymalizacji zł 0 zł Korzyści z optymalizacji: możliwość sprzedaży nieruchomości bez opodatkowania, jeśli sprzedaż miałaby nastąpić po wartości z przeszacowania i to bez względu na czas, możliwość podwyższenia dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, jeśli nieruchomość jest i ma być wykorzystywana, wykreowanie wyższej bazy kosztowej dla celów podatkowych, brak ryzyka podatkowego zagwarantowany interpretacjami indywidualnymi. 14

15 Optymalizacja podatkowa - c.d. Ustalenie wartości znaku towarowego na poziomie rynkowym dla celów podatkowych Kierowana do: osób prawnych i fizycznych posiadających znaki towarowe, których wartość podatkowa (cena nabycia lub wartość netto) jest znacząco niższa od obecnej wartości rynkowej lub które w ogóle nie są amortyzowane. Efekt optymalizacji: podwyższenie wartości początkowej znaku towarowego lub jego ujawnienie, osiągnięcie wyższego zysku ze sprzedaży znaku towarowego (z uwagi na brak opodatkowania), optymalizacja podatkowa wykorzystywanych obecnie znaków towarowych poprzez zwiększenie bazy dokonywania odpisów amortyzacyjnych zł zł zł zł zł zł zł zł - zł ,00 zł 0,00 zł Wartość początkowa logo (podatkowa) Przed optymalizacją Stopień ingerencji w obecną strukturę: znaczny, przy czym nie wymaga zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość zastosowania ograniczona efektywnie do końca maja 2013 roku (ze względu na projektowane zmiany w ustawach). Koszt: koszt określany indywidualnie w zależności od obecnej struktury. Przykład W majątku podmiotu X znajduje się znak towarowy (logo). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot X nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego znaku. Wartość rynkowa logo wynosi zł. Przy zastosowaniu naszej struktury optymalizacyjnej Podmiot X będzie mógł rozpocząć amortyzację przedmiotowego znaku towarowego od wartości rynkowej, a w przypadku jego sprzedaży uniknie od zapłaty podatku dochodowego zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Po optymalizacji 0,00 zł ,00 zł Roczny odpis amortyzacyjny Podatek dochodowy przy ewentualnej sprzedaży znaku towarowego za zł Przed optymalizacją Po optymalizacji zł 0 zł Korzyści z optymalizacji: możliwość sprzedaży znaku towarowego bez opodatkowania, jeśli sprzedaż miałaby nastąpić po wartości rynkowej i to bez względu na czas, możliwość dokonywania (ewentualnie podwyższenia dotychczasowych) odpisów amortyzacyjnych, wykreowanie wyższej bazy kosztowej dla celów podatkowych, brak ryzyka podatkowego zagwarantowany interpretacjami indywidualnymi. 15

16 Optymalizacja podatkowa - c.d. Optymalizacja struktury wynagradzania członków kadry kierowniczej Kierowana do: spółek akcyjnych wypłacających wysokie wynagrodzenia członkom kadry kierowniczej (np. menedżerom, członkom zarządu, członkom rady nadzorczej), spółek z o.o. pod warunkiem przekształcenia w spółkę akcyjną, spółek wypłacających wysokie premie uznaniowe. Efekt optymalizacji: zmiana tytułu wypłaty wynagrodzeń członkom kadry kierowniczej, tymczasowa zmiana struktury akcjonariatu pozostająca jednak bez wpływu na decyzyjność. Koszt wdrożenia: koszt obejmujący know-how oraz sporządzenie wniosków o interpretacje indywidualne wynosi zł netto plus 200 zł/os w przypadku, gdyby osoby objęte optymalizacją chciały otrzymać również interpretacje indywidualne, płatność po uzyskaniu pozytywnych interpretacji (success fee), koszty sporządzenia wszystkich dokumentów oraz pełne wdrożenie systemu wraz z konsultacjami nie przekracza zł. Korzyści z optymalizacji dla członków kadry kierowniczej: opodatkowanie całości lub części otrzymywanego wynagrodzenia liniową stawką 19%, brak obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od całości lub części wynagrodzenia, możliwość odroczenia terminu zapłaty podatku, brak ryzyka związanego z optymalizacją (ochrona wynikająca z interpretacji przepisów prawa podatkowego). Korzyści dla Spółki: zmniejszenie kosztów zatrudnienia członków kadry kierowniczej (w szczególności o wartość obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), zmniejszenie ilości obowiązków z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz ryzyk z tym związanych, silne działanie motywacyjne dla członków kadry kierowniczej przy zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, brak ryzyka związanego z optymalizacją (ochrona wynikająca z interpretacji przepisów prawa podatkowego). Przykład Roczny wydatek pracodawcy zł (równowartość zł miesięcznie netto przed optymalizacją) zł zł zł zł zł zł Wynagrodzenie Wynagrodzenie wypłacane na wypłacane na podstawie podstawie umowy o pracę uchwały zł Całkowity wydatek pracodawcy zł Dywidenda Optymalizacja Wynagrodzenie na rękę Piotr LISS Tax Partner Tax Advisor (10 240) 16

17 Współpraca w globalnej sieci to duże wyzwanie. Jesteśmy jednak pewni, że warte naszego wysiłku. Działamy wspólnie z naszymi kolegami doradcami z całego świata - wspierając Państwa biznes, gdziekolwiek zechcą go Państwo rozwijać. Zapraszamy do współpracy. 17

18 Garść informacji na koniec Mamy przyjemność poinformować Państwa, że począwszy od 2013 roku RSM Poland KZWS łączy się z Baltic Accountants & Consultants Kurt IVERSEN z siedzibą w Warszawie. BAAC to zespół ponad 30 specjalistów: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych i konsultantów. Od tego momentu RSM Poland KZWS liczy ponad 100 pracowników. Połączone firmy będą kontynuowały działalność pod swoją dotychczasową nazwą. Nie zmieniają się dane rejestrowe ani teleadresowe. Wszyscy nasi doradcy i specjaliści są do Państwa dyspozycji na identycznych zasadach jak dotychczas. 27 lutego gazeta Rzeczpospolita opublikowała Ranking Firm Audytorskich, w którym zostaliśmy sklasyfikowani jako 8 największa w Polsce firma audytorska poza firmami wielkiej czwórki (12 pozycja w Polsce uwzględniając firmy wielkiej czwórki). Jednocześnie osiągnęliśmy najszybszy wzrost wśród firm audytorskich. 26 i 27 lutego RSM Poland KZWS brało udział w Youth to Business Forum - konferencji organizowanej przez Aiesec. Była to pierwsza edycja projektu skierowanego do studentów, wcześniej występującego pod nazwą Akademia Umiejętności, gdzie warsztaty połączone były z promowaniem staży i pracy. Warsztaty poprowadzili Piotr Staszkiewicz, Tomasz Beger oraz Bartosz Miłaszewski. W ramach naszej działalności angażujemy się także w szereg inicjatyw na forum publicznym. Chcemy aktywnie współtworzyć i rozwijać młodą, polską gospodarkę - ułatwiając zagranicznym inwestorom bezpieczny i dynamiczny start w polskim biznesie, ale także wspierając rodzimych przedsiębiorców od tych najmniejszych, indywidualnych, po duże międzynarodowe koncerny. 13 marca Dziennik Gazeta Prawna opublikowała już VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych, w którym zostaliśmy sklasyfikowani na pierwszym miejscu w Polsce, jako firma doradztwa podatkowego zatrudniająca od 3 do 9 doradców. 14 marca RSM zdobyło Specjalną Nagrodę Redaktora Międzynarodowego Biuletynu Rachunkowości za Globalną Inicjatywę Roku - RSM World Day. Światowy Dzień RSM zasłużył na tą szczególną nagrodę, ze względu na ogromny zasięg projektu, który został uznany za inicjatywę angażującą wszystkie niezależne spółki na całym świecie, którym przyświeca wspólna wizja i wartości. W dniu 15 marca Piotr Staszkiewicz oraz Tomasz Beger brali udział jako prelegenci w konferencji Zasady opodatkowania spółek komandytowych i komandytowoakcyjnych. Piotr omawiał zagadnienia bilansowe związane z funkcjonowaniem SK i SKA, natomiast Tomasz przedstawiał kwestie podatkowe dotyczące tego zagadnienia. W konferencji organizowanym przez wydawnictwo Explanator oraz magazyn Controlling wzięło udział blisko 60 osób. 19 marca RSM Poland KZWS wzięło udział w Dniach Kariery, organizowanych przez Aiesec na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dni Kariery to targi pracy skierowane przede wszystkim do studentów i absolwentów, gdzie firmy różnych branży oferują pracę, staże oraz praktyki. RSM Poland KZWS Audyt S.A. nie tylko działa w Polsce. W ostatnim kwartale w ramach audytu dwa zespoły dokonywały czynności rewizji finansowej poza krajem (byliśmy w Niemczech i Czechach). Nasz międzynarodowy charakter to nie teoria, ale przede wszystkim praktyka. RSM Poland KZWS jest jednym z głównych sponsorów I Ogólnopolskiego Konkursu Podatkowego Tax Battle organizowanego przez Podatkowe Koło Naukowe Advisor. Zwycięzcy konkursu dostaną szansę odbycia praktyk w naszej firmie w Poznaniu. RSM Poland KZWS jest na facebooku. Zapraszamy do odwiedzenia strony! 18

19 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: RSM Poland KZWS Stary Rynek 38-39, Poznań T F Prosimy zwrócić uwagę, że żaden z zaprezentowanych artykułów nie powinien być rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland KZWS Audyt S.A. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji. Nadzór merytoryczny: Anna Kowalczyk (biegły rewident, RSM Poland KZWS) Redakcja: Anna Kowalczyk (biegły rewident, RSM Poland KZWS) RSM Poland KZWS, 2013 RSM Poland KZWS is an independent member firm of RSM International, an affiliation of independent accounting and consulting firms. RSM International is the name given to a network of independent accounting and consulting firms each of which practices in its own right. RSM International does not exist in any jurisdiction as a separate legal entity.

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Terminy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. - miesięcznie Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wpłacają zaliczki na podatek w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.

I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę. Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy 1 Odliczanie częściowe podatku Zmiany od 1 stycznia 2016 r. 2 Podatek VAT Czynności Podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.

Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę. Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. 19-330 Stare Juchy, ul.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. 19-330 Stare Juchy, ul. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. 19-330 Stare Juchy, ul. Ełcka 8 Regon 280244570 Informacje ogólne 1) Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Księgowego

Niezbędnik Księgowego Niezbędnik Księgowego Wskaźniki i stawki I kwartał 2014 r. styczeń 2014 r. Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku Harmonogram prac Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku związanych z zamknięciem roku IV kwartał 2009r. art.66 ust.4 i5 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Wyboru podmiotu do badania

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo