Newsletter / 14 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 14 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 14 kwietnia 2014 r. Str.2. Niekorzystna dla podatników uchwała NSA o tymczasowych obiektach budowlanych Str.4. CRIP być może już w 2014 r. Str.6. Mimo wyjaśnień MF, zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami pozostają niejasne

2 Niekorzystna dla podatników uchwała NSA o tymczasowych obiektach budowlanych W kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych podejście organów podatkowych było profiskalne, natomiast w orzecznictwie sądów stanowisko było niejednolite. Dominowały jednak raczej orzeczenia korzystne dla podatników, wskazujące, że tymczasowe obiekty budowlane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Najnowsza uchwała NSA zmierza jednak w stronę niekorzystną dla podatników. Co wynika z uchwały NSA podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów w dniu 3 lutego 2014 r. (II FPS 11/13), a motywem jej podjęcia było rozjaśnienie rozbieżności istniejących w orzecznictwie. Rzeczywiście niezależnie wykształciły się dwie opozycyjnie linie orzecznicze. Zgodnie z pierwszą tymczasowe obiekty można było pod pewnymi warunkami uznać za budowle lub budynki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z druga linią orzeczniczą odesłanie do prawa budowlanego zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie obejmowało tego typu obiektów i w związku z tym nie powinny one podlegać opodatkowaniu. NSA przychylił się do pierwszego poglądu stwierdzając, że tymczasowe obiekty budowlane stanowią szczególną odmianę obiektów budowlanych, wyróżnioną ze względu na dwa zespoły cech, tj. cechę czasowości użytkowania albo cechę niepołączenia trwałego z gruntem. Jednocześnie każdy obiekt budowlany możemy zaliczyć wyłącznie do jednej z trzech kategorii wymienionych w art. 3 pkt 1 prawa budowlanego, czyli do budynków, budowli lub obiektów małej architektury. W związku z tym odrębnej kategorii obiektów budowlanych nie tworzą tymczasowe obiekty budowlane. Te ostatnie są bowiem pewną odmianą wszystkich obiektów budowlanych, wobec czego również w kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej architektury mogą mieścić się takie, które spełniają ich cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi. Na tej podstawie sąd stwierdził, że tymczasowy obiekt budowlany może być budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Jeśli tymczasowy obiekt budowlany spełnia te kryteria i jednocześnie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2

3 Niekorzystna dla podatników uchwała NSA o tymczasowych obiektach budowlanych Nadal nie wszystkie tymczasowe obiekty będą opodatkowane Problem opodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych w praktyce dotyczy wielu podatników, będących właścicielami różnego rodzaju namiotów magazynowych, kontenerów (technicznych, mieszkalnych), kiosków itp. Dotychczas kwestia wykazywania takich obiektów do opodatkowania była sporna, a część podatników decydowała się na optymalizację i niewykazywanie ich do opodatkowania, akceptując związane z tym umiarkowane ryzyko sporu z organami podatkowymi. Uchwała NSA najpewniej wpłynie na zmianę orzecznictwa sądów oraz organów podatkowych na niekorzyść dla podatników, choć formalnie nie jest ona oczywiście źródłem prawa. Jednak mimo treści uchwały nie wszystkie tymczasowe obiekty będą podlegały opodatkowaniu. Zgodnie z uchwałą do opodatkowania należałoby wykazać te obiekty, które mogą być uznane za budowlę przy zastosowaniu definicji z prawa budowlanego (a więc zawarte enumeratywnie w wyliczeniu wskazanym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego lub w załącznikach do ustawy). Dodatkowo należy pamiętać o możliwości skorzystania z tzw. wakacji podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku obiektów nowo wybudowanych obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następnego po wybudowaniu obiektu. To oznacza, że tymczasowy obiekt budowlany podlega opodatkowaniu tylko wtedy, jeżeli znajduje się w danej lokalizacji dłużej, niż do 1 stycznia. Jeżeli przed tą datą zostałby on usunięty albo przeniesiony przez przedsiębiorcę z uwagi na jego tymczasowy charakter obowiązek podatkowy nie powstaje, a więc nie ma konieczności zapłaty podatku. Zależnie więc od okoliczności danego stanu faktycznego cześć tymczasowych obiektów może pozostać nieopodatkowana. więcej informacji: Karol Banucha, tel Michał Bogacz, tel

4 CRIP być może już w 2014 r. 28 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Czym jest CRIP? To nowy tryb udostępniania informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W CRIP mają być udostępniane informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (ustawa nazywa takie informacje zasobami informacyjnymi ). Obowiązek zamieszczania, systematycznej weryfikacji i aktualizowania informacji w CRIP dotyczyć będzie organów administracji rządowej, funduszy celowych, ZUS, KRUS, NFZ, państwowych instytutów badawczych oraz określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej państwowych osób prawnych. Oprócz informacji o charakterze teleadresowym, w CRIP zamieszczane będą m.in. informacje dotyczące pomocy publicznej (programów operacyjnych), rozliczenia podatku dochodowego (statystyki), monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, kształtowania się koniunktury w gospodarce oraz różnego rodzaju rejestry, wykazy i opracowania z zakresu działalności ww. instytucji. Wiele instytucji publicznych już teraz udostępnia takie dane na swoich stronach internetowych, jednak założeniem i zadaniem CRIP jest praktyczna pomoc w nawigowaniu po tych danych. Kumulując informacje o zasobach w jednym miejscu, CRIP ma stanowić niejako praktyczny przewodnik umożliwiający przedsiębiorcom sprawne i wyczerpujące uzyskanie informacji na określony temat. Informacje w CRIP będą zamieszczone w formie metadanych, czyli opisów danych przekazanych przez zobowiązane do tego podmioty oraz odnośników (linków) do stron internetowych zawierających opisane informacje, jak i samych zasobów (docelowych informacji). 4

5 CRIP być może już w 2014 r. Wyszukiwarka CRIP pozwoli ustalić miejsce udostępniania konkretnego zasobu, tj. skąd będzie można go pobrać. Przeszukiwanie zasobów informacyjnych CRIP będzie możliwe według kryterium przedmiotowego, podmiotowego oraz elementów opisów danych zamieszczonych w CRIP. Użytkownicy posiadający konto (zalogowani) będą mieli możliwość przeszukiwania tych zasobów również według innych kryteriów, w szczególności według indywidualnych zestawień zasobów informacyjnych oraz historii wyszukiwania. Zanim jednak CRIP ostatecznie ruszy może jeszcze minąć trochę czasu. Wspomniane rozporządzenie jest bowiem pierwszym z rozporządzeń warunkujących powstanie CRIP. Obecnie trwa proces legislacyjny zmierzający do przyjęcia kolejnego rozporządzenia w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w CRIP (projekt dostępny jest na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji Rozporządzenie ma określić szczegółowo, jakie informacje będzie można w CRIP uzyskać. więcej informacji: Kamila Jabłońska, tel

6 Mimo wyjaśnień MF, zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami pozostają niejasne W dniu 1 kwietnia 2014 r., a więc w dniu wejścia w życie nowych regulacji ustawy o VAT, Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące zasad odliczania VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów samochodowych. Zaprezentowana interpretacja nowych przepisów jest bardzo rygorystyczna. Poniżej prezentujemy niektóre ze szczególnie kontrowersyjnych twierdzeń. Najem samochodów na rzecz pracowników Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami przysługuje podatnikom jedynie w przypadku, gdy samochody wykorzystywane są wyłącznie od działalności gospodarczej. W związku z tym, część podatników, która do tej pory udostępniała samochody swoim pracownikom na cele prywatne, zaczęła rozważać wynajęcie im tych pojazdów. W ten sposób samochód miał być dalej w pełni wykorzystywany do wykonywanej działalności gospodarczej. MF w swoich wyjaśnieniach wyszło naprzeciw tego typu pomysłom optymalizacyjnym i stwierdziło, że mogą one stanowić próbę obejścia przepisów. Taka sytuacja miałaby mieć miejsce jeśli (i) najem pojazdów nie stanowiłby podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a (ii) ceny wynajmu nie byłyby cenami rynkowymi. O ile zasadność ustalania wynagrodzenia na poziomie rynkowym za korzystanie przez pracowników z samochodów znajduje oparcie w art. 32 ustawy o VAT, o tyle wymóg prowadzenia najmu samochodów jako podstawowej działalności pozostaje całkowicie niezrozumiały i nie wynika z przepisów. MF nie wyjaśniło również, co rozumie przez próbę obejścia przepisów i w jaki sposób to obejście miałoby się przełożyć na ograniczenie prawa do odliczenia VAT. Wynajem samochodów na rzecz pracowników może mieć przecież uzasadnienie gospodarcze może np. stanowić dodatkowe źródło dochodu (którego nie generowałby samochód stojący na parkingu firmowym). A może każdy podatnik, który wynajmuje samochód pracownikowi, ma być traktowany, jakby czynił to wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych, w sposób sprzeczny z treścią przepisów dotyczących odliczania VAT? 6

7 Mimo wyjaśnień MF, zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami pozostają niejasne Jakkolwiek wyjaśnienia MF wydają się być mocno kontrowersyjne, to można zakładać, że podobną linię interpretacyjną przyjmą również inne organy podatkowe. W związku z tym podatnicy, którzy wynajmują swoje auta pracownikom, powinni rozważyć zweryfikowanie poziomu rynkowości stosowanych cen najmu. Można także wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację w celu potwierdzenia, że zawarcie umowy najmu z pracownikiem nie wpływa na kwalifikację sposobu wykorzystywania samochodu. Krótkookresowa zmiana sposobu przeznaczenia wykorzystywania pojazdów Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek aktualizować informację o sposobie wykorzystania samochodów, jeżeli jego zmiana skutkuje zmianą zakresu prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami (np. z wykorzystania samochodu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej na wykorzystanie zarówno na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jak i na potrzeby niezwiązane z tą działalnością). MF, prezentując niekorzystny dla podatników pogląd, wyjaśnia, że zmiana wykorzystania pojazdu musi mieć charakter trwały i stały. Dokonywanie krótkookresowych (a więc np. tygodniowych) zmian sposobu wykorzystywania pojazdów wskazywać będzie na użytek pojazdu do działalności mieszanej od samego początku ponoszenia wydatków związanych z pojazdem. Taka interpretacja przepisów może budzić wątpliwości, gdyż literalne brzmienie ustawy o VAT mówi jedynie o aktualizacji informacji i nie zastrzega wprost ile razy można zmieniać wykorzystanie pojazdu samochodowego. Ustawa o VAT nie precyzuje również, jak długi powinien być okres przeznaczenia samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Prawo odliczenia VAT a moment powstania obowiązku podatkowego Brak jest przepisów przejściowych wskazujących, które przepisy należy stosować w przypadku, gdy np. dostawa została dokonana przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, a fakturę dokumentującą dostawę podatnik otrzyma już po wejściu w życie nowych przepisów (i na odwrót). Od 1 stycznia 2014 r. prawo do odliczenia VAT powstaje co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towaru (lub wykonania usługi), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą te zdarzenia. 7

8 Mimo wyjaśnień MF, zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami pozostają niejasne W związku z tym, że dla odliczenia VAT zgodnie z ustawą konieczne jest spełnienie łącznie obu ww. warunków (oraz uwzględniając brak specyficznych regulacji w ustawie nowelizującej ustawę o VAT), logika nakazywałaby przyjąć,że jeżeli oba warunki zostały spełnione przed 1 kwietnia 2014 r. (tj. usługa bądź dostawa była wykonana, a dodatkowo podatnik posiadał fakturę przed 1 kwietnia 2014 r.) do odliczenia VAT należy stosować stare przepisy. Analogicznie, jeżeli oba warunki byłyby spełnione dopiero po 1 kwietnia 2014 r. (tj. np. usługa bądź dostawa była wykonana jeszcze w okresie obowiązywania starych regulacji, ale fakturę podatnik otrzymał już po 1 kwietnia 2014 r.), do odliczenia VAT należałoby zastosować nowe przepisy. W ocenie MF prawo do odliczenia VAT należy jednak oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy towaru lub usługi (a nie na moment powstania prawa do odliczenia VAT, do czego konieczne jest również otrzymanie faktury). Taka arbitralna interpretacja, a właściwie dopisywanie przepisów przejściowych do ustawy o VAT poza procesem legislacyjnym, jest niezrozumiała, tym bardziej, że takie podejście nie znajduje uzasadnienia wżadnej regulacji ustawy o VAT. więcej informacji: Konrad Misiewicz, tel. (71) Aleksandra Marchewka, tel. (71)

9 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 16 grudnia 2013 r.

Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Str.2. Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Str.4. Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Str.7. Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 23 lipca 2014 r.

Newsletter / 23 lipca 2014 r. Newsletter / 23 lipca 2014 r. Str.2. Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Str.4. Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 grudnia 2014 r.

Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Str.2. Odszkodowanie za naruszenia prawa konkurencji nowe regulacje UE Str.3. Przyspieszony zwrot VAT wymaga zapłaty z konta przedsiębiorcy Str.4. Coraz bliżej nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 18 czerwca 2015 r.

Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Str.2. Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Str.4. Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Str.7. Uwaga przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki dla praktyków

Rachunkowość i Podatki dla praktyków www.rachunkowoscipodatki.pl Rachunkowość i Podatki dla praktyków Magazyn fachowych porad i komentarzy EKSPERT RADZI w każdą środę godz 11 13 Szczegóły na str. 5 Styczeń 2011 ISSN 1898-5262 raport specjalny

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 20 marca 2015 r.

Newsletter / 20 marca 2015 r. Newsletter / 20 marca 2015 r. Str.2. Str.3. Ochrona podwykonawcy nie zawsze kosztem inwestora? Uprawnienia pracodawcy do określania zakresu i rodzaju danych poufnych niezgodne z Konstytucją? Str.4. Zmiany

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo