TAX NEWS 01-02/2015. No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com"

Transkrypt

1 No /2015

2 Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss Business Support Solution ul. Pojezierska 90A Łódź Tel: +48 (42)

3 no /2015 W tym numerze: Witamy w naszym Newsletterze 3 Termin składania większości deklaracji 4 Nagrody w konkursach organizowanych dla kontrahentów pobór podatku 5 Alkohol, jako koszt podatkowy 6 Nieodpłatne wykonywanie funkcji przez członka zarządu nie jest jednoznaczne z powstaniem nieodpłatnego świadczenia 7 Dokumentacja cen transferowych - limit nie ma zastosowania tylko do jednej transakcji 8 Kiedy pożyczki dla podmiotów powiązanych poza proporcją sprzedaży w VAT? 10 Prawo podatkowe nie jest tożsame z bilansowym NSA 11 Znaki towarowe nadal szansą na optymalizację 12 Czy zwrot handlowcom wydatków na nocleg jest ich przychodem? 14 Badania kliniczne na rzecz sponsora nie są zwolnione z VAT 15 Nasze usługi 16 Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce ma na celu dostarczać Klientom Business Support Solution specjalistycznych informacji na bieżące i ważne dla funkcjonowania każdej firmy kwestie podatkowe. Biuletyn ten, w odróżnieniu od dostępnych newsletterów podatkowych, będących w mniejszym lub większym stopniu przeglądem prasy podatkowej, będzie się skupiać na przedstawieniu wybranych i ważkich zagadnień z zakresu podatków i finansów. Mamy również nadzieję, że stanie się on dla Państwa źródłem informacji o możliwej do zastosowania w Państwa działalności optymalizacji w obszarze podatków. Jedną z podstawowych wartości dobrego biuletynu jest jego przydatność dla czytelników. Dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące jego zawartości. W bieżącym numerze głównym tematem są istotne kwestie związane głównie z rozliczeniem podatku od towarów i usług. Nie zabraknie również ciekawych informacji z zakresu rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Wydanie prezentuje informacje według stanu prawnego obowiązującego w dniu ukazania się niniejszego wydania. 3

4 Termin składania większości deklaracji Od 1 stycznia 2015r.nadano nowe brzmienie regulacji art.12 par. 5 Ordynacji podatkowej, zgodnie, z którą za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, z zastrzeżeniem: chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Początkowo komentarze wskazywały na to, że skutki zmian będą obejmować podatki, których termin płatności ustalony został przez przepisy szczególne (VAT, CIT etc.).tymczasem z komunikatu MF wynika, że aktualnie wyjątek jest tylko jeden. Dotyczy on deklaracji VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE składanych w procedurze MOSS. Uzasadnienie: We wskazanym przypadku należy przekazywać deklaracje za okresy kwartalne do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym, że termin na złożenie tej deklaracji nie ulega zmianie nawet, gdy przypadnie na sobotę czy dzień wolny od pracy, konieczne było dodanie w par.5 art. 12 Ordynacji podatkowej ww. zastrzeżenia Podstawa Prawna: Ustawa nowelizująca z 25 lipca 2014 r. ustawy (Dz.U. poz. 1171) art. 12 par.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 4

5 Nagrody w konkursach organizowanych dla kontrahentów pobór podatku Podatnik zobowiązany jest, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., pobierać zryczałtowany 10% podatek dochodowy od wydawanych nagród i wygranych w konkursach oraz loteriach promocyjnych. Bez znaczenia jest to, czy odbiorca nagrody prowadzi działalność gospodarczą, bo ryczałt dotyczy wszystkich nagród przyznawanych w konkursach. W odniesieniu do nagród (wygranych) w konkursach ustawodawca nie przewidział żadnych odstępstw od obciążającego ich organizatora, jako płatnika obowiązku naliczenia, pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Uzasadnienie: Strona skarżąca była podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej towarów. W celu zachęcenia kontrahentów do nabywania towarów oferowanych do sprzedaży przez Skarżącą, organizowała ona konkursy dla tych kontrahentów. Kontrahenci ci prowadzili działalność gospodarczą. Organizowane przez Skarżącą konkursy oparte były na regulaminach określających m.in.: warunki uczestnictwa, sposób wyłaniania zwycięzców, komisję konkursową, sposób wydawania nagród. Jeżeli podmiot organizuje konkursy spełniające wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez ich uczestników wygrane stanowią przychód z tego konkursu. Przychód tego rodzaju zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca. Skoro zaś jest to podatek zryczałtowany, wydatki związane z udziałem w konkursie lub loterii promocyjnej nie mogą być uwzględnione w rozliczeniu tego podatku. Stan taki będzie istniał bez względu na to, czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej (nagrody) uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej albo przychód z innego źródła przychodów. Wówczas od jej przychodu stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., stanowiącego unormowanie szczególne w stosunku do art. 27 i art. 30c u.p.d.o.f. należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Źródło i podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f II FSK 202/13 - Wyrok NSA z 20 stycznia 2015r. 5

6 Alkohol, jako koszt podatkowy Przedsiębiorca może zmniejszyć przychód o wydatki poniesione podczas spotkania biznesowego na zakup napojów alkoholowych - takie jest ostatnio stanowisko organów podatkowych Stan faktyczny i Uzasadnienie: Wydatki ponoszone na usługi gastronomiczne, w tym koszty obiadów, kolacji, oraz wydatków na zakup posiłków oraz napojów (alkoholowych lub bezalkoholowych) ponoszone w związku ze spotkaniem zorganizowanym w celach biznesowych w miejscu wykonywanej działalności lub poza nią, a nie w celu okazania przepychu (wytworności itp.) lub w celu kreowania wizerunku stanowią koszty uzyskania przychodu. Wydatki na organizację spotkań biznesowych, w tym także na zakup alkoholu, mogą być zatem kosztem podatkowym jednak trzeba mieć dokumenty potwierdzające związek poniesionych wydatków z przychodem. Nie wystarczą w tym celu rachunki z restauracji, ale konieczne będą wszelkie inne dokumenty potwierdzające, że taki wydatek był biznesowo racjonalny. Źródło: art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o p.d.o.p. i 23 ust. 1 pkt 23 p.d.o.f. Interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r.: nr IBPBI/1/423-38/14/ESZ i IBPBI/1/ /14/ESZ 6

7 Nieodpłatne wykonywanie funkcji przez członka zarządu nie jest jednoznaczne z powstaniem nieodpłatnego świadczenia Określenie, czy w sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem wymaga prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym zbadania specyficznego charakteru związku członków zarządu z głównym udziałowcem. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej, jednak w okresie tym działał zarząd składający się z trzech członków, niebędących jednocześnie wspólnikami spółki. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje nieodpłatnie, nie pobierając wynagrodzenia. W toku kontroli podatkowej stwierdzono, że w badanym okresie członkowie zarządu wykonywali czynności związane z reprezentowaniem spółki oraz prowadzeniem jej spraw między innymi poprzez podpisywanie dokumentów spółki (np. sprawozdania finansowego za 2008 r., raportów kasowych). Uwzględniając te okoliczności organ pierwszej instancji uznał, że świadczenie otrzymane w 2009 r. przez spółkę w postaci pełnienia funkcji przez członków zarządu bez wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 p.d.o.p. Urząd skarbowy uznał, że Spółka z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji przez członków zarządu uzyskała nieodpłatne świadczenie, które jest dla niej przychodem. Jego wartość ustalił na podstawie wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom zarządu w innych spółkach, w których miasto miało udziały. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tymczasem sądy administracyjne nie zaakceptowały stanowiska organu podatkowego i stwierdziły, że ustalenia wymaga czy w rozpatrywanej sprawie można mówić o uzyskaniu przez spółkę nieodpłatnego świadczenia konieczne jest zbadanie przez organy podatkowe całokształtu stanu faktycznego sprawy. WSA uznał, że konieczne jest uwzględnienie specyficznej sytuacji faktycznej sprawy, w szczególności okoliczności zatrudnienia członków zarządu spółki w Urzędzie Miasta P., będącego większościowym udziałowcem spółki. Dopiero po przeprowadzeniu istotnych ustaleń, m.in. czy członkowie zarządu spółki z tytułu wykonywanych w spółce czynności otrzymują lub mogą otrzymać w przyszłości korzyść materialną, przy uwzględnieniu łączącego ich stosunku pracy z głównym udziałowcem spółki; czy wynagrodzenie otrzymywane w związku z ich zatrudnieniem w Urzędzie Miasta P. obejmowało również wykonywanie czynności zarządczych w spółkach, w których Miasto P. posiada udziały oraz w jakim wymiarze członkowie zarządu faktycznie wykonywali swoje czynności. Dopiero po zbadaniu wskazanych aspektów, możliwe jest dokonanie oceny, czy spółka otrzymała nieodpłatne świadczenie oraz ustalenie wartości tego świadczenia. Zdaniem WSA organ podatkowy powinien więc był ustalić, czy wykonywanie czynności zarządczych w spółce nie jest objęte w jakimś stopniu wynagrodzeniem otrzymywanym od udziałowca tejże spółki, czyli od miasta. Zdaniem WSA należy też badać, w jakim wymiarze członkowie zarządu faktycznie wykonywali swoje obowiązki i czy nie były to jedynie czynności wymagane przez prawo. NSA zgodził się ze stanowiskiem WSA oraz nadmienił, że przy dokonywaniu oceny pomocne są wnioski wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym Trybunał analizował pojęcie nieodpłatnego świadczenia w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych. 7

8 Dokumentacja cen transferowych - limit nie ma zastosowania tylko do jednej transakcji Żaden z przepisów nie wprowadza dodatkowego kryterium obowiązku dokumentacyjnego w postaci porównywalności transakcji czy jednorodności świadczeń, ani też nie zawiera odesłania w tym zakresie do innych przepisów. Przyjęcie, że przesłanką powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji jest wartość określonego, jednostkowego świadczenia (usługi), w oderwaniu od całokształtu realizowanych transakcji z określonym podmiotem powiązanym, uniemożliwiłaby całościowy ogląd łączących ich stosunków gospodarczych. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Spółka będąca podmiotem dominującym grupy kapitałowej, zawierającym transakcje z krajowymi i zagranicznymi podmiotami powiązanymi z tejże grupy spierała się z fiskusem czy i jakie transakcje należało zsumować w celu ustalenia, czy przekroczone zostały limity, od których uzależniony został obowiązek dokumentacyjny. Spółka twierdziła, że dla celów określenia obowiązku dokumentacyjnego nie należy łączyć transakcji wynikających z różnych typów transakcji obejmujących różne świadczenia. Jeżeli z tym samym podmiotem powiązanym zawiera ona różne transakcje, dotyczące różnych świadczeń, dla których określono różne ceny, wartość tych poszczególnych świadczeń nie podlega zsumowaniu. Zdaniem Spółki dla transakcji niskocennych, których wartość w skali roku nie przekracza limitów z art. 9a ust. 2 i które poza tożsamością stron nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, nie należy sporządzać dokumentacji podatkowej. Co więcej, skarżąca wyraziła pogląd, iż pojedynczą umowę najmu, której przedmiotem jest konkretna nieruchomość, należy traktować jako odrębną transakcję. Każda umowa najmu zawierana przez nią z jednym podmiotem powiązanym ma określoną odrębną cenę (stawkę czynszu), uwzględniającą przedmiot umowy najmu (dzierżawy), warunki umowy, wykorzystanie przedmiotu najmu (dzierżawy), położenie nieruchomości oraz inne okoliczności, gdy mają one wpływ na ustalenie ceny transakcji. Jeżeli zatem w roku podatkowym kwota wynikająca z pojedynczej umowy nie przekracza równowartości euro, umowa ta nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. W ocenie skarżącej, refakturowanie usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych na podmiot powiązany stanowi "transakcję" w rozumieniu art. 9a podlegającą obowiązkowi dokumentacyjnemu w przypadku przekroczenia limitu euro. Refakturowanie należy traktować jako odsprzedaż uprzednio zakupionych usług po kosztach, co jest równoznaczne ze świadczeniem zakupionej uprzednio usługi. Jeżeli więc wartość refaktur dotyczących określonej nieruchomości w skali roku nie przekracza kwoty netto stanowiącej równowartość euro, to nie podlegają one obowiązkowi dokumentacji. Fiskus miał inne zdanie niż podatnik. Urząd uznał, że aby ustalić czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji zsumowaniu podlega wartość transakcji dotyczącej np. usługi dystrybucji paliwa gazowego i transakcji np. najmu (dzierżawy). Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej wszystkich transakcji realizowanych z podmiotem powiązanym powstaje zatem, gdy łączna kwota (jej równowartość) wynikająca z danej umowy, czy też umów dotyczących różnych świadczeń zawartych z tym podmiotem powiązanym przekroczy ustalone przepisami limity. 8

9 Podobne stanowisko wyraził Sąd, który podkreślił, że ustawodawca używając określeń transakcja i transakcje, posłużył się w tym zakresie naturalnym językiem potocznym. W języku potocznym "transakcja" zasadniczo oznacza: zawarcie umowy w sprawie kupna sprzedaży czegoś. W takim ujęciu na tle art. 9a ust. 1 i w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT termin "transakcja" jest synonimem pojęcia "umowa". Posługiwanie się, co do zasady, wartością jednostkowej usługi mogłoby w konsekwencji prowadzić do obejścia przepisów art. 9a ust. 1 i 2 ustawy o CIT. Poza tym ustawa nie wprowadza dodatkowego kryterium obowiązku dokumentacyjnego w postaci porównywalności transakcji czy jednorodności świadczeń, ani też nie zawiera odesłania w tym zakresie do innych przepisów. Artykuł 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT zawiera wyłącznie jeden rodzaj grupowania transakcji, tj.: usługi, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych oraz udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych. A skoro spółka wskazała wyłącznie na transakcje świadczenia usług to przesłanką powstania obowiązku dokumentacyjnego w tym przypadku jest łączna wartość wynikająca z umów o świadczenie usług zawartych z danym podmiotem w roku podatkowym (bądź łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń). Źródło: Wyrok NSA z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2849/12 9

10 Kiedy pożyczki dla podmiotów powiązanych poza proporcją sprzedaży w VAT? Business Support Solution Oceniając charakter transakcji należy zbadać, jaka jest relacja pomiędzy zasadniczą działalnością podatnika a usługami finansowymi oraz czy stanowią one bezpośrednie, stałe i konieczne rozszerzenie działalności podlegającej opodatkowaniu. Jeżeli do przeprowadzenia transakcji finansowych zaangażowanie składników majątku (aktywów) lub usług opodatkowanych podatkiem VAT jest niewielkie, transakcje te należy uznać za transakcje o charakterze ubocznym. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Spółka zajmująca się przede wszystkim obsługą i zarządzaniem siecią urządzeń paczkomatowych w kraju i za granicą, w latach 2012 i 2013 udzieliła pięciu zagranicznym podmiotom powiązanym łącznie kilkunastu pożyczek. Kwoty poszczególnych pożyczek były znaczne, a pożyczki były oprocentowane. Spółka zaznaczyła, iż udzielanie pożyczek stanowi formę zagospodarowania posiadanych środków finansowych, a przychody podatkowe z tytułu udzielania pożyczek stanowiły ok. 2% całości przychodów podatkowych spółki. Po stronie spółki pojawiły się wątpliwości, czy udzielenie pożyczek we wskazanych warunkach i okolicznościach może być uznane za sporadyczną usługę pośrednictwa finansowego w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT i w konsekwencji, czy odsetki od udzielanych przez spółkę pożyczek powinny być wyłączone z kalkulacji współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (stan prawny obowiązujący do końca 2013 r.). Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał, iż udzielone pożyczki nie mogą być uznane za działalność pomocniczą i powinny zostać uwzględnione w kalkulacji współczynnika sprzedaży. WSA uchylił zaskarżoną interpretację. Uznał, iż w przedstawionych okolicznościach pożyczki stanowią pomocniczą działalność finansową. Powołując się m. in. na orzecznictwo TSUE (wyroki w sprawach C-306/94 Regie Dauphinoise-Cabinet A. Forest SARl, C-77/01 EDM) wskazał, iż oceniając charakter transakcji należy zbadać, jaka jest relacja pomiędzy zasadniczą działalnością podatnika a usługami finansowymi oraz czy stanowią one bezpośrednie, stałe i konieczne rozszerzenie działalności podlegającej opodatkowaniu. Źródło: Wyrok WSA w Krakowie z 14 listopada 2014 r sygn. akt I SA/Kr 1480/14 10

11 Prawo podatkowe nie jest tożsame z bilansowym Wydatki remontowe mogą być kosztem podatkowym jednorazowo w dacie ich poniesienia, nawet, jeśli dla celów rachunkowych są rozliczane stopniowo, poprzez odpisy amortyzacyjne Stan faktyczny i Uzasadnienie: Sprawa dotyczyła spółki, która wydatki na periodyczne remonty środków trwałych zaliczała do kosztów księgowych i podatkowych w dacie ujęcia faktury w księgach rachunkowych. Zamierzała jednak zmienić od nowego roku politykę rachunkowości i zacząć stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W myśl nowych regulacji nakłady na remont środków trwałych miały być rozliczane w czasie, poprzez odpisy amortyzacyjne. Ze stanowiskiem takim nie zgodził się organ podatkowy, który uznał, iż nie chodzi o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach, tylko o uznanie go za zgodził się zarówno WSA jak i NSA, który wskazał, że dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który wydatek został ujęty w ewidencji księgowej na podstawie otrzymanego dokumentu. Tym samym moment ujęcia wydatku dla celów bilansowych nie decyduje o momencie uznania go, jako kosztu w ujęciu podatkowym. Sąd podkreślił autonomiczny charakter prawa podatkowego i jego niezależność wobec innych regulacji rachunkowych. Źródło: Wyrok NSA z 26 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 115/13 11

12 Znaki towarowe nadal szansą na optymalizację Można amortyzować wartości niematerialne i prawne, nawet, jeśli w momencie aportu nie były jeszcze opatentowane Stan faktyczny i Uzasadnienie Spółka we wniosku o interpretację wskazała, że otrzyma tytułem aportu zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład ZCP wejdą między innymi składniki majątkowe niestanowiące w majątku wnoszącego aport środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (i tym samym nieamortyzowane przez podmiot wnoszący aport). Wnoszący aport rozważa możliwość wniesienia różnych składników, w tym praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu Patentowego (niezarejestrowanych na dzień aportu), a także praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, zwanego dalej "OHIM" oraz praw ze zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych (niezarejestrowanych na dzień aportu). Po otrzymaniu aportu Spółka podejmie kroki mające na celu dokonanie wpisu w stosownym rejestrze znaków towarowych potwierdzającego przeniesienie praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych na Spółkę. W stosunku do znaków towarowych, co do których proces rejestracji nie zostanie zakończony do dnia aportu, Spółka będzie kontynuowała ten proces, jako nowy właściciel praw ze zgłoszonych znaków towarowych; decyzja przyznająca prawa ochronne zostanie wydana już na Spółkę. W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie: - czy będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionej do niej w ramach aportu ZCP (nabytych): a) praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, b) praw ze zgłoszeń znaków towarowych (niezarejestrowanych na dzień aportu), c) praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w OHIM w Alicante, d) praw ze zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych (niezarejestrowanych na dzień aportu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 updop? Organ podatkowy stwierdził, że w przeciwieństwie do środków trwałych, updop przewiduje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, na nabycie których wydatki rozpoznawane powinny być, jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych. Prawa, które w dacie nabycia nie spełniają warunków określonych w art. 16b ust. 1 updop nie mogą zostać uznane za wartości niematerialne i prawne, a tym samym nie podlegają amortyzacji dla celów podatkowych. Ponieważ prawo ochronne na znak towarowy powstaje wskutek prawno kształtującej decyzji Urzędu Patentowego, to nie istnieje przed wydaniem takiej decyzji. Istnieje możliwość przeniesienia prawa ze zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne, ale przedmiotem przeniesienia jest ekspektatywa prawa a nie samo prawo, przez co prawo do amortyzacji nie przysługuje. 12

13 Ze stanowiskiem takim nie zgodził się Sąd administracyjny, który stwierdził, że spółka ma prawo do amortyzacji prawa do niezarejestrowanego jeszcze znaku towarowego już w następnym miesiącu po tym, w którym wprowadziła je do ewidencji. Nieprawidłowość interpretacji organu polega i na tym, że utożsamił pojęcie nabycia z wniesieniem aportu, a nie ma po temu żadnych podstaw. W dacie wniesienia aportu nie istnieje prawo ochronne na znak towarowy. Wykładnia językowa stosowana z uwzględnieniem zasady racjonalności prawodawczej nie pozwala na przyjęcie tezy, że mogło dojść do nabycia prawa ochronnego, które nie istniało. Dopiero w momencie, gdy prawo istnieje, a więc w momencie jego powstania mocą decyzji konstytutywnej działającej ex nunc, może zostać nabyte. Nabycie w takiej sytuacji będzie tożsame z uzyskaniem prawa, a możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie jeszcze uzależniona od wprowadzenia tego prawa ochronnego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. NSA ponadto wskazał, że stanowisko fiskusa jest już dziś do obejścia podatnik może odkupić własny znak towarowy od podmiotów trzecich. po rejestracji W ustnym uzasadnieniu wyroku z 15 stycznia 2015 r. sąd wskazał, że gdyby przyjąć za prawidłowe podejście zaprezentowane przez organ podatkowy, to podmiot, który zarejestrował we własnym imieniu i na własną rzecz znak towarowy, nie mógłby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od niego. Natomiast miałby taką możliwość, gdyby zbył znak towarowy zarejestrowany na siebie innemu podmiotowi, a następnie go od niego nabył w tej sytuacji nastąpiłoby nabycie od innego podmiotu. Sąd wskazał, że takie stanowisko jest nieracjonalne i nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Wyrok ma szansę zakończyć spór między podatnikami i organami podatkowymi. Warto wskazać, że dotychczas dominowało w interpretacjach przekonanie, że jeśli podatnik nabył prawo zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji (zwane profesjonalnie ekspektatywą), a nie znak już zarejestrowany, to nie ma prawa go amortyzować. Ani przed rejestracją (bo to jeszcze nie wartość niematerialna i prawna), ani po (bo wówczas nie jest to już prawo nabyte, tylko samodzielnie wytworzone, a takie nie podlega amortyzacji). Źródło: Wyrok NSA z 15 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 3175/12) Por też wyrok NSA z 8 października 2013 r. (sygn. akt II FSK 2812/11) oraz WSA w Poznaniu z 4 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 1276/13) 13

14 Czy zwrot handlowcom wydatków na nocleg jest ich przychodem? Zwrot pracownikom mobilnym ponoszonych przez nich wydatków na nocleg nie stanowi dla nich przysporzenia majątkowego i nie może być traktowany jako przychód ze stosunku pracy Stan faktyczny i Uzasadnienie Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę handlowców, którzy są zobowiązani do wyjazdów do stałych kontrahentów oraz poszukiwania nowych klientów. Miejscem pracy określonym w umowie o pracę jest obszar jednego lub kilku województw. Pracownicy często są zmuszeni do pozostania na nocleg poza siedzibą pracodawcy, a jednocześnie poza ich miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi ponoszone przez pracowników mobilnych mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na podstawie przedłożonych do rozliczenia dokumentów jest im zwracana równowartość poniesionych wydatków. Dokumenty są wystawiane na spółkę, jako nabywcę. Wyjazdy nie mogą być uznane za podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Są one jednak nieodłącznym i stałym elementem wykonywania pracy przez pracowników. Spółka wystąpiła o interpretację, czy postępuje słusznie, nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków, jako ich przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu, a co za tym idzie nie naliczając, nie pobierając i nie odprowadzając podatku dochodowego od zwróconych wydatków. Zdaniem spółki przedmiotowe wydatki mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych i są niezbędne do wykonywania tych zadań, a ich zwrot nie stanowi u pracowników przysporzenia majątkowego i nie może być traktowany, jako przychód ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 updof. Pracownik nie otrzymuje jakiegokolwiek świadczenia, gdyż pracodawca jedynie zwraca mu wydatki ponoszone w interesie i na rzecz pracodawcy. Ponieważ w tej sytuacji nie powstaje przychód po stronie pracownika, pracodawca nie występuje w roli płatnika i nie ma obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania podatku. Minister Finansów stwierdził, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Jego zdaniem wartość świadczenia (noclegu) stanowi dla pracowników nieodpłatne świadczenie, jako przychód ze stosunku pracy, który korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 updof. Tymczasem WSA w Kielcach stwierdził, że spółka ma rację, iż ponoszone przez pracowników mobilnych wydatki na noclegi mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych i są niezbędne do wykonywania tych zadań. Ich zwrot nie stanowi u pracowników przysporzenia majątkowego i nie może być traktowany jako przychód ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 updof. Zdaniem sądu pracownik nie otrzymuje świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, gdyż wnioskodawca jedynie zwraca pracownikowi wydatki ponoszone przez niego w interesie i na rzecz wnioskodawcy. Ponieważ w tej sytuacji nie powstaje przychód po stronie pracownika, wnioskodawca nie występuje w roli płatnika i nie ma obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania podatku, jak również sporządzania stosownych informacji podatkowych zgodnie z art. 31 updof. Źródło: Wyrok WSA w Kielcach z 23 października 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 463/14. 14

15 Badania kliniczne na rzecz sponsora nie są zwolnione z VAT Usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie są zwolnione z podatku. Badania kliniczne są w istocie ostatnim etapem wdrożenia do obrotu produktów leczniczych. Skoro, więc ich głównym celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie ani przywracanie i poprawa zdrowia, to nie ma zastosowania zwolnienie z VAT. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Specjalista, który wszczepiał pacjentom zastawki otrzymane od firmy sponsorującej badania tych produktów uważał, że taka działalność jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej. Stwierdził, że lekarz wykonywał badania kliniczne na rzecz sponsora firmy produkującej zastawki. Ich celem nie było leczenie chorób ani zaburzeń zdrowotnych, tylko weryfikacja działania i bezpieczeństwa wyrobów medycznych, a cel leczniczy był realizowany przy okazji. Sponsor nie płacił wynagrodzenia za leczenie pacjentów tylko za badanie jego wyrobu wskazywał dyrektor. Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przywołał inny, nieprawomocny jeszcze wyrok dotyczący podobnej sprawy (sygn. akt III SA/Wa 2729/13). Wynikało z niego, że badania kliniczne są w istocie ostatnim etapem wdrożenia do obrotu produktów leczniczych. Skoro, więc ich głównym celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie ani przywracanie i poprawa zdrowia, to nie ma zastosowania zwolnienie z VAT. WSA odwołał się także do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FSK 406/12), z którego również wynikało, że usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie są zwolnione z podatku. Źródło: Wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 887/14 15

16 NASZE USŁUGI RACHUNKOWOŚĆ Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość i rozliczenia podatkowe - kompleksowa obsługa, w szczególności: Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF) Sporządzanie sprawozdań finansowych Ustalanie zobowiązań publiczno prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych Obsługa organów kontrolnych oraz audytorów przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych Optymalizacja obciążeń podatkowych w zakresie obowiązujących przepisów Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym w zakresie udzielanych pełnomocnictw RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość zarządcza i usługi controllingowe - raporty wg potrzeb klienta, w szczególności: Budowa oraz cykliczna realizacja raportów zarządczych (np. rentowność realizowanych projektów, analiza porównawcza linii biznesowych) Wsparcie przy podejmowaniu decyzji długookresowych, przygotowanie planów strategicznych, biznes planów, budżetów i prognoz Analiza efektywności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) Wsparcie w procesie budżetowania Planowanie i monitorowanie kosztów w podziale na ośrodki odpowiedzialności Przygotowywanie prognoz sprawozdań finansowych oraz symulowanie skutków decyzji kierownictwa jednostki Monitorowanie odchyleń od budżetu i analiza przyczyn ich wystąpienia Usługa kontrolera finansowego FINANSE Obsługa finansowa - stała współpraca z większością banków w Polsce, w szczególności: Pozyskiwanie źródeł finansowania, w formie kredytów w rachunku bieżącym, obrotowych oraz inwestycyjnych, factoringu należności, zobowiązań oraz reverse factoringu, leasingu operacyjnego i finansowego Obsługa linii kredytowych i gwarancji bankowych oraz ich zabezpieczeń Pozyskiwanie gwarancji bankowych Zarządzanie płynnością finansową w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych oraz wdrażanie systemu konsolidacji środków, struktur typu cash pool Zawieranie transakcji walutowych oraz zarządzanie ryzykiem walutowym Optymalizacja kosztów finansowania Wyszukiwanie najlepszych ofert na produkty finansowe, negocjowanie warunków technicznych i finansowych, wdrażanie produktów finansowych Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych, systemów bankowości elektronicznej PRAWO I PODATKI Usługi prawno - podatkowe - wsparcie eksperckie, w szczególności: Przygotowywanie dokumentów prawnych, m.in. umów, porozumień opinii prawnych oraz dokumentów wewnętrznych Obsługa korporacyjna Reprezentowanie przed sądami, organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami Udział w negocjacjach związanych z prowadzoną działalnością Przeglądy podatkowe i planowanie podatkowe Ceny transferowe (sporządzanie dokumentacji, wsparcie przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych nt. cen transferowych) KONSOLIDACJA Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych - z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, w szczególności: Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych wg krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości Przygotowywanie dokumentacji konsolidacyjnej Przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych według krajowych standardów rachunkowości na standardy międzynarodowe Sporządzanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej (zarządczej) Współpraca z audytorami przeprowadzającymi badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych Opracowywanie polityki rachunkowości wg krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, UK GAAP) optymalnej dla danej branży oraz jej aktualizacja KADRY I PŁACE Administracja kadrowo - płacowa - doświadczenie nabywane latami, w szczególności: Administracja dokumentacją kadrową pracowników, w tym elektroniczna dokumentacja Obsługa procesu związanego z kalkulacją wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców Zgłoszenia rejestracyjne Przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych informacji o wynagrodzeniach oraz innych zaświadczeń Odpowiedzialność przed pracownikiem i instytucjami państwowymi (ZUS, PIP, US) DORADZTWO BIZNESOWE Usługi kompleksowego doradztwa biznesowego, w szczególności: Przeglądy organizacyjno-procesowe w zakresie optymalizacji procesów i wykrycia słabości kontroli wewnętrznej Opracowywanie rekomendacji dla Zarządu w obszarach kontroli wewnętrznej oraz organizacji procesów w firmie Due diligence finansowe 16

17 Business Support Solution NIP: t e: Łódź, ul. Pojezierska 90 A KRS: f w:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-661/15/BJ Data 2016.02.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2008.11.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność.

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Znowelizowane od 2007 roku nowe zasady przyspieszonej amortyzacji nowych i używanych składników majątkowych zostały określone w art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PODATKI I CENY TRANSFEROWE. Prowadzący: Radosław Kowalski

PODATKI I CENY TRANSFEROWE. Prowadzący: Radosław Kowalski PODATKI I CENY TRANSFEROWE Prowadzący: Radosław Kowalski W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

Bardziej szczegółowo

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe.

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Leasingodawca musi rozpoznać przychody z racji odszkodowania umownego wg tzw.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-1-2/4510-403/16/MS Data 2016.07.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie. Radosław Kowalski Część I

Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie. Radosław Kowalski Część I Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie Radosław Kowalski Część I Definicja podatkowa momentu poniesienia zaksięgowanie bilansowe a podatkowe Ustawowa definicja momentu poniesienia

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa MEMORANDUM Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal 22 02-796 Warszawa Od: Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy nr wpisu 10380 Konrad Piłat, doradca podatkowy nr wpisu 10279 Data

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPBII/1/4511-87/15/BJ Data 2015.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

II FSK 312/13 Wyrok NSA

II FSK 312/13 Wyrok NSA II FSK 312/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 02 01 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Antoni Hanusz Danuta Małysz Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.796.2016.2.AK Data 2016.10.13 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.08.11 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 NEWSLETTER Kwiecień 2016 Spis treści TEMATY MIESIĄCA 2 Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 Definicje dla cenników nr 1, 2 i 3 CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 I. dokument - każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo