Znak sprawy : IF Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY"

Transkrypt

1 Znak sprawy : IF Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę w Nowej Soli przy ulicy Moniuszki 3B, reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla zwanym dalej Zamawiającym a.. reprezentowanym przez : 1. zwanym dalej Wykonawcą W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści: 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 1. odzyskanym podatku VAT rozumie się przez to kwoty oszczędności podatkowych Zamawiającego powstałe w wyniku implementacji rekomendacji Wykonawcy, poprzez zwiększenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub poprzez zmniejszenie podatku należnego lub też zmniejszenie ceny zakupu towarów i usług poprzez zmniejszenie stawki podatkowej. Odzyskany VAT obejmuje kwoty: 1) nadpłaty z tytułu VAT, zwróconej Zamawiającemu, zaliczonej na poczet zaległości podatkowych Zamawiającego lub zaliczonej na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych Zamawiającego, 2) nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym zwróconej Zamawiającemu 3) podatku naliczonego (w tym nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym za poprzedni okres rozliczeniowy) wykazanego przez Zamawiającego, o który Zamawiający w okresach przyszłych zmniejszy nadwyżkę podatku należnego nad podatkiem naliczonym, jaka byłaby wykazana w przypadku braku wdrożenia przez Zamawiającego rekomendacji Wykonawcy, 4) zmniejszenie VAT naliczonego na fakturach zakupowych w rezultacie czego zobowiązanie Zamawiającego zostanie zmniejszone w stosunku do wystawcy faktur. 2. obszarze optymalizacji rozumie się przez to obszar działalności Zamawiającego, na którego polu można wdrożyć rozwiązania w zakresie optymalizacji podatku VAT 3. wynagrodzeniu za sukces - rozumie się przez to wynagrodzenie, które Wykonawca otrzyma w przypadku odzyskania podatku VAT przez Zamawiającego. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego oraz usług polegających na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od towarów 1

2 i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik do umowy. 2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje zdarzenia i transakcje, które : 1) miały miejsce w przeszłości, 2) są dokonywane obecnie, 3) będą realizowane w budżecie obecnym oraz przyszłym, a także 4) inne przyszłe zdarzenia, o ile takie żądanie zgłosi Zamawiający w trakcie trwania niniejszej umowy 3. Zastosowanie wskazanych przez Wykonawcę rozwiązań będzie każdorazowo wymagało zgody Zamawiającego. Zamawiający może podjąć decyzję o: 1) pełnej akceptacji rekomendacji Wykonawcy, 2) akceptacji jedynie wybranych rekomendacji, 3) zawieszeniu realizacji fazy wdrożeniowej, 4) rezygnacji z realizacji fazy, wdrożeniowej. 3. Usługi o których mowa w ust. 1podzielone są na dwie fazy: 1)Fazę wstępną-diagnostyczną zakończoną pisemnym raportem o którym mowa w 3 ust. 1 pkt.3) 2) Fazę wdrożeniową zakończona odzyskaniem VAT przez Zamawiającego w wyniku czynności zarekomendowanych przez Wykonawcę, a także czynności podjętych przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 3 FAZA WSTĘPNA - DIAGNOSTYCZNA Usługi świadczone w ramach fazy wstępnej będą polegać w szczególności na : 1) przeglądzie podstawowych obszarów działalności Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego, które mogą przyczynić się do optymalizacji rozliczeń VAT przez Zamawiającego, 2) identyfikacji możliwości optymalizacji VAT i oceny szans na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie optymalizacji, 3) sporządzeniu raportu zawierającego ocenę istniejącego stanu rozliczeń VAT oraz rekomendacje Wykonawcy, w szczególności: a) prezentację możliwych obszarów optymalizacji rozliczeń VAT dokonanych przez Zamawiającego, b) wstępne oszacowanie możliwej do odzyskania przez Zamawiającego kwoty VAT, c) oszacowanie prawdopodobieństwa skutecznego wdrożenia proponowanych rozwiązań optymalizacyjnych, d) oszacowanie, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, poziomu ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych, e) rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań zmierzających do wdrożenia rozwiązań optymalizacji, w tym zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, f) rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych i wdrażanych rozwiązań optymalizacyjnych. 4 FAZA WDROŻENIOWA 1.Faza wdrożeniowa polega na zrealizowaniu oszczędności we wskazanych w raporcie obszarach rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego, tj. na odzyskaniu kwot podatku VAT w tym w drodze postępowania podatkowego lub sądowo-administracyjnego. 2. Zakres fazy wdrożeniowej zostanie szczegółowo ustalony po zakończeniu fazy wstępnej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego. 2

3 3. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, poinformuje czy akceptuje rekomendacje Wykonawcy przedstawione w raporcie, o którym mowa w 3 pkt 3 w całości, w części czy też całkowicie rezygnuje z fazy wdrożeniowej. 4. Strony przystąpią do ewentualnej realizacji fazy wdrożeniowej w uzgodnionym terminie. 5. Usługi świadczone w ramach fazy wdrożeniowej będą polegać w szczególności na : 1) przygotowaniu korekt przeszłych rozliczeń VAT oraz przygotowaniu bieżących i przyszłych rozliczeń VAT, 2) przygotowaniu wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, 3) reprezentowaniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego lub postępowaniu o stwierdzeniu nadpłaty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, 4) reprezentowanie Zamawiającego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w celu obrony stanowiska zamawiającego bezpośrednio wynikającego ze złożonych wniosków dotyczących rozliczeń podatków VAT oraz związanych z wdrożeniem rekomendacji Wykonawcy; 5) Jeżeli uzyskane przez Zamawiającego kwoty podatku VAT, wynikające z zastosowania się do rekomendacji Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową zostaną w przyszłości kwestionowane przez organy podatkowe, Wykonawca zobowiązany będzie do reprezentowania Zamawiającego w toczących się postepowaniach podatkowych, bez względu na okres czasu, kiedy organy podatkowe zakwestionują wdrożone rozwiązania oraz do realizacji wszelkich czynności zgodnie z niniejsza umową, a wynikających z tych postanowień. 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1.Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wykonywania usług doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich świadczonych w ramach niniejszej umowy usług z najwyższa starannością, a w szczególności Wykonawca gwarantuje, że udzielane porady, rekomendacje i inne proponowane rozwiązania będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 3. W razie wyrządzenia Zamawiającemu szkody przy wykonywaniu usług określonych niniejszą umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4. Wykonawca oświadcza, że : W dniu.zawarł z umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Wyżej określona umowa ubezpieczenia jest ważna i została zawarta na okres Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia w/w zakresie przez cały okres trwania niniejszej umowy. 6 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za sukces 2. Wynagrodzenie za sukces będzie wynosiło procent (słownie:..procent) kwoty odzyskanego VAT, przy czym wysokość maksymalnego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty ,00 zł brutto, (słownie: dwieścietysięcy złotych 00/100) 3. Wynagrodzenie za sukces stanowi wynagrodzenie w kwocie brutto, zawierające podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie uwzględnia ewentualną zmianę stawki podatku VAT, to jest w przypadku zmiany stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia objętego niniejszą umową nie ulega zmianie. 4. Wykonawca nie pobierze odrębnego wynagrodzenia za wykonanie czynności objętych fazą wstępną - diagnostyczną. 5. W przypadku rezygnacji z fazy wdrożeniowej, zawieszenie jej realizacji lub wygaśnięcia (w tym rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron) umowy Wykonawca 3

4 oraz jego następcy prawni nie będą występowali przeciwko Zamawiającemu oraz jego jednostkom organizacyjnym z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z realizacją fazy wstępnejdiagnostycznej, a w szczególności z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia za wykonane czynności w ramach fazy wstępnej- diagnostycznej. 6. Wynagrodzenie za sukces, będzie należne Wykonawcy w dniu uzyskania przez Zamawiającego zwrotu podatku VAT z organu podatkowego i będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7. Przez dzień uzyskania przez Zamawiającego zwrotu podatku VAT należy rozumieć: 1) dzień, w którym na rachunek bankowy Zamawiającego wpłynie kwota zwrotu podatku VAT od organu podatkowego lub 2) dzień zaliczenia przez organ podatkowy wnioskowanego zwrotu podatku VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych Zamawiającego; 8. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczania w imieniu Zamawiającego opłat sądowych lub urzędowych lub wpisów sądowych w związku z prowadzonymi na rzecz Zamawiającego sprawami. Wykonawca zobowiązany jest uprzednio pisemnie poinformować Zamawiającego o konieczności poniesienia ww kosztów, a następnie uiścić odpowiednią opłatę w przewidzianym przepisami terminie 9. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy poniesionych przez niego kosztów opłat sądowych/urzędowych, wpisów sadowych w związku z prowadzonymi sprawami na rzecz Zamawiającego zwrot kosztów będzie dokonywany w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających poniesione koszty. 10. Zamawiający za wyjątkiem wynagrodzenia określonego ust. 2 oraz kosztów określonych ust. 9 nie ponosi innych kosztów z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług doradztwa prawnego (jak kosztów podróży, zakwaterowania, delegacji pracowników, itp.) W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wydatków (w tym opłat oraz wpisów sądowych) związanych z realizacją fazy wdrożeniowej, których zwrot na rzecz Zamawiającego nie zostanie orzeczony w którymkolwiek z postępowań prowadzonych w ramach fazy wdrożeniowej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę tychże wydatków lub poniesione wydatki zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty orzeczenia. Zwrot wydatków nie może przekroczyć wysokości należnego Wynagrodzenia za sukces. 12. W przypadku, gdy uzyskany przez Zamawiającego zwrot podatku VAT, z tytułu którego Wykonawca otrzymał wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, zostanie w przyszłości zakwestionowany przez odpowiednie organy, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu tę część Wynagrodzenia za sukces, której podstawa została skutecznie zakwestionowana, pod warunkiem wyczerpania procedury odwoławczej i kasacyjnej. Zwrot wynagrodzenia powinien nastąpić w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym wyrok sądu administracyjnego, w wyniku którego Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu odzyskanego VAT, będzie prawomocny. 13 W przypadku, gdy wskutek uchybienia Wykonawcy środek odwoławczy od decyzji lub innego rozstrzygnięcia organu podatkowego lub skarga do WSA lub skarga kasacyjna do NSA zostaną odrzucone z powodu braków formalnych, stanowi to podstawę do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niezależnie od wypowiedzenia umowy, w powyższym wypadku Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 2 niniejszej umowy. 14. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3b, Nowa Sól, NIP: W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej realizacji. 16. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych. 4

5 7 ZASADA POUFNOŚCI 1. W przypadku gdy przedmiot umowy wymagać będzie dostępu przez Wykonawcę do informacji Zamawiającego, administrowanych przez Zamawiającego lub jego dotyczących, Wykonawca w czasie wykonywania usług oraz po ich zakończeniu zachowa je w poufności. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w sposób niezbędny do realizacji celów niniejszej umowy. 3. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na ujawnienie przez Wykonawcę informacji określonych w ust. 1 pracownikom i współpracownikom, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie porady, opinie, raporty Wykonawcy wyłącznie do własnych celów i na własne potrzeby. 5.Wykonawca będzie korzystać z dokumentów, kopii dokumentów oraz innych informacji uzyskanych od Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej umowy w dobrej wierze i w celu ochrony interesów Zamawiającego. Wykonawca będzie zapoznawał się z dokumentacją źródłową wyłącznie w siedzibie Zamawiającego 6. Wszelkie dokumenty oraz kopie dokumentów w jakiejkolwiek formie otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić, do siedziby Zamawiającego, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od złożenia takiego żądania. 7. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bez wezwania dokumentację, o której mowa w ust. 6 w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na przyczynę zakończenia 8 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego 10% maksymalnego wynagrodzenia określonego w 6 ust. 2 niniejszej umowy, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w 1 ust. 3 pkt 4). 2) Wykonawca w przypadku: a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% maksymalnego wynagrodzenia określonego w 6 ust. 2 niniejszej umowy, b) wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy zgodnie z zapisem 9 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia, określonego w 6 ust. 2 niniejszej umowy, c) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę pojedynczej czynności z zakresu obowiązków Wykonawcy w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia, określonego w 6 ust. 2 niniejszej umowy, za każdą pojedynczą czynność, 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Wykonawca wyraża zgodę, aby naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane prace, bez konieczności składania przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu należności. 9 TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ZASADY JEJ ROZWIAZANIA 1.Niniejsza umowa obowiązuje od daty jej zawarcia przez okres 36 miesięcy, w tym okres trwania fazy wstępnej-diagnostycznej nie przekroczy 2 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku : 1) utraty uprawnień określonych w 5 ust. 1 umowy 2) powstania szkody o której mowa w 5 ust.3 umowy 3) naruszenia postanowień zawartych w 5 ust. 4 umowy;...4) rezygnacji z fazy wdrożeniowej. 5

6 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie okresu realizacji w przypadku, gdy postępowania administracyjne i sądowe nie zakończą się przed terminem wskazanym w ust. 1, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowań podatkowych toczących się przed organami podatkowymi oraz do czasu prawomocnego zakończenia postepowań sądowo administracyjnych oraz innych ewentualnych postępowań przed innymi sądami i organami oraz do czasu wykonania przez Wykonawcę wszelkich czynności objętych niniejszą umową, a wynikających z tych rozstrzygnięć. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie okresu realizacji w przypadku zawieszenia fazy wdrożeniowej, poprzez wydłużenie okresu trwania niniejszej umowy przez okres zawieszenia realizacji fazy wdrożeniowej. 10 ADRESY DO KORESPONDENCJI I OSOBY DO KONTAKTÓW 1.Adres do korespondencji Zamawiającego : 2. Adres do korespondencji Wykonawcy: 3. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: 4. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy: 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez powszechny sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 12 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY Integralną część umowy stanowi: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 1 2. Oferta wykonawcy załącznik nr 2. Akceptuję warunki zawarte w niniejszym formularzu istotnych postanowień umowy.. 6

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-526) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo