Kancelaria Doradztwa Prawno-Podatkowego: Profesjonalne Porady i Usługi Prawno-Podatkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Doradztwa Prawno-Podatkowego: Profesjonalne Porady i Usługi Prawno-Podatkowe"

Transkrypt

1 Kancelaria Doradztwa Prawno-Podatkowego: Profesjonalne Porady i Usługi Prawno-Podatkowe prezentuje autorskie opracowanie: Optymalizacja podatkowa przy użyciu rajów podatkowych w 2013 roku

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie wykorzystanie fragmentów tekstów poniższego opracowania wymaga zgody autora opracowania. W przeciwnym wypadku za rozpowszechnianie bądź wykorzystywanie fragmentów lub całości opracowania grozi opowiedzialność karna na podstawie art. 115 Prawo autorskie i prawa pokrewne.

3 Spis treści str. Summary. 5 Wstęp Ogólna charakterystyka optymalizacji podatkowej i rajów podatkowych Pojęcie i istota optymalizacji podatkowej Pochodzenie i znaczenie rajów podatkowych Międzypaństwowa konkurencja podatkowa Krzywa Laffera, jako argument przeciwko wysokim podatkom Strategie podatkowe służące do optymalizacji podatkowej w Polsce i w Europie Omówienie wybranych strategii podatkowych w Polsce Charakterystyka strategii podatkowych w Europie Rozwiązania prawne dla celów optymalizacji podatkowej Systemy prawnopodatkowe wybranych rajów podatkowych Cypr Malta Wspólnota Bahamów Brytyjskie Wyspy Dziewicze Optymalne formy prawne prowadzenia działalności w rajach podatkowych Konstrukcje prawne dla celów planowania podatkowego dostępne w polskim ustawodawstwie Spółka europejska oraz inne koncepcje optymalizacji podatkowej Ograniczenia w korzystaniu z dobrodziejstw optymalizacji podatkowej Działalność OECD wobec tzw. szkodliwej konkurencji podatkowej Międzynarodowa wymiana informacji oraz tajemnica bankowa Środki stosowane przez państwa w celu zapobiegania unikania bądź uchylania się od opodatkowania. 52 Zakończenie Bibliografia 57

4 Summary Minimizing tax obligations is a topical issue of increasing interest and demand of people who want to preserve most of their earned income. This tendency is evidenced by the growing number of companies and law firms specializing in tax optimization services. Nevertheless, the issue of the reduction of tax charges is not a frequent subject of academic research, for tax laws of developed countries is particularly complicated. At the same time, there is a need for a thorough explanation of the reasons of such a state of affairs and for presenting the methods and measures of improvement. The given dissertation aims at revealing the essence of tax planning strategies. It also discusses the chosen methods of reducing the tax burden and presents the current legal possibilities allowing for the reduction. In addition, there are clarified the limitations on the employment of tax reduction for one s own benefit. In the first part of the study, there is provided the explanation of the concept of optimization. In addition, there is demonstrated the core of international tax competition and, consequently, the origin and significance of "tax havens". Moreover, there are discussed economic and legal arguments against high taxes. The next chapter deals with certain tax strategies that are used by entrepreneurs under national law and international standards. In addition, in the third part there were discussed the tax systems of four selected countries referred to as the "tax havens". Two of them are typical offshore territories, the other two being small island countries belonging to the European Union. There were also presented optimal forms of business activities and legal possibilities of tax optimization. A separate subchapter is devoted to the various methods of reducing tax charges, e.g., the registration of a European Company (SE). The last chapter deals with the measures taken by the Organization for Economic Cooperation and Development that are being taken to restrict the problem of detrimental tax competition. There are also discussed the steps taken by the member states of the OECD in order to prevent the tax avoidance. 5

5 Wstęp Minimalizacja zobowiązań fiskalnych jest tematem niezwykle aktualnym, na który nieustannie rośnie zainteresowanie oraz ciągle zwiększa się zapotrzebowanie osób pragnących ochronić większą część wypracowanych przez siebie dochodów. Świadczyć może o tym fakt, że na rynku działa coraz więcej firm i kancelarii prawnych specjalizujących się w usługach optymalizacji podatkowej. Mimo to, zagadnienie redukcji obciążeń skarbowych nie jest częstym przedmiotem badań naukowych, gdyż prawo podatkowe stanowi trudną do analizy cechę systemu państw rozwiniętych. Jednocześnie istnieje potrzeba dogłębnego wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska, przedstawienie stosowanych metod oraz działań zmierzających do ich ograniczenia. Niniejsza praca ma na celu ukazać istotę planowania podatkowego, omówić wybrane strategie zmniejszania obciążeń fiskalnych, ukazać jakie istnieją obecnie struktury prawne w tym zakresie, a na końcu zapoznać z granicami w korzystaniu z dobrodziejstw jakie wiążą się z podejmowaniem się tego zagadnienia. W pierwszej części opracowania następuje wyjaśnienie pojęcia optymalizacji oraz sensu konkurencji podatkowej między państwami. Dalej, znajduje się opis pochodzenia i znaczenia rajów podatkowych oraz zostają podane liczne argumenty ekonomiczno-prawne przeciwko wysokim podatkom. W kolejnym rozdziale zreferowane zostały wybrane strategie podatkowe, którymi posługują się podmioty gospodarcze na gruncie prawa krajowego oraz norm międzynarodowych. Ponadto w trzeciej części omówione zostały systemy prawnopodatkowe czterech wybranych państw należących do rajów podatkowych. Dwa z nich to klasyczne terytoria offshore, pozostałe to małe wyspiarskie kraje należące do Unii Europejskiej. Oprócz tego przedstawione zostały optymalne formy prowadzenia działalności na tych obszarach i konstrukcje prawne dla celów optymalizacji podatkowej. Osobny podrozdział został poświęcony spółce europejskiej oraz innym koncepcjom, które można wykorzystać w ramach działalności gospodarczej dla celów redukcji obciążeń skarbowych. W ostatnim rozdziale rozpatrzone zostały działania OECD wobec problemu szkodliwej konkurencji podatkowej oraz środki stosowane przez państwa członkowskie tej organizacji w celu zapobiegania unikania bądź uchylania się od opodatkowania. 6

6 1. Ogólna charakterystyka optymalizacji podatkowej i rajów podatkowych 1.1 Pojęcie i istota optymalizacji podatkowej Optymalizacja podatkowa to sposób ograniczenia kosztów ponoszonych na rzecz państwa przez wszystkich podatników. Dotyczy głównie osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, ale również osób fizycznych. Optymalizacja podatkowa jest szerokim pojęciem, w skład którego wchodzi faktyczna redukcja ciężaru podatkowego, przesunięcie momentu jego powstania 1 oraz rozplanowanie kosztów podatkowych w taki sposób, aby w długoterminowej perspektywie podmiot podejmujący się tych działań, mógł wykorzystać zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe, w sposób dla siebie najrozsądniejszy. Optymalizacja podatkowa jest więc zbiorem metod służącym do ochrony własnego kapitału. Przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą bez obaw stosować optymalizację podatkową, gdyż nie mają prawnego obowiązku ponoszenia maksymalnych kosztów podatkowych. Każda racjonalnie działająca jednostka będzie chciała w każdym wypadku minimalizować swoje wydatki. Uzasadnionym jest więc tak prowadzić własne sprawy, aby móc z nich czerpać jak największy pożytek. Cele jakim służy optymalizacja są słuszne i społecznie użyteczne, gdyż jak zauważył już szkocki myśliciel i ekonomista, Adam Smith: Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście 2. Zagadnienie optymalizacji podatkowej znacznie zyskuje na aktualności w sytuacji, gdy ciężary fiskalne są dla podatników zbyt wysokie. Naturalną potrzebą człowieka jest wówczas poszukiwanie sposobów na ich ograniczenie. W doktrynie prawnej, w słynnym orzeczeniu amerykański sędzia Learned Hand stwierdził: Nie ma nic złego w takim organizowaniu spraw, aby płacić podatki tak niskie, jak to jest możliwe 3. W tym świetle, za jak najbardziej uzasadnione można przyjąć pogląd, że optymalizacja podatkowa jest zgodną z prawem minimalizacją własnych zobowiązań 1 Ł. Mazur, Optymalizacja podatkowa, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s W. Kwaśnicki, Zasady ekonomii rynkowej, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, s K. Griffith, Judge Learned Hand and the Role of the Federal Judiciary, wyd. Norman: Oklahoma University Press 1973, s

7 fiskalnych 4. Wśród osób płacących zbyt wysokie podatki bardzo często pojawia się opinia, że doprowadzają do ich zubożenia przez co obniżają jakość ich życia. Uważają, że to oni są w stanie lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi, niż państwo, które pod pretekstem wyrównywania różnic społecznych, doprowadza do ich marnotrawstwa. Skoro podatki służą wspólnemu dobru dlaczego nie są dobrowolne? Optymalizacja podatkowa wynika tym samym z ideowych pobudek podatników i jest skutkiem działalności państwa przeciwko swoim obywatelom. Poszukują oni więc legalnych rozwiązań, prowadzących do ochrony efektów swojej pracy. Granicę optymalizacji stanowi obowiązujące prawo. Właściwa optymalizacja podatkowa musi być z nim zgodna i nie może go w żadnym stopniu naruszać. W związku z tym zanim ktoś motywowany ideologicznie, sięgnie po jakikolwiek ze sposobów skutkujących obniżeniem obciążeń fiskalnych, powinien zbadać czy konsekwencją tych konkretnych działań nie będzie złamanie prawa. Istnieją proste i złożone metody obniżenia ciężarów fiskalnych. Każda z metod podlega surowym kryteriom opłacalności i legalności. Jednym z najprostszych sposobów jest zmniejszanie podstawy opodatkowania. Polega on na takim kształtowaniu większości wydatków, aby zostały uznane za koszty uzyskania przychodu. Natomiast za metodę złożoną można uznać wykorzystanie korzystniejszych niż polska jurysdykcja podatkowa 5. Opiera się ona na utworzeniu transgranicznego modelu biznesowego pozwalającego na ponoszeniu mniejszych kosztów podatkowych. Inaczej niż w przypadku wykorzystania tylko regularnych struktur prowadzenia działalności przewidzianych prawem w swoim kraju macierzystym. Trybunał Konstytucyjny w Polsce w wyroku z dnia 11 maja 2004 roku 6 uznał generalną zasadę, że podatnicy mogą optymalizować swoje zobowiązania, jeśli czynią to zgodnie z przepisami prawa 7. Wykorzystując legalne do tego środki, każdy ma prawo do kształtowania własnych stosunków gospodarczych według zasady swobody umów. Oznacza to również możliwość wyboru takiej czynności prawnej, która spowoduje minimalizację łącznych obciążeń podatkowych 8. Orzecznictwo sądów potwierdza brak zakazu optymalizacji podatkowej. 4 L. Winter, Raje podatkowe raport specjalny, wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, OTK-A 2004, nr 5, poz J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa op. cit., s Idem, s

8 W uzasadnieniu wyroku NSA w Katowicach z dnia 10 lipca 1996 r. czytamy, że: Żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego - przy podejmowaniu decyzji gospodarczych - bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych 9. Kolejna teza z wyroku NSA we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2003 r. stanowi, że: Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości 10. Ponadto WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r. orzekł, że: Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa 11. W doktrynie wykształciły się dwa sposoby interpretacji zachowania podatnika. Jednym z nich jest unikanie opodatkowania i jest to działanie za pomocą metod dozwolonych w oparciu o ustanowione granice obowiązującego prawa. Drugim z nich jest uchylanie się od opodatkowania i są to już działania zakazane przez prawo podatkowe 12. Istota optymalizacji podatkowej nie polega na oszustwie. Obu pojęć nie należy ze sobą utożsamiać, gdyż oszustwem jest celowe wprowadzenie w błąd władz skarbowych. Stosowanie legalnych środków optymalizacyjnych nie jest uchylaniem się od płacenia podatku. Granice między tymi pojęciami stanowi Ordynacja podatkowa 13 oraz Kodeks karny skarbowy 14, które określają konsekwencje obejścia prawa i czynności pozornych Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 10 lipca 1996 r., SA/Ka 1244/95, Monitor Podatkowy Nr 8/1997, s Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2003 r., I SA/Wr 1183/00, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2003, Nr 5, poz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA 2984/02, Lex nr M. Rudnicki, Ł. Blak, Wewnątrzkrajowe środki walki z unikaniem opodatkowania, Monitor Podatkowy 2007, Nr Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.). 14 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). 15 D. Gaca, Odpowiedzialność karnoskarbowa za przestępstwo oszustwa podatkowego, Monitor Podatkowy 2010, Nr 9. 9

9 Na tej podstawie organy skarbowe posiadają w swoim arsenale szereg uprawnień służących do represjonowania podatników. Chęć uniknięcia kosztów represji jest kolejnym powodem, który przyczynia się do stosowania przez podatników legalnych metod optymalizacji. Wysokie podatki rodzą opór, a optymalne są płacone chętniej gdyż nie stanowią tak drastycznego kosztu dla podatnika. Państwo jednak nie ma tendencji działać w kierunku uproszczenia przepisów i obniżenia podatków. W sensie ekonomicznym doprowadziłoby to do zysku wszystkie strony stosunku gospodarczego oraz zwiększyłoby wpływy do budżetu. Argumentem ekonomicznomatematycznym za takim stanowiskiem jest model krzywej Laffera. To wszystko wynika to z braku zrozumienia mechanizmów gospodarki rynkowej. Bez zewnętrznego ograniczenia, aparat biurokratyczny zawsze będzie się rozrastał dążąc w kierunku totalitarnej władzy absolutnej, maksymalnego skomplikowania, absurdu i totalnego uciemiężenia społeczeństwa. Francuski myśliciel polityczny i dyplomata, Alexis de Tocqueville napisał, że: Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Każdy człowiek stosując legalne metody optymalizacji podatkowej chroni swój majątek przed zmarnowaniem i jego działanie jest w związku z tym jak najbardziej słuszne. Kapitał uciekający z kraju jest jednym z sygnałów dla władzy, że podatki są zbyt wysokie 16. Podsumowując, optymalizacja podatkowa jest legalna a jej granice określa wykładnia obowiązujących przepisów prawa. Przekraczając te granice podatnik podejmuje działania zakazane i naraża się na odpowiedzialność karną. Minimalizacja zobowiązań fiskalnych to redukcja kosztów prowadzenia biznesu. Dzieje się to także przy wykorzystaniu prawodawstwa krajów o łagodniejszych reżimach podatkowych. Takie państwa często są określane mianem rajów podatkowych. 1.2 Pochodzenie i znaczenie rajów podatkowych Początki istnienia rajów podatkowych sięgają do początków handlu międzynarodowego. Jednak swój dynamiczny rozwój zawdzięczają postępowi technologicznemu i globalizacji. Na kontynencie europejskim pionierem rozwiązań 16 L. Winter, Raje podatkowe..., op. cit., s

10 optymalizacji podatkowej była Szwajcaria ale największy rozkwit oraz samo wykształcenie się pojęcia międzynarodowego centrum offshore nastąpiło w okresie dekolonizacji. Bardzo małe państwa wyspiarskie charakteryzujące się ciepłym, rajskim klimatem uzyskały wówczas niezależność. Pozbawione bogactw naturalnych wyspecjalizowały się w świadczeniu usług finansowych. W ten sposób zapewniły sobie przypływ potrzebnego do istnienia kapitału. Recepcja gospodarczo liberalnego prawa anglosaskiego ustanowiła podstawę do ich funkcjonowania, gdyż wśród tych terytoriów wiele stanowiło byłe kolonie brytyjskie. Definicja raju podatkowego (tax haven) nie istnieje w polskim prawie. Zamiast niego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 roku 17 funkcjonuje pejoratywne pojęcie: państwa i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Niektórzy uważają, że samo stwierdzenie, że konkurencja podatkowa może być szkodliwa jest nieprawidłowe 18. Niezrozumienie sensu tego co znaczy konkurencja jest źródłem negatywnej oceny, tego co powinno być wzorem do naśladowania 19. W mowie potocznej raje podatkowe określa się oazami podatkowymi, podatkowymi azylami, międzynarodowymi przybrzeżnymi centrami finansowymi (international offshore financial centers), terytoriami offshore. Prostym wyjaśnieniem wszystkich tych pojęć jest to, że taki kraj oferuje korzystne warunki egzystencji na tle nieprzyjaznego środowiska zewnętrznego 20. Skala zjawiska jest olbrzymia, gdyż wg szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w oazach podatkowych siedzibę swoją posiada około 2 milionów spółek, 4 tysiące oddziałów największych banków na świecie oraz znacząca większość funduszy inwestujących kapitał w sposób spekulacyjny 21. Uniwersalnymi cechami 22 wszystkich terytoriów offshore są: niskie lub zerowe stawki podatkowe 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 493). 18 M. Supora, Wspólnota skonsolidowana podstawa jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego UE, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s L. Winter, Raje podatkowe..., op. cit., s J. Głuchowski, Planowanie podatkowe międzynarodowe oazy podatkowe, wyd. Eurofinance, Warszawa 2001, s L. Winter, Raje podatkowe..., op. cit., s Ł. Mazur, Optymalizacja podatkowa..., op. cit., s

11 stabilne, przejrzyste, proste prawo rozstrzyganie sporów na rzecz przedsiębiorcy strategiczna lokalizacja oraz stabilny system polityczno-ekonomiczny przestrzeganie tajemnicy bankowej i handlowej obecność doradców specjalizujących się w pomocy prawnej i księgowej niskie koszty operacyjne bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wewnątrz kraju oraz komunikacja transgraniczna brak ograniczeń w obrocie i wymianie walut Duże nagromadzenie krajów, które mają powyższe cechy znajduje się między Ameryką Północą i Południową, na Oceanie Spokojnym na wschód od Australii oraz wśród małych europejskich państw 23. Sąsiedztwo regionów lepiej rozwiniętych pozwala na wykorzystanie korzystnej lokalizacji przez międzynarodowe przybrzeżne centra finansowe do przyciągnięcia inwestorów niższymi kosztami podatkowymi. Nazwa offshore financial centres wynika z tego, że na tych terytoriach znajdują się wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi prawne, finansowe oraz księgowe w zakresie optymalizacji podatkowej. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze raju podatkowego to również przestrzeganie tajemnicy bankowej, która ma swoje korzenie w common law, porządku prawnym charakterystycznym dla krajów anglosaskich. Polega ona na tym, że bankier za niewywiązanie się z obowiązku nieudostępniania informacji wobec zagranicznych administracji skarbowych o posiadaczu rachunku bankowego oraz o dokonywanych na nim operacjach podatkowych podlega odpowiedzialności cywilnej 24. W analizie wyboru odpowiedniego miejsca do wprowadzenia skutecznej strategii podatkowej należy również stabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna danego regionu 25. Oprócz tego za bardzo istotny wyznacznik trzeba uznać funkcjonowanie liberalnej kontroli dewizowej 26, a w przypadku osób fizycznych dogodne warunki mieszkaniowe, standardy 23 Za przykład stanowi w tym przypadku: Luksemburg, Malta, Księstwo Liechtenstein, Księstwo Andory, Księstwo Monako, Republika Cypru. 24 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s J. Karwowski, Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, wyd. PWE, Warszawa 2010, s

12 opieki medycznej, prywatność, anonimowość, brak obowiązku ujawniania stanu swojego majątku, a także informowania o swoich dochodach i wydatkach 27. Raje podatkowe można zaklasyfikować w następujący sposób 28 : państwa, w których dochód i posiadanie majątku nie jest opodatkowane Bahrajn, Vanatu, Kajmany, kraje, które opodatkowują dochody uzyskane tylko na swoim terytorium, a zwalniają z podatku przychody pozyskane zza granicy Filipiny, Kostaryka, Haiti, Liberia, Panama, miejsca, w których opodatkowanie obu powyższych form przychodu jest o wiele niższe niż w państwach sąsiednich brytyjskie wyspy na kanale La Manche (Jersey, Isle of Man), Curaçao, Sint Maarten (dawne Antyle Niderlandzkie), obszary, w których stosowane są preferencyjne stawki podatkowe w wybranych przedsięwzięciach gospodarczych Anguilla, Jamajka, Gibraltar, państwa, w których szczególnie opłacalne jest prowadzenie holdingu spółek i w ten sposób administrowaniu nimi Liechtenstein, Luksemburg, Singapur, kraje, w których zwłaszcza osoby fizyczne mogą liczyć na łagodne traktowanie podatkowe Andora, Monako, Wyspy Bahama, Bermudy, Kajmany. Oprócz takiego podziału istnieją również listy stworzone przez organizacje międzynarodowe lub rządy poszczególnych państw. Mają one na celu wydanie przepisów regulujących stosunki prawne wobec oaz podatkowych. Najbardziej znane są wykazy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 29 zostało wydane rozporządzenie ministra finansów dotyczące krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową J. Głuchowski, Koncepcje współczesnych reform podatkowych, wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998, s M. Zyniewicz, D. Załupka, Luki podatkowe, wyd. NetNet, Wrocław 1999, s Ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych ze zm., (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). 30 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 roku 13

13 W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia z 2005 roku, które utraciło moc 8 maja 2013 roku lista terytoriów, które możemy uznać w rozumieniu polskiego prawa za raje podatkowe, została zmieniona. Z wykazu, który obowiązywał dotychczas zostały usunięte Guernsey, Alderney, Jersey i Wyspa Man (Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej) oraz Antyle Niderlandzkie (Terytorium Królestwa Niderlandów). Na obecnej liście widnieją następujące państwa: Księstwo Andory, Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Antigua i Barbuda, Aruba/Sint-Maarten/Curacao - Terytoria Królestwa Niderlandów, Wspólnota Bahamów, Królestwo Bahrajnu, Barbados, Belize, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytoria Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, Wspólnota Dominiki, Gibraltar - Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej, Grenada, Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej, Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Kajmany - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Liberii, Księstwo Liechtensteinu, Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Republika Malediwów, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritiusu, Księstwo Monako, Montserrat - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Nauru, Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa, Republika Seszeli, Federacja Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Królestwo Tonga, Turks i Caicos - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych- Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych oraz Republika Vanuatu. Każda transakcja polskich podatników z podmiotami w powyższych państwach obłożona jest szczególnymi obowiązkami wynikającymi z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 31. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji a w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy. Do najistotniejszych powinności należy określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając 31 Ustawa z dnia r. o podatku dochodowym... 14

14 użyte aktywa i podejmowane ryzyko). Oprócz tego niezbędne jest określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, a także określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Raje podatkowe to miejsca zachęcające do prowadzenia działalności przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje finansowe oraz inne firmy, które będą dążyć do redukcji, zbyt wysokich w swojej ocenie, obciążeń podatkowych. Z tego powodu wiele takich terytoriów nazywa się centrami finansowymi. W związku z tym, że funkcjonowanie oaz podatkowych przyczynia się do uszczuplenia wpływów podatkowych w tych państwach, z których przenoszona jest działalność gospodarcza, ma miejsce tworzenie takiego prawa, którego celem jest zapobiegnięcie temu zjawisku Międzypaństwowa konkurencja podatkowa Według definicji Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum), szwajcarskiej organizacji znanej z organizacji corocznej konferencji w Davos konkurencyjność kraju to umiejętność służąca do osiągania trwałego i wysokiego przyrostu produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca 33. W raporcie tej organizacji z 2005 roku rozszerzono te pojęcie. Zwrócono uwagę również na to, że konkurencyjność to zbiór czynników, polityk i instytucji, które pozwalają na wysoki poziom wydajności pracy i określają w ten sposób zamożność kraju. Przyczynia się to do większego wzrostu gospodarczego dzięki zdolności do wytwarzania dóbr i usług o wyższej jakości i niższych kosztach w porównaniu do innych państw 34. Światowe Forum Ekonomiczne w swoich raportach przedstawia mierniki 32 L. Oręziak, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007, s World Economic Forum, Global Competitiveness Report 1996, Genewa 1996, s World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2005, Genewa 2005, s

15 konkurencyjności poprzez ocenę wzrostu gospodarczego (Global Competitiveness Index GCI), a także warunków prowadzenia działalności gospodarczej (Business Competitiveness Index BCI). GCI bierze pod uwagę: jakość środowiska makroekonomicznego, sposób funkcjonowania instytucji publicznych oraz poziom rozwoju technologicznego. Szczegółowo bada się stopień inflacji, dane dotyczące stanu finansów publicznych, niezależność sądów, występowanie korupcji i stopień ingerencji państwa w gospodarkę. BCI rozpatruje czynniki mikroekonomiczne w szczególności strategie działania przedsiębiorstw 35. Konkurencja podatkowa, czyli oferowanie niższych podatków przez raje podatkowe dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, ma zachęcić ich do zarejestrowania i prowadzenia swojej działalności na swoim terytorium. Obywa się to poprzez zastosowanie różnych instrumentów techniki opodatkowania dla zwiększenia konkurencyjności rodzimej działalności gospodarczej lub przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, aby rozwinąć krają gospodarkę i zwiększyć dobrobyt swoich obywateli 36. Takie międzynarodowe współzawodnictwo przyczynia się do tego, że zachodzi konieczność do poprawienia efektywności państwa w zakresie świadczenia dóbr publicznych, dzięki któremu pieniądze z podatków są wydawane tylko na naprawdę potrzebne cele 37. Warto przy tym zauważyć, że konkurencja podatkowa nie ogranicza się tylko do działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne. Z dobrodziejstw wynikających z istnienia tej międzynarodowej rywalizacji chętnie również skorzystają osoby fizyczne, które dążą do uregulowania jak najniższego podatku od swoich przychodów. Znacznie mniejszy jego wymiar może doprowadzić do zmiany przez takie osoby miejsca zamieszkania, rezydencji, zameldowania czy też obywatelstwa 38. Wpływ nowych technologii przyczynił się do znacznego osłabienia kontroli dewizowych. Stało się to głównie za sprawą upowszechnienia się w wymianie handlowej elektronicznego transferu pieniądza. Dzięki temu, przepływ kapitału stał się bardziej swobodny, a dotychczasowe fizyczne przeszkody wielu operacji finansowych zostały 35 L. Oręziak, Konkurencja podatkowa op. cit., s C. Pinto, Tax Comptetition and UE Law, Kluwer Law International, London-New York 2003, s G. Brennan, J. M. Buchanan, The Power to Tax: Analtical Foundation of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge 1980, s I. Kuchciak, Raje podatkowe w zmniejszaniu obciążeń podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s

16 ominięte 39. Według ogólnych zasad regulacji międzynarodowego prawa podatkowego istnieją dwie reguły, na podstawie których ustala się podstawę opodatkowania transakcji transgranicznych. Są to zasada jednego podatku oraz zasada korzyści. Pierwsza oznacza, że dochód może być obciążony podatkiem tylko raz. Druga natomiast opiera się na tym, że aktywna forma działalności gospodarczej jest opodatkowana w państwie źródła, a podatek za przychody pasywne (dywidendy, należności licencyjne, odsetki) powinien być płacony w miejscu rezydencji podatnika 40. Kluczowe znaczenie ma jednak prawo danego państwa i jego potrzeba konstruowania swojego budżetu w oparciu o wysokość danin publicznych. Każde państwo może sprzyjać gospodarności działania swoich podatników, zachęcać ich do osiągnięcia pożądanych rezultatów finansowych i ułatwiać podejmowanie przedsięwzięć przynoszących zyski. Jest to możliwe do zrealizowania w wyniku przyjęcia preferencyjnych stawek podatkowych, zaniechania ich poboru, wprowadzeniu ulg, zniżek bądź wyłączeń z opodatkowania 41. W polskim ustawodawstwie dla określenia zakresu jurysdykcji podatkowej przyjęto jednak połączenie zasad źródła i rezydencji, czego wyrazem jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami 42. Na tej podstawie określa się konstrukcję nieograniczonego obowiązku podatkowego, który polega na tym, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ich czasowy pobyt trwa dłużej niż 183 dni, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Ponadto podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania 43. Zawężenie tych kryteriów i konstrukcję ograniczonego obowiązku podatkowego znajduje się w tej samej ustawie i opiera się na omówionej powyżej zasadzie źródła. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu 39 P. Kammas, Strategic fiscal interaction among OECD countries, Public Choice, vol. 147, no. 3-4, s M. Dziedzic-Wach, R. Żukowski, Analiza. Zakład polskiego przedsiębiorstwa za granicą, Rzeczpospolita, N. Gajl, Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ze zmianami, (Dz. U. z 2012 poz. 361). 43 Art. 3, ust. 1a. ibidem. 17

17 podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium RP. Co więcej, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP 44. Zjawisko konkurencji podatkowej jest tym samym powiązane z pojęciem suwerenności państwa i stanowi prawnopodatkowe oraz prawnokarne granice względem swoich obywateli. Państwa nie tylko konkurują między sobą wysokością podatków, ale również zakresem objęcia obowiązkiem podatkowym. Szczególne restrykcje dotykają osoby fizyczne, które posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych, życiowych i gospodarczych. Oznacza to, że aby przestać być rezydentem podatkowym w Polsce, mimo posiadania polskiego obywatelstwa, należy nie mieć żadnego majątku ani dochodu w RP, tylko w jakimkolwiek innym kraju korzystniejszym podatkowo, oraz nie przebywać na tutejszym terytorium dłużej niż 183 dni. Wszelkie określenia konkurencji podatkowej za szkodliwą oznaczają, że realizacja celów budżetowych danego państwa, może być zagrożona. Wątpliwe jest jednak to, że odpływ kapitału miałby miejsce w kraju, który nie nakłada na swoich obywateli wysokich obciążeń fiskalnych. Pojawiająca się nawet w polskim prawie szkodliwość oznacza zatem stratę dochodów państwa z tytułu podatków. Takie ujęcie tematu jest typowe dla krajów, w których są wysokie koszty pracy i bieżącej działalności przedsiębiorców, rozbudowana biurokracja, a także stosunkowo niskie tempo rozwoju gospodarczego 45. Państwa współzawodniczą między sobą dzięki wolnym przestrzeniom między zakresami obowiązywania jurysdykcji podatkowych. Dzięki temu stwarzają podatnikom możliwość do optymalizacji ponoszonych przez nich publicznoprawnych kosztów 46. Sam fakt międzynarodowej konkurencji podatkowej to walka nie tyle o atrakcyjną formę opodatkowania kapitału obywateli, lecz raczej o ich zadowolenie z przebywania na danym terytorium. Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne są w stanie zaakceptować wyższy wymiar danin publicznych, jeśli tylko nie będą czuć się nadmiernie wykorzystywani fiskalnie przez własne państwo. W ten sposób, zamiast wprowadzać ustawodawstwo sankcjonujące 44 Art. 3, ust. 2a ibidem. 45 R. A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, wyd. Difin, Warszawa 2011, s J. Wyciślok, Optymalizacja, op. cit., s

18 operacje finansowe z krajami uznanymi za szkodliwe dla realizacji celów budżetowych, wystarczy ustanowić stawki podatkowe na odpowiednio atrakcyjnym poziomie dla swoich obywateli. 1.4 Krzywa Laffera jako argument przeciwko wysokim podatkom Idea amerykańskiego ekonomisty, Arthura Laffera obrazuje za pomocą prostego równania matematycznego zależność między poziomem przychodów budżetowych państwa, a wysokością ustalonej stawki podatkowej. Według założeń tej koncepcji wzrost obciążeń fiskalnych powyżej optymalnego poziomu będzie skutkował obniżeniem przychodów do budżetu. Zarówno w przypadku kiedy opodatkowanie wynosi 0% jak 100% wpływy będą zerowe. W pierwszym przypadku dlatego, że nie ma podstawy do płacenia podatku. W drugim, ponieważ kiedy stawka jest nadto wysoka, podatnicy zrobią wszystko, żeby nie oddać wszystkich owoców swojej pracy do skarbu państwa. Pozycję linii na wykresie, w którym osiągane jest maksimum wpływów budżetowych, określa się mianem punktu nasycenia. Po obu stronach tego punktu położone są miejsca, w których osiągnie się ten sam przychód z podatków, zarówno w przypadku stawki niższej jak i wyższej. Stanowi to podstawowy argument przeciwko zbyt wysokim podatkom, gdyż i tak przychody do budżetu państwa nie będą z tego tytułu wyższe, a utrudnienie obrotu pieniężnego niewspółmierne do osiąganych przez skarb państwa efektów. Ten rezultat jest spowodowany brakiem motywacji do podejmowania pracy i działalności gospodarczej. Powoduje to również zwiększenie tendencji do ukrywania swoich dochodów, przenoszenie aktywności podmiotów do tzw. szarej strefy oraz skutkuje poszukiwaniem sposobów ochrony wypracowanego kapitału wśród łagodniejszych jurysdykcji podatkowych 47. Z koncepcji krzywej Laffera wynika, że te same wpływy budżetowe odpowiadają dwóm różnym stawkom podatkowym. Jednak koszty obsługi aparatu urzędniczego obu tych rozbieżnych punktów mogą różnić się na niekorzyść takiego systemu, który na swoje utrzymanie będzie wydawał więcej. Taka sytuacja ma miejsce tylko w przypadkach opłacenia 47 M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, wyd. Key Text, Warszawa 2007, s

19 wysokich kosztów kontroli fiskalnej. Wówczas będzie to niekorzystne dla rozwoju gospodarczego państwa, bo zwiększy skłonność do unikania lub uchylania się od opodatkowania, co spowoduje że do budżetu wpłynie mniej pieniędzy. Oprócz tego duży koszt stanowią wysiłki administracji skarbowej. Cel zostaje w części osiągnięty, jednak taki sam efekt, można byłoby uzyskać o wiele niższymi nakładami 48. Powinno się jednak pamiętać nie tylko tym, że nadmiernie wysoki podatek obniża wpływy, ale także zbyt niski prowadzi do identycznej sytuacji. Źródłem siły podatkowej społeczeństwa jest jego bogactwo oraz jego produkcja, w związku z czym nie można mu przykręcać bez końca śruby podatkowej, bo ona pęknie 49. Zbyt wysokie stawki podatkowe powodują nie tylko spadek podaży najistotniejszych czynników produkcji czyli pracy i kapitału, ale także spadek popytu na te czynniki. Powstaje wtedy tzw. sprzężenie zwrotne i gospodarka pogrąża się w stagnacji R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny: doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s R. Rybarski, Nauka skarbowości, Warszawa 1933, s R. Gwiazdowski, Krzywa Laffera. Rzecz o tym, jak obniżki stawek podatkowych mogą skutkować zwiększeniem wpływów podatkowych i vice versa, Przegląd Prawniczy 2005, Nr 1. 20

20 2. Strategie podatkowe służące do optymalizacji podatkowej w Polsce i w Europie 2.1 Omówienie wybranych strategii podatkowych w Polsce Każda jednostka prowadząca aktywność gospodarczą podejmuje działania, które służą realizacji jej celów oraz spełnienia postawionej przed sobą misji. Strategia takiego postępowania będzie nosiła pewne cechy. Zaliczają się do nich między innymi horyzont czasowy w jakim czynności są wykonywane, osiągane efekty, posiadanie priorytetów oraz zasobów niezbędnych do wykonywania operacji, zbieranie ludzi wokół celów istnienia danej organizacji oraz wszechstronne zaplanowanie swojego funkcjonowania na wszystkich dostępnych poziomach działalności. Całość tych aspektów powinna stanowić spójną i logiczną zgodność postawionych celów do wykonywanych zadań. Minimalizacja obciążeń fiskalnych jest taką strategią, która nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Istotą zastosowania strategii podatkowych jest opracowanie szeregu działań, które wywołają korzystną sytuację z podatkowego punktu widzenia. Skonstruowanie optymalnego systemu, w jakim działać będzie przedsiębiorstwo, wymaga bardzo dobrej znajomości prawa podatkowego międzynarodowego oraz wewnętrznego państw, w jakich stawia się właściwe struktury dla celów ograniczających odpowiedzialność fiskalną. Co więcej, potrzebne będzie również rozeznanie w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymiany informacji, dyrektyw prawa unijnego oraz orzecznictwa zarówno polskich sądów, jak i zagranicznych, w tym werdyktów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Taka praktyka polegająca na wyłączaniu się spod jurysdykcji państwa, które stosuje niekorzystne i kosztowne podatki z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa jest w zupełności dozwolona przez prawo, jednak prowadzi do zmniejszenia wpływów do budżetu państwa. W zależności od rodzaju podatków stosuje się strategie oparte na optymalizacji podatku dochodowego, podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowym. W przypadku optymalizacji podatku dochodowego można wyszczególnić dziewięć strategii podatkowych: strategia z wykorzystaniem grupy kapitałowej, strategia podatkowej grupy kapitałowej, strategia formy organizacyjno-prawnej, strategia leasingu zwrotnego, strategia zarządzania stratą podatkową, strategia w zakresie zarządzania kosztami podatkowymi, strategia terminu zapłaty podatku, strategia wykazywania dochodów i potrącania kosztów, strategia specjalnych 21

Ceny transferowe Adw. Marcin Górski. Część I

Ceny transferowe Adw. Marcin Górski. Część I Ceny transferowe Adw. Marcin Górski Część I Źródła prawa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 39, ze zm. dalej zwana: UoPDOP), Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

dr Paulina Pilch, radca prawny, doradca podatkowy. Wspólniczka kancelarii prawnej PWLegal,

dr Paulina Pilch, radca prawny, doradca podatkowy. Wspólniczka kancelarii prawnej PWLegal, dr Paulina Pilch, radca prawny, doradca podatkowy. Wspólniczka kancelarii prawnej PWLegal, 1 TAX AVOIDANCE obejście prawa podatkowego zgodne z prawem, np. Wypłacanie dywidendy do spółki cypryjskiej 0%

Bardziej szczegółowo

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę?

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe Prawo Podatkowe. Dyrektywa SI

Wspólnotowe Prawo Podatkowe. Dyrektywa SI Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa SI Harmonizacja podatku dochodowego od osób fizycznych Dyrektywa z 3 czerwca 2003 r.w przedmiocie opodatkowania dochodów w z oszczędno dności w formie odsetek 2003/48/EC

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Perspektywa międzynarodowa struktury holdingowe i finansowe vs tzw. raje podatkowe. Przegląd podstawowych zasad podatkowych w wybranych krajach (Luksemburg, Holandia, Cypr) Wykład 10 Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków

ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków Ewazja podatkowa ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków => przyczyny: a) czynnik ekonomiczny (dążenie podatników

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J. Malenovský i T. von Danwitz, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J. Malenovský i T. von Danwitz, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 30 września 2010 r.(*) Szósta dyrektywa VAT Dyrektywa 2006/112/WE Przystąpienie nowego państwa członkowskiego Prawo do odliczenia podatku naliczonego Przepisy krajowe

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA PODATKOWA. dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ABOLICJA PODATKOWA. dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ABOLICJA PODATKOWA dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W dniu 6 sierpnia 2008 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych Przedmowa... Wykaz skrótów... XXI Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych... 1 I. Definicja transfer pricing... 1 II. Pojęcie podmiotów powiązanych w stosunkach krajowych i międzynarodowych...

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki ABOLICJA PODATKOWA ABOLICJA PODATKOWA Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2008 Stan prawny na 1 października 2008 r. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów Józef Wyciślok Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 110 Spis treści Wprowadzenie Wykaz aktów prawnych Wykaz skrótów Bibliografia XI XV XIX XXIII

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 313711 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 11-14 Październik Krynica Zdrój, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data 2013.02.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U nr 21 poz (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych)

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U nr 21 poz (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych) USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 1 (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych) Art. 9a. 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne

ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne DORADCA PODATKOWY P r z e m y s ł a w W i ę c e k nr wpisu 07680 ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne Zagadnienie: Świadczenie usług pomiędzy wspólnikiem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA UNIKANIE OPODATKOWANIA wybór formy działalności samodzielna działalność gospodarcza spółki osobowe spółki prawa handlowego SPÓŁKI OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09)

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09) Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z 3.02.2011 r. (II FSK 1682/09) Użyte w art. 15a ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1 (dalej: u.p.d.o.p.) określenie faktycznie

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

Ceny transakcyjne w Polsce

Ceny transakcyjne w Polsce Ceny transakcyjne w Polsce Czym są ceny transakcyjne? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia dokumentacji? Co musi wiedzieć przedsiębiorca o cenach transakcyjnych? Jaką odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) Art. 25 [Wykorzystywanie związku gospodarczego] 1. Jeżeli: 1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych Przewodnik po ekonomii

Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych Przewodnik po ekonomii Teresa Nowicka Ewa Janiszewska-Świderska Jarosław Czaja Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych Przewodnik po ekonomii inmedia Polska Wrocław 2008 Redakcja Dominika Markiewicz-Rudnicka Antoni Chalamus

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BDO. Treść prezentacji

Bardziej szczegółowo

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ILPB4/423-81/14-3/MC - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-81/14-3/MC Data 2014.04.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo