Kancelaria Doradztwa Prawno-Podatkowego: Profesjonalne Porady i Usługi Prawno-Podatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Doradztwa Prawno-Podatkowego: Profesjonalne Porady i Usługi Prawno-Podatkowe"

Transkrypt

1 Kancelaria Doradztwa Prawno-Podatkowego: Profesjonalne Porady i Usługi Prawno-Podatkowe prezentuje autorskie opracowanie: Optymalizacja podatkowa przy użyciu rajów podatkowych w 2013 roku

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie wykorzystanie fragmentów tekstów poniższego opracowania wymaga zgody autora opracowania. W przeciwnym wypadku za rozpowszechnianie bądź wykorzystywanie fragmentów lub całości opracowania grozi opowiedzialność karna na podstawie art. 115 Prawo autorskie i prawa pokrewne.

3 Spis treści str. Summary. 5 Wstęp Ogólna charakterystyka optymalizacji podatkowej i rajów podatkowych Pojęcie i istota optymalizacji podatkowej Pochodzenie i znaczenie rajów podatkowych Międzypaństwowa konkurencja podatkowa Krzywa Laffera, jako argument przeciwko wysokim podatkom Strategie podatkowe służące do optymalizacji podatkowej w Polsce i w Europie Omówienie wybranych strategii podatkowych w Polsce Charakterystyka strategii podatkowych w Europie Rozwiązania prawne dla celów optymalizacji podatkowej Systemy prawnopodatkowe wybranych rajów podatkowych Cypr Malta Wspólnota Bahamów Brytyjskie Wyspy Dziewicze Optymalne formy prawne prowadzenia działalności w rajach podatkowych Konstrukcje prawne dla celów planowania podatkowego dostępne w polskim ustawodawstwie Spółka europejska oraz inne koncepcje optymalizacji podatkowej Ograniczenia w korzystaniu z dobrodziejstw optymalizacji podatkowej Działalność OECD wobec tzw. szkodliwej konkurencji podatkowej Międzynarodowa wymiana informacji oraz tajemnica bankowa Środki stosowane przez państwa w celu zapobiegania unikania bądź uchylania się od opodatkowania. 52 Zakończenie Bibliografia 57

4 Summary Minimizing tax obligations is a topical issue of increasing interest and demand of people who want to preserve most of their earned income. This tendency is evidenced by the growing number of companies and law firms specializing in tax optimization services. Nevertheless, the issue of the reduction of tax charges is not a frequent subject of academic research, for tax laws of developed countries is particularly complicated. At the same time, there is a need for a thorough explanation of the reasons of such a state of affairs and for presenting the methods and measures of improvement. The given dissertation aims at revealing the essence of tax planning strategies. It also discusses the chosen methods of reducing the tax burden and presents the current legal possibilities allowing for the reduction. In addition, there are clarified the limitations on the employment of tax reduction for one s own benefit. In the first part of the study, there is provided the explanation of the concept of optimization. In addition, there is demonstrated the core of international tax competition and, consequently, the origin and significance of "tax havens". Moreover, there are discussed economic and legal arguments against high taxes. The next chapter deals with certain tax strategies that are used by entrepreneurs under national law and international standards. In addition, in the third part there were discussed the tax systems of four selected countries referred to as the "tax havens". Two of them are typical offshore territories, the other two being small island countries belonging to the European Union. There were also presented optimal forms of business activities and legal possibilities of tax optimization. A separate subchapter is devoted to the various methods of reducing tax charges, e.g., the registration of a European Company (SE). The last chapter deals with the measures taken by the Organization for Economic Cooperation and Development that are being taken to restrict the problem of detrimental tax competition. There are also discussed the steps taken by the member states of the OECD in order to prevent the tax avoidance. 5

5 Wstęp Minimalizacja zobowiązań fiskalnych jest tematem niezwykle aktualnym, na który nieustannie rośnie zainteresowanie oraz ciągle zwiększa się zapotrzebowanie osób pragnących ochronić większą część wypracowanych przez siebie dochodów. Świadczyć może o tym fakt, że na rynku działa coraz więcej firm i kancelarii prawnych specjalizujących się w usługach optymalizacji podatkowej. Mimo to, zagadnienie redukcji obciążeń skarbowych nie jest częstym przedmiotem badań naukowych, gdyż prawo podatkowe stanowi trudną do analizy cechę systemu państw rozwiniętych. Jednocześnie istnieje potrzeba dogłębnego wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska, przedstawienie stosowanych metod oraz działań zmierzających do ich ograniczenia. Niniejsza praca ma na celu ukazać istotę planowania podatkowego, omówić wybrane strategie zmniejszania obciążeń fiskalnych, ukazać jakie istnieją obecnie struktury prawne w tym zakresie, a na końcu zapoznać z granicami w korzystaniu z dobrodziejstw jakie wiążą się z podejmowaniem się tego zagadnienia. W pierwszej części opracowania następuje wyjaśnienie pojęcia optymalizacji oraz sensu konkurencji podatkowej między państwami. Dalej, znajduje się opis pochodzenia i znaczenia rajów podatkowych oraz zostają podane liczne argumenty ekonomiczno-prawne przeciwko wysokim podatkom. W kolejnym rozdziale zreferowane zostały wybrane strategie podatkowe, którymi posługują się podmioty gospodarcze na gruncie prawa krajowego oraz norm międzynarodowych. Ponadto w trzeciej części omówione zostały systemy prawnopodatkowe czterech wybranych państw należących do rajów podatkowych. Dwa z nich to klasyczne terytoria offshore, pozostałe to małe wyspiarskie kraje należące do Unii Europejskiej. Oprócz tego przedstawione zostały optymalne formy prowadzenia działalności na tych obszarach i konstrukcje prawne dla celów optymalizacji podatkowej. Osobny podrozdział został poświęcony spółce europejskiej oraz innym koncepcjom, które można wykorzystać w ramach działalności gospodarczej dla celów redukcji obciążeń skarbowych. W ostatnim rozdziale rozpatrzone zostały działania OECD wobec problemu szkodliwej konkurencji podatkowej oraz środki stosowane przez państwa członkowskie tej organizacji w celu zapobiegania unikania bądź uchylania się od opodatkowania. 6

6 1. Ogólna charakterystyka optymalizacji podatkowej i rajów podatkowych 1.1 Pojęcie i istota optymalizacji podatkowej Optymalizacja podatkowa to sposób ograniczenia kosztów ponoszonych na rzecz państwa przez wszystkich podatników. Dotyczy głównie osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, ale również osób fizycznych. Optymalizacja podatkowa jest szerokim pojęciem, w skład którego wchodzi faktyczna redukcja ciężaru podatkowego, przesunięcie momentu jego powstania 1 oraz rozplanowanie kosztów podatkowych w taki sposób, aby w długoterminowej perspektywie podmiot podejmujący się tych działań, mógł wykorzystać zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe, w sposób dla siebie najrozsądniejszy. Optymalizacja podatkowa jest więc zbiorem metod służącym do ochrony własnego kapitału. Przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą bez obaw stosować optymalizację podatkową, gdyż nie mają prawnego obowiązku ponoszenia maksymalnych kosztów podatkowych. Każda racjonalnie działająca jednostka będzie chciała w każdym wypadku minimalizować swoje wydatki. Uzasadnionym jest więc tak prowadzić własne sprawy, aby móc z nich czerpać jak największy pożytek. Cele jakim służy optymalizacja są słuszne i społecznie użyteczne, gdyż jak zauważył już szkocki myśliciel i ekonomista, Adam Smith: Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście 2. Zagadnienie optymalizacji podatkowej znacznie zyskuje na aktualności w sytuacji, gdy ciężary fiskalne są dla podatników zbyt wysokie. Naturalną potrzebą człowieka jest wówczas poszukiwanie sposobów na ich ograniczenie. W doktrynie prawnej, w słynnym orzeczeniu amerykański sędzia Learned Hand stwierdził: Nie ma nic złego w takim organizowaniu spraw, aby płacić podatki tak niskie, jak to jest możliwe 3. W tym świetle, za jak najbardziej uzasadnione można przyjąć pogląd, że optymalizacja podatkowa jest zgodną z prawem minimalizacją własnych zobowiązań 1 Ł. Mazur, Optymalizacja podatkowa, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s W. Kwaśnicki, Zasady ekonomii rynkowej, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, s K. Griffith, Judge Learned Hand and the Role of the Federal Judiciary, wyd. Norman: Oklahoma University Press 1973, s

7 fiskalnych 4. Wśród osób płacących zbyt wysokie podatki bardzo często pojawia się opinia, że doprowadzają do ich zubożenia przez co obniżają jakość ich życia. Uważają, że to oni są w stanie lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi, niż państwo, które pod pretekstem wyrównywania różnic społecznych, doprowadza do ich marnotrawstwa. Skoro podatki służą wspólnemu dobru dlaczego nie są dobrowolne? Optymalizacja podatkowa wynika tym samym z ideowych pobudek podatników i jest skutkiem działalności państwa przeciwko swoim obywatelom. Poszukują oni więc legalnych rozwiązań, prowadzących do ochrony efektów swojej pracy. Granicę optymalizacji stanowi obowiązujące prawo. Właściwa optymalizacja podatkowa musi być z nim zgodna i nie może go w żadnym stopniu naruszać. W związku z tym zanim ktoś motywowany ideologicznie, sięgnie po jakikolwiek ze sposobów skutkujących obniżeniem obciążeń fiskalnych, powinien zbadać czy konsekwencją tych konkretnych działań nie będzie złamanie prawa. Istnieją proste i złożone metody obniżenia ciężarów fiskalnych. Każda z metod podlega surowym kryteriom opłacalności i legalności. Jednym z najprostszych sposobów jest zmniejszanie podstawy opodatkowania. Polega on na takim kształtowaniu większości wydatków, aby zostały uznane za koszty uzyskania przychodu. Natomiast za metodę złożoną można uznać wykorzystanie korzystniejszych niż polska jurysdykcja podatkowa 5. Opiera się ona na utworzeniu transgranicznego modelu biznesowego pozwalającego na ponoszeniu mniejszych kosztów podatkowych. Inaczej niż w przypadku wykorzystania tylko regularnych struktur prowadzenia działalności przewidzianych prawem w swoim kraju macierzystym. Trybunał Konstytucyjny w Polsce w wyroku z dnia 11 maja 2004 roku 6 uznał generalną zasadę, że podatnicy mogą optymalizować swoje zobowiązania, jeśli czynią to zgodnie z przepisami prawa 7. Wykorzystując legalne do tego środki, każdy ma prawo do kształtowania własnych stosunków gospodarczych według zasady swobody umów. Oznacza to również możliwość wyboru takiej czynności prawnej, która spowoduje minimalizację łącznych obciążeń podatkowych 8. Orzecznictwo sądów potwierdza brak zakazu optymalizacji podatkowej. 4 L. Winter, Raje podatkowe raport specjalny, wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, OTK-A 2004, nr 5, poz J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa op. cit., s Idem, s

8 W uzasadnieniu wyroku NSA w Katowicach z dnia 10 lipca 1996 r. czytamy, że: Żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego - przy podejmowaniu decyzji gospodarczych - bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych 9. Kolejna teza z wyroku NSA we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2003 r. stanowi, że: Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości 10. Ponadto WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r. orzekł, że: Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa 11. W doktrynie wykształciły się dwa sposoby interpretacji zachowania podatnika. Jednym z nich jest unikanie opodatkowania i jest to działanie za pomocą metod dozwolonych w oparciu o ustanowione granice obowiązującego prawa. Drugim z nich jest uchylanie się od opodatkowania i są to już działania zakazane przez prawo podatkowe 12. Istota optymalizacji podatkowej nie polega na oszustwie. Obu pojęć nie należy ze sobą utożsamiać, gdyż oszustwem jest celowe wprowadzenie w błąd władz skarbowych. Stosowanie legalnych środków optymalizacyjnych nie jest uchylaniem się od płacenia podatku. Granice między tymi pojęciami stanowi Ordynacja podatkowa 13 oraz Kodeks karny skarbowy 14, które określają konsekwencje obejścia prawa i czynności pozornych Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 10 lipca 1996 r., SA/Ka 1244/95, Monitor Podatkowy Nr 8/1997, s Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2003 r., I SA/Wr 1183/00, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2003, Nr 5, poz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA 2984/02, Lex nr M. Rudnicki, Ł. Blak, Wewnątrzkrajowe środki walki z unikaniem opodatkowania, Monitor Podatkowy 2007, Nr Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.). 14 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). 15 D. Gaca, Odpowiedzialność karnoskarbowa za przestępstwo oszustwa podatkowego, Monitor Podatkowy 2010, Nr 9. 9

9 Na tej podstawie organy skarbowe posiadają w swoim arsenale szereg uprawnień służących do represjonowania podatników. Chęć uniknięcia kosztów represji jest kolejnym powodem, który przyczynia się do stosowania przez podatników legalnych metod optymalizacji. Wysokie podatki rodzą opór, a optymalne są płacone chętniej gdyż nie stanowią tak drastycznego kosztu dla podatnika. Państwo jednak nie ma tendencji działać w kierunku uproszczenia przepisów i obniżenia podatków. W sensie ekonomicznym doprowadziłoby to do zysku wszystkie strony stosunku gospodarczego oraz zwiększyłoby wpływy do budżetu. Argumentem ekonomicznomatematycznym za takim stanowiskiem jest model krzywej Laffera. To wszystko wynika to z braku zrozumienia mechanizmów gospodarki rynkowej. Bez zewnętrznego ograniczenia, aparat biurokratyczny zawsze będzie się rozrastał dążąc w kierunku totalitarnej władzy absolutnej, maksymalnego skomplikowania, absurdu i totalnego uciemiężenia społeczeństwa. Francuski myśliciel polityczny i dyplomata, Alexis de Tocqueville napisał, że: Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Każdy człowiek stosując legalne metody optymalizacji podatkowej chroni swój majątek przed zmarnowaniem i jego działanie jest w związku z tym jak najbardziej słuszne. Kapitał uciekający z kraju jest jednym z sygnałów dla władzy, że podatki są zbyt wysokie 16. Podsumowując, optymalizacja podatkowa jest legalna a jej granice określa wykładnia obowiązujących przepisów prawa. Przekraczając te granice podatnik podejmuje działania zakazane i naraża się na odpowiedzialność karną. Minimalizacja zobowiązań fiskalnych to redukcja kosztów prowadzenia biznesu. Dzieje się to także przy wykorzystaniu prawodawstwa krajów o łagodniejszych reżimach podatkowych. Takie państwa często są określane mianem rajów podatkowych. 1.2 Pochodzenie i znaczenie rajów podatkowych Początki istnienia rajów podatkowych sięgają do początków handlu międzynarodowego. Jednak swój dynamiczny rozwój zawdzięczają postępowi technologicznemu i globalizacji. Na kontynencie europejskim pionierem rozwiązań 16 L. Winter, Raje podatkowe..., op. cit., s

10 optymalizacji podatkowej była Szwajcaria ale największy rozkwit oraz samo wykształcenie się pojęcia międzynarodowego centrum offshore nastąpiło w okresie dekolonizacji. Bardzo małe państwa wyspiarskie charakteryzujące się ciepłym, rajskim klimatem uzyskały wówczas niezależność. Pozbawione bogactw naturalnych wyspecjalizowały się w świadczeniu usług finansowych. W ten sposób zapewniły sobie przypływ potrzebnego do istnienia kapitału. Recepcja gospodarczo liberalnego prawa anglosaskiego ustanowiła podstawę do ich funkcjonowania, gdyż wśród tych terytoriów wiele stanowiło byłe kolonie brytyjskie. Definicja raju podatkowego (tax haven) nie istnieje w polskim prawie. Zamiast niego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 roku 17 funkcjonuje pejoratywne pojęcie: państwa i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Niektórzy uważają, że samo stwierdzenie, że konkurencja podatkowa może być szkodliwa jest nieprawidłowe 18. Niezrozumienie sensu tego co znaczy konkurencja jest źródłem negatywnej oceny, tego co powinno być wzorem do naśladowania 19. W mowie potocznej raje podatkowe określa się oazami podatkowymi, podatkowymi azylami, międzynarodowymi przybrzeżnymi centrami finansowymi (international offshore financial centers), terytoriami offshore. Prostym wyjaśnieniem wszystkich tych pojęć jest to, że taki kraj oferuje korzystne warunki egzystencji na tle nieprzyjaznego środowiska zewnętrznego 20. Skala zjawiska jest olbrzymia, gdyż wg szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w oazach podatkowych siedzibę swoją posiada około 2 milionów spółek, 4 tysiące oddziałów największych banków na świecie oraz znacząca większość funduszy inwestujących kapitał w sposób spekulacyjny 21. Uniwersalnymi cechami 22 wszystkich terytoriów offshore są: niskie lub zerowe stawki podatkowe 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 493). 18 M. Supora, Wspólnota skonsolidowana podstawa jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego UE, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s L. Winter, Raje podatkowe..., op. cit., s J. Głuchowski, Planowanie podatkowe międzynarodowe oazy podatkowe, wyd. Eurofinance, Warszawa 2001, s L. Winter, Raje podatkowe..., op. cit., s Ł. Mazur, Optymalizacja podatkowa..., op. cit., s

11 stabilne, przejrzyste, proste prawo rozstrzyganie sporów na rzecz przedsiębiorcy strategiczna lokalizacja oraz stabilny system polityczno-ekonomiczny przestrzeganie tajemnicy bankowej i handlowej obecność doradców specjalizujących się w pomocy prawnej i księgowej niskie koszty operacyjne bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wewnątrz kraju oraz komunikacja transgraniczna brak ograniczeń w obrocie i wymianie walut Duże nagromadzenie krajów, które mają powyższe cechy znajduje się między Ameryką Północą i Południową, na Oceanie Spokojnym na wschód od Australii oraz wśród małych europejskich państw 23. Sąsiedztwo regionów lepiej rozwiniętych pozwala na wykorzystanie korzystnej lokalizacji przez międzynarodowe przybrzeżne centra finansowe do przyciągnięcia inwestorów niższymi kosztami podatkowymi. Nazwa offshore financial centres wynika z tego, że na tych terytoriach znajdują się wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi prawne, finansowe oraz księgowe w zakresie optymalizacji podatkowej. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze raju podatkowego to również przestrzeganie tajemnicy bankowej, która ma swoje korzenie w common law, porządku prawnym charakterystycznym dla krajów anglosaskich. Polega ona na tym, że bankier za niewywiązanie się z obowiązku nieudostępniania informacji wobec zagranicznych administracji skarbowych o posiadaczu rachunku bankowego oraz o dokonywanych na nim operacjach podatkowych podlega odpowiedzialności cywilnej 24. W analizie wyboru odpowiedniego miejsca do wprowadzenia skutecznej strategii podatkowej należy również stabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna danego regionu 25. Oprócz tego za bardzo istotny wyznacznik trzeba uznać funkcjonowanie liberalnej kontroli dewizowej 26, a w przypadku osób fizycznych dogodne warunki mieszkaniowe, standardy 23 Za przykład stanowi w tym przypadku: Luksemburg, Malta, Księstwo Liechtenstein, Księstwo Andory, Księstwo Monako, Republika Cypru. 24 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s J. Karwowski, Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, wyd. PWE, Warszawa 2010, s

12 opieki medycznej, prywatność, anonimowość, brak obowiązku ujawniania stanu swojego majątku, a także informowania o swoich dochodach i wydatkach 27. Raje podatkowe można zaklasyfikować w następujący sposób 28 : państwa, w których dochód i posiadanie majątku nie jest opodatkowane Bahrajn, Vanatu, Kajmany, kraje, które opodatkowują dochody uzyskane tylko na swoim terytorium, a zwalniają z podatku przychody pozyskane zza granicy Filipiny, Kostaryka, Haiti, Liberia, Panama, miejsca, w których opodatkowanie obu powyższych form przychodu jest o wiele niższe niż w państwach sąsiednich brytyjskie wyspy na kanale La Manche (Jersey, Isle of Man), Curaçao, Sint Maarten (dawne Antyle Niderlandzkie), obszary, w których stosowane są preferencyjne stawki podatkowe w wybranych przedsięwzięciach gospodarczych Anguilla, Jamajka, Gibraltar, państwa, w których szczególnie opłacalne jest prowadzenie holdingu spółek i w ten sposób administrowaniu nimi Liechtenstein, Luksemburg, Singapur, kraje, w których zwłaszcza osoby fizyczne mogą liczyć na łagodne traktowanie podatkowe Andora, Monako, Wyspy Bahama, Bermudy, Kajmany. Oprócz takiego podziału istnieją również listy stworzone przez organizacje międzynarodowe lub rządy poszczególnych państw. Mają one na celu wydanie przepisów regulujących stosunki prawne wobec oaz podatkowych. Najbardziej znane są wykazy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 29 zostało wydane rozporządzenie ministra finansów dotyczące krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową J. Głuchowski, Koncepcje współczesnych reform podatkowych, wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998, s M. Zyniewicz, D. Załupka, Luki podatkowe, wyd. NetNet, Wrocław 1999, s Ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych ze zm., (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). 30 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 roku 13

13 W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia z 2005 roku, które utraciło moc 8 maja 2013 roku lista terytoriów, które możemy uznać w rozumieniu polskiego prawa za raje podatkowe, została zmieniona. Z wykazu, który obowiązywał dotychczas zostały usunięte Guernsey, Alderney, Jersey i Wyspa Man (Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej) oraz Antyle Niderlandzkie (Terytorium Królestwa Niderlandów). Na obecnej liście widnieją następujące państwa: Księstwo Andory, Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Antigua i Barbuda, Aruba/Sint-Maarten/Curacao - Terytoria Królestwa Niderlandów, Wspólnota Bahamów, Królestwo Bahrajnu, Barbados, Belize, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytoria Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, Wspólnota Dominiki, Gibraltar - Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej, Grenada, Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej, Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Kajmany - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Liberii, Księstwo Liechtensteinu, Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Republika Malediwów, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritiusu, Księstwo Monako, Montserrat - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Nauru, Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa, Republika Seszeli, Federacja Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Królestwo Tonga, Turks i Caicos - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych- Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych oraz Republika Vanuatu. Każda transakcja polskich podatników z podmiotami w powyższych państwach obłożona jest szczególnymi obowiązkami wynikającymi z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 31. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji a w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy. Do najistotniejszych powinności należy określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając 31 Ustawa z dnia r. o podatku dochodowym... 14

14 użyte aktywa i podejmowane ryzyko). Oprócz tego niezbędne jest określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, a także określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Raje podatkowe to miejsca zachęcające do prowadzenia działalności przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje finansowe oraz inne firmy, które będą dążyć do redukcji, zbyt wysokich w swojej ocenie, obciążeń podatkowych. Z tego powodu wiele takich terytoriów nazywa się centrami finansowymi. W związku z tym, że funkcjonowanie oaz podatkowych przyczynia się do uszczuplenia wpływów podatkowych w tych państwach, z których przenoszona jest działalność gospodarcza, ma miejsce tworzenie takiego prawa, którego celem jest zapobiegnięcie temu zjawisku Międzypaństwowa konkurencja podatkowa Według definicji Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum), szwajcarskiej organizacji znanej z organizacji corocznej konferencji w Davos konkurencyjność kraju to umiejętność służąca do osiągania trwałego i wysokiego przyrostu produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca 33. W raporcie tej organizacji z 2005 roku rozszerzono te pojęcie. Zwrócono uwagę również na to, że konkurencyjność to zbiór czynników, polityk i instytucji, które pozwalają na wysoki poziom wydajności pracy i określają w ten sposób zamożność kraju. Przyczynia się to do większego wzrostu gospodarczego dzięki zdolności do wytwarzania dóbr i usług o wyższej jakości i niższych kosztach w porównaniu do innych państw 34. Światowe Forum Ekonomiczne w swoich raportach przedstawia mierniki 32 L. Oręziak, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007, s World Economic Forum, Global Competitiveness Report 1996, Genewa 1996, s World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2005, Genewa 2005, s

15 konkurencyjności poprzez ocenę wzrostu gospodarczego (Global Competitiveness Index GCI), a także warunków prowadzenia działalności gospodarczej (Business Competitiveness Index BCI). GCI bierze pod uwagę: jakość środowiska makroekonomicznego, sposób funkcjonowania instytucji publicznych oraz poziom rozwoju technologicznego. Szczegółowo bada się stopień inflacji, dane dotyczące stanu finansów publicznych, niezależność sądów, występowanie korupcji i stopień ingerencji państwa w gospodarkę. BCI rozpatruje czynniki mikroekonomiczne w szczególności strategie działania przedsiębiorstw 35. Konkurencja podatkowa, czyli oferowanie niższych podatków przez raje podatkowe dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, ma zachęcić ich do zarejestrowania i prowadzenia swojej działalności na swoim terytorium. Obywa się to poprzez zastosowanie różnych instrumentów techniki opodatkowania dla zwiększenia konkurencyjności rodzimej działalności gospodarczej lub przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, aby rozwinąć krają gospodarkę i zwiększyć dobrobyt swoich obywateli 36. Takie międzynarodowe współzawodnictwo przyczynia się do tego, że zachodzi konieczność do poprawienia efektywności państwa w zakresie świadczenia dóbr publicznych, dzięki któremu pieniądze z podatków są wydawane tylko na naprawdę potrzebne cele 37. Warto przy tym zauważyć, że konkurencja podatkowa nie ogranicza się tylko do działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne. Z dobrodziejstw wynikających z istnienia tej międzynarodowej rywalizacji chętnie również skorzystają osoby fizyczne, które dążą do uregulowania jak najniższego podatku od swoich przychodów. Znacznie mniejszy jego wymiar może doprowadzić do zmiany przez takie osoby miejsca zamieszkania, rezydencji, zameldowania czy też obywatelstwa 38. Wpływ nowych technologii przyczynił się do znacznego osłabienia kontroli dewizowych. Stało się to głównie za sprawą upowszechnienia się w wymianie handlowej elektronicznego transferu pieniądza. Dzięki temu, przepływ kapitału stał się bardziej swobodny, a dotychczasowe fizyczne przeszkody wielu operacji finansowych zostały 35 L. Oręziak, Konkurencja podatkowa op. cit., s C. Pinto, Tax Comptetition and UE Law, Kluwer Law International, London-New York 2003, s G. Brennan, J. M. Buchanan, The Power to Tax: Analtical Foundation of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge 1980, s I. Kuchciak, Raje podatkowe w zmniejszaniu obciążeń podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s

16 ominięte 39. Według ogólnych zasad regulacji międzynarodowego prawa podatkowego istnieją dwie reguły, na podstawie których ustala się podstawę opodatkowania transakcji transgranicznych. Są to zasada jednego podatku oraz zasada korzyści. Pierwsza oznacza, że dochód może być obciążony podatkiem tylko raz. Druga natomiast opiera się na tym, że aktywna forma działalności gospodarczej jest opodatkowana w państwie źródła, a podatek za przychody pasywne (dywidendy, należności licencyjne, odsetki) powinien być płacony w miejscu rezydencji podatnika 40. Kluczowe znaczenie ma jednak prawo danego państwa i jego potrzeba konstruowania swojego budżetu w oparciu o wysokość danin publicznych. Każde państwo może sprzyjać gospodarności działania swoich podatników, zachęcać ich do osiągnięcia pożądanych rezultatów finansowych i ułatwiać podejmowanie przedsięwzięć przynoszących zyski. Jest to możliwe do zrealizowania w wyniku przyjęcia preferencyjnych stawek podatkowych, zaniechania ich poboru, wprowadzeniu ulg, zniżek bądź wyłączeń z opodatkowania 41. W polskim ustawodawstwie dla określenia zakresu jurysdykcji podatkowej przyjęto jednak połączenie zasad źródła i rezydencji, czego wyrazem jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami 42. Na tej podstawie określa się konstrukcję nieograniczonego obowiązku podatkowego, który polega na tym, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ich czasowy pobyt trwa dłużej niż 183 dni, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Ponadto podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania 43. Zawężenie tych kryteriów i konstrukcję ograniczonego obowiązku podatkowego znajduje się w tej samej ustawie i opiera się na omówionej powyżej zasadzie źródła. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu 39 P. Kammas, Strategic fiscal interaction among OECD countries, Public Choice, vol. 147, no. 3-4, s M. Dziedzic-Wach, R. Żukowski, Analiza. Zakład polskiego przedsiębiorstwa za granicą, Rzeczpospolita, N. Gajl, Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ze zmianami, (Dz. U. z 2012 poz. 361). 43 Art. 3, ust. 1a. ibidem. 17

17 podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium RP. Co więcej, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP 44. Zjawisko konkurencji podatkowej jest tym samym powiązane z pojęciem suwerenności państwa i stanowi prawnopodatkowe oraz prawnokarne granice względem swoich obywateli. Państwa nie tylko konkurują między sobą wysokością podatków, ale również zakresem objęcia obowiązkiem podatkowym. Szczególne restrykcje dotykają osoby fizyczne, które posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych, życiowych i gospodarczych. Oznacza to, że aby przestać być rezydentem podatkowym w Polsce, mimo posiadania polskiego obywatelstwa, należy nie mieć żadnego majątku ani dochodu w RP, tylko w jakimkolwiek innym kraju korzystniejszym podatkowo, oraz nie przebywać na tutejszym terytorium dłużej niż 183 dni. Wszelkie określenia konkurencji podatkowej za szkodliwą oznaczają, że realizacja celów budżetowych danego państwa, może być zagrożona. Wątpliwe jest jednak to, że odpływ kapitału miałby miejsce w kraju, który nie nakłada na swoich obywateli wysokich obciążeń fiskalnych. Pojawiająca się nawet w polskim prawie szkodliwość oznacza zatem stratę dochodów państwa z tytułu podatków. Takie ujęcie tematu jest typowe dla krajów, w których są wysokie koszty pracy i bieżącej działalności przedsiębiorców, rozbudowana biurokracja, a także stosunkowo niskie tempo rozwoju gospodarczego 45. Państwa współzawodniczą między sobą dzięki wolnym przestrzeniom między zakresami obowiązywania jurysdykcji podatkowych. Dzięki temu stwarzają podatnikom możliwość do optymalizacji ponoszonych przez nich publicznoprawnych kosztów 46. Sam fakt międzynarodowej konkurencji podatkowej to walka nie tyle o atrakcyjną formę opodatkowania kapitału obywateli, lecz raczej o ich zadowolenie z przebywania na danym terytorium. Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne są w stanie zaakceptować wyższy wymiar danin publicznych, jeśli tylko nie będą czuć się nadmiernie wykorzystywani fiskalnie przez własne państwo. W ten sposób, zamiast wprowadzać ustawodawstwo sankcjonujące 44 Art. 3, ust. 2a ibidem. 45 R. A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, wyd. Difin, Warszawa 2011, s J. Wyciślok, Optymalizacja, op. cit., s

18 operacje finansowe z krajami uznanymi za szkodliwe dla realizacji celów budżetowych, wystarczy ustanowić stawki podatkowe na odpowiednio atrakcyjnym poziomie dla swoich obywateli. 1.4 Krzywa Laffera jako argument przeciwko wysokim podatkom Idea amerykańskiego ekonomisty, Arthura Laffera obrazuje za pomocą prostego równania matematycznego zależność między poziomem przychodów budżetowych państwa, a wysokością ustalonej stawki podatkowej. Według założeń tej koncepcji wzrost obciążeń fiskalnych powyżej optymalnego poziomu będzie skutkował obniżeniem przychodów do budżetu. Zarówno w przypadku kiedy opodatkowanie wynosi 0% jak 100% wpływy będą zerowe. W pierwszym przypadku dlatego, że nie ma podstawy do płacenia podatku. W drugim, ponieważ kiedy stawka jest nadto wysoka, podatnicy zrobią wszystko, żeby nie oddać wszystkich owoców swojej pracy do skarbu państwa. Pozycję linii na wykresie, w którym osiągane jest maksimum wpływów budżetowych, określa się mianem punktu nasycenia. Po obu stronach tego punktu położone są miejsca, w których osiągnie się ten sam przychód z podatków, zarówno w przypadku stawki niższej jak i wyższej. Stanowi to podstawowy argument przeciwko zbyt wysokim podatkom, gdyż i tak przychody do budżetu państwa nie będą z tego tytułu wyższe, a utrudnienie obrotu pieniężnego niewspółmierne do osiąganych przez skarb państwa efektów. Ten rezultat jest spowodowany brakiem motywacji do podejmowania pracy i działalności gospodarczej. Powoduje to również zwiększenie tendencji do ukrywania swoich dochodów, przenoszenie aktywności podmiotów do tzw. szarej strefy oraz skutkuje poszukiwaniem sposobów ochrony wypracowanego kapitału wśród łagodniejszych jurysdykcji podatkowych 47. Z koncepcji krzywej Laffera wynika, że te same wpływy budżetowe odpowiadają dwóm różnym stawkom podatkowym. Jednak koszty obsługi aparatu urzędniczego obu tych rozbieżnych punktów mogą różnić się na niekorzyść takiego systemu, który na swoje utrzymanie będzie wydawał więcej. Taka sytuacja ma miejsce tylko w przypadkach opłacenia 47 M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, wyd. Key Text, Warszawa 2007, s

19 wysokich kosztów kontroli fiskalnej. Wówczas będzie to niekorzystne dla rozwoju gospodarczego państwa, bo zwiększy skłonność do unikania lub uchylania się od opodatkowania, co spowoduje że do budżetu wpłynie mniej pieniędzy. Oprócz tego duży koszt stanowią wysiłki administracji skarbowej. Cel zostaje w części osiągnięty, jednak taki sam efekt, można byłoby uzyskać o wiele niższymi nakładami 48. Powinno się jednak pamiętać nie tylko tym, że nadmiernie wysoki podatek obniża wpływy, ale także zbyt niski prowadzi do identycznej sytuacji. Źródłem siły podatkowej społeczeństwa jest jego bogactwo oraz jego produkcja, w związku z czym nie można mu przykręcać bez końca śruby podatkowej, bo ona pęknie 49. Zbyt wysokie stawki podatkowe powodują nie tylko spadek podaży najistotniejszych czynników produkcji czyli pracy i kapitału, ale także spadek popytu na te czynniki. Powstaje wtedy tzw. sprzężenie zwrotne i gospodarka pogrąża się w stagnacji R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny: doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s R. Rybarski, Nauka skarbowości, Warszawa 1933, s R. Gwiazdowski, Krzywa Laffera. Rzecz o tym, jak obniżki stawek podatkowych mogą skutkować zwiększeniem wpływów podatkowych i vice versa, Przegląd Prawniczy 2005, Nr 1. 20

20 2. Strategie podatkowe służące do optymalizacji podatkowej w Polsce i w Europie 2.1 Omówienie wybranych strategii podatkowych w Polsce Każda jednostka prowadząca aktywność gospodarczą podejmuje działania, które służą realizacji jej celów oraz spełnienia postawionej przed sobą misji. Strategia takiego postępowania będzie nosiła pewne cechy. Zaliczają się do nich między innymi horyzont czasowy w jakim czynności są wykonywane, osiągane efekty, posiadanie priorytetów oraz zasobów niezbędnych do wykonywania operacji, zbieranie ludzi wokół celów istnienia danej organizacji oraz wszechstronne zaplanowanie swojego funkcjonowania na wszystkich dostępnych poziomach działalności. Całość tych aspektów powinna stanowić spójną i logiczną zgodność postawionych celów do wykonywanych zadań. Minimalizacja obciążeń fiskalnych jest taką strategią, która nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Istotą zastosowania strategii podatkowych jest opracowanie szeregu działań, które wywołają korzystną sytuację z podatkowego punktu widzenia. Skonstruowanie optymalnego systemu, w jakim działać będzie przedsiębiorstwo, wymaga bardzo dobrej znajomości prawa podatkowego międzynarodowego oraz wewnętrznego państw, w jakich stawia się właściwe struktury dla celów ograniczających odpowiedzialność fiskalną. Co więcej, potrzebne będzie również rozeznanie w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymiany informacji, dyrektyw prawa unijnego oraz orzecznictwa zarówno polskich sądów, jak i zagranicznych, w tym werdyktów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Taka praktyka polegająca na wyłączaniu się spod jurysdykcji państwa, które stosuje niekorzystne i kosztowne podatki z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa jest w zupełności dozwolona przez prawo, jednak prowadzi do zmniejszenia wpływów do budżetu państwa. W zależności od rodzaju podatków stosuje się strategie oparte na optymalizacji podatku dochodowego, podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowym. W przypadku optymalizacji podatku dochodowego można wyszczególnić dziewięć strategii podatkowych: strategia z wykorzystaniem grupy kapitałowej, strategia podatkowej grupy kapitałowej, strategia formy organizacyjno-prawnej, strategia leasingu zwrotnego, strategia zarządzania stratą podatkową, strategia w zakresie zarządzania kosztami podatkowymi, strategia terminu zapłaty podatku, strategia wykazywania dochodów i potrącania kosztów, strategia specjalnych 21

Świadomy Podatnik. Przewodnik

Świadomy Podatnik. Przewodnik Świadomy Podatnik Przewodnik Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę podatku we właściwej wysokości obliczonej zgodnie z prawem ani więcej, ani mniej. (Deklaracja Praw Podatnika; Punkt V; Departament

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XIV

NAUKI EKONOMICZNE tom XIV Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XIV Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego PŁOCK 2011

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Istota i założenia optymalizacji podatkowej wybrane aspekty 1

Istota i założenia optymalizacji podatkowej wybrane aspekty 1 Kinga Gruziel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Istota i założenia optymalizacji podatkowej wybrane aspekty 1 Wstęp Jednym z narzędzi polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

WZROST I ROZWÓJ POTENCJAŁU EUROPY INWESTYCJE W INNOWACYJNĄ I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ REGIONÓW

WZROST I ROZWÓJ POTENCJAŁU EUROPY INWESTYCJE W INNOWACYJNĄ I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ REGIONÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 794 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 108 WZROST I ROZWÓJ POTENCJAŁU EUROPY INWESTYCJE W INNOWACYJNĄ I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ REGIONÓW IX FORUM SAMORZĄDOWE SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych

Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych Przemysław Siejczuk Pranie brudnych pieniędzy można zdefiniować jako wprowadzanie do obrotu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOT KONFLIKTÓW MIĘDZY GMINAMI I PŁATNIKAMI (STUDIUM PRZYPADKU)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOT KONFLIKTÓW MIĘDZY GMINAMI I PŁATNIKAMI (STUDIUM PRZYPADKU) RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXVI - zeszyt 1-2004 WERONIKA GRAB OWIEC KA, MAŁGORZATA SŁODOWA-HEŁPA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI JAKO PRZEDMIOT KONFLIKTÓW MIĘDZY GMINAMI I PŁATNIKAMI (STUDIUM

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH Krzysztof Meder Jakub Bogusz Jakub Nieciuński Przemysław Pietrzyk POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH EKSPERTYZA PRAWNA Instytut Spraw Publicznych Program Polityki

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH W POLSCE I NIEMCZECH ANALIZA PORÓWNAWCZA

ZASADY OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH W POLSCE I NIEMCZECH ANALIZA PORÓWNAWCZA dr Karolina Rybicka Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej ZASADY OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH W POLSCE I NIEMCZECH ANALIZA PORÓWNAWCZA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/111 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo