VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 14 listopada 2014 r.

2 Plan wykładu 2 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Przedmiot opodatkowania Podatnik Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Zwolnienia 2. Neutralność VAT Zasada neutralności Prawo do odliczenia Współczynnik VAT 3. Zarządzanie VAT

3 Podstawowe pojęcia i zagadnienia

4 Podstawowe cechy VAT 4 Podatek powszechny obciąża obrót wszelkiego rodzaju dobrami i usługami Podatek obrotowy podstawą opodatkowania jest wartość obrotu Podatek wielofazowy obciąża każdą fazę obrotu Charakter podatku od wartości dodanej faktycznie obciąża jedynie część obrotu dodaną (wytworzoną) przez podatnika Pośredni charakter podatku - ciężar podatku przerzucany na inny podmiot Neutralność podatku powinien być neutralny dla przedsiębiorców (podatników VAT) Podatek obciążający konsumpcję (jego ekonomiczny ciężar ponosi finalny konsument)

5 Przedmiot opodatkowania (1/2) 5 PL UE PAŃSTWA TRZECIE Dostawa towarów przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art.7) Świadczenie usług każde inne świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) wywóz towarów z kraju na terytorium państwa członkowskiego w wykonaniu dostawy towarów (art. 13) Eksport towarów wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu dostawy towarów (art. 2 pkt 8)

6 Przedmiot opodatkowania (2/2) 6 PL UE PAŃSTWA TRZECIE Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) na terytorium kraju nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które są transportowane z państwa członkowskiego na terytorium Polski Import towarów przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (art. 2 pkt 7)

7 Nieodpłatna dostawa towarów 7 Opodatkowaniu VAT podlega również tzw. nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług. Nieodpłatna dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT to przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. (art. 7 ust. 2)

8 Nieodpłatna dostawa towarów 8 Art. 7 ust. 3 przepisu ust. 2 (dotyczącego traktowania jako dostawy towarów nieodpłatnych przekazań) nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (wykreślenie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych). Definicja próbki (art. 7 ust. 7): Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: 1) ma na celu promocję tego towaru oraz 2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

9 Nieodpłatne świadczenie usług Nieodpłatne świadczenie usług to 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz 3. wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) Przykład: Nieodpłatne świadczenie usług stanowi m.in. użycie koparki będącej własnością spółki do budowy domu pracownika spółki. 9

10 Podatnik (1/2) 10 Podatnik VAT: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. (art. 15 ust. 1) Finalny konsument (podmiot, który nie wykorzystuje nabytych towarów lub usług w celu dalszego obrotu np. student nabywający komputer, który będzie używany do celów prywatnych) podmiot będący faktycznym podatnikiem VAT, ponieważ ponosi ekonomiczny ciężar VAT. Co oznacza wykonywanie działalności gospodarczej na potrzeby VAT? Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. (art. 15 ust. 2)

11 Podatnik (2/2) 11 W praktyce określenie czy dany podmiot działa jako podatnik często budzi wątpliwości Rolnik, który dokonuje podziału swojej działki na kilka działek o mniejszej powierzchni, a następnie dokonuje ich sprzedaży. Czy należy traktować go jako podatnika, a dostawę (sprzedaż) kolejnych gruntów opodatkować VAT? Osoba fizyczna, formalnie nie prowadząca działalności gospodarczej, która w celach zarobkowych sporadycznie kupuje i sprzedaje samochody. Czy osoba ta jest podatnikiem VAT i powinna opodatkować sprzedaż samochodów?

12 Obowiązek podatkowy (1/2) 12 Zasady ogólne dotyczące powstania obowiązku podatkowego chwila dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1) chwila otrzymania zaliczki - jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę (wyjątek WDT). Przykład: Podatnik sprzedał (i wydał) 10 komputerów 1 stycznia. Z tego tytułu wystawił fakturę 10 stycznia. Kiedy powstał obowiązek podatkowy? obowiązek podatkowy sprzedaż komputera wystawienie FV

13 Obowiązek podatkowy (2/2) 13 1 Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (wybrane przykłady) 3 Czynność opodatkowana Dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodniego Usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne Moment powstania obowiązku Wystawienie faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności Najem, dzierżawa, leasing Transport osób i ładunków Usługi budowlane Sprzedaż towarów za pośrednictwem automatów (vending machines) Wykonanie usługi (reguła ogólna) rezygnacja z reguły szczególnej od 1 stycznia 2014 r. Wystawienie faktury, w przypadku gdy dostawa następuje na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem lub jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej lub WDT lub upływ terminu na wystawienie faktury (30 dni od dnia wykonania usługi); w pozostałych przypadkach reguła ogólna Dokonanie dostawy (reguła ogólna)

14 Podstawa opodatkowania 14 Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a). Odejście od pojęcia obrotu, tj. kwoty należnej z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Precyzyjne wskazanie, że do podstawy opodatkowania zalicza się podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty samego VAT) oraz koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy/ usługodawcę od nabywcy/ usługobiorcy.

15 Stawki podatkowe 15 Stawka Przykładowe czynności 23% Stawka podstawowa - przeważająca większość towarów i usług 8% Wybrane przykłady: usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz usługi w zakresie gospodarki ściekami, dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa społecznego objętego społecznym programem mieszkaniowym, usługi bibliotek, archiwów, muzeów - w zakresie wstępu. 5% Wybrane przykłady: niektóre rośliny, owoce mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane 0% Wybrane przykłady: transport międzynarodowy WDT, eksport towarów

16 Zwolnienia Zwolnienia 16 Podmiotowe (art. 113) podatnicy, u których wartość netto (bez podatku) sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty PLN zwolnienie opcjonalne możliwość rezygnacji ze zwolnienia (warunek zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego we właściwym terminie) Przedmiotowe (art. 43) (wybrane) dostawa budynków, budowli lub ich części - opcja opodatkowania (z wyjątkiem dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata) wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe udzielanie kredytów lub pożyczek

17 Neutralność VAT

18 Zasada neutralności VAT 18 Podstawową zasadą VAT jest jego neutralność dla podatnika. Zasada neutralności VAT przewiduje, że VAT nie stanowi obciążenia dla przedsiębiorcy (formalnego podatnika VAT). Jego ekonomiczny ciężar ponosi finalny odbiorca (konsument). Wspólny system podatku VAT gwarantuje( ), iż wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (Orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV) Wszelkie odstępstwa od zasady neutralności mają charakter wyjątkowy i powinny być interpretowane ściśle.

19 Prawo do odliczenia (1/4) 19 Nabycia towarów i usług oraz import do końca 2013 r. * od 1 stycznia 2014 r. prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, w przypadku otrzymania faktury przed dokonaniem dostawy albo przed wykonaniem usługi, prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów bądź usług powstał obowiązek podatkowy (tj. co do zasady, z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi), jednak w przypadku nabycia towarów i usług na terytorium kraju oraz importu towarów dodatkowo nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. *Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się dotychczasowe regulacje.

20 Prawo do odliczenia (2/4) 20 W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1) Prawo do odliczenia jako narzędzie do realizacji zasady neutralności VAT System odliczeń podatku naliczonego ( ) ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w toku prowadzonej działalności gospodarczej. (Wyrok TSUE w sprawie C- 50/87 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej) Prawo do odliczenia = zasada, a nie wyjątek.

21 Prawo do odliczenia (3/4) 21 Szeroka interpretacja prawa do odliczenia związek poniesionych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych może być bezpośredni albo pośredni. Przykład: Deweloper realizujący inwestycję w zakresie budowy centrum handlowego co do zasady zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej. Wydatki dotyczące budowy dróg dojazdowych do centrum handlowego, wybudowanych na gruncie gminy (świadczenie usług) powinny podlegać odliczeniu, ponieważ istnieje pośredni związek tych wydatków z czynnościami opodatkowanymi (najem powierzchni handlowej).

22 Prawo do odliczenia (4/4) 22 Przykład mechanizm rozliczenia VAT Deweloper buduje blok mieszkalny. W tym celu nabywa towary oraz usługi niezbędne do wybudowania bloku. W trakcie trwania budowy, deweloper dokonuje sprzedaży mieszkań. DOSTAWCY KLIENCI VAT NALICZONY DEWELOPER VAT NALEŻNY Rozliczenie VAT za analizowany okres rozliczeniowy VAT naliczony VAT należny = 23 płatne do US

23 Prawo do odliczenia wyłączenia 23 Wyłączenia od zasady neutralności Przedmiotowe (wybrane) usługi noclegowe i gastronomiczne Formalne (wybrane) faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący transakcja udokumentowana fakturą nie podlega VAT albo jest zwolniona z VAT wystawione faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane (w części dotyczącej tych czynności)

24 Współczynnik VAT (1/3) 24 W przypadku, gdy podatnik wykorzystuje nabyte towary i usługi do wykonywania czynności, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia oraz w stosunku do których takie prawo mu nie przysługuje, zobowiązany jest do odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanej z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia. (art. 90 ust. 1) Jeżeli podatnik nie jest w stanie dokonać powyższego wyodrębnienia, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takiej części, w jakiej można ją proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. (art. 90 ust. 2) Współczynnik VAT = Obrót z tytułu czynności, w związku którymi przysługuje prawo do odliczenia Całkowity obrót Współczynnik określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalany współczynnik. Współczynnik zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. (art. 90 ust. 4)

25 Współczynnik VAT (2/3) 25 Przy ustalaniu współczynnika VAT do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego: z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub określonych usług finansowych, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (art. 90 ust. 5 i 6) Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują współczynnik wyliczony szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

26 Współczynnik VAT (3/3) 26 W przypadku gdy współczynnik: przekroczył 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tego współczynnika, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że współczynnik wynosi 100%; nie przekroczył 2% - podatnik ma prawo uznać, że współczynnik wynosi 0%. Przykład określenia współczynnika VAT Ustalenie współczynnika: całkowity obrót netto: 9,6 obrót z tytułu czynności opodatkowanych: 1,4 Współczynnik VAT: 1,4/9,6* 100% = 15%

27 Współczynnik VAT korekta (1/3) 27 Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik jest obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem współczynnika obliczonego w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między współczynnikami nie przekracza 2 punktów procentowych. (art. 91 ust. 1) W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza zł, korekty, o której mowa powyżej, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

28 Współczynnik VAT korekta (2/3) 28 Roczna korekta dotyczy: jednej piątej w przypadku towarów i usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednej dziesiątej - w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. (art. 91 ust. 2)

29 Współczynnik VAT korekta (3/3) 29 Przykład proporcjonalnego dokonywania korekty od nabytego środka trwałego (okres korekty 5 lat) W maju 2008 r. podatnik zakupił środek trwały za PLN + 22% VAT ( PLN). Współczynnik za 2007 r. (i współczynnik pierwotny za 2008) r.: 70%. Współczynnik: 78% (2008 r.), 57% (2009 r.), 96% (2010 r.), 85% (2011 r.), 39% (2012 r.) x 20% = 4400 kwota, której dotyczy coroczna korekta maj x 70% = kwota do odliczenia w rozliczeniu za maj 2008 r. (78%-70%) x 4400 = 352 za 2008 r. (70%-57%) x 4400 = -572 za 2009 r. (96%-70%) x 4400 = 1114 za 2010 r. (85%-70%) x 4400 = 660 za 2011 r. (70%-39%) x 4400 = za 2012 r.

30 Zarządzanie VAT

31 Nieodpłatne przekazania 31 Do r. nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika nie podlegało VAT. Od r. takie przekazanie podlega VAT. W związku z ze zmianą przepisów wiele działań marketingowych polegających na przekazywaniu klientom darmowych produktów, wiąże się obecnie z obowiązkiem zapłaty VAT, co istotnie zwiększa koszty tych działań. Do r. Od r. Nieodpłatne przekazanie towaru - nie podlega VAT Nieodpłatne przekazanie towaru - podlega 23% VAT

32 Nieodpłatne przekazania 32 Możliwość optymalizacji 1 Optymalizacja w zakresie przeprowadzania akcji marketingowych może polegać na takim zaprojektowaniu działań, aby zamiast nieodpłatnego przekazania towarów w ramach akcji następowało nieodpłatne świadczenie usług (związane z prowadzoną działalnością). Podatnik może na przykład ustanowić jako nagrodę w akcji marketingowej wycieczkę zagraniczną (zamiast określonych nagród rzeczowych). Niezależnie, podatnik (organizator konkursu) może zastąpić nagrodę rzeczową nagrodą pieniężną lub bonami towarowymi, podlegającymi wymianie na produkty. 23% VAT Nie podlega VAT

33 Nieodpłatne przekazania 33 Możliwość optymalizacji 2 Optymalizacja w zakresie przeprowadzania akcji marketingowych może polegać na nabyciu przez organizatora od podmiotu z grupy towarów po niskiej cenie, które będą następnie przekazywane uczestnikom akcji. Wówczas podstawą opodatkowania przy wydaniu będzie cena nabycia (art. 29 ust. 10). Organy podatkowe dopuszczają możliwość stosowania znacznych upustów cenowych, gdy taki bonus ma swoje uzasadnienie ekonomiczne (przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 maja 2011 r. nr IBPP2/ /11/Cz). DOSTAWCA TOWARÓW (PODMIOT Z GRUPY) Sprzedaż towarów za złotówkę ORGANIZATOR AKCJI (PODMIOT Z GRUPY) Nieodpłatne wydanie (VAT 23% od niskiej wartości) UCZESTNICY

34 Świadczenia złożone 34 Brak definicji świadczenia złożonego w przepisach. Pojęcie świadczenia złożonego zostało stworzone i zdefiniowanie w orzecznictwie TSUE. Świadczenie złożone stanowią dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. W takim przypadku wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów VAT. W przypadku zidentyfikowania świadczenia złożonego, należy rozstrzygnąć, które ze świadczeń stanowi świadczenie główne, a które świadczenie pomocnicze. Świadczenie złożone podlega opodatkowaniu jedną stawką VAT właściwą dla świadczenia głównego.

35 Świadczenia złożone 35 Wyroki TSUE C-349/96 Card Protection Pln Ltd i C-41/04 Levob Verzekeringen usługa zasadnicza oraz usługi pomocnicze, wyrok C-111/05 Aktiebolaget NN każda transakcja uznawana za odrębną i niezależną przy czym transakcja złożona (jedno świadczenie w sensie gospodarczym) nie powinna być sztucznie dzielona. Wyrok C-572 Tellmer świadczeniem odrębnym są te świadczenia, które mogą być świadczone osobno. Opodatkowanie świadczenia złożonego Przykład 1 świadczenie główne: 23% świadczenie pomocnicze: 8% stawka właściwa dla całości świadczenia: 23% Przykład 2 świadczenie główne: 8% świadczenie pomocnicze: 23% stawka właściwa dla całości świadczenia: 8%

36 Świadczenia złożone przykład 1 36 Dostawa sprzętu do szpitala wraz z instalacją Dostawa sprzętu medycznego czynność podlegająca 8 % stawce VAT Prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb używania zakupionego sprzętu czynność opodatkowana stawką 23%

37 Świadczenia złożone przykład 1 37 Możliwość optymalizacji + = Świadczenie złożone Możliwość twierdzenia, iż dostawa sprzętu medycznego i prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb używania zakupionego sprzętu stanowią jedno świadczenie. Ponieważ świadczeniem głównym jest w tej sytuacji dostawa sprzętu medycznego (a prace związane z adaptacją pomieszczenia mają tylko charakter pomocniczy), całe świadczenie powinno podlegać opodatkowaniu 8% stawce VAT. Negatywna interpretacja ogólna Ministra Finansów (PT1/033/2/46/ KSB/12/PT-241/PT- 279).

38 Zestawy towarów 38 Sprzedaż zestawów towarów stanowi kolejny (po świadczeniach złożonych) ze sposobów zarządzania stawkami VAT. Optymalizacja VAT w tym przypadku wynika z możliwości kształtowania ceny poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu. Podatnik może więc obniżyć cenę towaru opodatkowanego wyższą stawką VAT, przy zwiększeniu ceny towaru podlegającego stawce obniżonej. Przykład: 8% stawka VAT - hamburger oraz frytki, 23% stawka VAT kawa Założenie: W przypadku sprzedaży każdego towaru oddzielnie każdy towar po 5 zł (razem 15 netto) Sprzedaż towarów w zestawie cena obniżona 15 netto zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 1,15 (VAT) = ,95 VAT = 16, zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) = ,20 VAT = 16, zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) + 5,69 zł + 0,46 (VAT) = 15,69 + 1,26 VAT = 16,95

39 Prawo do odliczenia VAT sektor finansowy 39 Usługi finansowe, co do zasady, podlegają zwolnieniu z VAT. W związku z tym instytucja finansowa (np. bank), która zamierza wybudować swoją siedzibę nie będzie mogła odliczyć VAT z faktur wystawionych przez generalnego wykonawcę (lub jeżeli siedziba będzie wykorzystywana również do świadczenia czynności opodatkowanych VAT do odliczenia będzie wynikał ze współczynnika). GENERALNY WYKONAWCA F-ra: INSTYTUCJA FINANSOWA Możliwość optymalizacji Zmiana struktury podmiotowej może korzystnie wpłynąć na przepływy pieniężne instytucji finansowej. Powołanie spółki celowej do wybudowania siedziby instytucji finansowej pozwala bowiem na odroczenie faktycznej zapłaty VAT. F-ra: SP. X 100 % GENERALNY WYKONAWCA F-ra: 5 + 1,15 INSTYTUCJA FINANSOWA

40 Pytania

41 Dziękujemy za uwagę

42 Adres: ul. Grzybowska 5A (Grzybowska Park) Warszawa Roman Namysłowski Partner Tel. +48 (22)

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) Uwaga: Tekst jednolity zawiera zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT........................... 35 1a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2011.177.1054 2011-09-01 zm. przen. Dz.U.2011.64.332 art. 1 2012-01-01 zm. przen. Dz.U.2011.64.332 art. 1 zm. przen. Dz.U.2011.134.780 art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/198 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/198 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342. Dział I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Mariusz Cieśla Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Kromerowo, 29-30 lipca 2011 r. 1/113 Metoda kasowa W art. 2 pkt 25 ustawy VAT

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo