VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 14 listopada 2014 r.

2 Plan wykładu 2 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Przedmiot opodatkowania Podatnik Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Zwolnienia 2. Neutralność VAT Zasada neutralności Prawo do odliczenia Współczynnik VAT 3. Zarządzanie VAT

3 Podstawowe pojęcia i zagadnienia

4 Podstawowe cechy VAT 4 Podatek powszechny obciąża obrót wszelkiego rodzaju dobrami i usługami Podatek obrotowy podstawą opodatkowania jest wartość obrotu Podatek wielofazowy obciąża każdą fazę obrotu Charakter podatku od wartości dodanej faktycznie obciąża jedynie część obrotu dodaną (wytworzoną) przez podatnika Pośredni charakter podatku - ciężar podatku przerzucany na inny podmiot Neutralność podatku powinien być neutralny dla przedsiębiorców (podatników VAT) Podatek obciążający konsumpcję (jego ekonomiczny ciężar ponosi finalny konsument)

5 Przedmiot opodatkowania (1/2) 5 PL UE PAŃSTWA TRZECIE Dostawa towarów przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art.7) Świadczenie usług każde inne świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) wywóz towarów z kraju na terytorium państwa członkowskiego w wykonaniu dostawy towarów (art. 13) Eksport towarów wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu dostawy towarów (art. 2 pkt 8)

6 Przedmiot opodatkowania (2/2) 6 PL UE PAŃSTWA TRZECIE Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) na terytorium kraju nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które są transportowane z państwa członkowskiego na terytorium Polski Import towarów przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (art. 2 pkt 7)

7 Nieodpłatna dostawa towarów 7 Opodatkowaniu VAT podlega również tzw. nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług. Nieodpłatna dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT to przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. (art. 7 ust. 2)

8 Nieodpłatna dostawa towarów 8 Art. 7 ust. 3 przepisu ust. 2 (dotyczącego traktowania jako dostawy towarów nieodpłatnych przekazań) nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (wykreślenie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych). Definicja próbki (art. 7 ust. 7): Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: 1) ma na celu promocję tego towaru oraz 2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

9 Nieodpłatne świadczenie usług Nieodpłatne świadczenie usług to 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz 3. wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) Przykład: Nieodpłatne świadczenie usług stanowi m.in. użycie koparki będącej własnością spółki do budowy domu pracownika spółki. 9

10 Podatnik (1/2) 10 Podatnik VAT: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. (art. 15 ust. 1) Finalny konsument (podmiot, który nie wykorzystuje nabytych towarów lub usług w celu dalszego obrotu np. student nabywający komputer, który będzie używany do celów prywatnych) podmiot będący faktycznym podatnikiem VAT, ponieważ ponosi ekonomiczny ciężar VAT. Co oznacza wykonywanie działalności gospodarczej na potrzeby VAT? Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. (art. 15 ust. 2)

11 Podatnik (2/2) 11 W praktyce określenie czy dany podmiot działa jako podatnik często budzi wątpliwości Rolnik, który dokonuje podziału swojej działki na kilka działek o mniejszej powierzchni, a następnie dokonuje ich sprzedaży. Czy należy traktować go jako podatnika, a dostawę (sprzedaż) kolejnych gruntów opodatkować VAT? Osoba fizyczna, formalnie nie prowadząca działalności gospodarczej, która w celach zarobkowych sporadycznie kupuje i sprzedaje samochody. Czy osoba ta jest podatnikiem VAT i powinna opodatkować sprzedaż samochodów?

12 Obowiązek podatkowy (1/2) 12 Zasady ogólne dotyczące powstania obowiązku podatkowego chwila dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1) chwila otrzymania zaliczki - jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę (wyjątek WDT). Przykład: Podatnik sprzedał (i wydał) 10 komputerów 1 stycznia. Z tego tytułu wystawił fakturę 10 stycznia. Kiedy powstał obowiązek podatkowy? obowiązek podatkowy sprzedaż komputera wystawienie FV

13 Obowiązek podatkowy (2/2) 13 1 Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (wybrane przykłady) 3 Czynność opodatkowana Dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodniego Usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne Moment powstania obowiązku Wystawienie faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności Najem, dzierżawa, leasing Transport osób i ładunków Usługi budowlane Sprzedaż towarów za pośrednictwem automatów (vending machines) Wykonanie usługi (reguła ogólna) rezygnacja z reguły szczególnej od 1 stycznia 2014 r. Wystawienie faktury, w przypadku gdy dostawa następuje na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem lub jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej lub WDT lub upływ terminu na wystawienie faktury (30 dni od dnia wykonania usługi); w pozostałych przypadkach reguła ogólna Dokonanie dostawy (reguła ogólna)

14 Podstawa opodatkowania 14 Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a). Odejście od pojęcia obrotu, tj. kwoty należnej z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Precyzyjne wskazanie, że do podstawy opodatkowania zalicza się podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty samego VAT) oraz koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy/ usługodawcę od nabywcy/ usługobiorcy.

15 Stawki podatkowe 15 Stawka Przykładowe czynności 23% Stawka podstawowa - przeważająca większość towarów i usług 8% Wybrane przykłady: usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz usługi w zakresie gospodarki ściekami, dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa społecznego objętego społecznym programem mieszkaniowym, usługi bibliotek, archiwów, muzeów - w zakresie wstępu. 5% Wybrane przykłady: niektóre rośliny, owoce mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane 0% Wybrane przykłady: transport międzynarodowy WDT, eksport towarów

16 Zwolnienia Zwolnienia 16 Podmiotowe (art. 113) podatnicy, u których wartość netto (bez podatku) sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty PLN zwolnienie opcjonalne możliwość rezygnacji ze zwolnienia (warunek zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego we właściwym terminie) Przedmiotowe (art. 43) (wybrane) dostawa budynków, budowli lub ich części - opcja opodatkowania (z wyjątkiem dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata) wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe udzielanie kredytów lub pożyczek

17 Neutralność VAT

18 Zasada neutralności VAT 18 Podstawową zasadą VAT jest jego neutralność dla podatnika. Zasada neutralności VAT przewiduje, że VAT nie stanowi obciążenia dla przedsiębiorcy (formalnego podatnika VAT). Jego ekonomiczny ciężar ponosi finalny odbiorca (konsument). Wspólny system podatku VAT gwarantuje( ), iż wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (Orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV) Wszelkie odstępstwa od zasady neutralności mają charakter wyjątkowy i powinny być interpretowane ściśle.

19 Prawo do odliczenia (1/4) 19 Nabycia towarów i usług oraz import do końca 2013 r. * od 1 stycznia 2014 r. prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, w przypadku otrzymania faktury przed dokonaniem dostawy albo przed wykonaniem usługi, prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów bądź usług powstał obowiązek podatkowy (tj. co do zasady, z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi), jednak w przypadku nabycia towarów i usług na terytorium kraju oraz importu towarów dodatkowo nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. *Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się dotychczasowe regulacje.

20 Prawo do odliczenia (2/4) 20 W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1) Prawo do odliczenia jako narzędzie do realizacji zasady neutralności VAT System odliczeń podatku naliczonego ( ) ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w toku prowadzonej działalności gospodarczej. (Wyrok TSUE w sprawie C- 50/87 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej) Prawo do odliczenia = zasada, a nie wyjątek.

21 Prawo do odliczenia (3/4) 21 Szeroka interpretacja prawa do odliczenia związek poniesionych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych może być bezpośredni albo pośredni. Przykład: Deweloper realizujący inwestycję w zakresie budowy centrum handlowego co do zasady zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej. Wydatki dotyczące budowy dróg dojazdowych do centrum handlowego, wybudowanych na gruncie gminy (świadczenie usług) powinny podlegać odliczeniu, ponieważ istnieje pośredni związek tych wydatków z czynnościami opodatkowanymi (najem powierzchni handlowej).

22 Prawo do odliczenia (4/4) 22 Przykład mechanizm rozliczenia VAT Deweloper buduje blok mieszkalny. W tym celu nabywa towary oraz usługi niezbędne do wybudowania bloku. W trakcie trwania budowy, deweloper dokonuje sprzedaży mieszkań. DOSTAWCY KLIENCI VAT NALICZONY DEWELOPER VAT NALEŻNY Rozliczenie VAT za analizowany okres rozliczeniowy VAT naliczony VAT należny = 23 płatne do US

23 Prawo do odliczenia wyłączenia 23 Wyłączenia od zasady neutralności Przedmiotowe (wybrane) usługi noclegowe i gastronomiczne Formalne (wybrane) faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący transakcja udokumentowana fakturą nie podlega VAT albo jest zwolniona z VAT wystawione faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane (w części dotyczącej tych czynności)

24 Współczynnik VAT (1/3) 24 W przypadku, gdy podatnik wykorzystuje nabyte towary i usługi do wykonywania czynności, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia oraz w stosunku do których takie prawo mu nie przysługuje, zobowiązany jest do odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanej z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia. (art. 90 ust. 1) Jeżeli podatnik nie jest w stanie dokonać powyższego wyodrębnienia, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takiej części, w jakiej można ją proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. (art. 90 ust. 2) Współczynnik VAT = Obrót z tytułu czynności, w związku którymi przysługuje prawo do odliczenia Całkowity obrót Współczynnik określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalany współczynnik. Współczynnik zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. (art. 90 ust. 4)

25 Współczynnik VAT (2/3) 25 Przy ustalaniu współczynnika VAT do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego: z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub określonych usług finansowych, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (art. 90 ust. 5 i 6) Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują współczynnik wyliczony szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

26 Współczynnik VAT (3/3) 26 W przypadku gdy współczynnik: przekroczył 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tego współczynnika, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że współczynnik wynosi 100%; nie przekroczył 2% - podatnik ma prawo uznać, że współczynnik wynosi 0%. Przykład określenia współczynnika VAT Ustalenie współczynnika: całkowity obrót netto: 9,6 obrót z tytułu czynności opodatkowanych: 1,4 Współczynnik VAT: 1,4/9,6* 100% = 15%

27 Współczynnik VAT korekta (1/3) 27 Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik jest obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem współczynnika obliczonego w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między współczynnikami nie przekracza 2 punktów procentowych. (art. 91 ust. 1) W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza zł, korekty, o której mowa powyżej, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

28 Współczynnik VAT korekta (2/3) 28 Roczna korekta dotyczy: jednej piątej w przypadku towarów i usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednej dziesiątej - w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. (art. 91 ust. 2)

29 Współczynnik VAT korekta (3/3) 29 Przykład proporcjonalnego dokonywania korekty od nabytego środka trwałego (okres korekty 5 lat) W maju 2008 r. podatnik zakupił środek trwały za PLN + 22% VAT ( PLN). Współczynnik za 2007 r. (i współczynnik pierwotny za 2008) r.: 70%. Współczynnik: 78% (2008 r.), 57% (2009 r.), 96% (2010 r.), 85% (2011 r.), 39% (2012 r.) x 20% = 4400 kwota, której dotyczy coroczna korekta maj x 70% = kwota do odliczenia w rozliczeniu za maj 2008 r. (78%-70%) x 4400 = 352 za 2008 r. (70%-57%) x 4400 = -572 za 2009 r. (96%-70%) x 4400 = 1114 za 2010 r. (85%-70%) x 4400 = 660 za 2011 r. (70%-39%) x 4400 = za 2012 r.

30 Zarządzanie VAT

31 Nieodpłatne przekazania 31 Do r. nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika nie podlegało VAT. Od r. takie przekazanie podlega VAT. W związku z ze zmianą przepisów wiele działań marketingowych polegających na przekazywaniu klientom darmowych produktów, wiąże się obecnie z obowiązkiem zapłaty VAT, co istotnie zwiększa koszty tych działań. Do r. Od r. Nieodpłatne przekazanie towaru - nie podlega VAT Nieodpłatne przekazanie towaru - podlega 23% VAT

32 Nieodpłatne przekazania 32 Możliwość optymalizacji 1 Optymalizacja w zakresie przeprowadzania akcji marketingowych może polegać na takim zaprojektowaniu działań, aby zamiast nieodpłatnego przekazania towarów w ramach akcji następowało nieodpłatne świadczenie usług (związane z prowadzoną działalnością). Podatnik może na przykład ustanowić jako nagrodę w akcji marketingowej wycieczkę zagraniczną (zamiast określonych nagród rzeczowych). Niezależnie, podatnik (organizator konkursu) może zastąpić nagrodę rzeczową nagrodą pieniężną lub bonami towarowymi, podlegającymi wymianie na produkty. 23% VAT Nie podlega VAT

33 Nieodpłatne przekazania 33 Możliwość optymalizacji 2 Optymalizacja w zakresie przeprowadzania akcji marketingowych może polegać na nabyciu przez organizatora od podmiotu z grupy towarów po niskiej cenie, które będą następnie przekazywane uczestnikom akcji. Wówczas podstawą opodatkowania przy wydaniu będzie cena nabycia (art. 29 ust. 10). Organy podatkowe dopuszczają możliwość stosowania znacznych upustów cenowych, gdy taki bonus ma swoje uzasadnienie ekonomiczne (przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 maja 2011 r. nr IBPP2/ /11/Cz). DOSTAWCA TOWARÓW (PODMIOT Z GRUPY) Sprzedaż towarów za złotówkę ORGANIZATOR AKCJI (PODMIOT Z GRUPY) Nieodpłatne wydanie (VAT 23% od niskiej wartości) UCZESTNICY

34 Świadczenia złożone 34 Brak definicji świadczenia złożonego w przepisach. Pojęcie świadczenia złożonego zostało stworzone i zdefiniowanie w orzecznictwie TSUE. Świadczenie złożone stanowią dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. W takim przypadku wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów VAT. W przypadku zidentyfikowania świadczenia złożonego, należy rozstrzygnąć, które ze świadczeń stanowi świadczenie główne, a które świadczenie pomocnicze. Świadczenie złożone podlega opodatkowaniu jedną stawką VAT właściwą dla świadczenia głównego.

35 Świadczenia złożone 35 Wyroki TSUE C-349/96 Card Protection Pln Ltd i C-41/04 Levob Verzekeringen usługa zasadnicza oraz usługi pomocnicze, wyrok C-111/05 Aktiebolaget NN każda transakcja uznawana za odrębną i niezależną przy czym transakcja złożona (jedno świadczenie w sensie gospodarczym) nie powinna być sztucznie dzielona. Wyrok C-572 Tellmer świadczeniem odrębnym są te świadczenia, które mogą być świadczone osobno. Opodatkowanie świadczenia złożonego Przykład 1 świadczenie główne: 23% świadczenie pomocnicze: 8% stawka właściwa dla całości świadczenia: 23% Przykład 2 świadczenie główne: 8% świadczenie pomocnicze: 23% stawka właściwa dla całości świadczenia: 8%

36 Świadczenia złożone przykład 1 36 Dostawa sprzętu do szpitala wraz z instalacją Dostawa sprzętu medycznego czynność podlegająca 8 % stawce VAT Prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb używania zakupionego sprzętu czynność opodatkowana stawką 23%

37 Świadczenia złożone przykład 1 37 Możliwość optymalizacji + = Świadczenie złożone Możliwość twierdzenia, iż dostawa sprzętu medycznego i prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb używania zakupionego sprzętu stanowią jedno świadczenie. Ponieważ świadczeniem głównym jest w tej sytuacji dostawa sprzętu medycznego (a prace związane z adaptacją pomieszczenia mają tylko charakter pomocniczy), całe świadczenie powinno podlegać opodatkowaniu 8% stawce VAT. Negatywna interpretacja ogólna Ministra Finansów (PT1/033/2/46/ KSB/12/PT-241/PT- 279).

38 Zestawy towarów 38 Sprzedaż zestawów towarów stanowi kolejny (po świadczeniach złożonych) ze sposobów zarządzania stawkami VAT. Optymalizacja VAT w tym przypadku wynika z możliwości kształtowania ceny poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu. Podatnik może więc obniżyć cenę towaru opodatkowanego wyższą stawką VAT, przy zwiększeniu ceny towaru podlegającego stawce obniżonej. Przykład: 8% stawka VAT - hamburger oraz frytki, 23% stawka VAT kawa Założenie: W przypadku sprzedaży każdego towaru oddzielnie każdy towar po 5 zł (razem 15 netto) Sprzedaż towarów w zestawie cena obniżona 15 netto zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 1,15 (VAT) = ,95 VAT = 16, zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) = ,20 VAT = 16, zł + 0,4 (VAT) + 5 zł + 0,4 (VAT) + 5,69 zł + 0,46 (VAT) = 15,69 + 1,26 VAT = 16,95

39 Prawo do odliczenia VAT sektor finansowy 39 Usługi finansowe, co do zasady, podlegają zwolnieniu z VAT. W związku z tym instytucja finansowa (np. bank), która zamierza wybudować swoją siedzibę nie będzie mogła odliczyć VAT z faktur wystawionych przez generalnego wykonawcę (lub jeżeli siedziba będzie wykorzystywana również do świadczenia czynności opodatkowanych VAT do odliczenia będzie wynikał ze współczynnika). GENERALNY WYKONAWCA F-ra: INSTYTUCJA FINANSOWA Możliwość optymalizacji Zmiana struktury podmiotowej może korzystnie wpłynąć na przepływy pieniężne instytucji finansowej. Powołanie spółki celowej do wybudowania siedziby instytucji finansowej pozwala bowiem na odroczenie faktycznej zapłaty VAT. F-ra: SP. X 100 % GENERALNY WYKONAWCA F-ra: 5 + 1,15 INSTYTUCJA FINANSOWA

40 Pytania

41 Dziękujemy za uwagę

42 Adres: ul. Grzybowska 5A (Grzybowska Park) Warszawa Roman Namysłowski Partner Tel. +48 (22)

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 19 marca 2013 r.

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 19 marca 2013 r. VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 19 marca 2013 r. Plan wykładu 2 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Przedmiot opodatkowania Podatnik Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) Cechy podatku od towarów i usług - uregulowany ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - podatek konsumpcyjny - podatek pośredni, wielofazowy - zharmonizowany

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna z 17 lutego 2016 r.

Broszura informacyjna z 17 lutego 2016 r. ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE MIESZANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH OD 1 STYCZNIA 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument Prosument dr Jarek Neneman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów 26 września, Słupsk Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument PIT Prosument Podatek PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska Grupa Prawna ZPL Marta Szafarowska Posiedzenie Grupy ds. prawnych ZPL 20.09.2013 1. Niedostateczna kapitalizacja stan prac 2. Samochody osobowe od stycznia 2014 r. stan prac 3. Zmiany zasad opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Andrzej Mazur 6 grudnia 2012 r. 1 Zmiany w PIT i CIT 2 Plan Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji?

Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Czy zawarcie tego terminu w ustawie o VAT stworzy problemy interpretacyjne dotyczące nowej definicji? Nowelą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT 7 stycznia 2010r. Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Zaliczka nie stanowi przychodu Art. 12 ust. 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Do przychodów

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Warszawa, 26.10.2010 Autor: Robert Oliwa, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. podatkowych Data: 2010-10-26 JEDNA CZY DWIE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 PROWADZĄCY: ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY KANCELARIA WELSYNG.PL 1 Ustalanie zakresu prawa do odliczenia VAT naliczonego tzw. prewspółczynnik Wpływ czynności

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT Hanna Lubińska Biegły rewident, doradca Podatkowy Podatnik Art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54 poz. 535 ze

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE CIEKAWOSTKI PODATKOWE. 22 stycznia 2013. www.kochanski.pl

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE CIEKAWOSTKI PODATKOWE. 22 stycznia 2013. www.kochanski.pl ZMIANY W PODATKU VAT I INNE CIEKAWOSTKI PODATKOWE 22 stycznia 2013 ZMIANY W PODATKU VAT Cz. I Zmiany w Ustawie VAT Główne obszary zmian: Fakturowanie (1 stycznia 2013 r. / 1 stycznia 2014 r.) Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podatku VAT, CIT i PIT w 2013 r. i latach kolejnych. Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

Zmiany w zakresie podatku VAT, CIT i PIT w 2013 r. i latach kolejnych. Warszawa, 12 grudnia 2012 r. Zmiany w zakresie podatku VAT, CIT i PIT w 2013 r. i latach kolejnych Warszawa, 12 grudnia 2012 r. Zmiany przepisów ustawy o VAT na podstawie ustawy okołobudżetowej wejście w życie: 1.1.2013 r. 2 VAT od

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1.

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1. Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porówna cz. 1. Czynność podlegająca opodatkowaniu Moment powstania podatkowego w 2013 r. czynności objęte szczególnym obowiązkiem wyda towaru/ podatkowym sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Wykładowca: TERESA PUZIO 1 1.Korekta podatku odliczonego, przy tzw. sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej )oraz korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych

Bardziej szczegółowo