Regulamin rekrutacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji szkole realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i mened erskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperuj cych 1 Podmiot odpowiedzialny za rekrutacj Nabór kandydatów do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i mened erskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperuj cych b dzie przeprowadzony przez Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie, zwane dalej Klaster. 2 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem szkolenia mo e zosta tylko i wył cznie osoba: a) prowadz ca mikro, małe, rednie lub du e przedsi biorstwo na terenie woj. zachodniopomorskiego w bran y ICT, b) b d ca pracownikiem przedsi biorcy spełniaj cego kryteria, o których mowa w 2 ust. 1 pkt. a. 2. KLASTER zgodnie z zało eniami projektu, poprzez przyznanie punktów rekrutacyjnych, b dzie premiowa uczestnictwo: a) warunek formalny: wła ciciel lub pracownik firmy ICT z województwa zachodniopomorskiego 10 punktów rekrutacyjnych; b) najemca Technoparku Pomerania-10pkt. c) kobiet - 7 punktów rekrutacyjnych; d) członków Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie 10 punktów rekrutacyjnych e) wła cicieli/pracowników mikro- i małych przedsi biorstw 5 punktów rekrutacyjnych; f) niepełnosprawno 7 punktów rekrutacyjnych; g) wiek punktów rekrutacyjnych; h) kandydat nie posiadaj cy certyfikatów z zarz dzania, technologii, z których realizowane b d szkolenia 5 punktów rekrutacyjnych. 1

2 3. W pierwszej kolejno ci b d przyjmowane osoby spełniaj ce kryterium formalne i wszystkie pozostałe kryteria ł cznie. 4. W przypadku osób z t sam liczb punktów pierwsze stwo b d miały osoby, które zło yły komplet poprawnych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 3, w terminie wcze niejszym. 5. Je li osoba zamierzaj ca przyst pi do projektu nie jest zatrudniona jako kadra mened erska przedsi biorstwa, to pracownik kadry mened erskiej tego przedsi biorstwa zobowi zuje si do uko czenia szkolenia e-learningowego z zakresu intermentoringu i coachingu na platformie e- learningowej SPNT. 3 Formularze zgłoszeniowe 1. Ka da osoba zamierzaj ca przyst pi do projektu spełniaj ca kryteria, o których mowa 2 ust. 1, jest zobligowana do wypełnienia wszystkich wymaganych formularzy, tj.: a) deklaracji uczestnictwa w projekcie w jednej z wybranych cie ek szkoleniowych, b) za wiadczenia o zatrudnieniu lub o wiadczenia o samozatrudnieniu, c) zgody na przetwarzanie danych osobowych d) dostarczenia kserokopii dokumentu rejestrowego, z ramienia którego delegowana jest osoba zainteresowana udziałem w projekcie lub wpis do ewidencji działalno ci gospodarczej w przypadku osób samozatrudnionych e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc inn ni pomoc de minimis f) o wiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis g) o wiadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej h) dla du ych przedsi biorstw: formularz efektu zach ty oraz sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich zamkni tych lat obrotowych. 2. Formularze zgłoszeniowe b d dost pne na stronie internetowej klaster.it jak i w siedzibie KLASTRA. 3. Zło enie formularzy jest równoznaczne z akceptacj zapisów niniejszego regulaminu. 4. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa osoba zainteresowana powinna zgłosi si osobi cie wraz z kompletnymi formularzami zgłoszeniowymi w siedzibie KLASTRA: ul. Niemierzy ska 17 A Szczecin 2

3 w godzinach od 9.00 do lub przesła je za pomoc poczty tradycyjnej (honorowane s tylko oryginalne dokumenty zgłoszeniowe). 5. Niekompletne formularze zgłoszeniowe b d odrzucane ze wzgl du na niespełnienie kryteriów formalnych, z mo liwo ci ponownego zło enia. 4 Proces rekrutacji 1. Proces rekrutacji rozpocznie si z dniem 21 pa dziernika 2013 i b dzie miał charakter ci gły zgłoszonych uczestników (z podziałem na wybrane szkolenie: Programowanie w j z.sql 10 miejsc Zend PHP 5.3 Certification Training: 24 miejsca Professional Scrum Developer: 24 miejsca Szkolenie Microsoft: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012: 28 miejsc Bazy danych Oracle 10 miejsc Zarz dzanie projektami wg PMBoK Guide 48 miejsc Business English dla kobiet 24 miejsca) zostanie rekomendowanych do uczestnictwa w projekcie, o czym zostan poinformowani drog mailow najpó niej 2 tygodnie przed rozpocz ciem szkolenia, natomiast pozostałe osoby znajd si na li cie rezerwowej, o czym równie zostan poinformowane droga mailow. 3. Pierwsze stwo uczestnictwa w projekcie maj osoby wymienione w Ilo miejsc w projekcie, ze wzgl du na wielko przedsi biorstwa, z ramienia którego uczestnik jest oddelegowany przedstawia si nast puj co: Programowanie w j z.sql Zend PHP 5.3 Certification Training Professional Scrum Developer 10 miejsc 3

4 Bazy danych Oracle 10 miejsc Microsoft: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server miejsc Zarz dzanie projektami wg PMBoK Guide 40 miejsc 6 miejsc Business English 6 przedsi biorstw 24 miejsca 5 Uzyskanie statusu uczestnika projektu 1. Uzyskanie statusu uczestnika projektu jest równoznaczne z zagwarantowaniem mo liwo ci udziału w projekcie. 2. Status uczestnika projektu otrzyma ka da osoba, która: a) zostanie rekomendowana do uczestnictwa w projekcie, b) podpisze umow uczestnictwa w projekcie w terminie wskazanym przez KLASTER, c) wypełni formularz o wiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z zał cznikami potwierdzaj cy, i jest delegowana przez podmiot uprawniony do otrzymania pomocy de minimis. 3. Ka dy uczestnik projektu zobowi zuje si po przyst pieniu do projektu, na ka de wezwanie KLASTRA, podda si kontroli i audytowi przez uprawnione do tego instytucje. Odmowa upowa nia KLASTER do dania stosownego odszkodowania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 4. Z chwil kiedy uczestnik projektu: a) nie wyka e si 100% frekwencj na zaj ciach, 4

5 b) zrezygnuje z udziału w projekcie pó niej jak 5 dni roboczych przed planowanym rozpocz ciem edycji lub w trakcie cyklu szkoleniowego, c) nie dopełni formalno ci zwi zanych z potwierdzaniem udziału w zaj ciach na listach obecno ci, wypełnianiem ankiet ewaluacyjnych (równie po zako czeniu projektu) oraz udzieleniem wszelkich informacji niezb dnych w sprawozdawczo ci w ramach PO KL, d) nie przyst pi do egzaminu certyfikuj cego, e) nie ode le Klastrowi/SPNT uzyskanego certyfikatu, uczestnik projektu zobowi zuje si pokry rzeczywiste koszty kształcenia w kwocie: 6415,68 zł dla Programowanie w j z.sql, 6000,49 zł dla Programowanie w j z..php, 6810,20 zł dla Baz danych Oracle, 6000,20 zł dla Professional Scrum Developer 6000,17 zł dla Microsoft: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012, 2429,25 zł dla Zarz dzania projektami wg PMBoK Guide, 600 zł dla Business English. 5. Uczestnik projektu zobowi zuje si do wniesienia kwoty, o której mowa w ust. 4 na wezwanie, tj. w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT. 6. W przypadku gdy na dany termin szkolenia zbierze si niedostateczna liczba uczestników lub z przyczyn niezale nych od KLASTRA terminy szkole mog ulec zmianie. 7. Uczestnik projektu wyra a zgod na wykorzystanie swojego wizerunku przez KLASTER i Szczeci ski Park-Naukowo Technologiczny, b d cy liderem projektu. 6 Przypisy ko cowe 1. Niniejszy regulamin rekrutacji mo e podlega zmianom w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rekrutacji decyzje podejmuje Prezes KLASTRA lub osoba przez niego upowa niona. 5

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn.. Kadry nowoczesnej egospodarki Autoryzowany Administrator Systemów Informatycznych Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH Wytyczne organizacji

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo