Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dwspit.pl"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Polkowice: Rozbudowa budynku dydaktycznego DWSPiT w Polkowicach - etap IV - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - część C, D, E, F, G. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w polkowicach, ul. Skalników 6b, Polkowice, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: niepubliczna uczelnia wyŝsza. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku dydaktycznego DWSPiT w Polkowicach - etap IV - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - część C, D, E, F, G.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1 Część C zamówienia : CPV: Komputery osobiste Monitory ekranowe RóŜny sprzęt komputerowy Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych Przedmiotem części C zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego : C1.Zestaw komputerowy stacjonarny A - 43 szt. C2.Zestaw komputerowy stacjonarny B - 16 szt. C3.Zestaw komputerowy stacjonarny C - 6 szt. C4.Zestaw komputerowy stacjonarny D - 9 szt. C5.Zestaw komputerowy stacjonarny E - 16 szt. C6.Niszczarka - 1 szt. C7.Dysk twardy zewnętrzny - 1 szt. C8.Oprogramowanie biurowe - 90 licencji Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części C znajduje się w Rozdziale C SIWZ. 2 Część D zamówienia : CPV: RóŜny sprzęt komputerowy Przedmiotem części D zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego: D1.Zasilacz awaryjny stacji roboczej - UPS - 4 szt. D2.Zasilacz awaryjny szafy serwerowej - UPS - 2 szt. Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części

2 Strona 2 z 9 D znajduje się w Rozdziale C SIWZ. 3 Część E zamówienia : CPV: Pakiety oprogramowania administracyjnego Przedmiotem części E zamówienia jest dostawa następującego oprogramowania serwerowego: E1.Oprogramowanie serwerowe takie jak Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 2Proc MOLP EDU lub równowaŝne - 1 licencja E2.Oprogramowanie serwerowe takie jak Microsoft Windows Server 2012 R2 External Connector lub równowaŝne - 1 licencja Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części E znajduje się w Rozdziale C SIWZ. 4 Część F zamówienia : CPV: Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Pakiety oprogramowania antywirusowego Przedmiotem części F zamówienia jest dostawa następującego oprogramowania antywirusowego: F1.System ochrony antywirusowej dla stacji roboczych licencji F2.System ochrony antywirusowej dla stacji serwerowych - 3 licencje Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części F znajduje się w Rozdziale C SIWZ. 5 Część G zamówienia : CPV: Sprzęt telefoniczny Przedmiotem części G zamówienia jest dostawa następującego sprzętu telefonicznego : G1.Telefon analogowy - 36 szt. G2.Telefon systemowy z przystawką - 5 szt. Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części G znajduje się w Rozdziale C SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równowaŝnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonym do niej rozdziału C - Opisie przedmiotu zamówienia. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równowaŝnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie gorszych niŝ wskazane w niniejszej SIWZ Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Dostawca zobowiązany jest dostarczyć sterowniki do urządzeń stanowiących wyposaŝenie zestawów komputerowych wraz z instrukcjami obsługi tych urządzeń. 2.Oprogramowanie wyszczególnione w części C8, E1, E2, F1 i F2 zostanie dostarczone w pakiecie edukacyjnym z licencją wystawioną na Dolnośląską WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Adres dla licencji: 3.Zestawy komputerowe C1(A), C2(B), C3(C), C4(D), C5 (E) przeznaczone są do celów edukacyjnych. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najlepszą jest zobowiązany do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego sposobu, miejsca i terminu dostarczenia poszczególnej części przedmiotu zamówienia, w szczególności terminu wykonania zamówienia (przystąpienia do czynności zdawczo - odbiorczych). 5.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do obiektu Zamawiającego: Polkowice, ul. Skalników 6b, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie oraz rozładowania, montaŝu, ustawienia i uruchomienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. 6.Termin dostarczenia sprzętu i oprogramowania zawartego w częściach C, D, E, F i G to 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy na dostawę poszczególnej części przedmiotu zamówienia. 7.Dostawca na zrealizowany przedmiot zamówienia dla wszystkich jego części udzieli 24 - miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości wg wymagań rozdziału C SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Termin obowiązywania rękojmia i gwarancji, rozpoczyna swój bieg licząc od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Wymogi formalne: 1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część C, D, E, F lub G zamówienia

3 Strona 3 z 9 2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6.Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 7.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10.Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty składanej na część D, E, F i G przedmiotu zamówienia. 2.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w części C jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). III.2) ZALICZKI przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. III.3.2) Wiedza i doświadczenie NaleŜy wykazać naleŝytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie : a)dla części C - co najmniej dwóch dostaw obejmujących minimum 60 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych w kaŝdej dostawie, b)dla części D - co najmniej dwóch dostaw obejmujących minimum 2 szt. zasilaczy awaryjnych. c)dla części E - co najmniej dwóch dostaw oprogramowania serwerowego. d)dla części F - co najmniej dwóch dostaw oprogramowania dla

4 Strona 4 z 9 systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych i serwerów. e)dla części G - co najmniej dwóch dostaw obejmujących minimum 30 szt. telefonów analogowych. III.3.3) Potencjał techniczny Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŝy przedłoŝyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złoŝenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienaleŝycie jak wskazano w pkt. III ppkt. 2, dostawy części C są dostawami głównymi,; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5 Strona 5 z 9 o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŝności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śe OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom naleŝy przedłoŝyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie zamawiającego; zaświadczenie niezaleŝnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; inne dokumenty W ramach dokumentów wskazanych w lit. a) naleŝy przedłoŝyć: dla części C zamówienia : a).c1 Zestaw komputerowy stacjonarny A : -Producent i model procesora -Producent i model płyty głównej -Producent i model pamięci RAM -Producent i model dysku twardego -Producent i model karty graficznej -Producent i model klawiatury -Producent i model myszki -Producent i model listwy

6 Strona 6 z 9 zasilającej -Producent i model monitora b).c2 Zestaw komputerowy stacjonarny B : -Producent i model procesora -Producent i model płyty głównej -Producent i model pamięci RAM -Producent i model dysku twardego -Producent i model karty graficznej -Producent i model klawiatury - Producent i model myszki -Producent i model listwy zasilającej -Producent i model monitora c).c3 Zestaw komputerowy stacjonarny C : -Producent i model procesora -Producent i model płyty głównej -Producent i model pamięci RAM -Producent i model dysku twardego -Producent i model karty graficznej -Producent i model klawiatury -Producent i model myszki -Producent i model listwy zasilającej -Producent i model monitora d).c4 Zestaw komputerowy stacjonarny D : -Producent i model procesora -Producent i model płyty głównej -Producent i model pamięci RAM -Producent i model dysku twardego -Producent i model karty graficznej -Producent i model klawiatury - Producent i model myszki -Producent i model listwy zasilającej -Producent i model monitora e).c5 Zestaw komputerowy stacjonarny E : -Producent i model procesora -Producent i model płyty głównej -Producent i model pamięci RAM -Producent i model dysku twardego -Producent i model karty graficznej -Producent i model klawiatury -Producent i model myszki -Producent i model listwy zasilającej -Producent i model monitora f).c6 niszczarka : producent i model g).c7 dysk twardy zewnętrzny : producent i model h).c8 oprogramowanie biurowe : producent i nazwa dla części D zamówienia : a).d1 Zasilacz awaryjny stacji roboczej - UPS: producent i model b).d2 Zasilacz awaryjny szafy serwerowej - UPS: producent i model dla części E zamówienia : a).e1 Oprogramowanie serwerowe takie jak Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 2Proc MOLP EDU lub równowaŝne: producent i nazwa b).e2 Oprogramowanie serwerowe takie jak Microsoft Windows Server 2012 R2 External Connector lub równowaŝne: producent i nazwa dla części F zamówienia : a).f1 System ochrony antywirusowej dla stacji roboczych: producent i nazwa b).f2 System ochrony antywirusowej dla stacji serwerowych: producent i nazwa dla części G zamówienia : a).g1 Telefon analogowy: producent i model b).g2 Telefon systemowy z przystawką: producent i model W ramach dokumentów wskazanych w lit. b) naleŝy przedłoŝyć zaświadczenie niezaleŝnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w szczególności: a).certyfikaty CE lub deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie urządzeń znakiem CE, b).certyfikat kompatybilności z Microsoft Windows 8 (64-bit) i Microsoft Windows 7 (64-bit) dla części C1-C5, c).certyfikat potwierdzający, iŝ zestawy komputerowe wymienione w części C zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami ISO 9001:2001 i 14001:2005 lub nowszymi. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a)dowodami, o których mowa w pkt IV.1.1.1a, są: 1)poświadczenie; 2)Oświadczenie wykonawcy - jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

7 Strona 7 z 9 o którym mowa w ppkt 1). b)pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika; c)w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika; d)w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w punkcie 1.2 lit. b muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot; e)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy; f)w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca się załączenie umowy spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1)Czas dostawy, o którym mowa w 1 pkt. 5 moŝe ulec przedłuŝeniu o czas potrzebny do uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia objęcia części zamówienia podatkiem VAT 0%, nie dłuŝej jednak niŝ o 30 dni kalendarzowych. 2)Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmiany asortymentu w zakresie sprzętu wyspecyfikowanego w załączniku do umowy pod warunkiem, Ŝe sprzęt zaproponowany w ofercie i wskazany w załączniku do umowy jest niedostępny, a Dostawca udowodni ten fakt Zamawiającemu, oraz sprzęt zaoferowany w zamian spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ i jest o parametrach nie gorszych niŝ sprzęt zaproponowany przez Dostawcę w ofercie. 3.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŝności. 4.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaŝności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy. 5.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie oczywistej omyłki. 6.Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron zgodnie z 5 ust.2 umowy.

8 Strona 8 z 9 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Dolnośląska WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ul. Skalników 6b, Polkowice, sekretariat uczelni. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ul. Skalników 6b, Polkowice, sekretariat uczelni. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: części C zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem części C zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego : C1.Zestaw komputerowy stacjonarny A- 43 szt. C2.Zestaw komputerowy stacjonarny B- 16 szt. C3.Zestaw komputerowy stacjonarny C- 6 szt. C4.Zestaw komputerowy stacjonarny D- 9 szt. C5.Zestaw komputerowy stacjonarny E- 16 szt. C6.Niszczarka- 1 szt. C7.Dysk twardy zewnętrzny- 1 szt. C8.Oprogramowanie biurowe- 90 licencji Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części C znajduje się w Rozdziale C SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: części D zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego - zasilaczy awaryjnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem części D zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego: D1.Zasilacz awaryjny stacji roboczej - UPS - 4 szt. D2.Zasilacz awaryjny szafy serwerowej - UPS - 2 szt. Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części D znajduje się w Rozdziale C SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

9 Strona 9 z 9 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: części E zamówienia - dostawa oprogramowania serwerowego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem części E zamówienia jest dostawa następującego oprogramowania serwerowego: E1.Oprogramowanie serwerowe takie jak Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 2Proc MOLP EDU lub równowaŝne - 1 licencja E2.Oprogramowanie serwerowe takie jak Microsoft Windows Server 2012 R2 External Connector lub równowaŝne - 1 licencja Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części E znajduje się w Rozdziale C SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: części F zamówienia - dostawa oprogramowania antywirusowego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem części F zamówienia jest dostawa następującego oprogramowania antywirusowego: F1.System ochrony antywirusowej dla stacji roboczych licencji F2.System ochrony antywirusowej dla stacji serwerowych - 3 licencje Wymagany okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części F znajduje się w Rozdziale C SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: części G zamówienia - dostawa sprzętu telefonicznego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem części G zamówienia jest dostawa następującego sprzętu telefonicznego : G1.Telefon analogowy - 36 szt. G2.Telefon systemowy z przystawką - 5 szt. Wymagane okresy gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części G znajduje się w Rozdziale C SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl 1 z 9 2015-08-03 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl Łódź: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa detektora liniowego z akcesoriami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja.

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumsztuki.pl Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.poznan.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.poznan.pl/ 1 z 7 2011-11-04 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.poznan.pl/ Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo