20 minut każdego dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 minut każdego dnia"

Transkrypt

1 na poziomie podstawowym średnio zaawansowanym Język francuski 20 minut każdego dnia Kurs do samodzielnej nauki z ćwiczeniami utrwalającymi Książka + CD gratis

2 Konsultacja j zykowa: Katherine Kacprzak, Cora Moret Redakcja: Agnieszka Fija kowska-grabowiecka Anna Mierzwiƒska Maja Zaworowska Nagranie: Studio Teatru Polskiego Radia Opracowanie muzyczne: Marcin Nierubiec Lektorzy: Katherine Kacprzak, Cora Moret, James Kacprzak, Michael Kacprzak Realizator nagrania: Tomasz Perkowski Projekt graficzny serii: Adam Kulikowski Rysunki: Piotr Janus Ok adka: Gra yna Ficenes Koordynacja projektu: Aneta Bia ek Koordynacja nagrania: Maja Zaworowska Produkcja: Marzena Baranowska Sk ad: Gabo s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zak ad Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL 2008 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa Warszawa ul. Gra yny 13 ISBN Cena: 19,90

3 Wst p Zdarza si, e uczàc si j zyka obcego, czujemy si zagubieni w gàszczu leksyki i zasad gramatyki. Wtedy zniech ceni, rezygnujemy z dalszej nauki. Cz sto nie wiemy, który z elementów j zykowej uk adanki spowodowa, e przestaliêmy rozumieç jego zasady funkcjonowania... Mo esz odetchnàç z ulgà kurs J zyk francuski. 20 minut ka dego dnia pozwoli bez trudu odnaleêç si w leksykalno-gramatycznym labiryncie j zyka francuskiego i opanowaç jego podstawy dzi ki przejrzystej strukturze oraz logicznemu i systematycznemu uk adowi jednostek. Ka dy z 32 rozdzia ów kursu J zyk francuski. 20 minut ka dego dnia podzielony jest na 20-minutowe lekcje, po których nast pujà krótkie çwiczenia. Na poczàtku rozdzia ów znajdziesz uporzàdkowane tematycznie s ownictwo, dalej zagadnienia gramatyczne, a po nich przydatne w codziennych rozmowach zwroty. S uchajàc kolejnych dialogów, sprawdzisz, w jakim stopniu rozumiesz nowo poznane zagadnienia leksykalno-gramatyczne i poznasz ich zastosowanie w realnych sytuacjach. Rozwiàzujàc çwiczenia po ka dym z rozdzia ów oraz çwiczenia powtórzeniowe, masz szans zapami taç naprawd du o nowych s ówek. W razie wàtpliwoêci, jak wymówiç dane s owo, si gnij do s owniczka, w którym wszystkie s owa zosta y podane wraz z uproszczonà wymowà. yczymy przyjemnej nauki z kursem J zyk francuski. 20 minut ka dego dnia

4 Spis treêci Zasady wymowy w j zyku francuskim / 8 1. Bonjour! Powitanie / po egnanie Pytanie o samopoczucie Przedstawianie si / Pytanie o imi / J adore cette maison! Moje otoczenie Wyra anie zachwytu i niech ci / Je suis de Pologne. Nazwy paƒstw Nazwy narodowoêci Pochodzenie / Comme c est bizarre! Nastawienie do ycia Wyra anie zdziwienia / 24 Odmiana czasownika tre - byç i czasowników regularnych zakoƒczonych w bezokoliczniku na -er / 11 Odmiana czasownika avoir - mieç Prezentacja przedmiotu Rodzajniki nieokreêlone Liczba mnoga rzeczowników / 16 Odmiana czasownika aller - iêç Tworzenie rodzaju eƒskiego przymiotników i rzeczowników (cz. I) Przyimki przed nazwami paƒstw / 20 Odmiana czasownika savoir - wiedzieç Przeczenie / 25 Dialog / 13 åwiczenia / 14 Dialog / 17 åwiczenia / 18 Dialog / 21 åwiczenia / 22 Dialog / 26 åwiczenia / 27 åwiczenia powtórzeniowe 1 4 / Je plaisante! Sposoby porozumiewania si Wyra anie opinii / Qu est-ce que a veut dire?! Kolory Problemy ze zrozumieniem / Dép che-toi! Codzienne czynnoêci Pop dzanie kogoê / C est ma famille! (1) Rodzina Wyra anie zachwytu i zainteresowania / 42 Odmiana czasownika prendre - wziàç Rodzajniki okreêlone / 30 U ycie rodzajnika okreêlonego i nieokreêlonego Wyra enie il y a jest, sà / 35 Odmiana czasowników zwrotnych / 38 Pytania / 39 Zaimki przymiotne dzier awcze / 43 Dialog / 31 åwiczenia / 33 Dialog / 36 åwiczenia / 37 Dialog / 40 åwiczenia / 41 Dialog / 44 åwiczenia / 45 åwiczenia powtórzeniowe 5 8 / 46 4

5 Spis treêci 9. C est ma famille! (2) Rodzina (2) Liczby 1-10 Wiek / 48 Przynale noêç / 49 Dialog / 50 åwiczenia / J en ai marre! Cechy charakteru Liczby Wyra anie zniecierpliwienia / 52 Zaimki przymiotne dzier awcze ciàg dalszy / 53 Dialog / 54 åwiczenia / Il faut s occuper de Pedro! Codzienne potrzeby / samopoczucie (wyra enia z avoir) / 56 Potrzeba / obowiàzek / 57 Odmiana czasownika devoir musieç Zaimki akcentowane / 57 Dialog / åwiczenia / 12. Tu es invitée. Dni tygodnia Zagadywanie / nawiàzywanie bli szej znajomoêci / 61 Odmiana czasowników faire - robiç i vouloir - chcieç / 61 Zaimki wzgl dne proste qui i que / 62 Dialog / 63 åwiczenia / 64 åwiczenia powtórzeniowe 9 12 / Nous allons déménager... Dom / Je t aime! Emocje / uczucia Wyra anie emocji / uczuç / Tu as l air superbe! Dieta / wyglàd Liczby Prawienie komplementów / Il est beau, le printemps! IloÊç Pory roku Propozycja na wolny czas / 81 Czas przysz y bliski - futur proche/ 67 Odmiana czasownika venir przyjêç, przychodziç / 68 Odmiana czasownika mettre po o yç, za o yç / 72 Zaimki akcentowane ciàg dalszy i podsumowanie / 72 Odmiana czasowników zakoƒczonych w bezokoliczniku na ir, typu finir koƒczyç / 77 Odmiana czasownika pouvoir móc Zaimek osobowy on Tryb rozkazujàcy / 82 Dialog / 69 åwiczenia / 70 Dialog / 73 åwiczenia / 74 Dialog / 78 åwiczenia / 79 Dialog / 83 åwiczenia / 84 åwiczenia powtórzeniowe / Le soleil brille! Pogoda Pytanie o pogod / mówienie o pogodzie / 88 Odmiana czasowników zakoƒczonych w bezokoliczniku na ir, typu sortir - wychodziç / 89 Tryb rozkazujàcy (2) / 90 Dialog / 91 åwiczenia / 92 5

6 Spis treêci 18. C est l heure du rendez-vous! OkreÊlanie czasu Umawianie si na spotkanie / On range la maison! Porzàdki / Sprzàtanie Jak minà weekend? / 99 Odmiana czasowników zakoƒczonych na re, typu: attentdre czekaç Podawanie godziny / 94 U ycie wyra eƒ czasowych / 95 Czas przesz y z o ony Passé composé / 100 Dialog / 96 åwiczenia / 97 Dialog / 101 åwiczenia / Nous sommes le premier mai! Miesiàce Pytanie o dat / 104 Passé composé ciàg dalszy Podawanie dat / 105 Dialog / 106 åwiczenia / 107 åwiczenia powtórzeniowe / Je voudrais réserver une chambre W hotelu Rezerwacja / wybieranie pokoju / Nous avons faim. Jedzenie / artyku y spo ywcze Mówienie o przyzwyczajeniach ywieniowych / Deux kirs, s il vous plaît! Przy stole Dania / wina W restauracji / On cuisine! IloÊç Do smaku... O jedzeniu / 126 Passé composé przeczenia / 112 Odmiana czasownika nieregularnego boire piç Rodzajnik czàstkowy: partitif / 116 Rodzajniki czàstkowe w zdaniu przeczàcym Odmiana czasownika nieregularnego voir / 122 OkreÊlenia iloêci / Wyra enie bezosobowe Il faut / 127 Dialog / 113 åwiczenia / 114 Dialog / 118 åwiczenia / 119 Dialog / 123 åwiczenia / 124 Dialog / 128 åwiczenia / 129 åwiczenia powtórzeniowe / Nous partons au Maroc. Podró / wakacje W biurze podró y / 133 Czas przysz y prosty - futur simple / 134 Dialog / 135 åwiczenia / 136 6

7 Spis treêci 26. Je me suis perdu. Kierunki / wskazywanie drogi Pytanie o drog / 138 Zaimek en / 139 Dialog / 140 åwiczenia / Quel est ton signe du zodiaque? Znaki zodiaku Cechy charakteru / 143 Rozmowa o znakach Zodiaku / Un aller-retour pour Paris, s il vous plaît. Podró Kupowanie biletu / 148 Stopieƒ wy szy przymiotników i przys ówków / 144 Porównywanie iloêci / 145 Czas présent progressif Czas passé récent / 149 Dialog / 146 åwiczenia / 147 Dialog / 150 åwiczenia / 151 åwiczenia powtórzeniowe / Je cherche du travail. ycie zawodowe Zawody Rozmawianie o pracy / Allô? Vous m entendez? Rozmowa telefoniczna Typowe zwroty w trakcie rozmowy telefonicznej / Je ne me sens pas bien... Cz Êci cia a DolegliwoÊci Mówienie o samopoczuciu / 164 Zaimek osobowy w funkcji dope nienia bli szego - COD / 155 Zaimki COD w przypadku zdania w czasie przesz ym Odmiana czasowników typu conduire prowadziç / 159 Czas przesz y - imparfait / 165 Dialog / 156 åwiczenia / 157 Dialog / 161 åwiczenia / 162 Dialog / 166 åwiczenia / Il y a des pirates parmi nous! Komputer / informatyka / 169 åwiczenia powtórzeniowe / 174 U ycie czasu imparfait i passé composé / 170 Dialog / 171 åwiczenia / 172 Klucz do çwiczeƒ / 176 T umaczenie dialogów / 189 S owniczek polsko-francuski / 200 7

8 Zasady wymowy w j zyku francuskim J zyk francuski ma doêç specyficznà i trudnà wymow. W tej ksià ce staramy si przedstawiç wymow s ów francuskich za pomocà polskich dêwi ków. Nie oddaje to do koƒca brzmienia j zyka francuskiego, powinno jednak byç du ym u atwieniem przy samodzielnej nauce podstaw tego j zyka. Oto podstawowe zasady wymowy. SPÓ G OSKI Znak graficzny Sposób wymawiania Przyk ady H nie wymawiamy, poza po àczeniem hôpital [opital] CH [sz] D, G, P, S, T, X, Z na ogó nie wymawiamy na koƒcu cris [kri], nez [ne], riz [ri] wyrazu R w po àczeniu -ER na koƒcu wyrazu travailler [trawaje] wymawiamy jako [e] wyjàtkami sà tu przymiotniki: cher [szer], fier [fier] podwójne spó g oski wymawiamy atterrir [aterir] na ogó jako pojedyncze Ponadto: C przed E, I, Y wymawiamy jak [s] Cécile [sesil] w pozosta ych sytuacjach jako [k] campagne [kàpaƒ] G przed E, I, Y wymawiamy jak [ ] gigot [ igo] w pozosta ych sytuacjach jako [g] GN wymawiamy [ƒ] montagne [màtaƒ] Ç wymawiamy jak polskie [s] fran ais [fràse] S wymawiamy jak polskie [z] choisir [sz azir] SS zawsze jako [s] chaussure [szosjur] QU wymawiamy [k] qui [ki] X wymawiamy jako [gz] lub [ks], [s], [z] soixante [s asàt] douzi me [duzjem] exercice [egzersis] PT wymawiamy [t] sept [set] J wymawiamy [ ] joue [ u] -IL po samog osce wymawiamy jako [j] bail [baj] po spó g osce jako [i] avril [awril] -ILL po samog osce wymawiamy [j] travailler [trawaje] po spó g osce jako [ij] fille [fij] CH wymawiamy [sz] lub [k] chemise [szmiz] chaotique [kaotik] 8

9 Zasady wymowy w j zyku francuskim SAMOG OSKA E W j zyku francuskim istnieje e zwane niemym, poniewa go nie wymawiamy. Znajduje si z regu y na koƒcu wyrazu, ale czasem te w Êrodku. une fille [in fij] acheter [aszte] Czasami jednak wymawiamy owo e. Wtedy brzmi ono podobnie do polskiego y i taki zapis zastosowaliêmy w tej ksià ce: je [ y] de [dy] le [ly] Istnieje równie e otwarte oraz e zamkni te, jednak w tej ksià ce, ze wzgl du na uproszczony zapis, nie stosujemy tego rozró nienia. POZOSTA E SAMOG OSKI Znak graficzny Sposób wymawiania Przyk ady U wymawiamy [iu] (usta uk adamy jus [ iu] jak do [u], a wymawiamy [i]) salut [saliu] Y wymawiamy [i] myst re [mister] PO ÑCZENIA SAMOG OSKOWE, W TYM SAMOG OSKI NOSOWE OU wymawiamy [u] nouveau [nuwo] -IER wymawiamy [je] hier [ier] EU wymawiamy [y] (usta jak do u, heureux [yry] wymawiamy y ) AU wymawiamy [o] aujourd`hui [o urd i] OI wymawiamy [ a] moi [m a] OIN wymawiamy [ ] loin [l ] IEN wymawiamy [j ] bien [bj ] AI wymawiamy [e] mais [me] IN, IM na koƒcu wyrazu oraz w sylabach vin [w ] zamkni tych, zakoƒczonych na spó g osk, wymawiamy [ ] AN wymawiamy [à] manger [mà e] UI wymawiamy [ i] lui [l i] 9

10 1 Bonjour! Powitanie / po egnanie bonjour [bà ur] dzieƒ dobry salut [saliu] czeêç bonsoir [bàs ar] dobry wieczór au revoir [o rew ar] do widzenia bientôt [a bi to] do zobaczenia wkrótce bonne nuit [bon n i] dobranoc plus [a plius] na razie Pytanie o samopoczucie Ça va? [sa wa] W porzàdku? Jak si masz? Comment a va? [komà sa wa] Jak si masz? Comment vas-tu? [komà wa tiu] Jak si masz? Comment allez-vous? [komàt ale wu] Jak si Pan / Pani miewa? Ça va bien, merci. [sa wa bi mersi] W porzàdku, dzi kuj. Ça va. [sa wa] W porzàdku. Je vais bien. [ we bi ] W porzàdku. Qu est-ce que tu deviens? [kesk tiu dewi ] Co u ciebie? (dos ownie czym si stajesz; to pytanie mo na doêç cz sto us yszeç we Francji) Przedstawianie si / pytanie o imi Je m appelle [ mapel] Nazywam si Je suis [ s i] Jestem (nazywam si ) Et toi? [e t a] A ty? Et vous? [e wu] A Pan / Pani? Comment tu t appelles? / Comment t appelles-tu? [komà tiu tapel / komà tapel tiu] Jak si nazywasz? 10

11 Bonjour! 1 1 Dopasuj wyra enia do sytuacji. 1. Spotykasz sàsiadk w windzie. Mówisz: a) au revoir b) bonjour c) plus 2. Spotykasz kole ank na ulicy. Mówisz: a) salut b) merci c) bonsoir 3. Wychodzisz póêno od znajomych: a) bonsoir b) bonne nuit c) plus 4. Wysy asz sms-a koledze, z którym zaraz si spotkasz. Na koƒcu sms-a piszesz: a) a va b) plus c) salut Odmiana czasownika tre byç i czasowników regularnych zakoƒczonych w bezokoliczniku na -er Jednym z wa niejszych i trudniejszych elementów j zyka francuskiego jest odmiana czasowników. Podstawowym czasownikiem jest nieregularny czasownik tre. tre [etr] byç je suis [ s i] tu es [ti e] il / elle est [il / el e] nous sommes [nu som] vous tes [wuzet] ils / elles sont [il / el sà] Najprostszà w odmianie grup stanowià czasowniki (regularne) zakoƒczone w bezokoliczniku na -er: habiter [abite] mieszkaç j habite [ abit] tu habites [tiu abit] il / elle habite [il / el abit] nous habitons [nuzabità] vous habitez [wuzabite] ils / elles habitent [il / el zabit] 11

12 1 Bonjour! travailler [trawaje] pracowaç je travaille [ trawaj] tu travailles [tiu trawaj] il / elle travaille [il / el trawaj] nous travaillons [nu trawajà] vous travaillez [ wu trawaje] ils / elles travaillent [il / el trawaj] Inne czasowniki z tej samej grupy: aimer [eme] kochaç, lubiç adorer [adore] uwielbiaç louer [lue] wynajmowaç détester [deteste] nie cierpieç arriver [ariwe] przyjechaç, przybywaç jouer [ ue] graç, bawiç si danser [dàse] taƒczyç 2 Wstaw czasowniki: tre, habiter, travailler, parler, aimer, détester w odpowiedniej formie. 1. Amélie est Fran aise, Piotr... Polonais. 2. Nous habitons Varsovie, vous... Paris. 3. Je... l hypocrisie. 4. Tu travailles en France, je... en Pologne. 5. Il... travailler Paris. 6. Il parle polonais, elle... fran ais. 3 Po àcz zaimki osobowe z czasownikami. 1. je a) parlons 2. ils b) suis 3. il c) habitent 4. nous d) travaille 5. vous e) travaillent 6. elle f) parlez 7. ils g) est 8. tu h) es 12

13 Bonjour! 1 Dialog 2 Le matin, dans la rue Piotr: Sylvie! Bonjour! Sylvie: Salut Piotr! Comment a va? Piotr: Tr s bien, merci. Tu habites ici? Sylvie: Oui, j habite Paris maintenant, je loue un appartement avec une amie. Amélie: Salut, je m appelle Amélie. Piotr: Bonjour Amélie. Enchanté! Sylvie: Nous sommes tr s pressées. À plus, Piotr! Piotr: Oui, plus, les filles! Bonne journée! ici tu, tutaj enchanté bardzo mi mi o (kiedy kogoê poznajemy) nous sommes pressées Êpieszymy si une fille dziewczyna Bonne journée! Mi ego dnia! 4 Czy podane zdania sà zgodne z treêcià dialogu? OUI / NON 1. Sylvie habite Paris. 2. Piotr est pressé. 3. Sylvie habite avec une amie. 4. Piotr habite avec Sylvie. 5. Sylvie travaille avec Piotr. 13

14 1 Bonjour! åwiczenia 5 Których wyra eƒ u yjesz przy przywitaniu (A), a których przy po egnaniu (B)? plus, bonjour, bientôt, au revoir, salut, bonsoir A:... B:... 6 Uzupe nij zdania czasownikami podanymi w nawiasach, stosujàc odpowiednià form. 1. Il (jouer)... avec le chat. 2. Nous (danser)... dans le jardin. 3. Ils (habiter)... en Espagne. 4. Elles (manger)... un sandwich. 5. Elle (arriver)... le soir. 6. Je (parler)... anglais. 7 Uzupe nij dialog podanymi wyrazami: bonne journée, au revoir, habites, bonjour, comment vas-tu, et toi, travaille A: Salut Jeanne! B: (1)... Patrick! (2)...? A: Tr s bien, (3)...? B: Ça va, a va. A: Tu (4)... ici? B: Oui, j habite ici et je (5)... ici, Paris. A: C est tr s bien alors! Nous habitons dans la m me ville. Bonne journée, Patrick! B: Merci, (6).... (7)...! 14

15 J adore cette maison! 2 Moje otoczenie: dom / moje zwierz ta / rzeczy codziennego u ytku une maison [in mezà] dom un jardin [ ard ] ogród un chien [ szi ] pies un chat [ sza] kot un poisson [ p asà] ryba une télé [in tele] telewizor un livre [ liwr] ksià ka un ordinateur [ n ordinater] komputer une voiture [in w atiur] samochód un lecteur CD [ lekter sede] odtwarzacz p yt kompaktowych une carte bancaire [in kart bàker] karta kredytowa Wyra anie zachwytu i niech ci J aime beaucoup ce film. [ em boku se film] Bardzo mi si podoba ten film. J adore la langue fran aise! [ ador la làg fràsez] Uwielbiam francuski! Je déteste les poissons! [ destest le p asà] Nie cierpi ryb! J ai horreur des ordinateurs! [ e orer dez ordinater] Nie cierpi komputerów! 1 Amélie lubi kino, lubi si uczyç i uwielbia taƒczyç. Nie lubi natomiast sportu, komputerów i... rybek. Uzupe nij zdania. 1. Amélie... passer les week-ends au cinéma. 2. Elle... aussi étudier la langue fran aise. 3. En plus, elle... danser le tango! 4. Mais elle... regarder le sport la télé. 5. Elle n a pas d ordinateur la maison parce qu elle... les ordinateurs. 6. Elle n a pas de poissons parce qu elle... des poissons! 15

16 2 J adore cette maison! Odmiana czasownika avoir mieç avoir [aw ar] mieç j ai [ e] nous avons [nuz awà] tu as [tiu a] vous avez [wuz awe] il / elle a [il / el a] ils / elles ont [ilz / elz à] Prezentacja przedmiotu c est [se] to jest ce sont [s sà] to sà W s owie ce znika e przed samog oskà, tak jak w zaimku osobowym je: j habite (a nie je habite), j ai (a nie je ai). Rodzajniki nieokreêlone W j zyku francuskim rzeczowniki poprzedzone sà rodzajnikami. Wyró niamy rodzajniki okreêlone i nieokreêlone. Zacznijmy od nieokreêlonych: un [ ] do rodzaju m skiego: un chien (pies), un mari (mà ) une [in] do rodzaju eƒskiego: une femme (kobieta), une carte (karta) des [de] liczba mnoga rzeczowników obu rodzajów: des chiens, des femmes Liczba mnoga rzeczowników Liczb mnogà tworzymy zazwyczaj przez dodanie litery s na koƒcu wyrazu (co nie zmienia wymowy!): un livre [ liwr] (ksià ka) des livres [de liwr] 2 Przedstaw podane przedmioty lub osoby za pomocà wyra eƒ: c est i ce sont. Nie zapomnij o rodzajnikach: un, une lub des, np.: ordinateur. C est un ordinateur. a) chiens. b) enfant. c) carte bancaire. d) stylos. 3 Wstaw czasownik avoir lub tre w odpowiedniej formie. 16 a) Je... une femme. b) Tu... Polonais. c) Nous... des livres. d) Vous... des enfants. e) Ils... avocats.

17 J adore cette maison! 2 Dialog 3 Sylvie rend visite Piotr. Sylvie: Alors voici ta maison Piotr: Eh oui. C est ma maison. J adore cette maison. J habite ici avec ma femme et mes enfants depuis trois ans. Sylvie: Vous avez des animaux? Piotr: Nous avons un chien et deux chats. Le chien s appelle Bruno. Il est ici, tu vois? Sylvie: Il est chouette! J aime beaucoup les chiens. Piotr: Et les chats s appellent Pirou et Gizmo. Mais probablement, ils dorment maintenant. Les enfants ont aussi des poissons, mais les poissons n ont pas de noms. Sylvie: À vrai dire, j ai horreur des poissons. Ils sont effrayants pour moi. Piotr: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Viens, on va dans le jardin. Il est plein de fleurs. Oh, et voil ma femme qui arrive avec les apéritifs. Anne, je te présente Sylvie. rendre visite odwiedziç, przyjêç z wizytà cette maison ten dom une femme kobieta, ona depuis od tu vois widzisz chouette fajny / -a, mi y / -a vrai dire szczerze mówiàc effrayant przera ajàcy je comprends ce que tu veux dire rozumiem, co chcesz powiedzieç plein pe en une fleur kwiat 4 Czy podane zdania sà zgodne z treêcià dialogu? OUI / NON 1. Piotr aime les animaux. 2. Les enfants de Piotr ont des poissons. 3. Piotr et Sylvie vont regarder la télé. 4. La maison est pleine de fleurs. 5. Sylvie a horreur des enfants. 17

18 2 J adore cette maison! åwiczenia 5 Utwórz zdania z podanych wyrazów. elle, en, habite, Angleterre a).... as, ai, tu, un, des, je, poissons, chien, et b).... jouons, dans, le, avec, des, enfants, jardin, nous c) Wybierz poprawne odpowiedzi (czasem wi cej ni jednà). 1. Ce sont.... a) une fleur b) un enfant c) des fleurs d) des enfants 2. Vous... dans la maison. a) joue b) jouent c) jouons d) jouez 3. Notre chien est dans le.... a) maison b) télé c) jardin d) livre 4. Ils... une nouvelle télé. a) sont b) est c) avoir d) ont 5. Marie n aime pas les voitures, elle a... de voitures. a) beaucoup b) aime c) horreur d) loue 7 Podaj liczb mnogà podanych rzeczowników. 1. un jardin une fleur une maison un poisson un enfant une femme... 18

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

Francuski dla bystrzaków

Francuski dla bystrzaków Francuski dla bystrzaków Autor: Dodi-Katrin Schmidt, Michelle M. Williams, Dominique Wenzel T³umaczenie: Katarzyna Rojek ISBN: 978-83-246-3193-3 Tytu³ orygina³u: French for Dummies Format: 180x235, stron:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. Instrukcja dla ucznia

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. Instrukcja dla ucznia Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Angielski w 1 miesiàc

Angielski w 1 miesiàc naucz si sam kaseta + audio CD gratis Angielski w 1 miesiàc Kurs j zykowy z nagraniami dla poczàtkujàcych Angielski w 1 miesiàc Claudia Guderian Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka francuskiego

Egzamin maturalny z języka francuskiego Biuletyn maturalny Anna Jędrzejewska Egzamin maturalny z języka francuskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Anna Jędrzejewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków.

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków. Dziennik Ustaw Nr 191 12907 Poz. 1870 i 1871 2. Osobom przygotowujàcym analizy i opracowania na potrzeby egzaminów przys uguje wynagrodzenie w wysokoêci do 250 % stawki. 3. WysokoÊç wynagrodzenia osób

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJF-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI w pracy i biznesie

ANGIELSKI w pracy i biznesie Hubert Karbowy ANGIELSKI w pracy i biznesie Intensywny kurs w 30 lekcjach Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak Projekt ok adki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne:

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJF-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7407-038-2. Druk i oprawa: ódzkie Zak ady Graficzne. Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch. Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu

ISBN 83-7407-038-2. Druk i oprawa: ódzkie Zak ady Graficzne. Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch. Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu Projekt ok adki Studio MAK sp. z o.o. Opracowanie typograficzne Jaros aw Danielak, Pro-Forma amanie i przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski KOMPUTERY, INTERNET, MULTIMEDIA PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI

Spis treści. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski KOMPUTERY, INTERNET, MULTIMEDIA PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski Nr 5/2003 listopad grudzieñ Rok XLVII 5(240) ISSN 0446-7965 Spis treści PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI Anna Bączkowska Schematy wyobra

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI Opracowanie: Katarzyna Gańko (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Maria

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie języka hiszpańskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie

Witamy w świecie języka hiszpańskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie Wprowadzenie Witamy w świecie języka hiszpańskiego Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się hiszpańskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język, tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Relaks. w prezencie ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI HISZPA SKI WŁOSKI

Relaks. w prezencie ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI HISZPA SKI WŁOSKI Relaks w prezencie Fotel Lidera 2011, 2010, 2009 ANGIELSKI ENGLISH Wiktoria 2013, 2012, 2011, 2010 NIEMIECKI DEUTSCH FRANCUSKI FRANÇAIS Wiktoria 2009 Wiktoria 2008 Certyfikat Europejska Gwarancja Najwy

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo