20 minut każdego dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 minut każdego dnia"

Transkrypt

1 na poziomie podstawowym średnio zaawansowanym Język francuski 20 minut każdego dnia Kurs do samodzielnej nauki z ćwiczeniami utrwalającymi Książka + CD gratis

2 Konsultacja j zykowa: Katherine Kacprzak, Cora Moret Redakcja: Agnieszka Fija kowska-grabowiecka Anna Mierzwiƒska Maja Zaworowska Nagranie: Studio Teatru Polskiego Radia Opracowanie muzyczne: Marcin Nierubiec Lektorzy: Katherine Kacprzak, Cora Moret, James Kacprzak, Michael Kacprzak Realizator nagrania: Tomasz Perkowski Projekt graficzny serii: Adam Kulikowski Rysunki: Piotr Janus Ok adka: Gra yna Ficenes Koordynacja projektu: Aneta Bia ek Koordynacja nagrania: Maja Zaworowska Produkcja: Marzena Baranowska Sk ad: Gabo s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zak ad Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL 2008 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa Warszawa ul. Gra yny 13 ISBN Cena: 19,90

3 Wst p Zdarza si, e uczàc si j zyka obcego, czujemy si zagubieni w gàszczu leksyki i zasad gramatyki. Wtedy zniech ceni, rezygnujemy z dalszej nauki. Cz sto nie wiemy, który z elementów j zykowej uk adanki spowodowa, e przestaliêmy rozumieç jego zasady funkcjonowania... Mo esz odetchnàç z ulgà kurs J zyk francuski. 20 minut ka dego dnia pozwoli bez trudu odnaleêç si w leksykalno-gramatycznym labiryncie j zyka francuskiego i opanowaç jego podstawy dzi ki przejrzystej strukturze oraz logicznemu i systematycznemu uk adowi jednostek. Ka dy z 32 rozdzia ów kursu J zyk francuski. 20 minut ka dego dnia podzielony jest na 20-minutowe lekcje, po których nast pujà krótkie çwiczenia. Na poczàtku rozdzia ów znajdziesz uporzàdkowane tematycznie s ownictwo, dalej zagadnienia gramatyczne, a po nich przydatne w codziennych rozmowach zwroty. S uchajàc kolejnych dialogów, sprawdzisz, w jakim stopniu rozumiesz nowo poznane zagadnienia leksykalno-gramatyczne i poznasz ich zastosowanie w realnych sytuacjach. Rozwiàzujàc çwiczenia po ka dym z rozdzia ów oraz çwiczenia powtórzeniowe, masz szans zapami taç naprawd du o nowych s ówek. W razie wàtpliwoêci, jak wymówiç dane s owo, si gnij do s owniczka, w którym wszystkie s owa zosta y podane wraz z uproszczonà wymowà. yczymy przyjemnej nauki z kursem J zyk francuski. 20 minut ka dego dnia

4 Spis treêci Zasady wymowy w j zyku francuskim / 8 1. Bonjour! Powitanie / po egnanie Pytanie o samopoczucie Przedstawianie si / Pytanie o imi / J adore cette maison! Moje otoczenie Wyra anie zachwytu i niech ci / Je suis de Pologne. Nazwy paƒstw Nazwy narodowoêci Pochodzenie / Comme c est bizarre! Nastawienie do ycia Wyra anie zdziwienia / 24 Odmiana czasownika tre - byç i czasowników regularnych zakoƒczonych w bezokoliczniku na -er / 11 Odmiana czasownika avoir - mieç Prezentacja przedmiotu Rodzajniki nieokreêlone Liczba mnoga rzeczowników / 16 Odmiana czasownika aller - iêç Tworzenie rodzaju eƒskiego przymiotników i rzeczowników (cz. I) Przyimki przed nazwami paƒstw / 20 Odmiana czasownika savoir - wiedzieç Przeczenie / 25 Dialog / 13 åwiczenia / 14 Dialog / 17 åwiczenia / 18 Dialog / 21 åwiczenia / 22 Dialog / 26 åwiczenia / 27 åwiczenia powtórzeniowe 1 4 / Je plaisante! Sposoby porozumiewania si Wyra anie opinii / Qu est-ce que a veut dire?! Kolory Problemy ze zrozumieniem / Dép che-toi! Codzienne czynnoêci Pop dzanie kogoê / C est ma famille! (1) Rodzina Wyra anie zachwytu i zainteresowania / 42 Odmiana czasownika prendre - wziàç Rodzajniki okreêlone / 30 U ycie rodzajnika okreêlonego i nieokreêlonego Wyra enie il y a jest, sà / 35 Odmiana czasowników zwrotnych / 38 Pytania / 39 Zaimki przymiotne dzier awcze / 43 Dialog / 31 åwiczenia / 33 Dialog / 36 åwiczenia / 37 Dialog / 40 åwiczenia / 41 Dialog / 44 åwiczenia / 45 åwiczenia powtórzeniowe 5 8 / 46 4

5 Spis treêci 9. C est ma famille! (2) Rodzina (2) Liczby 1-10 Wiek / 48 Przynale noêç / 49 Dialog / 50 åwiczenia / J en ai marre! Cechy charakteru Liczby Wyra anie zniecierpliwienia / 52 Zaimki przymiotne dzier awcze ciàg dalszy / 53 Dialog / 54 åwiczenia / Il faut s occuper de Pedro! Codzienne potrzeby / samopoczucie (wyra enia z avoir) / 56 Potrzeba / obowiàzek / 57 Odmiana czasownika devoir musieç Zaimki akcentowane / 57 Dialog / åwiczenia / 12. Tu es invitée. Dni tygodnia Zagadywanie / nawiàzywanie bli szej znajomoêci / 61 Odmiana czasowników faire - robiç i vouloir - chcieç / 61 Zaimki wzgl dne proste qui i que / 62 Dialog / 63 åwiczenia / 64 åwiczenia powtórzeniowe 9 12 / Nous allons déménager... Dom / Je t aime! Emocje / uczucia Wyra anie emocji / uczuç / Tu as l air superbe! Dieta / wyglàd Liczby Prawienie komplementów / Il est beau, le printemps! IloÊç Pory roku Propozycja na wolny czas / 81 Czas przysz y bliski - futur proche/ 67 Odmiana czasownika venir przyjêç, przychodziç / 68 Odmiana czasownika mettre po o yç, za o yç / 72 Zaimki akcentowane ciàg dalszy i podsumowanie / 72 Odmiana czasowników zakoƒczonych w bezokoliczniku na ir, typu finir koƒczyç / 77 Odmiana czasownika pouvoir móc Zaimek osobowy on Tryb rozkazujàcy / 82 Dialog / 69 åwiczenia / 70 Dialog / 73 åwiczenia / 74 Dialog / 78 åwiczenia / 79 Dialog / 83 åwiczenia / 84 åwiczenia powtórzeniowe / Le soleil brille! Pogoda Pytanie o pogod / mówienie o pogodzie / 88 Odmiana czasowników zakoƒczonych w bezokoliczniku na ir, typu sortir - wychodziç / 89 Tryb rozkazujàcy (2) / 90 Dialog / 91 åwiczenia / 92 5

6 Spis treêci 18. C est l heure du rendez-vous! OkreÊlanie czasu Umawianie si na spotkanie / On range la maison! Porzàdki / Sprzàtanie Jak minà weekend? / 99 Odmiana czasowników zakoƒczonych na re, typu: attentdre czekaç Podawanie godziny / 94 U ycie wyra eƒ czasowych / 95 Czas przesz y z o ony Passé composé / 100 Dialog / 96 åwiczenia / 97 Dialog / 101 åwiczenia / Nous sommes le premier mai! Miesiàce Pytanie o dat / 104 Passé composé ciàg dalszy Podawanie dat / 105 Dialog / 106 åwiczenia / 107 åwiczenia powtórzeniowe / Je voudrais réserver une chambre W hotelu Rezerwacja / wybieranie pokoju / Nous avons faim. Jedzenie / artyku y spo ywcze Mówienie o przyzwyczajeniach ywieniowych / Deux kirs, s il vous plaît! Przy stole Dania / wina W restauracji / On cuisine! IloÊç Do smaku... O jedzeniu / 126 Passé composé przeczenia / 112 Odmiana czasownika nieregularnego boire piç Rodzajnik czàstkowy: partitif / 116 Rodzajniki czàstkowe w zdaniu przeczàcym Odmiana czasownika nieregularnego voir / 122 OkreÊlenia iloêci / Wyra enie bezosobowe Il faut / 127 Dialog / 113 åwiczenia / 114 Dialog / 118 åwiczenia / 119 Dialog / 123 åwiczenia / 124 Dialog / 128 åwiczenia / 129 åwiczenia powtórzeniowe / Nous partons au Maroc. Podró / wakacje W biurze podró y / 133 Czas przysz y prosty - futur simple / 134 Dialog / 135 åwiczenia / 136 6

7 Spis treêci 26. Je me suis perdu. Kierunki / wskazywanie drogi Pytanie o drog / 138 Zaimek en / 139 Dialog / 140 åwiczenia / Quel est ton signe du zodiaque? Znaki zodiaku Cechy charakteru / 143 Rozmowa o znakach Zodiaku / Un aller-retour pour Paris, s il vous plaît. Podró Kupowanie biletu / 148 Stopieƒ wy szy przymiotników i przys ówków / 144 Porównywanie iloêci / 145 Czas présent progressif Czas passé récent / 149 Dialog / 146 åwiczenia / 147 Dialog / 150 åwiczenia / 151 åwiczenia powtórzeniowe / Je cherche du travail. ycie zawodowe Zawody Rozmawianie o pracy / Allô? Vous m entendez? Rozmowa telefoniczna Typowe zwroty w trakcie rozmowy telefonicznej / Je ne me sens pas bien... Cz Êci cia a DolegliwoÊci Mówienie o samopoczuciu / 164 Zaimek osobowy w funkcji dope nienia bli szego - COD / 155 Zaimki COD w przypadku zdania w czasie przesz ym Odmiana czasowników typu conduire prowadziç / 159 Czas przesz y - imparfait / 165 Dialog / 156 åwiczenia / 157 Dialog / 161 åwiczenia / 162 Dialog / 166 åwiczenia / Il y a des pirates parmi nous! Komputer / informatyka / 169 åwiczenia powtórzeniowe / 174 U ycie czasu imparfait i passé composé / 170 Dialog / 171 åwiczenia / 172 Klucz do çwiczeƒ / 176 T umaczenie dialogów / 189 S owniczek polsko-francuski / 200 7

8 Zasady wymowy w j zyku francuskim J zyk francuski ma doêç specyficznà i trudnà wymow. W tej ksià ce staramy si przedstawiç wymow s ów francuskich za pomocà polskich dêwi ków. Nie oddaje to do koƒca brzmienia j zyka francuskiego, powinno jednak byç du ym u atwieniem przy samodzielnej nauce podstaw tego j zyka. Oto podstawowe zasady wymowy. SPÓ G OSKI Znak graficzny Sposób wymawiania Przyk ady H nie wymawiamy, poza po àczeniem hôpital [opital] CH [sz] D, G, P, S, T, X, Z na ogó nie wymawiamy na koƒcu cris [kri], nez [ne], riz [ri] wyrazu R w po àczeniu -ER na koƒcu wyrazu travailler [trawaje] wymawiamy jako [e] wyjàtkami sà tu przymiotniki: cher [szer], fier [fier] podwójne spó g oski wymawiamy atterrir [aterir] na ogó jako pojedyncze Ponadto: C przed E, I, Y wymawiamy jak [s] Cécile [sesil] w pozosta ych sytuacjach jako [k] campagne [kàpaƒ] G przed E, I, Y wymawiamy jak [ ] gigot [ igo] w pozosta ych sytuacjach jako [g] GN wymawiamy [ƒ] montagne [màtaƒ] Ç wymawiamy jak polskie [s] fran ais [fràse] S wymawiamy jak polskie [z] choisir [sz azir] SS zawsze jako [s] chaussure [szosjur] QU wymawiamy [k] qui [ki] X wymawiamy jako [gz] lub [ks], [s], [z] soixante [s asàt] douzi me [duzjem] exercice [egzersis] PT wymawiamy [t] sept [set] J wymawiamy [ ] joue [ u] -IL po samog osce wymawiamy jako [j] bail [baj] po spó g osce jako [i] avril [awril] -ILL po samog osce wymawiamy [j] travailler [trawaje] po spó g osce jako [ij] fille [fij] CH wymawiamy [sz] lub [k] chemise [szmiz] chaotique [kaotik] 8

9 Zasady wymowy w j zyku francuskim SAMOG OSKA E W j zyku francuskim istnieje e zwane niemym, poniewa go nie wymawiamy. Znajduje si z regu y na koƒcu wyrazu, ale czasem te w Êrodku. une fille [in fij] acheter [aszte] Czasami jednak wymawiamy owo e. Wtedy brzmi ono podobnie do polskiego y i taki zapis zastosowaliêmy w tej ksià ce: je [ y] de [dy] le [ly] Istnieje równie e otwarte oraz e zamkni te, jednak w tej ksià ce, ze wzgl du na uproszczony zapis, nie stosujemy tego rozró nienia. POZOSTA E SAMOG OSKI Znak graficzny Sposób wymawiania Przyk ady U wymawiamy [iu] (usta uk adamy jus [ iu] jak do [u], a wymawiamy [i]) salut [saliu] Y wymawiamy [i] myst re [mister] PO ÑCZENIA SAMOG OSKOWE, W TYM SAMOG OSKI NOSOWE OU wymawiamy [u] nouveau [nuwo] -IER wymawiamy [je] hier [ier] EU wymawiamy [y] (usta jak do u, heureux [yry] wymawiamy y ) AU wymawiamy [o] aujourd`hui [o urd i] OI wymawiamy [ a] moi [m a] OIN wymawiamy [ ] loin [l ] IEN wymawiamy [j ] bien [bj ] AI wymawiamy [e] mais [me] IN, IM na koƒcu wyrazu oraz w sylabach vin [w ] zamkni tych, zakoƒczonych na spó g osk, wymawiamy [ ] AN wymawiamy [à] manger [mà e] UI wymawiamy [ i] lui [l i] 9

10 1 Bonjour! Powitanie / po egnanie bonjour [bà ur] dzieƒ dobry salut [saliu] czeêç bonsoir [bàs ar] dobry wieczór au revoir [o rew ar] do widzenia bientôt [a bi to] do zobaczenia wkrótce bonne nuit [bon n i] dobranoc plus [a plius] na razie Pytanie o samopoczucie Ça va? [sa wa] W porzàdku? Jak si masz? Comment a va? [komà sa wa] Jak si masz? Comment vas-tu? [komà wa tiu] Jak si masz? Comment allez-vous? [komàt ale wu] Jak si Pan / Pani miewa? Ça va bien, merci. [sa wa bi mersi] W porzàdku, dzi kuj. Ça va. [sa wa] W porzàdku. Je vais bien. [ we bi ] W porzàdku. Qu est-ce que tu deviens? [kesk tiu dewi ] Co u ciebie? (dos ownie czym si stajesz; to pytanie mo na doêç cz sto us yszeç we Francji) Przedstawianie si / pytanie o imi Je m appelle [ mapel] Nazywam si Je suis [ s i] Jestem (nazywam si ) Et toi? [e t a] A ty? Et vous? [e wu] A Pan / Pani? Comment tu t appelles? / Comment t appelles-tu? [komà tiu tapel / komà tapel tiu] Jak si nazywasz? 10

11 Bonjour! 1 1 Dopasuj wyra enia do sytuacji. 1. Spotykasz sàsiadk w windzie. Mówisz: a) au revoir b) bonjour c) plus 2. Spotykasz kole ank na ulicy. Mówisz: a) salut b) merci c) bonsoir 3. Wychodzisz póêno od znajomych: a) bonsoir b) bonne nuit c) plus 4. Wysy asz sms-a koledze, z którym zaraz si spotkasz. Na koƒcu sms-a piszesz: a) a va b) plus c) salut Odmiana czasownika tre byç i czasowników regularnych zakoƒczonych w bezokoliczniku na -er Jednym z wa niejszych i trudniejszych elementów j zyka francuskiego jest odmiana czasowników. Podstawowym czasownikiem jest nieregularny czasownik tre. tre [etr] byç je suis [ s i] tu es [ti e] il / elle est [il / el e] nous sommes [nu som] vous tes [wuzet] ils / elles sont [il / el sà] Najprostszà w odmianie grup stanowià czasowniki (regularne) zakoƒczone w bezokoliczniku na -er: habiter [abite] mieszkaç j habite [ abit] tu habites [tiu abit] il / elle habite [il / el abit] nous habitons [nuzabità] vous habitez [wuzabite] ils / elles habitent [il / el zabit] 11

12 1 Bonjour! travailler [trawaje] pracowaç je travaille [ trawaj] tu travailles [tiu trawaj] il / elle travaille [il / el trawaj] nous travaillons [nu trawajà] vous travaillez [ wu trawaje] ils / elles travaillent [il / el trawaj] Inne czasowniki z tej samej grupy: aimer [eme] kochaç, lubiç adorer [adore] uwielbiaç louer [lue] wynajmowaç détester [deteste] nie cierpieç arriver [ariwe] przyjechaç, przybywaç jouer [ ue] graç, bawiç si danser [dàse] taƒczyç 2 Wstaw czasowniki: tre, habiter, travailler, parler, aimer, détester w odpowiedniej formie. 1. Amélie est Fran aise, Piotr... Polonais. 2. Nous habitons Varsovie, vous... Paris. 3. Je... l hypocrisie. 4. Tu travailles en France, je... en Pologne. 5. Il... travailler Paris. 6. Il parle polonais, elle... fran ais. 3 Po àcz zaimki osobowe z czasownikami. 1. je a) parlons 2. ils b) suis 3. il c) habitent 4. nous d) travaille 5. vous e) travaillent 6. elle f) parlez 7. ils g) est 8. tu h) es 12

13 Bonjour! 1 Dialog 2 Le matin, dans la rue Piotr: Sylvie! Bonjour! Sylvie: Salut Piotr! Comment a va? Piotr: Tr s bien, merci. Tu habites ici? Sylvie: Oui, j habite Paris maintenant, je loue un appartement avec une amie. Amélie: Salut, je m appelle Amélie. Piotr: Bonjour Amélie. Enchanté! Sylvie: Nous sommes tr s pressées. À plus, Piotr! Piotr: Oui, plus, les filles! Bonne journée! ici tu, tutaj enchanté bardzo mi mi o (kiedy kogoê poznajemy) nous sommes pressées Êpieszymy si une fille dziewczyna Bonne journée! Mi ego dnia! 4 Czy podane zdania sà zgodne z treêcià dialogu? OUI / NON 1. Sylvie habite Paris. 2. Piotr est pressé. 3. Sylvie habite avec une amie. 4. Piotr habite avec Sylvie. 5. Sylvie travaille avec Piotr. 13

14 1 Bonjour! åwiczenia 5 Których wyra eƒ u yjesz przy przywitaniu (A), a których przy po egnaniu (B)? plus, bonjour, bientôt, au revoir, salut, bonsoir A:... B:... 6 Uzupe nij zdania czasownikami podanymi w nawiasach, stosujàc odpowiednià form. 1. Il (jouer)... avec le chat. 2. Nous (danser)... dans le jardin. 3. Ils (habiter)... en Espagne. 4. Elles (manger)... un sandwich. 5. Elle (arriver)... le soir. 6. Je (parler)... anglais. 7 Uzupe nij dialog podanymi wyrazami: bonne journée, au revoir, habites, bonjour, comment vas-tu, et toi, travaille A: Salut Jeanne! B: (1)... Patrick! (2)...? A: Tr s bien, (3)...? B: Ça va, a va. A: Tu (4)... ici? B: Oui, j habite ici et je (5)... ici, Paris. A: C est tr s bien alors! Nous habitons dans la m me ville. Bonne journée, Patrick! B: Merci, (6).... (7)...! 14

15 J adore cette maison! 2 Moje otoczenie: dom / moje zwierz ta / rzeczy codziennego u ytku une maison [in mezà] dom un jardin [ ard ] ogród un chien [ szi ] pies un chat [ sza] kot un poisson [ p asà] ryba une télé [in tele] telewizor un livre [ liwr] ksià ka un ordinateur [ n ordinater] komputer une voiture [in w atiur] samochód un lecteur CD [ lekter sede] odtwarzacz p yt kompaktowych une carte bancaire [in kart bàker] karta kredytowa Wyra anie zachwytu i niech ci J aime beaucoup ce film. [ em boku se film] Bardzo mi si podoba ten film. J adore la langue fran aise! [ ador la làg fràsez] Uwielbiam francuski! Je déteste les poissons! [ destest le p asà] Nie cierpi ryb! J ai horreur des ordinateurs! [ e orer dez ordinater] Nie cierpi komputerów! 1 Amélie lubi kino, lubi si uczyç i uwielbia taƒczyç. Nie lubi natomiast sportu, komputerów i... rybek. Uzupe nij zdania. 1. Amélie... passer les week-ends au cinéma. 2. Elle... aussi étudier la langue fran aise. 3. En plus, elle... danser le tango! 4. Mais elle... regarder le sport la télé. 5. Elle n a pas d ordinateur la maison parce qu elle... les ordinateurs. 6. Elle n a pas de poissons parce qu elle... des poissons! 15

16 2 J adore cette maison! Odmiana czasownika avoir mieç avoir [aw ar] mieç j ai [ e] nous avons [nuz awà] tu as [tiu a] vous avez [wuz awe] il / elle a [il / el a] ils / elles ont [ilz / elz à] Prezentacja przedmiotu c est [se] to jest ce sont [s sà] to sà W s owie ce znika e przed samog oskà, tak jak w zaimku osobowym je: j habite (a nie je habite), j ai (a nie je ai). Rodzajniki nieokreêlone W j zyku francuskim rzeczowniki poprzedzone sà rodzajnikami. Wyró niamy rodzajniki okreêlone i nieokreêlone. Zacznijmy od nieokreêlonych: un [ ] do rodzaju m skiego: un chien (pies), un mari (mà ) une [in] do rodzaju eƒskiego: une femme (kobieta), une carte (karta) des [de] liczba mnoga rzeczowników obu rodzajów: des chiens, des femmes Liczba mnoga rzeczowników Liczb mnogà tworzymy zazwyczaj przez dodanie litery s na koƒcu wyrazu (co nie zmienia wymowy!): un livre [ liwr] (ksià ka) des livres [de liwr] 2 Przedstaw podane przedmioty lub osoby za pomocà wyra eƒ: c est i ce sont. Nie zapomnij o rodzajnikach: un, une lub des, np.: ordinateur. C est un ordinateur. a) chiens. b) enfant. c) carte bancaire. d) stylos. 3 Wstaw czasownik avoir lub tre w odpowiedniej formie. 16 a) Je... une femme. b) Tu... Polonais. c) Nous... des livres. d) Vous... des enfants. e) Ils... avocats.

17 J adore cette maison! 2 Dialog 3 Sylvie rend visite Piotr. Sylvie: Alors voici ta maison Piotr: Eh oui. C est ma maison. J adore cette maison. J habite ici avec ma femme et mes enfants depuis trois ans. Sylvie: Vous avez des animaux? Piotr: Nous avons un chien et deux chats. Le chien s appelle Bruno. Il est ici, tu vois? Sylvie: Il est chouette! J aime beaucoup les chiens. Piotr: Et les chats s appellent Pirou et Gizmo. Mais probablement, ils dorment maintenant. Les enfants ont aussi des poissons, mais les poissons n ont pas de noms. Sylvie: À vrai dire, j ai horreur des poissons. Ils sont effrayants pour moi. Piotr: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Viens, on va dans le jardin. Il est plein de fleurs. Oh, et voil ma femme qui arrive avec les apéritifs. Anne, je te présente Sylvie. rendre visite odwiedziç, przyjêç z wizytà cette maison ten dom une femme kobieta, ona depuis od tu vois widzisz chouette fajny / -a, mi y / -a vrai dire szczerze mówiàc effrayant przera ajàcy je comprends ce que tu veux dire rozumiem, co chcesz powiedzieç plein pe en une fleur kwiat 4 Czy podane zdania sà zgodne z treêcià dialogu? OUI / NON 1. Piotr aime les animaux. 2. Les enfants de Piotr ont des poissons. 3. Piotr et Sylvie vont regarder la télé. 4. La maison est pleine de fleurs. 5. Sylvie a horreur des enfants. 17

18 2 J adore cette maison! åwiczenia 5 Utwórz zdania z podanych wyrazów. elle, en, habite, Angleterre a).... as, ai, tu, un, des, je, poissons, chien, et b).... jouons, dans, le, avec, des, enfants, jardin, nous c) Wybierz poprawne odpowiedzi (czasem wi cej ni jednà). 1. Ce sont.... a) une fleur b) un enfant c) des fleurs d) des enfants 2. Vous... dans la maison. a) joue b) jouent c) jouons d) jouez 3. Notre chien est dans le.... a) maison b) télé c) jardin d) livre 4. Ils... une nouvelle télé. a) sont b) est c) avoir d) ont 5. Marie n aime pas les voitures, elle a... de voitures. a) beaucoup b) aime c) horreur d) loue 7 Podaj liczb mnogà podanych rzeczowników. 1. un jardin une fleur une maison un poisson un enfant une femme... 18

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny UNITE 1 - Rencontres słownictwo z Unitu 1 (liczby, narodowości, zwroty grzecznościowe); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Struktura lekcji. Na kartach kursu ESKK spotkasz siê tak e z nastêpuj¹cymi oznaczeniami u³atwiaj¹cymi przyswajanie

Struktura lekcji. Na kartach kursu ESKK spotkasz siê tak e z nastêpuj¹cymi oznaczeniami u³atwiaj¹cymi przyswajanie Wstêp W dzisiejszych czasach nauka jêzyków obcych jest du ¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ ka dego z nas. Jêzyki obce, zw³aszcza po otwarciu granic na terenie Wspólnoty Europejskiej oraz przy ogromnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

FRANCUSKI raz a dobrze

FRANCUSKI raz a dobrze Katarzyna Węzowska FRANCUSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka francuskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: dr Eric Stachurski Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) Unité 1/ Rozdział 1 czasowniki I grupy. wymienić zaimki osobowe. czasowniki I grupy. czasowniki avoir i être. osobowe.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14

Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14 Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Nauczyciele uczący

Bardziej szczegółowo

MP3. w samochodzie w podróży w domu. Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język francuski. Kurs mówienia dla początkujących

MP3. w samochodzie w podróży w domu. Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język francuski. Kurs mówienia dla początkujących MP3 w samochodzie w podróży w domu Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Kurs mówienia dla początkujących Język francuski Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język francuski Izabela Kamińska

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs W gierski Kurs podstawowy Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2007 Audio Kurs Opracowanie w gierskiej wersji j zykowej oraz gramatyki: Dorottya urawska Redakcja:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL La réceptionniste: Bonjour Monsieur. Mr Bonnet: Bonjour, mon nom est Bonnet. J ai réservé par téléphone une chambre chez vous. La réceptionniste: Oh oui, Mr François-Xavier Bonnet:

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Niezbędnik Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Parlez-vous anglais? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Parlez-vous

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów (odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy II gimnazjum Zagadnienia leksykalne 1. Człowiek: - dane personalne, - wygląd zewnętrzny, - moda, ubrania, - kolory.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common

Bardziej szczegółowo

Fragment Repetytorium języka francuskiego

Fragment Repetytorium języka francuskiego Fragment Repetytorium języka francuskiego I. Tryby i czasy w języku francuskim... 6 1. Tryb orzekający...6 1.1. Czas teraźniejszy (Présent)... 9 1.1.1. Trzy grupy czasowników w języku francuskim... 10

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 11.02.2015 1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette.

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette. Rozkład materiału dla klas 1F (grupa 1 - zaawansowana) w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd.

Bardziej szczegółowo

FRANCUSKI raz a dobrze

FRANCUSKI raz a dobrze Katarzyna Węzowska FRANCUSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka francuskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: dr Eric Stachurski Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI.

Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI. Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI. Ocena ucznia odzwierciedla w jakim stopniu opanował on materiał przewidziany do realizacji na dany rok szkolny. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Jak się uczyć? 6

Spis treści. Wstęp 5 Jak się uczyć? 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć? 6 2 3 7 8 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 7 Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji nieoficjalnej 7 Dialog 2 Przedstawianie

Bardziej szczegółowo

FRANCUSKI. Intensywny kurs w 30 lekcjach Rozmówki polsko-francuskie Kurs audio (CD MP3)

FRANCUSKI. Intensywny kurs w 30 lekcjach Rozmówki polsko-francuskie Kurs audio (CD MP3) FRANCUSKI Intensywny kurs w 30 lekcjach Rozmówki polsko-francuskie Kurs audio (CD MP3) Autor kursu: Katarzyna Węzowska Autorzy rozmówek i konsultanci kursu audio: dr Ewa Gwiazdecka, dr Eric Stachurski

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 bazujący na planie nauczania do Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett Klasa I a/b gimnazjum Nauczyciel: Agnieszka Pokropek-Świderska

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK RANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. C 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PISEMNY ACERT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO poziom A1 - test modelowy

EGZAMIN PISEMNY ACERT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO poziom A1 - test modelowy Compréhension Compréhension Grammaire Expression Total Signatures orale écrite et lexique écrite des examinateurs / 20.. / 20.. / 30.. / 10.. / 80. EGZAMIN PISEMNY ACERT Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO poziom A1

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

TEST DE FRANCAIS PARTIE I

TEST DE FRANCAIS PARTIE I Test sprawdzający z języka francuskiego Imię i nazwisko... Data... Indywidualny kod uczestnika... Uzyskana ilość punktów:.... / 50 TEST DE FRANCAIS PARTIE I Exercice 1: Lisez le dialogue et cochez la bonne

Bardziej szczegółowo

Materiał językowy Wymagania edukacyjne Ilość Gramatyka: Leksyka: Fonetyka: podstawowe rozszerzone

Materiał językowy Wymagania edukacyjne Ilość Gramatyka: Leksyka: Fonetyka: podstawowe rozszerzone PLAN DYDAKTYCZNY VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot: język francuski Nauczyciel: Olga Skórzewska klasa druga Poziom początkujący IV.0 Wymiar zajęć: dwie godziny lekcyjne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

44. Rozumienie tekstu pisanego, str. 66. 45. Przymiotniki (rodzaj, liczba mnoga, miejsce przymiotnika). 46. «Les hommes et les femmes» rozumienie

44. Rozumienie tekstu pisanego, str. 66. 45. Przymiotniki (rodzaj, liczba mnoga, miejsce przymiotnika). 46. «Les hommes et les femmes» rozumienie Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy IC na rok szkolny 2014/2015 Podręcznik : Alter Ego+ 1, A. Berthet, E. Daill,, C. Hugot, V. Kizirian, M. Waendendries, wydawnictwo Hachette, nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

69 POZYCJI GRAMATYCZNYCH Inwersja to żadna perwersja różne sposoby zadawania pytań

69 POZYCJI GRAMATYCZNYCH Inwersja to żadna perwersja różne sposoby zadawania pytań 69 POZYCJI GRAMATYCZNYCH Inwersja to żadna perwersja różne sposoby zadawania pytań panodfrancuskiego.pl francuskijestsexy.pl Ona widzi jego, on widzi ją. Patrzą na siebie. Ale jak rozpocząć pierwszy kontakt?

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język francuski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. Plan wynikowy i rozkład materiału do klasy I Klasa I poziom IV.0 Podręcznik En action 1. Nr dopuszczenia MEN: 745/1/2015

JĘZYK FRANCUSKI. Plan wynikowy i rozkład materiału do klasy I Klasa I poziom IV.0 Podręcznik En action 1. Nr dopuszczenia MEN: 745/1/2015 JĘZYK FRANCUSKI Plan wynikowy i rozkład materiału do klasy I Klasa I poziom IV.0 Podręcznik En action 1 Fabienne Galon, CelineHimber Nr dopuszczenia MEN: 745/1/2015 Zagadnienia komunikacyjne Materiał językowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK FRANCUSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK FRANCUSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY BENEDYKTA Materiał leksykalny 1. Człowiek dane personalne (wiek, miejsce zamieszkania, zawód, narodowość) wygląd zewnętrzny (części ciała,

Bardziej szczegółowo

Magda Cel Język francuski, ćwiczenia z kluczem dla początkujących i średnio zaawansowanych

Magda Cel Język francuski, ćwiczenia z kluczem dla początkujących i średnio zaawansowanych Magda Cel Język francuski, ćwiczenia z kluczem dla początkujących i średnio zaawansowanych Copyright by Magda Cel, 2014 Virtualo Self-publishing 2014 ISBN 978-83-272-4415-4 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2010/2011 TEST ELIMINACJE SZKOLNE (CZĘŚĆ PISEMNA)

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2010/2011 TEST ELIMINACJE SZKOLNE (CZĘŚĆ PISEMNA) ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2010/2011 TEST ELIMINACJE SZKOLNE (CZĘŚĆ PISEMNA) Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (A7) Czas pracy: 120 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) Przeczytaj cztery

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY BENEDYKTA Treści nauczania z j. francuskiego w klasie II LO Materiał leksykalny 1. Człowiek dane personalne (wiek, miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. KLASA I.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. KLASA I. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. Na podstawie metody Deja vu 1 TREŚCI PROGRAMOWE: KLASA I. GRAMATYKA. - rodzajniki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. V F V V F Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 STOPIEŃ REJONOWY 11.02.2014 1. Test konkursowy zawiera 7 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik LE MAG 1

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik LE MAG 1 PLAN WYNIKOWY Podręcznik LE MAG 1 Niniejszy plan wynikowy ma stanowić elastyczne narzędzie do pracy dla nauczyciela. Każdy może i powinien adaptować go do własnych potrzeb, uwzględniając m.in. ilość godzin,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM

JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM Moduł 1 / A1 TAXI 1, leçons 1-8 Przywitanie się. Przedstawienie się oraz drugiej osoby: imię, nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania, nazwa uczelni oraz swojego wydziału, itp. Zadawanie prostych pytań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Beata Pawlikowska. Francuski

Beata Pawlikowska. Francuski Beata Pawlikowska Francuski Blondynka na językach Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa ul. Marynarska 15, 0-674 Warszawa 011 G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co.

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch Kamienna Góra, 18.05.2006 r. KLASA I Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: swoimi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik: Francofolie express 1

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik: Francofolie express 1 1 PLAN WYNIKOWY Podręcznik: Francofolie express 1 DZIAŁ KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE UCZEŃ POTRAFI: WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE / DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE JĘZYK ANGIELSKI: Bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki regularne i podstawowe nieregularne. Czasowniki posiłkowe. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should. Tryb rozkazujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PODRĘCZNIK : World Explorer 1 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klasy IIIF, III G i III H według podręcznika Adosphère 3 i 4 Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine Macquart-Martin

Rozkład materiału dla klasy IIIF, III G i III H według podręcznika Adosphère 3 i 4 Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine Macquart-Martin Rozkład materiału dla klasy IIIF, III G i III H według podręcznika Adosphère 3 i 4 Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine Macquart-Martin 1. Lekcja organizacyjna program i wymagania ZPO 2. Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka francuskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ III STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego czas pracy 110 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie języka francuskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie

Witamy w świecie języka francuskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie Wprowadzenie Witamy w świecie języka francuskiego Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się francuskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język, tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb ( Super Max 2 ) Opracowała mgr Magdalena Luzar Lp. Temat jednostki edukacyjnej 1. Module 2. Moje zakupy Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI JĘZYK FRANCUSKI ZBIÓR ZADAŃ. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli

SPRAWDZIAN W KLASIE VI JĘZYK FRANCUSKI ZBIÓR ZADAŃ. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli SPRAWDZIAN W KLASIE VI JĘZYK FRANCUSKI ZBIÓR ZADAŃ Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli Centralna Komisja Egzaminacyjna 2015 Publikacja opracowana przez zespół koordynowany przez Joannę Berej

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. w gimnazjach poziom III.0. na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett

PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. w gimnazjach poziom III.0. na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO w gimnazjach poziom III.0 na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett do realizacji: w wymiarze 2 godzin lekcyjnych bez wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne w nauczaniu języka francuskiego Rok Szkolny 2014/2015

Rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne w nauczaniu języka francuskiego Rok Szkolny 2014/2015 Rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne w nauczaniu języka francuskiego Rok Szkolny 2014/2015 Klasa I - grupy międzywydziałowe Kurs podstawowy 2 godziny tygodniowo Książki: Connexions 1, Repetytorium

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy III LO Materiał leksykalny 1. Człowiek a. dane personalne (wiek, miejsce zamieszkania, zawód,

Bardziej szczegółowo

CZASOWNIKI MODALNE VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR

CZASOWNIKI MODALNE VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR GRAMMAIRE! CZASOWNIKI MODALNE VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR VOULOIR CHCIEĆ Je veux Tu veux Il / Elle veut Nous voulons Vous voulez Ils / Elles veulent POUVOIR MÓĆ Je peux Tu peux Il / Elle peut Nous pouvons

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Użytkownik:, Data:

Użytkownik:, Data: Francuski na Szóstkę - Część 2 URL: https://francuski./lekcja/cz2/16 Lekcja 16 Co robisz na co dzień? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Leçon 16, Sujet: Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Lekcja 16,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ. Kursy ogólnodostępne. Program nauczania języka francuskiego na poziomie A2

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ. Kursy ogólnodostępne. Program nauczania języka francuskiego na poziomie A2 Jagiellońskie Centrum Językowe UJ Kursy ogólnodostępne Program nauczania języka francuskiego na poziomie A2 Założenia programu Nauka języka francuskiego na poziomie A2 obejmuje rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU

CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU Adina Zemanek CHIŃSZCZYZNA PO POLSKU PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA CHIŃSKIEGO Tom 2 Chińszczyzna po polsku. Praktyczna gramatyka języka chińskiego Projekt okładki: Elżbieta Kidacka Redaktor prowadzący: Jolanta

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik Extra! 2 WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE / DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik Extra! 2 WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE / DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI PLAN WYNIKOWY Podręcznik Extra! 2 DZIAŁ KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE UCZEŃ POTRAFI: WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE / DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ:

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH, KARTKÓWEK I INNE:

II. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH, KARTKÓWEK I INNE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK FRANCUSKI nauczyciel: Monika Matusik I. FORMY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, WAGA OCEN: Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. Podręcznik Le Nouveau Taxi! 1 przygotowuje do DELF A1 oraz uwzględnia ESOKJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. Podręcznik Le Nouveau Taxi! 1 przygotowuje do DELF A1 oraz uwzględnia ESOKJ. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO Podręcznik Le Nouveau Taxi! 1 przygotowuje do DELF A1 oraz uwzględnia ESOKJ. Autorzy: Guy Capelle Robert Menand ( Ze względu na specyfikę grupy niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny UNITE 7 Un peu, beaucoup, passionnément słownictwo z Unitu 7 (rozrywka, wakacje, podróże);

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika En Action! 1, Hachette (unités 4-6) i En Action! 2, Hachette (unités 1-3)

Plan wynikowy do podręcznika En Action! 1, Hachette (unités 4-6) i En Action! 2, Hachette (unités 1-3) Plan wynikowy do podręcznika En Action! 1, Hachette (unités 4-6) i En Action! 2, Hachette (unités 1-3) Zagadnienia Unité 5: En forme! Kupujemy produkty spożywcze Opowiadamy o naszym sposobie żywienia Planujemy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy III gimnazjum Zagadnienia leksykalne 1. Człowiek: - dane personalne, - wygląd zewnętrzny, - moda, ubrania, -

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH L5 Ile masz lat? L6 Koszulki piłkarzy w PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

I. Tematyka: LE TRAVAIL ET L ARGENT. Zakres wiedzy i umiejętności:

I. Tematyka: LE TRAVAIL ET L ARGENT. Zakres wiedzy i umiejętności: Wyciąg z załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu woj. małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

Angielski dla klasy I gimnazjum

Angielski dla klasy I gimnazjum Angielski dla klasy I gimnazjum Ocena dopuszczająca 1. przedstawić się, 2. liczyć do 20 3. przeliterować swoje imię i nazwisko 4. podać swój numer telefonu 5. odpowiedzieć na proste pytanie 1. proste pytania,

Bardziej szczegółowo

Francuski. w tłumaczeniach. Gramatyka. Preston Publishing. + C D (mp3) Janina Radej. Kurs językowy na poziomie podstawowym (A1)

Francuski. w tłumaczeniach. Gramatyka. Preston Publishing. + C D (mp3) Janina Radej. Kurs językowy na poziomie podstawowym (A1) + C D (mp3) Gramatyka Kurs językowy na poziomie podstawowym (A1) Jasny i przejrzysty układ tematów gramatycznych, przystępne objaśnienia, ponad 1200 zdań wraz z tłumaczeniami i CD (mp3), dzięki którym

Bardziej szczegółowo

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka?

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka? Co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka? Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami mowy swojego dziecka Mowa jest podstawowym środkiem komunikacji i ma szczególne znaczenia

Bardziej szczegółowo