REGULAMIN KONKURSU. Twoja idealna połówka (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Twoja idealna połówka (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Twoja idealna połówka (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Twoja idealna połówka zwanego dalej Konkursem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: zł, zwany dalej Organizatorem lub Bankiem. 2. Celem Konkursu jest promowanie wydawanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna kart płatniczych. 3. W Konkursie biorą udział następujące karty płatnicze wydane przez Bank Pekao S.A. posiadane przez Uczestników Konkursu: wszystkie karty kredytowe opatrzone znakiem organizacji Mastercard lub Visa, karta MasterCard Debit FX, karta Mastercard Debit WOŚP, karta MasterCard Debit Standard, karta MasterCard Debit Young wydawane konsumentom, zwane dalej Kartami, a pojedynczo Kartą. 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Okres trwania Konkursu: zwany w Regulaminie Okresem trwania konkursu - rozpoczyna się o godz w dniu 16 września 2015 r. i trwa do godz w dniu 21 października 2015 r. 2. UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające Kartę lub które w Okresie trwania konkursu złożą w oddziale Banku wniosek o jej wydanie (zwani dalej Uczestnikami ). 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i/lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja złożona z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej Komisja Konkursowa ). 4. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej mogą być zaskarżane w sposób wskazany w 6 Regulaminu. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest pisemny protokół. Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych, w których nie biorą udziału Uczestnicy Konkursu. 3. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie, zwanymi dalej łącznie Nagrodami lub pojedynczo Nagrodą, są: a) 1 (słownie: jedna) nagroda główna, każda w postaci zasilenia rachunku Karty, która została wskazana przez Uczestnika, na kwotę 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto. Nagroda główna zostanie powiększona o dodatkową nagrodę w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 1/9 wartości nagrody głównej, w sumie łączna wartość nagród dla Uczestnika nie może przekroczyć kwoty 3333,33 (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy i trzydzieści trzy grosze) złotych brutto;

2 b) 5 (słownie: pięć) nagród II go stopnia, każda w postaci zasilenia rachunku Karty, która została wskazana przez Uczestnika, na kwotę 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto. Każda nagroda II go stopnia zostanie powiększona o dodatkową nagrodę w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 1/9 wartości nagrody głównej, w sumie łączna wartość nagród dla Uczestnika nie może przekroczyć kwoty 1111,11 (słownie: tysiąc sto jedenaście i jedenaście groszy) złotych brutto; c) 10 (słownie: dziesięć) nagród III go stopnia, każda w postaci zasilenia rachunku Karty, która została wskazana przez Uczestnika, na kwotę 500 (słownie pięćset) złotych brutto. d) 20 (słownie: dwadzieścia) nagród IV go stopnia, w postaci zasilenia rachunku Karty, która została wskazana przez Uczestnika, na kwotę 100 (słownie sto) złotych brutto. Każda z nagród wskazanych powyżej, niezależnie od jej stopnia, zwana jest dalej Nagrodą, zaś łącznie zwane są Nagrodami. 2. W stosunku do wygranych w Konkursie jak w ust. 1 lit a i b powyżej Bank jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% łącznej wartości nagród, kwota podatku zostanie potrącona z wygranej kwoty pieniężnej i uiszczona w ustawowym terminie na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 3. Łączna wartość Nagród wynosi ,88 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt osiem setnych) złotych brutto. 4. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda, niezależnie od jej stopnia. 5. Nagrody nie podlegają wypłacie Uczestnikom w formie pieniężnej. 6. Nagroda zostanie wydana (dokonanie zasilenia przez Bank na rachunek karty) w terminie 14 dni roboczych od dnia wskazania przez Laureata zgodnie z 5 ust. 6 numeru Karty na rachunek której ma być przekazana Nagroda. 4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 1. Warunkiem udziału w Konkursie dla posiadaczy jednej z Kart jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych warunków: a) zgłoszenie się Uczestnika w Okresie trwania Konkursu na stronie internetowej b) udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte na stronie Konkursu dostępnej w domenie internetowej c) dokonanie 5 (pięciu) transakcji bezgotówkowych jedną z Kart określonych w 1 ust. 3 w Okresie trwania Konkursu, każda na kwotę min. 100 zł, zwanych dalej Transakcjami, spełniających łącznie wszystkie poniższe warunki: - dokonanych tą samą Kartą (wszystkie pięć Transakcji), - dokonanych w walucie polskiej (zł), - dokonanych w punktach usługowo-handlowych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Internecie - dokonanych i zaksięgowanych w Okresie trwania Konkursu, - niebędących żadnym z następujących rodzajów rozliczeń: transakcjami gotówkowymi, wypłatami gotówki z bankomatu, wypłatami gotówki lub przekazami gotówki w punktach usługowo-handlowych, instytucjach finansowych lub w Internecie, przelewami z rachunku karty kredytowej, doładowaniami telefonów komórkowych, doładowaniami innych systemów płatniczych, transakcjami dokonanymi w biletomatach lub systemach płatniczych określonych pełniącymi funkcję biletomatów, automatach do gier, w kasynach, zakładach bukmacherskich, domach lub serwisach aukcyjnych oznaczonych w systemach organizacji płatniczych VISA oraz MasterCard następującymi kodami MCC: 7995, 8999, 4111, 6012, 6211, 6051, 4829, 6010, 7993 oraz 7994, - niebędących transakcjami, w przypadku których Uczestnik dokonał płatności przy użyciu Karty, a następnie otrzymał w punkcie usługowym lub handlowym zwrot całości lub części kwoty tych transakcji na rachunek Karty lub w gotówce, Kolejność spełnienia powyższych warunków w Okresie trwania Konkursu jest dowolna. 2. Warunkiem udziału w Konkursie dla osób nie posiadających jednej z Kart jest spełnienie wszystkich poniższych warunków: a) zgłoszenie się Uczestnika w Okresie trwania Konkursu na stronie internetowej

3 b) udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte na stronie Konkursu w domenie internetowej c) złożenie w oddziale Banku wniosku o Kartę określoną w 1 ust 3 w czasie trwania Konkursu Kolejność spełnienia powyższych warunków w Okresie trwania Konkursu jest dowolna. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga podania przez każdego Uczestnika następujących danych i informacji: a) imienia i nazwiska Uczestnika, b) numeru PESEL, c) numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego Uczestnika, d) adresu Uczestnika, e) w zakresie imienia i nazwiska, jego adresu , numeru telefonu i nr PESEL jest dobrowolne, ale niezbędne, f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów związanych z Konkursem g) 4. Podanie przez Uczestnika wszystkich wymienionych danych osobowych oraz wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 lit. f) jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę oraz do jednoznacznej identyfikacji Klienta i umożliwienia Organizatorowi kontaktu w przypadku wygranej. 5. Odpowiedź na pytanie zawarte w aplikacji Konkursu na stronie internetowej może mieć formę tekstu pisanego, zdjęcia, pliku dźwiękowego oraz materiału filmowego. 6. Zgłoszenie konkursowe, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści pornograficznych, lub naruszających dobra osobiste, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa autorskie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych treści o podobnej zawartości, celu lub skutkach. Zgłoszenia zawierające takie treści będą wykluczone z Konkursu, a następnie usuwane. 7. Zgłoszenie konkursowe, nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych dotyczących m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów. Zgłoszenia zawierające taki przekaz będą wykluczone z Konkursu, a następnie usuwane. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 1. Nagrody I-ego, II-ego, III-ego i IV-ego stopnia otrzymają Uczestnicy, których zgłoszenia spełnią wszystkie warunki określone w 4 Regulaminu, a ich odpowiedzi na pytanie konkursowe Komisja oceni najwyżej pod względem (kolejność wymienionych kryteriów nie odzwierciedla ich istotności w ocenie odpowiedzi) : - zgodności pracy konkursowej z tematyką Konkursu, - oryginalności i kreatywności pracy konkursowej, - walorów estetycznych pracy konkursowej, Uczestnicy, którym przysługują nagrody zwani są dalej łącznie: Laureatami, a pojedynczo Laureatem. 2. Najwyżej ocenieni Laureaci otrzymają nagrody I-ego stopnia, a po wyczerpaniu ich puli, kolejni najwyżej ocenieni Laureaci otrzymają zgodnie z otrzymaną punktacją kolejno nagrody II-ego, następnie III-ego albo IV-ego stopnia, aż do wyczerpania puli wszystkich nagród. 3. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów zgodnie z ust. 1 powyżej w terminie do 10 dni roboczych od upływu Okresu trwania Konkursu. 4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 30 dni roboczych od upływu Okresu trwania Konkursu. Organizator poinformuje Laureata o wygranej telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu, o którym mowa w 4 ust. 3 lit c). W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Organizator podejmie łącznie 5 (słownie: pięć) prób

4 kontaktu telefonicznego z Laureatem. Odstęp między kolejnymi próbami wyniesie minimum 4 godziny, przynajmniej 2 ostatnie próby zostaną wykonane w kolejnym dniu. Z podjętych prób zostanie sporządzony protokół. Kontakt z Laureatem może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach , w soboty w godzinach Rozmowa telefoniczna z Laureatem będzie nagrywana, o czym Laureat zostanie poinformowany na początku rozmowy i zapytany czy wyraża na to dobrowolną zgodę jednocześnie Laureat zostanie poinformowany, że brak udzielenia takiej zgody uniemożliwia dalsze prowadzenie rozmowy i skutkuje utratą prawa do Nagrody. 6. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 3, Laureat poproszony będzie o wskazanie numeru Karty, na której rachunek Bank przeleje Nagrodę. Jednocześnie Laureat zostanie poinformowany, że brak wskazania numeru Karty skutkuje utratą prawa do przyznanej mu Nagrody. 7. Przez niemożność nawiązania kontaktu telefonicznego, o której mowa w 5 ust. 4 Regulaminu, rozumie się: a. nieodebranie telefonu w czasie 5 (słownie: pięć) telefonicznych długich sygnałów przerywanych, b. nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej (krótkie sygnały przerywane), c. uzyskanie połączenia z pocztą głosową, d. nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się telefonu Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. e. odmowę wyrażenia przez Laureata zgody na nagrywanie rozmowy. 8. Niemożność nawiązania kontaktu telefonicznego zgodnie z trybem określonym w 5 ust. 4 powyżej skutkuje utratą prawa do Nagrody. 9. W razie utraty przez Laureata prawa do określonej Nagrody w przypadkach określonych w ust. 4, 5 lub 8 powyżej, Komisja w terminie 5 dni roboczych od zdarzenia powodującego utratę prawa do Nagrody, wybiera kolejnego Laureata, któremu zostanie przyznana ta Nagroda. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać pisemnie, na adres Bank Polska Kasa Opieki Pekao S.A. Departament Zarządzania Marką, ul. Żwirki i Wigury 31, Warszawa, z dopiskiem: Twoja idealna połówka. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 3. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2. Bank przekazuje Uczestnikowi informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 4. Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Uczestnika w zgłoszeniu lub innej formie, uzgodnionej z Uczestnikiem. 5. Uczestnik może się zwrócić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta. 6. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 7. Uczestnikowi przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania zasad opisanych w niniejszym Regulaminie poprzez wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota zł. Procedurę postępowania przed Arbitrem Bankowym reguluje Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl). W zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż kwota zł spór zostanie rozpatrzony przez sąd powszechny.

5 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540, z późniejszymi zmianami). 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002, nr 101, poz. 926, t.j. z późn. zm.). 4. Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Banku oraz na profilu Banku Pekao S.A. na Facebook u pod adresem

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z Kartą 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wakacje z Kartą", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo