Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego"

Transkrypt

1 Załącznik Uchwały Nr./ /15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia... czerwca 2015 r. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego to dokument typowo planistyczny. Zawiera on wytyczoną misję, cele oraz kierunki działania podejmowane przez zarządzających samorządem powiatowym do roku Podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Rawickiego stanowi Wariant Rozwoju obejmujący 14 celów, którym to przypisano poszczególne kierunki działań. Do najważniejszych celów strategicznych należą: 1. Podjęcie działań w kierunku poprawy stanu technicznego i budowy nowej infrastruktury drogowej. 2. Tworzenie warunków zapobiegających dalszej degradacji środowiska i podejmować działania w kierunku wdrażania nowych technologii ochrony i oczyszczania zasobów przyrodniczych powiatu. Realizacja wyznaczonych w wariancie rozwoju celów i przypisanych im kierunków działań leży w kompetencji wielu instytucji funkcjonujących w powiecie. Przede wszystkim jest uzależniona od wykonywania przez te jednostki poszczególnych działań w ramach wyznaczonych celów. Poniżej przedstawiono działania podjęte w 2014 roku. Cel Strategiczny IA Podjąć działania w kierunku poprawy stanu technicznego i budowy nowej infrastruktury drogowej. W ubiegłym roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu realizował następujące zadania wpisujące się w założone cele oraz kierunki działania przedmiotowej Strategii: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ulica 3 Maja w Rawiczu od km do km na długości 0,240 km. 2. Przebudowa drogi chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka Wydawy w miejscowości Zielona Wieś w km do o długości 632 m. 3. Przebudowa chodnika w miejscowości Sowy w pasie drogi powiatowej nr 5491P Drogi Szkaradowo przy drodze powiatowej nr 5490P Pakosław Białykał, działka nr 122/5 i budowa kanalizacji deszczowej na długości 373 m, odcinek od skrzyżowania dróg 5490P z 5491P do szkoły. 4. Przebudowa drogi chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4906P Tarchalin Bojanowo w miejscowości Bojanowo, od km do km na długości 240 mb. Ponadto przez cały rok pracownicy ww. jednostki na terenie powiatu zajmowali się bieżącym utrzymaniem stanu technicznego dróg, ich naprawami i konserwacją. Cel Strategiczny IB Tworzyć warunki zapobiegające dalszej degradacji środowiska i podejmować działania w kierunku wdrażania nowych technologii ochrony i oczyszczania zasobów przyrodniczych powiatu. 1

2 Podobnie jak w latach ubiegłych w 2014 roku Radni Rady Powiatu Rawickiego zostali zapoznani z informacją o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Rawickim, o inwestycjach melioracyjnych, konserwacji cieków wodnych i regulacji stosunków wodnych na terenie Powiatu Rawickiego, o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim. Wymienione wyżej informacje zostały przyjęte stosownymi uchwałami. Cel priorytetowy II A Podjąć działania w kierunku montażu środków publicznych i prywatnych dla tworzenia projektów komunalnych. Zadania w ramach powyższego celu podejmowane są przez gminy powiatu. Cel priorytetowy II B Tworzyć warunki dla rozwoju sektora MSP na terenie powiatu i przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia i jego społecznym skutkom. Szczegółowe informacje na temat tworzenia warunków dla rozwoju sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości na terenie powiatu i przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia i jego społecznym skutkom zostały ujęte w Informacji o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2014 roku. W ubiegłym roku na realizację instrumentów i usług rynku pracy Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 5.138,6 tys. złotych. W ramach pracy Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano następujące działania: prace interwencyjne dla 37 bezrobotnych głównie do 25 roku życia (9 osób), długotrwale bezrobotnych (12 osób) i bezrobotnych pow. 50 lat (8 osób); szkolenia dla 43 osób głównie długotrwale bezrobotnych (22 osoby) i do 25 lat (17 osób); staże dla 112 osób głównie do 25 roku życia (66 osób) i długotrwale bezrobotnych (21 osób); udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 bezrobotnym; 12 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, w tym od 8 do 25 lat; 115 bezrobotnych zaktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych, w tym 90 długotrwale bezrobotnych; 3 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych w tym 2 trwale bezrobotnych. Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra zrealizowano: 1. Dwa programy związane z aktywizacją bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w ramach których: wsparto utworzenie miejsc pracy w formie refundacji wyposażenia dla 34 bezrobotnych w tym od 14 do 25 lat i 7 długotrwale bezrobotnych; udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 bezrobotnych w tym 4 osób do 25 lat; przeszkolono 23 bezrobotnych z tego 10 osób do 25 lat. 2. Program aktywizacji osób do 30 roku życia w ramach, którego: przyznano bony stażowe dla 44 bezrobotnych, 2

3 przyznano bony szkoleniowe 12 bezrobotnym. 3. Program aktywizacji bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach, którego: udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 6 bezrobotnym w tym 2 osobom długotrwale bezrobotnym; 12 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; przeszkolono 4 osoby. W ramach programów współfinansowanych z EFS realizowano projekt systemowy w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie pod nazwą Powrót-readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne, głównie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia (45 osób), długotrwale bezrobotne (129 osób), do 25 roku życia (171 osób), osoby niepełnosprawne (23 osoby). Ogółem w roku 2014 wsparciem objęto 368 osób (w tym 201 kobiet), z tego: - szkoleniami 66 osób, w tym 14 kobiet; - do odbycia stażu skierowano 195 osób, w tym 129 kobiet; - środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 107 bezrobotnych, w tym 58 kobiet. Ponadto ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu zaktywizowano 10 osób niepełnosprawnych, w tym: - 2 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; - 6 osób zostało zatrudnionych w ramach refundacji wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej; - 2 osoby skierowano do odbycia stażu. Koszt realizacji tych działań aktywizujących zamknął się kwotą 218,3 tys. zł. Cel priorytetowy II C Wzmacniać istniejące struktury oświaty i jej bazę oraz skutecznie wykorzystywać wysoko wykwalifikowaną kadrę dla rozwoju efektów edukacyjnych. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w 2014 roku w ramach poprawy stanu technicznego i jakości bazy lokalowej przeprowadziło remont sufitu oraz bieżącą konserwację (odnowienie) sali sportowej tzw. starej części, pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów dla pracowników szkoły. Ponadto pomalowano szatnie uczniowskie, założono blokady parkingowe oraz wykonano prace projektowe remontu dachu i poddasza budynku dydaktycznego. Zakupiono tablice suchościeralno magnetyczne, materace na salę sportową, czteroosobowe ławki korytarzowe dla uczniów. Szkołę doposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tj. kserokopiarkę, komputery do pracowni, tablicę interaktywną, projektor, laptopy, ekrany, zestawy głośników. W ramach realizacji projektu Akademia Talentów Przyrodniczych pozyskano nieodpłatnie: tablicę interaktywną, notebook, projektor Vivitek, aparat cyfrowy i aparat GPS. W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu zakupiono do nauki w zawodzie technik budownictwa oprogramowanie ArCADia dla 15 stanowisk (Konstruktor - Belka stalowa 15 EDU, Konstruktor -Belka żelbetonowa 15 EDU, Konstruktor -Fundamenty bezpośrednie 05 EDU, Konstruktor -Moduł zarządzania + obciążenia 06 EDU, Konstruktor - Wiązary dachowe drewniane 05 EDU). Na 6 stanowiskach wymieniono zestawy komputerowe. Ponadto zakupiono oprogramowanie uczniowskie Windows DreamSpark Premium, centrale telefoniczne do zawodu technik teleinformatyk (serwery telekomunikacyjne Slicam IPM - 3

4 032 EU, pakiety startowe licencji VoIP 2 kanały, pakiety dodatkowe licencji VoIP 2 kanały) i projektory do pracowni. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu poprawiono stan techniczny i jakość bazy lokalowej poprzez wymianę okien, remont korytarza, łazienek i sal, a także naprawę dachu na sali gimnastycznej. Ponadto doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tj. kompleksowe wyposażenie sali multimedialnej (tablica multimedialna z projektorem), programy edukacyjne do nauki w gimnazjum Akademia umysłu pakiet multimedialny, słup wodny do sali polisensorycznej, notebooki z drukarką, kamery cyfrowe i telewizor do monitoringu obiektu szkoły. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie ten cel realizowano biorąc pod uwagę dostosowanie bazy szkolnej głównie pod organizację i tworzenie ośrodków egzaminacyjnych w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych. W Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu podjęto działania w celu sfinansowania powstania pracowni chemicznej oraz doposażenia pracowni biologicznej, m.in. dzięki zajęciom w ramach unijnego projektu edukacyjnego Moje Liceum na 5. Doposażono szkołę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zakupując projektory mulitnedialne do pracowni językowych oraz aparat cyfrowy i mikrofon dla uczniów kształcących się w zawodzie fototechnik. Zorganizowano Szkolny Ośrodek Kariery oraz zajęcia i konsultacje z doradcą zawodowym. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w 2014 odmalowano gabinet psychologiczny, sanitariaty, dokonywano bieżących napraw i koniecznych przeglądów stanu technicznego obiektu. Do poradni zakupiono książki, programy rehabilitacyjne, pomoce dydaktyczne niezbędnych do prowadzenia rewalidacji i wspomagania dzieci słabowidzących i niewidomych. Ponadto uzupełniono bazę testową do diagnozy psychologicznej, zakupiono wystandaryzowane testy i sprawdziany do diagnozy pedagogicznej oraz komputery i drukarki dla stanowisk administracyjnych. Cel priorytetowy II D Podjąć działania w kierunku tworzenia projektów ponadlokalnych na terenie powiatu i wzmacniać procesy przedinwestycyjne dla skuteczniejszej absorpcji dotacji z Funduszy Strukturalnych. Ze względu na zmniejszone środki finansowe powiatu oraz brak szczegółowego opisu osi priorytetowych PO WRPO cel ten nie był realizowany. Cel niezbędny IIIA Tworzyć warunki do zahamowania procesów emigracyjnych młodego pokolenia z terenu powiatu oraz stworzyć możliwości samorealizacji. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w 2014 roku oferowało uczniom zajęcia innowacyjne Polska w świecie, Ekologia krajobrazu, Komunikacja i autopromocja, Ekonomia społeczna. Ponadto organizowano: fakultety dla maturzystów i próbne egzaminy maturalne, spotkania i wykłady z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, wyjazdy na wykłady otwarte na 4

5 wyższych uczelniach, wycieczki zagraniczne (Paryż, Berlin, Londyn, Włochy). Nauczyciele wraz z uczniami uczestniczyli w Debatach Oxfordzkich, Lidze Historycznej, Lidze Angielskiej. Liceum współpracowało z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w ramach realizacji projektu Akademia Talentów Przyrodniczych oraz szkołą partnerską z Attendorn (Niemcy). Szkoła realizowała także projekt Uniwersytet w Twojej szkole seria wykładów online (UAM, Politechnika Poznańska, Akademia Medyczna) i projekt edukacyjny Ekonomia w praktyce finansowany przez UE. Nauczanie języków obcych było również możliwe na poziomie rozszerzonym. Placówka stosowała także elementy promocji, tj. wydano foldery promujące ofertę edukacyjną szkoły i profili, redagowano artykuły do prasy lokalnej i na portale internetowe, przeprowadzono konkurs na nowe logo szkoły, uruchomiono nową stronę internetową, na której m.in. prezentowano przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów oferty liceum dla gimnazjalistów i ich rodziców. W wyniku współpracy z innymi instytucjami gimnazjaliści są zapraszani na zajęcia z biologii, chemii, współorganizowano środowiskowe imprezy sportowe. W Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu poprawiono dostępność oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów i ich rodziców poprzez spotkania z nimi w ich placówkach macierzystych, organizowano także Drzwi Otwarte. Promocja oferty odbywała się podczas Targów Edukacyjnych, na stronie internetowej szkoły, w mediach i na portalu społecznościowym. Bezpośrednio w placówce były organizowane lekcje otwarte dla gimnazjalistów, czy też tworzono nowe kółka zainteresowań, co zdecydowanie wzbogaciło samą ofertę. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie oferta edukacyjna w 2014 roku wpisywała się w potrzeby mieszkańców oraz była tak skonstruowana, aby ułatwić dostęp do rynku pracy. W szczególności podkreślić należy kursy prowadzone przez CKU. Kursy operatorów kombajnów zbożowych, sieczkarni samojezdnych czy wózków widłowych o zmiennym wysięgu, przyczyniły się nie tylko do poprawy możliwości podniesienia kwalifikacji przez uczestników, ale przede wszystkim w wielu sytuacjach umożliwiły im zdobycie pracy. Na uwagę zasługuje fakt, iż placówka nieprzerwanie od 2012 roku prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Rolnicze. Pozwalają one rolnikom uzyskać niezbędne kwalifikacje potrzebne przy aplikowaniu o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe kierunki kształcenia w szkole dla młodzieży prowadzone się po uprzedniej opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, więc także wpisują się w lokalną strategię rozwoju i promocji zatrudnienia. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu dba o ten cel poprzez; informowanie za pośrednictwem wykonanych broszur informacyjnych dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu oraz Oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, które rozesłano do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, a także do stowarzyszeń i ośrodków zdrowia, prezentowania swojej oferty na Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy, organizowaniu w placówce Dnia Otwartego, umieszczaniu swojej oferty na stronie internetowej, a także przygotowując wg własnego projektu filmy reklamowe, bilbordy, foldery i inne materiały reklamowe. 5

6 Natomiast rawicka Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna realizowała zadania z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery. Prowadziła zespół wsparcia dla doradców zawodowych szkół i placówek Powiatu Rawickiego. W roku 2014 zostały zaprezentowane i omówione nowe metody badań predyspozycji zawodowych, prowadzono zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz w ramach udziału i organizacji VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zrealizowano warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na temat Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy (objęto nimi 168 uczniów), wykład Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy (wysłuchało 170 uczniów), warsztaty dla uczniów klas VI szkół podstawowych na temat Moje zainteresowania, a wybór przyszłego zawodu (objęto nimi 206 uczniów), indywidualne badania związane z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej 27 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, indywidualne porady zawodowe po badaniach preferencji zawodowych 26 uczniów. Ponadto placówka aktywnie uczestniczyła w Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy prezentując swoją ofertę oraz udzielała indywidualnych porad zawodowych bez badań. Cel niezbędny III B Tworzyć warunki dla rozwoju powiatu i spójności jego infrastruktury społecznej i gospodarczej z wymogami polskiego prawa i standardami U.E. W Domu Pomocy Społecznej w Pakówce na bieżąco realizowane były remonty oraz zakupy w celu utrzymania na odpowiednim poziomie ustawowego standardu placówki mimo ograniczonych środków finansowych. W 2014 r. wykonano prace remontowo budowlane polegające na odwilgoceniu pomieszczeń magazynu żywnościowego, wymalowano sufity i ściany w pokojach mieszkańców z powodu zawilgocenia, spowodowanego fatalnym stanem dachów oraz klatki schodowej i korytarzy w budynkach Labirynt i Gniazdo. Doposażono pokoje mieszkańców poprzez zakup mebli, tapczanów, łóżek rehabilitacyjnych (dla obłożnie chorych mieszkańców), sprzętu AGD na pobyty dzienne. Dodatkowo wyremontowano schody w postaci uzupełnienia płytek: wejście główne, taras i schody przy stołówce, zmodernizowano sieć telewizyjną, dokonano wymiany drzwi do pokoi mieszkańców w budynku Labirynt wymagające odnowienia ze względu na znaczne zniszczenie. W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców zgodnie z określonymi standardami (szeroki dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, kontakt z rodzinami oraz środowiskiem lokalnym), zakupiono dodatkowy samochód typu VAN. W Domu Pomocy Społecznej w Osieku podnoszono standard świadczonych usług poprzez m.in. zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacowym, wymianę dachu na budynku pałacowym, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, zainstalowanie klap oddymiających w budynku mieszkalnym Nowy Blok, wykonanie monitoringu/kamery oraz oprzyrządowanie / w pomieszczeniu przymusu bezpośredniego oraz położenie masy asfaltowej na terenie wokół budynku pałacowego w celu wyrównania powierzchni. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w 2014 r. podnoszono standard świadczonych usług poprzez sukcesywne odnawianie pokoi mieszkalnych wychowanków, zakup do nich nowego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. Ponadto wymieniono 24 okna (w pokojach wychowanków, korytarzach, 6

7 pokoju wychowawców, jadalni, kuchni, obieralni, biurach, korytarzach) oraz grzejniki z żeliwnych na aluminiowe. Przeprowadzono roboty przy dworze w Łaszczynie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na: budowie instalacji drenarskiej, remoncie i wymianie studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, wykonaniu zewnętrznych izolacji pionowych ścian fundamentowych wraz z wymianą studzienek okiennych (doświetlaczy piwnicznych), wymianie ciągów pieszych z płyt betonowych i opasek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej prostokątnej szarej i opaski żwirowe oraz wymianie schodów zewnętrznych. Wyposażono w sprzęt RTV Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Organizowano pomoc kobietom i dzieciom będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Rawickiego polegającą na świadczeniu pomocy socjalnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz współpracowano z Fundacją Ochrony Zabytków i Pomników Przyrody z siedzibą w Poznaniu. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na zasadach określonych ustawowo i w regulaminie organizacyjnym dot. rodzin zastępczych/usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej. Cel niezbędny III C Podjąć działania mające na celu powiększenie obszarów leśnych i zasobów przyrodniczych objętych prawną ochroną. Grunty przeznaczone pod zalesianie wyznaczone są przez gminy w ramach miejscowych planów zagospodarowania terenów. Zalesiania wykonywane są głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W piątym roku od zalesienia Starosta przekwalifikowuje te zalesienia na grunty leśne i tak w latach przekwalifikowano 36,7 ha gruntu. W 2014 r. nie dokonano zalesień ani przekwalifikowań gruntów na grunty leśne. Tworzenie nowych obszarów objętych ochroną prawną w Powiecie Rawickim jest bardzo ograniczone z uwagi na intensywną gospodarkę rolną i działalność gospodarczą. Ewentualne działania w tym zakresie nie należą do kompetencji organów powiatu. Programy rewitalizacji zieleni na terenach miejskich są tworzone i realizowane przez Gminy. Powiat Rawicki w miarę możliwości finansowych wspiera te działania z budżetu powiatu. Cel niezbędny III D Podjąć działania na rzecz rozwoju różnych form kultury, sportu i rekreacji. Na potrzeby społeczności lokalnych udostępniane jest boisko sportowe przy Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu oraz sale gimnastyczne przy szkołach, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym. Starostwo Powiatowe w Rawiczu w 2014 roku wspierało działania w następujących dziedzinach: 1. Kultura - dofinansowano i wsparto następujące imprezy: Olimpiada ortograficzna, XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce etap powiatowy, XXI Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym etap powiatowy, XVI Powiatowy Konkurs Muzyczno Plastyczny o Znanych Kompozytorach Johan Strauss (syn), Powiatowy Konkurs Historyczny Folklor na Ziemi Rawickiej, Regionalna Olimpiada Matematyczna Zostań Pitagorasem, Poznajemy Ziemię Rawicką, IX Konferencja Kocham moje miasto, III Powiatowy Otwarty Konkurs Fryzjerski, II Powiatowy Konkurs Historyczny, Powiatowy Konkurs Fotograficzny 7

8 Złota Polska Jesień, Turniej Wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza, Konkurs Plastyczny Mój świat, moje marzenia, Przygotowanie i realizacja spektaklu muzycznego/koncertu pt.: Senna Materia, Organizacja koncertu z okazji 90-lecia Orkiestry w Miejskiej Górce, Warsztaty wrażliwości i kreacji artystycznej, Rozwój Zespołu Wisieloki - warsztaty taneczno śpiewacze, Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych, Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie. 2. Kultura fizyczna i sport - dofinansowano i wsparto m.in. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona-Rawbud - Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie szachy, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KADET - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo dofinansowanie wynagrodzenia trenera i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego oraz Powiatowym Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu - Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Zrzeszenia LZS oraz Powiatowym Kalendarzu Zrzeszenia LZS, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu - Organizacja obozów sportowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sportu. Starostwo Powiatowe w Rawiczu zorganizowało i sfinansowało XV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlik o Puchar Starosty Rawickiego. Dofinansowane w 2014 r. były następujące imprezy: Zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży do lat 20 o Puchar Starosty Rawickiego, Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Turniej Strzelecki o godność Króla i Mistrza Żniwnego Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Zawody Wędkarskie o Grand Prix Policji Wielkopolski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rawicki Festiwal Sportu, Loty gołębi pocztowych, Zawody Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody, Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Sprawni Razem, Halowy Turniej Młodzików, Regionalny Mityng w Lekkiej Atletyce Placówek Kształcenie Specjalnego, I Rawicka Gala Sportów Walki, Turniej Kopa Sportowego, Zawody strzeleckie o tytuł Młodzieżowy Mistrz Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni sportowej, Strzelanie o Ryngraf Przechodni Ojca Świętego Jana Pawła II, XV Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka. Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Paro Konnymi, XVI Otwarty Rawicki Turniej Szachowy, Strzelanie o Klejnot Herbowy W. F. Małeckich, X Rawicki Turniej Judo, Turniej Strzelecki Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP o godność Króla Żniwnego i Mistrza Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego, Turniej Kopa Sportowego o Mistrzostwo Powiatu Rawickiego, Turniej Piłkarski OLDBOY o Puchar Starosty, XXI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Stanisława Pietraszka. 3. Turystyka i rekreacja - dofinansowano i wsparto działania, które Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Rawicz przygotowało dla mieszkańców powiatu rawickiego - imprezy turystyczne, zapewniające aktywne spędzanie wolnego czasu, poznawanie okolicy zamieszkania, jej historii i regionalnych tradycji. Uczestnikami rajdów, wycieczek i konkursów byli: dzieci i młodzież szkolna 627 osób oraz dorośli łącznie 1089 osób. Zorganizowano 4 rajdy, 3 wycieczki oraz 1 zlot i 2 spotkania plenerowe zgodnie z przyjętym Kalendarzem imprez na rok 2014, przeprowadzono Konkurs Poznajemy Ziemię Rawicką - dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu rawickiego kwiecień 2014 r. Przeprowadzono również szkolenia kadry funkcyjnej PTTK Oddział Rawicz, Kół PTTK Oddział Rawicz oraz Klubu PTTK Oddział Rawicz. 8

9 Cel niezbędny IIIE Stworzyć warunki współpracy między samorządami w zakresie wspólnej gospodarki odpadami Cel został zrealizowany, w 2010 r. nastąpiło uruchomienie wybudowanego z udziałem funduszy europejskich Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani k/ Leszna. Wcześniej wykonano rekultywację wszystkich składowisk odpadów działających na terenie 18 gmin oraz uruchomiono stację przeładunkową odpadów w Rawiczu i Gostyniu oraz kompostownie odpadów biodegradowalnych w Koszanowie k/ Śmigla. Od 2013 r. wszystkie gminy Powiatu Rawickiego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zleciły utworzonemu w tym celu związkowi gmin. Cel niezbędny IIIF Podjąć działania dla poprawy bezpieczeństwa publicznego. Powiat Rawicki w 2014 roku doinwestował w sprzęt i wyposażenie następujące jednostki: KPP w Rawiczu 3.000,00 zł na zakup urządzenia do badania trzeźwości; Magazyn sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych 1.111,00 zł na zakup pompy do wody i plandek z osprzętem. W zakresie ratownictwa medycznego w województwie wielkopolskim funkcjonuje system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu znajdują się urządzenia wspierające łączność między koordynatorem medycznym, a Zespołami Ratownictwa Medycznego S i P działającymi na terenie powiatu rawickiego. W uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim ww. urządzenia zostały podłączone do dedykowanej sieci internetowej, która ma zapewnić niezawodną łączność. Ponadto w siedzibie KP PSP przy ul. Scherwentkego 13 w Rawiczu, w którym pierwotnie miało funkcjonować Centrum Powiadamiana Ratunkowego, obecnie znajduje się sprawnie działające Zintegrowane Stanowisko Kierowania obsługujące nr alarmowy 998. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie realizuje zadań z zakresu bezpieczeństwa socjalnego. W 2014 roku funkcjonariusze z rawickiej jednostki policji prowadzili szereg działań i inwestycji, które miały bezpośredni wpływ na stan i poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Rawickim. Na terenie powiatu przeprowadzono dwie debaty społeczne pod hasłem Decydujmy Wspólnie. Debaty te odbyły się w Rawiczu oraz w Jutrosinie i były poświęcone poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prowadzony w tej formie dialog ze społeczeństwem pozwala na dokładne zdiagnozowanie realnych oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze ruchu drogowego byli przydzielani każdego dnia, by eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących, jak i piratów drogowych. Na bieżąco prowadzono działania między innymi pod nazwą Trzeźwy poranek, Niechronieni Prędkość. Do tego celu wykorzystywano sprzęt Alco-blow do kontrolnego badania stanu trzeźwości oraz sprzęt Iskra, służący do pomiaru prędkości. Poza tym funkcjonariusze uczestniczyli w różnych spotkaniach i szkoleniach, gdzie przekazywali swoją wiedzę związaną z bezpiecznym zachowaniem na drodze w domach, szkołach czy instytucjach. Dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych organizowano konkursy, turnieje, podczas których promowano normy społecznych zachowań 9

10 jak należy postępować, by nie paść ofiarą przestępstwa lub też uniknąć konfliktu z prawem. Jednym z realizowanych przedsięwzięć, prowadzonych już od kilku lat, w ramach porozumienia rawickiej policji i przedstawicieli starostwa jest kilkuletni projekt Bądź widoczny z misiem skierowany do pierwszoklasistów z Powiatu Rawickiego, podczas którego przekazywane są, jak i wpajane zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Realizowano również program Bezpieczny Senior przy ścisłej współpracy ze słuchaczami Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas takich spotkań policjanci przekazują wszelakie instruktaże oraz sposoby postępowania, by nie paść ofiarą przestępców, jak i również zdarzeń drogowych. W ramach doposażenia KP PSP Rawicz w urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz umundurowanie dokonano jego zakupów na wartość 29,9 tys. zł (zestaw sprzętu wysokościowego 1 kpl., antena bazowa RADMOR 1 szt, zestaw TRIAGE do segregacji poszkodowanych 1 szt., środki ochrony indywidualnej, odzież specjalna i umundurowanie). W związku z przejęciem przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie od dnia r. dyspozytorni medycznej umiejscowionej w Rawiczu, opracowano projekt Porozumienia o współpracy pomiędzy KP PSP w Rawiczu a WSzZ w Lesznie podczas prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego. Porozumienie zostało podpisane w dniu r. Do operatora telekomunikacyjnego INEA skierowano pismo w sprawie nieprawidłowego kierowania wywołań numeru alarmowego 997. Przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjno praktyczne, których tematyka dotyczyła przenoszenia SKKP w miejsce zastępcze, w celu zapewnienia ciągłości przyjmowania zgłoszeń alarmowych, dysponowania sił i środków, koordynacji działań ratowniczych oraz powiadamiania służb i instytucji współpracujących. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów łączności i alarmowania, urządzenia wchodzące w ich skład poddawano okresowym przeglądom serwisowym i usuwano stwierdzone usterki, a także dokonywano bieżącej aktualizacji danych teleadresowych strażaków, znajdujących się na tzw. listach alarmowych, ponadto zakupiono nową antenę do radiotelefonu stacjonarnego zainstalowanego w Stanowisku Kierowania KP PSP. Cel niezbędny III G Podąć działania w kierunku promocji i wsparcia lokalnego potencjału gospodarczego, lokalnych inicjatyw i alternatywnych form działalności gospodarczej w obszarach wiejskich. Działania te były podejmowane i prowadzone w ramach Programu i Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Odnowa i rozwój wsi oraz innych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nowe inicjatywy będą realizowane głównie w ramach PROW na lata Starostwo Powiatowe w Rawiczu prowadzi działalność informacyjną o tych projektach m.in. poprzez spotkania tematyczne, materiały informacyjne i instruktażowe, udział w targach i wystawach rolniczych. Cel niezbędny III H Podjąć działania w kierunku poprawy gospodarki wodnej powiatu. Główne zadanie regulacja Orli i jej dopływów jest realizowana przez administrację samorządową województwa wielkopolskiego z aktywnym udziałem Powiatu Rawickiego i tut. Gmin. Rzeka Orla została uregulowana do km , a do regulacji w granicach powiatu pozostanie ok. 7 km cieku. Dopływy Orli są przewidziane do regulacji w latach Zbiornik wodny Pakosław o pow. 29,8 ha i poj. ok. 1 mln m 3 wybudowany 1

11 w 2006 roku i zbiornik wodny - Jutrosin o pow. 91,4 ha i pojemności 2,1 mln m 3 j, są zagospodarowane tak, aby spełniały wszystkie zakładane funkcje przede wszystkim retencyjną i przeciwpowodziową. W 2013 r. zrealizowano odbudowę lewostronnego obwałowania rzeki Dąbroczna oraz przygotowania do modernizacji rzeki Dąbroczna na długości 13 km wraz z budową zbiornika wodnego Miejska Górka o pow. ca 30 ha i pojemności 1,0 mln m 3 wody. W 2014 roku kontynuowano działania przygotowujące inwestycję budowę zbiornika Miejska Górka. Szczegółowe urządzenia melioracyjne (rowy i drenarka) są konserwowane przez spółki wodne, jednak uchwalane budżety nie pozwalają na optymalny stopień realizacji tych zadań. Temat przygotowany został na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za lata 2013-2014 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016

Sprawozdanie za lata 2013-2014 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr II/16/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2014 r. Sprawozdanie za lata 2013-2014 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2007 roku. Lp. 1. 2. 3. 4. Rok 2007 Numer / I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Przebudowa-remont drogi pow. nr (05774)

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012

System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012 System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012 System oświaty w powiecie nyskim 2010/11 2011/12 Uczniowie: - 5 231 5 051 Etaty nauczycielskie - 542 535 Pracownicy administracji i obsługi -

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PIORYTETY PRACY 1. Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 1 Jeśli uznajemy, że powiaty są związkami ich mieszkańców, to musimy uznać prawo ludzi do grupowania się w granicach takich jednostek, z którymi naturalnie i historycznie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r.

Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r. Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie przyjęcia informacji pn. Analiza projektów unijnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy na rok 2016 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Wlkp. 2. Liga Gminna tenisa stołowego sobota, 3. Aktywny Senior (piłka nożna, siatkowa, zdrowy, 4.

Bardziej szczegółowo

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA ZARYS KONCEPCJI wizja szkoły; analiza potrzeb edukacyjnych określenie celów priorytetowych; kierunki rozwoju od przedszkola do matury; integracja ZSO nr 8; uzupełnienie Programu Wychowawczego; kadra pedagogiczna;

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Typy wspieranych przedsięwzięć wg priorytetów i działań PRIORYTET DZIAŁANIE PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Typy wspieranych przedsięwzięć wg priorytetów i działań PRIORYTET DZIAŁANIE PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 1 Typy wspieranych przedsięwzięć wg priorytetów i działań Załącznik D PRIORYTET DZIAŁANIE PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ Priorytet A. Rozwój A 1. Rozwój Infrastruktura okołogospodarcza gospodarczy i gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania organizacyjne wypracowane w powiecie jaworskim objętym kompleksowym wspomaganiem

Rozwiązania organizacyjne wypracowane w powiecie jaworskim objętym kompleksowym wspomaganiem Rozwiązania organizacyjne wypracowane w powiecie jaworskim objętym kompleksowym wspomaganiem Opracowała: Bogusława Kałużna Raszyn, 16 17.04.2015 r. POWIAT JAWORSKI Miasta i Gminy: 1. Jawor 2. Bolków 3.

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo