Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego"

Transkrypt

1 Załącznik Uchwały Nr./ /15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia... czerwca 2015 r. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego to dokument typowo planistyczny. Zawiera on wytyczoną misję, cele oraz kierunki działania podejmowane przez zarządzających samorządem powiatowym do roku Podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Rawickiego stanowi Wariant Rozwoju obejmujący 14 celów, którym to przypisano poszczególne kierunki działań. Do najważniejszych celów strategicznych należą: 1. Podjęcie działań w kierunku poprawy stanu technicznego i budowy nowej infrastruktury drogowej. 2. Tworzenie warunków zapobiegających dalszej degradacji środowiska i podejmować działania w kierunku wdrażania nowych technologii ochrony i oczyszczania zasobów przyrodniczych powiatu. Realizacja wyznaczonych w wariancie rozwoju celów i przypisanych im kierunków działań leży w kompetencji wielu instytucji funkcjonujących w powiecie. Przede wszystkim jest uzależniona od wykonywania przez te jednostki poszczególnych działań w ramach wyznaczonych celów. Poniżej przedstawiono działania podjęte w 2014 roku. Cel Strategiczny IA Podjąć działania w kierunku poprawy stanu technicznego i budowy nowej infrastruktury drogowej. W ubiegłym roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu realizował następujące zadania wpisujące się w założone cele oraz kierunki działania przedmiotowej Strategii: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ulica 3 Maja w Rawiczu od km do km na długości 0,240 km. 2. Przebudowa drogi chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka Wydawy w miejscowości Zielona Wieś w km do o długości 632 m. 3. Przebudowa chodnika w miejscowości Sowy w pasie drogi powiatowej nr 5491P Drogi Szkaradowo przy drodze powiatowej nr 5490P Pakosław Białykał, działka nr 122/5 i budowa kanalizacji deszczowej na długości 373 m, odcinek od skrzyżowania dróg 5490P z 5491P do szkoły. 4. Przebudowa drogi chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4906P Tarchalin Bojanowo w miejscowości Bojanowo, od km do km na długości 240 mb. Ponadto przez cały rok pracownicy ww. jednostki na terenie powiatu zajmowali się bieżącym utrzymaniem stanu technicznego dróg, ich naprawami i konserwacją. Cel Strategiczny IB Tworzyć warunki zapobiegające dalszej degradacji środowiska i podejmować działania w kierunku wdrażania nowych technologii ochrony i oczyszczania zasobów przyrodniczych powiatu. 1

2 Podobnie jak w latach ubiegłych w 2014 roku Radni Rady Powiatu Rawickiego zostali zapoznani z informacją o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Rawickim, o inwestycjach melioracyjnych, konserwacji cieków wodnych i regulacji stosunków wodnych na terenie Powiatu Rawickiego, o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim. Wymienione wyżej informacje zostały przyjęte stosownymi uchwałami. Cel priorytetowy II A Podjąć działania w kierunku montażu środków publicznych i prywatnych dla tworzenia projektów komunalnych. Zadania w ramach powyższego celu podejmowane są przez gminy powiatu. Cel priorytetowy II B Tworzyć warunki dla rozwoju sektora MSP na terenie powiatu i przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia i jego społecznym skutkom. Szczegółowe informacje na temat tworzenia warunków dla rozwoju sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości na terenie powiatu i przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia i jego społecznym skutkom zostały ujęte w Informacji o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2014 roku. W ubiegłym roku na realizację instrumentów i usług rynku pracy Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 5.138,6 tys. złotych. W ramach pracy Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano następujące działania: prace interwencyjne dla 37 bezrobotnych głównie do 25 roku życia (9 osób), długotrwale bezrobotnych (12 osób) i bezrobotnych pow. 50 lat (8 osób); szkolenia dla 43 osób głównie długotrwale bezrobotnych (22 osoby) i do 25 lat (17 osób); staże dla 112 osób głównie do 25 roku życia (66 osób) i długotrwale bezrobotnych (21 osób); udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 bezrobotnym; 12 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, w tym od 8 do 25 lat; 115 bezrobotnych zaktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych, w tym 90 długotrwale bezrobotnych; 3 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych w tym 2 trwale bezrobotnych. Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra zrealizowano: 1. Dwa programy związane z aktywizacją bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w ramach których: wsparto utworzenie miejsc pracy w formie refundacji wyposażenia dla 34 bezrobotnych w tym od 14 do 25 lat i 7 długotrwale bezrobotnych; udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 bezrobotnych w tym 4 osób do 25 lat; przeszkolono 23 bezrobotnych z tego 10 osób do 25 lat. 2. Program aktywizacji osób do 30 roku życia w ramach, którego: przyznano bony stażowe dla 44 bezrobotnych, 2

3 przyznano bony szkoleniowe 12 bezrobotnym. 3. Program aktywizacji bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach, którego: udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 6 bezrobotnym w tym 2 osobom długotrwale bezrobotnym; 12 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; przeszkolono 4 osoby. W ramach programów współfinansowanych z EFS realizowano projekt systemowy w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie pod nazwą Powrót-readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne, głównie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia (45 osób), długotrwale bezrobotne (129 osób), do 25 roku życia (171 osób), osoby niepełnosprawne (23 osoby). Ogółem w roku 2014 wsparciem objęto 368 osób (w tym 201 kobiet), z tego: - szkoleniami 66 osób, w tym 14 kobiet; - do odbycia stażu skierowano 195 osób, w tym 129 kobiet; - środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 107 bezrobotnych, w tym 58 kobiet. Ponadto ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu zaktywizowano 10 osób niepełnosprawnych, w tym: - 2 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; - 6 osób zostało zatrudnionych w ramach refundacji wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej; - 2 osoby skierowano do odbycia stażu. Koszt realizacji tych działań aktywizujących zamknął się kwotą 218,3 tys. zł. Cel priorytetowy II C Wzmacniać istniejące struktury oświaty i jej bazę oraz skutecznie wykorzystywać wysoko wykwalifikowaną kadrę dla rozwoju efektów edukacyjnych. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w 2014 roku w ramach poprawy stanu technicznego i jakości bazy lokalowej przeprowadziło remont sufitu oraz bieżącą konserwację (odnowienie) sali sportowej tzw. starej części, pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów dla pracowników szkoły. Ponadto pomalowano szatnie uczniowskie, założono blokady parkingowe oraz wykonano prace projektowe remontu dachu i poddasza budynku dydaktycznego. Zakupiono tablice suchościeralno magnetyczne, materace na salę sportową, czteroosobowe ławki korytarzowe dla uczniów. Szkołę doposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tj. kserokopiarkę, komputery do pracowni, tablicę interaktywną, projektor, laptopy, ekrany, zestawy głośników. W ramach realizacji projektu Akademia Talentów Przyrodniczych pozyskano nieodpłatnie: tablicę interaktywną, notebook, projektor Vivitek, aparat cyfrowy i aparat GPS. W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu zakupiono do nauki w zawodzie technik budownictwa oprogramowanie ArCADia dla 15 stanowisk (Konstruktor - Belka stalowa 15 EDU, Konstruktor -Belka żelbetonowa 15 EDU, Konstruktor -Fundamenty bezpośrednie 05 EDU, Konstruktor -Moduł zarządzania + obciążenia 06 EDU, Konstruktor - Wiązary dachowe drewniane 05 EDU). Na 6 stanowiskach wymieniono zestawy komputerowe. Ponadto zakupiono oprogramowanie uczniowskie Windows DreamSpark Premium, centrale telefoniczne do zawodu technik teleinformatyk (serwery telekomunikacyjne Slicam IPM - 3

4 032 EU, pakiety startowe licencji VoIP 2 kanały, pakiety dodatkowe licencji VoIP 2 kanały) i projektory do pracowni. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu poprawiono stan techniczny i jakość bazy lokalowej poprzez wymianę okien, remont korytarza, łazienek i sal, a także naprawę dachu na sali gimnastycznej. Ponadto doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tj. kompleksowe wyposażenie sali multimedialnej (tablica multimedialna z projektorem), programy edukacyjne do nauki w gimnazjum Akademia umysłu pakiet multimedialny, słup wodny do sali polisensorycznej, notebooki z drukarką, kamery cyfrowe i telewizor do monitoringu obiektu szkoły. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie ten cel realizowano biorąc pod uwagę dostosowanie bazy szkolnej głównie pod organizację i tworzenie ośrodków egzaminacyjnych w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych. W Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu podjęto działania w celu sfinansowania powstania pracowni chemicznej oraz doposażenia pracowni biologicznej, m.in. dzięki zajęciom w ramach unijnego projektu edukacyjnego Moje Liceum na 5. Doposażono szkołę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zakupując projektory mulitnedialne do pracowni językowych oraz aparat cyfrowy i mikrofon dla uczniów kształcących się w zawodzie fototechnik. Zorganizowano Szkolny Ośrodek Kariery oraz zajęcia i konsultacje z doradcą zawodowym. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w 2014 odmalowano gabinet psychologiczny, sanitariaty, dokonywano bieżących napraw i koniecznych przeglądów stanu technicznego obiektu. Do poradni zakupiono książki, programy rehabilitacyjne, pomoce dydaktyczne niezbędnych do prowadzenia rewalidacji i wspomagania dzieci słabowidzących i niewidomych. Ponadto uzupełniono bazę testową do diagnozy psychologicznej, zakupiono wystandaryzowane testy i sprawdziany do diagnozy pedagogicznej oraz komputery i drukarki dla stanowisk administracyjnych. Cel priorytetowy II D Podjąć działania w kierunku tworzenia projektów ponadlokalnych na terenie powiatu i wzmacniać procesy przedinwestycyjne dla skuteczniejszej absorpcji dotacji z Funduszy Strukturalnych. Ze względu na zmniejszone środki finansowe powiatu oraz brak szczegółowego opisu osi priorytetowych PO WRPO cel ten nie był realizowany. Cel niezbędny IIIA Tworzyć warunki do zahamowania procesów emigracyjnych młodego pokolenia z terenu powiatu oraz stworzyć możliwości samorealizacji. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w 2014 roku oferowało uczniom zajęcia innowacyjne Polska w świecie, Ekologia krajobrazu, Komunikacja i autopromocja, Ekonomia społeczna. Ponadto organizowano: fakultety dla maturzystów i próbne egzaminy maturalne, spotkania i wykłady z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, wyjazdy na wykłady otwarte na 4

5 wyższych uczelniach, wycieczki zagraniczne (Paryż, Berlin, Londyn, Włochy). Nauczyciele wraz z uczniami uczestniczyli w Debatach Oxfordzkich, Lidze Historycznej, Lidze Angielskiej. Liceum współpracowało z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w ramach realizacji projektu Akademia Talentów Przyrodniczych oraz szkołą partnerską z Attendorn (Niemcy). Szkoła realizowała także projekt Uniwersytet w Twojej szkole seria wykładów online (UAM, Politechnika Poznańska, Akademia Medyczna) i projekt edukacyjny Ekonomia w praktyce finansowany przez UE. Nauczanie języków obcych było również możliwe na poziomie rozszerzonym. Placówka stosowała także elementy promocji, tj. wydano foldery promujące ofertę edukacyjną szkoły i profili, redagowano artykuły do prasy lokalnej i na portale internetowe, przeprowadzono konkurs na nowe logo szkoły, uruchomiono nową stronę internetową, na której m.in. prezentowano przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów oferty liceum dla gimnazjalistów i ich rodziców. W wyniku współpracy z innymi instytucjami gimnazjaliści są zapraszani na zajęcia z biologii, chemii, współorganizowano środowiskowe imprezy sportowe. W Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu poprawiono dostępność oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów i ich rodziców poprzez spotkania z nimi w ich placówkach macierzystych, organizowano także Drzwi Otwarte. Promocja oferty odbywała się podczas Targów Edukacyjnych, na stronie internetowej szkoły, w mediach i na portalu społecznościowym. Bezpośrednio w placówce były organizowane lekcje otwarte dla gimnazjalistów, czy też tworzono nowe kółka zainteresowań, co zdecydowanie wzbogaciło samą ofertę. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie oferta edukacyjna w 2014 roku wpisywała się w potrzeby mieszkańców oraz była tak skonstruowana, aby ułatwić dostęp do rynku pracy. W szczególności podkreślić należy kursy prowadzone przez CKU. Kursy operatorów kombajnów zbożowych, sieczkarni samojezdnych czy wózków widłowych o zmiennym wysięgu, przyczyniły się nie tylko do poprawy możliwości podniesienia kwalifikacji przez uczestników, ale przede wszystkim w wielu sytuacjach umożliwiły im zdobycie pracy. Na uwagę zasługuje fakt, iż placówka nieprzerwanie od 2012 roku prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Rolnicze. Pozwalają one rolnikom uzyskać niezbędne kwalifikacje potrzebne przy aplikowaniu o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe kierunki kształcenia w szkole dla młodzieży prowadzone się po uprzedniej opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, więc także wpisują się w lokalną strategię rozwoju i promocji zatrudnienia. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu dba o ten cel poprzez; informowanie za pośrednictwem wykonanych broszur informacyjnych dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu oraz Oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, które rozesłano do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, a także do stowarzyszeń i ośrodków zdrowia, prezentowania swojej oferty na Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy, organizowaniu w placówce Dnia Otwartego, umieszczaniu swojej oferty na stronie internetowej, a także przygotowując wg własnego projektu filmy reklamowe, bilbordy, foldery i inne materiały reklamowe. 5

6 Natomiast rawicka Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna realizowała zadania z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery. Prowadziła zespół wsparcia dla doradców zawodowych szkół i placówek Powiatu Rawickiego. W roku 2014 zostały zaprezentowane i omówione nowe metody badań predyspozycji zawodowych, prowadzono zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz w ramach udziału i organizacji VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zrealizowano warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na temat Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy (objęto nimi 168 uczniów), wykład Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy (wysłuchało 170 uczniów), warsztaty dla uczniów klas VI szkół podstawowych na temat Moje zainteresowania, a wybór przyszłego zawodu (objęto nimi 206 uczniów), indywidualne badania związane z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej 27 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, indywidualne porady zawodowe po badaniach preferencji zawodowych 26 uczniów. Ponadto placówka aktywnie uczestniczyła w Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy prezentując swoją ofertę oraz udzielała indywidualnych porad zawodowych bez badań. Cel niezbędny III B Tworzyć warunki dla rozwoju powiatu i spójności jego infrastruktury społecznej i gospodarczej z wymogami polskiego prawa i standardami U.E. W Domu Pomocy Społecznej w Pakówce na bieżąco realizowane były remonty oraz zakupy w celu utrzymania na odpowiednim poziomie ustawowego standardu placówki mimo ograniczonych środków finansowych. W 2014 r. wykonano prace remontowo budowlane polegające na odwilgoceniu pomieszczeń magazynu żywnościowego, wymalowano sufity i ściany w pokojach mieszkańców z powodu zawilgocenia, spowodowanego fatalnym stanem dachów oraz klatki schodowej i korytarzy w budynkach Labirynt i Gniazdo. Doposażono pokoje mieszkańców poprzez zakup mebli, tapczanów, łóżek rehabilitacyjnych (dla obłożnie chorych mieszkańców), sprzętu AGD na pobyty dzienne. Dodatkowo wyremontowano schody w postaci uzupełnienia płytek: wejście główne, taras i schody przy stołówce, zmodernizowano sieć telewizyjną, dokonano wymiany drzwi do pokoi mieszkańców w budynku Labirynt wymagające odnowienia ze względu na znaczne zniszczenie. W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców zgodnie z określonymi standardami (szeroki dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, kontakt z rodzinami oraz środowiskiem lokalnym), zakupiono dodatkowy samochód typu VAN. W Domu Pomocy Społecznej w Osieku podnoszono standard świadczonych usług poprzez m.in. zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacowym, wymianę dachu na budynku pałacowym, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, zainstalowanie klap oddymiających w budynku mieszkalnym Nowy Blok, wykonanie monitoringu/kamery oraz oprzyrządowanie / w pomieszczeniu przymusu bezpośredniego oraz położenie masy asfaltowej na terenie wokół budynku pałacowego w celu wyrównania powierzchni. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w 2014 r. podnoszono standard świadczonych usług poprzez sukcesywne odnawianie pokoi mieszkalnych wychowanków, zakup do nich nowego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. Ponadto wymieniono 24 okna (w pokojach wychowanków, korytarzach, 6

7 pokoju wychowawców, jadalni, kuchni, obieralni, biurach, korytarzach) oraz grzejniki z żeliwnych na aluminiowe. Przeprowadzono roboty przy dworze w Łaszczynie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na: budowie instalacji drenarskiej, remoncie i wymianie studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, wykonaniu zewnętrznych izolacji pionowych ścian fundamentowych wraz z wymianą studzienek okiennych (doświetlaczy piwnicznych), wymianie ciągów pieszych z płyt betonowych i opasek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej prostokątnej szarej i opaski żwirowe oraz wymianie schodów zewnętrznych. Wyposażono w sprzęt RTV Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Organizowano pomoc kobietom i dzieciom będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Rawickiego polegającą na świadczeniu pomocy socjalnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz współpracowano z Fundacją Ochrony Zabytków i Pomników Przyrody z siedzibą w Poznaniu. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na zasadach określonych ustawowo i w regulaminie organizacyjnym dot. rodzin zastępczych/usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej. Cel niezbędny III C Podjąć działania mające na celu powiększenie obszarów leśnych i zasobów przyrodniczych objętych prawną ochroną. Grunty przeznaczone pod zalesianie wyznaczone są przez gminy w ramach miejscowych planów zagospodarowania terenów. Zalesiania wykonywane są głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W piątym roku od zalesienia Starosta przekwalifikowuje te zalesienia na grunty leśne i tak w latach przekwalifikowano 36,7 ha gruntu. W 2014 r. nie dokonano zalesień ani przekwalifikowań gruntów na grunty leśne. Tworzenie nowych obszarów objętych ochroną prawną w Powiecie Rawickim jest bardzo ograniczone z uwagi na intensywną gospodarkę rolną i działalność gospodarczą. Ewentualne działania w tym zakresie nie należą do kompetencji organów powiatu. Programy rewitalizacji zieleni na terenach miejskich są tworzone i realizowane przez Gminy. Powiat Rawicki w miarę możliwości finansowych wspiera te działania z budżetu powiatu. Cel niezbędny III D Podjąć działania na rzecz rozwoju różnych form kultury, sportu i rekreacji. Na potrzeby społeczności lokalnych udostępniane jest boisko sportowe przy Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu oraz sale gimnastyczne przy szkołach, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym. Starostwo Powiatowe w Rawiczu w 2014 roku wspierało działania w następujących dziedzinach: 1. Kultura - dofinansowano i wsparto następujące imprezy: Olimpiada ortograficzna, XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce etap powiatowy, XXI Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym etap powiatowy, XVI Powiatowy Konkurs Muzyczno Plastyczny o Znanych Kompozytorach Johan Strauss (syn), Powiatowy Konkurs Historyczny Folklor na Ziemi Rawickiej, Regionalna Olimpiada Matematyczna Zostań Pitagorasem, Poznajemy Ziemię Rawicką, IX Konferencja Kocham moje miasto, III Powiatowy Otwarty Konkurs Fryzjerski, II Powiatowy Konkurs Historyczny, Powiatowy Konkurs Fotograficzny 7

8 Złota Polska Jesień, Turniej Wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza, Konkurs Plastyczny Mój świat, moje marzenia, Przygotowanie i realizacja spektaklu muzycznego/koncertu pt.: Senna Materia, Organizacja koncertu z okazji 90-lecia Orkiestry w Miejskiej Górce, Warsztaty wrażliwości i kreacji artystycznej, Rozwój Zespołu Wisieloki - warsztaty taneczno śpiewacze, Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych, Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie. 2. Kultura fizyczna i sport - dofinansowano i wsparto m.in. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona-Rawbud - Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie szachy, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KADET - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo dofinansowanie wynagrodzenia trenera i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego oraz Powiatowym Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu - Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Zrzeszenia LZS oraz Powiatowym Kalendarzu Zrzeszenia LZS, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu - Organizacja obozów sportowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sportu. Starostwo Powiatowe w Rawiczu zorganizowało i sfinansowało XV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlik o Puchar Starosty Rawickiego. Dofinansowane w 2014 r. były następujące imprezy: Zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży do lat 20 o Puchar Starosty Rawickiego, Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Turniej Strzelecki o godność Króla i Mistrza Żniwnego Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Zawody Wędkarskie o Grand Prix Policji Wielkopolski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rawicki Festiwal Sportu, Loty gołębi pocztowych, Zawody Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody, Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Sprawni Razem, Halowy Turniej Młodzików, Regionalny Mityng w Lekkiej Atletyce Placówek Kształcenie Specjalnego, I Rawicka Gala Sportów Walki, Turniej Kopa Sportowego, Zawody strzeleckie o tytuł Młodzieżowy Mistrz Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni sportowej, Strzelanie o Ryngraf Przechodni Ojca Świętego Jana Pawła II, XV Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka. Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Paro Konnymi, XVI Otwarty Rawicki Turniej Szachowy, Strzelanie o Klejnot Herbowy W. F. Małeckich, X Rawicki Turniej Judo, Turniej Strzelecki Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP o godność Króla Żniwnego i Mistrza Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego, Turniej Kopa Sportowego o Mistrzostwo Powiatu Rawickiego, Turniej Piłkarski OLDBOY o Puchar Starosty, XXI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Stanisława Pietraszka. 3. Turystyka i rekreacja - dofinansowano i wsparto działania, które Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Rawicz przygotowało dla mieszkańców powiatu rawickiego - imprezy turystyczne, zapewniające aktywne spędzanie wolnego czasu, poznawanie okolicy zamieszkania, jej historii i regionalnych tradycji. Uczestnikami rajdów, wycieczek i konkursów byli: dzieci i młodzież szkolna 627 osób oraz dorośli łącznie 1089 osób. Zorganizowano 4 rajdy, 3 wycieczki oraz 1 zlot i 2 spotkania plenerowe zgodnie z przyjętym Kalendarzem imprez na rok 2014, przeprowadzono Konkurs Poznajemy Ziemię Rawicką - dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu rawickiego kwiecień 2014 r. Przeprowadzono również szkolenia kadry funkcyjnej PTTK Oddział Rawicz, Kół PTTK Oddział Rawicz oraz Klubu PTTK Oddział Rawicz. 8

9 Cel niezbędny IIIE Stworzyć warunki współpracy między samorządami w zakresie wspólnej gospodarki odpadami Cel został zrealizowany, w 2010 r. nastąpiło uruchomienie wybudowanego z udziałem funduszy europejskich Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani k/ Leszna. Wcześniej wykonano rekultywację wszystkich składowisk odpadów działających na terenie 18 gmin oraz uruchomiono stację przeładunkową odpadów w Rawiczu i Gostyniu oraz kompostownie odpadów biodegradowalnych w Koszanowie k/ Śmigla. Od 2013 r. wszystkie gminy Powiatu Rawickiego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zleciły utworzonemu w tym celu związkowi gmin. Cel niezbędny IIIF Podjąć działania dla poprawy bezpieczeństwa publicznego. Powiat Rawicki w 2014 roku doinwestował w sprzęt i wyposażenie następujące jednostki: KPP w Rawiczu 3.000,00 zł na zakup urządzenia do badania trzeźwości; Magazyn sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych 1.111,00 zł na zakup pompy do wody i plandek z osprzętem. W zakresie ratownictwa medycznego w województwie wielkopolskim funkcjonuje system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu znajdują się urządzenia wspierające łączność między koordynatorem medycznym, a Zespołami Ratownictwa Medycznego S i P działającymi na terenie powiatu rawickiego. W uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim ww. urządzenia zostały podłączone do dedykowanej sieci internetowej, która ma zapewnić niezawodną łączność. Ponadto w siedzibie KP PSP przy ul. Scherwentkego 13 w Rawiczu, w którym pierwotnie miało funkcjonować Centrum Powiadamiana Ratunkowego, obecnie znajduje się sprawnie działające Zintegrowane Stanowisko Kierowania obsługujące nr alarmowy 998. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie realizuje zadań z zakresu bezpieczeństwa socjalnego. W 2014 roku funkcjonariusze z rawickiej jednostki policji prowadzili szereg działań i inwestycji, które miały bezpośredni wpływ na stan i poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Rawickim. Na terenie powiatu przeprowadzono dwie debaty społeczne pod hasłem Decydujmy Wspólnie. Debaty te odbyły się w Rawiczu oraz w Jutrosinie i były poświęcone poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prowadzony w tej formie dialog ze społeczeństwem pozwala na dokładne zdiagnozowanie realnych oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze ruchu drogowego byli przydzielani każdego dnia, by eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących, jak i piratów drogowych. Na bieżąco prowadzono działania między innymi pod nazwą Trzeźwy poranek, Niechronieni Prędkość. Do tego celu wykorzystywano sprzęt Alco-blow do kontrolnego badania stanu trzeźwości oraz sprzęt Iskra, służący do pomiaru prędkości. Poza tym funkcjonariusze uczestniczyli w różnych spotkaniach i szkoleniach, gdzie przekazywali swoją wiedzę związaną z bezpiecznym zachowaniem na drodze w domach, szkołach czy instytucjach. Dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych organizowano konkursy, turnieje, podczas których promowano normy społecznych zachowań 9

10 jak należy postępować, by nie paść ofiarą przestępstwa lub też uniknąć konfliktu z prawem. Jednym z realizowanych przedsięwzięć, prowadzonych już od kilku lat, w ramach porozumienia rawickiej policji i przedstawicieli starostwa jest kilkuletni projekt Bądź widoczny z misiem skierowany do pierwszoklasistów z Powiatu Rawickiego, podczas którego przekazywane są, jak i wpajane zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Realizowano również program Bezpieczny Senior przy ścisłej współpracy ze słuchaczami Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas takich spotkań policjanci przekazują wszelakie instruktaże oraz sposoby postępowania, by nie paść ofiarą przestępców, jak i również zdarzeń drogowych. W ramach doposażenia KP PSP Rawicz w urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz umundurowanie dokonano jego zakupów na wartość 29,9 tys. zł (zestaw sprzętu wysokościowego 1 kpl., antena bazowa RADMOR 1 szt, zestaw TRIAGE do segregacji poszkodowanych 1 szt., środki ochrony indywidualnej, odzież specjalna i umundurowanie). W związku z przejęciem przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie od dnia r. dyspozytorni medycznej umiejscowionej w Rawiczu, opracowano projekt Porozumienia o współpracy pomiędzy KP PSP w Rawiczu a WSzZ w Lesznie podczas prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego. Porozumienie zostało podpisane w dniu r. Do operatora telekomunikacyjnego INEA skierowano pismo w sprawie nieprawidłowego kierowania wywołań numeru alarmowego 997. Przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjno praktyczne, których tematyka dotyczyła przenoszenia SKKP w miejsce zastępcze, w celu zapewnienia ciągłości przyjmowania zgłoszeń alarmowych, dysponowania sił i środków, koordynacji działań ratowniczych oraz powiadamiania służb i instytucji współpracujących. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów łączności i alarmowania, urządzenia wchodzące w ich skład poddawano okresowym przeglądom serwisowym i usuwano stwierdzone usterki, a także dokonywano bieżącej aktualizacji danych teleadresowych strażaków, znajdujących się na tzw. listach alarmowych, ponadto zakupiono nową antenę do radiotelefonu stacjonarnego zainstalowanego w Stanowisku Kierowania KP PSP. Cel niezbędny III G Podąć działania w kierunku promocji i wsparcia lokalnego potencjału gospodarczego, lokalnych inicjatyw i alternatywnych form działalności gospodarczej w obszarach wiejskich. Działania te były podejmowane i prowadzone w ramach Programu i Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Odnowa i rozwój wsi oraz innych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nowe inicjatywy będą realizowane głównie w ramach PROW na lata Starostwo Powiatowe w Rawiczu prowadzi działalność informacyjną o tych projektach m.in. poprzez spotkania tematyczne, materiały informacyjne i instruktażowe, udział w targach i wystawach rolniczych. Cel niezbędny III H Podjąć działania w kierunku poprawy gospodarki wodnej powiatu. Główne zadanie regulacja Orli i jej dopływów jest realizowana przez administrację samorządową województwa wielkopolskiego z aktywnym udziałem Powiatu Rawickiego i tut. Gmin. Rzeka Orla została uregulowana do km , a do regulacji w granicach powiatu pozostanie ok. 7 km cieku. Dopływy Orli są przewidziane do regulacji w latach Zbiornik wodny Pakosław o pow. 29,8 ha i poj. ok. 1 mln m 3 wybudowany 1

11 w 2006 roku i zbiornik wodny - Jutrosin o pow. 91,4 ha i pojemności 2,1 mln m 3 j, są zagospodarowane tak, aby spełniały wszystkie zakładane funkcje przede wszystkim retencyjną i przeciwpowodziową. W 2013 r. zrealizowano odbudowę lewostronnego obwałowania rzeki Dąbroczna oraz przygotowania do modernizacji rzeki Dąbroczna na długości 13 km wraz z budową zbiornika wodnego Miejska Górka o pow. ca 30 ha i pojemności 1,0 mln m 3 wody. W 2014 roku kontynuowano działania przygotowujące inwestycję budowę zbiornika Miejska Górka. Szczegółowe urządzenia melioracyjne (rowy i drenarka) są konserwowane przez spółki wodne, jednak uchwalane budżety nie pozwalają na optymalny stopień realizacji tych zadań. Temat przygotowany został na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców

Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców BOJANOWO JUTROSIN MIEJSKA GÓRKA PAKOSŁAW RAWICZ ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców ZAPOWIEDZI Obchodzona w maju br. dziesiąta rocznica wstąpienia

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo