Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego"

Transkrypt

1 Załącznik Uchwały Nr./ /15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia... czerwca 2015 r. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego to dokument typowo planistyczny. Zawiera on wytyczoną misję, cele oraz kierunki działania podejmowane przez zarządzających samorządem powiatowym do roku Podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Rawickiego stanowi Wariant Rozwoju obejmujący 14 celów, którym to przypisano poszczególne kierunki działań. Do najważniejszych celów strategicznych należą: 1. Podjęcie działań w kierunku poprawy stanu technicznego i budowy nowej infrastruktury drogowej. 2. Tworzenie warunków zapobiegających dalszej degradacji środowiska i podejmować działania w kierunku wdrażania nowych technologii ochrony i oczyszczania zasobów przyrodniczych powiatu. Realizacja wyznaczonych w wariancie rozwoju celów i przypisanych im kierunków działań leży w kompetencji wielu instytucji funkcjonujących w powiecie. Przede wszystkim jest uzależniona od wykonywania przez te jednostki poszczególnych działań w ramach wyznaczonych celów. Poniżej przedstawiono działania podjęte w 2014 roku. Cel Strategiczny IA Podjąć działania w kierunku poprawy stanu technicznego i budowy nowej infrastruktury drogowej. W ubiegłym roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu realizował następujące zadania wpisujące się w założone cele oraz kierunki działania przedmiotowej Strategii: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ulica 3 Maja w Rawiczu od km do km na długości 0,240 km. 2. Przebudowa drogi chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka Wydawy w miejscowości Zielona Wieś w km do o długości 632 m. 3. Przebudowa chodnika w miejscowości Sowy w pasie drogi powiatowej nr 5491P Drogi Szkaradowo przy drodze powiatowej nr 5490P Pakosław Białykał, działka nr 122/5 i budowa kanalizacji deszczowej na długości 373 m, odcinek od skrzyżowania dróg 5490P z 5491P do szkoły. 4. Przebudowa drogi chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4906P Tarchalin Bojanowo w miejscowości Bojanowo, od km do km na długości 240 mb. Ponadto przez cały rok pracownicy ww. jednostki na terenie powiatu zajmowali się bieżącym utrzymaniem stanu technicznego dróg, ich naprawami i konserwacją. Cel Strategiczny IB Tworzyć warunki zapobiegające dalszej degradacji środowiska i podejmować działania w kierunku wdrażania nowych technologii ochrony i oczyszczania zasobów przyrodniczych powiatu. 1

2 Podobnie jak w latach ubiegłych w 2014 roku Radni Rady Powiatu Rawickiego zostali zapoznani z informacją o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Rawickim, o inwestycjach melioracyjnych, konserwacji cieków wodnych i regulacji stosunków wodnych na terenie Powiatu Rawickiego, o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim. Wymienione wyżej informacje zostały przyjęte stosownymi uchwałami. Cel priorytetowy II A Podjąć działania w kierunku montażu środków publicznych i prywatnych dla tworzenia projektów komunalnych. Zadania w ramach powyższego celu podejmowane są przez gminy powiatu. Cel priorytetowy II B Tworzyć warunki dla rozwoju sektora MSP na terenie powiatu i przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia i jego społecznym skutkom. Szczegółowe informacje na temat tworzenia warunków dla rozwoju sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości na terenie powiatu i przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia i jego społecznym skutkom zostały ujęte w Informacji o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2014 roku. W ubiegłym roku na realizację instrumentów i usług rynku pracy Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 5.138,6 tys. złotych. W ramach pracy Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano następujące działania: prace interwencyjne dla 37 bezrobotnych głównie do 25 roku życia (9 osób), długotrwale bezrobotnych (12 osób) i bezrobotnych pow. 50 lat (8 osób); szkolenia dla 43 osób głównie długotrwale bezrobotnych (22 osoby) i do 25 lat (17 osób); staże dla 112 osób głównie do 25 roku życia (66 osób) i długotrwale bezrobotnych (21 osób); udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 bezrobotnym; 12 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, w tym od 8 do 25 lat; 115 bezrobotnych zaktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych, w tym 90 długotrwale bezrobotnych; 3 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych w tym 2 trwale bezrobotnych. Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra zrealizowano: 1. Dwa programy związane z aktywizacją bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w ramach których: wsparto utworzenie miejsc pracy w formie refundacji wyposażenia dla 34 bezrobotnych w tym od 14 do 25 lat i 7 długotrwale bezrobotnych; udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 bezrobotnych w tym 4 osób do 25 lat; przeszkolono 23 bezrobotnych z tego 10 osób do 25 lat. 2. Program aktywizacji osób do 30 roku życia w ramach, którego: przyznano bony stażowe dla 44 bezrobotnych, 2

3 przyznano bony szkoleniowe 12 bezrobotnym. 3. Program aktywizacji bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach, którego: udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 6 bezrobotnym w tym 2 osobom długotrwale bezrobotnym; 12 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; przeszkolono 4 osoby. W ramach programów współfinansowanych z EFS realizowano projekt systemowy w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie pod nazwą Powrót-readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne, głównie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia (45 osób), długotrwale bezrobotne (129 osób), do 25 roku życia (171 osób), osoby niepełnosprawne (23 osoby). Ogółem w roku 2014 wsparciem objęto 368 osób (w tym 201 kobiet), z tego: - szkoleniami 66 osób, w tym 14 kobiet; - do odbycia stażu skierowano 195 osób, w tym 129 kobiet; - środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 107 bezrobotnych, w tym 58 kobiet. Ponadto ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu zaktywizowano 10 osób niepełnosprawnych, w tym: - 2 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; - 6 osób zostało zatrudnionych w ramach refundacji wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej; - 2 osoby skierowano do odbycia stażu. Koszt realizacji tych działań aktywizujących zamknął się kwotą 218,3 tys. zł. Cel priorytetowy II C Wzmacniać istniejące struktury oświaty i jej bazę oraz skutecznie wykorzystywać wysoko wykwalifikowaną kadrę dla rozwoju efektów edukacyjnych. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w 2014 roku w ramach poprawy stanu technicznego i jakości bazy lokalowej przeprowadziło remont sufitu oraz bieżącą konserwację (odnowienie) sali sportowej tzw. starej części, pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów dla pracowników szkoły. Ponadto pomalowano szatnie uczniowskie, założono blokady parkingowe oraz wykonano prace projektowe remontu dachu i poddasza budynku dydaktycznego. Zakupiono tablice suchościeralno magnetyczne, materace na salę sportową, czteroosobowe ławki korytarzowe dla uczniów. Szkołę doposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tj. kserokopiarkę, komputery do pracowni, tablicę interaktywną, projektor, laptopy, ekrany, zestawy głośników. W ramach realizacji projektu Akademia Talentów Przyrodniczych pozyskano nieodpłatnie: tablicę interaktywną, notebook, projektor Vivitek, aparat cyfrowy i aparat GPS. W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu zakupiono do nauki w zawodzie technik budownictwa oprogramowanie ArCADia dla 15 stanowisk (Konstruktor - Belka stalowa 15 EDU, Konstruktor -Belka żelbetonowa 15 EDU, Konstruktor -Fundamenty bezpośrednie 05 EDU, Konstruktor -Moduł zarządzania + obciążenia 06 EDU, Konstruktor - Wiązary dachowe drewniane 05 EDU). Na 6 stanowiskach wymieniono zestawy komputerowe. Ponadto zakupiono oprogramowanie uczniowskie Windows DreamSpark Premium, centrale telefoniczne do zawodu technik teleinformatyk (serwery telekomunikacyjne Slicam IPM - 3

4 032 EU, pakiety startowe licencji VoIP 2 kanały, pakiety dodatkowe licencji VoIP 2 kanały) i projektory do pracowni. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu poprawiono stan techniczny i jakość bazy lokalowej poprzez wymianę okien, remont korytarza, łazienek i sal, a także naprawę dachu na sali gimnastycznej. Ponadto doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tj. kompleksowe wyposażenie sali multimedialnej (tablica multimedialna z projektorem), programy edukacyjne do nauki w gimnazjum Akademia umysłu pakiet multimedialny, słup wodny do sali polisensorycznej, notebooki z drukarką, kamery cyfrowe i telewizor do monitoringu obiektu szkoły. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie ten cel realizowano biorąc pod uwagę dostosowanie bazy szkolnej głównie pod organizację i tworzenie ośrodków egzaminacyjnych w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych. W Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu podjęto działania w celu sfinansowania powstania pracowni chemicznej oraz doposażenia pracowni biologicznej, m.in. dzięki zajęciom w ramach unijnego projektu edukacyjnego Moje Liceum na 5. Doposażono szkołę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zakupując projektory mulitnedialne do pracowni językowych oraz aparat cyfrowy i mikrofon dla uczniów kształcących się w zawodzie fototechnik. Zorganizowano Szkolny Ośrodek Kariery oraz zajęcia i konsultacje z doradcą zawodowym. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w 2014 odmalowano gabinet psychologiczny, sanitariaty, dokonywano bieżących napraw i koniecznych przeglądów stanu technicznego obiektu. Do poradni zakupiono książki, programy rehabilitacyjne, pomoce dydaktyczne niezbędnych do prowadzenia rewalidacji i wspomagania dzieci słabowidzących i niewidomych. Ponadto uzupełniono bazę testową do diagnozy psychologicznej, zakupiono wystandaryzowane testy i sprawdziany do diagnozy pedagogicznej oraz komputery i drukarki dla stanowisk administracyjnych. Cel priorytetowy II D Podjąć działania w kierunku tworzenia projektów ponadlokalnych na terenie powiatu i wzmacniać procesy przedinwestycyjne dla skuteczniejszej absorpcji dotacji z Funduszy Strukturalnych. Ze względu na zmniejszone środki finansowe powiatu oraz brak szczegółowego opisu osi priorytetowych PO WRPO cel ten nie był realizowany. Cel niezbędny IIIA Tworzyć warunki do zahamowania procesów emigracyjnych młodego pokolenia z terenu powiatu oraz stworzyć możliwości samorealizacji. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w 2014 roku oferowało uczniom zajęcia innowacyjne Polska w świecie, Ekologia krajobrazu, Komunikacja i autopromocja, Ekonomia społeczna. Ponadto organizowano: fakultety dla maturzystów i próbne egzaminy maturalne, spotkania i wykłady z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, wyjazdy na wykłady otwarte na 4

5 wyższych uczelniach, wycieczki zagraniczne (Paryż, Berlin, Londyn, Włochy). Nauczyciele wraz z uczniami uczestniczyli w Debatach Oxfordzkich, Lidze Historycznej, Lidze Angielskiej. Liceum współpracowało z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w ramach realizacji projektu Akademia Talentów Przyrodniczych oraz szkołą partnerską z Attendorn (Niemcy). Szkoła realizowała także projekt Uniwersytet w Twojej szkole seria wykładów online (UAM, Politechnika Poznańska, Akademia Medyczna) i projekt edukacyjny Ekonomia w praktyce finansowany przez UE. Nauczanie języków obcych było również możliwe na poziomie rozszerzonym. Placówka stosowała także elementy promocji, tj. wydano foldery promujące ofertę edukacyjną szkoły i profili, redagowano artykuły do prasy lokalnej i na portale internetowe, przeprowadzono konkurs na nowe logo szkoły, uruchomiono nową stronę internetową, na której m.in. prezentowano przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów oferty liceum dla gimnazjalistów i ich rodziców. W wyniku współpracy z innymi instytucjami gimnazjaliści są zapraszani na zajęcia z biologii, chemii, współorganizowano środowiskowe imprezy sportowe. W Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu poprawiono dostępność oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów i ich rodziców poprzez spotkania z nimi w ich placówkach macierzystych, organizowano także Drzwi Otwarte. Promocja oferty odbywała się podczas Targów Edukacyjnych, na stronie internetowej szkoły, w mediach i na portalu społecznościowym. Bezpośrednio w placówce były organizowane lekcje otwarte dla gimnazjalistów, czy też tworzono nowe kółka zainteresowań, co zdecydowanie wzbogaciło samą ofertę. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie oferta edukacyjna w 2014 roku wpisywała się w potrzeby mieszkańców oraz była tak skonstruowana, aby ułatwić dostęp do rynku pracy. W szczególności podkreślić należy kursy prowadzone przez CKU. Kursy operatorów kombajnów zbożowych, sieczkarni samojezdnych czy wózków widłowych o zmiennym wysięgu, przyczyniły się nie tylko do poprawy możliwości podniesienia kwalifikacji przez uczestników, ale przede wszystkim w wielu sytuacjach umożliwiły im zdobycie pracy. Na uwagę zasługuje fakt, iż placówka nieprzerwanie od 2012 roku prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Rolnicze. Pozwalają one rolnikom uzyskać niezbędne kwalifikacje potrzebne przy aplikowaniu o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe kierunki kształcenia w szkole dla młodzieży prowadzone się po uprzedniej opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, więc także wpisują się w lokalną strategię rozwoju i promocji zatrudnienia. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu dba o ten cel poprzez; informowanie za pośrednictwem wykonanych broszur informacyjnych dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu oraz Oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, które rozesłano do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, a także do stowarzyszeń i ośrodków zdrowia, prezentowania swojej oferty na Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy, organizowaniu w placówce Dnia Otwartego, umieszczaniu swojej oferty na stronie internetowej, a także przygotowując wg własnego projektu filmy reklamowe, bilbordy, foldery i inne materiały reklamowe. 5

6 Natomiast rawicka Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna realizowała zadania z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery. Prowadziła zespół wsparcia dla doradców zawodowych szkół i placówek Powiatu Rawickiego. W roku 2014 zostały zaprezentowane i omówione nowe metody badań predyspozycji zawodowych, prowadzono zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz w ramach udziału i organizacji VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zrealizowano warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na temat Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy (objęto nimi 168 uczniów), wykład Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy (wysłuchało 170 uczniów), warsztaty dla uczniów klas VI szkół podstawowych na temat Moje zainteresowania, a wybór przyszłego zawodu (objęto nimi 206 uczniów), indywidualne badania związane z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej 27 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, indywidualne porady zawodowe po badaniach preferencji zawodowych 26 uczniów. Ponadto placówka aktywnie uczestniczyła w Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy prezentując swoją ofertę oraz udzielała indywidualnych porad zawodowych bez badań. Cel niezbędny III B Tworzyć warunki dla rozwoju powiatu i spójności jego infrastruktury społecznej i gospodarczej z wymogami polskiego prawa i standardami U.E. W Domu Pomocy Społecznej w Pakówce na bieżąco realizowane były remonty oraz zakupy w celu utrzymania na odpowiednim poziomie ustawowego standardu placówki mimo ograniczonych środków finansowych. W 2014 r. wykonano prace remontowo budowlane polegające na odwilgoceniu pomieszczeń magazynu żywnościowego, wymalowano sufity i ściany w pokojach mieszkańców z powodu zawilgocenia, spowodowanego fatalnym stanem dachów oraz klatki schodowej i korytarzy w budynkach Labirynt i Gniazdo. Doposażono pokoje mieszkańców poprzez zakup mebli, tapczanów, łóżek rehabilitacyjnych (dla obłożnie chorych mieszkańców), sprzętu AGD na pobyty dzienne. Dodatkowo wyremontowano schody w postaci uzupełnienia płytek: wejście główne, taras i schody przy stołówce, zmodernizowano sieć telewizyjną, dokonano wymiany drzwi do pokoi mieszkańców w budynku Labirynt wymagające odnowienia ze względu na znaczne zniszczenie. W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców zgodnie z określonymi standardami (szeroki dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, kontakt z rodzinami oraz środowiskiem lokalnym), zakupiono dodatkowy samochód typu VAN. W Domu Pomocy Społecznej w Osieku podnoszono standard świadczonych usług poprzez m.in. zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacowym, wymianę dachu na budynku pałacowym, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, zainstalowanie klap oddymiających w budynku mieszkalnym Nowy Blok, wykonanie monitoringu/kamery oraz oprzyrządowanie / w pomieszczeniu przymusu bezpośredniego oraz położenie masy asfaltowej na terenie wokół budynku pałacowego w celu wyrównania powierzchni. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w 2014 r. podnoszono standard świadczonych usług poprzez sukcesywne odnawianie pokoi mieszkalnych wychowanków, zakup do nich nowego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. Ponadto wymieniono 24 okna (w pokojach wychowanków, korytarzach, 6

7 pokoju wychowawców, jadalni, kuchni, obieralni, biurach, korytarzach) oraz grzejniki z żeliwnych na aluminiowe. Przeprowadzono roboty przy dworze w Łaszczynie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na: budowie instalacji drenarskiej, remoncie i wymianie studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, wykonaniu zewnętrznych izolacji pionowych ścian fundamentowych wraz z wymianą studzienek okiennych (doświetlaczy piwnicznych), wymianie ciągów pieszych z płyt betonowych i opasek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej prostokątnej szarej i opaski żwirowe oraz wymianie schodów zewnętrznych. Wyposażono w sprzęt RTV Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Organizowano pomoc kobietom i dzieciom będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Rawickiego polegającą na świadczeniu pomocy socjalnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz współpracowano z Fundacją Ochrony Zabytków i Pomników Przyrody z siedzibą w Poznaniu. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na zasadach określonych ustawowo i w regulaminie organizacyjnym dot. rodzin zastępczych/usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej. Cel niezbędny III C Podjąć działania mające na celu powiększenie obszarów leśnych i zasobów przyrodniczych objętych prawną ochroną. Grunty przeznaczone pod zalesianie wyznaczone są przez gminy w ramach miejscowych planów zagospodarowania terenów. Zalesiania wykonywane są głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W piątym roku od zalesienia Starosta przekwalifikowuje te zalesienia na grunty leśne i tak w latach przekwalifikowano 36,7 ha gruntu. W 2014 r. nie dokonano zalesień ani przekwalifikowań gruntów na grunty leśne. Tworzenie nowych obszarów objętych ochroną prawną w Powiecie Rawickim jest bardzo ograniczone z uwagi na intensywną gospodarkę rolną i działalność gospodarczą. Ewentualne działania w tym zakresie nie należą do kompetencji organów powiatu. Programy rewitalizacji zieleni na terenach miejskich są tworzone i realizowane przez Gminy. Powiat Rawicki w miarę możliwości finansowych wspiera te działania z budżetu powiatu. Cel niezbędny III D Podjąć działania na rzecz rozwoju różnych form kultury, sportu i rekreacji. Na potrzeby społeczności lokalnych udostępniane jest boisko sportowe przy Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu oraz sale gimnastyczne przy szkołach, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym. Starostwo Powiatowe w Rawiczu w 2014 roku wspierało działania w następujących dziedzinach: 1. Kultura - dofinansowano i wsparto następujące imprezy: Olimpiada ortograficzna, XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce etap powiatowy, XXI Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym etap powiatowy, XVI Powiatowy Konkurs Muzyczno Plastyczny o Znanych Kompozytorach Johan Strauss (syn), Powiatowy Konkurs Historyczny Folklor na Ziemi Rawickiej, Regionalna Olimpiada Matematyczna Zostań Pitagorasem, Poznajemy Ziemię Rawicką, IX Konferencja Kocham moje miasto, III Powiatowy Otwarty Konkurs Fryzjerski, II Powiatowy Konkurs Historyczny, Powiatowy Konkurs Fotograficzny 7

8 Złota Polska Jesień, Turniej Wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza, Konkurs Plastyczny Mój świat, moje marzenia, Przygotowanie i realizacja spektaklu muzycznego/koncertu pt.: Senna Materia, Organizacja koncertu z okazji 90-lecia Orkiestry w Miejskiej Górce, Warsztaty wrażliwości i kreacji artystycznej, Rozwój Zespołu Wisieloki - warsztaty taneczno śpiewacze, Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych, Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie. 2. Kultura fizyczna i sport - dofinansowano i wsparto m.in. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona-Rawbud - Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie szachy, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KADET - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo dofinansowanie wynagrodzenia trenera i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego oraz Powiatowym Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu - Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Zrzeszenia LZS oraz Powiatowym Kalendarzu Zrzeszenia LZS, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu - Organizacja obozów sportowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sportu. Starostwo Powiatowe w Rawiczu zorganizowało i sfinansowało XV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlik o Puchar Starosty Rawickiego. Dofinansowane w 2014 r. były następujące imprezy: Zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży do lat 20 o Puchar Starosty Rawickiego, Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Turniej Strzelecki o godność Króla i Mistrza Żniwnego Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Zawody Wędkarskie o Grand Prix Policji Wielkopolski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rawicki Festiwal Sportu, Loty gołębi pocztowych, Zawody Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody, Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Sprawni Razem, Halowy Turniej Młodzików, Regionalny Mityng w Lekkiej Atletyce Placówek Kształcenie Specjalnego, I Rawicka Gala Sportów Walki, Turniej Kopa Sportowego, Zawody strzeleckie o tytuł Młodzieżowy Mistrz Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni sportowej, Strzelanie o Ryngraf Przechodni Ojca Świętego Jana Pawła II, XV Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka. Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Paro Konnymi, XVI Otwarty Rawicki Turniej Szachowy, Strzelanie o Klejnot Herbowy W. F. Małeckich, X Rawicki Turniej Judo, Turniej Strzelecki Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP o godność Króla Żniwnego i Mistrza Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego, Turniej Kopa Sportowego o Mistrzostwo Powiatu Rawickiego, Turniej Piłkarski OLDBOY o Puchar Starosty, XXI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Stanisława Pietraszka. 3. Turystyka i rekreacja - dofinansowano i wsparto działania, które Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Rawicz przygotowało dla mieszkańców powiatu rawickiego - imprezy turystyczne, zapewniające aktywne spędzanie wolnego czasu, poznawanie okolicy zamieszkania, jej historii i regionalnych tradycji. Uczestnikami rajdów, wycieczek i konkursów byli: dzieci i młodzież szkolna 627 osób oraz dorośli łącznie 1089 osób. Zorganizowano 4 rajdy, 3 wycieczki oraz 1 zlot i 2 spotkania plenerowe zgodnie z przyjętym Kalendarzem imprez na rok 2014, przeprowadzono Konkurs Poznajemy Ziemię Rawicką - dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu rawickiego kwiecień 2014 r. Przeprowadzono również szkolenia kadry funkcyjnej PTTK Oddział Rawicz, Kół PTTK Oddział Rawicz oraz Klubu PTTK Oddział Rawicz. 8

9 Cel niezbędny IIIE Stworzyć warunki współpracy między samorządami w zakresie wspólnej gospodarki odpadami Cel został zrealizowany, w 2010 r. nastąpiło uruchomienie wybudowanego z udziałem funduszy europejskich Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani k/ Leszna. Wcześniej wykonano rekultywację wszystkich składowisk odpadów działających na terenie 18 gmin oraz uruchomiono stację przeładunkową odpadów w Rawiczu i Gostyniu oraz kompostownie odpadów biodegradowalnych w Koszanowie k/ Śmigla. Od 2013 r. wszystkie gminy Powiatu Rawickiego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zleciły utworzonemu w tym celu związkowi gmin. Cel niezbędny IIIF Podjąć działania dla poprawy bezpieczeństwa publicznego. Powiat Rawicki w 2014 roku doinwestował w sprzęt i wyposażenie następujące jednostki: KPP w Rawiczu 3.000,00 zł na zakup urządzenia do badania trzeźwości; Magazyn sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych 1.111,00 zł na zakup pompy do wody i plandek z osprzętem. W zakresie ratownictwa medycznego w województwie wielkopolskim funkcjonuje system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu znajdują się urządzenia wspierające łączność między koordynatorem medycznym, a Zespołami Ratownictwa Medycznego S i P działającymi na terenie powiatu rawickiego. W uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim ww. urządzenia zostały podłączone do dedykowanej sieci internetowej, która ma zapewnić niezawodną łączność. Ponadto w siedzibie KP PSP przy ul. Scherwentkego 13 w Rawiczu, w którym pierwotnie miało funkcjonować Centrum Powiadamiana Ratunkowego, obecnie znajduje się sprawnie działające Zintegrowane Stanowisko Kierowania obsługujące nr alarmowy 998. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie realizuje zadań z zakresu bezpieczeństwa socjalnego. W 2014 roku funkcjonariusze z rawickiej jednostki policji prowadzili szereg działań i inwestycji, które miały bezpośredni wpływ na stan i poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Rawickim. Na terenie powiatu przeprowadzono dwie debaty społeczne pod hasłem Decydujmy Wspólnie. Debaty te odbyły się w Rawiczu oraz w Jutrosinie i były poświęcone poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prowadzony w tej formie dialog ze społeczeństwem pozwala na dokładne zdiagnozowanie realnych oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze ruchu drogowego byli przydzielani każdego dnia, by eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących, jak i piratów drogowych. Na bieżąco prowadzono działania między innymi pod nazwą Trzeźwy poranek, Niechronieni Prędkość. Do tego celu wykorzystywano sprzęt Alco-blow do kontrolnego badania stanu trzeźwości oraz sprzęt Iskra, służący do pomiaru prędkości. Poza tym funkcjonariusze uczestniczyli w różnych spotkaniach i szkoleniach, gdzie przekazywali swoją wiedzę związaną z bezpiecznym zachowaniem na drodze w domach, szkołach czy instytucjach. Dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych organizowano konkursy, turnieje, podczas których promowano normy społecznych zachowań 9

10 jak należy postępować, by nie paść ofiarą przestępstwa lub też uniknąć konfliktu z prawem. Jednym z realizowanych przedsięwzięć, prowadzonych już od kilku lat, w ramach porozumienia rawickiej policji i przedstawicieli starostwa jest kilkuletni projekt Bądź widoczny z misiem skierowany do pierwszoklasistów z Powiatu Rawickiego, podczas którego przekazywane są, jak i wpajane zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Realizowano również program Bezpieczny Senior przy ścisłej współpracy ze słuchaczami Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas takich spotkań policjanci przekazują wszelakie instruktaże oraz sposoby postępowania, by nie paść ofiarą przestępców, jak i również zdarzeń drogowych. W ramach doposażenia KP PSP Rawicz w urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz umundurowanie dokonano jego zakupów na wartość 29,9 tys. zł (zestaw sprzętu wysokościowego 1 kpl., antena bazowa RADMOR 1 szt, zestaw TRIAGE do segregacji poszkodowanych 1 szt., środki ochrony indywidualnej, odzież specjalna i umundurowanie). W związku z przejęciem przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie od dnia r. dyspozytorni medycznej umiejscowionej w Rawiczu, opracowano projekt Porozumienia o współpracy pomiędzy KP PSP w Rawiczu a WSzZ w Lesznie podczas prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego. Porozumienie zostało podpisane w dniu r. Do operatora telekomunikacyjnego INEA skierowano pismo w sprawie nieprawidłowego kierowania wywołań numeru alarmowego 997. Przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjno praktyczne, których tematyka dotyczyła przenoszenia SKKP w miejsce zastępcze, w celu zapewnienia ciągłości przyjmowania zgłoszeń alarmowych, dysponowania sił i środków, koordynacji działań ratowniczych oraz powiadamiania służb i instytucji współpracujących. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów łączności i alarmowania, urządzenia wchodzące w ich skład poddawano okresowym przeglądom serwisowym i usuwano stwierdzone usterki, a także dokonywano bieżącej aktualizacji danych teleadresowych strażaków, znajdujących się na tzw. listach alarmowych, ponadto zakupiono nową antenę do radiotelefonu stacjonarnego zainstalowanego w Stanowisku Kierowania KP PSP. Cel niezbędny III G Podąć działania w kierunku promocji i wsparcia lokalnego potencjału gospodarczego, lokalnych inicjatyw i alternatywnych form działalności gospodarczej w obszarach wiejskich. Działania te były podejmowane i prowadzone w ramach Programu i Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Odnowa i rozwój wsi oraz innych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nowe inicjatywy będą realizowane głównie w ramach PROW na lata Starostwo Powiatowe w Rawiczu prowadzi działalność informacyjną o tych projektach m.in. poprzez spotkania tematyczne, materiały informacyjne i instruktażowe, udział w targach i wystawach rolniczych. Cel niezbędny III H Podjąć działania w kierunku poprawy gospodarki wodnej powiatu. Główne zadanie regulacja Orli i jej dopływów jest realizowana przez administrację samorządową województwa wielkopolskiego z aktywnym udziałem Powiatu Rawickiego i tut. Gmin. Rzeka Orla została uregulowana do km , a do regulacji w granicach powiatu pozostanie ok. 7 km cieku. Dopływy Orli są przewidziane do regulacji w latach Zbiornik wodny Pakosław o pow. 29,8 ha i poj. ok. 1 mln m 3 wybudowany 1

11 w 2006 roku i zbiornik wodny - Jutrosin o pow. 91,4 ha i pojemności 2,1 mln m 3 j, są zagospodarowane tak, aby spełniały wszystkie zakładane funkcje przede wszystkim retencyjną i przeciwpowodziową. W 2013 r. zrealizowano odbudowę lewostronnego obwałowania rzeki Dąbroczna oraz przygotowania do modernizacji rzeki Dąbroczna na długości 13 km wraz z budową zbiornika wodnego Miejska Górka o pow. ca 30 ha i pojemności 1,0 mln m 3 wody. W 2014 roku kontynuowano działania przygotowujące inwestycję budowę zbiornika Miejska Górka. Szczegółowe urządzenia melioracyjne (rowy i drenarka) są konserwowane przez spółki wodne, jednak uchwalane budżety nie pozwalają na optymalny stopień realizacji tych zadań. Temat przygotowany został na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/632/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 6 marca 2014 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku. I. Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2007 roku. Lp. 1. 2. 3. 4. Rok 2007 Numer / I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Przebudowa-remont drogi pow. nr (05774)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku.

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku. Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku. Lp. 1. 2. 3. Rok 2008 I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzemesznie.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie na lata 2015-2017 Priorytety pracy. 1. Poprawa warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły oraz boisk

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za lata 2013-2014 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016

Sprawozdanie za lata 2013-2014 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr II/16/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2014 r. Sprawozdanie za lata 2013-2014 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA ZARYS KONCEPCJI wizja szkoły; analiza potrzeb edukacyjnych określenie celów priorytetowych; kierunki rozwoju od przedszkola do matury; integracja ZSO nr 8; uzupełnienie Programu Wychowawczego; kadra pedagogiczna;

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy Diagnoza rynku pracy i sposoby aktywizacji absolwentów szkół i osób bezrobotnych Białystok, 12 czerwca 2014 roku Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Lista definicji ów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 10.12.2015 r. 2016-01-22 10:52:04 Lp. Nr W sprawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo