Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r."

Transkrypt

1 Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe r. Lp. Projekt odawca 1 MS Projekty załoŝeń projektów ustaw Tytuł dokumentu Projekt (MS) załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Opis: Jaki problem rozwiązuje regulacja: 1. Sztywne ograniczenie praw i wolności osób niepełnosprawnych wskutek ubezwłasnowolnienia. 2. Niezgodność dotychczasowych regulacji dotyczących zawierania małŝeństw przez osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz powszechna krytyka tych regulacji. 3. Brak regulacji umoŝliwiających wykonanie orzeczenia o umieszczeniu małoletniego nieprzebywającego na terytorium RP w pieczy zastępczej na terenie RP, co utrudnia realizację art. 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małŝeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. 4. Niezadowalająca skuteczność wykonywania orzeczeń sądowych o odebraniu dziecka. 5. Nieefektywne postępowania opiekuńcze prowadzone przez sądy rodzinne. 6. Konieczność przedratyfikacyjnego dostosowania prawa krajowego do standardów Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Data wpłynięcia do MG zgłaszania uwag

2 2 MF Rekomendowane rozwiązania: 1. a) Zastąpienie modelu, w którym orzeczeniem sądowym pozbawia się osobę zdolności do czynności prawnych, zasadą pełnej zdolności do czynności prawnej osoby dorosłej oraz ograniczenia moŝliwości korzystania z niej w drodze wyjątku w przypadku gdy jest to konieczne ze względu na stan osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Zakres tych ograniczeń byłby ustalany w sposób indywidualny, z uwzględnieniem sytuacji konkretnej osoby. b) Rezygnacja z obecnie funkcjonujących odrębnych instytucji: opieki nad ubezwłasnowolnionymi całkowicie, kurateli nad ubezwłasnowolnionym częściowo, kurateli dla osoby niepełnosprawnej i zastąpienie ich instytucją opieki o zróŝnicowanym zakresie i formie, dostosowanym do sytuacji poszczególnych osób. 2. Zniesienie dotychczasowych przeszkód małŝeńskich: ubezwłasnowolnienia całkowitego, choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego, z jednoczesnym wprowadzeniem nowej przesłanki uniemoŝliwiającej zawarcie małŝeństwa w postaci zaburzeń psychicznej. 3. Uregulowanie procedury wyraŝania przez sąd polski zgody na umieszczenie małoletniego w polskiej placówce opiekuńczej lub rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub właściwego organu innego państwa członkowskiego UE. 4. Przyznanie Policji uprawnienia do przeszukania pomieszczeń w celu wykonania sądowego orzeczenia o odebraniu osoby podlegającej przymusowemu odebraniu. 5. Ujednolicenie składu sądu orzekającego w sprawach opiekuńczych. 6. Wprowadzenie instytucji uniewaŝnienia przysposobienia w wypadku wymuszonego zaginięcia, o którym mowa w Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Projekt (MF) załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2014 r., Opis: Przedmiotowa propozycja legislacyjna stanowi reakcję na strukturalne niedopasowanie terminów finansowania w sektorze bankowym, gdzie długoterminowe aktywa finansowane są krótkoterminowymi depozytami. Stwarza to istotne zagroŝenie dla stabilności polskiego sektora bankowego, który posiada co prawda stosunkowo wysoką płynność krótkoterminową, natomiast płynność długoterminowa jest w istotnym stopniu ograniczona. Jednocześnie, w konsekwencji

3 kryzysu na rynku finansowym, zachodzą istotne zmiany w otoczeniu regulacyjnym sektora bankowego na poziomie wspólnotowym. W dniu 26 czerwca 2013 r. został uchwalony tzw. pakiet CRD IV, który przewiduje istotne zmiany w zakresie norm płynności krótkoterminowej i długoterminowej. W szczególności naleŝy zwrócić uwagę na wymóg utrzymywania minimalnego akceptowalnego poziomu stabilnego finansowania, bazując na charakterystyce płynnościowej aktywów i działalności banku w horyzoncie 1 roku. Wskaźnik płynności długoterminowej wymusi strukturalne zmiany w profilach płynnościowych instytucji poprzez odejście od niedopasowania finansowania w krótkim terminie, w kierunku bardziej stabilnego, długoterminowego finansowania aktywów i działalności banku. Mając na uwadze powyŝsze wymagany jest rozwój długookresowych instrumentów dłuŝnych, w celu umoŝliwienia bankom ograniczenia strukturalnego niedopasowania terminów finansowania, jak równieŝ wypełnienia norm regulacyjnych. Jednocześnie szczególny nacisk naleŝy połoŝyć na rozwój systemu emisji listów zastawnych papierów wartościowych charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz jednoczesnym niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. List zastawny moŝe być bowiem emitowany wyłącznie przez specjalistyczny bank hipoteczny na podstawie kredytu, zabezpieczonego na nieruchomości lub kredytów udzielonych albo poręczanych przez wskazane w ustawie instytucje publiczne. Przy czym wycena przedmiotu zabezpieczenia takiego kredytu, na potrzeby emisji listów zastawnych, jest bardziej restrykcyjna niŝ ogólnie przyjęte normy funkcjonujące wśród banków uniwersalnych. Nadto naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe banki hipoteczne są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, o ograniczonym zakresie działania, w zasadzie obejmującym udzielanie kredytów lub ich nabywanie oraz emisję listów zastawnych, nie są natomiast uprawnione do gromadzenia depozytów. Wpływa to na ich stabilność i bezpieczeństwo. 3

4 Lp. Projekt odawca 1 MS Projekty ustaw Tytuł dokumentu Poprawiona wersja projektu (MS) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UA 28). Opis: Projekt ustawy wprowadza zmiany w prawie cywilnym w zakresie formy czynności prawnych oraz stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Informatyzacja postępowania sądowego przyczyni się do wymiernych oszczędności w sądownictwie, poprawi efektywność pracy sądów oraz zwiększy dostęp do sądu. Projekt opiera się na realnych moŝliwościach technicznych polskich sądów oraz uwzględnia poziom przygotowania prawników do korzystania z nowych technologii. Projektowane przepisy nie będą zatem regulacjami martwymi, niestosowanymi z uwagi na nieprzystawanie do realiów praktyki. Projekt obejmuje teŝ zmiany w przepisach normujących postępowanie rozpoznawcze, klauzulowe oraz egzekucyjne, jak równieŝ spadkowe. Projektowane regulacje słuŝą przyspieszeniu postępowań sądowych poprzez ograniczenie kognicji sądów, rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są wykorzystywane przez uczestników postępowań w celu ich przedłuŝania. Propozycje zmian w przepisach regulujących postępowanie klauzulowe są związane z koniecznością wyraźnego dopuszczenia tzw. uproszczonej klauzuli wykonalności, unormowania zasad sporządzania uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności oraz uregulowania biegu terminu do zaskarŝenia tego orzeczenia. Celem projektowanych regulacji w zakresie postępowania egzekucyjnego jest równieŝ zwiększenie efektywności egzekucji. Data wpłynięci a do MG zgłaszania uwag

5 Projekty rozporządzeń Lp. Projekt odawca 1 MF 2 MRiRW 3 MNiSW Tytuł dokumentu Projekt rozporządzenia MF w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego. Data wpłynięcia do MG zgłaszan ia uwag Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/ MSW Projekty (MSW) rozporządzeń RM w sprawie: 1) minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium RP badania naukowe lub prace rozwojowe oraz dokumentów które mogą potwierdzić moŝliwość uzyskania takich środków, 2) minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zmierza na terytorium RP podjąć lub kontynuować naukę oraz dokumentów mogących potwierdzić moŝliwość uzyskania takich środków, 3) minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musiał posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium RP oraz dokumentów mogących potwierdzić moŝliwość uzyskania takich środków MSW 6 MSW Projekt rozporządzenia MSW w sprawie wzoru formularza decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu Projekt (MSW) rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy StraŜy Granicznej

6 7 MF 8 MIiR 9 MIiR 10 MF 11 MRiRW 12 MRiRW Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 14a- 14c ustawy o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposobu realizacji obowiązku ich przekazywania. Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt (MF) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okoronowanego, przetartego wzdłuŝnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku acer saccharum Marsh, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum MON Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji MON Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg Ŝołnierzom zawodowym

7 15 MON Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla Ŝołnierzy zawodowych MS Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie staŝu asystenckiego MSW 18 MEN Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki " ZasłuŜony dla ochrony przeciwpoŝarowej " Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych MSZ 20 MSW Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do parlamentu Europejskiego w RP dla obywateli polskich oraz obywateli UE niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących w RP przebywających za granicą. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów MSW 22 MZ Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom przez SG Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odznak " Dawca Przeszczepu " i " ZasłuŜony Dawca Przeszczepu " MON Projekt rozporządzenia MON w sprawie urlopów Ŝołnierzy zawodowych

8 Projekty innych dokumentów rządowych Lp. Projekt odawca 1 MAiC 2 MS 3 ABW 4 MPiPS 5 PRM Tytuł dokumentu wpłynięcia do MG zgłaszania uwag Projekt (MAiC) stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107) Projekt (MS) stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy nr 2207) Projekt wniosku (ABW) o udzielenie przez RM zgody na podpisanie Umowy między Rządem RO a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Pierwsze (MPiPS) sprawozdanie z wykonywania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Nowy tekst projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji RM Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgijskiej o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej MRiRW Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925) Projekt (MRiRW) stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin MEN Projekt (MEN) Sprawozdania z realizacji w roku 2013 Rządowego programu na lata

9 Bezpieczna i przyjazna szkoła. 10 MIiR 11 MIiR Projekt (MIiR) Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.) Projekt (MIiR) stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk nr 2117) MRiRW 13 MS Projekt (MRiRW) Porozumienia miedzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko- Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej. Projekt stanowiska (MS) Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk 2169) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 2182) MON 15 MON 16 UOKiK Projekt (MON) Umowy Ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności Projekt (MON) Umowy ramowej między RP a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności Informacja o skutkach projektu (UOKiK) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.Nr 3, poz.1377)

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo