KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE"

Transkrypt

1 KOMAN CONNECTING MANY NETWORKS Nr projektu: KMN/SP06a OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE SALA 26 PRACOWNIA MECHANICZNO-GÓRNICZA TEMAT: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej klaso - pracowni do nauki przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23, Radlin STADIUM: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ : Andrzej Zielonka ZATWIERDZENIA : - RYBNIK październik

2 Str SPIS TREŚCI 1. Spis treści Karta zmian Karta opinii i ustaleń formalno prawnych Spis rysunków Spis załączników Opis projektu Podstawa wykonania projektu Przedmiot projektu Zakres projektu Założenia projektowe Opis techniczny Zasilanie obiektu Rozdzielnice Dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia ogólnego Zasilanie wyposażenia obiektu Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i tras przewodów Instalacja sieci komputerowej Instalacje multimedialne Instalacja przeciwprzepięciowa i ekwipotencjalizacyjna Dobór zabezpieczeń i przekrojów kabli Ochrona przeciwporażeniowa Uwagi końcowe... 15

3 Str KARTA ZMIA R ZMIA Y OPIS WPROWADZAJĄCY ZMIA Ę (imię, nazwisko, data, podpis)

4 Str KARTA OPI II I USTALEŃ FORMAL O PRAW YCH Oświadczam, że niniejsza dokumentacja: Projekt budowlany remontu klaso - pracowni do nauki przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie Instalacje elektryczne wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczam, że zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsza dokumentacja nie wymaga sprawdzenia - kubatura przedmiotu projektowania poniżej 1000 m3, stosowanie typowych rozwiązań projektowych

5 Str SPIS RYSU KÓW Nr rysunku Nazwa rysunku Uwagi E/1 Pracownia 26. Instalacje elektryczne oświetlenie. Skala 1:50 E/2 Pracownia 26. Instalacje elektryczne gniazda. Skala 1:50 E/3 Pracownia 26. Instalacje elektryczne zasilanie rolet i ekranu E/4 Pracownia 26. Instalacje elektryczne zasilanie urządzeń multimedialnych E/5 Pracownia 26. Instalacje słaboprądowe gniazda logiczne i multimedialne Skala 1:50 Skala 1:50 Skala 1:50 E/6 Pracownia 26. Rozmieszczenie gniazd i urządzeń ściana Skala 1:20 E/10 Zasilanie klasy 26 1 arkusz 5. SPIS ZAŁĄCZ IKÓW Załącznik nr 1: Uprawnienia budowlane do projektowania Załącznik nr 2: Zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej Załącznik nr 3: Zestawienie materiałów podstawowych Załącznik nr 4: Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Załącznik nr 5: Informacja BIOZ Załącznik nr 6: Wyniki obliczeń oświetlenia Załącznik nr 7: Karty katalogowe wybranych urządzeń

6 Str OPIS PROJEKTU 6.1. Podstawa wykonania projektu Umowa z Inwestorem i SIWZ 6.2. Przedmiot projektu Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, oraz instalacje niskoprądowe sieci komputerowej i multimedialne Zakres projektu W skład projektu instalacji elektrycznych wchodzą: a) Plany instalacji elektrycznych: gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i zasilania urządzeń związanych z funkcjonowaniem obiektu: ekranu z napędem elektrycznym, rolet z napędem elektrycznym, projektora, nagłośnienia oświetlenia ogólnego pomieszczenia b) Schemat zasilania c) Obliczenia techniczne: bilans mocy urządzeń elektroenergetycznych, ochrona przeciwporażeniowa

7 Str Założenia projektowe Do opracowania projektu przyjęto następujące założenia: 1. Określenie funkcji i sposobu wykorzystania pomieszczeń budynku przez Inwestora Klasopracownia do nauki przedmiotów humanistycznych przystosowywana jest na potrzeby klasopracowni mechaniczno górniczej górnictwa podziemnego 2. Określenie stopnia zagrożenia wybuchem i pożarowego Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLI zagrożenia ludzi Nie przewiduje się składowania w budynku materiałów niebezpiecznych i wybuchowych 3. Dobór materiałów i technologii Przy projektowaniu należy uwzględnić rozwiązania nowoczesne, lecz ekonomicznie uzasadnione. Uwzględnić należy również przyszłe koszty eksploatacji (koszt energii elektrycznej, konserwacji) Normy i przepisy, m.in.: 1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami; według stanu na dzień po 21 marca 2011 r. 2) PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 3) PN-EN :2002 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Obliczanie prądów. 4) PN-HD :2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 5) PN-HD :2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 6) PN-HD :2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 7) PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 8) PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 9) PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 10) PN-HD :2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

8 Str. 8 11) PN-HD :2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 15) PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 16) PN-EN :2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach 17) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r (Dz. U. nr 169 z 2003r., poz.1650, z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 4. Uzgodnienia projektowe z przedstawicielami Inwestora 5. Uzgodnienia międzybranżowe z projektantem architektury/konstrukcji

9 Str OPIS TECH ICZ Y 7.1. Zasilanie obiektu STAN ISTNIEJĄCY Istniejąca klasopracownia zasilana jest z obwodów rozdzielnicy starego typu, bez możliwości rozbudowy. W rozdzielnicy głównej zlokalizowany jest pomiar energii elektrycznej w postaci licznika bezpośredniego energii elektrycznej czynnej (II taryfowego), zabezpieczenia przelicznikowe w postaci bezpieczników instalacyjnych oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów w postaci wyłączników nadmiarowo prądowych. Zainstalowano również wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający wszystkie obwody rozdzielnicy. Brak ograniczników przepięć. STAN PROJEKTOWANY Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem, remontowana klasopracownia zasilana będzie dedykowaną linią WLZ z rozdzielnicy głównej. Poszczególne obwody zasilane będą z nowoprojektowanej rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu zaplecza technicznego między klasami 25 i 26. Linię WLZ zabezpieczać będzie projektowany rozłącznik bezpiecznikowy w rozdzielnicy głównej. Układ sieciowy sieci zasilającej nn: TN. Wewnętrzna instalacja remontowanych pomieszczeń obiektu zostanie wykonana w układzie sieciowym TN-S. Początek przewodu PE w obudowie rozdzielnicy głównej. WLZ Linię WLZ zaprojektowano w postaci przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2. Przewód prowadzić od rozdzielnicy głównej w korycie PCV na ścianie korytarza parteru, w miejscu istniejącej listwy PCV. Przekrój dobranego koryta PCV pozwoli na przełożenie istniejących przewodów do nowego koryta i likwidację starych listew. Po doprowadzeniu trasy w okolice sekretariatu, należy wykonać przewiert skośny na pierwsze piętro, aby przewód wprowadzić do pomieszczenia zaplecza technicznego. Odcinek w pomieszczeniu prowadzić w bruździe ściennej. Przewód w przepuście zabezpieczyć rurą PCV. Wyłączenie obiektu spod napięcia Zgodnie z wytycznymi dla klasy obiektów ZL I budynek powinien być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). PWP wykracza poza zakres niniejszego opracowania.

10 Str Rozdzielnice Rozbudowa rozdzielnicy głównej W rozdzielnicy głównej pozostało miejsce po zdemontowanym liczniku energii elektrycznej. W miejscu tym należy zamontować obudowę 12M IP2x, w której zainstalowane zostaną ograniczniki przepięć oraz rozłącznik bezpiecznikowy na wkładki cylindryczne. Rozdzielnica klas 25/26 Rozdzielnicę zaprojektowano jako natynkową, nie ma jednak przeciwwskazań do zabudowy jej jako wnękowej. Obwody gniazd zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu A oraz wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Obwody pozostałe zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi Dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne Rozmieszczenie oświetlenia w pomieszczeniu klasy zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN :2011 stosując oprawy zgodnie z zestawieniem materiałów. Zastosowane oprawy na zwieszakach emitują strumień światła główny w dół oraz częściowo na sufit, co daje lepszą równomierność oświetlenia. Oświetlenie tablicy, załączane osobnym wyłącznikiem, zaprojektowano oprawą o asymetrycznym rozsyle światłości. Stosować elektroniczne układy zapłonowe oraz świetlówki trójpasmowe, o barwie światła 840. Ze względu na strukturę zużycia energii elektrycznej głównie oświetlenie wszystkie oprawy powinny być wyposażone w kompensację mocy biernej. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia załączone są w projekcie. W przypadku stosowania opraw innych niż wyspecyfikowane, na wykonawcy ciąży odpowiedzialność za prawidłowy dobór opraw i ich rozmieszczenie Zasilanie wyposażenia klasopracowni Rolety wewnętrzne Dobrano rolety wewnętrzne zwijane elektrycznie zasilane napięciem 230V. Sterowanie grupowe łącznikiem żaluzyjnym - zainstalować podtynkowo nad zestawem gniazd profesora. Rury osłonowe na wypusty kablowe napędów wyprowadzić z prawej strony każdego okna z puszek łączeniowych. Do puszek ułożyć przewód YDYp 4x1. Ekran elektryczny Dobrano ekran zwijany elektrycznie zasilany napięciem 230V.

11 Str. 11 Przycisk góra/stop/dół zainstalować podtynkowo nad zestawem gniazd profesora. Wypust kablowy z napędu (z lewej strony) wprowadzić do puszki zestawu zasilającego projektor. Między puszką a przyciskiem ułożyć przewód YDYp 4x1. Kolumny głośnikowe aktywne Do zasilania kolumn głośnikowych projektuje się 2 zestawy gniazd podtynkowych zainstalowanych za kolumnami (na wys. 2,4m). Każdy zestaw zawiera gniazdo zasilające 230V oraz RCA (cinch) jednego kanału. Obwód zasilania kolumn głośnikowych załączany przełącznikiem zintegrowanym w zestaw gniazd. Projektor Do zasilania projektora projektuje się zestaw gniazd podtynkowych: zasilające 230V oraz VGA i RJ45, zainstalowane nad ekranem, obok wspornika ściennego projektora. suficie Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i tras przewodów Do opraw oświetleniowych oraz gniazd i rolet prowadzić kable płaskie pod tynkiem. Kable sygnałowe prowadzić w rurach osłonowych pod tynkiem. Osprzęt W wyłączniki oświetlenia i łączniki żaluzyjne montować na wysokości 130 cm. Sugeruje się zachowanie linii produktowej osprzętu w całym obiekcie. Gniazda podtynkowe (porządkowe przy drzwiach, ogólne na ścianach) montować na wysokości 30 cm. Zestaw gniazd przy stanowisku profesora na wysokości 90 cm. Zestawy gniazd kolumn i projektora na wysokości 240 cm. Gniazda powinny być solidnej konstrukcji, z przesłonami styków, do zestawiania we wspólne ramki Instalacja sieci komputerowej STAN ISTNIEJĄCY Obiekt wyposażony jest w instalację sieci komputerowej w postaci okablowania typu U/UTP kat. 5 w topologii wielokrotnej gwiazdy. Gniazda zamontowane są przy stolikach profesorów. Lokalny punkt dystrybucyjny wykonany w postaci huba zamocowanego bezpośrednio do ściany, kable podłączone bezpośrednio. STAN PROJEKTOWANY Nowe gniazda w zestawach podtynkowych zaprojektowano w standardzie okablowania typu U/UTP kat. 6 (klasa E). Kable instalacyjne ułożyć do miejsca gdzie obecnie znajduje się hub zawieszony na

12 Str. 12 ścianie. Kable zakończyć złączami RJ45 dedykowanymi do przewodów jednodrutowych. Pozostawić zapas 1,5 na docelowe umieszczenie kabli w obudowie punktu dystrybucyjnego. PELM (punkt elektryczno-logiczny-multimedialny) składać będzie się z podtynkowej puszki batik 2x3x2M z zainstalowanymi 2 gniazdami pojedynczymi 45x22,5 1xRJ45 kat. 6, 1 gniazdem VGA, 1 gniazdem 2xRCA, 3 gniazdami zasilania dedykowanego komputerów oraz łącznika z sygnalizacją załączenia zasilania kolumn aktywnych. Zastaw projektora składać będzie się z podtynkowej puszki batik 3x2M z zainstalowanym gniazdem pojedynczym 45x22,5 1xRJ45 kat. 6, 1 gniazdem VGA, 1 gniazdem zasilania. Kable przyłączeniowe będą typu Class6Patch kat.6 UTP 3,1m 7.7. Instalacje multimedialne Projektuje się wyposażenie klasopracowni w wyposażenie pozwalające na prowadzenie multimedialnych prezentacji: - tablicę białą sucho ścieralną o wymiarach 210 x 120 cm zainstalować przy krawędzi drzwi na zaplecze - ekran zwijany elektrycznie, o wymiarach 210 x 118,2 cm zainstalować do ściany nad tablicą, przy krawędzi drzwi na zaplecze - projektor instalacyjny o krótkiej ogniskowej zamocować obiektywem w osi ekranu, bezpośrednio nad obudową ekranu zwijanego, na dedykowanym wsporniku ściennym - wizualizer dokumentów i modeli w wersji przenośnej - rysik ze skanerem w wersji przenośnej - laptop z stacją dokującą - kolumny głośnikowe aktywne zamontować na ścianie z tablicą w odległości 1 m od ścian bocznych, na wysokości 2,3 m dolna krawędź, na wspornikach umożliwiających regulację nachylenia w poziomie - okablowanie Ekran dedykowany jest do wyświetlania filmów szkoleniowych i prezentacji pasywnych, powinien charakteryzować się powłoką Matt White oraz solidnym obciążeniem dolnej krawędzi. Sposób montażu uwzględnia grubość tablicy. Zasilanie napędu - 230VAC. Projektor powinien być wyposażony w wejście HDMI z obsługą HDCP, akceptować sygnał 720p/1035i/1080i (HD-Ready), rozdzielczość kart graficznych W-XGA/S-XGA/XGA/S- VGA/VGA, jasność nie mniejszą niż 3000 lumenów (umożliwia wyświetlanie przy odsłoniętych oknach). Niezbędnym wyposażeniem jest również pilot zdalnego sterowania. W projektorze o krótkiej ogniskowej ograniczono do minimum cienie i odblaski przeszkadzające w odczycie obrazu, zaś prowadzący zajęcia po odwróceniu się przodem do klasy nie jest oślepiany przez projektor. Możliwość mocowania do ściany za pomocą teleskopowego wspornika ściennego eliminuje problemy instalacyjne z prowadzeniem kabli sygnałowych po suficie.

13 Str. 13 Wizualizer (kamera dokumentów i modeli) powinien umożliwiać bezpośrednie połączenie z projektorem (obsługa DVI lub HDMI) oraz powiększenie wizualizowanych detali (zoom) Laptop z stacją dokującą umożliwia podłączenie na stałe kabli od wizualizatora, projektora, kolumn głośnikowych i innych akcesoriów a jednocześnie szybkie podłączenie i odłączenie komputera przenośnego, który będzie przenoszony na zaplecze. Kolumny głośnikowe powinny być pełnopasmowe, zdolne do przeniesienia dźwięku towarzyszącego filmom szkoleniowym itp. Zaprojektowano kolumny dwudrożne aktywne 200W aby wyeliminować problemy z montażem wzmacniacza akustycznego. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie przewiduje się nagłośnienia głosu prowadzącego. Okablowanie sygnałowe Lp. Od Do Typ kabla Długość 1. PELM Hub Ethernet na zapleczu 2x U/UTP kat. 6 2x 4m 2. PELM Kolumna lewa Kabel audio mm², GAC-1 2,5 m 3. PELM Kolumna prawa Kabel audio mm², GAC-1 7 m 4. PELM Zestaw projektora Kabel VGA (D-sub) HD15 Tri-coax 5 m 5. Zestaw projektora Hub Ethernet na zapleczu U/UTP kat. 6 Dopuszcza się zastąpienie gniazda VGA kablem fabrycznie zakończonym od strony projektora. 7m 7.8. Instalacja przeciwprzepięciowa i ekwipotencjalizacyjna Instalacja przeciwprzepięciowa Zgodnie z obowiązującymi przepisami i strefową koncepcją ochrony przeciwprzepięciowej w obudowie zaprojektowanej w rozdzielnicy głównej należy zainstalować ograniczniki przepięć PowerPro BC TNC 25/100kA, typ I+II (klasy B+C). Ponadto, ze względu na charakter odbiorników w klasopracowni, w projektowanej tablicy zainstalować ograniczniki przepięć typ II (klasy C). Uwaga: W przypadku stosowania innych niż projektowane ograniczników należy zwrócić uwagę na konieczność stosowania dobezpieczeń przez niektórych producentów.

14 Str. 14 Uziemienie i sieć ekwipotencjalizacyjna Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE należy uziemić. Ponadto dla skutecznego działania zabezpieczeń przepięciowych konieczna jest wymiana istniejącego przewodu uziemiającego na LY 16mm2, który należy podłączyć do przewodu odprowadzającego na zewnątrz budynku. Połączenie miedzi z powierzchnią ocynkowaną zabezpieczyć wazeliną bezkwasową (techniczną) Dobór zabezpieczeń i przekrojów kabli W załączniku przedstawiono obliczenia dotyczące sprawdzenia doboru kabli i zabezpieczeń pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalnego spadku napięcia w najgorszym przypadku. Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie jest skuteczna, a spadek napięcia w granicach dopuszczalnych. Sprawdzenie doboru linii WLZ. Suma mocy maksymalnej przy uwzględnieniu współczynników jednoczesności:6,3 kw Ze względu na zaprojektowanie kompensowanych źródeł światła, do obliczeń przyjęto współczynnik mocy cosφ = 0,923; zatem prąd obciążenia dla linii WLZ Pmax IO = = 9, 86A 3 U cosϕ Ze względu na selektywność działania zabezpieczeń z zaprojektowanymi wyłącznikami nadmiarowo prądowymi dobrano przewód kabelkowy YDY 5x6mm2, zabezpieczony wkładkami D02 25A g gl/gg Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym Do określenia obciążalności długotrwałej przyjęto warunki ułożenia przewodów jak w powietrzu, w miejscu osłoniętym od działania promieni słonecznych, obciążenie symetryczne, brak wpływu od prowadzonych równolegle kabli. I dd przewodu YDY 5x6 dla ułożenia we ww. warunkach, zgodnie z danymi producenta: 45A 9,86 A 25 A 45A Warunek I O I b I dd spełniony Prąd wyłączenia wkładki bezpiecznikowej 25A gl/gg w czasie t < 1h I 2 = 40 A (k=1,6) 40 A 1,45*45 A = 65 A Warunek I 2 1,45 * I dd spełniony

15 Str. 15 Zastosowane wkładki zabezpieczają kabel od przeciążeń. Przekroje zastosowanych przewodów i zabezpieczenia obwodów spełniają warunek prawidłowego doboru Ochrona przeciwporażeniowa Projektowana instalacja zasilana będzie w układzie sieciowym TN-C-S. Ochrona podstawowa instalacji zapewniona jest przez izolację roboczą przewodów, obudowy aparatów i urządzeń. Ochrona dodatkowa przeciwporażeniowa zapewniona jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 ma w obwodach odbiorczych. Przekroje przewodów (rezystancja uziemienia) pozwalają na osiągnięcie ochrony przez szybkie wyłączenia wyłączników samoczynnych w przypadku uszkodzenia członów różnicowoprądowych Uwagi końcowe Prace instalacyjne należy koordynować na budowie. W pierwszej kolejności wykonać instalacje wodne ( c.o. ) Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary, potwierdzone protokolarnie przez uprawnione osoby: - pomiar rezystancji izolacji instalacji - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z wyłącznikami różnicowo prądowymi - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie - pomiar natężenia oświetlenia ogólnego - pomiar parametrów dynamicznych wymienianych torów okablowania strukturalnego Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, aktualną wiedzą techniczną oraz z zachowaniem należytej staranności. Integralną częścią niniejszego projektu są załączone rysunki z naniesionymi uwagami oraz specyfikacja. Skutkiem postępu technicznego, projekt należy zaktualizować po upływie 2 lat od wydania. Za opis techniczny

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo