RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W 2008 ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W 2008 ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ 1

2 l.p. Województwo Liczba przeszkolonych pracowników pierwszego kontaktu 1. Dolnośląskie Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu 240 osób Grupy zawodowe biorące udział w szkoleniu socjalni, pedagodzy szkolni, psychologowie, kuratorzy zawodowi, wizytatorzy, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli, dyrektorzy szkół, nauczyciele terapii pedagogicznej, doradcy metodyczni Nazwa szkolenia Cele szkoleń Formy prowadzonych szkoleń Szkolenie w zakresie krzywdzeniu dzieci 1. Upowszechnienie w środowisku oświatowym i pomocy społecznej informacji związanych z problematyką krzywdzenia dzieci, 2. Promowanie działań mających na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci, 3. Popularyzowanie praw człowieka, w szczególności praw dziecka i praw ucznia, 4. Przedstawienie syndromu dziecka krzywdzonego, 5. MoŜliwości wczesnego i właściwego diagnozowania objawów, przyczyn i skutków stosowania 6. Poznanie metod budowania procedur reagowania na podejrzenia krzywdzenia dzieci 7. Poznanie form podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci. 8. Zapoznanie z Praca w grupach ćwiczeniowych dla określonych grup zawodowych Sposób realizacji szkoleń Prezentacje multimedial ne, wykład, warsztat, praca z materiałami szkoleniowy mi - ćwiczenia oraz dyskusja Pomoce naukowe wykorzystawane podczas szkoleń Projektor rzutnik, flipchart, sprzęt RTV, laptop, pisaki, papier Czas trwania szkolenia Sposób zaliczenia szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu była obecność w kaŝdym dniu modułu szkoleniowego potwierdzona podpisaniem list obecności 2

3 programami wsparcia dziecka krzywdzonego, funkcjonującymi na rynku edukacyjnym 2. Lubelskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 355 osób instytucji pomocy społecznej (ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczowychowawczych ośrodków interwencji kryzysowej), sądu, (sędziowie, kuratorzy sądowi), policji, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych, słuŝby zdrowia instytucji pomocy społecznej (OPS, PCPR, placówki opiekuńczowychowawcze, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia Konferencja szkoleniowa pt. Nie pozwól krzywdzić dziecka zareaguj, nie bądź obojętny Dziecko ofiarą i świadkiem Dziecko krzywdzone diagnoza i zasady interwencji Pomoc osobom 1. Zdobycie pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie, ze szczegółowym uwzględnieniem przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; 2. Nabycie diagnozowania objawów, przyczyn i skutków stosowania wobec dzieci; 3. Poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci; 4. Współdziałanie w ramach zespołu go 1. Zdobycie pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie, ze szczegółowym uwzględnieniem Wykłady zajęcia warsztatowe - grupach, dyskusja, praca zespołowa, koncepcyjna, odgrywanie Komputer, rzutnik multimedia ny, slajdy, flipcharty, Komputer, rzutnik slajdy, flipcharty, kwestionariusz e do pracy indywidualnej i grupowej certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 3

4 3. Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 4. Łódzkie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 83 osoby 214 osób dla dzieci i młodzieŝy) 76 osób Kuratorzy Sądowi 52 osoby Pedagodzy szkolni 70 osób Pedagodzy i psycholodzy poradni pedagogicznopsychologicznych 17 osób Policjanci 40 osób Pielęgniarki środowiskowe 30 osób OPS, pedagodzy, policjanci, kuratorzy sądowi, członkowie GKRPA socjalni z terenu woj. łódzkiego Dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz dyrektorzy placówek zagroŝonym przemocą kierunki współpracy j Szkolenie dla Pracowników Pierwszego Kontaktu zajmujących się realizacją zadań z zakresu w rodzinie. Szkolenie w zakresie w rodzinie Szkolenie z zakresu identyfikacji i ewentualnej interwencji w przypadku przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; 2. Nabycie diagnozowania objawów, przyczyn i skutków stosowania wobec dzieci; 3. Poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci; 4. Współdziałanie w ramach zespołu g o Podniesienie pracowników dot. g o działania w zakresie Celem szkolenia była nauka planowania i realizacji strategii pomocy, rozpoznanie przeszkód w skuteczności działań oraz zaplanowanie usprawnień w pracy zespołów. Zdobycie wiedzy i na temat: - róŝnorodnych aspektów handlu ludźmi/dziećmi socjalni z województwa łódzkiego Niebieska Karta Dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz dyrektorzy placówek ról, prezentacja zdjęć i filmów Analiza przypadków, ćwiczenia, prelekcje, audio - wizualne warsztat, praca w grupach, dyskusja warsztat, praca w grupach, dyskusja Projektor komputer, flipchart, rzutnik pisaki, kartki, markery rzutnik, pisaki, papier, markery Obecność na wszystkich zajęciach szkolenia i otrzymania certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej szkolenia i otrzymania certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność 4

5 5. Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Powiat Olkuski 257 osób opiekuńczowych owawczych oraz ośrodków adopcyjnoopieku ńczych OPS z gmin Powiatu Olkuskiego, systemu edukacji (przedszkola, szkoły, poradnia psychologiczno pedagogiczna), placówki opiekuńczo wychowawczej oraz PCPR Powiat Olkuski OPS z gmin Powiatu Olkuskiego, systemu edukacji, placówki opiekuńczo wychowawczej, pracownik sądownictwa, PCPR Powiat Suski OPS z terenu Powiatu podejrzenia popełnienia przestępstwa handlu ludźmi/ dziećmi Warsztat wychowawczych Szkoła wychowawców Dziecko krzywdzone rozpoznawanie i interwencja kryzysowa, budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku krzywdzonemu. Szkolenie dla kadry pomocy społecznej - aktualnej sytuacji Polsce i na świecie -identyfikacji ofiar handlu ludźmi/dziećmi - sytuacji psychospołecznej ofiary - zmian systemowych w pieczy zastępczej - procedur postępowania dla samorządu terytorialnego w celu podejmowania skutecznych działań na rzecz ograniczania zjawiska w rodzinie Usprawnienie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną Nabycie rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku krzywdzonemu Nabycie opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjnoopiekuńczych Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Grupa zawodowa pracowników ćwiczenia, grupach ćwiczenia, grupach ćwiczenia laptop, pisaki laptop, pisaki pisaki i i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 5

6 Suskiego Powiat Suski Policjanci z terenu Powiatu Suskiego Powiat Suski Punktu Interwencji Kryzysowej, kuratorzy i policja Powiat Chrzanowski OPS, policji, sądu, słuŝby zdrowia, systemu edukacji Miasto Nowy Sącz MOPS, OAO i SOIK w Nowym Sączu w zakresie procedury Niebieskiej Karty w pomocy społecznej Szkolenie dla przedstawicieli Policji w zakresie procedury Niebieskiej Karty oraz nabywania rozmowy z ofiarą podczas interwencji Szkolenie dla przedstawicieli wszystkich instytucji pomocowych działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, mające na celu wzajemną wymianę doświadczeń i uzyskanie informacji o moŝliwościach pomocowych poszczególnych instytucji Szkolenie nt. Syndromu dziecka krzywdzonego Szkolenie w zakresie reguł pracy zespołowej, diagnostyki problemów rodziny i pracy metodą Konferencji Ochrony Dziecka z prawidłowego stosowania procedury Niebieskiej Karty przez pracowników socjalnych OPS Nabycie prawidłowego stosowania procedury Niebieskiej Karty przez policjantów Szkolenie słuŝące integracji wzajemnych działań słuŝb pomocy dziecku i rodzinie, skuteczeniejsze działanie na recz dzieci krzywdzonych Nabycie rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, reagowania na zagroŝenie krzywdzeniem dzieci Integracja zespołu g o, wyposaŝenie zespołu w narzędzia do diagnozowania zagroŝeń dziecka, nabycie pracy socjalnych z OPS Grupa zawodowa policjantów Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół interdyscyplinarny ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia, grupach, dyskusja dyskusja pisaki pisaki laptop, pisaki pisaki

7 Powiat Proszowicki OPS, systemu edukacji, słuŝby zdrowia i NGO Powiat Proszowicki OPS, systemu edukacji, słuŝby zdrowia i NGO Miasto Tarnów MOPS, OAO, placówek opiekuńczych, ośrodka interwencji, poradni profilaktyczno - terapeutycznej w Tarnowie, oraz pedagodzy z tarnowskich szkół, słuŝby zdrowia, policjanci Gmina Miejska Oświęcim MOPS, straŝy miejskiej, policji, systemu edukacji, ngo, PCPR rodzina zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia u dzieci Szkolenie w zakresie reguł pracy zespołowej, diagnostyki problemów rodziny i pracy metodą Konferencji Ochrony Dziecka (warsztaty) Warsztaty w zakresie praktycznej pracy metodą Konferencja Ochrony Dziecka (spotkania z rodziną) Krzywdzone dziecko więcej wiedzieć więcej umieć skuteczniej pomagać Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarneg o w zakresie reguł pracy zespołowej, diagnostyki problemów rodziny i pracy metodą metodą konferencyjną z rodzina zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci Integracja zespołu g o, wyposaŝenie zespołu w narzędzia do diagnozowania zagroŝeń dziecka, nabycie pracy metodą konferencyjną z rodzina zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci Praktyczna nauka i doskonalenie warsztatu pracy metodą konferencyjną z rodziną zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci Nabycie rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku krzywdzonemu Integracja zespołu g o, wyposaŝenie zespołu w narzędzia do diagnozowania zagroŝeń dziecka, nabycie pracy Zespół Interdyscyplinarny Zespół Interdyscyplinarny Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół Interdyscyplinarny dyskusja Warsztaty, odgrywanie ról, dyskusja ćwiczenia, grupach wykład, dyskusja pisaki pisaki laptop, pisaki pisaki , 20, i 13,

8 Konferencji Ochrony Dziecka metodą konferencyjną z rodziną zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci 6. Mazowieckie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 7. Opolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 520 osób 180 osób Policjanci, socjalni i kierownicy (OPS i PCPR), pedagodzy, kuratorzy zawodowi i społeczni, psycholodzy oraz nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy szkół oraz urzędnicy gmin i starostw. pomocy społecznej, policji, słuŝby zdrowia, sądów i edukacji Szkolenia realizowane w ramach Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz krzywdzeniu dzieci. Problematyka krzywdzenia dzieci Zwiększenie społecznego zaangaŝowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem podnoszenie społecznej wraŝliwości w odniesieniu do zjawiska w rodzinie. Poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat wobec dzieci. Zmiana postaw rodziców i opiekunów wobec dzieci. Podniesienie wiedzy pracowników pierwszego kontaktu na temat sposobu postępowania z dzieckiem krzywdzonym. - Zapoznanie uczestników z następującą tematyką: -uwarunkowania prawne (ustawy, Konferencja, szkolenia i prelekcje - grupy po ok.15 osób Szkolenie obejmowało 24 Wkład, warsztat, grupach, dyskusja, prezentacja filmów Wykłady, dyskusja, film komputer, rzutnik do folii, filmy dydaktyczne. Uczestnikom przekazywano równieŝ materiały otrzymane od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ulotka, broszura oraz plakat). Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zakupiło równieŝ materiały edukacyjne z Fundacji Dzieci Niczyje oraz Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia. TakŜe i te materiały były przekazywane uczestnikom szkoleń. Tablice flipchart, komputer, rzutnik, zaświadczenia była obecność na zajęciach Obecność na zajęciach, potwierdzona na liście obecności, aktywność na zajęciach, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 8

9 uchwały, prawo rodzinne), -pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie, -psychologiczny portret sprawcy, formy, koncepcje N. Frude`a, -czynniki ryzyka w rodzinie i pracy z nią, -rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz ograniczeń w pracy z dzieckiem krzywdzonym, - mity utrudniające podjęcie tematu -specyfika pomagania dzieciom wykorzystywanym seksualnie - diagnoza potrzeb, przygotowanie planu pomocy, realizacja i monitowanie pomocy -interdyscyplinarna praca nad konkretnymi przypadkami godziny szkoleniowe, w tym 20 godzin warsztatów oraz 4 godz. wykładu i prowadzone było w systemie 3-dniowym. rzutnik do folii, sprzęt RTV - filmy Podkarpackie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Powiat Jasielski zadanie realizowane przez ROPS w Rzeszowie 174 osoby Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji socjalni z gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu Seminarium szkoleniowe Przeciw Przemocy program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc w powiecie jasielskim KRYZYS, odróŝnianie sytuacji kryzysowej od kryzysu Interwencja Kryzysowa: definicja, modele interwencji- Rola języka w interwencji kryzysowej Warsztaty szkoleniowe prowadzone aktywnymi metodami posychoedu kacyjnymi (burza mózgów, praca mapą mentalną, Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier i zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach, aktywność i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 9

10 Powiat Brzozowski zadanie realizowane przez ROPS w Rzeszowie oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sądu Rejonowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej innych instytucji zajmujących się przeciwdziałanie m domowej Pedagodzy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz szkół z terenu powiatu Szkolenie/warsztaty dla pedagogów i psychologów, zatrudnionych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie oraz w szkołach z terenu powiatu brzozowskiego Moje nastawienie do osób doświadczających Rozumienie istoty Cykle w Rozumienie interdyscyplinarnoś ci i jej znaczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc Lokalny system wsparcia zasady zespołów interdyscyplinarnyc h Przemoc wobec dzieci - Rodzaje wobec dzieci, czynniki ryzyka Sprawca Rozmowa kuratora, policjanta itp. z klientem Poznanie specyfiki funkcjonowania i problemów dziecka z rodziny z problemem alkoholowym Nabycie interwencji w sytuacji problemu alkoholowego w rodzinie ucznia Rozpoznawanie wszystkich form wobec dziecka Wzmocnienie kompetencji praktycznych w zakresie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu. podgrupach, praca na osobistym doświadczen iu, praca na zawodowym doświadczen iu, analiza przypadków, psychodram a itp.), miniwykład y Warsztaty szkoleniowe prowadzone aktywnymi metodami posychoedu kacyjnymi (burza mózgów, praca mapą mentalną, podgrupach, praca na osobistym doświadczen iu, praca na zawodowym doświadczen iu, analiza przypadków, psychodram Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach, aktywność i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 10

11 a itp.), miniwykła dy. Powiat Kolbuszowskizadanie przekazane do realizacji Samorządowi powiatowemu Powiat Krośnieński zadanie przekazane do realizacji Samorządowi Powiatowemu socjalni, placówki opiekuńczo wychowawczej, pedagodzy szkolni, PCPR i PPP PCPR i PPP OPS, sądu, prokuratury, policji, kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, NGO s, radni powiatu, Szkolenie Przemoc Domowa Dziecko Krzywdzone Szkolenie Zaburzenia psychiczne i psychoterapia w wieku rozwojowym Seminarium szkoleniowe Przemoc w rodzinie. Pomoc dzieciom krzywdzonym Wczesne rozpoznawanie symptomów świadczących o tym, Ŝe dziecko jest krzywdzone, a takŝe podstawy dobrej interwencji. Lepsze zrozumienie zachowań dzieci i młodzieŝy w okresie adolescencji, a takŝe rozpoznawanie zagroŝeń z nim związanych zachowania destrukcyjne wśród młodzieŝy: samookaleczenia, usiłowania i próby samobójcze, zaburzenia łaknienia, bulimia, anoreksja i bigoreksja. Ocena zjawiska stosowania w rodzinie Wzmocnienie współpracy między podmiotami lokalnej polityki społecznej, zwiększenie efektywności działań na rzecz rodziny instytucji na szczeblu gminnym i powiatowym Doskonalenie Warsztaty, wykłady, Warsztaty, wykłady, Warsztaty, wykłady, Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach 11

12 Powiat Przemyski zadanie przekazane do realizacji Samorządowi Powiatowemu 9. Podlaskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 63 osoby Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta, instytucji opiekuńczowychowawczych Nauczyciele, OPS, placówek opiekuńczo wychowawczych, SOWS NGO Opiekunowie placówek opiekuńczowychowawczych socjalni, ośrodków interwencji kryzysowej, centrów pomocy rodzinie, kuratorzy sądowi, policjanci, pogotowia opiekuńczego, pielęgniarka, pedagodzy. Zajęcia seminaryjno warsztatowe w zakresie profilaktyki domowej wobec dzieci dla pracowników pierwszego kontaktu Rozpoznawanie, diagnoza i interwencja w pracy z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną. profesjonalnych osób zajmujących się pomaganiem rodzinom dotkniętym przemocą Poszukiwanie modelu działań nakierowanych na społeczne funkcjonowanie rodzin zagroŝonych patologiami społ. Cele zrealizowane w całości 1) Rozszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego i jego rodziny, 2) Podniesienie kompetencji w zakresie diagnozy psychospołecznej dziecka krzywdzonego i jego opiekunów, 3) Doskonalenie budowania kontaktu z dzieckiem - ofiarą i jego rodzicami, 4) Zasady udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie - podejmowanie interwencji i budowanie Warsztaty, wykłady Warsztat psychologic znych, praca w grupach, odgrywanie ról, filmów, dyskusje. Flipcharty, y, multimedialne, komputery, filmy paski, papier Sprzęt RTV, DVD, flipchart, papier, flamastry, kredki zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach Zaliczenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia odbywało się po odbyciu wszystkich zajęć oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej 12

13 10. Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 11. Warmińsko- Mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 65 osób 117 osób Policjanci, socjalni, pielęgniarki, pedagodzy, psycholodzy, członkowie GKRPA 13 policjantów, 14 pracowników socjalnych i opiekunów świetlic, 32 pedagogów i wychowawców. 13 policjantów, 21 pracowników socjalnych, 16 pedagogów Interwencja i pomoc psychologiczna dla ofiar domowej z uwzględnieniem dziecka krzywdzonego. Tworzenie interdyscyplinarnyc h zespołów ds. w rodzinie na poziomie gmin Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci zespołów interdyscyplinarnych. 1. Umiejętność diagnozowania wobec dzieci oraz jej form i skutków, 2. Umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci doświadczających, 3. Umiejętność wypracowania lokalnego systemu w rodzinie w oparciu o zasoby lokalne - Zdobycie diagnozowania objawów, przyczyn i skutków oraz pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie; - przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; - poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci. - Zdobycie diagnozowania objawów, przyczyn Szkolnie 3-dniowe obejmowało 24 godz. zajęć, w tym: 20 godz. pracy warsztatowej oraz 4 godz. wykładów Zajęcia warsztatowe prowadzone były w trzech grupach interdyscyplinarnych Szkolnie 3-dniowe obejmowało 24 godz. warsztat, parach, burza mózgów Scenki, symulacje, psychodram y, praca z kartką 24 godz. zajęć, w tym: 4 godz. wykładów 20 godz. pracy warsztatow ej 24 godz. zajęć, w tym: 4 godz. Flipcharty, pisaki, noŝyczki, papier, gazety, flamastry, taśma klejąca Film Dziecko niczyje multimedialne tablice flip-chart arkusze pracy Film Dziecko niczyje certyfikatu była aktywna obecność na wszystkich zajęciach i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej Uczestnicy uzyskali zaświadczenia na podstawie obecność na zajęciach. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia 13

14 12. Wielkopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 58 osób pomocy społecznej, policji, sądu, edukacji, słuŝby zdrowia oraz organizacji pozarządowych z terenu gmin powiatów: krotoszyńskiego, kępińskiego oraz wągrowieckiego Budowanie lokalnych systemów w rodzinie w oparciu o pracę Zespołów Interdyscyplinarnyc h i skutków oraz pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie; - przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; - poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci. 1.Wzajemne poznanie jak i zakresu obowiązków zawodowych i specyfiki pracy pracowników róŝnych instytucji 2.Zapoznanie z podstawową wiedzą o biologicznych oraz społecznych przyczynach agresji w rodzinie i ich konsekwencjach, 3.Zapoznanie z formami pomocy rodzinie i dziecku krzywdzonemu, 4.Poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, 5.Zapoznanie z metodami pracy zespołów interdyscyplinarnyc h w zakresie diagnozy, interwencji i opracowania zajęć, w tym: 20 godz. pracy warsztatowej oraz 4 godz. wykładów Zajęcia warsztatowe prowadzone były w trzech grupach interdyscyplinarnych wykładów 20 godz. pracy warsztatow ej warsztat - ćwiczenia, parach, zespołach, odgrywanie scenek (elementy dramy), burza mózgów, niedokończo ne zdania multimedialne tablice flip-chart arkusze pracy Rzutnik, video, film dydaktyczny, komputer oraz flip-chart Podstawą zaliczenia certyfikatu było uczestnictwo w co najmniej 15 godzinach szkolenia, aktywność oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 14

15 strategii, 6.Wypracowanie zasad współpracy i działania. 15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. Warszawa, 20 lutego 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. We wrześniu 2008 r. kierownictwo

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU LP. NAZWA ZADANIA ZAKRES DZIAŁAO PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

Polityka Prorodzinna, Przeciwdziałanie Narkomanii, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - plan zadań na 2001 r.

Polityka Prorodzinna, Przeciwdziałanie Narkomanii, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - plan zadań na 2001 r. Polityka Prorodzinna, Przeciwdziałanie Narkomanii, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - plan zadań na 2001 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 146/01 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Tel.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Tel. Raport końcowy z 16 wojewódzkich konferencji regionalnych: Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć Warszawa 2013 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 W OKRESIE OD

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 W OKRESIE OD SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 W OKRESIE OD 1.01.2011-31.12.2011. W związku z realizacją Gminnego Systemu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Sępopol 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. PODSTAWY TEORETYCZNE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 4 1. DEFINICJA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Program Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji interwencje w przemocy domowej w Powiecie Gorlickim

Program Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji interwencje w przemocy domowej w Powiecie Gorlickim Program Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji interwencje w przemocy domowej w Powiecie Gorlickim Barbara Litwa ZAŁOŻENIA PROGRAMU Podniesienie efektywności pomocy rodzinom dotkniętym przemocą

Bardziej szczegółowo

:.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016

:.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016 :.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Powiat Krakowski. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim.

Bezpieczny Powiat Krakowski. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim. Bezpieczny Powiat Krakowski Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim. PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 26 marzec 2013 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2012 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 Członkowie Rady Pedagogicznej: Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2016r. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

Polanica Zdrój, 30.11.2012 r.

Polanica Zdrój, 30.11.2012 r. Polanica Zdrój, 30.11.2012 r. Koźmin Wlkp. Liczba Ludności: 13 854 Powierzchnia: 152,69 km² Kobylin Liczba Ludności: 8 022 Powierzchnia: 112,37 km² Rozdrażew Liczba Ludności: 5 164 Powierzchnia: 79, 47

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Załącznik Nr 3 Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Programu

Harmonogram realizacji Programu Harmonogram realizacji Programu Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata - Cel ogólny: Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Do udziału w projekcie zapraszamy żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje i organizacje.

Do udziału w projekcie zapraszamy żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje i organizacje. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia i Fundacji Dzieci Niczyje serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Dzieci się liczą realizowanym na terenie wybranych miast województwa śląskiego. Projekt ma charakter

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013 Program został przyjęty Uchwałą Nr V / 57 / 2011 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2009 roku

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2009 roku Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2009 roku Załącznik nr 5 do sprawozdania z realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego. L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy

PROGRAM PROFILAKTYKI. XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego. L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Wyjazd integracyjny- integracja klasowa 2. Profilaktyka uzależnieńdostarczanie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU 2020

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU 2020 Załącznik do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 maja 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacja w rozdziale 85219 "PRZEMOC", styczeń - grudzień 2012

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacja w rozdziale 85219 PRZEMOC, styczeń - grudzień 2012 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Dane jednostki sprawozdawczej: Nazwa: GOPS Wieprz Adresat: Adres: Tel: Fax: 34-22 Wieprz Wieprz 424 (33) 875-54-5 Sprawozdanie z realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie WSTĘP Podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest przepis art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

szkoleniowe) - dla 1 grupy szkoleniowej (ok. 20 uczestników w grupie). Uczestnikami szkolenia będą:

szkoleniowe) - dla 1 grupy szkoleniowej (ok. 20 uczestników w grupie). Uczestnikami szkolenia będą: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 76664-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice Część I - Zwalczanie narkomanii Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH W ASPEKCIE LOKALNYM

ZASADY POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH W ASPEKCIE LOKALNYM ZASADY POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH W ASPEKCIE LOKALNYM Regionalna Konferencja Naukowa Problemy interdyscyplinarnych strategii postępowania wobec przemocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzepin

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza L p. Wykonane działania Termin realizacji 1. Przygotowanie zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013 Załącznik do uchwały nr VIII/37/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2011 roku Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 Załącznik do uchwały Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011 r. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14.10.2014r. Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast. Starostowie, Marszałkowie

Poznań, 14.10.2014r. Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast. Starostowie, Marszałkowie Poznań, 14.10.2014r. Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Starostowie, Marszałkowie Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektów systemowych, organizuje cykl konferencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 0 do VI 0 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:.

Bardziej szczegółowo

w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013 U C H W A Ł A NrLI/398/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Poznań, 20 maja 2013 r.

Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Poznań, 20 maja 2013 r. Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 Poznań, 20 maja 2013 r. RODZINA w Strategii Polityki Społecznej: dzieci i młodzież osoby starsze osoby niepełnosprawne osoby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 wrzesnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Warszawa, październik 2015 r. Specyfika sytuacji rodziny z małym dzieckiem Specyfika sytuacji rodziny z małym

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r. OBR.0006.22.2015 /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata Załącznik do Uchwały nr XXXIX/431/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest pierwszym, najważniejszym

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze SPE Warszawa, 27-28 września 2012 r. wykładowca: Robert Perkowski Karol Małolepszy WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowcy: Robert

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KACZORY NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KACZORY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 3 czerwca 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KACZORY NA LATA 2011-2015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2009-2013 1 I. WPROWADZENIE Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstał w oparciu o diagnozę środowiska przedstawioną w Gminnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskania wskaźników - dane z gdańskich placówek oświatowych; - dane centrum interwencji kryzysowej; - dokumentacja jednostek organizacyjnych

Źródła pozyskania wskaźników - dane z gdańskich placówek oświatowych; - dane centrum interwencji kryzysowej; - dokumentacja jednostek organizacyjnych Załącznik do Zarządzenia Nr 198/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2012 r. Harmonogram działań w 2011 roku Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013. L.p. Zadanie/projekt

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 1 MIEJSKI PROGRAM

Bardziej szczegółowo