RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W 2008 ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W 2008 ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM REAGUJĘ 1

2 l.p. Województwo Liczba przeszkolonych pracowników pierwszego kontaktu 1. Dolnośląskie Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu 240 osób Grupy zawodowe biorące udział w szkoleniu socjalni, pedagodzy szkolni, psychologowie, kuratorzy zawodowi, wizytatorzy, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli, dyrektorzy szkół, nauczyciele terapii pedagogicznej, doradcy metodyczni Nazwa szkolenia Cele szkoleń Formy prowadzonych szkoleń Szkolenie w zakresie krzywdzeniu dzieci 1. Upowszechnienie w środowisku oświatowym i pomocy społecznej informacji związanych z problematyką krzywdzenia dzieci, 2. Promowanie działań mających na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci, 3. Popularyzowanie praw człowieka, w szczególności praw dziecka i praw ucznia, 4. Przedstawienie syndromu dziecka krzywdzonego, 5. MoŜliwości wczesnego i właściwego diagnozowania objawów, przyczyn i skutków stosowania 6. Poznanie metod budowania procedur reagowania na podejrzenia krzywdzenia dzieci 7. Poznanie form podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci. 8. Zapoznanie z Praca w grupach ćwiczeniowych dla określonych grup zawodowych Sposób realizacji szkoleń Prezentacje multimedial ne, wykład, warsztat, praca z materiałami szkoleniowy mi - ćwiczenia oraz dyskusja Pomoce naukowe wykorzystawane podczas szkoleń Projektor rzutnik, flipchart, sprzęt RTV, laptop, pisaki, papier Czas trwania szkolenia Sposób zaliczenia szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu była obecność w kaŝdym dniu modułu szkoleniowego potwierdzona podpisaniem list obecności 2

3 programami wsparcia dziecka krzywdzonego, funkcjonującymi na rynku edukacyjnym 2. Lubelskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 355 osób instytucji pomocy społecznej (ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczowychowawczych ośrodków interwencji kryzysowej), sądu, (sędziowie, kuratorzy sądowi), policji, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych, słuŝby zdrowia instytucji pomocy społecznej (OPS, PCPR, placówki opiekuńczowychowawcze, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia Konferencja szkoleniowa pt. Nie pozwól krzywdzić dziecka zareaguj, nie bądź obojętny Dziecko ofiarą i świadkiem Dziecko krzywdzone diagnoza i zasady interwencji Pomoc osobom 1. Zdobycie pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie, ze szczegółowym uwzględnieniem przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; 2. Nabycie diagnozowania objawów, przyczyn i skutków stosowania wobec dzieci; 3. Poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci; 4. Współdziałanie w ramach zespołu go 1. Zdobycie pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie, ze szczegółowym uwzględnieniem Wykłady zajęcia warsztatowe - grupach, dyskusja, praca zespołowa, koncepcyjna, odgrywanie Komputer, rzutnik multimedia ny, slajdy, flipcharty, Komputer, rzutnik slajdy, flipcharty, kwestionariusz e do pracy indywidualnej i grupowej certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 3

4 3. Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 4. Łódzkie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 83 osoby 214 osób dla dzieci i młodzieŝy) 76 osób Kuratorzy Sądowi 52 osoby Pedagodzy szkolni 70 osób Pedagodzy i psycholodzy poradni pedagogicznopsychologicznych 17 osób Policjanci 40 osób Pielęgniarki środowiskowe 30 osób OPS, pedagodzy, policjanci, kuratorzy sądowi, członkowie GKRPA socjalni z terenu woj. łódzkiego Dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz dyrektorzy placówek zagroŝonym przemocą kierunki współpracy j Szkolenie dla Pracowników Pierwszego Kontaktu zajmujących się realizacją zadań z zakresu w rodzinie. Szkolenie w zakresie w rodzinie Szkolenie z zakresu identyfikacji i ewentualnej interwencji w przypadku przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; 2. Nabycie diagnozowania objawów, przyczyn i skutków stosowania wobec dzieci; 3. Poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci; 4. Współdziałanie w ramach zespołu g o Podniesienie pracowników dot. g o działania w zakresie Celem szkolenia była nauka planowania i realizacji strategii pomocy, rozpoznanie przeszkód w skuteczności działań oraz zaplanowanie usprawnień w pracy zespołów. Zdobycie wiedzy i na temat: - róŝnorodnych aspektów handlu ludźmi/dziećmi socjalni z województwa łódzkiego Niebieska Karta Dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz dyrektorzy placówek ról, prezentacja zdjęć i filmów Analiza przypadków, ćwiczenia, prelekcje, audio - wizualne warsztat, praca w grupach, dyskusja warsztat, praca w grupach, dyskusja Projektor komputer, flipchart, rzutnik pisaki, kartki, markery rzutnik, pisaki, papier, markery Obecność na wszystkich zajęciach szkolenia i otrzymania certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej szkolenia i otrzymania certyfikatu była obecność na wszystkich zajęciach, aktywność 4

5 5. Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Powiat Olkuski 257 osób opiekuńczowych owawczych oraz ośrodków adopcyjnoopieku ńczych OPS z gmin Powiatu Olkuskiego, systemu edukacji (przedszkola, szkoły, poradnia psychologiczno pedagogiczna), placówki opiekuńczo wychowawczej oraz PCPR Powiat Olkuski OPS z gmin Powiatu Olkuskiego, systemu edukacji, placówki opiekuńczo wychowawczej, pracownik sądownictwa, PCPR Powiat Suski OPS z terenu Powiatu podejrzenia popełnienia przestępstwa handlu ludźmi/ dziećmi Warsztat wychowawczych Szkoła wychowawców Dziecko krzywdzone rozpoznawanie i interwencja kryzysowa, budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku krzywdzonemu. Szkolenie dla kadry pomocy społecznej - aktualnej sytuacji Polsce i na świecie -identyfikacji ofiar handlu ludźmi/dziećmi - sytuacji psychospołecznej ofiary - zmian systemowych w pieczy zastępczej - procedur postępowania dla samorządu terytorialnego w celu podejmowania skutecznych działań na rzecz ograniczania zjawiska w rodzinie Usprawnienie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną Nabycie rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku krzywdzonemu Nabycie opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjnoopiekuńczych Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Grupa zawodowa pracowników ćwiczenia, grupach ćwiczenia, grupach ćwiczenia laptop, pisaki laptop, pisaki pisaki i i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 5

6 Suskiego Powiat Suski Policjanci z terenu Powiatu Suskiego Powiat Suski Punktu Interwencji Kryzysowej, kuratorzy i policja Powiat Chrzanowski OPS, policji, sądu, słuŝby zdrowia, systemu edukacji Miasto Nowy Sącz MOPS, OAO i SOIK w Nowym Sączu w zakresie procedury Niebieskiej Karty w pomocy społecznej Szkolenie dla przedstawicieli Policji w zakresie procedury Niebieskiej Karty oraz nabywania rozmowy z ofiarą podczas interwencji Szkolenie dla przedstawicieli wszystkich instytucji pomocowych działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, mające na celu wzajemną wymianę doświadczeń i uzyskanie informacji o moŝliwościach pomocowych poszczególnych instytucji Szkolenie nt. Syndromu dziecka krzywdzonego Szkolenie w zakresie reguł pracy zespołowej, diagnostyki problemów rodziny i pracy metodą Konferencji Ochrony Dziecka z prawidłowego stosowania procedury Niebieskiej Karty przez pracowników socjalnych OPS Nabycie prawidłowego stosowania procedury Niebieskiej Karty przez policjantów Szkolenie słuŝące integracji wzajemnych działań słuŝb pomocy dziecku i rodzinie, skuteczeniejsze działanie na recz dzieci krzywdzonych Nabycie rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, reagowania na zagroŝenie krzywdzeniem dzieci Integracja zespołu g o, wyposaŝenie zespołu w narzędzia do diagnozowania zagroŝeń dziecka, nabycie pracy socjalnych z OPS Grupa zawodowa policjantów Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół interdyscyplinarny ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia, grupach, dyskusja dyskusja pisaki pisaki laptop, pisaki pisaki

7 Powiat Proszowicki OPS, systemu edukacji, słuŝby zdrowia i NGO Powiat Proszowicki OPS, systemu edukacji, słuŝby zdrowia i NGO Miasto Tarnów MOPS, OAO, placówek opiekuńczych, ośrodka interwencji, poradni profilaktyczno - terapeutycznej w Tarnowie, oraz pedagodzy z tarnowskich szkół, słuŝby zdrowia, policjanci Gmina Miejska Oświęcim MOPS, straŝy miejskiej, policji, systemu edukacji, ngo, PCPR rodzina zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia u dzieci Szkolenie w zakresie reguł pracy zespołowej, diagnostyki problemów rodziny i pracy metodą Konferencji Ochrony Dziecka (warsztaty) Warsztaty w zakresie praktycznej pracy metodą Konferencja Ochrony Dziecka (spotkania z rodziną) Krzywdzone dziecko więcej wiedzieć więcej umieć skuteczniej pomagać Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarneg o w zakresie reguł pracy zespołowej, diagnostyki problemów rodziny i pracy metodą metodą konferencyjną z rodzina zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci Integracja zespołu g o, wyposaŝenie zespołu w narzędzia do diagnozowania zagroŝeń dziecka, nabycie pracy metodą konferencyjną z rodzina zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci Praktyczna nauka i doskonalenie warsztatu pracy metodą konferencyjną z rodziną zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci Nabycie rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku krzywdzonemu Integracja zespołu g o, wyposaŝenie zespołu w narzędzia do diagnozowania zagroŝeń dziecka, nabycie pracy Zespół Interdyscyplinarny Zespół Interdyscyplinarny Zespół złoŝony z przedstwicieli róŝnych słuŝb pomocy dziecku i rodzinie Zespół Interdyscyplinarny dyskusja Warsztaty, odgrywanie ról, dyskusja ćwiczenia, grupach wykład, dyskusja pisaki pisaki laptop, pisaki pisaki , 20, i 13,

8 Konferencji Ochrony Dziecka metodą konferencyjną z rodziną zagroŝoną wystąpieniem krzywdzenia dzieci 6. Mazowieckie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 7. Opolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 520 osób 180 osób Policjanci, socjalni i kierownicy (OPS i PCPR), pedagodzy, kuratorzy zawodowi i społeczni, psycholodzy oraz nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy szkół oraz urzędnicy gmin i starostw. pomocy społecznej, policji, słuŝby zdrowia, sądów i edukacji Szkolenia realizowane w ramach Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz krzywdzeniu dzieci. Problematyka krzywdzenia dzieci Zwiększenie społecznego zaangaŝowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem podnoszenie społecznej wraŝliwości w odniesieniu do zjawiska w rodzinie. Poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat wobec dzieci. Zmiana postaw rodziców i opiekunów wobec dzieci. Podniesienie wiedzy pracowników pierwszego kontaktu na temat sposobu postępowania z dzieckiem krzywdzonym. - Zapoznanie uczestników z następującą tematyką: -uwarunkowania prawne (ustawy, Konferencja, szkolenia i prelekcje - grupy po ok.15 osób Szkolenie obejmowało 24 Wkład, warsztat, grupach, dyskusja, prezentacja filmów Wykłady, dyskusja, film komputer, rzutnik do folii, filmy dydaktyczne. Uczestnikom przekazywano równieŝ materiały otrzymane od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ulotka, broszura oraz plakat). Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zakupiło równieŝ materiały edukacyjne z Fundacji Dzieci Niczyje oraz Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia. TakŜe i te materiały były przekazywane uczestnikom szkoleń. Tablice flipchart, komputer, rzutnik, zaświadczenia była obecność na zajęciach Obecność na zajęciach, potwierdzona na liście obecności, aktywność na zajęciach, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 8

9 uchwały, prawo rodzinne), -pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie, -psychologiczny portret sprawcy, formy, koncepcje N. Frude`a, -czynniki ryzyka w rodzinie i pracy z nią, -rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz ograniczeń w pracy z dzieckiem krzywdzonym, - mity utrudniające podjęcie tematu -specyfika pomagania dzieciom wykorzystywanym seksualnie - diagnoza potrzeb, przygotowanie planu pomocy, realizacja i monitowanie pomocy -interdyscyplinarna praca nad konkretnymi przypadkami godziny szkoleniowe, w tym 20 godzin warsztatów oraz 4 godz. wykładu i prowadzone było w systemie 3-dniowym. rzutnik do folii, sprzęt RTV - filmy Podkarpackie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Powiat Jasielski zadanie realizowane przez ROPS w Rzeszowie 174 osoby Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji socjalni z gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu Seminarium szkoleniowe Przeciw Przemocy program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc w powiecie jasielskim KRYZYS, odróŝnianie sytuacji kryzysowej od kryzysu Interwencja Kryzysowa: definicja, modele interwencji- Rola języka w interwencji kryzysowej Warsztaty szkoleniowe prowadzone aktywnymi metodami posychoedu kacyjnymi (burza mózgów, praca mapą mentalną, Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier i zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach, aktywność i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 9

10 Powiat Brzozowski zadanie realizowane przez ROPS w Rzeszowie oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sądu Rejonowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej innych instytucji zajmujących się przeciwdziałanie m domowej Pedagodzy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz szkół z terenu powiatu Szkolenie/warsztaty dla pedagogów i psychologów, zatrudnionych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie oraz w szkołach z terenu powiatu brzozowskiego Moje nastawienie do osób doświadczających Rozumienie istoty Cykle w Rozumienie interdyscyplinarnoś ci i jej znaczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc Lokalny system wsparcia zasady zespołów interdyscyplinarnyc h Przemoc wobec dzieci - Rodzaje wobec dzieci, czynniki ryzyka Sprawca Rozmowa kuratora, policjanta itp. z klientem Poznanie specyfiki funkcjonowania i problemów dziecka z rodziny z problemem alkoholowym Nabycie interwencji w sytuacji problemu alkoholowego w rodzinie ucznia Rozpoznawanie wszystkich form wobec dziecka Wzmocnienie kompetencji praktycznych w zakresie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu. podgrupach, praca na osobistym doświadczen iu, praca na zawodowym doświadczen iu, analiza przypadków, psychodram a itp.), miniwykład y Warsztaty szkoleniowe prowadzone aktywnymi metodami posychoedu kacyjnymi (burza mózgów, praca mapą mentalną, podgrupach, praca na osobistym doświadczen iu, praca na zawodowym doświadczen iu, analiza przypadków, psychodram Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach, aktywność i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 10

11 a itp.), miniwykła dy. Powiat Kolbuszowskizadanie przekazane do realizacji Samorządowi powiatowemu Powiat Krośnieński zadanie przekazane do realizacji Samorządowi Powiatowemu socjalni, placówki opiekuńczo wychowawczej, pedagodzy szkolni, PCPR i PPP PCPR i PPP OPS, sądu, prokuratury, policji, kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, NGO s, radni powiatu, Szkolenie Przemoc Domowa Dziecko Krzywdzone Szkolenie Zaburzenia psychiczne i psychoterapia w wieku rozwojowym Seminarium szkoleniowe Przemoc w rodzinie. Pomoc dzieciom krzywdzonym Wczesne rozpoznawanie symptomów świadczących o tym, Ŝe dziecko jest krzywdzone, a takŝe podstawy dobrej interwencji. Lepsze zrozumienie zachowań dzieci i młodzieŝy w okresie adolescencji, a takŝe rozpoznawanie zagroŝeń z nim związanych zachowania destrukcyjne wśród młodzieŝy: samookaleczenia, usiłowania i próby samobójcze, zaburzenia łaknienia, bulimia, anoreksja i bigoreksja. Ocena zjawiska stosowania w rodzinie Wzmocnienie współpracy między podmiotami lokalnej polityki społecznej, zwiększenie efektywności działań na rzecz rodziny instytucji na szczeblu gminnym i powiatowym Doskonalenie Warsztaty, wykłady, Warsztaty, wykłady, Warsztaty, wykłady, Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier Flipcharty, y multimedialne, komputery, filmy pisaki, papier zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach 11

12 Powiat Przemyski zadanie przekazane do realizacji Samorządowi Powiatowemu 9. Podlaskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 63 osoby Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta, instytucji opiekuńczowychowawczych Nauczyciele, OPS, placówek opiekuńczo wychowawczych, SOWS NGO Opiekunowie placówek opiekuńczowychowawczych socjalni, ośrodków interwencji kryzysowej, centrów pomocy rodzinie, kuratorzy sądowi, policjanci, pogotowia opiekuńczego, pielęgniarka, pedagodzy. Zajęcia seminaryjno warsztatowe w zakresie profilaktyki domowej wobec dzieci dla pracowników pierwszego kontaktu Rozpoznawanie, diagnoza i interwencja w pracy z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną. profesjonalnych osób zajmujących się pomaganiem rodzinom dotkniętym przemocą Poszukiwanie modelu działań nakierowanych na społeczne funkcjonowanie rodzin zagroŝonych patologiami społ. Cele zrealizowane w całości 1) Rozszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego i jego rodziny, 2) Podniesienie kompetencji w zakresie diagnozy psychospołecznej dziecka krzywdzonego i jego opiekunów, 3) Doskonalenie budowania kontaktu z dzieckiem - ofiarą i jego rodzicami, 4) Zasady udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie - podejmowanie interwencji i budowanie Warsztaty, wykłady Warsztat psychologic znych, praca w grupach, odgrywanie ról, filmów, dyskusje. Flipcharty, y, multimedialne, komputery, filmy paski, papier Sprzęt RTV, DVD, flipchart, papier, flamastry, kredki zaświadczenia uczestnictwa była obecność na zajęciach Zaliczenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia odbywało się po odbyciu wszystkich zajęć oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej 12

13 10. Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 11. Warmińsko- Mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie 65 osób 117 osób Policjanci, socjalni, pielęgniarki, pedagodzy, psycholodzy, członkowie GKRPA 13 policjantów, 14 pracowników socjalnych i opiekunów świetlic, 32 pedagogów i wychowawców. 13 policjantów, 21 pracowników socjalnych, 16 pedagogów Interwencja i pomoc psychologiczna dla ofiar domowej z uwzględnieniem dziecka krzywdzonego. Tworzenie interdyscyplinarnyc h zespołów ds. w rodzinie na poziomie gmin Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci zespołów interdyscyplinarnych. 1. Umiejętność diagnozowania wobec dzieci oraz jej form i skutków, 2. Umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci doświadczających, 3. Umiejętność wypracowania lokalnego systemu w rodzinie w oparciu o zasoby lokalne - Zdobycie diagnozowania objawów, przyczyn i skutków oraz pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie; - przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; - poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci. - Zdobycie diagnozowania objawów, przyczyn Szkolnie 3-dniowe obejmowało 24 godz. zajęć, w tym: 20 godz. pracy warsztatowej oraz 4 godz. wykładów Zajęcia warsztatowe prowadzone były w trzech grupach interdyscyplinarnych Szkolnie 3-dniowe obejmowało 24 godz. warsztat, parach, burza mózgów Scenki, symulacje, psychodram y, praca z kartką 24 godz. zajęć, w tym: 4 godz. wykładów 20 godz. pracy warsztatow ej 24 godz. zajęć, w tym: 4 godz. Flipcharty, pisaki, noŝyczki, papier, gazety, flamastry, taśma klejąca Film Dziecko niczyje multimedialne tablice flip-chart arkusze pracy Film Dziecko niczyje certyfikatu była aktywna obecność na wszystkich zajęciach i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej Uczestnicy uzyskali zaświadczenia na podstawie obecność na zajęciach. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia 13

14 12. Wielkopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 58 osób pomocy społecznej, policji, sądu, edukacji, słuŝby zdrowia oraz organizacji pozarządowych z terenu gmin powiatów: krotoszyńskiego, kępińskiego oraz wągrowieckiego Budowanie lokalnych systemów w rodzinie w oparciu o pracę Zespołów Interdyscyplinarnyc h i skutków oraz pracy z rodzinami zagroŝonymi zjawiskiem w rodzinie; - przekazania prawidłowych postaw wychowawczych; - poznanie metod i procedur postępowania i podejmowania interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci. 1.Wzajemne poznanie jak i zakresu obowiązków zawodowych i specyfiki pracy pracowników róŝnych instytucji 2.Zapoznanie z podstawową wiedzą o biologicznych oraz społecznych przyczynach agresji w rodzinie i ich konsekwencjach, 3.Zapoznanie z formami pomocy rodzinie i dziecku krzywdzonemu, 4.Poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, 5.Zapoznanie z metodami pracy zespołów interdyscyplinarnyc h w zakresie diagnozy, interwencji i opracowania zajęć, w tym: 20 godz. pracy warsztatowej oraz 4 godz. wykładów Zajęcia warsztatowe prowadzone były w trzech grupach interdyscyplinarnych wykładów 20 godz. pracy warsztatow ej warsztat - ćwiczenia, parach, zespołach, odgrywanie scenek (elementy dramy), burza mózgów, niedokończo ne zdania multimedialne tablice flip-chart arkusze pracy Rzutnik, video, film dydaktyczny, komputer oraz flip-chart Podstawą zaliczenia certyfikatu było uczestnictwo w co najmniej 15 godzinach szkolenia, aktywność oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 14

15 strategii, 6.Wypracowanie zasad współpracy i działania. 15

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Oferta szkoleń dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Następna strona» Spis treści Spis treści Informacje organizacyjne» Szkolenia na zamówienie klienta» Zakres tematyczny szkoleń i grupy odbiorców»»

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/59/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr 31/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS

PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS Międzyzdroje 23-26 sierpnia 2009r. 23.08.2009r. (niedziela) Przyjazd i zakwaterowanie od godz. 15.00 w Hotelu Rybak w Międzyzdrojach DZIEŃ PIERWSZY; 24.08.2009r. (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ. Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ. Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo