CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 1/68

2 TO Wymagania ogólne SPIS TREŚCI TO Prace przygotowawcze i zakończeniowe, zaplecze, rysunki, dokumentacja T Technologia inspicjenta System inspicjenta Zestaw do projekcji multimedialnych Prace pozostałe T Technologia oświetlenia Systemy sterujące Oprawy oświetlenia technologicznego WyposaŜenie pozostałe Prace pozostałe T Technologia elektroakustyki Miksery Głośniki, kolumny, monitory, statywy, akcesoria Mikrofony, zestawy mikrofonowe, nadajniki, odbiorniki, akcesoria mikrofonowe, statywy, kable mikrofonowe Odtwarzacze, słuchawki, końcówki mocy Procesory, korektory, wzmacniacze, diboxy, solitery, laptopy, przyrządy pomiarowe Prace pozostałe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 2/68

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA TO WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 3/68

4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna TO Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących dostawy, wykonania i odbioru wyposaŝenia technologii oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki teatru wraz z pracami pomocniczymi podanymi w niniejszej specyfikacji, które zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze modernizacja Teatru Zdrojowego 1.2. Zamawiający Zamawiający: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra Tel. 075/ , Fax. 075/ , Dyrektor - Bogdan Nauka Budowa: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra Cieplice 1.3. Opis projektu Realizacja projektu Dokumentami związanymi z aspektami prawnymi rozwaŝanego projektu są następujące dokumenty: pozwolenie na budowę decyzja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 604/2005 z dnia ; decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków decyzja nr 1399 z dnia rok; pozwolenie na prace przy zabytku decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 350/05 z dnia ; potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem / obiektami. Projekt Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze modernizacja Teatru Zdrojowego został podzielony na etapy, dzięki czemu było moŝliwe rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w 2006 roku w ramach wsparcia z budŝetu Miasta Jelenia Góra oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrealizowane zostały trzy etapy projektu: Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP I dobudowa sanitariatów i garderób (stan surowy); sierpień 2006 kwiecień 2007; Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności i zarządzania kulturą; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 4/68

5 Wykonano następujący zakres robót: Roboty przygotowawcze związane z wycięciem drzew, rozbiórkami istniejącego zabudowania, płyt betonowych i elementów stalowych; wykonano podbudowę ścian istniejącego teatru wraz z robotami izolacyjnymi i ziemnymi; wykonano ławy fundamentowe dobudowanego budynku wraz z robotami izolacyjnymi i ziemnymi; wykonano konstrukcję Ŝelbetową wraz z ścianami zewnętrznymi i klatkami Ŝelbetonowym; wykonano ocieplenia dachu wraz z obróbkami dekarskimi; wykonano otwory i zamontowano stolarkę p.poŝ na ścianie budynku istniejącego teatru. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP II elewacja i stolarka; sierpień listopad 2006; Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego; Wykonano następujący zakres robót: Renowacja elewacji wraz z naprawą ścian istniejącego teatru z renowacją tympanonu, rzeźb, balustrad i lamp; Naprawiono stopnie chodowe z wykonaniem osuszenia i izolacji ścian budynku; wymalowano ścian zewnętrznych; wymieniono stolarkę okienną i naprawiono stolarkę drzwiową; wykonano iluminację elewacji. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP III Roboty budowlane Fasada strukturalna; wrzesień listopad 2007 Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności i zarządzania kulturą; Wykonano następujący zakres robót: Wykonano fasadę strukturalną, stolarkę okienną, drzwiową, zadaszenia wejść do budynku. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP IV budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego. (stan wykończeniowy) Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Wykonano następujący zakres robót: Wykonano roboty budowlano instalacyjne wykończeniowe w części dobudowanej z wejściem głównym do budynku oraz elewacją. Uporządkowano zieleń wokół budynku. Wykonano iluminacji elewacji. Obiekt będący zapleczem socjalno-administracyjnym został przekazany do uŝytkowania. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP V modernizacja Teatru Zdrojowego; planowany termin realizacji lata ; Dofinansowanie: Priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Miasto Jelenia Góra Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 5/68

6 Przedmiotem etapu V jest dokończenie rozpoczętej inwestycji poprzez modernizację techniczno funkcjonalną zabytkowego Teatru Zdrojowego w Parku Zdrojowym, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów uzdrowiskowych a w szczególności: a) modernizacja istniejącego budynku teatru o pow. uŝytkowej 872,46 m2, kubaturze 7060 m3 połączona z wymianą oraz modernizacją instalacji budowlanych. b) wykonanie dostaw i nowej technologii w zakresie mechanizacji sceny, c) wykonanie dostaw nowej technologii oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki; d) rewaloryzacja konserwatorska substancji zabytkowej istniejącego budynku teatru w szczególności odsłonięcie i rekonstrukcja historycznych polichromii na ścianach, suficie widowni i malowanych tapet na balkonach; e) modernizacja zewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie oświetlenia zewnętrznego, nawierzchni komunikacyjnej i elementów małej architektury; Opis terenu i połoŝenie Budynek Teatru Zdrojowego znajduje się na terenie działki nr 5/2 w obrębie ewidencyjnym Cieplice V AM 4 w jednostce ewidencyjnej Jelenia Góra. Działka jest własnością Skarbu Państwa i uŝytkowana jest przez Teatr z tytułu trwałego zarządu (umowa dzierŝawy). Dodatkowo widzowie i pracownicy teatru korzystają z parkingu zlokalizowanego na działce nr 79, która jest własnością miasta Jeleniej Góry. Budynek Teatru Zdrojowego połoŝony jest w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplice przy ul. Park Zdrojowy 1. Cały obszar Parku Zdrojowego został zakwalifikowany jako obiekt zabytkowy. Bezpośrednie otoczenie budynku teatru stanowią przedpole i dojście piesze od strony głównego wejścia do budynku, parking i dojścia od strony wschodniej oraz tereny parkowe Budynek dobudowany jako zaplecze socjalno-administracyjne (przekazany do uŝytkowania w 2009 roku). Budynek dobudowany przyległy jedną ścianą do istniejącego Teatru Zdrojowego wykonany w latach przewidział odciąŝenie istniejącego budynku teatru od pomieszczeń socjalnych, magazynowych, garderób czy pomieszczeń sanitarnych. Dobudowany budynek stanowiący zaplecze magazynowo administracyjne z zespołem garderób posiada 3 kondygnacje. Wysokość budynku uwarunkowana była istniejącą bryłą teatru, a rzut ograniczony między innymi przez drzewa występujące w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Stanowi on prostą bryłę, która w załoŝeniach nie jest konkurencyjna w stosunku do istniejącej. W nowo dobudowanym obiekcie przyjęto Ŝelbetowy, monolityczny system konstrukcji budynku. Elewacja budynku jest przeszklona. W budynku dobudowanym przewidziano w poziomie przyziemia na wysokości sceny magazyn dekoracji, które mogą być transportowane podnośnikiem na poziom sceny. Dostawa dekoracji odbywa się z poziomu terenu przez wrota p.poŝ.. Na poziomie tym przy klatce południowej rozwiązano zespół toalet męskich, a pół poziomu niŝej zespół toalet damskich. Następna kondygnacja posiada dwa poziomy. Poziom przy klatce południowej powiązany jest z poziomem istniejącym w foyer teatru. Przewidziano w tym miejscu biuro obsługi widowni oraz WC dla niepełnosprawnych a takŝe komunikację w celu ewakuacji z foyer. Między klatką północną i południową zlokalizowano poziom z garderobami i łazienkami. Ostatnia kondygnacja posiada jeden poziom wspólny dla części przy klatce południowej i klatce północnej. Znajduje się tutaj część administracyjna. Klatka południowa związana jest głównie z ewakuacją widzów i administracją. Stanowi ona ewakuację z budynku dobudowanego i z istniejącego. Wyjście ewakuacyjne jest wejściem dla administracji i aktorów, a takŝe dla załatwiających sprawy w biurze organizacji widowni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 6/68

7 Przy tym wejściu zlokalizowana została platforma dla niepełnosprawnych. Klatka północna związana jest z częścią magazynową i zespołem garderób, posiada teŝ wyjście na zewnątrz. SłuŜy ona głównie do komunikacji aktorów ze sceną oraz pracowników sceny ze sceną i jej zapleczem oraz niŝej połoŝonym magazynem dekoracji. Powierzchnia uŝytkowa: 412,81 m2 Powierzchnia zabudowy: 200,40 m2 Kubatura: 1982 m Historia Teatru Zdrojowego Teatr Zdrojowy usytuowany jest w Parku Zdrojowym w kompleksie dwóch budowli. Stanowi część północną, część południowa to pawilon zdrojowy zwany Galerią, z którą połączony jest późniejszym, jednokondygnacyjnym łącznikiem. Zbudowany w latach Reprezentuje romantyczną odmianę klasycyzmu, inspirowanego dziełami Schinkla. Autorem projektu był architekt z Legnicy Albert Tollberg. Bezpośrednim wzorcem budowli cieplickiej był projektowany przez Schinkla teatr w Berlinie. Obiekt jest załoŝony na rzucie wydłuŝonego prostokąta (prostokątna scena, półkolista widownia). Elewacja dziewięcioosiowa, na środku posiada ryzalit pozorny obejmujący pięć osi, mieszczący wejście. Ryzalit zwieńczony jest trójkątnym naczółkiem rzeźbiarską dekoracją (związaną z funkcją budynku), rozdzielony gzymsem przebiegającym u podstawy okien drugiej kondygnacji. Wystrój architektoniczny wnętrza jest wykonany w duŝej części z drewna. Widownia dzieli się na dwie kondygnacje. Balustrady lóŝ parteru dźwigają smukłe kolumienki. Wspierają one stylizowane belkowanie. Po obu stronach sceny, wysunięte ku widowni, znajdują się pary proscenicznych lóŝ. LoŜe flankowane są kolumienkami dźwigającymi belkowanie. Na balkon prowadzą kręcone Ŝeliwne schody. Teatr posiada w pełni zachowany historyczny wystrój ciesielski widowni w postaci balkonów, lóŝ, kolumn, pilastrów, balustrad oraz drewnianego sufitu na których znajdują się zabytkowe malowidła. Wszystkie te elementy stanowią o bardzo wysokiej wartości artystycznej utrwalonego historycznie wystroju widowni. Teatr w latach pięćdziesiątych XX wieku popadł w ruinę. Nieszczelne pokrycie spowodowało olbrzymią dewastację wnętrza. Zniszczona została podłoga w foyer, balkony, stolarka okienna i częściowo stolarka drzwiowa. Wnętrze teatru zostało pozbawione wyposaŝenia. Konstrukcja dachowa nad sceną wymagała zabezpieczenia przed zawalaniem. Z obiektu zniknęło wyposaŝenie. Dokonano naprawy konstrukcji dachu wraz z pokryciem papą. Wprowadzone zostały dźwigary stalowe nad sceną podtrzymujące więźbę dachową oraz wyposaŝenie sceny. Naprawiona została elewacja. Artysta plastyk Pan Stanisław Brodziak zaprojektował wszystkie kinkiety oraz wielki Ŝyrandol w sali teatralnej. Elementy te zostały wykonane z ceramiki włocławskiej. Artysta ten przeprowadził konserwację malowidła na plafonie oraz wykonał współczesne malarstwo na płycinach balustrad i ścianach foyer teatru. Teatr na podstawie decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków z dnia 18.IX.1965 roku nr rejestru 1399 (l.dz.kl-ii-1/180/65) został wpisany do rejestru zabytków województwa wrocławskiego jako Teatr Park Zdrojowy, Cieplice Śl. Zdrój pow. Jelenia Góra. Przeprowadzone badania malowideł wykazały istnienie kilku warstw chronologicznych o zróŝnicowanym stopniu zachowania. Warstwa malarska pierwotna, oryginalna, zachowała się na całości ścian obiektu w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie konserwacji wraz z Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 7/68

8 rekonstrukcją partii zniszczonych w trakcie kolejnych prac renowacyjnych. Zgodnie z zachowanymi materiałami archiwalnymi badania potwierdziły występowanie pierwotnej kolorystyki w tonacji turkusowego błękitu ścian połączonego ze srebrzeniami kolumn i detali architektonicznych. Tak więc pierwotna koncepcja kolorystyczna wnętrza podkreślała jego kameralność tworząc klimat pełen wdzięku i lekkości Zakres robót konserwatorskich i budowlanych Przedmiotem projektu jest modernizacja techniczno-funkcjonalna oraz prace konserwatorskie zabytkowego Teatru Zdrojowego (wpis do rejestru zabytków pod nr 1399 z dniem r.) zlokalizowanego w zabytkowym Parku Zdrojowym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów uzdrowiskowych Cieplic. Z uwagi na wartość architektoniczną XIX-sto wiecznego Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze Cieplicach waŝne jest uratowanie substancji zabytkowej przed degradacją i tym samym zachowanie kulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska dla potomnych. Obecny budynek Teatru Zdrojowego o kubaturze 7060 m3 jest w złym stanie technicznym, posiada przestarzałą instalacje, teatralną, niesprawne wewnętrzne instalacje budowlane, nie spełnia technicznych warunków uŝytkowania obiektu uŝyteczności publicznej. Zakres robót konserwatorskich i budowlanych z wyposaŝeniem: Wymiana pokrycia dachu z wzmocnieniem i konserwacją unikalnej konstrukcji więźby dachowej oraz konstrukcji podłogi scenicznej i widowni. Wymiana konstrukcji wieŝy scenicznej. Zabezpieczenie konstrukcji stropu nad widownią. Odsłonięcie historycznych malowideł na ścianach, płycin balustrad oraz plafonu w widowni. Przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza teatru wraz z złoceniami i srebrzeniami detali architektonicznych. Konserwacja wystroju widowni na parterze i piętrze (kolumienki, kręcone schody, zespół proscenicznych lóŝ). Zabezpieczenie całej konstrukcji drewnianej ogniochronnie i antygrzybicznie. Przywrócona zostanie funkcja balkonów. Roboty wykończeniowe. Przebudowa przyłącza wodociągowego i energetycznego. Woda na cele p.poŝ. - hydranty zasilane wodą miejską. Instalacja c-o zasilanie z węzła c-o usytuowanego wewnątrz budynku, który został zakwalifikowany do całkowitej przebudowy. Klimatyzacja z instalacją wentylacji mechanicznej. Pozostała instalacja sanitarna. Instalacja elektryczna Technologia - zakres prac i dostaw objętych niniejszą specyfikacją Przy określeniu zakresu wyposaŝenia technologicznego teatru oparto się na załoŝeniu wykorzystania sceny jako wielofunkcyjnej do prowadzenia: własnych spektakli teatralnych, występów gościnnych zespołów teatralnych w oprawie scenograficznej dostosowanej do warunków przestrzennych i technicznych sceny, konferencji, występów estradowych, koncertów i recitali, imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym, akademii, odczytów z moŝliwością ich uatrakcyjnienia. Przedmiot zamówienia zdefiniowany według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: , , , , , , , Technologia inspicjent NaleŜy dostarczyć i zamontować wraz z kompletnym okablowaniem i uruchomieniem systemu inspicjenta składającego się z stanowiska inspicjenta wyposaŝonego w panele Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 8/68

9 interkomowi, tablice sygnalizacji świetlnej, sygnalizatory akcji, głośników, dzwonków antraktowych, mikrofonów. NaleŜy dostarczyć i zamontować z kompletnym okablowaniem system do projekcji multimedialnych. 2. Technologia oświetlenie Na technologię oświetleniową składa się: konsola oświetleniowa z monitorami, Kompletne oświetlenie regulowane w tym: kompletna szafa regulatorów oświetleniowych sterowanych poprzez Ethernet 192 kanałów 3kW/DMX, kompletna szafa 6x5 kw/dmx oraz tablice centralki i rozdzielnice, rozdzielnica elektryczna oświetlenia technologicznego, porty, solitery itp. NaleŜy dostarczyć i zamontować między innymi: stroboskopy, projektory PC, projektory z soczewką płasko wypukłą pryzmatyczną, reflektory profilowe 15-30, reflektory profilowe zimnym lustrem, reflektory prowadzące, reflektory automatyczne typu SPOT, reflektory automatyczne typu Wash, maszyna do dymu. NaleŜy wykonać całość okablowania z gniazdami i montaŝem. 3. Technologia - elektroakustyka Na technologię akustyczną składają się konsole mikserskie, kolumny, monitory, mikrofony, zestawy mikrofonowe, nadajniki odbiorniki, słuchawki, odtwarzacze, końcówki mocy, procesory, korektory, wzmacniacze, diboxy, solitery, statywy, akcesoria itp. NaleŜy wykonać kompletne okablowanie z gniazdami wraz z rozdzielnicami zasilającymi urządzenia technologiczne Wymagania wobec wykonawcy Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia muszą wykazać się, Ŝe: wykonali po 2 dostawy z robotami specjalistycznymi dla poszczególnych dostaw odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie / doświadczenie wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe prace te zostały wykonane naleŝycie i bez zastrzeŝeń (protokoły odbioru, referencje). Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wyraŝającym się tym, Ŝe wykonał z naleŝytą starannością: min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. w zakresie dostawy i montaŝu na obiekcie uŝyteczności publicznej wyposaŝenia technologicznego oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki, kaŝde o wartości co najmniej 1 mln zł netto. Kwalifikacje techniczne personelu zaangaŝowanego w w/w zadanie na stanowisku Kierownika robót elektrycznych osobę z nie mniejszym niŝ 5 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz dysponującą aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w branŝy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 9/68

10 1.5. Opis robót instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy wykonywaniu instalacji technologii oświetlenia i elektroakustyki; doświadczenie, kwalifikacje i przynaleŝność do właściwej izby samorządu budowlanego zostaną potwierdzone odpowiednimi dokumentami; osobę do kontaktu - Koordynatora, która będzie posiadać pełnomocnictwo do kontaktu z Zamawiającym w imieniu firmy w sprawie realizacji zamówienia. Roboty przygotowawcze Przygotowanie własnego zaplecza administracyjno socjalnego z wyposaŝeniem w odpowiedni sprzęt. Opracowanie dokumentacji wykonawczej. Technologia oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki Technologia inspicjent NaleŜy dostarczyć i zamontować wraz z kompletnym okablowaniem i uruchomieniem urządzeń systemu interkomowego. Na system inspicjenta składa się stanowisko inspicjenta wyposaŝone w panele interkomowi, tablice sygnalizacji świetlnej, sygnalizatory akcji, głośników, dzwonków antraktowych, mikrofonów. NaleŜy dostarczyć i zamontować z kompletnym okablowaniem systemu do projekcji multimedialnych. Na zestaw składa się rzutnik multimedialny, z kablami i mikser wizyjny. Technologia oświetlenie Na technologię oświetleniową składa się konsola oświetleniowa z dwoma monitorami. Kompletna szafa regulatorów oświetleniowych sterowanych poprzez Ethernet 192 kanałów. Rozdzielnica elektryczna oświetlenia technologicznego, solitery itp. Oprawy oświetleniowe jak projektory profilowe, stroboskopy, reflektory itp. Reflektor automatyczny typu SPOT, reflektor automatyczny typu Wash. Maszyna do dymu. NaleŜy wykonać całość okablowania z gniazdami i montaŝem. Technologia - elektroakustyka Na technologię akustyczną składają się miksery jak konsoleta. NaleŜy dostarczyć i zamontować: głośniki, kolumny, monitory, mikrofony, zestawy mikrofonowe, nadajniki odbiorniki, słuchawki, odtwarzacze, końcówki mocy, procesory, korektory, wzmacniacze, diboxy, solitery, statywy, akcesoria itp. NaleŜy wykonać kompletne okablowanie wraz z rozdzielnicami zasilającymi urządzenia technologiczne Dokumentacja budowlana Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze posiada do wglądu dokumentację projektową Projekt rozbudowy i modernizacji Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze opracowany w marcu 2005 roku przez architekta Cezarego Furmanka z zespołem z dokumentacją technologiczną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 10/68

11 Dokumentacja ta została opracowana na cały obiekt z rozbudową i wykonawca moŝe na własny koszt dokonać niezbędnych odpisów. Na potrzeby wykonania robót, w szczególności na potrzeby specyfikacji technicznej zakresie technologii teatru, została opracowana dokumentacja robocza (rysunki i opis techniczny) załączona do Specyfikacji Technicznej jako część IV. Wykonawca będzie zobowiązany opracować dokumentację wykonawczą (uzupełnienie rysunków roboczych) i powykonawczą oraz w razie potrzeby na wniosek zamawiającego przeprowadzić odpowiednie analizy i badania. Dokumentacja załączona do przetargu na dostawy z montaŝem Rysunki robocze Technologii inspicjenta z opisami technicznymi; Rysunki robocze Technologii oświetlenia z opisami technicznymi; Rysunki robocze Technologii elektroakustyki z opisami technicznymi; Ekspertyza techniczna ppoŝ.; Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej (rysunki robocze). Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŝe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki, które zostaną przedłoŝone w projekcie wykonawczym. Na etapie opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wprowadzono wytyczne do wykonania dokumentacji wykonawczej (uzupełnienie rysunków roboczych) 1.7. Zakres stosowania ST Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŝy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Dostaw/Robót opisanych w podpunkcie 1.1. NaleŜy przy wycenie ryczałtowej zwrócić szczególną uwagę, aby nie dublować robót przy poszczególnych dostawach wymienionych w poszczególnych specyfikacjach technicznych. NaleŜy kierować się zasadą, Ŝe naleŝy dokonać dostawy z montaŝem, pełnym okablowaniem, sterowaniem, zasilaniem i przekazać do eksploatacji uwzględniając przekazaną dokumentację, specyfikacje techniczne, zatwierdzoną przez inwestora dokumentację (rysunki robocze), inne uzupełniające opracowania oraz wytyczne inwestora. NaleŜy przewidzieć, Ŝe elementy niewymienione w poszczególnych specyfikacjach technicznych, ale niezbędne do prawidłowego uŝytkowania obiektu oraz zakończenia pod kaŝdym względem dostaw z montaŝem, pełnym okablowaniem i przekazaniem do uŝytkowania naleŝy wykonać w ramach podanej ceny ryczałtowej. Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną na budowie i ująć w wycenie wszystkie inne roboty elektryczne niewyszczególnione w poszczególnych specyfikacjach i dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego uŝytkowania poszczególnych systemów technologicznych oraz całkowitego zakończenia dostaw Zakres robót objętych ST Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe i unijne, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 11/68

12 Wymagania ogólne naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: ST TO T T T Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wymagania Ogóle Technologia inspicjenta Technologia oświetlenia Technologia elektroakustyki 1.9. Wytyczne archeologiczne Nie przewiduje się Ŝadnych badań archeologicznych. JeŜeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia analizy z podaniem wytycznych w trakcie robót ziemnych to wykonawca opracuje takowe wytyczne na swój koszt Wytyczne konserwatorskie Przedmiotem osobnego przetargu było wykonanie i odbiór robót konserwatorskich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu i skutecznej współpracy z wykonawcą robót konserwatorskich oraz naprawy ewentualnie zniszczonych elementów ścian, tynków itp Wytyczne technologiczne Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i odbiór dostaw i prac technologicznych oraz innych związanych z wykonywaniem robót wyszczególnionych w ST na dostawy i prace technologiczne. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu i skutecznej współpracy z wykonawcą robót budowlanych. Wszystkie prace związane z układaniem przewodów naleŝy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, konserwatorskich i uzyskać akceptację na piśmie inwestora. Wszelkie przewody naleŝy układać w estetycznych zamkniętych korytach na scenie oraz na poddaszu nad widownią. Nie przewiduje się prowadzenie przewodów w obrębie widowni i foyer. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp i ppoŝ. na zabytkowym obiekcie. Roboty naleŝy wykonywać z szczególną starannością o wysokim standardzie. NaleŜy tak przeprowadzić dostawy z montaŝem, okablowaniem, aby wszystkie systemy technologiczne bardzo sprawnie funkcjonowały. JeŜeli pewne elementy nie zostały wyszczególnione w niniejszej specyfikacji, a są niezbędne do uruchomienia i eksploatacji to naleŝy je wykonać i przewidzieć w ryczałtowej cenie ofertowej. Wszystkie urządzenia powinny stanowić jednorodny, profesjonalny system mechaniki sceny. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń róŝnych producentów bez uzyskania odpowiednich certyfikatów zgodności i aprobaty na konkretne rozwiązania zastosowane w teatrze. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 12/68

13 1.12. Określenia podstawowe UŜyte w ST wymienione poniŝej określenia naleŝy rozumieć w kaŝdym przypadku następująco: 1) Specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one takŝe reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak teŝ technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający moŝe postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty. Specyfikacje techniczne podają zakres robót do wykonania oraz wytyczne do opracowania dokumentacji wykonawczej; 2) Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie jest obowiązkowe; 3) Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 4) Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŝycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŝyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŝycia; 5) Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 6) Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; 7) Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 8) Dziennik Budowy urzędowy dokument opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŝący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem; 9) ZTA Zdrojowy Teatr Animacji beneficjent projektu, Zamawiający, Inwestor; 10) InŜynier Kontraktu, Zarządzający, Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Inwestora na podstawie pełnomocnictwa, nawiązuje stosunki prawne z wykonawcami w taki sposób, ze stroną tych stosunków jest Inwestor. Skutki prawne czynności nawiązywanych przez InŜyniera realizują się w sferze prawnej Inwestora. W konsekwencji Zamawiającym według przepisów Prawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 13/68

14 Zamówień Publicznych jest reprezentowany przez InŜyniera Kontraktu, Inwestor bezpośredni. InŜynier Kontraktu działa we własnym imieniu, choć na rachunek Inwestora bezpośredniego; 11) Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 12) Księga Obmiaru akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŝący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników; 13) Laboratorium Zamawiającego/Wykonawcy laboratorium zaakceptowane przez InŜyniera słuŝące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu; 14) Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera; 15) Polecenie InŜyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 16) Projektant osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Budowlanej, roboczej i wykonawczej; 17) Przedmiar robót wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania; 18) Rekultywacja roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji elementom budowlanym naruszonym w czasie prowadzenia zadania; 19) Rozdzielnica nn urządzenie zainstalowane w stacji transformatorowej słuŝące do rozdziału energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Urządzenie to wyposaŝone jest w łączniki umoŝliwiające załączanie lub wyłączanie linii. Do rozdzielnicy podłączona jest strona niskiego napięcia transformatora; 20) Rysunki część Dokumentacji Projektowej, rysunki robocze która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 21) Urządzenie piorunochronowe przewody (druty stalowe ocynkowane lub bednarka stalowa ocynkowana) słuŝące do ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi; 22) Zadanie Budowlane część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uŝytkowych. 23) InŜynieria finansowa zwana tez montaŝem finansowym. Polega na kojarzeniu róŝnych źródeł i sposobów finansowania dla realizacji danego projektu; 24) Koszty kwalifikowane koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza koszty, które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą; 25) Ekspertyza techniczna jest związana z przygotowaniem dokumentacji (biznes plan, studium wykonalności projektu, mapy czy szkice lokalne sytuujące projekt, dokumentacja techniczna (projekt budowlany, wykonawczy), ocena lub raport oddziaływania na środowisko itp); 26) Dokumentacja wykonawcza dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować na podstawie dokumentacji budowlanej, rysunków roboczych wytycznych inwestora, wytycznych podanych w ST przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja ta (rysunki warsztatowe) podlega zatwierdzeniu przez Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 14/68

15 Inwestora. 27) Dokumentacja powykonawcza dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować po zakończeniu robót budowlanych. 28) Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzaleŝniony od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 29) Krajowa deklaracja zgodności oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 30) Znak budowlany zastrzeŝony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŝ dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną Prowadzenie robót Ogólne zasady wykonania dostaw/robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie dostaw, prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu dostaw i robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych dostaw/robót, za ich zgodność z rysunkami roboczymi i projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie InŜynier Kontraktu, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera Kontraktu nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów dostaw/robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŝe w normach i wytycznych wykonania i odbioru dostaw/robót. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier Kontraktu uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości dostaw/robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŝaną kwestię. Polecenia InŜyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania dostaw/robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca Teren budowy Charakterystyka terenu budowy Obiekt znajduje się w centrum Parku Zdrojowego w dzielnicy Jeleniej Góry - Cieplicach. Budynek Teatru Zdrojowego przylega do budynku restauracji (byłej oranŝerii). Oba budynki, wybudowane w róŝnych okresach, posiadają wspólną ścianę. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 15/68

16 Przekazanie terenu budowy Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na wykonanie montaŝu dostawy i ułoŝenie przewodów w czasie i na warunkach określonych w umowie nie później jednak jak 7 dni po podpisaniu umowy. Wszystkie niezbędne media znajdują się na terenie budowy. Istnieje moŝliwość korzystania z wszystkich mediów pod warunkiem załoŝenia osobnych liczników lub partycypowania w kosztach eksploatacyjnych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się plac miejski, który ewentualnie (po załatwieniu wszystkich formalności z Miastem) będzie moŝna zagospodarować na plac budowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 1) Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umoŝliwienia prowadzenia robót, 3) Dziennik budowy. 1. Dokumentacja Budowlana Dokumentację Budowlaną na cały obiekt wraz z rozbudową wykonaną na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę z 2005 roku wykonawca będzie mógł skopiować w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja Budowlana zawiera: a) Opisy Techniczne, b) Rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Budowlanej pozwalają na określenie lokalizacji i charakteru robót/dostaw, ale nie są wystarczające do ich wykonania. Na potrzeby przeprowadzenia przetargu zostały opracowane rysunki robocze wraz z zestawieniami i opisami. 2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu Wykonawca na wyraźne Ŝądanie otrzyma od InŜyniera po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz projektów rysunków roboczych wyszczególnionych na roboty objęte Kontraktami. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się na stronie internetowej Inwestora. 3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę Wykonawca przed przystąpieniem do dostaw i robót opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi u InŜyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy. Projekt w 3 egzemplarzach + CD i przedłoŝy InŜynierowi do zatwierdzenia przed dostawami i wykonywaniem robót. Wykonawca opracuje projekt powykonawczy uwzględniający wprowadzone zmiany w trakcie realizacji dostaw i budowy lub wynikłe z poleceń InŜyniera Kontraktu. Zmiany te nie będą wpływały na wzrost kosztu dostaw i robót tylko na poprawie funkcjonalności w wykorzystywaniu wyposaŝenia technologicznego teatru. Koszt Dokumentacji Wykonawczej lub innej niezbędnej dokumentacji powinien być wykazany jako cena ryczałtowa w odpowiedniej pozycji w Wycenie dostaw/robót. 4. Zgodność dostaw/robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami a) Wszystkie dostawy oraz wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 16/68

17 b) Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. c) W przypadku, gdy dostawy, materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi. 5. Koordynacja dokumentów kontraktowych. 1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŝące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 2. W przypadku rozbieŝności, wymiary określone liczbą są waŝniejsze od wymiarów określonych według skali rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem waŝności, w następującej kolejności, od najbardziej waŝnych: a) Dokumentacja przetargowa, b) Specyfikacje Techniczne, c) Rysunki robocze z opisami technicznymi, d) Projekt Wykonawczy. Wykonawca nie moŝe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dostarczonej Dokumentacji Rysunków Roboczych albo w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym InŜyniera i wprowadzić niezbędne zmiany lub uzupełnienia w ramach dostaw/robót ryczałtowych, które nie będą wpływały na wzrost kosztów inwestycji Ochrona i utrzymanie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za całodobową ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposaŝenia uŝytych do realizacji dostaw/robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru dostaw/robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Wykonawca jest zobowiązany do nie zakłócenia pracy i dotychczasowego funkcjonowania istniejących w Zdrojowym Teatrze Animacji pomieszczeń gospodarczych, archiwum i biurowych w okresie trwania realizacji Kontraktu aŝ do zakończenia i odbioru końcowego Dostaw/Robót. Wykonawca opracuje harmonogram wykonywania dostaw/robót, który zapewni pełną ochronę mienia ZTA i zatrudnionych pracowników. Na czas wykonywania dostaw/robót wykonawca w Ŝaden sposób nie spowoduje wstrzymania działalności ZTA i zapewni całodobowy dozór. Wykonawca zorganizuje w ramach kwoty ryczałtowej kontraktu oraz utrzyma w stanie zadawalającym przez cały okres budowy odpowiednie pomieszczenia socjalne dla pracowników (szatnia, w-c, pokój śniadań) oraz pomieszczenia dla kierownictwa budowy. Zamawiający dopuszcza do korzystania z sanitariatu dla niepełnosprawnych przez Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 17/68

18 kierownictwo, który po zakończeniu budowy zostanie doprowadzony do istniejącego stanu (ewentualnie odtworzony). Wszyscy zatrudnieni na budowie będą wyposaŝeni w odpowiednie ubrania robocze i kaski ochronne. Dla kierownictwa, inspektorów oraz osób odwiedzających wykonawca zapewni odpowiednie kaski ochronne. Trzeba pamiętać, Ŝe na budowie będzie kilku wykonawców i naleŝy w obecności Zarządzającego uzgodnić zasady odpowiedzialności za budowę Ochrona własności i urządzeń Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, oraz za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak urządzenia, rurociągi i kable etc. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŝdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i przystąpi na natychmiastowej naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem dostaw/robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŝ przed powstaniem uszkodzenia. Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w czasie realizacji dostaw/robót naleŝy uzgadniać z InŜynierem oraz uŝytkownikiem obiektu Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót W trakcie realizacji dostaw/robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia dostaw/robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŝyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji dostaw/robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŝają Wykonawcę. Inwestor posiada zgodę (pozwolenie) na wjazd na teren budowy znajdujący się w zabytkowym Parku Zdrojowym. Wykonawca przeprowadzi rozbiórkę zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z póŝ. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w/s wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006r. Nr 30 poz. 213), posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów oraz sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 18/68

19 sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŝących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2001r. Nr 152 poz. 1737) stosownemu organowi. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów moŝe je przekazywać podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie/odzysk/unieszkodliwianie), chyba Ŝe działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia lub przekazać osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów, moŝe przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz.U. z 2006r. Nr75, poz. 527) Postępowanie z materiałami odpadowymi KaŜdy materiał opadowy z miejsca budowy będzie podlegał ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub będzie usunięty i składowany w sposób niezagraŝający środowisku naturalnemu co musi zostać udokumentowane jako załącznik do faktury. Oświadczenie wykonawcy powinno określać rodzaj i ilość materiału odpadowego, termin i sposób usunięcia oraz podawać, kto (jaki podmiot) usunął ten materiał. NaleŜy zawrzeć w nim wszystkie fakty związane z usuwaniem tych odpadów (jeŝeli zastosowano spalanie, naleŝy podać rodzaj spalania, wskazać czy wykonawca uŝył/nie uŝył własnej energii cieplnej, naleŝy podać nazwy/siedziby podmiotów usuwających oraz potwierdzenie, Ŝe posiadały one uprawnienia do takich działań; jeśli materiały odpadowe zostały ponownie wykorzystane, naleŝy podać jak i gdzie Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŝenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŝenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŝenie i odzieŝ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŝej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę ryczałtową zadania. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŝenie przeciwpoŝarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŝarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŝaru, który mógłby powstać w okresie realizacji dostaw/robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyŝszych niŝ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŝyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŝyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 19/68

20 Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw poŝarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Ograniczenie obciąŝeń osi pojazdów Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŝeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uŝycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŝeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie moŝe uŝywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŝeniach osi na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Wykonawca na własny koszt uzyska zgodę, odpowiednie pozwolenie na wjazd tych pojazdów na teren budowy znajdujący się w zabytkowym Parku Zdrojowym Utrzymanie robót podczas budowy Wykonawca powinien utrzymywać dostaw/roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŝ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie InŜynier moŝe natychmiast zatrzymać dostawy/roboty Przestrzeganie prawa Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Dostaw i Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wyŝej wymienione Stosowanie rozwiązań opatentowanych JeŜeli od Wykonawcy wymaga się lub teŝ uzna on za konieczne albo uzasadnione uŝycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 20/68

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 1/87 TO.00.00 Wymagania ogólne SPIS TREŚCI DLA CZĘŚCI I i II TO.01.00 Prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Zakład InŜynierii Środowiska. ul. Armii Krajowej 12/ Inowrocław. tel. /fax

Zakład InŜynierii Środowiska. ul. Armii Krajowej 12/ Inowrocław. tel. /fax Zakład InŜynierii Środowiska ul. Armii Krajowej 12/18 88 100 Inowrocław NIP: 556 218 99 33 REGON: 092992501 tel. /fax +48 52 355 22 15 e-mail: biuro@zis.net.pl http://www.zis.net.pl Zadanie: Remont dachu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku magazynowego połoŝonego na działce nr 12/17 przy ul. Kościuszki 132 w Poznaniu

Rozbiórka budynku magazynowego połoŝonego na działce nr 12/17 przy ul. Kościuszki 132 w Poznaniu Rozbiórka budynku magazynowego połoŝonego na działce nr 12/17 przy ul. Kościuszki 132 w Poznaniu OBIEKT : Budynek magazynowy przy ul. Kościuszki 132 w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY : Sąd Okręgowy w Poznaniu ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Rozbudowa z przebudową budynku gospodarczego stodoły na wiatę jako centrum wypoczynku,rekreacji i edukacji z małą architekturą, zjazdem i parkingami.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): ROT-IV.272.1.2.2015 Jelenia Góra, dnia 27 marca 2015 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Legnica: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych

Legnica: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych Legnica: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych Numer ogłoszenia: 83411-2008; data zamieszczenia: 22.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W GRUDZIĄDZU ODDZIAŁ PULMONOLOGII SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA Inwestor: REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W GRUDZIĄDZU UL. SIKORSIEGO 32 Obiekt: Oddział Pulmonologii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. modernizacji czterech łazienek i dwóch sanitariatów w szpitalu w Oleśnicy oraz dwóch łazienek w szpitalu w Sycowie z dostosowaniem ich dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac konserwatorskich

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac konserwatorskich Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac konserwatorskich Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE KOD CPV 45111000-8 Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA PODZIEMNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA W SZPITALU POWIATOWYM W PUCKU LOKALIZACJA: ul. 1 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA WYKONANIE: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, Chojnice, woj. pomorskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, Chojnice, woj. pomorskie, tel OR.3431-37/09 Chojnice: Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania poddasza na sale dydaktyczne w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Świętopełka w m. Chojnice Numer ogłoszenia: 247165-2009;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Górki, ul. Kwiatowa Grupa Robót wg CPV 453 i 454 Kategoria 454- Roboty budowlane Opracował: Zatwierdził: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S.01.01.01. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 43 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna - ST- S.01.01.01 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Tel. 0-61 8977-100, fax. 0-61 8977-124 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: BUDOWĘ PLACÓW ZABAW

Bardziej szczegółowo

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks Strona 1 z 5 Rzeszów: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi - połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Podkarpacką wraz z budową kolektora deszczowego Ø 2000 mm od ul. Podkarpackiej

Bardziej szczegółowo