CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 1/68

2 TO Wymagania ogólne SPIS TREŚCI TO Prace przygotowawcze i zakończeniowe, zaplecze, rysunki, dokumentacja T Technologia inspicjenta System inspicjenta Zestaw do projekcji multimedialnych Prace pozostałe T Technologia oświetlenia Systemy sterujące Oprawy oświetlenia technologicznego WyposaŜenie pozostałe Prace pozostałe T Technologia elektroakustyki Miksery Głośniki, kolumny, monitory, statywy, akcesoria Mikrofony, zestawy mikrofonowe, nadajniki, odbiorniki, akcesoria mikrofonowe, statywy, kable mikrofonowe Odtwarzacze, słuchawki, końcówki mocy Procesory, korektory, wzmacniacze, diboxy, solitery, laptopy, przyrządy pomiarowe Prace pozostałe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 2/68

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA TO WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 3/68

4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna TO Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących dostawy, wykonania i odbioru wyposaŝenia technologii oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki teatru wraz z pracami pomocniczymi podanymi w niniejszej specyfikacji, które zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze modernizacja Teatru Zdrojowego 1.2. Zamawiający Zamawiający: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra Tel. 075/ , Fax. 075/ , Dyrektor - Bogdan Nauka Budowa: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra Cieplice 1.3. Opis projektu Realizacja projektu Dokumentami związanymi z aspektami prawnymi rozwaŝanego projektu są następujące dokumenty: pozwolenie na budowę decyzja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 604/2005 z dnia ; decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków decyzja nr 1399 z dnia rok; pozwolenie na prace przy zabytku decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 350/05 z dnia ; potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem / obiektami. Projekt Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze modernizacja Teatru Zdrojowego został podzielony na etapy, dzięki czemu było moŝliwe rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w 2006 roku w ramach wsparcia z budŝetu Miasta Jelenia Góra oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrealizowane zostały trzy etapy projektu: Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP I dobudowa sanitariatów i garderób (stan surowy); sierpień 2006 kwiecień 2007; Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności i zarządzania kulturą; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 4/68

5 Wykonano następujący zakres robót: Roboty przygotowawcze związane z wycięciem drzew, rozbiórkami istniejącego zabudowania, płyt betonowych i elementów stalowych; wykonano podbudowę ścian istniejącego teatru wraz z robotami izolacyjnymi i ziemnymi; wykonano ławy fundamentowe dobudowanego budynku wraz z robotami izolacyjnymi i ziemnymi; wykonano konstrukcję Ŝelbetową wraz z ścianami zewnętrznymi i klatkami Ŝelbetonowym; wykonano ocieplenia dachu wraz z obróbkami dekarskimi; wykonano otwory i zamontowano stolarkę p.poŝ na ścianie budynku istniejącego teatru. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP II elewacja i stolarka; sierpień listopad 2006; Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego; Wykonano następujący zakres robót: Renowacja elewacji wraz z naprawą ścian istniejącego teatru z renowacją tympanonu, rzeźb, balustrad i lamp; Naprawiono stopnie chodowe z wykonaniem osuszenia i izolacji ścian budynku; wymalowano ścian zewnętrznych; wymieniono stolarkę okienną i naprawiono stolarkę drzwiową; wykonano iluminację elewacji. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP III Roboty budowlane Fasada strukturalna; wrzesień listopad 2007 Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności i zarządzania kulturą; Wykonano następujący zakres robót: Wykonano fasadę strukturalną, stolarkę okienną, drzwiową, zadaszenia wejść do budynku. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP IV budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego. (stan wykończeniowy) Dofinansowanie: Miasto Jelenia Góra Wykonano następujący zakres robót: Wykonano roboty budowlano instalacyjne wykończeniowe w części dobudowanej z wejściem głównym do budynku oraz elewacją. Uporządkowano zieleń wokół budynku. Wykonano iluminacji elewacji. Obiekt będący zapleczem socjalno-administracyjnym został przekazany do uŝytkowania. Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze ETAP V modernizacja Teatru Zdrojowego; planowany termin realizacji lata ; Dofinansowanie: Priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Miasto Jelenia Góra Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 5/68

6 Przedmiotem etapu V jest dokończenie rozpoczętej inwestycji poprzez modernizację techniczno funkcjonalną zabytkowego Teatru Zdrojowego w Parku Zdrojowym, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów uzdrowiskowych a w szczególności: a) modernizacja istniejącego budynku teatru o pow. uŝytkowej 872,46 m2, kubaturze 7060 m3 połączona z wymianą oraz modernizacją instalacji budowlanych. b) wykonanie dostaw i nowej technologii w zakresie mechanizacji sceny, c) wykonanie dostaw nowej technologii oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki; d) rewaloryzacja konserwatorska substancji zabytkowej istniejącego budynku teatru w szczególności odsłonięcie i rekonstrukcja historycznych polichromii na ścianach, suficie widowni i malowanych tapet na balkonach; e) modernizacja zewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie oświetlenia zewnętrznego, nawierzchni komunikacyjnej i elementów małej architektury; Opis terenu i połoŝenie Budynek Teatru Zdrojowego znajduje się na terenie działki nr 5/2 w obrębie ewidencyjnym Cieplice V AM 4 w jednostce ewidencyjnej Jelenia Góra. Działka jest własnością Skarbu Państwa i uŝytkowana jest przez Teatr z tytułu trwałego zarządu (umowa dzierŝawy). Dodatkowo widzowie i pracownicy teatru korzystają z parkingu zlokalizowanego na działce nr 79, która jest własnością miasta Jeleniej Góry. Budynek Teatru Zdrojowego połoŝony jest w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplice przy ul. Park Zdrojowy 1. Cały obszar Parku Zdrojowego został zakwalifikowany jako obiekt zabytkowy. Bezpośrednie otoczenie budynku teatru stanowią przedpole i dojście piesze od strony głównego wejścia do budynku, parking i dojścia od strony wschodniej oraz tereny parkowe Budynek dobudowany jako zaplecze socjalno-administracyjne (przekazany do uŝytkowania w 2009 roku). Budynek dobudowany przyległy jedną ścianą do istniejącego Teatru Zdrojowego wykonany w latach przewidział odciąŝenie istniejącego budynku teatru od pomieszczeń socjalnych, magazynowych, garderób czy pomieszczeń sanitarnych. Dobudowany budynek stanowiący zaplecze magazynowo administracyjne z zespołem garderób posiada 3 kondygnacje. Wysokość budynku uwarunkowana była istniejącą bryłą teatru, a rzut ograniczony między innymi przez drzewa występujące w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Stanowi on prostą bryłę, która w załoŝeniach nie jest konkurencyjna w stosunku do istniejącej. W nowo dobudowanym obiekcie przyjęto Ŝelbetowy, monolityczny system konstrukcji budynku. Elewacja budynku jest przeszklona. W budynku dobudowanym przewidziano w poziomie przyziemia na wysokości sceny magazyn dekoracji, które mogą być transportowane podnośnikiem na poziom sceny. Dostawa dekoracji odbywa się z poziomu terenu przez wrota p.poŝ.. Na poziomie tym przy klatce południowej rozwiązano zespół toalet męskich, a pół poziomu niŝej zespół toalet damskich. Następna kondygnacja posiada dwa poziomy. Poziom przy klatce południowej powiązany jest z poziomem istniejącym w foyer teatru. Przewidziano w tym miejscu biuro obsługi widowni oraz WC dla niepełnosprawnych a takŝe komunikację w celu ewakuacji z foyer. Między klatką północną i południową zlokalizowano poziom z garderobami i łazienkami. Ostatnia kondygnacja posiada jeden poziom wspólny dla części przy klatce południowej i klatce północnej. Znajduje się tutaj część administracyjna. Klatka południowa związana jest głównie z ewakuacją widzów i administracją. Stanowi ona ewakuację z budynku dobudowanego i z istniejącego. Wyjście ewakuacyjne jest wejściem dla administracji i aktorów, a takŝe dla załatwiających sprawy w biurze organizacji widowni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 6/68

7 Przy tym wejściu zlokalizowana została platforma dla niepełnosprawnych. Klatka północna związana jest z częścią magazynową i zespołem garderób, posiada teŝ wyjście na zewnątrz. SłuŜy ona głównie do komunikacji aktorów ze sceną oraz pracowników sceny ze sceną i jej zapleczem oraz niŝej połoŝonym magazynem dekoracji. Powierzchnia uŝytkowa: 412,81 m2 Powierzchnia zabudowy: 200,40 m2 Kubatura: 1982 m Historia Teatru Zdrojowego Teatr Zdrojowy usytuowany jest w Parku Zdrojowym w kompleksie dwóch budowli. Stanowi część północną, część południowa to pawilon zdrojowy zwany Galerią, z którą połączony jest późniejszym, jednokondygnacyjnym łącznikiem. Zbudowany w latach Reprezentuje romantyczną odmianę klasycyzmu, inspirowanego dziełami Schinkla. Autorem projektu był architekt z Legnicy Albert Tollberg. Bezpośrednim wzorcem budowli cieplickiej był projektowany przez Schinkla teatr w Berlinie. Obiekt jest załoŝony na rzucie wydłuŝonego prostokąta (prostokątna scena, półkolista widownia). Elewacja dziewięcioosiowa, na środku posiada ryzalit pozorny obejmujący pięć osi, mieszczący wejście. Ryzalit zwieńczony jest trójkątnym naczółkiem rzeźbiarską dekoracją (związaną z funkcją budynku), rozdzielony gzymsem przebiegającym u podstawy okien drugiej kondygnacji. Wystrój architektoniczny wnętrza jest wykonany w duŝej części z drewna. Widownia dzieli się na dwie kondygnacje. Balustrady lóŝ parteru dźwigają smukłe kolumienki. Wspierają one stylizowane belkowanie. Po obu stronach sceny, wysunięte ku widowni, znajdują się pary proscenicznych lóŝ. LoŜe flankowane są kolumienkami dźwigającymi belkowanie. Na balkon prowadzą kręcone Ŝeliwne schody. Teatr posiada w pełni zachowany historyczny wystrój ciesielski widowni w postaci balkonów, lóŝ, kolumn, pilastrów, balustrad oraz drewnianego sufitu na których znajdują się zabytkowe malowidła. Wszystkie te elementy stanowią o bardzo wysokiej wartości artystycznej utrwalonego historycznie wystroju widowni. Teatr w latach pięćdziesiątych XX wieku popadł w ruinę. Nieszczelne pokrycie spowodowało olbrzymią dewastację wnętrza. Zniszczona została podłoga w foyer, balkony, stolarka okienna i częściowo stolarka drzwiowa. Wnętrze teatru zostało pozbawione wyposaŝenia. Konstrukcja dachowa nad sceną wymagała zabezpieczenia przed zawalaniem. Z obiektu zniknęło wyposaŝenie. Dokonano naprawy konstrukcji dachu wraz z pokryciem papą. Wprowadzone zostały dźwigary stalowe nad sceną podtrzymujące więźbę dachową oraz wyposaŝenie sceny. Naprawiona została elewacja. Artysta plastyk Pan Stanisław Brodziak zaprojektował wszystkie kinkiety oraz wielki Ŝyrandol w sali teatralnej. Elementy te zostały wykonane z ceramiki włocławskiej. Artysta ten przeprowadził konserwację malowidła na plafonie oraz wykonał współczesne malarstwo na płycinach balustrad i ścianach foyer teatru. Teatr na podstawie decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków z dnia 18.IX.1965 roku nr rejestru 1399 (l.dz.kl-ii-1/180/65) został wpisany do rejestru zabytków województwa wrocławskiego jako Teatr Park Zdrojowy, Cieplice Śl. Zdrój pow. Jelenia Góra. Przeprowadzone badania malowideł wykazały istnienie kilku warstw chronologicznych o zróŝnicowanym stopniu zachowania. Warstwa malarska pierwotna, oryginalna, zachowała się na całości ścian obiektu w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie konserwacji wraz z Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 7/68

8 rekonstrukcją partii zniszczonych w trakcie kolejnych prac renowacyjnych. Zgodnie z zachowanymi materiałami archiwalnymi badania potwierdziły występowanie pierwotnej kolorystyki w tonacji turkusowego błękitu ścian połączonego ze srebrzeniami kolumn i detali architektonicznych. Tak więc pierwotna koncepcja kolorystyczna wnętrza podkreślała jego kameralność tworząc klimat pełen wdzięku i lekkości Zakres robót konserwatorskich i budowlanych Przedmiotem projektu jest modernizacja techniczno-funkcjonalna oraz prace konserwatorskie zabytkowego Teatru Zdrojowego (wpis do rejestru zabytków pod nr 1399 z dniem r.) zlokalizowanego w zabytkowym Parku Zdrojowym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów uzdrowiskowych Cieplic. Z uwagi na wartość architektoniczną XIX-sto wiecznego Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze Cieplicach waŝne jest uratowanie substancji zabytkowej przed degradacją i tym samym zachowanie kulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska dla potomnych. Obecny budynek Teatru Zdrojowego o kubaturze 7060 m3 jest w złym stanie technicznym, posiada przestarzałą instalacje, teatralną, niesprawne wewnętrzne instalacje budowlane, nie spełnia technicznych warunków uŝytkowania obiektu uŝyteczności publicznej. Zakres robót konserwatorskich i budowlanych z wyposaŝeniem: Wymiana pokrycia dachu z wzmocnieniem i konserwacją unikalnej konstrukcji więźby dachowej oraz konstrukcji podłogi scenicznej i widowni. Wymiana konstrukcji wieŝy scenicznej. Zabezpieczenie konstrukcji stropu nad widownią. Odsłonięcie historycznych malowideł na ścianach, płycin balustrad oraz plafonu w widowni. Przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza teatru wraz z złoceniami i srebrzeniami detali architektonicznych. Konserwacja wystroju widowni na parterze i piętrze (kolumienki, kręcone schody, zespół proscenicznych lóŝ). Zabezpieczenie całej konstrukcji drewnianej ogniochronnie i antygrzybicznie. Przywrócona zostanie funkcja balkonów. Roboty wykończeniowe. Przebudowa przyłącza wodociągowego i energetycznego. Woda na cele p.poŝ. - hydranty zasilane wodą miejską. Instalacja c-o zasilanie z węzła c-o usytuowanego wewnątrz budynku, który został zakwalifikowany do całkowitej przebudowy. Klimatyzacja z instalacją wentylacji mechanicznej. Pozostała instalacja sanitarna. Instalacja elektryczna Technologia - zakres prac i dostaw objętych niniejszą specyfikacją Przy określeniu zakresu wyposaŝenia technologicznego teatru oparto się na załoŝeniu wykorzystania sceny jako wielofunkcyjnej do prowadzenia: własnych spektakli teatralnych, występów gościnnych zespołów teatralnych w oprawie scenograficznej dostosowanej do warunków przestrzennych i technicznych sceny, konferencji, występów estradowych, koncertów i recitali, imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym, akademii, odczytów z moŝliwością ich uatrakcyjnienia. Przedmiot zamówienia zdefiniowany według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: , , , , , , , Technologia inspicjent NaleŜy dostarczyć i zamontować wraz z kompletnym okablowaniem i uruchomieniem systemu inspicjenta składającego się z stanowiska inspicjenta wyposaŝonego w panele Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 8/68

9 interkomowi, tablice sygnalizacji świetlnej, sygnalizatory akcji, głośników, dzwonków antraktowych, mikrofonów. NaleŜy dostarczyć i zamontować z kompletnym okablowaniem system do projekcji multimedialnych. 2. Technologia oświetlenie Na technologię oświetleniową składa się: konsola oświetleniowa z monitorami, Kompletne oświetlenie regulowane w tym: kompletna szafa regulatorów oświetleniowych sterowanych poprzez Ethernet 192 kanałów 3kW/DMX, kompletna szafa 6x5 kw/dmx oraz tablice centralki i rozdzielnice, rozdzielnica elektryczna oświetlenia technologicznego, porty, solitery itp. NaleŜy dostarczyć i zamontować między innymi: stroboskopy, projektory PC, projektory z soczewką płasko wypukłą pryzmatyczną, reflektory profilowe 15-30, reflektory profilowe zimnym lustrem, reflektory prowadzące, reflektory automatyczne typu SPOT, reflektory automatyczne typu Wash, maszyna do dymu. NaleŜy wykonać całość okablowania z gniazdami i montaŝem. 3. Technologia - elektroakustyka Na technologię akustyczną składają się konsole mikserskie, kolumny, monitory, mikrofony, zestawy mikrofonowe, nadajniki odbiorniki, słuchawki, odtwarzacze, końcówki mocy, procesory, korektory, wzmacniacze, diboxy, solitery, statywy, akcesoria itp. NaleŜy wykonać kompletne okablowanie z gniazdami wraz z rozdzielnicami zasilającymi urządzenia technologiczne Wymagania wobec wykonawcy Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia muszą wykazać się, Ŝe: wykonali po 2 dostawy z robotami specjalistycznymi dla poszczególnych dostaw odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie / doświadczenie wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe prace te zostały wykonane naleŝycie i bez zastrzeŝeń (protokoły odbioru, referencje). Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wyraŝającym się tym, Ŝe wykonał z naleŝytą starannością: min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. w zakresie dostawy i montaŝu na obiekcie uŝyteczności publicznej wyposaŝenia technologicznego oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki, kaŝde o wartości co najmniej 1 mln zł netto. Kwalifikacje techniczne personelu zaangaŝowanego w w/w zadanie na stanowisku Kierownika robót elektrycznych osobę z nie mniejszym niŝ 5 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz dysponującą aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w branŝy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 9/68

10 1.5. Opis robót instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy wykonywaniu instalacji technologii oświetlenia i elektroakustyki; doświadczenie, kwalifikacje i przynaleŝność do właściwej izby samorządu budowlanego zostaną potwierdzone odpowiednimi dokumentami; osobę do kontaktu - Koordynatora, która będzie posiadać pełnomocnictwo do kontaktu z Zamawiającym w imieniu firmy w sprawie realizacji zamówienia. Roboty przygotowawcze Przygotowanie własnego zaplecza administracyjno socjalnego z wyposaŝeniem w odpowiedni sprzęt. Opracowanie dokumentacji wykonawczej. Technologia oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki Technologia inspicjent NaleŜy dostarczyć i zamontować wraz z kompletnym okablowaniem i uruchomieniem urządzeń systemu interkomowego. Na system inspicjenta składa się stanowisko inspicjenta wyposaŝone w panele interkomowi, tablice sygnalizacji świetlnej, sygnalizatory akcji, głośników, dzwonków antraktowych, mikrofonów. NaleŜy dostarczyć i zamontować z kompletnym okablowaniem systemu do projekcji multimedialnych. Na zestaw składa się rzutnik multimedialny, z kablami i mikser wizyjny. Technologia oświetlenie Na technologię oświetleniową składa się konsola oświetleniowa z dwoma monitorami. Kompletna szafa regulatorów oświetleniowych sterowanych poprzez Ethernet 192 kanałów. Rozdzielnica elektryczna oświetlenia technologicznego, solitery itp. Oprawy oświetleniowe jak projektory profilowe, stroboskopy, reflektory itp. Reflektor automatyczny typu SPOT, reflektor automatyczny typu Wash. Maszyna do dymu. NaleŜy wykonać całość okablowania z gniazdami i montaŝem. Technologia - elektroakustyka Na technologię akustyczną składają się miksery jak konsoleta. NaleŜy dostarczyć i zamontować: głośniki, kolumny, monitory, mikrofony, zestawy mikrofonowe, nadajniki odbiorniki, słuchawki, odtwarzacze, końcówki mocy, procesory, korektory, wzmacniacze, diboxy, solitery, statywy, akcesoria itp. NaleŜy wykonać kompletne okablowanie wraz z rozdzielnicami zasilającymi urządzenia technologiczne Dokumentacja budowlana Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze posiada do wglądu dokumentację projektową Projekt rozbudowy i modernizacji Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze opracowany w marcu 2005 roku przez architekta Cezarego Furmanka z zespołem z dokumentacją technologiczną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 10/68

11 Dokumentacja ta została opracowana na cały obiekt z rozbudową i wykonawca moŝe na własny koszt dokonać niezbędnych odpisów. Na potrzeby wykonania robót, w szczególności na potrzeby specyfikacji technicznej zakresie technologii teatru, została opracowana dokumentacja robocza (rysunki i opis techniczny) załączona do Specyfikacji Technicznej jako część IV. Wykonawca będzie zobowiązany opracować dokumentację wykonawczą (uzupełnienie rysunków roboczych) i powykonawczą oraz w razie potrzeby na wniosek zamawiającego przeprowadzić odpowiednie analizy i badania. Dokumentacja załączona do przetargu na dostawy z montaŝem Rysunki robocze Technologii inspicjenta z opisami technicznymi; Rysunki robocze Technologii oświetlenia z opisami technicznymi; Rysunki robocze Technologii elektroakustyki z opisami technicznymi; Ekspertyza techniczna ppoŝ.; Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej (rysunki robocze). Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŝe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki, które zostaną przedłoŝone w projekcie wykonawczym. Na etapie opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wprowadzono wytyczne do wykonania dokumentacji wykonawczej (uzupełnienie rysunków roboczych) 1.7. Zakres stosowania ST Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŝy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Dostaw/Robót opisanych w podpunkcie 1.1. NaleŜy przy wycenie ryczałtowej zwrócić szczególną uwagę, aby nie dublować robót przy poszczególnych dostawach wymienionych w poszczególnych specyfikacjach technicznych. NaleŜy kierować się zasadą, Ŝe naleŝy dokonać dostawy z montaŝem, pełnym okablowaniem, sterowaniem, zasilaniem i przekazać do eksploatacji uwzględniając przekazaną dokumentację, specyfikacje techniczne, zatwierdzoną przez inwestora dokumentację (rysunki robocze), inne uzupełniające opracowania oraz wytyczne inwestora. NaleŜy przewidzieć, Ŝe elementy niewymienione w poszczególnych specyfikacjach technicznych, ale niezbędne do prawidłowego uŝytkowania obiektu oraz zakończenia pod kaŝdym względem dostaw z montaŝem, pełnym okablowaniem i przekazaniem do uŝytkowania naleŝy wykonać w ramach podanej ceny ryczałtowej. Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną na budowie i ująć w wycenie wszystkie inne roboty elektryczne niewyszczególnione w poszczególnych specyfikacjach i dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego uŝytkowania poszczególnych systemów technologicznych oraz całkowitego zakończenia dostaw Zakres robót objętych ST Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe i unijne, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 11/68

12 Wymagania ogólne naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: ST TO T T T Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wymagania Ogóle Technologia inspicjenta Technologia oświetlenia Technologia elektroakustyki 1.9. Wytyczne archeologiczne Nie przewiduje się Ŝadnych badań archeologicznych. JeŜeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia analizy z podaniem wytycznych w trakcie robót ziemnych to wykonawca opracuje takowe wytyczne na swój koszt Wytyczne konserwatorskie Przedmiotem osobnego przetargu było wykonanie i odbiór robót konserwatorskich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu i skutecznej współpracy z wykonawcą robót konserwatorskich oraz naprawy ewentualnie zniszczonych elementów ścian, tynków itp Wytyczne technologiczne Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i odbiór dostaw i prac technologicznych oraz innych związanych z wykonywaniem robót wyszczególnionych w ST na dostawy i prace technologiczne. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu i skutecznej współpracy z wykonawcą robót budowlanych. Wszystkie prace związane z układaniem przewodów naleŝy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, konserwatorskich i uzyskać akceptację na piśmie inwestora. Wszelkie przewody naleŝy układać w estetycznych zamkniętych korytach na scenie oraz na poddaszu nad widownią. Nie przewiduje się prowadzenie przewodów w obrębie widowni i foyer. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp i ppoŝ. na zabytkowym obiekcie. Roboty naleŝy wykonywać z szczególną starannością o wysokim standardzie. NaleŜy tak przeprowadzić dostawy z montaŝem, okablowaniem, aby wszystkie systemy technologiczne bardzo sprawnie funkcjonowały. JeŜeli pewne elementy nie zostały wyszczególnione w niniejszej specyfikacji, a są niezbędne do uruchomienia i eksploatacji to naleŝy je wykonać i przewidzieć w ryczałtowej cenie ofertowej. Wszystkie urządzenia powinny stanowić jednorodny, profesjonalny system mechaniki sceny. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń róŝnych producentów bez uzyskania odpowiednich certyfikatów zgodności i aprobaty na konkretne rozwiązania zastosowane w teatrze. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 12/68

13 1.12. Określenia podstawowe UŜyte w ST wymienione poniŝej określenia naleŝy rozumieć w kaŝdym przypadku następująco: 1) Specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one takŝe reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak teŝ technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający moŝe postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty. Specyfikacje techniczne podają zakres robót do wykonania oraz wytyczne do opracowania dokumentacji wykonawczej; 2) Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie jest obowiązkowe; 3) Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 4) Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŝycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŝyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŝycia; 5) Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 6) Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; 7) Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 8) Dziennik Budowy urzędowy dokument opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŝący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem; 9) ZTA Zdrojowy Teatr Animacji beneficjent projektu, Zamawiający, Inwestor; 10) InŜynier Kontraktu, Zarządzający, Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Inwestora na podstawie pełnomocnictwa, nawiązuje stosunki prawne z wykonawcami w taki sposób, ze stroną tych stosunków jest Inwestor. Skutki prawne czynności nawiązywanych przez InŜyniera realizują się w sferze prawnej Inwestora. W konsekwencji Zamawiającym według przepisów Prawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 13/68

14 Zamówień Publicznych jest reprezentowany przez InŜyniera Kontraktu, Inwestor bezpośredni. InŜynier Kontraktu działa we własnym imieniu, choć na rachunek Inwestora bezpośredniego; 11) Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 12) Księga Obmiaru akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŝący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników; 13) Laboratorium Zamawiającego/Wykonawcy laboratorium zaakceptowane przez InŜyniera słuŝące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu; 14) Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera; 15) Polecenie InŜyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 16) Projektant osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Budowlanej, roboczej i wykonawczej; 17) Przedmiar robót wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania; 18) Rekultywacja roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji elementom budowlanym naruszonym w czasie prowadzenia zadania; 19) Rozdzielnica nn urządzenie zainstalowane w stacji transformatorowej słuŝące do rozdziału energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Urządzenie to wyposaŝone jest w łączniki umoŝliwiające załączanie lub wyłączanie linii. Do rozdzielnicy podłączona jest strona niskiego napięcia transformatora; 20) Rysunki część Dokumentacji Projektowej, rysunki robocze która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 21) Urządzenie piorunochronowe przewody (druty stalowe ocynkowane lub bednarka stalowa ocynkowana) słuŝące do ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi; 22) Zadanie Budowlane część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uŝytkowych. 23) InŜynieria finansowa zwana tez montaŝem finansowym. Polega na kojarzeniu róŝnych źródeł i sposobów finansowania dla realizacji danego projektu; 24) Koszty kwalifikowane koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza koszty, które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą; 25) Ekspertyza techniczna jest związana z przygotowaniem dokumentacji (biznes plan, studium wykonalności projektu, mapy czy szkice lokalne sytuujące projekt, dokumentacja techniczna (projekt budowlany, wykonawczy), ocena lub raport oddziaływania na środowisko itp); 26) Dokumentacja wykonawcza dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować na podstawie dokumentacji budowlanej, rysunków roboczych wytycznych inwestora, wytycznych podanych w ST przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja ta (rysunki warsztatowe) podlega zatwierdzeniu przez Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 14/68

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. TURZE GMINA POŚWIĘTNE Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE...

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE... Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ETAP 1 D_0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D_0 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu budowlanego: ZBIORNIK RETENCYJNY Z WYKORZYSTANIEM REKREACYJNYM W MIEJSCOWOSCI CZYśEW OSADA Numery

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH BUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO OD PRZEDSZKOLA NR 2B PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 46 DO PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00

WYMAGANIA OGÓLNE. dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00 Załącznik nr 2 do SIWZ WYMAGANIA OGÓLNE dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA ZAPLECZE SOCJALNE SPP PRZY ul. PIOTRA SKARGI 20 w SZCZECINIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T OBIEKT: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji Spis specyfikacji 1. D.M.00.00.00. Wymagania ogólne str. 1 2. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 14 3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu str. 18 4. M.11.01.00. Roboty ziemne pod

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo