Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła"

Transkrypt

1 Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym z celów i priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1 oraz szczegółowych działań określonych w krótkookresowym dokumencie zatytułowanym Kierunki Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego Perspektywa Głównym celem programu jest efektywne wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do procesu kształcenia. Równie ważne jest tu wspieranie procesu nauczania jak i uczenia się. Etap pilotażowy DeS obejmuje trzy komplementarne ze sobą projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz budżetu państwa. W poszczególnych komponentach DeS weźmie udział od 100 do 250 szkół i placówek, a dotyczyć one będą: przygotowania nauczycieli do korzystania z platform edukacyjnych (e-learningowych) oraz interaktywnych technologii edukacyjnych, w ramach projektu systemowego POKL 3 -działanie 9.4; wdrożenia, w ramach działania oraz 9.2 POKL, programów rozwojowych szkół obejmujących w szczególności dodatkowe zajęcia dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych; udostępnienia platformy edukacyjnej oraz wyposażenia szkół w niezbędne technologie wynikające z programów rozwojowych, w ramach działania 7.2 RPOWD 4. Wdrażaniu DeS towarzyszą znaczące zmiany w polskim systemie edukacji, wymuszone niską efektywnością kształcenia, zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Nowa podstawa programowa z jednej strony ma na celu poprawę efektywności kształcenia, a z drugiej pozostawia większą swobodę w doborze metod i technologii kształcenia. Dolnośląska e-szkoła wychodzi naprzeciw tym zmianom, oferując uczestnikom programu kompleksowe wsparcie projakościowych działań obejmujących główne aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej. Działania te powinny korespondować z podstawowymi powinnościami szkół i placówek wynikającymi z art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczących szczególności: prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; zmniejszania różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi. W większości szkół nie zdołano dotychczas w sposób efektywny wdrożyć technologii informacyjnokomunikacyjnych do procesu kształcenia. Choć dostęp do nich staje się coraz powszechniejszy (ponad 40% szkół zgłoszonych do DeS jest wyposażonych w dwie pracownie komputerowe, a dalszych 20% w trzy i więcej), to nadal te technologie stoją nieco z boku w stosunku do realizowanych w szkołach programów i metod nauczania. 1 Dokument dostępny w folderze zasoby 2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. Strona 1

2 Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego, skumulowana tylko w jednym programie operacyjnym, alokującym większość środków w komponencie regionalnym, staje się jedyną szansą na dokonanie pożądanych i trwałych zmian w sposobie organizowania, programowania i realizowania przez szkoły procesu dydaktyczno-wychowawczego. W województwie dolnośląskim szanse te dodatkowo wzmacnia interwencja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który współfinansuje komplementarne z POKL-em projekty kluczowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakłada realizację projektów rozwojowych szkół i placówek oświatowych wprowadzających nowy model pracy szkoły, sprzyjający podniesieniu jakości kształcenia. Programy rozwojowe realizowane w ramach DeS obejmować powinny trzy rodzaje działań (operacji) wymienionych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5 : a) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; b) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT; języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo -matematycznych; c) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości i organizacji nauczania. II. Priorytety programu Dolnośląska e-szkoła Szkoły biorące udział w programie DeS powinny szczegółowo zaprojektować działania, zdefiniowane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wymienione wyżej w pkt. a) - c), uwzględniając przy tym następujące priorytety: 1. Wdrożenie platformy edukacyjnej do procesu nauczania-uczenia się 3-5 wybranych przedmiotów, w tym obowiązkowo dwóch z grupy przedmiotów matematycznoprzyrodniczo-technicznych. Wybrani nauczyciele, wspomagani przez koordynatorów szkolnych, przygotowują odpowiednie zasoby edukacyjne korzystając z narzędzi i funkcjonalności na udostępnionej platformie edukacyjnej (e-learningowej). Organizują i wspomagają przy jej pomocy poszczególne elementy procesu dydaktycznego, wdrażając ideę spersonalizowanej edukacji. W szczególności aktywizują uczniów do wykorzystania komputera i platformy edukacyjnej podczas nauki w domu. 2. Rozwijanie i wspieranie wcześniej zdiagnozowanych zainteresowań i uzdolnień uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych i kompetencji niezbędnych do życia w XXI wieku oraz egzemplifikacją zasady równości szans edukacyjnych. Szkoła programuje, a następnie oferuje uczniom zajęcia w różnorodnych kołach zainteresowań, tworząc jednocześnie podstawy szkolnego ruchu naukowego. W działalności kół zainteresowań oraz kół naukowych wykorzystywana jest platforma edukacyjna. Nauczyciele inicjują również międzyszkolny ruch naukowy proponując tematykę i zakres działalności odpowiednich zespołów międzyszkolnych, Zgłaszane są tutaj zarówno własne propozycje tematycznoorganizacyjne, jak i gotowość do udziału w ofercie przedłożonej przez inne szkoły. Przewidzieć również należy indywidualne i grupowe projekty uczniowskie. W programowaniu zajęć pozaszkolnych należy uwzględnić instalowane w szkołach podstawowych pracownie przyrodnicze oraz ofertę dostępnych w regionie Multicentrów. 3. Wdrożenie do praktyki szkolnej metod i narzędzi edukacji interaktywnej zwiększającej zaangażowanie i aktywność uczniów. 5 Ibid. Strona 2

3 Nauczyciele opracowują scenariusze zajęć wykorzystujących metody interaktywne hołdujące w szczególności zasadzie learning by doing. Uwzględnić przy tym należy środki i narzędzia obecnie dostępne w szkole i poza nią, jak również wyposażenie przewidziane w programie DeS (rozdział IV). 4. Stopniowe wprowadzanie innowacyjnych form oceniania. Większość nauczycieli wprowadza stopniowo (w pierwszym etapie równolegle do metod tradycyjnych) dziennik elektroniczny zintegrowany z platformą edukacyjną, a także z uczniowskim e-portfolio. Przewidzieć należy możliwość udostępniania rodzicom/opiekunom danych odnośnie frekwencji, zachowania i postępów w nauce. 5. Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania szkołą. Wykorzystanie stosownych funkcjonalności platformy edukacyjnej do efektywnego komunikowania się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym szkoły. Organizowanie pracy indywidualnej i zespołowej. Tworzenie i wykorzystywanie repozytoriów dokumentacji szkolnej. 6. Szersze włączenie rodziców w działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Wszyscy rodzice/opiekunowie uczniów klas, objętych działaniami priorytetu 1, mają dostęp do danych, o których mowa w priorytecie 4, a poza tym otrzymują osobne konta użytkownika, umożliwiające dostęp do określonych informacji i narzędzi platformy edukacyjnej. Otrzymują oni także dostęp do różnych sal, gdzie będą mogli inicjować i prowadzić dyskusje, wspomagać działalność kół zainteresowań, przeglądać stosowne informacje oraz wypełniać ankiety lub testy. Szkoła prowadzi 2-4 godzinne szkolenie dla rodziców w zakresie korzystania z platformy edukacyjnej w zakresie udostępnionym rodzicom. W szkolnych programach rozwojowych należy obligatoryjnie uwzględnić pierwsze cztery priorytety. Priorytety 5 i 6, ze względu na wysoce innowacyjny charakter, można traktować fakultatywnie lub wdrażać tylko niektóre elementy, pamiętając jednak, że o jakości programu rozwoju szkoły świadczy jego kompleksowość. III. Zakres wsparcia oferowanego szkołom przystępującym do programu DeS Głównym celem etapu pilotażowego DeS jest efektywne wdrożenie przedsięwzięć zaprojektowanych w szkolnych programach rozwojowych, co umożliwi w przyszłości upowszechnienie wypracowanych rozwiązań rekomendowanych, jako przykłady dobrych praktyk. Stąd niezmiernie istotne jest świadome i zaangażowane uczestnictwo szkół przystępujących do programu oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia rzeczowego i merytorycznego. Wsparcie to zapewnione będzie w głównej mierze poprzez realizację dwóch dodatkowych projektów umożliwiających przygotowanie nauczycieli do realizacji celów DeS oraz podnoszących standardy wyposażenia szkół w niezbędną do tego technologię. W ramach projektu systemowego POKL (9.2) gruntowne przygotowanie uzyska co najmniej 4 nauczycieli z każdej szkoły przystępującej do programu. Szkolenie będzie poświęcone głównie wykorzystaniu platformy edukacyjnej w pracy własnej, a zwłaszcza do wsparcia i organizacji prowadzonych zajęć w klasie, jak również w pracy uczniów w szkole i poza zajęciami. Nauczycielom zapewni się również bieżące wsparcie merytoryczne poprzez platformę edukacyjną, a szkołom opiekę wyznaczonego konsultanta. W trakcie realizacji projektów POKL nauczyciele uczestniczyć będą w licznych konferencjach szkoleniowych i konsultacyjnych. Poprzez projekt kluczowy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zakwalifikowane szkoły uzyskają niezbędne wyposażenie, którego rodzaj i ilość, odniesione do wielkości szkoły i liczebności klas, wynikać będzie z analizy i planów działań ujętych w programach rozwojowych. Realizacja działań przedstawionych w projekcie DsE wymagać będzie: mobilnej(nych) pracowni komputerowej, zestawów interaktywnych (mobilna tablica interaktywna z projektorem, system do odpowiedzi i testowania), urządzeń wspomagających wykorzystanie dzienników elektronicznych (m.in. wprowadzanie ocen i obecności uczniów), mobilnych komputerów nauczycielskich. Pamiętać należy, iż szkoły uczestniczące w programie powinny dysponować siecią bezprzewodową. Koszty jej wykonania ponoszą szkoły (organy prowadzące), które poza tym nie wnoszą do projektów innego udziału własnego. Strona 3

4 IV. Struktura dokumentu Program rozwoju szkoły na lata. Wskazane jest, aby szkolne programy rozwojowe, związane z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych miały postać dokumentu strategicznego (np. planu strategicznego, czy chociażby one page strategy ). Typowa procedura konstruowania strategii przebiega na ogół w następujących etapach:. A. Opis i diagnoza (ocena) stanu wyjściowego w danym obszarze (sektorze). Diagnoza stanu wyjściowego oraz ocena aktualnych i przewidywalnych uwarunkowań jest punktem wyjścia do sformułowania każdej długookresowej strategii. Etap ten jest niezbędny, ponieważ z niego wynika wybór głównych oraz cząstkowych celów strategicznych. B. Tworzenie wizji (obrazu docelowego) przedmiotu strategii. Określenie wizji jest pierwszym krokiem w następującej sekwencji postępowania: wizja strategia plan działanie. Wizja jest zarówno wynikiem wiedzy, doświadczenia, umiejętności i racjonalnej wyobraźni, jak i też ambicji, inwencji i potrzeby wykazania się. C. Analiza obecnej i przyszłej sytuacji w danym obszarze (analiza strategiczna). Jej głównym celem jest określenie zasadniczych czynników oddziaływujących na obecną i przyszłą sytuację w rzeczonym obszarze. Prowadzi ona do sformułowania założeń strategicznych, ukazujących najlepsze rozwiązania, co do pożądanych kierunków rozwoju. Pamiętać należy, iż diagnoza stanu wyjściowego i analiza strategiczna to dwa różne etapy, choć ukierunkowane są na rozpoznanie i określenie pakietu problemów rozwojowych oraz sformułowaniu wniosków dotyczących przyszłości. Diagnoza opisuje uwarunkowania bliższego i dalszego otoczenia, identyfikuje główne mechanizmy i czynniki rozwojowe. Natomiast analiza strategiczna to ocena tych uwarunkowań. Polega na identyfikacji szans i kluczowych problemów rozwojowych, a także na rozpoznaniu wszelkich zdarzeń, faktów i tendencji, mogących pojawić się w przyszłości. Na ogół integralną częścią analizy strategicznej jest metoda SWOT, która daje podstawy do optymalnego wybrania kierunków i celów rozwojowych danego obszaru. Obejmuje ona analizę zewnętrzną, polegającą na ocenie otoczenia tego obszaru, oddziaływującego na jego funkcjonowanie, a na które nie mamy bezpośredniego wpływu (szanse i zagrożenia) oraz analizę wewnętrzną, dotyczącą w szczególności obecnego potencjału przedmiotu strategii, realizowanych zadań i możliwości rozwojowych (mocne i słabe strony). Analiza SWOT nie może być ograniczona jedynie do zestawienia mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, ale zawierać powinna również matrycę krzyżową zestawiającą zidentyfikowane szanse i zagrożenia z mocnymi i słabymi stronami. W ten sposób ujawnia się dopiero prawdziwa zaleta analizy SWOT. Każdemu czynnikowi otoczenia możemy przypisać poszczególny czynnik wewnętrzny. W ten sposób uwidacznia się układ wzajemnych powiązań pozwalających obiektywnie i wieloaspektowo ocenić sytuację strategiczną. Dla ułatwienie, w Dodatku A przedstawiono analizę SWOT pochodzącą z programowych dokumentów MEN. Można się nią posłużyć, dostosowując sformułowania do skali przedsięwzięcia w szkole. Tej analizie nie towarzyszy matryca krzyżowa, którą należy wykonać w pełni samodzielnie. D. Wyznaczenie głównych problemów i celów strategicznych. Po analizie sytuacji następuje etap formułowania celów. Prowadzi on do pełniejszej percepcji celów, ich strukturalizowania i uzupełniania oraz wstępnego ich przyjęcia. Cele strategiczne określa się w oparciu o problemy kluczowe wynikające z przeprowadzonych analiz. Problemy kluczowe odzwierciedlają największe przeszkody stojące na drodze do realizacji zdefiniowanej wizji i misji. Cele strategiczne powstają przez transformację tych problemów na działania zmierzające do ich rozwiązania. Formułowanie celów powinno wskazywać zarówno na pozytywne skutki, jak i sposoby zapobiegania skutkom negatywnym. Wskazane jest rozróżnienie celów koniecznych i pożą- Strona 4

5 danych. Pamiętać należy o ich operacjonalizowaniu ułatwiającemu jednoznaczne stwierdzenie faktu ich osiągnięcia. E. Tworzenie planu działań. Etap ten obejmuje wypracowanie planów działań (planów operacyjnych) w wyodrębnionych wcześniej domenach oraz przygotowanie odpowiednich projektów strategicznych. F. Ustalenie zasad monitoringu i ewaluacji oraz sposobu zarządzania programem rozwojowym. G. Końcowa redakcja dokumentu. H. Proces konsultacyjno-akceptacyjny. Zgodnie z rozdz. II, w szkolnych programach rozwojowych należy obligatoryjnie uwzględnić pierwsze cztery wymienione tam priorytety. Priorytety 5 i 6, ze względu na wysoce innowacyjny charakter, można traktować fakultatywnie lub wdrażać tylko niektóre elementy, pamiętając jednak, że o jakości programu rozwoju szkoły świadczy jego kompleksowość. Szkoły, które realizują opracowane wcześniej strategie rozwojowe powinny dokonać odpowiedniej ich aktualizacji, stosownie do założeń przedstawionych w tym dokumencie. W pozostałych przypadkach pamiętać należy, iż zarysowane tutaj priorytety i propozycje nie wyczerpują całego spektrum możliwych i pożądanych działań w szkołach. W Dodatku B zaproponowano strukturę dokumentu, zawierającego Program rozwoju szkoły, wspomaganego nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Prosimy dostosować się do zaproponowanego układu, co ułatwi późniejszą ocenę programów rozwojowych szkół. Strona 5

6 DODATEK A. Przykładowa analiza SWOT Przedstawiona poniżej przykład pochodzi z analizy SWOT: odnoszącej się generalnie do przygotowania dzieci i młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i korzystania przy tym z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zawartej w Strategii MEN, przygotowanej dla Programu Premiera Komputer dla ucznia. Silne strony Oferta dla uczniów Powszechne kształcenie informatyczne w zakresie TIK na każdym etapie edukacyjnym, w szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Możliwość zaprojektowania indywidualnej ścieżki kształcenia dla uczniów zdolnych lub uczniów o specjalnych potrzebach, jednak w niewielkim zakresie i skali. Słabe strony Oferta dla uczniów Niewielkie możliwości korzystania z TIK podczas zajęć z przedmiotów nieinformatycznych. Bardzo niewielkie możliwości korzystania ze szkolnej infrastruktury informatycznej (komputerów, serwera i zasobów) w czasie i miejscu poza regularnymi zajęciami (w szkole, w domu, w innych miejscach). Bardzo niewielkie wykorzystanie przez nauczycieli możliwości uczniów do pracy z komputerem w domu. Niewielkie możliwości uczniów formowania indywidualnych ścieżek kształcenia i rozwoju oraz podążania nimi. Rzadkie wykorzystywanie możliwości tworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uzdolnionych lub nie w pełni sprawnych. Niewystarczające zapisy w podstawie programowej, odnoszące się do wykorzystania TIK w kształceniu w zakresie różnych przedmiotów. Brak indywidualnego dostępu do komputerów i zasobów edukacyjnych w szkole i poza nią. Brak komputerowych środowisk pracy ucznia tworzonych według indywidualnej ścieżki rozwoju. Przygotowanie kadry Duża liczba nauczycieli różnych przedmiotów, przeszkolonych na kursach z zakresu TIK i wykorzystania tych technologii w nauczaniu. Przygotowanie niewielkich grup nauczycieli do specjalnej roli we wdrażaniu TIK do: nauczania, organizacji procesu kształcenia (koordynatorów lub liderów TIK) i zarządzania szkołą (kadry kierowniczej ze szkół). Doświadczenia niewielkiej grupy nauczycieli i wizytatorów, pełniących rolę koordynatorów działań w zakresie wdrażania TIK na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Przygotowanie kadry Słabe przygotowanie nauczycieli do integrowania w nauczaniu swoich przedmiotów z TIK, w konsekwencji niezbyt wysoki odsetek nauczycieli różnych przedmiotów, wykorzystujących TIK na swoich lekcjach. Brak metodycznego przygotowania nauczycieli do przyjmowania roli doradcy uczniów w ich edukacyjnym rozwoju. Brak przygotowania nauczycieli do pracy z wykorzystaniem elektronicznych platform kształcenia i w środowisku mobilnych technologii. Niewystarczające przygotowanie kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego i pracowników administracji oświatowej do pełnienia roli animatorów Strona 6

7 zmian zachodzących pod wpływem rozwoju TIK. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie TIK Opracowano Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie TIK i informatyki. Udział akredytowanych podmiotów niepublicznych i prywatnych w organizacji szkoleń informatycznych. Uczelnie wyższe organizują wiele studiów podyplomowych, adresowanych do przyszłych nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz do nauczycieli stosujących TIK w swojej pracy dydaktycznej w szkołach. Infrastruktura techniczna na potrzeby szkół Sukcesywnie polepsza się wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy spada średnia liczba uczniów na komputer Sprzęt komputerowy trafia w szkołach nie tylko do wydzielonych pracowni, ale także do pracowni przedmiotowych, bibliotek i innych miejsc dostępnych dla uczniów i dla nauczycieli. Polepsza się jakość połączeń szkół z Internetem. Uczniowie, szkoły i inne placówki edukacyjne o specjalnych potrzebach otrzymują specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Laptop w rękach uczniów Umożliwia indywidualizację kształcenia, kształcenie we własnym stylu; kształcenie dostosowane także do własnych zainteresowań. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie TIK Brak standardów przygotowania nauczycieli w środowisku mobilnych technologii: mobilnych komputerów i bezprzewodowego Internetu. Brak umiejętności pracy w trybie any time i enywhere, czyli w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Brak systemu ustawicznego kształcenia nauczycieli przedmiotów informatycznych i nauczycieli stosujących TIK w swojej pracy. Brak wymogu ustawicznego kształcenia nauczycieli. Znikoma liczba systematycznych szkoleń w zakresie najnowszych technologii TIK: e-kształcenia, kształcenia hybrydowego i kształcenia na odległość. Brak systemu doradztwa metodycznego w zakresie stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Brak systemu certyfikacji informatycznego przygotowania nauczycieli, który odnosiłby się bezpośrednio do umiejętności pracy z uczniami w klasie. Infrastruktura techniczna na potrzeby szkół Niewielka, wręcz znikoma liczba przenośnych komputerów na wyposażeniu szkół: nauczycieli i uczniów. Niewielkie, wręcz żadne wyposażenie szkół w dostęp bezprzewodowy do sieci. Niski standard połączeń Internetowych w szkołach brak stałego dostępu i połączeń szerokopasmowych. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich. Brak zintegrowanych usług sieciowych, oferowanych szkołom przez podmioty zewnętrzne. Brak rozwiązań WiMAX, adresowanych do edukacji. Brak w szkołach infrastruktury komputerowosieciowej, gwarantującej mobilność użytkowania; w szczególności, w niewielkim stopniu łączność z Internetem jest bezprzewodowa a nauczyciele i uczniowie są wyposażani w komputery przenośne. Brak systemowych rozwiązań dotyczących serwisowania sprzętu i oprogramowania w szkołach oraz administrowania szkolnymi pracowniami i zasobami internetowymi. Laptop w rękach uczniów Rozdanie laptopów uczniom nie gwarantuje ich edukacyjnego wykorzystania. Gwarantem może być nauczyciel, ale w takim przepadku, uczeń nie musi mieć laptopa na własność, byleby miał do niego Strona 7

8 swobodny dostęp. Darowanie laptopów uczniom powoduje wiele problemów, w tym własnościowych, w przypadku odchodzenia uczniów ze szkoły i przychodzenia nowych uczniów. Laptop może bardzo łatwo rozpraszać uwagę uczniów na lekcjach, zarówno jako maszyna o bardzo wielu możliwościach, jak i zwłaszcza oprogramowanie na nim zainstalowane. Laptop w rękach uczniów między zajęciami lub po zajęciach może bardzo łatwo odciągać ich od nauki, od innych zajęć, od funkcjonowania poza komputerem. Laptop w rękach ucznia na własność będzie powodował nieefektywne jego wykorzystanie nieużywany przez właściciela mógłby być używany przez innych uczniów. Laptop jako własność uczniów powoduje problemy z serwisowaniem i nie daje pełnej gwarancji, że będzie sprawny, gdy będzie potrzebny do zajęć. Wyposażenie w oprogramowanie Szkoły otrzymują komputery z podstawowym oprogramowaniem narzędziowym i z wyborem oprogramowania edukacyjnego. Dominują centralne zakupy oprogramowania edukacyjnego, w niewielkim stopniu uwzględniające różnorodność potrzeb uczniów, szkół i nauczyciel oraz potrzeby specjalne. Utworzony został portal edukacyjny Scholaris z Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN. Istnieje wiele innych portali o charakterze edukacyjnym. Wyposażenie w oprogramowanie Niewielki wybór oprogramowania edukacyjnego i specjalistycznego w szkołach i na rynku, odpowiadającego potrzebom uczniów i nauczycieli. Słabe wykorzystanie oprogramowania, centralnie dostarczanego szkołom. Jednym z powodów jest w konkretnych przypadkach słabe dostosowanie tego oprogramowania do procesu edukacyjnego w szkole. Brak systemu udostępniania oprogramowania (darmowego i odpłatnego) uczniom, nauczycielom i szkołom, umożliwiającego swobodny wybór zgodnie z potrzebami edukacyjnymi. Portal Scholaris faktycznie nie pełni roli internetowego centrum zasobów edukacyjnych, gdyż nie zgromadzono w nim większości oprogramowania dostępnego dla szkół. Niewielki wybór portali, mogących pełnić rolę platform edukacyjnych kształcenia dla uczniów, nauczycieli i szkół, wypełnionych różnorodną ofertą edukacyjną, w tym również zasobami otwartymi. Brak propozycji zestawu oprogramowania do szkolnego laptopa, pracującego w mobilnej technologii. Brak inicjatywy i związanych z tym badań wykorzystania oprogramowania wolnego w edukacji, dominacja potentatów na rynku oprogramowania, jak Microsoft. Brak oferty e-podręczników szkolnych, e-booków edukacyjnych. Strona 8

9 Systemy zarządzania W wielu szkołach, większych skupiskach szkół i jednostkach administracyjnych wdrożono, często tylko częściowo, systemy wspomagające zarządzanie szkołami, na poziomie szkół i na poziomie większych jednostek administracyjnych (miast, gmin, powiatów). Przeszkolono niewielką liczbę szkolnych koordynatorów (liderów) TIK oraz szkolnych zespołów wdrażających TIK do procesu edukacji i zarządzania szkołą. Szkoły i inne instytucje działające na polu edukacji zdobyły doświadczenie w realizacji dużych projektów związanych z wdrożeniem rozwiązań TIK do edukacji. Systemy zarządzania Brak struktury zarządzania projektem edukacyjnym na tak dużą skalę, na każdym szczeblu: krajowym (powinna być agencja rządowa), regionalnym i szkolnym. Niedocenianie roli TIK w edukacji i w zarządzaniu procesami edukacyjnymi i administracyjnymi przez samorządy, kadrę kierowniczą oraz nadzór pedagogiczny i administrację oświatową Niewielkie wsparcie nauczyciela w zakresie technologii TIK i ich zastosowań przez doradcę metodycznego i szkolnego koordynatora (lidera) TIK, jeśli taki koordynator jest w szkole. Przedłużające się przetargi na centralne zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla edukacji. Brak uregulowań prawnych, umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji szkolnej bez konieczności powielania tej dokumentacji w tradycyjnej postaci. Brak instytucji (takiej, jak BECTA w UK), której celem działania byłaby realizacja wszystkich zadań związanych z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i TIK w edukacji i szkoleniach, nie tylko w szkołach Szkoła a dom ucznia Rodzice mogą współpracować ze szkołą nie koniecznie z uczniowskiego laptopa, wystarczy jakikolwiek komputer. Szkoła a dom ucznia Nie wszyscy rodzice współpracują ze szkołą w zakresie kształcenia swoich dzieci, a laptop przekazywany do domu, będzie tego wymagał; Jeśli laptopy będą własnością rodzin, to rodzice mogą ingerować w ich wykorzystanie, a nie szkoła, np. będą się bali dawać je dzieciom do szkoły, obawiając się, że je zgubią. Badania Rozproszone po ośrodkach akademickich i metodycznych badania dotyczące dydaktyki i metodyki nauczania informatyki i TIK oraz skuteczności i efektów stosowania TIK w kształceniu. Badania Brak badań na szeroką skalę w zakresie dydaktyki informatyki i dydaktyki związanej ze stosowaniem TIK w kształceniu. Brak badań dotyczących metodyki kształcenia w środowisku mobilnych technologii. Brak systematycznych i reprezentatywnych dla całego systemu edukacji w Polsce badań dotyczących skuteczności i efektów stosowania TIK w kształceniu i upowszechnienia wśród nauczycieli wskazań z tych badań. Brak systematycznych badań efektów inwestowania w rozwój infrastruktury informatycznej (komputerów i sieci) i oprogramowania w szkołach i generalnie w edukacji. Strona 9

10 Inne działania i inicjatywy Organizacja międzynarodowego konkursu informatycznego Bóbr, adresowanego do wszystkich uczniów we wszystkich typach szkół w Polsce. Jesienią 2008 odbędzie się III edycja tego konkursu. Szanse Możliwość udziału polskich uczelni, szkół i instytucji związanych z edukacją w projektach krajowych i międzynarodowych. Fundusze unijne ale lepsze zarządzanie nimi oraz ich pełniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie. Rozwój dostępu szkół, instytucji edukacyjnych i indywidualnych gospodarstw domowych do szerokopasmowego Internetu. Rozwój nowych technologii informatycznych (np. komputerów przenośnych) i telekomunikacyjnych (np. dostępu bezprzewodowego). Rozwój nowych technologii internetowych, takich jak Web 2.0, e-learning (e-kształcenie: platformy i środowiska kształcenia). Uczynienie technologii TIK dostępnej dla uczniów i nauczycieli wszędzie tam, gdzie jej potrzebują. Realizacja zintegrowanych projektów typu e-szkoła na skalę lokalną i krajową. Zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych, w szczególności na obszarach wiejskich Obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych dla celów edukacyjnych w szkołach i poza nimi, w szczególności dostępu do Internetu. Inne działania i inicjatywy Brak stałego, finansowego wsparcie konkursu Bóbr (udział w tym konkursie, w przeciwieństwie do matematycznego Kangura, jest bezpłatny). Brak dostatecznej liczby komputerów w szkołach dla zapewnienia masowego udziału uczniów w różnych inicjatywach ogólnopolskich, w tym m.in. e konkursie Bóbr. Zagrożenia Brak skoordynowanych działań na poziomie Państwa Polskiego w zakresie rozwoju edukacji informatycznej i TIK w edukacji. Brak systemowych rozwiązań dotyczących odnawiania szkolnej infrastruktury informatycznej na szczeblu krajowymi i lokalnym. Brak instytucji centralnej zajmującej się inicjowaniem i koordynowaniem zintegrowanych projektów informatycznych, realizowanych w edukacji na skalę ogólnopolską i lokalnie. Strona 10

11 DODATEK B. PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY WSPIERANEGO TIK Poniżej przedstawiamy propozycję struktury programu rozwoju szkoły wspieranego technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK). Uwagi. a. Nie istnieje jeden program (projekt, plan) wdrażania TIK w szkole, dobry dla wszystkich szkół. Można jedynie zasugerować główne etapy (kroki), wspólne dla wszystkich szkół, co czynimy w tym dokumencie. b. Proponuje się powołanie Szkolnego Zespołu Wdrożeniowego ds. DeS, który zajmie się zarówno opracowaniem programu rozwoju szkoły wspieranego TIK, jak i jego realizacją. W skład takiego zespołu powinni wejść: dyrektor szkoły lub jego przedstawiciel, szkolny informatyk (administrator szkolnej sieci komputerowej), nauczyciele przedmiotów informatycznych, przedstawiciele zespołów przedmiotowych, przedstawiciele administracji szkolnej, przedstawiciele rodziców. c. Program rozwoju szkoły, który ma być przedmiotem opracowania, powinien być związany z działaniami inicjowanymi i podejmowanymi w projekcie DeS, który jest realizowany do końca 2010 roku. Zaleca się jednak, by ten program obejmował szerszy horyzont, wybiegał zarówno poza działania w projekcie DeS, jak i sięgał znacznie dalej w czasie. Program rozwoju szkoły wspieranego technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK) powinien składać się z następujących części (rozdziałów) proponujemy zachowanie nazw rozdziałów. 1. Wizja i cele działań w programie. (Punkty A i B) Każda szkoła jest inna, każda obiera własną misję do spełnienia. Co chce osiągnąć, w jaki sposób i jakimi środkami? Cel projektu powinien określać kierunki działania, niezależne od czasu. Powinien odnosić się do całej szkoły i współgrać z planem działania całej szkoły. Przykład celu: Wzbogacenie nauczania i uczenia się we wszystkich dziedzinach przez udostępnienie uczniom i nauczycielom najnowszych informacji i współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnych.... Niezbędny jest drogowskaz, głębsze uzasadnienia dla działań, który będzie potrzebny wówczas, gdy działania zaczną dryfować. Do nich zaliczamy: dlaczego prowadzimy te działania i dlaczego są one tak ważne (znaczenie technologii) oraz jakie korzyści przyniosą one (komu przyniesie to korzyści: uczniom, nauczycielom, personelowi szkoły, lokalnej społeczności). Uzasadnieniem mogą być przewidywane zmiany w przyszłości: motywacja uczniów, zwiększenie ich liczby, uczestnictwa i pilności. 2. Analiza i ocena obecnej sytuacji. (Punkt C, uwzględnić analizę SWOT). Pozwoli zaprojektować działania. Identyfikacja mocnych i słabych stron umożliwi przydzielenie później priorytetów do działań. Analiza i ocena powinny objąć wszystkie aspekty: wyposażenie: komputery i ich osprzęt (liczba, jakość, wiek, rozmieszczenie w pracowniach, w pracowniach przedmiotowych, w bibliotece i w innych miejscach szkoły), oprogramowanie (licencje), sprzęt prezentacyjny (panel, projektor, ekrany, tablice), instalacja sieciowa w szkole, przyłącze do sieci poza szkołą (rodzaj przyłącza), szkoła w gminie i szkoła w strukturze oświaty (powiązania z innymi szkołami w otoczeniu, działania na rzecz gminy, współdziałanie szkół w gminie), sprzęt towarzyszący (stoliki, fotele,...), zabezpieczenie komputerów i sal, istniejący serwis itd. przygotowanie nauczycieli: którzy są przygotowani do posługiwania się TIK, którzy wykorzystują TIK w zajęciach, którzy włączyli TIK do swoich programów nauczania; dostęp nauczycieli do komputerów w szkole (czas potrzebny na przygotowanie zajęć) i w domu; te dane powinny być rzetelne, najlepiej zebrane na podstawie ankiety wśród nauczycieli; uczniowie: przygotowanie uczniów w zakresie TIK; ilu uczniów ma komputery w domu; specjalne zainteresowania uczniów; specjalne potrzeby uczniów (np. nie w pełni sprawnych); przygotowanie personelu szkoły: administracji (dyrektor, sekretariat uczniowski, organizacja procesu nauczania), biblioteka (jako medioteka i jako miejsce ewentualnych zajęć). Strona 11

12 4. Cele działania. Wynikają one z głównych celów działania, oceny istniejącej sytuacji i mają określony okres realizacji. Mogą być krótkoterminowe i długoterminowe. Przykłady: zapewnienie dostępu uczniom do komputerów w szkole, zapewnienie dostępu do informacji globalnej w szkole. Cele te mogą dotyczyć wszystkich aspektów ocenionych powyżej: wyposażenia, przygotowania nauczycieli, poprawienia integracji TI z nauczaniem, udziału TI w zarządzaniu szkołą itd. 5. Plan działania: Plan ten powinien być skonfrontowany z innymi planami działania i rozwoju szkoły i zgrany z innymi akcjami (np. działaniami komitetu rodzicielskiego, darami MEN i firm), uwzględnić spodziewane wsparcie w projekcie DeS: wymagana struktura techniczna, potrzebne wyposażenie (sprzęt, oprogramowanie), rozmieszczenie wyposażenia, terminy realizacji, niezbędne przygotowanie personelu (nauczycieli do posługiwania się w swoich zajęciach, administracji do korzystania) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli; niezbędna pomoc w trakcie używania, kto to będzie robił. 6. Realizacja planu. Harmonogram realizacji, rozpisany na role tabela, zawierająca działania, terminy rozpoczęcia i czas realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację i wykonawcy, dodatkowe koszty, źródła finansowania. 7. Monitorowanie realizacji planu. Należy mieć pewność, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z planem sprzęt jest odpowiedni, przygotowanie personelu (zwłaszcza nauczycieli) wystarczające, uczniowie otrzymują odpowiednie kształcenie. Można zaplanować również formalną procedurę pomiaru wpływu realizacji projektu na działanie szkoły. Te dane o przebiegu realizacji projektu mogą posłużyć do planowania działań w przyszłości. 8. Przegląd (ocena) sytuacji w trakcie realizacji projektu. W wyniku realizacji projektu oraz oceny jego rezultatów może się okazać, że dalsze działania powinny ulec modyfikacji. Dotyczyć to może zwłaszcza planów długoterminowych, w związku z szybkimi zmianami w technologii (np. sieciowej). Przeglądu sytuacji można dokonywać raz w roku, z udziałem wszystkich wykonawców i odbiorców projektu (uczniów i nauczycieli). Taka coroczna ocena sytuacji może prowadzić do sformułowania nowej wersji projektu, zmodyfikowanej, uwzględniającej osiągnięcia, niepowodzenia i obiektywne zmiany (np. w technologii). Strona 12

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

polskim systemie edukacji

polskim systemie edukacji 1 Dolnośląska szkoła a liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Cele projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji; Zmniejszenie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska e-szkoła. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Dolnośląska e-szkoła. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Dolnośląska e-szkoła Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji PROGRAM KONFERENCJI OTWARCIA PROJEKTU Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Pilota owy program wdro enia technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu (2)

Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu (2) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu (2) Organizacja sieci do budowania spójności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki

Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki doradca metodyczny informatyki Beata Rutkowska Akty prawne dotyczące zmian: ramowe plany

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM NR 1 W TUSZYNIE NA LATA W RAMACH PROGRAMU: PO WER. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM NR 1 W TUSZYNIE NA LATA W RAMACH PROGRAMU: PO WER. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM NR 1 W TUSZYNIE NA LATA 2015-2016 W RAMACH PROGRAMU: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej NR UMOWY POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001148 1 Głównym celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku.

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. Rada opracowała: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół działania Ośrodka Rozwoju Edukacji Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy MEN:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów

Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz

Bardziej szczegółowo

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Gminy Gorlice PROBLEMY Brak atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

system wspomagania szkół 23 października 2014 r.

system wspomagania szkół 23 października 2014 r. system wspomagania szkół 23 października 2014 r. System wspomagania szkół powinien: być blisko szkoły pracować na potrzeby szkoły (rady pedagogicznej jako całości i szkoły jako instytucji) wynikać z analizy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia

Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia 10.1.5 Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia Zgodność z Zasadami tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Dariusz Stachecki

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Dariusz Stachecki Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Dariusz Stachecki Jak budujemy cyfrową szkołę? Toruń, 25 września 2012 Dariusz Stachecki Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Dariusz Stachecki

Bardziej szczegółowo

Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Falenty, 24-25 czerwca 2014

Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Falenty, 24-25 czerwca 2014 Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli Falenty, 24-25 czerwca 2014 Celem prezentacji jest przedstawienie wstępnych wyniki ewaluacji nowego modelu doskonalenia nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych Referat przygotowała i przedstawiła: Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Jak wprowadzać w szkole innowację i eksperyment pedagogiczny.

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim dr Krzysztof Głuc Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo