Regulamin kampanii»radość z pływania«kinder+sport. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kampanii»radość z pływania«kinder+sport. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin kampanii»radość z pływania«kinder+sport 1 Postanowienia ogólne 1. Kampania»Radość z pływania«kinder+sport (dalej: Kampania) prowadzona jest przez Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-614), przy ul. J.A. Święcickiego 14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł i Numerze Identyfikacji Podatkowej (dalej: Organizator), na zlecenie Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. 2. Kampania ma charakter edukacyjno-promocyjny, adresowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz trenerów pływania pracujących z takimi uczniami i prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Celem Kampanii jest wspieranie nauki pływania oraz zachęcanie uczniów do poznania i nabycia nowych umiejętności sportowych. 4. Kampania prowadzona jest pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki i ma na celu wsparcie Programu Powszechnej Nauki Pływania»Umiem pływać«(dalej: Program). 5. Kampania rozpoczyna się w dniu roku i trwa do dnia roku. 6. Kampania prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin). 7. Regulamin określa ponadto zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie umiem-plywac.pl (dalej: Serwis) i warunki świadczenia przez Organizatora na rzecz użytkowników Serwisu usług drogą elektroniczną. 2 Uczestnictwo w Kampanii 1. Uczestnikami Kampanii są wyłącznie trenerzy lub instruktorzy pływania, uczestniczący w Programie (dalej: Opiekun). 2. Uczestnictwo w Kampanii wymaga rejestracji w Serwisie (dalej: Rejestracja). 3. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Organizatorem, utworzeniem profilu Użytkownika (dalej: Profil Opiekuna), będącego odrębną stroną Serwisu, do której odstęp zabezpieczony będzie hasłem, możliwością zamieszczania przez Użytkownika materiałów w Serwisie i korzystaniem z wszystkich funkcji Serwisu. 4. Z chwilą rejestracji Użytkownik podaje login lub i hasło, umożliwiające mu dostęp do Profilu.

2 3. Rejestracji Opiekun dokonuje samodzielnie, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie. 4. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: a) imię i nazwisko Opiekuna; b) adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy Opiekuna; c) adres, na który Organizator będzie mógł wysłać pakiet startowy. 5. Potwierdzenie prawidłowości danych dokonane zostanie przez Opiekuna przez wybór (kliknięcie) odnośnika przesłanego przez Organizatora w wiadomości zawierającej dane podane w zgłoszeniu na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. 6. Opiekun zobowiązany jest dokonać potwierdzenia prawidłowości danych w ciągu 2 dni od daty dokonania rejestracji w Serwisie. 7. Na podstawie Rejestracji, po potwierdzeniu jej prawidłowości, Organizator dokona akceptacji zgłoszenia aktywując równocześnie Profil Opiekuna w Serwisie, stanowiący odrębną podstronę w tym Serwisie, będący zbiorem wszystkich materiałów udostępnionych przez Organizatora Opiekunowi, udostępnionych przez Opiekuna w Serwisie oraz informacji o jego działaniach w ramach Serwisu. 8. Opiekun może zastrzec imię i nazwisko wyłącznie do wiadomości Organizatora. W takim przypadku dane takie nie będą dostępne dla innych Użytkowników, a Opiekun będzie identyfikowany przez wskazany przez niego login. W przeciwnym wypadku imię i nazwisko Opiekuna zostanie ujawnione innym Użytkownikom. 9. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o każdorazowej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, w tym swoich danych osobowych, w drodze ich aktualizacji w Serwisie. 10. W zgłoszeniu Opiekun podaje ponadto liczbę prowadzonych przez siebie w ramach Programu grup oraz liczbę zawodników w poszczególnych grupach. Dla każdej zgłoszonej grupy w Serwisie utworzony zostanie odrębny profil gromadzący informacje o tej grupie i jej aktywności w ramach Programu lub Kampanii (dalej: Profil Grupy). 11. Termin Rejestracji rozpoczyna się roku. 12. W ramach Serwisu Organizator umożliwia Użytkownikom: a. możliwość przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie przez Organizatora i Użytkowników, b. możliwość zamieszczania komentarzy przez Opiekunów do treści zamieszczonych w Serwisie przez Organizatora i Użytkowników, c. możliwość zamieszczania treści w Serwisie przez Opiekunów, d. narzędzia do zarządzania Profilem i Profilami Grupy. 13. Użytkownicy, którzy dokonają Rejestracji i zostanie ona zweryfikowana przez Organizatora jako prawidłowa, otrzymają zestaw powitalny, w skład którego wejdą: Koszulka z materiału szybkoschnącego w rozmiarze uniwersalnym; Spodenki z materiału szybkoschnącego w rozmiarze uniwersalnym; Czapka z daszkiem;

3 Gwizdek ze smyczą; 15 dzienniczków dla uczestników zajęć; Zestaw naklejek do dzienniczków dla uczestników zajęć; 15 planów lekcji dla uczestników zajęć. 14. Ponadto każdy Uczestnik otrzyma silikonowe czepki do pływania w liczbie równej liczbie zawodników w grupach zgłoszonych przez niego w trybie 2 ust. 10 Regulaminu. 15. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz uczestnictwa w Programie na rzecz osób trzecich. 16. W ramach Kampanii Organizator przeprowadzał będzie cykliczne konkursy kierowane do Uczestników, służące realizacji celów Kampanii. 17. Zasady konkursów określane będą każdorazowo w regulaminach. 18. Udział Uczestników w konkursach jest nieobowiązkowy. Uczestnik może wziąć udział w wybranym przez siebie konkursie. 3 Zasady korzystania z Serwisu 1. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani. 2. Udostępnienie poszczególnych funkcjonalności może być uzależnione od spełnienia przez Użytkownika dodatkowych obowiązków. 3. Opiekun uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia swojego Profilu w Serwisie w każdym czasie, bez podawania przyczyn. W tym celu Opiekun zobowiązany jest skierować odpowiednią informację na adres Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Organizatorem. 4. Organizator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu w przypadku, gdy narusza on przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu. Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Opiekunem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 5. Użytkownik zamieszczając treści w Serwisie zapewnia, że: a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych treści, oraz b) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści dotyczących tych osób. 6. Zakazane jest: a) zamieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich lub nawołujących do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle, b) zamieszczanie w Serwisie danych osobowych i teleadresowych bez zgody osoby, której dane te dotyczą,

4 c) zamieszczanie w Serwisie treści komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, stanowiących ogłoszenia, w tym adresów stron internetowych o takim charakterze, d) zamieszczanie w Serwisie treści niezwiązanych z nauką pływania, e) zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu), f) podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników. 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie Organizator ma prawo do: a) usunięcia treści zamieszczonych w Serwisie, b) czasowego lub trwałego wstrzymania dostępu do Profilu i korzystania z niego przez Opiekuna, c) usunięcia Profilu. 8. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Organizatora w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika treści w Serwisie lub z tytułu udzielenia Organizatorowi przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 5 poniżej lub w wyniku korzystania przez Organizatora z treści na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 9 poniżej, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Organizatora takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Organizatora jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Organizatora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Organizatora. 9. Użytkownik niniejszym udziela Organizatorowi bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Organizatora ze wszystkich treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań w wyżej wymienionym zakresie. 10. Wykorzystując treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w ramach uprawnienia określonego w ust. 9 powyżej, Organizator nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia. 11. Licencja, o której mowa w ust. 9 powyżej obejmuje korzystanie z treści w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, Organizatora, Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. lub innych osób trzecich.

5 12. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie treści, za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego określonego w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wykorzystania w trakcie zajęć prowadzonych w ramach Programu. 13. Za zamieszczanie treści w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie. 4 Odpowiedzialność 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności ich zgodność z prawdą, rzetelność oraz zgodność treści z prawem i ich poprawność merytoryczną w świetle stanu wiedzy. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane w Serwisie wypowiedzi Użytkowników dotyczące Programu, Kampanii lub innych Użytkowników. Organizator uprawniona jest do usunięcia z Serwisu wszelkich treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczanych w Serwisie danych, w tym informacji lub wypowiedzi, lub związanej z nimi działalności Organizator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność nauki pływania w ramach Programu prowadzonej przy wykorzystaniu treści zamieszczonych w Serwisie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego świadczenia usług w przypadku braku dostępu do Serwisu dla Użytkowników lub utrudnień w korzystaniu z niego, jeśli przyczyną braku dostępu lub utrudnień w korzystaniu jest niska jakość transmisji danych w sieciach teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Organizatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego świadczenia usług w przypadku braku dostępu do Serwisu dla Użytkowników lub utrudnień w korzystaniu z niego wynikających z przyczyn leżących po jej stronie, jeśli łączny czas występowania utrudnień lub braku dostępu w miesiącu kalendarzowym nie przekroczył 48 godzin. 7. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu praw autorskich oraz praw zależnych do materiałów zamieszczonych w Serwisie, roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych Uczestnik przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, a w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa zwolni Organizatora z procesu lub wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie zasądzenia od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych

6 roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 8. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać do Organizatora na piśmie listem poleconym na adres Organizatora. 9. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 10. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia. 5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest: a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet. b) połączenie z siecią Internet, c) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym obsługującej technologie Java i Java Script, d) wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies, e) posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej. 6 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu uczestnictwa w Kampanii, w tym udziału i rozstrzygnięcia Konkursów, do których Uczestnik przystąpi oraz nagród. 2. Zasady przetwarzania danych Użytkowników, w tym danych osobowych oraz zasady posługiwania się plikami cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu. 7 Inne postanowienia 1. Zabronione jest korzystanie z oprogramowania: a) umożliwiającego nieautoryzowany dostęp do Serwisu, b) blokującego dostęp do Serwisu, w tym do Profili użytkownikom Serwisu, c) umożliwiającego dokonywanie bez zgody użytkowników zmian w Serwisie, w tym w umieszczanych przez nich informacjach w Profilach, d) umożliwiającego podszywanie się pod innych użytkowników Serwisu.

7 2. Uczestnictwo w Kampanii wymaga wyrażenia zgody na warunki Regulaminu. 3. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o planowanej zmianie będzie zawierać zestawienie zmian, tekst jednolity zmienionego Regulaminu oraz datę planowanej zmiany. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Profilu w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

Regulamin serwisu Magello

Regulamin serwisu Magello Regulamin serwisu Magello 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a) Klient osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Serwis internetowy znaneekspertki.pl jest serwisem udostępniającym dane kobiet - specjalistek z różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Cineman

Regulamin Serwisu Cineman Regulamin Serwisu Cineman I. Definicje 1. Regulamin Niniejszy regulamin. 2. Administrator Spółka pod nazwą Cineman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 36, 01-830, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo