Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju"

Transkrypt

1 Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (aktualizacja z dnia r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem ogólnopolskiego wydarzenia edukacyjnego Mistrzostwa Polski evolutio! (zwanego dalej Mistrzostwami ) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju (zwany dalej Organizatorem ). 2. Organizator zlecił przygotowanie i realizację Mistrzostw, w imieniu i na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju, firmie El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Galopu 6, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP , zwanym dalej Wykonawcą. 3. Mistrzostwa są organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem ) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 4. Mistrzostwa są współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa. 5. Mistrzostwa są organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2 Cel Mistrzostw 1. Mistrzostwa to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne dla uczniów, którego celem jest promocja edukacyjnej gry Evolutio!, promocja i budowanie świadomości marki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, motywowanie osób młodych i środowiska pedagogicznego do zainteresowania się Funduszami Europejskimi, a także promocja projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ich wpływu na życie mieszkańców Polski oraz promocja standardów współpracy umożliwiających osiągnięcie wspólnego celu. 2. Mistrzostwa są realizowane zgodnie z Planem komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Dokonywanie zgłoszeń przez Placówki 1. Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane są przez Wykonawcę od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. za pośrednictwem portalu Facebook, na profilu 2. W ramach Mistrzostw zostanie zorganizowanych trzydzieści rozgrywek regionalnych (zwanych Eliminacjami ) oraz spotkanie finałowe (zwane Finałem ). 3. Eliminacje organizowane są przez Placówki we współpracy z Wykonawcą. 4. Udział w Mistrzostwach wziąć mogą placówki działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1

2 a. szkoły podstawowe, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b. gimnazja, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c. świetlice środowiskowe, d. kluby gier planszowych. Wymienione powyżej szkoły będą zwane dalej Placówkami. 5. Placówkę do udziału w Mistrzostwach należy zgłosić poprzez przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy będzie do pobrania na stronie podając w nim następujące dane: a) nazwę i adres Placówki, b) nazwy Drużyn, c) dane kontaktowe do osoby zgłaszającej daną Placówkę. 6. W Mistrzostwach weźmie udział maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) Placówek, które jako pierwsze zgłoszą swój udział, zgłaszając jednocześnie do Mistrzostw co najmniej 6 Drużyn. O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń. 7. Wykonawca, po akceptacji zgłoszenia, powiadomi 30 (słownie: trzydzieści) Placówek, które jako pierwsze zgłosiły swój udział, że wezmą udział w Mistrzostwach. 8. Wykonawca nie uwzględni zgłoszeń, które zostaną przekazane po terminie wskazanym w 4 pkt 1 lub będą niekompletne. Wykonawca powiadomi o tym fakcie Placówki/Opiekunów Drużyn. 9. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym muszą być aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. W razie późniejszej zmiany danych, należy dokonać ich aktualizacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez podmiot zgłaszający się do Mistrzostw danych nieprawdziwych lub niekompletnych lub niedokonanie ich późniejszej aktualizacji. 10. Zgłaszając udział danej Placówki w Mistrzostwach, należy zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady gry edukacyjnej evolutio!, zaznaczając w formularzu zgłoszeniowym odpowiednie pole. 4 Uczestnictwo Drużyn w Mistrzostwach 1. Zgłoszenia pojedynczych drużyn do udziału, w organizowanych przez Placówki Eliminacjach, przyjmowane są przez Wykonawcę od dnia 23 grudnia 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r. za pośrednictwem portalu Facebook, na profilu 2. W Mistrzostwach biorą udział sześcioosobowe drużyny (zwane dalej Drużynami ), składające się z osób w wieku od 10 do 16 lat, zamieszkałych na terytorium Polski (zwane dalej Uczestnikami Mistrzostw, Zawodnikami lub Graczami ). 3. Udział w Mistrzostwach wziąć mogą drużyny wystawione przez działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) szkoły podstawowe, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) gimnazja, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c) świetlice środowiskowe. Wymienione powyżej podmioty będą zwane dalej Placówkami. 4. Zawodnicy jednej Drużyny nie muszą uczęszczać do tej samej Placówki, powinni jednak spełniać wymagania określone w pkt 1 i 2. W przypadku, gdy Zawodnicy jednej Drużyny są uczniami różnych Placówek, muszą wybrać i wskazać, którą Placówkę reprezentują w Mistrzostwach. Rodzice zawodników muszą wyrazić zgodę na ich udział w Mistrzostwach. 2

3 5. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest dokonanie zgłoszenia. 6. Drużynę do udziału w Mistrzostwach należy zgłosić poprzez przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy znajdować się będzie do pobrania na stronie podając w nim następujące dane: a) nazwę Drużyny, b) dane kontaktowe opiekuna Drużyny, c) informacje o placówce, którą reprezentuje Drużyna (zgodnie z 3 ust. 3). 7. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny i dobrowolny. 8. Każda Drużyna lub Placówka może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Mistrzostwach, informując o tym Wykonawcę. 9. Każdy Zawodnik musi, zarówno podczas Eliminacji, jak i Finału, posiadać przy sobie dokument, który umożliwi sędziemu głównemu weryfikację jego wieku. 10. Jeden Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej liczbie Eliminacji, pod warunkiem że uzyska zgodę danej Placówki na bycie zawodnikiem jej Drużyny. 11. Drużyna złożona z tych samych Zawodników może wziąć udział tylko w jednych Eliminacjach. 12. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana w Eliminacjach lub w Finale m.in., gdy którykolwiek z jej Zawodników będzie miał mniej niż 10 lat lub więcej niż 16 lat, jak również wtedy, gdy Zawodnicy używać będą swoich plansz, kart lub innych elementów gry evolutio! Dyskwalifikacja oznacza, że Drużyna musi zakończyć grę, którą rozgrywa, a wyniki przez nią uzyskane nie będą brane pod uwagę w Mistrzostwach. O dyskwalifikacji decyduje sędzia główny. 5 Sędziowie 1. W każdych Eliminacjach uczestniczy przedstawiciel Wykonawcy w charakterze sędziego i obserwatora. 2. Eliminacje i Finał sędziowane są przez wybranych przez Wykonawcę sędziów głównych i sędziów wspierających. 3. Sędziowie wspierający będą wykorzystani wtedy, gdy w danych Eliminacjach rywalizować będzie nieparzysta liczba drużyn. Udział sędziów głównych i sędziów wspierających we wszystkich Eliminacjach jest obowiązkowy. 4. Decyzje sędziego głównego w danych Eliminacjach i w Finale są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6 Eliminacje w ramach Mistrzostw 1. Wykonawca współuczestniczy w organizacji Eliminacji poprzez: a) odpowiednie przygotowanie, we współpracy z daną Placówką miejsca, w którym dane Eliminacje się odbędą, b) prowadzenie Eliminacji, c) przygotowanie i wydanie uczestnikom i zwycięzcom Eliminacji dyplomów, d) przygotowanie i wydanie certyfikatów Placówkom organizującym Eliminacje, e) produkcję materiałów promocyjnych dot. Eliminacji, f) sporządzenie protokołu z Eliminacji, g) wydelegowanie swojego przedstawiciela do udziału w każdych Eliminacjach w charakterze sędziego i obserwatora. 2. Eliminacje zostaną przeprowadzone w okresie od 4 stycznia 2014 r. do 23 lutego 2014 r. 3. Eliminacje organizowane są przez Placówki, przy współudziale Wykonawcy (w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej), przy czym każda z Placówek może zorganizować Eliminacje jedynie raz. 4. Na potrzeby przeprowadzenia Eliminacji Placówka przygotowuje salę z 10 stołami, przy każdym stole znajdować się musi 6 krzeseł. 3

4 5. Eliminacje mogą zostać zorganizowane przez nie więcej niż 30 Placówek, które jako pierwsze zgłosiły swój udział w Mistrzostwach. 6. Eliminacje muszą zostać zorganizowane w weekendy. 7. W każdych Eliminacjach może wziąć udział nie mniej niż 6 Drużyn. 8. W grze zawsze musi brać udział pięciu Graczy, natomiast szósty Gracz pełni role sędziego przy stoliku innej Drużyny. 9. Podczas Eliminacji każda Drużyna musi rozegrać 2 gry. Do rankingu, o którym mowa w pkt 15, wlicza się średnią wyników każdej Drużyny biorącej udział w danych Eliminacjach, uzyskanych w dwóch grach, zaokrągloną w górę do liczby całkowitej. 10. W Eliminacjach każdy Zawodnik Drużyny musi wziąć udział w co najmniej jednej grze. 11. Zasady gry evolutio! określa instrukcja gry, dostępna w każdym opakowaniu gry evolutio!. 12. Wynik danej gry liczony jest z następującego wzoru: WYNIK = ((Z x 10 punktów) x (120 min T)) K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia wszystkich Graczy w Drużynie, T czas gry, K ewentualne zasądzone przez sędziego punkty karne. 13. Każda gra może trwać nie dłużej niż 120 minut. W przypadku, gdy gra po upływie 120 minut nie będzie zakończona (tj. pozostaną do rozegrania kolejne tury), gra jest przerywana, a jej wynik wyliczany jest według następującego wzoru: WYNIK = (Z x 10 punktów) (25 x N) K gdzie Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, N każda nierozpoczęta tura, K ewentualne punkty karne. 14. W przypadku, gdy w danej grze w Eliminacjach padnie remis, przeprowadzona zostanie dogrywka trwająca 30 minut. 15. Na Portalu oraz na stronie internetowej Organizatora znajdować się będzie bieżący ranking najlepszych Drużyn we wszystkich Eliminacjach. Wykonawca będzie aktualizował ranking nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin po zakończeniu danych Eliminacji. 16. Sześć najlepszych Drużyn z rankingu, o którym mowa w punkcie poprzednim, wejdzie do Finału. Wykonawca powiadomi telefonicznie opiekunów zwycięskich Drużyn o zakwalifikowaniu się do Finału. 17. W przypadku, gdy na którymkolwiek z pierwszych sześciu miejsc w rankingu, o którym mowa w punkcie 15, znajdą się ex aequo dwie lub więcej Drużyny, o tym, która z Drużyn zostanie na tym miejscu, a która spadnie o jedno miejsce niżej, decyduje wcześniejsza data zgłoszenia Placówki lub drużyny do udziału w Mistrzostwach Polski evolutio!. W takim przypadku Drużyny, które zajęły miejsca bezpośrednio niższe, przesuwają się w rankingu w dół o odpowiednią liczbę miejsc. 7 Finał Mistrzostw 1. Finał odbędzie się w Warszawie, w wybranym przez Wykonawcę hotelu czterogwiazdkowym. Finał przygotowuje i prowadzi Wykonawca. 2. Finał odbędzie się w 1 marca 2014 r., w godzinach 12:00 17:00. Usunięto: 10:00 18:00. 4

5 3. Podczas Finału każda Drużyna musi rozegrać 2 (słownie: dwie) gry. O wyniku danej Drużyny w Finale decyduje średnia wyników tej Drużyny, uzyskanych w 2 (słownie: dwóch) grach, zaokrąglona w górę do liczby całkowitej. 4. W Finale każdy Zawodnik Drużyny musi wziąć udział w co najmniej 1 grze. 5. Wynik danej gry liczony jest z następującego wzoru: WYNIK = ((Z x 10 punktów) x (45 min T)) + (I x 100 punktów) + (IS x 400 punktów) - K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, T czas gry, I zrealizowane inwestycje, IS zrealizowane inwestycje strategiczne, K ewentualne punkty karne. 6. Każda gra może trwać nie dłużej niż 45 minut. W przypadku gdy gra po upływie 120 minut nie będzie zakończona (tj. pozostaną do rozegrania kolejne tury), gra jest przerywana, a jej wynik wyliczany jest według następującego wzoru: WYNIK = (Z x 10 punktów) (25 x N) + (I x 100 punktów) + (IS x 400 punktów) - K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, N każda nierozpoczęta tura, I zrealizowane inwestycje, IS zrealizowane inwestycje strategiczne, K ewentualne punkty karne. 7. Wyniki Mistrzostw (ranking finałowy) zostaną ogłoszone w trakcie Finału, a także na Portalu i stronie internetowej Wykonawcy i Organizatora. 8. W przypadku, gdy w Finale na którymkolwiek z sześciu miejsc znajdą się ex aequo dwie lub więcej Drużyny, o tym, która z Drużyn zostanie na tym miejscu, a która spadnie o jedno miejsce niżej, decyduje przeprowadzona dogrywka trwająca 30 minut. 9. Zwycięzcami Finału będą Zawodnicy Drużyn, które zajęły pierwsze trzy miejsca w rankingu finałowym. Usunięto: WYNIK = (Z x 10 punktów) x (120 min T) K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, T czas gry, K ewentualne punkty karne. Usunięto: 120 Usunięto: WYNIK = (Z x 10 punktów) (25 x N) K gdzie Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, N każda nierozpoczęta tura, K ewentualne punkty karne. Eliminacje 8 Nagrody 1. Wszyscy Uczestnicy Mistrzostw w ramach Eliminacji otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dyplomy zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych Eliminacji. 2. Każdy z Uczestników 3 najlepszych Drużyn w poszczególnych Eliminacjach otrzyma nagrodę w postaci wodoodpornego i wstrząsoodpornego pendrive a Adata o pojemności 8 GB o wartości 39,05 zł brutto. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu każdej Eliminacji. 3. Każda Placówka organizująca Eliminacje otrzyma certyfikat uczestnictwa. Finał 1. Nagrodami w Mistrzostwach są: a) dla wszystkich Zawodników Drużyny, która zajęła I miejsce TABLET Lenovo o wartości 609 zł brutto; 5

6 b) dla wszystkich Zawodników Drużyny, która zajęła II miejsce Bookeen Cybook Odyssey o wartości 500 zł brutto; c) dla wszystkich Zawodników Drużyny, która zajęła III miejsce ipod Shuffle o wartości 249 zł brutto. Nagrody zostaną wydane Zawodnikom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Finału. 2. Wszyscy Zawodnicy Drużyn, którzy brali udział w Finale, po jego zakończeniu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 3. Placówki, z których pochodziły Drużyny zajmujące w Finale miejsca I, II lub III, otrzymają nagrody w postaci: a) dla Placówki, której Drużyna zajęła I miejsce: Tablica interaktywna Hitachi z projektorem; wycieczka, dla zawodników zwycięskiej Drużyny i sześciu opiekunów, do Centrum Nauki Kopernik w terminie 2 marca 2014 r. Nagroda obejmuje nocleg dla wszystkich zawodników i opiekunów w czterogwiazdkowym hotelu, bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik oraz transport pomiędzy hotelem, a Centrum Nauki Kopernik, łączna wartość całej nagrody to zł brutto; b) dla Placówki, której Drużyna zajęła II miejsce: - Laptop Lenovo 2x1,8Ghz 8GB 500GB Windows 7 oraz Projektor BenQ, łączna wartość całej nagrody to zł brutto; c) dla Placówki, której Drużyna zajęła III miejsce: - Laptop Lenovo 2x1,8Ghz 8GB 500GB Windows 7, łączna wartość całej nagrody to zł brutto. 4. Nagrody, o których mowa w punkcie 3 powyżej, zostaną wydane w terminie do 5 dni od rozegrania Finału. W porozumieniu z przedstawicielem Placówki Wykonawca dowiezie je do Placówek. 5. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do nagród na osoby trzecie. 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na nagrody innego rodzaju. 7. Warunkiem wydania/wypłaty nagrody głównej Placówkom będzie przekazanie Wykonawcy wszelkich danych niezbędnych do uregulowania należności podatkowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru NIP, daty urodzenia, dokładnego adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Laureata, w terminie 5 dni od otrzymania przez Laureata prośby o podanie tych danych. 9 Postanowienia końcowe 1. Na stronie internetowej oraz znajdować się będzie harmonogram Eliminacji (daty i miejsca poszczególnych Eliminacji). Niniejszy regulamin znajduje się również na stronie internetowej oraz 2. Wykonawca będzie kontaktował się z Drużynami poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie, informując je o bieżących sprawach związanych z Mistrzostwami. 3. Wykonawca zapewnia materiały promocyjne dotyczące przeprowadzenia Mistrzostw oraz niezbędną liczbę egzemplarzy gry Evolutio! do przeprowadzenia Eliminacji i Finału, a także certyfikaty uczestnictwa w Eliminacjach i Finale dla Placówek. 4. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z udziałem w Mistrzostwach jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Mistrzostwach. 5. Dane uczestników Mistrzostw będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Mistrzostw jest Minister Rozwoju Regionalnego. 6

7 6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dla celów Mistrzostw podmiotowi trzeciemu. Dane Uczestników Mistrzostw będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw, w tym wydania nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania, z ważnych przyczyn, zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora oraz dodatkowo Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową. 8. Placówki oraz Uczestnicy Mistrzostwa Polski evolutio! wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na stronie i Organizatora, filmie i zdjęciach stanowiących dokumentację projektową. 7

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU. Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie

REGULAMIN TURNIEJU. Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie REGULAMIN TURNIEJU Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem turnieju Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie (dalej: Turniej ) jest IN-OUT PR Jacek Mędrzycki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem Gry TRANS-MISJA jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (al. Zwycięstwa 42a, 80-210 Gdańsk) wydawca Kampanii społecznej Dawca.pl Bądź świadomym dawcą narządów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo!

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Gier miejskich pod nazwą "Wkręć się w obywatelstwo", zwanych dalej "Grą miejską" oraz fundatorem nagród określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU Saturn dzień dziecka - Turniej E-Sportowy w CS:GO

REGULAMIN TURNIEJU Saturn dzień dziecka - Turniej E-Sportowy w CS:GO REGULAMIN TURNIEJU Saturn dzień dziecka - Turniej E-Sportowy w CS:GO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Saturn dzień dziecka - Turniej E-Sportowy w CS:GO, zwanego dalej Konkursem lub Turniejem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego 1 Organizator Konkursu Konkurs PRETEST WIELKI TEST WIEDZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Branding KOMUNIKACJA WIZUALNA działania interaktywne marketing alternatywny REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Rzeszów 2013 I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Pasjonaci Providenta", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Imieniny Katarzyny 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Imieniny Katarzyny 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Imieniny Katarzyny 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Imieniny Katarzyny (zwanego dalej Konkursem ) jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CSR 1 z 6 realizowanego w ramach projektu CSR4students

REGULAMIN KONKURSU CSR 1 z 6 realizowanego w ramach projektu CSR4students REGULAMIN KONKURSU CSR 1 z 6 realizowanego w ramach projektu CSR4students I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000290170) www.kreatywnidlaszczecina.org

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką 1 Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STREFA AKTYWNYCH LATO 2017

REGULAMIN KONKURSU STREFA AKTYWNYCH LATO 2017 REGULAMIN KONKURSU STREFA AKTYWNYCH LATO 2017 1. WSTĘP 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jobman Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, wpisana pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pt. Wygraj zaproszenie na Luxtorpedę, zwanego dalej Konkursem jest CBJB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku

REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku REGULAMIN KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA online zakłady

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Małopolska. Widać zmiany 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Małopolska. Widać zmiany 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Małopolska. Widać zmiany 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Agencję Reklamową DSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to!

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach

REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu do książki Dama w opałach (zwanego daje Konkursem) jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH TRENUJ Z KRZYCHEM

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH TRENUJ Z KRZYCHEM REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH TRENUJ Z KRZYCHEM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu w smartpozyczka.pl 5000 zł na 5 urodziny

Regulamin Konkursu w smartpozyczka.pl 5000 zł na 5 urodziny Regulamin Konkursu w smartpozyczka.pl 5000 zł na 5 urodziny 1 Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15 888 Białystok,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: DLACZEGO WARTO KUPIĆ MIESZKANIE? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJĄTKOWY ALBUM NA ŚLUBNE WSPOMNIENIA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJĄTKOWY ALBUM NA ŚLUBNE WSPOMNIENIA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJĄTKOWY ALBUM NA ŚLUBNE WSPOMNIENIA 1 Organizacja Konkursu Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu WYGRAJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Blue Wonders

Regulamin Konkursu Blue Wonders 1 Informacje podstawowe Regulamin Konkursu Blue Wonders 1. Organizatorem i administratorem Konkursu 3 kroki do sukcesu (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Wawerski Walenty ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru wniosków, oceny oraz nagradzania osób biorących udział w konkursie Polska Cyfrowa 2020+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PISEMNEGO Przedsiębiorczość społeczna w Polsce

REGULAMIN KONKURSU PISEMNEGO Przedsiębiorczość społeczna w Polsce REGULAMIN KONKURSU PISEMNEGO Przedsiębiorczość społeczna w Polsce I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000332292) www.pfsp.pl

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Quiz ADAMED SmartUP, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Młodzi Innowacyjni (dalej: Regulamin ) 1 Ogólne zasady Konkursu

Regulamin Konkursu Młodzi Innowacyjni (dalej: Regulamin ) 1 Ogólne zasady Konkursu Regulamin Konkursu Młodzi Innowacyjni (dalej: Regulamin ) 1 Ogólne zasady Konkursu 1. Konkurs pod nazwą Młodzi Innowacyjni (dalej: Konkurs ) organizowany jest przez: a) Krajową Izbę Gospodarczą, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Twarze Przedsiębiorczości (zwanego dalej Konkursem) jest z siedzibą przy ul. Chłodnej 15 m. 511, 00-891

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIERWSZY MILION

REGULAMIN KONKURSU PIERWSZY MILION REGULAMIN KONKURSU PIERWSZY MILION 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pierwszy Milion. 2. Organizatorem Konkursu Pierwszy Milion jest Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROZAWORÓW DANFOSS

REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROZAWORÓW DANFOSS REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROZAWORÓW DANFOSS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. "

Regulamin konkursu.  Pogoń za zdrowiem z Asprodem. Regulamin konkursu " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Pogoń za zdrowiem z Asprodem" jest Asprod Sp. z o.o., z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu WWWspólnie budujemy nową Pocztę (zwanego dalej: Konkursem ) jest Poczta

Bardziej szczegółowo

"KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET Regulamin promocji "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET 200zł I WIĘCEJ. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

Bardziej szczegółowo