Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju"

Transkrypt

1 Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (aktualizacja z dnia r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem ogólnopolskiego wydarzenia edukacyjnego Mistrzostwa Polski evolutio! (zwanego dalej Mistrzostwami ) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju (zwany dalej Organizatorem ). 2. Organizator zlecił przygotowanie i realizację Mistrzostw, w imieniu i na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju, firmie El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Galopu 6, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP , zwanym dalej Wykonawcą. 3. Mistrzostwa są organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem ) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 4. Mistrzostwa są współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa. 5. Mistrzostwa są organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2 Cel Mistrzostw 1. Mistrzostwa to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne dla uczniów, którego celem jest promocja edukacyjnej gry Evolutio!, promocja i budowanie świadomości marki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, motywowanie osób młodych i środowiska pedagogicznego do zainteresowania się Funduszami Europejskimi, a także promocja projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ich wpływu na życie mieszkańców Polski oraz promocja standardów współpracy umożliwiających osiągnięcie wspólnego celu. 2. Mistrzostwa są realizowane zgodnie z Planem komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Dokonywanie zgłoszeń przez Placówki 1. Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane są przez Wykonawcę od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. za pośrednictwem portalu Facebook, na profilu 2. W ramach Mistrzostw zostanie zorganizowanych trzydzieści rozgrywek regionalnych (zwanych Eliminacjami ) oraz spotkanie finałowe (zwane Finałem ). 3. Eliminacje organizowane są przez Placówki we współpracy z Wykonawcą. 4. Udział w Mistrzostwach wziąć mogą placówki działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1

2 a. szkoły podstawowe, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b. gimnazja, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c. świetlice środowiskowe, d. kluby gier planszowych. Wymienione powyżej szkoły będą zwane dalej Placówkami. 5. Placówkę do udziału w Mistrzostwach należy zgłosić poprzez przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy będzie do pobrania na stronie podając w nim następujące dane: a) nazwę i adres Placówki, b) nazwy Drużyn, c) dane kontaktowe do osoby zgłaszającej daną Placówkę. 6. W Mistrzostwach weźmie udział maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) Placówek, które jako pierwsze zgłoszą swój udział, zgłaszając jednocześnie do Mistrzostw co najmniej 6 Drużyn. O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń. 7. Wykonawca, po akceptacji zgłoszenia, powiadomi 30 (słownie: trzydzieści) Placówek, które jako pierwsze zgłosiły swój udział, że wezmą udział w Mistrzostwach. 8. Wykonawca nie uwzględni zgłoszeń, które zostaną przekazane po terminie wskazanym w 4 pkt 1 lub będą niekompletne. Wykonawca powiadomi o tym fakcie Placówki/Opiekunów Drużyn. 9. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym muszą być aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. W razie późniejszej zmiany danych, należy dokonać ich aktualizacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez podmiot zgłaszający się do Mistrzostw danych nieprawdziwych lub niekompletnych lub niedokonanie ich późniejszej aktualizacji. 10. Zgłaszając udział danej Placówki w Mistrzostwach, należy zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady gry edukacyjnej evolutio!, zaznaczając w formularzu zgłoszeniowym odpowiednie pole. 4 Uczestnictwo Drużyn w Mistrzostwach 1. Zgłoszenia pojedynczych drużyn do udziału, w organizowanych przez Placówki Eliminacjach, przyjmowane są przez Wykonawcę od dnia 23 grudnia 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r. za pośrednictwem portalu Facebook, na profilu 2. W Mistrzostwach biorą udział sześcioosobowe drużyny (zwane dalej Drużynami ), składające się z osób w wieku od 10 do 16 lat, zamieszkałych na terytorium Polski (zwane dalej Uczestnikami Mistrzostw, Zawodnikami lub Graczami ). 3. Udział w Mistrzostwach wziąć mogą drużyny wystawione przez działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) szkoły podstawowe, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) gimnazja, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c) świetlice środowiskowe. Wymienione powyżej podmioty będą zwane dalej Placówkami. 4. Zawodnicy jednej Drużyny nie muszą uczęszczać do tej samej Placówki, powinni jednak spełniać wymagania określone w pkt 1 i 2. W przypadku, gdy Zawodnicy jednej Drużyny są uczniami różnych Placówek, muszą wybrać i wskazać, którą Placówkę reprezentują w Mistrzostwach. Rodzice zawodników muszą wyrazić zgodę na ich udział w Mistrzostwach. 2

3 5. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest dokonanie zgłoszenia. 6. Drużynę do udziału w Mistrzostwach należy zgłosić poprzez przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy znajdować się będzie do pobrania na stronie podając w nim następujące dane: a) nazwę Drużyny, b) dane kontaktowe opiekuna Drużyny, c) informacje o placówce, którą reprezentuje Drużyna (zgodnie z 3 ust. 3). 7. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny i dobrowolny. 8. Każda Drużyna lub Placówka może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Mistrzostwach, informując o tym Wykonawcę. 9. Każdy Zawodnik musi, zarówno podczas Eliminacji, jak i Finału, posiadać przy sobie dokument, który umożliwi sędziemu głównemu weryfikację jego wieku. 10. Jeden Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej liczbie Eliminacji, pod warunkiem że uzyska zgodę danej Placówki na bycie zawodnikiem jej Drużyny. 11. Drużyna złożona z tych samych Zawodników może wziąć udział tylko w jednych Eliminacjach. 12. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana w Eliminacjach lub w Finale m.in., gdy którykolwiek z jej Zawodników będzie miał mniej niż 10 lat lub więcej niż 16 lat, jak również wtedy, gdy Zawodnicy używać będą swoich plansz, kart lub innych elementów gry evolutio! Dyskwalifikacja oznacza, że Drużyna musi zakończyć grę, którą rozgrywa, a wyniki przez nią uzyskane nie będą brane pod uwagę w Mistrzostwach. O dyskwalifikacji decyduje sędzia główny. 5 Sędziowie 1. W każdych Eliminacjach uczestniczy przedstawiciel Wykonawcy w charakterze sędziego i obserwatora. 2. Eliminacje i Finał sędziowane są przez wybranych przez Wykonawcę sędziów głównych i sędziów wspierających. 3. Sędziowie wspierający będą wykorzystani wtedy, gdy w danych Eliminacjach rywalizować będzie nieparzysta liczba drużyn. Udział sędziów głównych i sędziów wspierających we wszystkich Eliminacjach jest obowiązkowy. 4. Decyzje sędziego głównego w danych Eliminacjach i w Finale są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6 Eliminacje w ramach Mistrzostw 1. Wykonawca współuczestniczy w organizacji Eliminacji poprzez: a) odpowiednie przygotowanie, we współpracy z daną Placówką miejsca, w którym dane Eliminacje się odbędą, b) prowadzenie Eliminacji, c) przygotowanie i wydanie uczestnikom i zwycięzcom Eliminacji dyplomów, d) przygotowanie i wydanie certyfikatów Placówkom organizującym Eliminacje, e) produkcję materiałów promocyjnych dot. Eliminacji, f) sporządzenie protokołu z Eliminacji, g) wydelegowanie swojego przedstawiciela do udziału w każdych Eliminacjach w charakterze sędziego i obserwatora. 2. Eliminacje zostaną przeprowadzone w okresie od 4 stycznia 2014 r. do 23 lutego 2014 r. 3. Eliminacje organizowane są przez Placówki, przy współudziale Wykonawcy (w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej), przy czym każda z Placówek może zorganizować Eliminacje jedynie raz. 4. Na potrzeby przeprowadzenia Eliminacji Placówka przygotowuje salę z 10 stołami, przy każdym stole znajdować się musi 6 krzeseł. 3

4 5. Eliminacje mogą zostać zorganizowane przez nie więcej niż 30 Placówek, które jako pierwsze zgłosiły swój udział w Mistrzostwach. 6. Eliminacje muszą zostać zorganizowane w weekendy. 7. W każdych Eliminacjach może wziąć udział nie mniej niż 6 Drużyn. 8. W grze zawsze musi brać udział pięciu Graczy, natomiast szósty Gracz pełni role sędziego przy stoliku innej Drużyny. 9. Podczas Eliminacji każda Drużyna musi rozegrać 2 gry. Do rankingu, o którym mowa w pkt 15, wlicza się średnią wyników każdej Drużyny biorącej udział w danych Eliminacjach, uzyskanych w dwóch grach, zaokrągloną w górę do liczby całkowitej. 10. W Eliminacjach każdy Zawodnik Drużyny musi wziąć udział w co najmniej jednej grze. 11. Zasady gry evolutio! określa instrukcja gry, dostępna w każdym opakowaniu gry evolutio!. 12. Wynik danej gry liczony jest z następującego wzoru: WYNIK = ((Z x 10 punktów) x (120 min T)) K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia wszystkich Graczy w Drużynie, T czas gry, K ewentualne zasądzone przez sędziego punkty karne. 13. Każda gra może trwać nie dłużej niż 120 minut. W przypadku, gdy gra po upływie 120 minut nie będzie zakończona (tj. pozostaną do rozegrania kolejne tury), gra jest przerywana, a jej wynik wyliczany jest według następującego wzoru: WYNIK = (Z x 10 punktów) (25 x N) K gdzie Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, N każda nierozpoczęta tura, K ewentualne punkty karne. 14. W przypadku, gdy w danej grze w Eliminacjach padnie remis, przeprowadzona zostanie dogrywka trwająca 30 minut. 15. Na Portalu oraz na stronie internetowej Organizatora znajdować się będzie bieżący ranking najlepszych Drużyn we wszystkich Eliminacjach. Wykonawca będzie aktualizował ranking nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin po zakończeniu danych Eliminacji. 16. Sześć najlepszych Drużyn z rankingu, o którym mowa w punkcie poprzednim, wejdzie do Finału. Wykonawca powiadomi telefonicznie opiekunów zwycięskich Drużyn o zakwalifikowaniu się do Finału. 17. W przypadku, gdy na którymkolwiek z pierwszych sześciu miejsc w rankingu, o którym mowa w punkcie 15, znajdą się ex aequo dwie lub więcej Drużyny, o tym, która z Drużyn zostanie na tym miejscu, a która spadnie o jedno miejsce niżej, decyduje wcześniejsza data zgłoszenia Placówki lub drużyny do udziału w Mistrzostwach Polski evolutio!. W takim przypadku Drużyny, które zajęły miejsca bezpośrednio niższe, przesuwają się w rankingu w dół o odpowiednią liczbę miejsc. 7 Finał Mistrzostw 1. Finał odbędzie się w Warszawie, w wybranym przez Wykonawcę hotelu czterogwiazdkowym. Finał przygotowuje i prowadzi Wykonawca. 2. Finał odbędzie się w 1 marca 2014 r., w godzinach 12:00 17:00. Usunięto: 10:00 18:00. 4

5 3. Podczas Finału każda Drużyna musi rozegrać 2 (słownie: dwie) gry. O wyniku danej Drużyny w Finale decyduje średnia wyników tej Drużyny, uzyskanych w 2 (słownie: dwóch) grach, zaokrąglona w górę do liczby całkowitej. 4. W Finale każdy Zawodnik Drużyny musi wziąć udział w co najmniej 1 grze. 5. Wynik danej gry liczony jest z następującego wzoru: WYNIK = ((Z x 10 punktów) x (45 min T)) + (I x 100 punktów) + (IS x 400 punktów) - K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, T czas gry, I zrealizowane inwestycje, IS zrealizowane inwestycje strategiczne, K ewentualne punkty karne. 6. Każda gra może trwać nie dłużej niż 45 minut. W przypadku gdy gra po upływie 120 minut nie będzie zakończona (tj. pozostaną do rozegrania kolejne tury), gra jest przerywana, a jej wynik wyliczany jest według następującego wzoru: WYNIK = (Z x 10 punktów) (25 x N) + (I x 100 punktów) + (IS x 400 punktów) - K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, N każda nierozpoczęta tura, I zrealizowane inwestycje, IS zrealizowane inwestycje strategiczne, K ewentualne punkty karne. 7. Wyniki Mistrzostw (ranking finałowy) zostaną ogłoszone w trakcie Finału, a także na Portalu i stronie internetowej Wykonawcy i Organizatora. 8. W przypadku, gdy w Finale na którymkolwiek z sześciu miejsc znajdą się ex aequo dwie lub więcej Drużyny, o tym, która z Drużyn zostanie na tym miejscu, a która spadnie o jedno miejsce niżej, decyduje przeprowadzona dogrywka trwająca 30 minut. 9. Zwycięzcami Finału będą Zawodnicy Drużyn, które zajęły pierwsze trzy miejsca w rankingu finałowym. Usunięto: WYNIK = (Z x 10 punktów) x (120 min T) K gdzie: Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, T czas gry, K ewentualne punkty karne. Usunięto: 120 Usunięto: WYNIK = (Z x 10 punktów) (25 x N) K gdzie Z suma poziomów zadowolenia każdego Gracza w Drużynie, N każda nierozpoczęta tura, K ewentualne punkty karne. Eliminacje 8 Nagrody 1. Wszyscy Uczestnicy Mistrzostw w ramach Eliminacji otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dyplomy zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych Eliminacji. 2. Każdy z Uczestników 3 najlepszych Drużyn w poszczególnych Eliminacjach otrzyma nagrodę w postaci wodoodpornego i wstrząsoodpornego pendrive a Adata o pojemności 8 GB o wartości 39,05 zł brutto. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu każdej Eliminacji. 3. Każda Placówka organizująca Eliminacje otrzyma certyfikat uczestnictwa. Finał 1. Nagrodami w Mistrzostwach są: a) dla wszystkich Zawodników Drużyny, która zajęła I miejsce TABLET Lenovo o wartości 609 zł brutto; 5

6 b) dla wszystkich Zawodników Drużyny, która zajęła II miejsce Bookeen Cybook Odyssey o wartości 500 zł brutto; c) dla wszystkich Zawodników Drużyny, która zajęła III miejsce ipod Shuffle o wartości 249 zł brutto. Nagrody zostaną wydane Zawodnikom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Finału. 2. Wszyscy Zawodnicy Drużyn, którzy brali udział w Finale, po jego zakończeniu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 3. Placówki, z których pochodziły Drużyny zajmujące w Finale miejsca I, II lub III, otrzymają nagrody w postaci: a) dla Placówki, której Drużyna zajęła I miejsce: Tablica interaktywna Hitachi z projektorem; wycieczka, dla zawodników zwycięskiej Drużyny i sześciu opiekunów, do Centrum Nauki Kopernik w terminie 2 marca 2014 r. Nagroda obejmuje nocleg dla wszystkich zawodników i opiekunów w czterogwiazdkowym hotelu, bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik oraz transport pomiędzy hotelem, a Centrum Nauki Kopernik, łączna wartość całej nagrody to zł brutto; b) dla Placówki, której Drużyna zajęła II miejsce: - Laptop Lenovo 2x1,8Ghz 8GB 500GB Windows 7 oraz Projektor BenQ, łączna wartość całej nagrody to zł brutto; c) dla Placówki, której Drużyna zajęła III miejsce: - Laptop Lenovo 2x1,8Ghz 8GB 500GB Windows 7, łączna wartość całej nagrody to zł brutto. 4. Nagrody, o których mowa w punkcie 3 powyżej, zostaną wydane w terminie do 5 dni od rozegrania Finału. W porozumieniu z przedstawicielem Placówki Wykonawca dowiezie je do Placówek. 5. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do nagród na osoby trzecie. 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na nagrody innego rodzaju. 7. Warunkiem wydania/wypłaty nagrody głównej Placówkom będzie przekazanie Wykonawcy wszelkich danych niezbędnych do uregulowania należności podatkowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru NIP, daty urodzenia, dokładnego adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Laureata, w terminie 5 dni od otrzymania przez Laureata prośby o podanie tych danych. 9 Postanowienia końcowe 1. Na stronie internetowej oraz znajdować się będzie harmonogram Eliminacji (daty i miejsca poszczególnych Eliminacji). Niniejszy regulamin znajduje się również na stronie internetowej oraz 2. Wykonawca będzie kontaktował się z Drużynami poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie, informując je o bieżących sprawach związanych z Mistrzostwami. 3. Wykonawca zapewnia materiały promocyjne dotyczące przeprowadzenia Mistrzostw oraz niezbędną liczbę egzemplarzy gry Evolutio! do przeprowadzenia Eliminacji i Finału, a także certyfikaty uczestnictwa w Eliminacjach i Finale dla Placówek. 4. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z udziałem w Mistrzostwach jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Mistrzostwach. 5. Dane uczestników Mistrzostw będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Mistrzostw jest Minister Rozwoju Regionalnego. 6

7 6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dla celów Mistrzostw podmiotowi trzeciemu. Dane Uczestników Mistrzostw będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw, w tym wydania nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania, z ważnych przyczyn, zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora oraz dodatkowo Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową. 8. Placówki oraz Uczestnicy Mistrzostwa Polski evolutio! wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na stronie i Organizatora, filmie i zdjęciach stanowiących dokumentację projektową. 7

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs FUTURES MASTERS, zwany dalej Konkursem adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem giełdowych kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu... 2 Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu... 4 Rozdział 4 Nagrody...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu: Księgowi Przyszłości 2014 zwanego dalej,,konkursem jest spółka SONETA Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo