Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie."

Transkrypt

1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność droga do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowo (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: Gmina Legionowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo tel./fax /022/ Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm..) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art.4 pkt.8 powołanej ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG w wymiarze min. 240 godzin na jednego uczestnika dla 5 osób uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia osób skierowanych przez Zamawiającego z innymi grupami szkoleniowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych na szkolenie przez Zamawiającego. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z Wytycznymi WS 07/IS 41 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 3. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca 4. Przeprowadzenie badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza i pokrycia ich kosztu 5. Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG oraz przygotowania do samodzielnej pracy na stanowisku spawacza. Szkolenie ma przygotować uczestnika do zdobycia uprawnień i otrzymania świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w odpowiednim zakresie wg obowiązujących norm. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 7. Program szkolenia dla grupy powinien obejmować m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu technik spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochronę p.poż oraz szkolenie praktyczne i być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub innym 2

3 programem zatwierdzonym przez Instytut. UWAGA: Szczegółowe harmonogramy zajęć Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 8. Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia ukończenia kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012, poz. 186). 9. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu. Egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonawca pokrywa koszt egzaminu. 10. Wykonawca zapewnia uczestnikom, którzy pozytywnie zdadzą egzamin, stosowane świadectwo oraz książeczkę spawacza z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresu uprawnień. 11. Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Na zajęciach należy wykorzystać materiały dydaktyczne typu podręczniki lub skrypty tematyczne, foliogramy lub prezentacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe dotyczące zakresu szkolenia oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zajęć praktycznych. 12. Szkolenie powinno mieć opiekuna wskazanego przez Wykonawcę, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 13. Każdy z uczestników musi otrzymać, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia nie podlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt tematyczny, notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych, 14. Szkolenie powinno być zrealizowane w dni robocze powszednie od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o plan nauczania obejmujący co najmniej 30 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu. 15. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, licząca 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. 16. Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkolenia. 17. Zajęcia szkoleniowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zapewnionym zapleczem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych powinny być dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinno być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć w tym: tablicę lub flipchart, komputer lub laptop z projektorem multimedialnym lub rzutnik; niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz stanowiska do zajęć praktycznych jedna osoba przy jednym stanowisku zajęć praktycznych. 18. Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony catering w dniach zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udziału w szkoleniu. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj: drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka dostępne w trakcie przerw. Dostawa posiłków powinna się odbywać przy zachowaniu podstawowych norm sanitarnych i BHP. Posiłki zapewnione przez Wykonawcę powinny być świeże, zdrowe i sycące. 19. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: 1) informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii europejskiej, 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia i realizację umowy, 3) przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie zaświadczeń informujących o uczestnictwie w szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii 3

4 Europejskiej, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów w ramach POKL Treść zaświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym, 4) prowadzenia dokumentacji zajęć w tym przekazanych przez Zamawiającego: dziennika zajęć, list obecności uczestników szkolenia, listy potwierdzającej korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, list potwierdzającej odbiór zaświadczeń o ukończeniu i uczestnictwie w szkoleniu, 5) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzonym szkoleniu wzór ankiety stanowi załącznik nr 7, 6) prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, 7) do promocji projektu poprzez oznaczenie miejsc zajęć, środków i materiałów dydaktycznych oraz wszelkich opracowanych na potrzebę prawidłowej realizacji zadania materiałów logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie i Gminy Legionowo jako realizatorów projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zachowaniem warunków określonych we wzorze umowy. 20. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów bhp. 21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego. 22. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie szkolenia. 23. Wykonawca zapewni możliwość wglądu przez Zamawiającego do prowadzonej w ramach zajęć dokumentacji oraz umożliwi Zamawiającemu wizytację zajęć (bez uzgodnienia z Wykonawcą terminu wizytacji) w tym wykonania dokumentacji fotograficznej na potrzeby dokumentacyjne projektu. 24. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca nastąpi po zakończeniu szkolenia wszystkich wskazanych przez Zamawiającego uczestników, wypełnienia postanowień umowy i przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni, licząc od dnia zakończenia szkolenia całej wymaganej dokumentacji w tym: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych uczestników szkolenia, list obecności uczestników szkolenia, list potwierdzających korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór przez uczestników szkolenia materiałow dydaktycznych i pismienniczych, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 3 ust.4 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 3 ust.8 Zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 3 ust.21 pkt.3 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołu z egzaminu kończącego szkolenie o którym mowa w 3 ust.9 zapytrania ofertowego 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia zawodowego 4. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę w nieprzekraczalnym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2014 roku. 4

5 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający żąda: 1. Posiadania przez Wykonawcę zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zamawiający zweryfikuje posiadanie przez Wykonawcę wpisu i aktualizacji na rok 2014 w Rejestrze Instytucji szkoleniowych dostępny na stronie 2. Posiadania przez Wykonawcę aktualnej jednorazowej zgody lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający żąda: Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. 6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający żąda: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2), 2) oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia (załącznik Nr 3) 3) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 4), 4) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej zgody jednorazowej lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy (załącznik nr 5), 5) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga: Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia wykształcenia, uprawnień oraz odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia zajęć w danym zakresie tematycznym osób, które będą prowadziły zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uwaga: Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 5

6 się z wykonawcami 1. Osoby do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Koczara co do procedury zapytania ofertowego, tel. /22/ wew.214 Łukasz Gołębiewski co do przedmiotu zamówienia, tel. /22/ wew Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy są wskazane Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 1) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; 2) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych; 3) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 4) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 8) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena; 9) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym z napisem: Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność droga do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowo lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla). 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 3. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2), 3) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia (załącznik Nr 3), 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 4), 5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej zgody jednorazowej lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy (załącznik nr 5), 6) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 7) pełnomocnictwo, jeżeli podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne pisma nie jest osoba upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty. Pełnomocnictwo musi być złączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona (-y) notarialnie. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja Legionowo, w Sekretariacie pokój nr Termin składnia ofert upływa w dniu r. o godzinie

7 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 maja 28 w dniu roku o godz Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie według następujących zasad: Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienia treści wskazanej oferty, Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej. 6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 10. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca wylicza cenę ofertową brutto, dokładnie wypełniając druk formularza ofertowego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem w/w usługi. Należy pamiętać: Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: cena - 100% Sposób obliczania punktów za kryterium Cena C min Kc = x 100 pkt. C ocen. gdzie: C min. cena wynikowa oferty o najniższej cenie brutto C ocen. cena wynikowa brutto oferty ocenianej Cena wynikowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert pod względem kryterium cenowego, zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu: W = (A+B+C) x 5 gdzie: A cena jednostkowa szkolenia za jednego uczestnika B cena egzaminu przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu (egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach) za jednego uczestnika szkolenia C cena jednostkowa za badanie lekarskie jednego uczestnika kursu w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza 7

8 5 maksymalna liczba uczestników szkolenia Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą liczbą punktów. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej 12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załączniki: Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia, wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej jednorazowej zgody lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy Załącznik nr 6 - wzór umowy Załącznik nr 7 - Wzór ankiety ewaluacyjnej 8

9 Załącznik Nr 1 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... miejscowość, data tel... fax Zamawiający F O R M U L A R Z O F E R T Y Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo A. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednego uczestnika z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia....zł słownie: zł B. Cena brutto egzaminu przed komisją powoływaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu. Egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dla jednego uczestnika....zł słownie: zł C. Cena brutto badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza. RAZEM A+B+C Termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin związania ofertą do dnia r....zł słownie: zł...zł słownie: zł Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: do dnia r. 9

10 1. Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Zajęcia praktyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia na szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia roku. c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia. d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) Ponadto oświadczam/my*, że: Zrealizujemy usługę w terminie do r. w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1), 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 2), 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie i wykształcenie (załącznik Nr 3) 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 4) 5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej jednorazowej zgody lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy (załącznik nr 5) 6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli dotyczy 7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy. 8)... Oświadczam, że podpisuje niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa/ odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* * niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć upoważnionej osoby* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważniona. 10

11 Załącznik Nr 2 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 11

12 Załącznik Nr 3 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE DOŚWIADCZENIE I WYKSZTAŁCENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 12

13 Załącznik Nr 4 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O POSIADANIU AKTUALNEGO WPISU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * posiadam aktualny wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 13

14 Załącznik Nr 5 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O POSIADANIU AKTUALNEJ JEDNORAZOWEJ ZGODY LUB ATESTU INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH NA SZKOLENIE I EGZAMINOWANIE SPAWACZY Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * posiadam aktualną jednorazową zgodę lub atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy.... podpis i pieczęć upoważnionej osoby* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 14

15 Załącznik Nr 6 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14 Wzór umowy UMOWA OPS/KG/342- /2014 w dniu.. roku w Legionowie pomiędzy Gminą Legionowo - Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Annę Brzezińską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej a firmą.. z siedzibą posiadającą NIP.. REGON działającą w oparciu o wpis do pod numerem prowadzony przez. reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, wybranym w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - została zawarta umowa o następującej treści: 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG do przeprowadzenia szkolenia w wymiarze min. 240 godzin na jednego uczestnika w sposób umożliwiający uzyskanie przez uczestników szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy na stanowisku spawacza. Szkolenie ma przygotować uczestników do zdobycia uprawnień i otrzymania świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.. 2. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. 3. Uczestnikami szkolenia będą bezrobotni mieszkańcy miasta Legionowo w wieku aktywności zawodowej, korzystający z systemu pomocy społecznej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy, liczby osób objętych szkoleniem w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości jego zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego. 5. Realizacja usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur 15

16 ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG musi odbywać się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 6. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku Kurs musi się odbywać na terenie miasta Legionowo z zastrzeżeniem ust W przypadku zajęć odbywających się poza terenem miasta Legionowo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu we własnym zakresie dojazdu z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i z powrotem. Koszt dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. 3. Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Zajęcia praktyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się do przeprowadzenia badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza i pokrycia ich kosztu. 2. Wykonawca zrealizuje szkolenie w oparciu o program szkolenia, który będzie obejmował m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu technik spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochronę p.poż oraz szkolenie praktyczne. 3. Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub innym programem zatwierdzonym przez Instytut. 4. Zamawiający dopuszcza modyfikację programu szkolenia, jeżeli chodzi o kolejność poszczególnych zagadnień i ewentualne dodanie pewnych elementów. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 6. Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Na zajęciach należy wykorzystać materiały dydaktyczne typu podręczniki lub skrypty tematyczne, foliogramy lub prezentacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe dotyczące zakresu szkolenia oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zajęć praktycznych. 7. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu. Egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonawca pokrywa koszt egzaminu Szkolenie powinno być zrealizowane w dni robocze powszednie od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o program szkolenia obejmujący co najmniej 30 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu. 2. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, licząca 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. 3. Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkolenia. 4. Wykonawca na opiekuna szkolenia wyznacza Pana/nią. 5. Opiekun szkolenia o którym mowa w ust.4 jest odpowiedzialny za organizację szkolenia, kontakty z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 6. Zamawiający jako osobę do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana/nią Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć szkoleniowe w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką, dostosowanych do 16

17 prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zapewnionym zapleczem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych powinny być dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinno być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć w tym: tablicę lub flipchart, komputer lub laptop z projektorem multimedialnym lub rzutnik; niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz stanowiska do zajęć praktycznych jedna osoba przy jednym stanowisku zajęć praktycznych 6 1. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów catering w dniach zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udziału w szkoleniu. 2. Catering obejmuje jednodaniowy obiad tj: drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka dostępne w trakcie przerw. Dostawa posiłków powinna się odbywać przy zachowaniu podstawowych norm sanitarnych i BHP. Posiłki zapewnione przez Wykonawcę powinny być świeże, zdrowe i sycące. 7 Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: 1) ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 2) wydania najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia nie podlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt tematyczny, notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych. 3) informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii europejskiej, 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia i realizację umowy, 5) przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie zaświadczeń informujących o uczestnictwie w szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów w ramach POKL Treść zaświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym, 6) prowadzenia dokumentacji zajęć w tym przekazanych przez Zamawiającego: dziennika zajęć, list obecności uczestników szkolenia, listy potwierdzającej korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, list potwierdzającej odbiór zaświadczeń o ukończeniu i uczestnictwie w szkoleniu, 7) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzonym szkoleniu wzór ankiety stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 8) prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, 9) do promocji projektu poprzez oznaczenie miejsc zajęć, środków i materiałów dydaktycznych oraz wszelkich opracowanych na potrzebę prawidłowej realizacji zadania materiałów logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie i Gminy Legionowo jako realizatorów projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zachowaniem warunków określonych we wzorze umowy, 10) wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia ukończenia szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012, poz. 186). 11) wydania uczestnikom, którzy pozytywnie zdadzą egzamin, stosowane świadectwo oraz książeczkę spawacza z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień przedstawienia Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia szczegółowego harmonogramu szkolenia oraz programu szkolenia, 12) dokonania wpisu o szkoleniu na stronie 17

18 8 1. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną, jeżeli taka konieczność wynika z obowiązujących przepisów bhp. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom profesjonalną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia monitoringu prowadzonego szkolenia w tym możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej na potrzeby dokumentacyjne projektu. 2. Wykonawca zapewni możliwość pełnego wglądu przez Zamawiającego oraz innym uprawnionym podmiotom we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia w tym wizytacji zajęć. 4. W przypadku kontroli, o której mowa w ust.3, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia podmiotom kontrolującym dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia. 5. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i miejscu realizacji zamówienia, w dowolnym terminie w trakcie realizacji zamówienia oraz po zakończeniu jego realizacji do dnia r. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją zamówienia do dnia r Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac: 1) --- 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi po zakończeniu szkolenia wszystkich wskazanych przez Zamawiającego uczestników szkolenia, wypełnienia postanowień niniejszej umowy i przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia ostatniego uczestnika całej wymaganej dokumentacji w tym: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych uczestników szkolenia, list obecności uczestników szkolenia, list potwierdzających korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór przez uczestników szkolenia materiałow dydaktycznych i piśmienniczych, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem orzeczeń o których mowa w 4 ust.1 wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 7 pkt 10 wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 7 pkt 5 wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołu z egzaminu kończącego szkolenie o którym mowa w 4 ust.7. 18

19 2) Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie w wysokości: 1)..zł brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednego uczestnika (słownie:..../100), w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik do umowy. 2)..zł brutto, za przeprowadzenie badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza (słownie:.../100) w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik do umowy. 3)..zł brutto za opłacenie egzaminu przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu dla jednego uczestnika (słownie:../100), w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik do umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości jego zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego. 4. Rozliczenie finansowe i zapłata wynagrodzenia za realizację usługi nastąpi na podstawie: 1) iloczyn rzeczywistej ilości przeszkolonych osób oraz ceny zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla jednego uczestnika wskazanej w ust.2 pkt1, zgodnie z następującym wyliczeniem: rzeczywista ilość przeszkolonych osób x cena zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla jednego uczestnika w zł =... zł 2) iloczyn rzeczywistej ilości przebadanych osób oraz ceny za przeprowadzenie badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza w ust.2 pkt 2, zgodnie z następującym wyliczeniem: rzeczywista ilość przebadanych osób x cena badania lekarskiego jednego uczestnika w zł =... zł 1) iloczyn rzeczywistej ilości zgłoszonych osób na egzamin przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu, którzy ukończyli szkolenie oraz ceny egzaminu wskazanej w ust.2 pkt 3, zgodnie z następującym wyliczeniem: rzeczywista ilość zgłoszonych osób na egzamin przed przed komisją powołaną przez kierownika szkolenie lub kierownika kursu x cena egzaminu dla jednego uczestnika w zł = zł 5. Suma kwot obliczonych zgodnie z ust. 4 pkt 1) - 3) będzie stanowić kwotę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 6. Strony ustalają, że zobowiązania Zamawiającego wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą przekroczyć kwoty..zł brutto z (słownie:.../100). 7. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca potwierdza, że cena zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla jednego uczestnika w okresie trwania umowy nie ulegnie zmianie. 8. Rozliczenie powinno być potwierdzone przez Pana/nią.. pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie i załączone do faktury. 9. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT/rachunku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, wystawionej w oparciu o rozliczenie, o którym mowa w ust. 4 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w. nr rachunku: Faktura będzie wystawiona na: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja Legionowo NIP: Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą. 12. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami. 19

20 12 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty określonej w 11 ust.6; za wykonanie usługi niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 % kwoty określonej w 11 ust.6 umowy za każdy stwierdzony przypadek istotnego naruszenia postanowień umowy; stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną; 2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku należnego Wykonawcy wynagrodzenia, z którego Zamawiający mógłby potrącić należne mu kary umowne, Wykonawca ma obowiązek zapłaty tych kar na wezwanie Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, do pełnej wysokości szkody. 4. Potrącenia kar umownych dokumentuje się na rachunku wystawionym przez Wykonawcę, a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne środki pomniejszone o karę umowną Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny. Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy winno następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy, a w szczególności, gdy: zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania finansowego umownego. 2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu 14 dniowy termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy Zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty mogą nastąpić tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności jeżeli nie naruszy to przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 16 Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz. 926 ze zm.) i nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych poznanych w wyniku realizacji umowy w innym celu jak tylko dla prawidłowej realizacji niniejszego umowy. Ponadto Wykonawca ma obowiązek ochrony pozyskanych 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY Znak sprawy: FSG.271.6.2012 Lipowiec Kościelny, dn. 19.07.2012 r.. przetarg nieograniczony o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000,- Euro

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo