Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie."

Transkrypt

1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność droga do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowo (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: Gmina Legionowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo tel./fax /022/ Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm..) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art.4 pkt.8 powołanej ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG w wymiarze min. 240 godzin na jednego uczestnika dla 5 osób uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia osób skierowanych przez Zamawiającego z innymi grupami szkoleniowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych na szkolenie przez Zamawiającego. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z Wytycznymi WS 07/IS 41 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 3. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca 4. Przeprowadzenie badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza i pokrycia ich kosztu 5. Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG oraz przygotowania do samodzielnej pracy na stanowisku spawacza. Szkolenie ma przygotować uczestnika do zdobycia uprawnień i otrzymania świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w odpowiednim zakresie wg obowiązujących norm. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 7. Program szkolenia dla grupy powinien obejmować m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu technik spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochronę p.poż oraz szkolenie praktyczne i być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub innym 2

3 programem zatwierdzonym przez Instytut. UWAGA: Szczegółowe harmonogramy zajęć Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 8. Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia ukończenia kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012, poz. 186). 9. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu. Egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonawca pokrywa koszt egzaminu. 10. Wykonawca zapewnia uczestnikom, którzy pozytywnie zdadzą egzamin, stosowane świadectwo oraz książeczkę spawacza z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresu uprawnień. 11. Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Na zajęciach należy wykorzystać materiały dydaktyczne typu podręczniki lub skrypty tematyczne, foliogramy lub prezentacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe dotyczące zakresu szkolenia oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zajęć praktycznych. 12. Szkolenie powinno mieć opiekuna wskazanego przez Wykonawcę, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 13. Każdy z uczestników musi otrzymać, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia nie podlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt tematyczny, notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych, 14. Szkolenie powinno być zrealizowane w dni robocze powszednie od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o plan nauczania obejmujący co najmniej 30 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu. 15. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, licząca 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. 16. Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkolenia. 17. Zajęcia szkoleniowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zapewnionym zapleczem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych powinny być dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinno być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć w tym: tablicę lub flipchart, komputer lub laptop z projektorem multimedialnym lub rzutnik; niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz stanowiska do zajęć praktycznych jedna osoba przy jednym stanowisku zajęć praktycznych. 18. Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony catering w dniach zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udziału w szkoleniu. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj: drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka dostępne w trakcie przerw. Dostawa posiłków powinna się odbywać przy zachowaniu podstawowych norm sanitarnych i BHP. Posiłki zapewnione przez Wykonawcę powinny być świeże, zdrowe i sycące. 19. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: 1) informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii europejskiej, 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia i realizację umowy, 3) przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie zaświadczeń informujących o uczestnictwie w szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii 3

4 Europejskiej, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów w ramach POKL Treść zaświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym, 4) prowadzenia dokumentacji zajęć w tym przekazanych przez Zamawiającego: dziennika zajęć, list obecności uczestników szkolenia, listy potwierdzającej korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, list potwierdzającej odbiór zaświadczeń o ukończeniu i uczestnictwie w szkoleniu, 5) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzonym szkoleniu wzór ankiety stanowi załącznik nr 7, 6) prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, 7) do promocji projektu poprzez oznaczenie miejsc zajęć, środków i materiałów dydaktycznych oraz wszelkich opracowanych na potrzebę prawidłowej realizacji zadania materiałów logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie i Gminy Legionowo jako realizatorów projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zachowaniem warunków określonych we wzorze umowy. 20. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów bhp. 21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego. 22. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie szkolenia. 23. Wykonawca zapewni możliwość wglądu przez Zamawiającego do prowadzonej w ramach zajęć dokumentacji oraz umożliwi Zamawiającemu wizytację zajęć (bez uzgodnienia z Wykonawcą terminu wizytacji) w tym wykonania dokumentacji fotograficznej na potrzeby dokumentacyjne projektu. 24. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca nastąpi po zakończeniu szkolenia wszystkich wskazanych przez Zamawiającego uczestników, wypełnienia postanowień umowy i przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni, licząc od dnia zakończenia szkolenia całej wymaganej dokumentacji w tym: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych uczestników szkolenia, list obecności uczestników szkolenia, list potwierdzających korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór przez uczestników szkolenia materiałow dydaktycznych i pismienniczych, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 3 ust.4 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 3 ust.8 Zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 3 ust.21 pkt.3 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołu z egzaminu kończącego szkolenie o którym mowa w 3 ust.9 zapytrania ofertowego 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia zawodowego 4. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę w nieprzekraczalnym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2014 roku. 4

5 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający żąda: 1. Posiadania przez Wykonawcę zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zamawiający zweryfikuje posiadanie przez Wykonawcę wpisu i aktualizacji na rok 2014 w Rejestrze Instytucji szkoleniowych dostępny na stronie 2. Posiadania przez Wykonawcę aktualnej jednorazowej zgody lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający żąda: Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. 6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający żąda: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2), 2) oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia (załącznik Nr 3) 3) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 4), 4) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej zgody jednorazowej lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy (załącznik nr 5), 5) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga: Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia wykształcenia, uprawnień oraz odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia zajęć w danym zakresie tematycznym osób, które będą prowadziły zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uwaga: Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 5

6 się z wykonawcami 1. Osoby do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Koczara co do procedury zapytania ofertowego, tel. /22/ wew.214 Łukasz Gołębiewski co do przedmiotu zamówienia, tel. /22/ wew Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy są wskazane Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 1) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; 2) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych; 3) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 4) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 8) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena; 9) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym z napisem: Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność droga do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowo lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla). 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 3. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2), 3) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia (załącznik Nr 3), 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 4), 5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej zgody jednorazowej lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy (załącznik nr 5), 6) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 7) pełnomocnictwo, jeżeli podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne pisma nie jest osoba upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty. Pełnomocnictwo musi być złączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona (-y) notarialnie. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja Legionowo, w Sekretariacie pokój nr Termin składnia ofert upływa w dniu r. o godzinie

7 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 maja 28 w dniu roku o godz Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie według następujących zasad: Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienia treści wskazanej oferty, Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej. 6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 10. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca wylicza cenę ofertową brutto, dokładnie wypełniając druk formularza ofertowego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem w/w usługi. Należy pamiętać: Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: cena - 100% Sposób obliczania punktów za kryterium Cena C min Kc = x 100 pkt. C ocen. gdzie: C min. cena wynikowa oferty o najniższej cenie brutto C ocen. cena wynikowa brutto oferty ocenianej Cena wynikowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert pod względem kryterium cenowego, zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu: W = (A+B+C) x 5 gdzie: A cena jednostkowa szkolenia za jednego uczestnika B cena egzaminu przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu (egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach) za jednego uczestnika szkolenia C cena jednostkowa za badanie lekarskie jednego uczestnika kursu w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza 7

8 5 maksymalna liczba uczestników szkolenia Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą liczbą punktów. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej 12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załączniki: Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia, wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej jednorazowej zgody lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy Załącznik nr 6 - wzór umowy Załącznik nr 7 - Wzór ankiety ewaluacyjnej 8

9 Załącznik Nr 1 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... miejscowość, data tel... fax Zamawiający F O R M U L A R Z O F E R T Y Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo A. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednego uczestnika z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia....zł słownie: zł B. Cena brutto egzaminu przed komisją powoływaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu. Egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dla jednego uczestnika....zł słownie: zł C. Cena brutto badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza. RAZEM A+B+C Termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin związania ofertą do dnia r....zł słownie: zł...zł słownie: zł Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: do dnia r. 9

10 1. Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Zajęcia praktyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia na szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia roku. c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia. d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) Ponadto oświadczam/my*, że: Zrealizujemy usługę w terminie do r. w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1), 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 2), 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie i wykształcenie (załącznik Nr 3) 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 4) 5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej jednorazowej zgody lub atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy (załącznik nr 5) 6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli dotyczy 7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy. 8)... Oświadczam, że podpisuje niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa/ odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* * niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć upoważnionej osoby* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważniona. 10

11 Załącznik Nr 2 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 11

12 Załącznik Nr 3 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE DOŚWIADCZENIE I WYKSZTAŁCENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 12

13 Załącznik Nr 4 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O POSIADANIU AKTUALNEGO WPISU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * posiadam aktualny wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 13

14 Załącznik Nr 5 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O POSIADANIU AKTUALNEJ JEDNORAZOWEJ ZGODY LUB ATESTU INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH NA SZKOLENIE I EGZAMINOWANIE SPAWACZY Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG dla uczestników projektów Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * posiadam aktualną jednorazową zgodę lub atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy.... podpis i pieczęć upoważnionej osoby* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 14

15 Załącznik Nr 6 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-3/14 Wzór umowy UMOWA OPS/KG/342- /2014 w dniu.. roku w Legionowie pomiędzy Gminą Legionowo - Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Annę Brzezińską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej a firmą.. z siedzibą posiadającą NIP.. REGON działającą w oparciu o wpis do pod numerem prowadzony przez. reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, wybranym w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - została zawarta umowa o następującej treści: 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG do przeprowadzenia szkolenia w wymiarze min. 240 godzin na jednego uczestnika w sposób umożliwiający uzyskanie przez uczestników szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy na stanowisku spawacza. Szkolenie ma przygotować uczestników do zdobycia uprawnień i otrzymania świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.. 2. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. 3. Uczestnikami szkolenia będą bezrobotni mieszkańcy miasta Legionowo w wieku aktywności zawodowej, korzystający z systemu pomocy społecznej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy, liczby osób objętych szkoleniem w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości jego zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego. 5. Realizacja usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur 15

16 ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i TIG musi odbywać się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 6. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku Kurs musi się odbywać na terenie miasta Legionowo z zastrzeżeniem ust W przypadku zajęć odbywających się poza terenem miasta Legionowo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu we własnym zakresie dojazdu z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i z powrotem. Koszt dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. 3. Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Zajęcia praktyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się do przeprowadzenia badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza i pokrycia ich kosztu. 2. Wykonawca zrealizuje szkolenie w oparciu o program szkolenia, który będzie obejmował m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu technik spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochronę p.poż oraz szkolenie praktyczne. 3. Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub innym programem zatwierdzonym przez Instytut. 4. Zamawiający dopuszcza modyfikację programu szkolenia, jeżeli chodzi o kolejność poszczególnych zagadnień i ewentualne dodanie pewnych elementów. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 6. Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Na zajęciach należy wykorzystać materiały dydaktyczne typu podręczniki lub skrypty tematyczne, foliogramy lub prezentacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe dotyczące zakresu szkolenia oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zajęć praktycznych. 7. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu. Egzamin powinien odbywać się według Wytycznych Nr W-07/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonawca pokrywa koszt egzaminu Szkolenie powinno być zrealizowane w dni robocze powszednie od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o program szkolenia obejmujący co najmniej 30 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu. 2. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, licząca 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. 3. Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkolenia. 4. Wykonawca na opiekuna szkolenia wyznacza Pana/nią. 5. Opiekun szkolenia o którym mowa w ust.4 jest odpowiedzialny za organizację szkolenia, kontakty z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 6. Zamawiający jako osobę do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana/nią Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć szkoleniowe w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką, dostosowanych do 16

17 prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zapewnionym zapleczem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych powinny być dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinno być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć w tym: tablicę lub flipchart, komputer lub laptop z projektorem multimedialnym lub rzutnik; niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz stanowiska do zajęć praktycznych jedna osoba przy jednym stanowisku zajęć praktycznych 6 1. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów catering w dniach zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udziału w szkoleniu. 2. Catering obejmuje jednodaniowy obiad tj: drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka dostępne w trakcie przerw. Dostawa posiłków powinna się odbywać przy zachowaniu podstawowych norm sanitarnych i BHP. Posiłki zapewnione przez Wykonawcę powinny być świeże, zdrowe i sycące. 7 Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: 1) ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 2) wydania najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia nie podlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt tematyczny, notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych. 3) informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii europejskiej, 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia i realizację umowy, 5) przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie zaświadczeń informujących o uczestnictwie w szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów w ramach POKL Treść zaświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym, 6) prowadzenia dokumentacji zajęć w tym przekazanych przez Zamawiającego: dziennika zajęć, list obecności uczestników szkolenia, listy potwierdzającej korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, list potwierdzającej odbiór zaświadczeń o ukończeniu i uczestnictwie w szkoleniu, 7) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzonym szkoleniu wzór ankiety stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 8) prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, 9) do promocji projektu poprzez oznaczenie miejsc zajęć, środków i materiałów dydaktycznych oraz wszelkich opracowanych na potrzebę prawidłowej realizacji zadania materiałów logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie i Gminy Legionowo jako realizatorów projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zachowaniem warunków określonych we wzorze umowy, 10) wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia ukończenia szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012, poz. 186). 11) wydania uczestnikom, którzy pozytywnie zdadzą egzamin, stosowane świadectwo oraz książeczkę spawacza z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień przedstawienia Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia szczegółowego harmonogramu szkolenia oraz programu szkolenia, 12) dokonania wpisu o szkoleniu na stronie 17

18 8 1. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną, jeżeli taka konieczność wynika z obowiązujących przepisów bhp. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom profesjonalną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia monitoringu prowadzonego szkolenia w tym możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej na potrzeby dokumentacyjne projektu. 2. Wykonawca zapewni możliwość pełnego wglądu przez Zamawiającego oraz innym uprawnionym podmiotom we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia w tym wizytacji zajęć. 4. W przypadku kontroli, o której mowa w ust.3, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia podmiotom kontrolującym dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia. 5. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i miejscu realizacji zamówienia, w dowolnym terminie w trakcie realizacji zamówienia oraz po zakończeniu jego realizacji do dnia r. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją zamówienia do dnia r Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac: 1) --- 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi po zakończeniu szkolenia wszystkich wskazanych przez Zamawiającego uczestników szkolenia, wypełnienia postanowień niniejszej umowy i przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia ostatniego uczestnika całej wymaganej dokumentacji w tym: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych uczestników szkolenia, list obecności uczestników szkolenia, list potwierdzających korzystanie uczestników szkolenia z cateringu, listy potwierdzającej odbiór przez uczestników szkolenia materiałow dydaktycznych i piśmienniczych, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem orzeczeń o których mowa w 4 ust.1 wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 7 pkt 10 wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o których mowa w 7 pkt 5 wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołu z egzaminu kończącego szkolenie o którym mowa w 4 ust.7. 18

19 2) Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie w wysokości: 1)..zł brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednego uczestnika (słownie:..../100), w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik do umowy. 2)..zł brutto, za przeprowadzenie badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza (słownie:.../100) w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik do umowy. 3)..zł brutto za opłacenie egzaminu przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu dla jednego uczestnika (słownie:../100), w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik do umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości jego zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego. 4. Rozliczenie finansowe i zapłata wynagrodzenia za realizację usługi nastąpi na podstawie: 1) iloczyn rzeczywistej ilości przeszkolonych osób oraz ceny zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla jednego uczestnika wskazanej w ust.2 pkt1, zgodnie z następującym wyliczeniem: rzeczywista ilość przeszkolonych osób x cena zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla jednego uczestnika w zł =... zł 2) iloczyn rzeczywistej ilości przebadanych osób oraz ceny za przeprowadzenie badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu w tym wykonywania zadań spawacza w ust.2 pkt 2, zgodnie z następującym wyliczeniem: rzeczywista ilość przebadanych osób x cena badania lekarskiego jednego uczestnika w zł =... zł 1) iloczyn rzeczywistej ilości zgłoszonych osób na egzamin przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia lub kierownika kursu, którzy ukończyli szkolenie oraz ceny egzaminu wskazanej w ust.2 pkt 3, zgodnie z następującym wyliczeniem: rzeczywista ilość zgłoszonych osób na egzamin przed przed komisją powołaną przez kierownika szkolenie lub kierownika kursu x cena egzaminu dla jednego uczestnika w zł = zł 5. Suma kwot obliczonych zgodnie z ust. 4 pkt 1) - 3) będzie stanowić kwotę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 6. Strony ustalają, że zobowiązania Zamawiającego wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą przekroczyć kwoty..zł brutto z (słownie:.../100). 7. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca potwierdza, że cena zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla jednego uczestnika w okresie trwania umowy nie ulegnie zmianie. 8. Rozliczenie powinno być potwierdzone przez Pana/nią.. pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie i załączone do faktury. 9. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT/rachunku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, wystawionej w oparciu o rozliczenie, o którym mowa w ust. 4 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w. nr rachunku: Faktura będzie wystawiona na: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja Legionowo NIP: Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą. 12. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami. 19

20 12 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty określonej w 11 ust.6; za wykonanie usługi niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 % kwoty określonej w 11 ust.6 umowy za każdy stwierdzony przypadek istotnego naruszenia postanowień umowy; stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną; 2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku należnego Wykonawcy wynagrodzenia, z którego Zamawiający mógłby potrącić należne mu kary umowne, Wykonawca ma obowiązek zapłaty tych kar na wezwanie Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, do pełnej wysokości szkody. 4. Potrącenia kar umownych dokumentuje się na rachunku wystawionym przez Wykonawcę, a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne środki pomniejszone o karę umowną Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny. Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy winno następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy, a w szczególności, gdy: zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania finansowego umownego. 2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu 14 dniowy termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy Zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty mogą nastąpić tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności jeżeli nie naruszy to przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 16 Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz. 926 ze zm.) i nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych poznanych w wyniku realizacji umowy w innym celu jak tylko dla prawidłowej realizacji niniejszego umowy. Ponadto Wykonawca ma obowiązek ochrony pozyskanych 20

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy Załącznik nr 7 Wydminy dnia... Wzór Umowy Zawarta w dniu.....pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Pan Artur Grygiencza Kierownik

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA /2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21 tel. 77 436 23 04; tel./ fax. 77 436 99 88 www.pup-prudnik.pl; e-mail: pup@pup-prudnik.pl PUP.CAZ.PR.4423 2016.AB WZÓR Umowa - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 2/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: CAZ.551.22.2015 Jarocin, 15.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (zamówienie do 30 000 euro). Zapytanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert 22. 12. 2016 Nazwa zamawiającego Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler w Poznaniu (PCKZ) ul. Dąbrowskiego 75/15 60-523 Poznań Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2014

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2014 POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1a Tel. 77 4466630; Fax. 77 4466625; e-mail: info@pup-krapkowice.pl www.pup-krapkowice.pl UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2014 zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt)

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zawarta w dniu 2009 r. w Strzyżowie., reprezentowanym przez: 1...,

UMOWA nr.. zawarta w dniu 2009 r. w Strzyżowie., reprezentowanym przez: 1..., Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁACZNIK NR 8 UMOWA nr.. zawarta w dniu 2009 r. w Strzyżowie pomiędzy Powiatem Strzyżowskim, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS/341R/16/2012 Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca.

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca. WZÓR UMOWY nr./f/pfdk/2013 dotyczy zapytania ofertowego nr../9.2/2013 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr

Załącznik nr 2. Umowa Nr Załącznik nr 2 Szkolenie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016 Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CAZUM 945-6-1/EM/2016 Międzyrzec Podlaski

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 zał. nr 1 do SIWZ UMOWA NR FK.272.13.2012 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze"

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze UMOWA zawarta dnia. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. J. Marka 9, 34 600 Limanowa NIP: 737 17 70 888; REGON: 491943333 reprezentowanym przez Panią Monikę Nawalaniec Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA /2015 Zawarta dnia.. w Łowiczu. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP: 834-15-93-519,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego Zał. nr 1 do SIWZ OR. 341 10/10 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy...... Siedziba wykonawcy...... Numer telefonu/fax.... Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo